Tài liệu Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy phần 3

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 252 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy_Phần 3
HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Phaàn 3 NGOÂN NGÖÕ CUÛA LOAØI HOA Chöông 1 YÙ NGHÓA CUÛA HOA CAÛNH Caây daâm buït: Coù theå khaéc phuïc chöôùng ngaïi vaø giaûi tröø nhöõng phieàn muoän trong tình yeâu. Hoa loa keøn: Coù theå mang ñeán cho baïn khí chaát ñoan trang vaø ñoä löôïng. Hoa hoàng: Mang ñeán cho baïn loøng nhieät tình, coù trí thöùc vaø giaøu naêng löïc. Hoa thuûy tieân: Mang ñeán thöïc löïc cho baïn Caønh lieãu baïc: Töôïng tröng cho söï töï do vaø khoâng goø boù, thaùo gôõ nhöõng troùi buoäc cuûa theå xaùc vaø taâm hoàn. Hoa cuùc: Coù taùc duïng boû cuõ taïo môùi; khi cuoäc tình cuõ ñi qua, cuoäc tình môùi seõ xuaát hieän. Hoa queá: Giuùp cho baïn toûa ra söï quyeán ruõ vaø gôïi caûm, naâng cao söùc haáp daãn ñoái vôùi ngöôøi khaùc phaùi. Hoa bi traéng: Theå hieän caù tính cao thöôïng, coù söùc haáp daãn. Hoa khoång töôùc traéng: Giuùp cho baïn coù moái nhaân duyeân toát. Hoa göøng daïi: Mang ñeán söï may maén. Thieân nhaät hoàng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 1 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Coù theå mang ñeán hình töôïng hoa leä, ñoàng thôøi coù theå thaêng hoa vaän tình yeâu. Caây xoâ thôm ñoû: Coù theå mang ñeán cho baïn moät söùc khoûe toát, naâng cao naêng löïc laøm vieäc. Hoa haûi ñöôøng: Giuùp baïn coù nieàm tin vöõng chaéc ñeå ñaït muïc tieâu. Hoa lan hoà ñieäp: Laø hoa baûo veä cho choøm sao xaï thuû, giöõ traùch nhieäm baûo veä vaø mang ñeán vaän may. Hoa tröôøng thoï: Coù theå khieán baïn khoâng caâu neä nhöõng chuyeän nhoû nhaët, vaø coù 1 ít caù tính döùt khoaùt, thaúng thaén. Baïch haïc moân: Coù theå mang ñeán cho baïn moät caù tính laõng maïn. Maõn thieân taâm: Giuùp baïn coù ñöôïc söï traàm maëc Lan Ñoâng AÙ: Giuùp baïn thaêng chöùc taêng löông, thi ñaäu, vaø ñaït ñöôïc söï thaønh coâng. Hoa daï höông: Giuùp baïn caøng coù theâm söùc maïnh trong giao tieáp Ñaäu Hoøa Lan: Chòu traùch nhieäm veà tình yeâu, coù theå taêng theâm moái lieân heä tinh thaàn giöõa nam vaø nöõ Hoa uaát kim höông: Coù theå mang ñeán cho ngöôøi sôû höõu noù söï thoâng caûm saâu saéc vaø söï tình nguyeän hy sinh. Quyø thieân truùc: Coù theå naâng cao söùc maïnh vaän khí cuûa baïn, khieán cho baïn trôû thaønh nhaân vaät trung taâm khoân kheùo Cuùc Ba Tö: Coù theå laøm boäc loä söï quyeán ruõ vaø vaän keát hoân cuûa baïn Cuùc Margaret: Thích hôïp duøng ñeå chôi troø boùi toaùn tình yeâu, ngöôøi ta cho raèng sôû höõu noù môùi coù theå coù khaû naêng ñoái xöû coâng baèng vôùi baïn beø hôn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 2 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Chöông 2 NGOÂN NGÖÕ CUÛA HOA SÖÛ DUÏNG TRONG CAÙC NGAØY LEÃ TEÁT (Muøng 1 thaùng gieâng aâm lòch) - Caây tuøng, caây truùc, caây mai: tueá haøn tam höõu (ba ngöôøi baïn muøa ñoâng) - Hoa ngoïc lan, hoa ñoùn xuaân, hoa maãu ñôn: kim ngoïc phuù quyù. - Caây quaát: ñaïi caùt ñaïi lôïi - Caùt töôøng thaûo: haïnh phuùc caùt töôøng. - Quaû caùt höng, caây doù nieät: may maén, toát laønh. - Caønh oâ-liu: thaùi bình - Hoa baùch hôïp vaøng: vui veû, vui möøng. - Hoa baùch hôïp ñoû: töng böøng vui nhoän - Caây hoàng ñaøo: gia ñình hoøa thuaän - Caønh lieãu baïc: ñoaøn tuï, thònh vöôïng - Hoa kim töôùc: höng thònh. - Hoa thuûy tieân: thôm maùt, thanh nhaõ. - Hoa ñoùn xuaân: traøn treà söùc soáng - Hoa thöôïc döôïc: hoa leä caùt töôøng - Caây quyùt: nhö yù caùt töôøng - Hoa tuù caàu: myõ maõn, ñoaøn vieân - Caây lan hueä: Phong thònh töôøng hoøa - Caây töû kinh: gia ñình hoøa thuaän. LEÃ TÌNH NHAÂN (ngaøy 14 thaùng 2) Taëng baïn gaùi: - Hoa hoàng ñoû: tình yeâu noàng chaùy (kieâng kî 13 caønh) - Hoa bi, tam luaân thaûo: töôûng nhôù - Hoa töôøng vi ñoû: toû tình - Hoa ñaäu lupin: haïnh phuùc - Kim ngöu thaûo: sung söôùng - Phong linh thaûo: tình yeâu dòu daøng. - Hoa uaát kim höông ñoû: lôøi theà cuûa tình yeâu http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 3 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Hoa bìm bòp: tình yeâu dòu daøng - Hoa sôn traø ñoû: phaåm haïnh trôøi ban. - Hoa ñinh höông traéng: thanh xuaân, vui söôùng - Hoa ñinh höông tím: moái tình ñaàu - Hoa döùa: hoaøn myõ voâ khuyeát. - Hoa löu ly: tình yeâu vónh cöûu. - Hoa lan hoà ñieäp: xinh ñeïp, thuaàn khieát - Cuùc Ba Tö: trong saùng - Hoa lan daï höông: laõng maïn, ngaây thô. - Hoa Baùch hôïp: thuaàn khieát - Hoa caùt caùnh: phong caùch thanh tao. Taëng baïn trai: - Hoa cuùc Phi Chaâu: phuï trôï lang quaân. - Hoa döøa caïn: eâm aám beàn laâu - Töû la lan: trinh tieát. - Hoa anh thaûo: thanh xuaân - Hoa hoàng chöôûng: thieân tröôøng ñòa cöûu - Hoa lay-ôn: tính caùch kieân cöôøng. - Hoa chanh, caây kim ngoân: tình yeâu chung thuûy - Hoa ñinh höông: tình yeâu chôùm nôû. - Cuùc baïch nhaät: tröôøng cöûu. - Hoa thieân ñöôøng ñieåu: töï do, haïnh phuùc. - Hoa löu ly: tình baïn laâu daøi - Hoa ñuoác: nhieät tình, töôi saùng - Ñaäu ñoû: töông tö. - Kim ngöu thaûo: nhieät tình - Coû löôõi meøo: öôùc mô, hoài öùc. - Cuùc thanh hao: tình yeâu choân giaáu - Daây thöôøng xuaân: tình yeâu chaân thaønh - Caây maõ ñeà: haïnh phuùc, thuaàn khieát - Quyø thieân truùc: aùi moä, an laïc - Hoa paêng-xeâ: töôûng nhôù haïnh phuùc - Hoa irit: nhieät tình Thaát tình: - Hoa uaát kim höông vaøng: tình yeâu tuyeät voïng. - Hoa cuùc vaøng: tình yeâu yeáu ñuoái - OÂ mai: toân troïng - Hoa thuûy tieân: cöï tuyeät tình yeâu - Hoa anh tuùc ñoû: an uûi - Ñaäu Hoøa Lan: nhöõng phieàn muoän trong tình yeâu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 4 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Hoa ñoã quyeân: coù môùi nôùi cuõ. - Caây thaïch truùc: ña saàu thieän caûm - Cuùc vaïn thoï: bi thöông - Hoa thuûy tieân vaøng: yeâu ñôn phöông - Caây kheá: töï laäp TEÁT THANH MINH - Tam luaân thaûo, hoa bi: noãi nhôù - Thieân nhaät thaûo: baát laõo. - Caây vaên truùc: vónh haèng - Hoa chaâm: thoâng caûm, an uûi - Ñaäu Hoøa Lan: hoaøi nieäm - Cuùc vaïn thoï: bi ai - Hoa cuùc traéng, hoa baùch: thöông tieác - Caønh lieãu: bi thöông. NGAØY CUÛA MEÏ (Ngaøy chuû nhaät thöù 2 cuûa thaùng 5) - Hoa caåm chöôùng: hoa cuûa meï - Coû hieân: voâ tö - Hoa löu ly: tình yeâu vónh haèng - Hoa moäc: phaåm ñöùc cao thöôïng - Hoa bìm bòp hoàng: tình caûm dòu daøng - Hoa bi: söï quan taâm - Hoa ñaäu lupin: tình yeâu cuûa meï - Hoa vaïn thoï: tröôøng thoï, khoûe maïnh - Hoa la ñôn: ña phuùc ña thoï. - Kim chi ngoïc dieäp: cao quyù, haïnh phuùc. LEÃ PHUÏC SINH Hoa baùch hôïp: söï ngaây thô, thanh khieát TEÁT ÑOAN NGOÏ (Muøng 5 thaùng 5 aâm lòch) - Hoa ñuoâi meøo, hoa lay-ôn: tröø taø traán hoïa, tính caùch kieân cöôøng. - Caây boâng nuùi: tranh tröôùc nhöôøng sau. - Lan vaên taâm: vui veû - Hoa baùch hôïp vaøng: vui veû, vui söôùng. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 5 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN LEÃ THIEÁU NHI (Ngaøy 1 thaùng 6) - Hoa phuïng tieân: ñöôïc ngöôøi khaùc yeâu thích - Hoa ñinh höông traéng: sung söôùng - Caây cuùc taây: trong traéng - Hoa daï lan höông: vui veû - Cuùc Ba Tö: thuaàn khieát, trang nhaõ. - Hoa döøa caïn: tröôøng thoï phuù quyù - Hoa bi: söï quan taâm - Lan vaên taâm: thanh xuaân hoaït baùt - Hoa haûi ñöôøng boán muøa: ngaây thô - Coû phi yeán: xinh ñeïp trong saùng - Hoa lan hoà ñieäp: thuaàn khieát, xinh ñeïp - Lan Nam Phi: trong saùng, saûng khoaùi NGAØY CUÛA CHA (Ngaøy chuû nhaät thöù 3 cuûa thaùng 6) - Hoa thaïch hoäc: hoa cuûa cha, kieân nghò, duõng caûm. - Caây döông vaøng: kieân ñònh, bình tónh - Caây quyùt: khoan dung, ñoä löôïng - Caây lieãu: thaúng thaéng, trung thöïc - Nho: khoan dung, baùc aùi - Hoa hoài höông: öu vieät - Hoa lay-ôn: tính caùch kieân cöôøng - Vaïn nieân thanh: khoûe maïnh, tröôøng thoï, maõi maõi töôi treû - Hoa ñoùn xuaân: söùc soáng maïnh meõ. - Caây chu tieâu: kieân nghò, nhieät tình. TEÁT TRUNG THU (Ngaøy 15 thaùng 8 aâm lòch) - Caønh queá: hoïc thöùc uyeân baùc - Caønh nguyeät queá: vinh döï - Coû cheø veø: yù thu - Hoa ñoã quyeân: trang troïng - Hoa cuùc: cao khieát - Phong ñoû: hoàng hoûa - Hoa tuù caàu: myõ maõn ñoaøn vieân - Baïch haïc moân: thuaàn khieát, an thaùi - Caây lan hueä: thònh vöôïng, may maén - Caønh lieãu baïc: ñoaøn tuï, thònh vöôïng http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 6 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN NGAØY NHAØ GIAÙO (Ngaøy 20 thaùng 11) - Hoa moäc lan: taâm hoàn cao thöôïng - Caây lan hueä: cao nhaõ - Caùnh töôøng vy: nghieâm tuùc, giaûn dò - Hoa baùch hôïp: cao quyù, thuaàn khieát - Taùn hoa töôøng vy: ñöùc tính cao ñeïp - Caây huyeàn linh: taøi hoa raïng rôõ. - Voøng hoa nguyeät queá: coâng lao vinh döï - Hoa ñaøo vaø hoa maän: thaønh töïu - Hoa thuûy tieân: toân kính - Hoa caùt caùnh: phong caùch thanh tao - Hoa baùch hôïp: thuaàn khieát voâ haï - Hoa nhaøi: hoøa nhaõ, thaân thieän LEÃ GIAÙNG SINH - Caây traïng nguyeân: ñuoåi yeâu tröø taø - Hoa cuùc Phi Chaâu: töôi saùng, phoàn vinh - Caây soài: höng thònh, thònh vöôïng - Caây maõ ñeà: haïnh phuùc, thuaàn khieát - Hoa linh lan: trong traéng, trang nhaõ - Laù döông xæ: sung tuùc, myõ maõn. Chöông 3 NGOÂN NGÖÕ CUÛA CAÙC HOA ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG LAØM LEÃ VAÄT 1. Chuùc möøng: Khai tröông - Hoa vaïn nieân thanh: boán muøa ñeàu xanh - Hoa hoàng: höng vöôïng phaùt ñaït - Hoa cuùc Phi chaâu: ñi leân phôi phôùi - Hoa ñaøo: vaän may seõ ñeán - Hoa baùch hôïp ñoû: töng böøng vui nhoän - Hoa maãu ñôn: phuù quyù höng thònh http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 7 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Caây soài: höng thònh, thònh vöôïng. - Hoa höôùng döông: toân kính, hieån haùch - Caây xoâ thôm ñoû: giaøu coù, sung tuùc - Hoa ñoã quyeân: hoàng vaän ñang ñaàu - Hoa ví tieàn: tieàn voâ nhö nöôùc. Chieán thaéng: - Hoa boâng goøn ñoû: hoa cuûa anh huøng - Hoa nguyeät queá: quang vinh - Voøng hoa nguyeät queá: ngöôøi coù coâng lao - Caây coï: thaéng lôïi - Hoa sôn traø: anh duõng - Hoa phaùo: nhieät lieät chuùc möøng. Sau buoåi dieãn: - Hoa yeán maïch: aâm nhaïc - Töôøng vy nhieàu boâng: thieân taøi - Hoa lan caàn: thaéng lôïi - Hoa hoài höông: öu vieät - Hoa caùt töôøng; phong caùch thanh tao - Hoa thöôïc döôïc: trang nhaõ, cao quyù - Hoa linh lan: tri aâm. - Hoa sen: xinh ñeïp - Hoa daâm buït: dieãm leä nhieät tình - Lan vaên taâm: thanh xuaân, hoaït baùt - Caây toûi trôøi: ñeïp ñeõ - Coû phi yeán: xinh ñeïp, thanh nhaõ 2. Taëng baïn Chia tay: - Hoa paêng-xeâ: nhôù nhung - Caây hoøe gai: tình baïn. - Hoa ñaäu khaáu, thöôïc döôïc, cuùc zinnia: löu luyeán - Hoa löu ly: tình baïn laâu daøi - Coû löôõi meøo: hoài öùc - Hoa döøa caïn: bình thöôøng, laâu daøi Tieán thuû - Hoa la ñôn: vöõng chaéc - Loa keøn: nhieät tình - Caây döông vaøng: kieân ñònh http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 8 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Caây khoaûn ñoâng: chính nghóa - Caây linh sam: cao quyù - Hoa hoài höông: söùc maïnh - Caønh queá: hoïc thöùc uyeân baùc - Caây coï: thaéng lôïi - Hoa ñuoâi meøo: coá gaéng - Hoa cuùc phi chaâu: nhieät tình, söùc soáng - Hoa lay-ôn: tính caùch kieân cöôøng. - Hoa ñoùn xuaân: söùc soáng maõnh lieät - Hoa höôùng döông: töôi saùng, söùc soáng - Hoa ñuoác: nhieät tình, töôi saùng. 3. Hoân leã: - Hoa baùch hôïp traéng: traêm naêm haïnh phuùc. - Caây maõ ñeà: tình yeâu thuaàn khieát - Hoa lan hoà ñieäp: yeâu kieàu, thöôùt tha - Hoa höôùng döông: chung thuûy - Hoa cuùc Phi chaâu: phuï trôï lang quaân - Hoa tuù caàu: myõ maõn, ñoaøn vieân - Hoa hoàng chöôûng: thieân tröôøng ñòa cöûu - Hoa daï hôïp: phu theâ aân aùi - Hoa thöôøng xuaân yeán: chung thuûy, ñaàu baïc raêng long - Hoa baïc haø: tình caûm noàng chaùy - Hoa bìm bòp, caây thaïch truùc: tình yeâu vónh cöûu - Hoa höông hoàng: thanh xuaân - Hoa löu ly: tình yeâu vónh haèng - Caùt töôøng thaûo: haïnh phuùc beàn laâu - Coû löôõi meøo: tình yù laâu daøi - Hoa töû vy: may maén 4. Ñaõi khaùch - Caùc loaïi daây leo: hoan ngheânh - Hoa tieåu maïch: taùn ñoàng, hôïp taùc - Hoa döøa caïn: nhöõng hoài öùc vui veû - Hoa boà ñaøo: khoan dung, baùc aùi - Kim ngöu thaûo: nhieät tình - Caây lan töû la: tình baïn trong saùng - Hoa caåm chöôùng: baùc aùi - Cuùc baïch nhaät: laâu daøi http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 9 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Hoa irit: nhieät tình - Hoa hoûa haïc: nhieät tình, phoùng khoaùng - Caây lan hueä: phong thònh töôøng hoøa - Laù döông xæ: sung tuùc, haøi loøng - Hoa ñuoác: nhieät tình, töôi saùng. - Caây xoâ thôm ñoû: sung tuùc no ñuû, töng böøng vui nhoän. 5. Chuùc thoï - Hoa lan: ñöùc cao voïng troïng - Hoa phong ñoû: chín chaén - Hoa cuùc: cao sang - Hoa mai: haøn mai maõn tieát höông - Tuøng baùch: traêm naêm ích thoï - Hoa tröôøng thoï: khoûe maïnh, tröôøng thoï. - Truùc xanh: ñöùc ñoä - Hoa lay-ôn, hoa phöôùc loäc: ña phuùc, ña thoï - Vaïn nieân thanh: vaãn maõi töôi treû - Hoa sen, hoa phuï töû: vui veû, toân kính - Kim chi ngoïc dieäp: cao quyù, haïnh phuùc - Cuùc vaïn thoï: tröôøng thoï, khoûe maïnh. 6. Thaêm beänh - Hoa haûi ñöôøng, hoa haøm tieáu: chuùc baïn vui veû - Hoa baùch hôïp daïi: hoài phuïc söùc khoûe - Hoa anh thaûo: thanh xuaân - Baïch döông: kieân trì, duõng khí - Caây cuùc taây: thoâng caûm - Hoa töôøng vy: hy voïng - Hoa anh tuùc ñoû, hoa sôn traø: an uûi - Hoa caåm chöôùng, hoa löôõi ñoøng: hoûi thaêm - Hoa bi: quan taâm - Coû hieân: hoûi han - Caây maän gai: thaêm hoûi - Hoa höôùng döông: töôi saùng, ñaày söùc soáng - Hoa ñoùn xuaân: söùc soáng maïnh meõ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 10
- Xem thêm -