Tài liệu Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy phần 2

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 395 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy_Phần 2
HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Phaàn 2 HOA CAÛNH THEO PHONG THUÛY KHAI VAÄN Chöông 1 CAÙC CHAÄU CAÛNH PHONG THUÛY 1.LEÂ PHUÏNG CÔ: Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh Thôøi gian thöôûng laõm: Quanh naêm Leâ phuïng cô coøn coù teân laø Leâ tieåu phuïng, xuaát xöù ôû vuøng Ñoâng Nam Boä cuûa Brazil. Thích moâi tröôøng coù nhieät ñoä cao vaø ñoä khoâ hanh thích hôïp, caàn coù löôïng aùnh naéng maët trôøi ñaày ñuû. Laù cuûa noù chaéc nhöng nhoû daøi, meùp laù coù daïng löôïn soùng, maøu saéc vaøng nhaït, ñoû hoaëc ñoû tím…, maët laù coù ñöôøng vaân daøi theo chieàu doïc, phoùng ra nhö daïng con cua; hoa coù maøu traéng hoaëc xanh laù caây nhaït, moïc ra ôû giöõa röøng laù, hình thaønh moät caùi dóa troøn. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Maøu saéc cuûa laù leâ phuïng cô bieán hoùa saùng ñeïp nhieàu maøu neân noù laø caây caûnh trong nhaø noåi tieáng. Do caây coù hình daïng xinh xaén, neân thích hôïp cho vieäc ngaém nhìn trong chaäu hoaëc trong bình, cuõng coù theå troàng ñôn ñoäc hoaëc troàng toå hôïp raát lyù töôûng ñeå trang trí cho beä cöûa soå, ban coâng vaø baøn hoïc trong nhaø. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh ñeøn, aùnh naéng maët trôøi chieáu vaøo laø ñöôïc. - Beä cöûa soå hoaëc ban coâng coù boùng raâm, saùng suûa hoaëc khoâ hanh. Ñaát troàng: - Toát nhaát laø ñaát caùt coù theå thaûi nöôùc toát. Nhieät ñoä: - Nhieät ñoä thích hôïp cho sinh tröôûng vaøo muøa heø laø 20 ñoä C – 30 ñoä C, muøa ñoâng thì khoâng thaáp döôùi 10 ñoä C. Chieáu saùng: - Thích hôïp vôùi moâi tröôøng coù aùnh naéng maët trôøi oân hoøa nhöng saùng roõ chieáu vaøo. Töôùi nöôùc: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 1 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Muøa heø caàn töôùi nöôùc ñaày ñuû Boùn phaân: - Vaøo thôøi kyø sinh tröôûng, caùch nöûa thaùng phaûi boùn phaân moät laàn. Trong suoát muøa ñoâng cuõng neân boùn phaân vaø giaûm bôùt nöôùc töôùi, duy trì ñoä aåm öôùt cho ñaát trong chaäu. Caùch choïn caây: Löïa choïn caùc caây coù cuoáng laù daøy chaéc, phieán laù nguyeân veïn vaø töôi toát. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng cuûa khai vaän: möøng leã, teát, gia ñình hoøa thuaän, ñaàm aám, tình yeâu, hoân nhaân, thaêng chöùc, khai tröông. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, khaùch saïn, nhaø haøng, vaên phoøng laøm vieäc. - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng vaø höôùng ñoâng baéc. 2. CAÂY ÔÙT NGOÏT VOÛ DÖA HAÁU Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, gioø treo Thôøi gian thöôûng laõm: - Caû naêm; muøa heø seõ nôû hoa maøu ñoû nhaït vaø keát traùi. - Caây ôùt ngoït coù xuaát xöù ôû Brazil, laø loaïi caây thöôøng xanh laâu naêm, vì phieán laù khaù gioáng voû döa haáu neân coù teân treân. Caây moïc theo töøng buïi, cao 20 cm, laù coù daïng oval, daøi 3-5cm, roäng 2-4cm, cuoáng laù coù maøu ñoû naâu, daøi 10-15cm. Gaân laù coù hình böùc xaï töø trung taâm höôùng ra xung quanh, coù 11 sôïi gaân chính. Phieán laù maøu luïc, ñöôøng vaân maøu baïc vaø coù hình baùn nguyeät, phieán laø daøy nhöng möôït. Laù cuûa caây ôùt ngoït mang cuoáng daøi coù maøu xanh, maøu cuûa ñöôøng vaân raát kyø laï. Do caây coù hình daïng ñeïp neân neáu ñöôïc baøy bieän ôû trong phoøng seõ raát trang nhaõ. Vaøo muøa heø neáu ñaët 1 chaäu leân baøn traø hoaëc tröôùc cöûa soå coù taùc duïng giaûm bôùt khoâng khí oi böùc, hình daïng deã thöông cuûa noù cuõng khieán cho ngöôøi ta vui veû thoaûi maùi. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Phieán laù cuûa caây ôùt ngoït daøy, maøu xanh saùng boùng, boán muøa ñeàu xanh, laø loaïi caây nhoû thöôøng gaëp, raát thích hôïp cho vieäc troàng trong chaäu hoaëc trong gioû, thöôøng ñöôïc duøng ñeå trang trí trong nhaø. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, beân caïnh cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh saùng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Ban coâng hoaëc beä cöûa soå coù boùng raâm vaø aùnh naéng maët trôøi oân hoøa. Ñaát troàng: Ñaát maøu troän laãn ñaát muøn, phaân chuoàng vaø theâm moät chuùt chaát khoaùng hoaëc caùt thoâ. Nhieät ñoä: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 2 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Sinh tröôûng ôû 20 – 25 ñoä C laø toát nhaát, neáu quaù 30 ñoä C vaø thaáp döôùi 15 ñoä C thì söï sinh tröôûng seõ chaäm laïi Chieáu saùng: 50% - 70% aùnh naéng maët trôøi, kî aùnh naéng gay gaét chieáu tröïc tieáp vaøo. Töôùi nöôùc: Thoâng thöôøng moãi ngaøy töôùi nöôùc 1 laàn. Löôïng nöôùc neáu thöôøng xuyeân ñöôïc duy trì ôû möùc thích hôïp thì maøu saéc cuûa laù coù theå luoân töôi ñeïp Boùn phaân: Moãi thaùng boùn 1 laàn baèng phaân toång hôïp hoaëc phaân ñaïm, muøa ñoâng neân taïm ngöng vieäc boùn phaân. Caùch choïn caây: Chuù yù choïn mua caùc caây coù laù daøy nhöng boùng möôït vaø caây coù hình daïng ñeïp Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: bình an, tröø taø, möøng leã, teát, thaêng chöùc, khai tröông, chuùc möøng sinh con. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn vaø nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng vaø höôùng taây baéc. 3. DAÂY THÖÔØNG XUAÂN Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, gioø, phuï sinh treân caùc coät goã hoaëc cöûa soå saét. Thôøi gian thöôûng laõm: Boán muøa trong naêm Daây thöôøng xuaân, coøn coù teân laø daây tröôøng xuaân Trung Hoa, laø loaïi daây leo thuoäc hoï nguõ gia. Cuoáng daây thöôøng xuaân coù moïc reã, caønh non phuû loâng, coù daïng vaåy caù. Laù moïc caùch nhau, coù chaát da thuoäc, xanh boùng, boùng möôït. Laù cuûa caønh dinh döôõng coù hình oval daïng tam giaùc, thöôøng coù ba khía noâng; laù cuûa caønh hoa quaû coù hình oval daïng baàu duïc, phieán laù nguyeân veïn, cuoáng laù nhoû daøi. Hoa coù hình chieác duø moïc töø ngoïn, thaùng 8-9 nôû hoa, hoa nhoû, naêm caùnh, maøu vaøng nhaït, coù höông thôm thoang thoaûng. Thaùng 9-10 keát quaû, khi chín maøu ñoû hoaëc maøu vaøng, coù hình caàu troøn. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Daây thöôøng xuaân coù söùc soáng raát maïnh, ñoâng laïnh khoâng taøn, boán muøa ñeàu xanh, laø nguyeân lieäu lyù töôûng ñeå laøm chaäu caûnh daïng ruû xuoáng Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu vaøo. - Ban coâng coù boùng raâm aùnh saùng neân yeáu moät chuùt. Ñaát troàng: Ñaát muøn hoaëc ñaát caùt coù theå thaûi nöôùc toát ñeàu ñöôïc, theâm maït cöa cuûa ñoài moài vaøo trong ñaát ñeå ñieàu cheá, coù theå laøm taêng ñoä xoáp cuûa ñaát maøu vaø coù lôïi cho vieäc thaûi nöôùc. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 3 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Nhieät ñoä: 15 – 20 ñoä C, khí haäu maùt meû hoaëc aám aùp laø ñöôïc. Vaøo muøa heø, khi noùng böùc, coù theå phun nöôùc leân maët laù ñeå giaûi nhieät. Chieáu saùng: Vaøo muøa heø, döôùi aùnh naéng gay gaét, caàn phaûi che boùng raâm neáu khoâng phieán laù seõ bò boûng. Töôùi nöôùc: Cöù 1 – 2 ngaøy töôùi nöôùc moät laàn Boùn phaân: Moãi thaùng boùn 1 laàn baèng phaân toång hôïp. Muøa heø laø thôøi gian nghæ ngôi cuûa daây thöôøng xuaân neân coù theå taïm ngöng vieäc boùn phaân Caùch choïn caây: Neân mua loaïi coù laù, vaân maøu vaøng hoaëc ñoám traéng; loaïi coù vieàn meùp coù daùng veû töôi vui; hoaëc caây coù soá löôïng phaân nhaùnh vaø laù raäm raïp Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: bình an tröø taø, möøng leã, teát, thi cöû, tình yeâu hoân nhaân, möøng thoï, thaêng chöùc, khai tröông. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, khaùch saïn, nhaø haøng, vaên phoøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng ñoâng baéc, höôùng ñoâng nam. 4. LAÙ BÖÔÙM MAØU (MOÂN CAÛNH) Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, gioø Thôøi gian thöôûng laõm: Boán muøa trong naêm Laù böôùm maøu laø thöïc vaät thöôøng xanh, maøu laù saùng boùng vaø raát moïng nöôùc, hình daïng daøi heïp hoaëc daïng löôõi maùc, ñöôøng gaân treân maët laù raát roõ. Ñaây laø loaïi caây caûnh raát trang nhaõ, raén roûi vaø coù chaát caûm. Caét vaøi nhaùnh caém vaøo bình hoa, do laù böôùm maøu thích boùng raâm neân vaãn coù theå sinh tröôûng trong phoøng coù aùnh saùng yeáu vaø nôi raâm maùt trong vöôøn. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Laù böôùm maøu coù söùc soáng raát maïnh, ñoâng laïnh, khoâng taøn, boán muøa ñeàu xanh, raát ñeå laøm chaäu caûnh vaø xanh hoùa. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu vaøo laø ñöôïc. - Ban coâng coù boùng raâm vaø aùnh saùng neân yeáu moät chuùt Ñaát troàng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 4 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Ñaát muøn hoaëc ñaát caùt coù theå thaûi nöôùc toát ñeàu ñöôïc, theâm maït cöa cuûa ñoài moài vaøo trong ñaát ñeå ñieàu cheá coù theå taêng theâm ñoä xoáp cho ñaát maøu vaø coù lôïi cho vieäc thaûi nöôùc. Nhieät ñoä: 15 – 20 ñoä C, khí haäu maùt meû ñeán aám aùp laø ñöôïc. Vaøo muøa heø, khí noùng böùc, coù theå phun nöôùc leân treân maët laù ñeå giaûi nhieät. Chieáu saùng: Vaøo muøa heø, döôùi aùnh naéng gay gaét, caàn phaûi che boùng raâm, neáu khoâng phieán laù raát deã bò boûng. Töôùi nöôùc: Cöù 1 – 2 ngaøy töôùi nöôùc 1 laàn Boùn phaân: Moãi thaùng boùn 1 laàn baèng phaân toång hôïp hoaëc phaân ñaïm. Muøa heø laø thôøi gian nghæ ngôi cuûa laù böôùm maøu neân coù theå taïm ngöng vieäc boùn phaân Caùch choïn caây: Choïn mua nhöõng caây coù soá löôïng phaân nhaùnh vaø laù raäm raïp laø toát nhaát Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: möøng leã teát, thi cöû, tình yeâu hoân nhaân, sinh nhaät chuùc thoï, thaêng chöùc, khai tröông. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, khaùch saïn, nhaø haøng, vaên phoøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng ñoâng baéc vaø höôùng ñoâng nam. 5. CAÂY GOÃ BRAZIL Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu, trong baùt. Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Caây goã Brazil coù teân khoa hoïc laø caây huyeát duï, teân khaùc laø caây thieát moäc Brazil (thieát moäc lan), caây goã ngaøn naêm Brazil, caây huyeát duï Kim Bieân. Laø thöïc vaät thöôøng xanh daïng caây cao to, caây cao ñeán 6m, thaân caây thoâ to, nhieàu phaân nhaùnh. Voû caây maøu naâu xaùm hoaëc naâu nhaït, phieán laù to roäng, sinh tröôûng maïnh meõ. Caây goã Brazil baùn treân thò tröôøng coù thaân to khoaûng 5-7cm; daøi khoaûng 1,2m; treân döôùi hai ñaàu ñeàu ñöôïc caét phaúng, phía treân moïc laù, laù caây to roäng, coù hoa vaên, phaàn reã beân döôùi coù daïng phoùng xaï. Cho neân, thoâng thöôøng khoaûng caùch daøi, vöøa, ngaén cuûa thaân caây laø 10:7:5. vöøa ñuû ñeå troàng trong moät chaäu, nhö theá laù caây môùi troâng coù veû ñaày ñaën hôn. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Caây goã Brazil laø loaïi caây caûnh daïng to trong nhaø khaù phoå bieán, nhaát laø nhöõng nôi khaù roäng raõi ñöôïc thieát keá nhö phoøng khaùch vaø phoøng ñoïc theo phong caùch cao nhaõ, moäc maïc. Ñaây laø moät loaïi caây coù hình daùng ñeïp, quy chænh, vaø laø caây caûnh trong nhaø noåi tieáng theá giôùi. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 5 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Ban coâng hoaëc beä cöûa soå coù boùng raâm vaø aùnh naéng eâm dòu Ñaát troàng: Neân söû duïng ñaát maøu môõ coù theå thaûi nöôùc toát vaø giaøu chaát muøn, coù theå phoái hôïp vôùi ñaát muøn vaø caùt ôû soâng. Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp nhaát cho caây goã Brazil taêng tröôûng laø töø 18 – 25 ñoä C, vaøo muøa ñoâng nhieät ñoä khoâng ñöôïc thaáp döôùi 5 ñoä C Chieáu saùng: Tính thích nghi ñoái vôùi aùnh saùng raát maïnh, ñaët döôùi boùng raâm hoaëc döôùi aùnh naéng ñeàu coù theå sinh tröôûng ñöôïc, nhöng neân thöôøng xuyeân ñaët döôùi aùnh naéng vaøo muøa xuaân, thu vaø ñoâng, coøn muøa heø thì neân ñaët döôùi boùng raâm hoaëc nôi thoaùng gioù toát ôû trong nhaø ñeå nuoâi döôõng Töôùi nöôùc: Thoâng thöôøng neân 2-3 ngaøy töôùi 1 laàn Boùn phaân: Moãi hai thaùng duøng phaân pha loaõng töôùi leân maët laù, phaân seõ raát coù hieäu quaû Caùch choïn caây: Caây coù thaân thoâ to, phieán laù roäng lôùn, phaàn reã beân döôùi coù daïng phoùng xaï, maøu laù xanh töôi, hình daïng laù nguyeân veïn. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: Bình an tröø taø, möøng leã, teát, thaêng chöùc, khai tröông, möøng sinh con. - Nôi ôû thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng vaø höôùng taây baéc. 6. CAÂY KIM TIEÀN (KIM PHAÙT TAØI) Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, caét caønh caém vaøo bình. Thôøi gian thöôûng laõm: - Thaùng 4-5 ra hoa, thaùng 9-10 quaû chín, caây kim tieàn thuoäc caây caûnh hoï thieân nam tinh, laâu naêm, thöôøng xanh. Thaân caây naèm döôùi maët ñaát, treân maët ñaát khoâng coù thaân chính; maàm naåy töø thaân caây thaønh laù keùp daïng to, laù nhoû dai vaø coù cuoáng ngaén, chaéc khoûe. maøu xanh luïc, saùng boùng, giaù trò thöôûng laõm cao. Caây kim tieàn coù thaân caây to khoûe, maàm naûy nhieàu vaø hình thaønh raát nhieàu thaân nhoû. Laù keùp coù tuoåi thoï khoaûng 2-3 naêm, vaø ñöôïc laù môùi thay theá khoâng ngöøng. - Do sinh tröôûng döôùi moâi tröôøng töï nhieân, caây deã sinh tröôûng nhanh, vì theá thöôøng lôùn thaønh caây boùng raâm cao to, neân khoâng ñöôïc chuù yù ñeán. Chæ coù khi noù ra hoa keát traùi, keát thaønh nhöõng quaû to chaéc môùi coù theå ñöôïc ngöôøi ta chuù yù. Caây kim tieàn neáu ñöôïc coät leân moät vaøi sôïi chæ ñoû hoaëc ñoàng http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 6 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN tieàn vaøng seõ trôû thaønh caây phaùt taøi maø ai cuõng thích, vì vaäy caøng trôû thaønh vaät trang trí ñöôïc yeâu thích cuûa moãi nhaø vaøo dòp leã teát. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Do chòu ñöôïc boùng toái, hình daïng beân ngoaøi trang nhaõ, neân ñöôïc duøng laøm caây caûnh trang trí trong nhaø hoaëc ngoaøi vöôøn. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu vaøo. - Ban coâng vaø beä cöûa soå coù aùnh saùng choùi chang. Ñaát troàng: Thích ñaát caùt maøu môõ, xoáp, thoaùng khí, giöõ nöôùc, thích ñaát coù tính axit, kieâng kî ñaát coù tính bazo Nhieät ñoä: Thích hôïp sinh tröôûng ôû nhieät ñoä oân hoøa 15-30 ñoä C Chieáu saùng: Söùc thích nghi ñoái vôùi aùnh saùng raát maïnh, thích moâi tröôøng ngoaøi trôøi traøn ñaày aùnh saùng Töôùi nöôùc: Hai muøa xuaân vaø thu coù theå 2-3 ngaøy töôùi nöôùc moät laàn, muøa heø thì coù theå töôùi nöôùc moãi ngaøy, muøa ñoâng neân giaûm bôùt soá laàn töôùi nöôùc. Boùn phaân: Vun boùn hoãn hôïp baèng phaân boùn cô baûn laø phaân höõu cô hoaëc phaân daïng hieäu quaû chaäm Caùch choïn caây: Löïa choïn nhöõng caây coù thaân laù xanh töôi, daøy chaéc, phieán laù hoaøn chænh, töôi toát, vaø ñaõ coù nuï hoa laø toát nhaát. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: phuù quyù chieâu taøi, möøng leã, teát, thaêng chöùc khai tröông - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phong hoäi hoïp, khaùch saïn, nhaø haøng, vaên phoøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng ñoâng baéc. 7. MOÂN LAÙ ÑOÛ Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, baùt, vöôøn hoa. Thôøi gian thöôûng laõm: thaùng 6-10 Moân laù ñoû coù xuaát xöù ôû vuøng nhieät ñôùi chaâu myõ, beân döôùi hình thaønh thaân caây, hình daïng deïp troøn, caây cao 30-50cm. Phieán laù töø thaân caây döôùi maët ñaát moïc ra, coù hình oval, daïng laù chaén hoaëc hình tam giaùc troøn, raát laø tao nhaõ, töôi taén, maøu saéc saùng ñeïp. Ña soá moân laù ñoû ñöôïc vun boùn hieän nay laø gioáng caây lai taïp nhaø vöôøn, raát ít caây laø gioáng caây goác treân thöïc vaät hoïc. Bôûi vì maøu laù cuûa moân laù http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 7 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN ñoû vaø ñoám vaân raát deã bò bieán dò, cho neân gioáng caây nhaø vöôøn raát nhieàu, caên cöù vaøo ghi cheùp hieän nay ít nhaát coù treân 150 loaïi. Vaû laïi moãi naêm ñeàu coù gioáng môùi ñöôïc taïo thaønh. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Laù cuûa moân laù ñoû coù hình daïng xinh xaén, töôi ñeïp, laø caây caûnh trong nhaø raát lyù töôûng vaøo muøa heø, thích hôïp duøng ñeå trang trí laøm ñeïp vaên phoøng laøm vieäc, nhaø haøng, khaùch saïn, nhaø ôû,…, laøm cho ngöôøi ta coù caûm giaùc trong laønh, trang nhaõ vaø nhieät lieät. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc aùnh saùng maët trôøi, aùnh ñeøn coù theå chieáu vaøo laø ñöôïc. - Ban coâng coù boùng raâm, aùnh naéng hôi aâm u moät chuùt. Ñaát troàng: Neân söû duïng ñaát caùt giaøu chaát muøn. Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp ñeå noù sinh tröôûng laø 15-20 ñoä C, khoâng chòu ñöôïc nhieät ñoä thaáp vaø söông tuyeát. Chieáu saùng: Khoaûng 50-60% aùnh naéng maët trôøi, kieâng kî aùnh naéng gay gaét chieáu thaúng vaøo. Vaøo muøa heø, döôùi caùi naéng gaét, nhaát ñònh phaûi che naéng, neáu khoâng phieán laù deã bò boûng. Töôùi nöôùc: Moãi ngaøy hai laàn vaøo buoåi saùng vaø toái Boùn phaân: Moãi nöûa thaùng boùn phaân moät laàn, coù theå söû duïng phaân höõu cô hoaëc phaân ñaïm, phaân laân vaø phaân kali Caùch choïn caây: Löïa nhöõng caây coù caùc ñoám treân maët laù saùng ñeïp, phieán laù xanh töôi, hình daïng laù nguyeân veïn vaø daùng caây trang nhaõ Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: Bình an haïnh phuùc, phuù quyù chieâu taøi, chuùc möøng sinh con, tình yeâu hoân nhaân. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, khaùch saïn, vaên phoøng laøm vieäc - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng baéc, höôùng ñoâng baéc. 8. MOÂN LAÙ HOA Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, baùt, ngoaøi vöôøn hoa Thôøi gian thöôûng laõm: thaùng 6-10 http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 8 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Moân laù hoa coøn coù teân laø moân laù maøu, coù xuaát xöù töø Brazil, laø thöïc vaät thaân coû laâu naêm thuoäc hoï thieân nam tinh. Caây cao khoaûng 20-40cm, laù coù daïng laù chaén, hình traùi tim daøi, hình oval daøi hoaëc gioáng nhö tai voi. Maøu saéc treân maët laù bieán hoùa phong phuù, ñieåm xuyeát caùc loaïi ñoám li ti hoaëc caùc vaèn, raát töôi ñeïp trang nhaõ, laø loaïi coù maøu saéc ñeïp nhaát trong caùc caây caûnh, neân raát coù myõ quan. Hoa nôû roä caû caây, nuï hoa laïi sum sueâ, nhöng caây naøy ngaém laù laø chính. Sau thaùng 10 moãi naêm laø thôøi gian nghæ ngôi, laù caây seõ heùo ruïng, chæ coøn laïi phaàn thaân caây döôùi maët ñaát, ñeán thaùng tö naêm sau môùi naûy maàm moïc laù môùi. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Ngoaøi duøng laøm caây caûnh ñeå ngaém nhìn, trang trí nhaø ôû ra, ngöôøi ta coøn troàng noù doïc theo xung quanh caùc böùc töôøng beân ngoaøi nhaø ôû Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi hoaëc aùnh ñeøn chieáu vaøo - Ban coâng coù theå che naéng, aùnh saùng neân hôi aâm u. Ñaát troàng: Neân söû duïng ñaát caùt giaøu chaát muøn Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp ñeå noù sinh tröôûng laø 15-20 ñoä C, khoâng chòu ñöôïc nhieät ñoä thaáp hoaëc söông tuyeát. Chieáu saùng: Khoaûng 50-60% aùnh naéng maët trôøi, kieâng kî aùnh naéng gay gaét chieáu thaúng vaøo. Vaøo muøa heø, döôùi caùi naéng gay gaét, nhaát ñònh phaûi che naéng, neáu khoâng phieán laù deã bò boûng. Töôùi nöôùc: Moãi ngaøy hai laàn vaøo buoåi saùng vaø chieàu Boùn phaân: Moãi nöûa thaùng boùn phaân moät laàn, coù theå söû duïng phaân höõu cô hoaëc phaân ñaïm, laân vaø kali Caùch choïn caây: Löïa choïn nhöõng caây coù caùc ñoám treân maët laù saùng ñeïp, phieán laù xanh töôi, hình daïng laù nguyeân veïn vaø daùng caây trang nhaõ laø toát nhaát. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: bình an haïnh phuùc, phuù quyù chieâu taøi, thi cöû, tình yeâu hoân nhaân. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, khaùch saïn, vaên phoøng laøm vieäc - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng ñoâng baéc. 9. DAÂY NAÉP BÌNH Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu caûnh, treân thaân caây http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 9 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Thôøi gian thöôûng laõm: boán muøa trong naêm Daây naép bình coøn coù teân laø coû chuoàng heo. Laø thöïc vaät thaân coû laâu naêm. Laù caây coù hình baàu duïc daøi, meùp laù coù daïng löôïn soùng. Gaân giöõa keùo daøi laø caùc tua cuoán, ñaàu cuoái coù moät caùi loàng laù coù daïng bình nhoû, meùp bình daøy, treân coù naép, khi tröôûng thaønh naép môû ra, khoâng theå ñaäy laïi ñöôïc nöõa. Caùi loàng laù naøy raát xinh ñeïp vaø haáp daãn, coù maøu luïc laø chính, vaø coù caùc ñöôøng vaân vaø ñoám maøu ñoû hoaëc maøu naâu. Laø caây ñôn tính, hoa moïc theo thöù töï. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Loàng laù xinh ñeïp cuûa daây naép bình ñaëc bieät loâi cuoán, laø loaïi ñöôïc yeâu thích nhaát trong caùc loaïi aên coân truøng hieän nay, thöôøng duøng laøm caây caûnh, ñieåm xuyeát cho phoøng khaùch, ban coâng vaø beä cöûa soå; neáu treo beân caïnh haønh lang hoaëc döôùi caây cuûa saân vöôøn nhoû ñeàu raát trang nhaõ vaø xinh xaén. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi , aùnh ñeøn chieáu ñeán - Ban coâng coù theå che naéng, aùnh saùng hôi aâm u 1 chuùt Ñaát troàng: Ñaát troàng neân laø ñaát than buøn hoaëc ñaát muøn tôi xoáp, maøu môõ vaø thoaùng khí. Khi troàng trong chaäu thì thöôøng söû duïng chaát neàn hoãn hôïp goàm ñaát than buøn, reâu nöôùc, than cuûi vaø voû caây linh sam. Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp ñeå sinh tröôûng laø 25 – 30 ñoä C, thaùng 3-9 laø 21-30 ñoä C, thaùng 9 ñeán thaùng 3 naêm sau laø 18 – 24 ñoä C. Muøa ñoâng nhieät ñoä khoâng ñöôïc thaáp döôùi 16 ñoä C, döôùi 15 ñoä C caây seõ ngöng phaùt trieån, döôùi 10 ñoä C thì meùp laù seõ ñoâng laïi Chieáu saùng: Vaøo muøa heø, döôùi aùnh naéng gay gaét, nhaát ñònh phaûi che naéng, neáu khoâng phieán laù deã bò boûng, tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa loàng laù. Nhöng neáu ôû trong ñieàu kieän toái taêm trong thôøi gian daøi, loàng laù seõ hình thaønh chaäm vaø nhoû, maøu saéc cuõng trôû neân toái hôn. Töôùi nöôùc: Phaûn öùng cuûa daây naép bình ñoái vôùi haøm löôïng nöôùc khaù maãn caûm, moãi ngaøy caàn töôùi 4-5 laàn Boùn phaân: Dinh döôõng cuûa daây naép bình ngoaøi thoâng qua loàng laù haáp thuï vaøo ra, coøn caàn boå sung phaân ñaïm 23 laàn cho goác caây Caùch choïn caây: Löïa choïn nhöõng caây coù thaân thoâ, to, phieán laù xanh töôi, hình daïng laù nguyeân veïn vaø daùng veû trang nhaõ laø toát nhaát. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: gia ñình hoøa thuaän, tình yeâu hoân nhaân, möøng sinh nhaät - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, beänh vieän, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc. - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng ñoâng baéc vaø höôùng ñoâng nam. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 10 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN 10. CAÂY PHAÙT TAØI Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu, trong baùt Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Caây phaùt taøi coù hình daùng gioáng nhö caây duø, caây khoâ, khoûe maïnh, moäc maïc; goác caây phình to, troøn, laù caây coù daïng baùnh xe böùc xaï, caønh caây löôïn voøng töï nhieân neân giaù trò thöôûng laõm raát cao. Neáu beän noù laïi roài troàng vaøo chaäu coù theå naâng cao ñöôïc giaù trò thöôûng laõm vaø taêng cöôøng hieäu quaû trang trí. Ñoàng thôøi do noù thích nghi maïnh vôùi aùnh naéng, laïi chòu ñöôïc boùng toái neân vieäc vun boùn , nuoâi döôõng ñôn giaûn, raát thích hôïp vieäc troàng trong nhaø. Caây phaùt taøi troàng trong chaäu ñeå trang trí noäi thaát nhö nhaø ôû, nhaø khaùch, vaên phoøng laøm vieäc…, coù theå ñaït ñöôïc hieäu quaû ngheä thuaät khaù lyù töôûng neân ñöôïc goïi laø thöïc vaät taân tuù laøm ñeïp trong nhaø; ñoàng thôøi nguï yù “phaùt taøi” cho chuû nhaân moät lôøi chuùc toát ñeïp. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Taïo hình kyø laï, nguï yù caùt töôøng, laø loaïi caây caûnh ñaët trong nhaø ôû, coâng ty vaø cuõng laø moùn quaø coù yù nghóa ñeå bieáu taëng toát nhaát. Noù thích hôïp vôùi moâi tröôøng aám aùp, aåm öôùt vaø thoaùng gioù, thích aùnh naéng laïi chòu ñöôïc boùng toái neân vieäc chaêm soùc raát tieän, thích hôïp duøng laøm vaät trang trí ñaët ôû nhaø khaùch, hoäi tröôøng, phoøng khaùch, haønh lang…, cuõng coù theå duøng ñeå trang trí nhöõng nôi nhö loái ñi vaøo phoøng nguû, phoøng ñoïc, phoøng khaùch trong nhaø… Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu ñeán. - Ban coâng hoaëc beä cöûa soå coù theå che naéng vaø coù aùnh naéng oân hoøa chieáu vaøo. Ñaát troàng: Neân söû duïng ñaát caùt giaøu chaát muøn. Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp ñeå sinh tröôûng laø 16-28 ñoä C; vaøo muøa heø, khi nhieät ñoä treân 30 ñoä C thì neân che naéng ñuùng möùc Chieáu saùng: Muøa xuaân vaø thu neân tieáp nhaän toaøn boä aùnh saùng, muøa heø neân che naéng ñuùng möùc, muøa ñoâng thì neân ñaët tröôùc cöûa soå ñeå coù ñaày ñuû aùnh saùng. Boùn phaân: Moãi hai thaùng boùn loaïi phaân toång hôïp hoaëc phaân ñaïm, muøa ñoâng neân taïm ngöng vieäc boùn phaân. Caùch choïn caây: Chuù yù choïn nhöõng caây coù thaân caây kieân coá, meùp laù boùng möôït, laù coù maøu xanh laù, giöõa caùc laù caây coù khoaûng caùch caân xöùng, chænh teà laø toát nhaát. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 11 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: bình an tröø taø, möøng leã, thaêng chöùc, khai tröông, möøng sinh nhaät. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng vaø höôùng taây baéc. 11. CAÂY NGOÏ DAÏ THAÀN (KIM TUØNG) Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu, trong baùt Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Caây ngoï daï thaàn thuoäc hoï thieân nam tinh, thaân vaø caønh xanh bieác, caønh vaø laù raäm raïp. Laù caây coù hình daùng daøi vaø deïp, phieán laù töïa nhö loâng vuõ; khía laù, meùp laù coù daïng raêng cöa, chòu ñöôïc caét tæa. Caønh khoâ vaø thon daøi, gioáng nhö moät yeåu ñieäu thuïc nöõ, raát coù daùng ñieäu. Caây ngoï daï thaàn laø loaïi hoa caùt töôøng duøng ñeå caàu phöôùc vaø bình an, neân ñöôïc söû duïng trong caùc ngaøy leã teát. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Chòu ñöôïc khoâ vaø chòu ñöôïc boùng toái, söùc soáng maïnh meõ, duøng laøm caây caûnh laøm ñeïp saân vöôøn, laø loaïi caây caûnh trong nhaø cao caáp. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå, hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Ban coâng hoaëc beä cöûa soå coù maùi che vaø aùnh naéng oân hoøa Ñaát troàng: Neân söû duïng loaïi ñaát maøu môõ giaøu chaát muøn vaø thaûi nöôùc toát, coù theå phoái cheá vôùi ñaát muøn vôùi caùt ôû soâng. Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp ñeå sinh tröôûng laø 18-25 ñoä C, nhieät ñoä khoâng ñöôïc thaáp döôùi 5 ñoä C Chieáu saùng: Thích nghi maïnh ñoái vôùi aùnh saùng, ñaët döôùi boùng raâm hoaëc döôùi maët trôøi ñeàu coù theå sinh tröôûng, nhöng muøa xuaân, thu vaø ñoâng neân ñaët döôùi aùnh naéng maët trôøi, coøn muøa heø thì neân ñaët nôi coù boùng raâm hoaëc nhöõng choã thoaùng gioù ôû trong nhaø. Töôùi nöôùc: Thoâng thöôøng neân 2 – 3 ngaøy töôùi nöôùc moät laàn Boùn phaân: Moãi hai thaùng neân töôùi phaân pha loaõng leân maët laù, phaân seõ phaùt huy hieäu quaû toát. Caùch choïn caây: Neân choïn nhöõng caây coù thaân caây thoâ, to, phieán laù to roäng, goác reã coù daïng phoùng xaï, maøu saéc xanh töôi vaø hình daïng laù caây nguyeân veïn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 12 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: bình an tröø taø, möøng leã, thaêng chöùc, khai tröông, möøng sinh nhaät - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng vaø höôùng taây baéc. 12. CAÂY TIEÅU THIEÂN SÖÙ Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh, gioø, phuï sinh treân coät goã hoaëc cöûa soå baèng saét. Thôøi gian thöôûng laõm: boán muøa trong naêm Caây tieåu thieân söù thuoäc hoï Thieân nam tinh, söùc soáng maïnh meõ, caây cao khoaûng 30-90 cm, thaân vaø caønh thaúng ñöùng, maët laù coù hình baàu duïc daøi, meùp laù coù hình löôïn soùng, maøu xanh ñaäm vaø boùng möôït; thaân caây khoâ, moïc ra phaân nhaùnh töø phaàn reã, caây non coù ngoaïi hình moäc maïc vaø traøn ñaày söùc soáng, khi tröôûng thaønh, phieán laù seõ xanh hôn; phieán laù môùi moïc coù maøu xanh hôi ngaû vaøng, laø loaïi caây caûnh thanh nhaõ, thích hôïp duøng ñeå ñieåm xuyeát cho beä cöûa soå, ban coâng vaø baøn hoïc trong nhaø. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo laø ñöôïc. - Beä cöûa soå, ban coâng coù maùi che vaø aùnh saùng oân hoøa. Ñaát troàng: Ñoái vôùi ñaát maøu, yeâu caàu khoâng quaù khaéc khe, toát nhaát laø ñaát maøu giaøu chaát höõu cô, thaûi nöôùc toát vaø hôi chua (pH 6-6.5) Nhieät ñoä: Thích hôïp sinh tröôûng trong moâi tröôøng coù nhieät ñoä töø 22 – 25 ñoä C Chieáu saùng: Thích hôïp vôùi moâi tröôøng coù aùnh naéng oân hoøa, neáu ñaët ôû choã hôi raâm maùt cuõng coù theå sinh tröôûng ñöôïc, nhöng neáu quaù aâm u seõ daãn ñeán tình traïng hoa nôû khoâng ñeïp. Töôùi nöôùc: Caùch moät ngaøy töôùi nöôùc moät laàn Boùn phaân: Caùch 10 ngaøy boùn 1 ít phaân ñaïm Caùch choïn caây: Löïa nhöõng caây coù thaân vaø laù xanh töôi, daøy, chaéc, phieán laù nguyeân veïn, töôi toát laø toát nhaát Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: gia ñình hoøa thuaän, sinh nhaät, chuùc thoï, chuùc möøng sinh con. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, vaø höôùng ñoâng baéc http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 13 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN 13. COÛ ÔÙT LAÙ SEN Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu, trong baùt Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Coû ôùt laù sen thuoäc hoï hoà tieâu, coù xuaát xöù töø Brazil. Laø caây moïc thaønh buïi, thaân ngaén, laù coù hình traùi tim troøn, moïc ra töø ngoïn caây, quanh naêm caønh vaø laù ñeàu xanh töôi. Cuoáng laù daøi töø 10-15cm, caây cao khoaûng 20cm. Maët laù xanh luïc, saùng boùng, löng laù xanh xaùm. Boâng vaø phieán laù daøy, chaéc, saùng boùng, phaàn treân maët ñaát khoâng coù thaân chính, naûy maàm töø thaân caây hình thaønh laù keùp daïng to. Cuoáng laù ngaén nhoû, laù caây cöùng vaø chaéc, coù maøu xanh luïc, boùng loaùng, giaù trò thöôûng laõm cao. Nhöõng naêm gaàn ñaây, coù raát nhieàu cöûa haøng, coâng ty vaø nhaø ôû ñeàu troàng caây naøy ñeå caàu xin vaän may. Ngoaøi ra noù coøn coù yù nghóa tröø taø, hai nguï yù caùt töôøng naøy raát thích hôïp ñaët trong coâng ty hoaëc trong nhaø. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Coû ôùt laù sen xanh caû boán muøa, nguï yù caùt töôøng neân raát thích hôïp trang trí trong nhaø, cöûa haøng hoaëc coâng ty. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng maët trôøi, aùnh ñeøn chieáu ñeán. - Beä cöûa soå hoaëc ban coâng coù maùi che vaø coù aùnh naéng oân hoøa. Ñaát troàng: Neân söû duïng ñaát troàng maøu môõ vaø thaûi nöôùc toát, coù theå phoái cheá vôùi ñaát muøn vôùi caùt ôû soâng Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp nhaát ñeå sinh tröôûng laø 18-25 ñoä C Chieáu saùng: Döôùi aùnh naéng hoaëc boùng raâm ñeàu sinh tröôûng ñöôïc, nhöng muøa xuaân, muøa thu hoaëc muøa ñoâng caàn nhieàu aùnh naéng chieáu vaøo hôn; muøa heø thì neân che naéng hoaëc ñaët ôû nhöõng nôi thoaùng gioù toát trong nhaø. Töôùi nöôùc: Thoâng thöôøng 2-3 ngaøy töôùi nöôùc moät laàn Boùn phaân: Moãi hai thaùng söû duïng phaân pha loaõng ñeå töôùi leân maët laù, phaân seõ phaùt huy hieäu quaû toát. Caùch choïn caây: Neân choïn nhöõng caây coù thaân thoâ to, phieán laù to roäng, phaàn goác reã coù daïng phoùng xaï, laù coù maøu xanh töôi vaø nguyeân veïn. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 14 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Coâng duïng khai vaän: bình an tröø taø, phuù quyù chieâu taøi, möøng leã, thaêng chöùc, khai tröông, möøng sinh nhaät - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng, khaùch saïn, nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng, vaø höôùng taây baéc. 14. CAÂY BAÁT DAÏ THAØNH (NHA ÑAM GAI) Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu, trong baùt. Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Caây baát daï thaønh thuoäc hoï loâ hoäi, laø thöïc vaät ña nhuïc thöôøng xanh laâu naêm. Laù moïc ñan xen nhau treân thaân caây töø chaát thòt coù hình truï troøn. Phieán laù daøi phuû ñaày hình kim, nhoïn daàn veà phía tröôùc, coù daïng ñuoâi daøi, hôi cong xuoáng, choã gaân chính ôû giöõa loõm xuoáng, hai beân meùp laù veånh leân, meùp laù coù daïng raêng cöa daïng raêng choù, khaù saéc beùn. Hoa moïc ra töø trong caùc laù caây, veà sinh tröôûng höôùng thaúng leân treân, hoa coù maøu vaøng cam vaø coù caùc ñoám maøu ñoû Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Duøng laøm caây caûnh trang trí ñaïi saûnh, vöøa coù theå ngaém laù, laïi coù theå ngaém hoa, thích hôïp troàng trong gia ñình. Laù caây coøn coù chöùc naêng döôõng da Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Beä cöûa soå hoaëc ban coâng coù maùi che vaø aùnh naéng oân hoøa. Ñaát troàng: Söû duïng ñaát vöôøn theâm ñaát caùt ôû soâng ñeå nuoâi döôõng ñaát troàng Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thích hôïp nhaát ñeå sinh tröôûng laø 18-25 ñoä C, vaøo muøa ñoâng nhieät ñoä khoâng ñöôïc thaáp döôùi 5 ñoä C Chieáu saùng: Coù tính thích nghi maïnh ñoái vôùi aùnh saùng, döôùi aùnh naéng maët trôøi hoaëc boùng raâm ñeàu coù theå sinh tröôûng, nhöng muøa xuaân, muøa thu vaø muøa ñoâng caàn nhieàu aùnh saùng chieáu vaøo hôn, muøa heø thì neân che naéng hoaëc ñaët vaøo choã thoaùng gioù toát ôû trong nhaø. Töôùi nöôùc: Thoâng thöôøng 2-3 ngaøy töôùi nöôùc moät laàn Boùn phaân: Moãi hai thaùng töôùi phaân pha loaõng leân treân maët laù, phaân seõ phaùt huy hieäu quaû toát. Caùch choïn caây: Neân choïn nhöõng caây coù thaân thoâ to, goác reã coù daïng phoùng xaï, laù caây xanh töôi vaø hình daïng laù nguyeân veïn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 15 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: phuù quyù chieâu taøi, thi cöû, chuùc möøng sinh con. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng vaø höôùng taây baéc. 15. CAÂY TRUÙC KHAI VAÄN Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu caûnh, baùt, caét caønh caém vaøo bình. Thôøi gian thöôûng laõm: boán muøa trong naêm - Caây truùc khai vaän laø loaïi thöïc vaät xanh quanh naêm, thaân khoâ thaúng ñöùng, voøng vaân treân thaân caây roõ raøng, coù yù nghóa töøng böôùc thaêng tieán. Laù cuûa noù nhoû daøi, xanh bieác vaø raát saùng boùng, boán muøa ñeàu xanh, xöa nay ñeàu laø buïi caây trang trí quan troïng ñaët treân baøn thôø vaø caùc ngaøy leã truyeàn thoáng. - Maáy naêm gaàn ñaây, giôùi troàng caûnh ñaõ bieán hoùa thaønh caùc daïng khaùc nhau, hoï caét thaân caây thaønh caùc ñoaïn baèng nhau, boù vaøi caønh hoaëc vaøi chuïc caønh laïi vôùi nhau; hoaëc xeáp laïi thaønh caùc taàng khaùc nhau vôùi hình daïng töøng taàng gioáng nhau, caøng taêng theâm yù töôïng boä boä cao thaêng. Do ñoù, noù ñaõ trôû thaønh loaïi hoa ñaëc tröng ñeå möøng khai tröông hoaëc chuùc möøng vieäc thaêng chöùc. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Caây baát daï thaønh boán muøa ñeàu xanh, coù yù nghóa boä boä cao thaêng neân thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc cöûa haøng, taân gia, coâng ty… Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Beä cöûa soå hoaëc ban coâng coù maùi che vaø aùnh naéng oân hoøa. Ñaát troàng: Caùc ñaát maøu thoâng thöôøng ñeàu coù theå ñöôïc, nhöng khoâng neân söû duïng ñaát pheøn maën, toát nhaát laø ñaát caùt coù theå thaûi nöôùc toát vaø thoaùng khí. Nhieät ñoä: 15 – 20 ñoä C, khí haäu neân töø maùt meû ñeán aám aùp vaø kieâng kî oi böùc. Chieáu saùng: Thích hôïp vôùi moâi tröôøng coù aùnh naéng oân hoøa nhöng saùng röïc, choã hôi raâm maùt cuõng coù theå sinh tröôûng ñöôïc, nhöng neáu quaù toái seõ deã daãn ñeán tình traïng hoa nôû khoâng ñeïp. Töôùi nöôùc: Caùch ngaøy töôùi nöôùc 1 laàn Boùn phaân: Caùch 10 ngaøy boùn moät ít phaân ñaïm Caùch choïn caây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 16 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Löïa choïn caùc caây coù thaân vaø laù xanh töôi, daøy chaéc, phieán laù nguyeân veïn, töôi toát vaø ñaõ coù nuï hoa laø toát nhaát Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: möøng leã, gia ñình hoøa thuaän, tình yeâu hoân nhaân, thaêng chöùc, khai tröông. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng vaø höôùng ñoâng baéc. 16. CAÂY CHAÂN BEÂ (MOÂN BIEÅN) Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong chaäu caûnh, trong baùt, vaø ngoaøi vöôøn hoa Thôøi gian thöôûng laõm: boán muøa Caây chaân beâ coøn coù teân laø bieän lieân, quan aâm vu, lang ñoäc Quaûng Ñoâng, laø thöïc vaät thaân coû thöôøng xanh laâu naêm thuoäc hoï thieân nam tinh. Thaân caây thoâ khoûe, raén roûi, töï nhieân, voû maøu naâu traø, laù coù maøu xanh bieác saùng boùng, to nhö cuû khoai moân, khaù gioáng loã tai cuûa voi, neân coøn coù teân laø caây chaân beâ tai voi. Do caây coù tính thích nghi raát maïnh neân ñaõ trôû thaønh caây caûnh trong nhaø raát phoå bieán, ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu thích. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Caây chaân beâ coù thaân cao laù to, boán muøa ñeàu xanh, söùc soáng raát maïnh, khoâng keùn ñaát troàng, quaûn lyù theo quaûng canh, neân raát thích hôïp troàng trong gia ñình. Caây coù theå cao ñeán hôn 2m, laø loaïi caûnh duøng ñeå trang trí phoøng khaùch, leã ñöôøng, saân vöôøn toát nhaát. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo. - Ban coâng coù maùi che vaø aùnh naéng neân hôi u toái Ñaát troàng: - Ñaát maøu coù tính hôi chua coù theå thaûi nöôùc toát vaø maøu môõ. Nhieät ñoä: - Nhieät ñoä thích hôïp ñeå noù sinh tröôûng vaøo thaùng 3-7 laø 18-24 ñoä C, thaùng 9 ñeán thaùng 3 naêm sau laø 13-18 ñoä C, muøa ñoâng nhieät ñoä khoâng ñöôïc thaáp döôùi 10 ñoä C Chieáu saùng: - Khoâng neân ñeå aùnh naéng chieáu tröïc tieáp vaøo, caàn troàng ôû choã coù maùi che, aùnh saùng oân hoøa nhöng saùng röïc hoaëc moâi tröôøng trong nhaø Töôùi nöôùc: - Thoâng thöôøng 2-3 ngaøy töôùi nöôùc 1 laàn Boùn phaân: - Moãi tuaàn boùn thì söû duïng loaïi phaân coù hieäu quaû nhanh, hoaëc moãi thaùng boùn thì söû duïng loaïi phaân toång hôïp http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 17 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Caùch choïn caây: Nhöõng caây coù thaân caây coù daùng coå ñieån, moäc maïc, caû caây coù hình thaùi nguyeân veïn laø toát nhaát. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: möøng leã, thaêng chöùc, khai tröông, gia ñình hoøa thuaän, tình yeâu hoân nhaân, thi cöû, sinh nhaät, chuùc thoï - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng ñoâng, höôùng ñoâng baéc vaø höôùng ñoâng nam. 17. CAÂY CHAÂU SA (REÃ SAN HOÂ) Moâi tröôøng sinh tröôûng: Chaäu caûnh Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Caây reã san hoâ thuoäc loaïi caây buïi thaáp nhoû thöôøng xanh, hoï töû kim ngöu, caây cao khoaûng 35-80cm. Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa noù laø taùn caây coù hình daïng nhö caây duø ñeå baûo veä nhöõng quaû caây beân döôùi laù, do ñoù coøn coù teân laø caây oâ duø, caây öa saùng… Thaùng 10 – 11 keát traùi, quaû caây coù hình caàu troøn, to nhö haït ñaäu Haø Lan, môùi ñaàu coù maøu xanh nhaït, khi chín coù maøu ñoû töôi, qua moät thôøi gian daøi vaãn khoâng ruïng, neân raát ñeïp. Nhìn vaøo, ta thaáy loä roõ baàu khoâng khí vui töôi vaø caûnh töôïng vui möøng cho moät vuï muøa boäi thu, nguï yù phuù quyù caùt lôïi vaø ña töû ña phuùc. Ngoaøi ra, coøn coù gioáng maøu traéng hoaëc maøu vaøng, vaø coù theå duøng laøm thuoác. Lyù Thôøi Traân töøng mieâu taû raèng: “Caây reã san hoâ moïc trong nuùi saâu, caây non cao khoaûng moät thöôùc, laù gioáng nhö caây ñoâng thanh, löng laù maøu ñoû, muøa heø seõ raát raäm raïp, reã to nhö gaân, maøu ñoû, gioáng vôùi baùch löôïng kim”. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Quaû caây reã san hoâ coù maøu ñoû töôi, mang baàu khoâng khí vui töôi thích hôïp ñeå trang trí phoøng khaùch, leã ñöôøng vaø saân vöôøn Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Ban coâng coù maùi che vaø aùnh saùng hôi u toái Ñaát troàng: - Ñaát maøu coù tính hôi chua, maøu môõ vaø thaûi nöôùc toát Nhieät ñoä: - Caây reã san hoâ thích hôïp khí haäu maùt meû ñeán aám aùp, phaïm vi nhieät ñoä thích hôïp nhaát laø 15-25 ñoä C, vaøo muøa heø oi böùc neân di chuyeån ñeán raâm maùt Chieáu saùng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 18 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN - Khoâng neân ñeå aùnh naéng chieáu thaúng vaøo, caàn troàng ôû nhöõng choã coù maùi che vaø aùnh saùng oân hoøa hoaëc troàng trong nhaø Töôùi nöôùc: - Moãi ngaøy töôùi coá ñònh moät laàn vaøo buoåi saùng hoaëc buoåi chieàu, thöôøng xuyeân duy trì ñoä aåm cho ñaát troàng Boùn phaân: - Moãi hai thaùng boùn phaân toång hôïp hoaëc phaân laân, kali ñeå thuùc tieán vieäc ra hoa, keát traùi Caùch choïn caây: Nhöõng caây coù thaân caây thaúng ñöùng, thoâ to, caønh caây vaø laù caây raäm raïp seõ ra traùi nhieàu hôn Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: phuù quyù chieâu taøi, möøng leã, gia ñình hoøa thuaän, thi cöû, möøng sinh nhaät. - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng. - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng taây baéc hoaëc höôùng ñoâng baéc Chöông 2 CAÙC THÖÏC VAÄT PHONG THUÛY TROÀNG TRONG NÖÔÙC 1. CAÂY KIM TIEÀN THUÛY Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong nöôùc, trong chaäu Thôøi gian thöôûng laõm: quanh naêm Caây kim tieàn thuûy thuoäc thöïc vaät thaân coû thöôøng xanh laâu naêm, ñöôøng neùt roõ raøng, giaøu caûm giaùc taïo hình. Phieán laù cuûa noù xanh bieác saùng boùng, tim laù maøu xanh chuoái, meùp laù coù hình raêng raát ñöôïc yeâu thích. Thaân laø daây leo vaø tính boø lan, vaøo muøa heø neáu caét moät ñoaïn caønh caém vaøo baùt roài ñaët leân baøn thì laäp töùc coù theå caûm thuï ñöôïc söï maùt meû voâ haïn. Caây kim tieàn thuûy chòu ñöôïc boùng toái, laïi deã troàng, neân laø thöïc vaät trong nhaø raát ñöôïc yeâu thích. Caây kim tieàn thuûy nguï yù phöôùc loäc song toaøn, laø loaïi thöïc vaät troàng trong nöôùc tuyeät vôøi, coù caâu noùi “ngoä thuûy taéc phaùt” (gaëp nöôùc thì phaùt taøi), vaø caøng ñuùng vôùi caùi teân cuûa noù. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Laù cuûa kim tieàn thuûy coù maøu xanh chuoái, laøm cho con ngöôøi caûm thaáy maùt meû, saûng khoaùi neân thöôøng ñöôïc ñaët treân baøn daøi trong phoøng hoïc, phoøng khaùch hoaëc döôùi caùc böùc thö phaùp lôùn http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 19 HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY NGUYỄN KIM DÂN Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo - Beä cöûa soå hoaëc ban coâng coù maùi che vaø aùnh naéng oân hoøa. Nöôùc nuoâi döôõng: - 3 – 4 ngaøy thay nöôùc 1 laàn Nhieät ñoä: - Nhieät ñoä thích hôïp ñeå noù sinh tröôûng laø 20 – 28 ñoä C Chieáu saùng: - Yeâu caàu ñoái vôùi aùnh naéng khoâng cao, thích raâm maùt Boùn phaân: - Moãi 1 – 2 thaùng boùn theâm phaân ba toång hôïp hoaëc phaân ñaïm ñeå duy trì maøu saéc töôi saùng cho laù Caùch choïn caây: Nhöõng caây coù daùng caây meàm maïi töï nhieân, thaân laù raäm raïp vaø laù caây coù maøu xanh non laø toát nhaát. Giaûi thích vaø phaân tích veà caùch khai vaän: - Coâng duïng khai vaän: bình an tröø taø, möøng leã, thi cöû, thaêng chöùc, khai tröông, sinh nhaät, chuùc thoï - Nôi thích hôïp: nhaø ôû, phoøng hoäi hoïp, vaên phoøng laøm vieäc, khaùch saïn, nhaø haøng - Phöông vò khai vaän: höôùng baéc, höôùng ñoâng, keá ñeán laø höôùng taây baéc. 2. HOÀNG VAÄN ÑANG ÑAÀU Moâi tröôøng sinh tröôûng: Troàng trong nöôùc, trong chaäu, trong gioø. Thôøi gian thöôûng laõm: caû naêm Hoàng vaän ñang ñaàu laø gioáng caây döùa coù tính chaát thöôûng laõm, vôùi hình thaùi, maøu saéc, ñoä lôùn nhoû noù ñeàu bieán hoùa phong phuù. Caên cöù vaøo boä phaän thöôûng laõm khaùc nhau cuûa noù, chuû yeáu coù theå chia laøm ba loaïi lôùn laø ngaém laù, ngaém hoa vaø ngaém quaû. Ñaëc tính cuûa loaøi ngaém laù naøy ôû choã phieán laù daøy chaéc nhöng khoâng maát ñi söï trang nhaõ vaø giaøu söùc soáng, maøu saéc phong phuù, loaïi maøu thöôøng gaëp coù ñoû, vaøng, tím… Muøa hoa cuûa gioáng ngaém hoa thöôøng taäp trung vaøo muøa thu ñoâng. Gioáng ngaém quaû beà ngoaøi khaù gioáng caây döùa, raát tinh xaûo, xinh xaén. Moâi tröôøng thích hôïp ñeå söû duïng: Caây hoàng vaän ñang ñaàu coù hình daùng ñaày ñaën, laù caây coù maøu xanh nhaït, laø loaïi caây raát ñeïp ñeå boá trí ôû ñaïi saûnh, hoäi tröôøng vaø laøm laúng hoa. Caùch chaêm soùc: Vò trí: - Trong nhaø, gaàn cöûa soå hoaëc khu vöïc coù aùnh naéng, aùnh ñeøn chieáu vaøo http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 20
- Xem thêm -