Tài liệu Hồ sơ tình huống

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
HỌC VIỆN TƢ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư) KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ngƣời khởi kiện: Ngƣời bị kiện: Huỳnh Phú An Ủy ban nhân dân Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 3 Mã số: LS - HC 3 - Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp. - Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. HÀ NỘI - 2012 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN KHỞI KIỆN V/v Công ty Phát Tài không có Quyết định thu hồi đất mà dùng Quyết định cho thuê đất năm 2000 để lấy đất của dân (Đất đã có chủ quyền) Kính gửi: TÕA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Tôi tên là : Huỳnh Phú An sinh năm 1959 CMND số 270261524 Hiện ngụ tại : Ấp 5 Hạnh Phúc – Nhơn Trạch - Đồng Nai Tôi xin trình bày việc tranh chấp đất nhƣ sau : Vào ngày 16/09/2005 UBND xã hƣớng dẫn Công ty Phát Tài đến nhà tôi kiểm tra hiện trạng đất (Kèm theo văn bản kiểm tra). Tôi yêu cầu Công ty giao cho tôi Quyết định thu hồi quyền sử dụng 2000 m2 của hộ gia đình tôi vì đất này tôi có chủ quyền. Nguồn gốc đất là sang nhƣợng của Ông Nguyễn Văn Nhân có sổ đỏ. Nhƣng đến nay Công ty cũng chƣa có Quyết định thu hồi QSD đất 2000 m2 của tôi. Theo luật đất đai (muốn giao đất cho ngƣời khác trƣớc hết phải thu hồi đất của ngƣời đang sử dụng đất đó). Vậy nay tôi làm đơn khởi kiện đến Tòa án xem xét việc Công ty Phát Tài dùng Quyết định cho thuê đất năm 2000 để lấy 2000 m2 đất của gia đình tôi mà chƣa có Quyết định thu hồi đất của UBND Huyện và Tỉnh theo trình tự thủ tục của Bộ luật đất đai và các bƣớc chuẩn bị bồi thƣờng. Vào ngày 05/08/2006 tôi có đến Tổng Thanh tra Nhà nƣớc có hƣớng dẫn tôi là: “Đất có chủ quyền mà Huyện, Tỉnh chƣa có Quyết định thu hồi đất đó mà bị Công ty lấy đất thì làm đơn khởi kiện ra Tòa án ”. Kính mong đƣợc Quý Tòa án xem xét thụ lý, còn ngƣợc lại thì cũng mong Tòa án hƣớng dẫn có công văn trả lời đúng luật định. Nhơn Trạch, ngày 25 tháng 08 năm 2006 Kính đơn Huỳnh Phú An 1 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN KHỞI KIỆN V/v : Ông Trần Linh - Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 911 ngày 28/8/2006 Quyết định thu hồi đất này không đúng Luật đất đai, không mang tính pháp lý, chèn ép ức hiếp nông dân nghèo Kính gửi: TÕA ÁN HÀNH CHÍNH HUYỆN NHƠN TRẠCH TÕA ÁN HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI Tôi tên là : Huỳnh Phú An Hiện ngụ tại : Ấp 5 xã Hạnh Phúc Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai Nay tôi viết đơn khởi kiện hành chính Quyết định số 911 của Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch nhƣ sau : Vào ngày ... tháng 9 năm 2005, Đoàn đến kiểm tra hiện trạng đất nhƣng không có Quyết định thu hồi đất. Vào tháng 10 năm 2005 tôi làm đơn khiếu nại nhƣng Ủy ban Huyện và Ủy ban Tỉnh luôn tránh né từ chối. Kéo dài 12 tháng nay các cơ quan chuyên môn Tỉnh và Huyện không xác định rõ ràng cụ thể chỉ trả lời chung chung không thỏa đáng cũng nhƣ không cung cấp giấy tờ, văn bản cần thiết. 1. Quyết định thu hồi đất và giao đất của Thủ tƣớng Chính phủ (Quyết định mới nhất năm 2005). 2. Quyết định của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất. 3. Bản đồ tổng thể giao đất 3.597.844 m2. 4. Các văn bản họp giao đất (bàn giao cắm mốc cho Công ty Phát Tài). Đến ngày 25/08/2006 vì quá bức xúc việc kéo dài nên tôi viết đơn khởi kiện đến Tòa án dân sự vì đất tôi có chủ quyền thì ngay ngày 28/8/2006 Ủy ban Huyện có Quyết định ngay (thu hồi đất). 12 tháng qua khiếu nại Quyết định việc thu hồi đất và giao đất mà không đƣợc cung cấp chỉ có một tờ khởi kiện là có Quyết định thu hồi đất ngay. Ngày 29/8/2006 tôi viết đơn khiếu nại Quyết định số đế có cơ sở khởi kiện ra Tòa hành chính. Vào ngày 05/9/2006 Ủy ban Huyện ra văn bản trả lời số 460 nội dung trả lời không thỏa đáng, không mang tính pháp lý, trả lời chung chung nhƣ Quyết định số ... ngày 28/8/2006 (không có gì thay đổi) kèm bản khiếu nại Quyết định ngày 29/8/2006. 2 Tôi cũng biết rất rõ ông Chủ tịch Huyện Nhơn Trạch dùng trăm phƣơng ngàn kế, không chừa một thủ đoạn nào để chèn ép, ức hiếp dân để lấy đất giao cho Công ty Phát Tài (bất chấp Pháp luật) để thực hiện lợi ích cho Công ty kinh doanh bất động sản (là đất). Công ty Phát Tài san lấp mặt bằng cho Công ty nƣớc ngoài thuê đất, trong kinh doanh này có việc mua và bán nhằm mục đích lợi nhuận, nếu Huyện lấy đất của dân phục vụ mục đích gì ? thì phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật (Ông Chủ tịch đánh giá quá thấp ngƣời nông dân chúng tôi không biết gì “Ngu dân”) nên ông Chủ tịch mới lợi dụng việc giao thuê đất theo chủ trƣơng chung rồi tự ý lấn chiếm đất của nhân dân (chồng lấn). Nếu Công ty có nhu cầu thì phải thỏa thuận với tôi theo giá thị trƣờng, chớ tôi không chấp nhận theo khung giá bồi thƣờng nào khác (vì Công ty làm kinh tế kinh doanh). Chủ tịch Huyện lợi dụng Quyết định số 889/CP ngày 22/10/2000 tính thời hiệu là 80 tháng vậy có vi phạm luật đất đai không. Nay chiếm một khúc, một chiếm một đoạn mà không có văn bản điều chỉnh gì của Chính phủ cho phép cả nên Quyết định thu hồi đất của ông Chủ tịch tôi không thể chấp nhận đƣợc. Ông Chủ tịch Trần Linh là chủ tịch một Huyện, nắm chính sách, chủ trƣơng đƣờng lối lại ra Quyết định thu hồi đất, đất không nằm trong mốc quy hoạch khu công nghiệp 3, lợi dụng Quyết định cho thuê đất quá hạn qui định đúng hay sai ? có vi phạm luật đất đai không ? có lợi dụng chức quyền không ? có đi ngƣợc các quyền lợi của ngƣời dân đang sử dụng đất hợp pháp không ? Kính mong đƣợc Tòa án hành chính Tỉnh Đồng Nai lƣu tâm xem xét và xử lý để nhân dân chúng tôi có niềm tin vào Pháp luật (vì Tòa án hành chính có nhiều thì xã hội có nhiều dinh dƣỡng và ít bệnh hoạn). Nhân dân chúng tôi luôn mong muốn đƣợc sống trong tự do hạnh phúc. Xin chân thành biết ơn! Nhơn Trạch, ngày 09 tháng 9 năm 2006 Kính đơn Huỳnh Phú An 3 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: TÕA ÁN HÀNH CHÍNH HUYỆN NHƠN TRẠCH Tôi tên là : Huỳnh Phú An Hiện ngụ tại : Ấp 5 xã Hạnh Phúc huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Nay tôi viết đơn khởi kiện ông Trần Linh, Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Nội dung khởi kiện : Quyết định thu hồi đất số 911 của ông Trần Linh - Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch ký ngày 28/08/2006; Quyết định thu hồi đất này không đúng Luật đất đai (thu hồi đất ngoài quy hoạch), không mang tính pháp lý, chèn ép ức hiếp nông dân nghèo. Tóm tắt nội dung sự việc : Vào ngày 16 tháng 09 năm 2005 Đoàn đến kiểm tra hiện trạng đất nhƣng không có Quyết định thu hồi đất. Vào tháng 10/2005 tôi làm đơn khiếu nại nhƣng UBND Huyện Nhơn Trạch và UBND tỉnh Đồng Nai luôn tránh né từ chối, kéo dài 12 tháng nay các cơ quan chuyên môn Tỉnh và Huyện không xác định rõ ràng cụ thể, chỉ trả lời chung chung không thỏa đáng, cũng không cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết. 1. Quyết định thu hồi đất và giao đất của Thủ tƣớng Chính phủ (Quyết định mới nhất năm 2005). 2. Quyết định của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất. 3. Bản đồ tổng thể giao đất 3.597.844 m2. 4. Các văn bản họp giao đất (bàn giao cắm mốc cho Công ty Phát Tài). Đến ngày 25/08/2006 vì quá bức xúc việc kéo dài nên tôi viết đơn khởi kiện đến Tòa án dân sự vì đất tôi có chủ quyền thì ngay ngày 28/8/2006 Ủy ban Huyện có Quyết định ngay (thu hồi đất). 12 tháng qua khiếu nại Quyết định thu hồi đất và giao đất mà không đƣợc cung cấp chỉ có một tờ khởi kiện là có Quyết định thu hồi đất ngay. Ngày 29/8/2006 tôi viết đơn khiếu nại Quyết định số 911 để có cơ sở khởi kiện ra Tòa hành chính. Vào ngày 05/9/2006 Ủy ban Huyện ra văn bản trả lời số 460 nội dung trả lời không thỏa đáng, không mang tính pháp lý, trả lời chung chung nhƣ Quyết định số 911 ngày 28/8/2006 (không có gì thay đổi) kèm bản khiếu nại Quyết định ngày 29/8/2006. 4 Tôi cũng biết rất rõ ông Chủ tịch Huyện Nhơn Trạch dùng trăm phƣơng ngàn kế, không chừa một thủ đoạn nào để chèn ép, ức hiếp dân để lấy đất giao cho Công ty Phát Tài (bất chấp pháp luật) để thực hiện lợi ích cho Công ty kinh doanh bất động sản (là đất). Công ty Phát Tài san lấp mặt bằng cho Công ty nƣớc ngoài thuê đất, trong kinh doanh này có việc mua và bán nhằm mục đích lợi nhuận, Nếu Huyện lấy đất của dân phục vụ mục đích gì thì phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật (Ông Chủ tịch đánh giá quá thấp ngƣời nông dân chúng tôi không biết gì “ Ngu dân ”) nên ông Chủ tịch mới lợi dụng việc giao thuê đất theo chủ trƣơng chung rồi tự ý lấn chiếm đất của nhân dân (chồng lấn). Nếu Công ty có nhu cầu thì phải thỏa thuận với tôi theo giá thị trƣờng, chớ tôi không chấp nhận theo khung giá bồi thƣờng nào khác (vì Công ty làm kinh tế kinh doanh). Chủ tịch Huyện lợi dụng Quyết định số 889/CP ngày 22/10/2000 tính thời hiệu là 80 tháng vậy có vi phạm luật đất đai không ? nay chiếm một khúc, mai chiếm một đoạn mà không có văn bản điều chỉnh gì của Chính phủ cho phép cả, nên Quyết định thu hồi đất của ông Chủ tịch tôi không thể chấp nhận đƣợc. Yêu cầu Tòa án giải quyết hủy bỏ Quyết định 911 trả lại diện tích đất 2000 m2 cho gia đình tôi vì hộ tôi ở cách cột mốc khu công nghiệp khoảng 150m, tức nằm ngoài khu công nghiệp (theo giấy tờ số 10TT/UBX ngày 18/02/2001 và tờ trình số 133/TT – UBX ngày 05/07/2005, tờ trình số 16/TT- UBX ngày 16/02/2001 của Chủ tịch xã Hạnh Phúc về việc thẩm tra hồ sơ đăng ký biến động đất đai (kèm 3 văn bản để chúng minh). Kính mong đƣợc Tòa án hành chính Huyện Nhơn Trạch quan tâm xem xét và xử lý để nhân dân chúng tôi có niềm tin vào Pháp luật. Tôi cam đoan không khiếu nại Quyết định số 911 của ông Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch đến ngƣời khiếu nại tiếp theo (là UBND Tỉnh Đồng Nai). * Ngày 29/08/2006 tôi viết đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất và ngày 05/09/2006 tôi nhận đƣợc trả lời, thì ngay ngày 09/09/2006 tôi viết đơn khởi kiện về Tòa án hành chính Tỉnh (lý do vƣợt cấp vì tôi không hiểu lý do gì mà Tòa án Huyện Nhơn Trạch không giải quyết đơn khởi kiện đề ngày 25/08/2006, đó là nguyên nhân tôi vƣợt cấp). Trong khi chờ đợi sự xem xét giải quyết của Tòa án hành chính Huyện Nhơn Trạch, tôi xin cảm ơn trƣớc. Nhơn Trạch, ngày 01 tháng 10 năm 2006 Kính đơn Huỳnh Phú An 5 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Nhơn Trạch ............. Số 911/QĐ.CT.UBH CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH Về việc thu hồi quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Nhân Ngụ tại Ấp 5 xã Hạnh Phúc Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai ------------------------ Căn cứ điều 41, 43 Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) qui định chức năng quyền hạn của UBND các cấp đƣợc quốc hội thông qua ngày năm 2003 - Căn cứ điều 42,44 Luật đất đai 2003 . - Căn cứ quyết định số 899/TTG ngày 22/10/1997 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc cho Công ty Phát Tài thuê đất để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch III xãHạnh Phúc Huyện Nhơn Trạch. - Căn cứ quyết định số 656/QĐ.CY.UBT ngày 7/3/2006 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng do thu hồi đất công trình xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch III tại xã Hạnh Phúc Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai. - Xét tờ trình số 123/TT.PĐC – NĐ ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Phòng Tài nguyên – Môi trƣờng Huyện Nhơn Trạch. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Nay thu hồi diện tích 6146 m2 đã đƣợc UBND Huyện Nhơn Trạch cấp giấy CNQSDĐ Ông Nguyễn Văn Nhân trọn thửa 360 và cắt thửa 260 tờ bản đồ số 14 xãHạnh Phúc. Địa điểm khu vực đất thu hồi nằm trong khu vực đất quy hoạch khu công nghiệp Nhơn Trạch III giao cho Công ty Phát Tài. Điều 2 : Ông (bà) có tên ở Điều I có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Hạnh Phúc để chuyển về Phòng tài nguyên – Môi trƣờng chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự pháp luật đất đai. Điều 3 : Các ông Chánh văn phòng HĐND, UBND Huyện Nhơn Trạch, Trƣởng Phòng tài nguyên - Môi trƣờng, các cơ quan ban ngành có liên quan của Huyện, UBND xã Hạnh Phúc, cùng ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Ban bồi thường - Phòng ĐC-NĐ (để biết) - UBND xã Hạnh Phúc - Cty Phát Tài - Lưu. TM.UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CHỦ TỊCH Trần Linh 6 ỦY AN NHÂN DÂN TỈNH Đồng Nai Số 656/QĐ.CT.UBT CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hoà, ngày 07 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI Về việc phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng (đợt 10) do thu hồi đất xây dựng công trình hạ tầng KCN Nhơn Trạch 3 tại xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch của Công ty Phát Tài -----------------------CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI - Căn cứ điều 52 Luật tổ chức HĐND và UBND đã đƣợc Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003. Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất Xét đề nghị của Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch tại tờ trình số 25/TT.HĐBT ngày 17/01/2006. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng (đơt 10) do thu hồi đất xây dựng công trình hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 tại xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch của Công ty Phát Tài (danh sách kèm theo). Tổng số tiền bồi thƣờng là : 1.774.850.000 đồng ( Một tỷ, bảy trăm bảy mƣơi bốn triệu, tám trăm năm mƣơi ngàn đồng chẵn) Bao gồm : - Bồi thƣờng đất : 512.569.000 đồng - Hỗ trợ về đất : 512.569.000 đồng - Bồi thƣờng nhà cửa, vật kiến trúc : 257.176.000 đồng - Bồi thƣờng cây cối, hoa màu : 378.735.000 đồng - Trợ cấp : 11.000.000 đồng - Thƣởng di dời : 68.000.000 đồng - Chi phí cho Hội đồng bồi thƣờng Huyện : 27.841.000 đồng - Chi phí cho hội đồng thẩm định Tỉnh : 6.960.000 đồng Điều 2: Kinh phí bồi thƣờng nêu điều 1 nằm trong dự án công trình Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 tại xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch của Công ty Phát Tài và do hội đồng bt Huyện Nhơn Trạch chi trả cho các hộ. UBND Huyện Nhơn Trạch thu hồi và điều chỉnh các loại giấy tờ về nhà và đất của các hộ khi chi trả bồi thƣờng. Sở tài chính Vật giá phối hợp cùng UBND Huyện Nhơn Trạch và Công ty Phát Tài kiểm tra, làm rõ trƣờng hợp bồi thƣờng cho hộ Bà Trần Thị Mỹ Lệ (ngụ tại ấp 3, xãHạnh Phúc), trình UBND tỉnh xử lý. Điều 3: Các ông (bà) chánh văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Tài nguyên – Môi trƣờng, Kế hoạch và đầu tƣ Xây dựng, Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch, giám đốc Công ty Phát Tài, Hội đồng bồi thƣờng Huyện Nhơn Trạch và Thủ trƣởng các đơn vị có kiên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Nhƣ điều 3 - Chủ tịch và các phó chủ tịch - Lƣu VT.TH (CN,NL) - Thƣờng trực Tỉnh ủy (b/c) KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI PHÓ CHỦ TỊCH Cao Văn Thoảng 7 UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TÀI NGUYÊN& MÔI TRƢỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP Về việc kiểm tra việc cắm mốc ranh giới khu công nghiệp Nhơn Trạch III tại xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch (lần 2) -----------------------I/ Thời gian: Vào lúc 9h ngày 23 tháng 4 năm 2006 II/Tại UBND XãHạnh Phúc Huyện Nhơn Trạch III/ Thành phần tham dự họp: 1. Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trƣờng: - Ông Ngô Hồng Phúc – Thanh tra viên - Ông Trƣơng Công Thịnh – Chuyên viên phòng quy hoạch giao đất 2. Đại diện UBND Huyện Nhơn Trạch: - Ủy quyền cho Phòng tài nguyên và Môi trƣờng Huyện 3. Đại diện cho Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng Huyện Nhơn Trạch: - Ông Trần Văn Hà – Chuyên viên 4. Đại diện UBND Xã Hạnh Phúc: - Ông Nguyễn Văn Lƣờng - Quyền chủ tịch xã - Ông Nguyễn Tôn Đức- Cán bộ tổ đền bù xã 5. Đại diện trung tâm kỹ thuật tài nguyên -môi trƣờng Tỉnh Đồng Nai - Ông Lƣơng Duy Chí - Đội trƣởng đội đo đạc 6. Đại diện Công ty Phát Tài: - Ông Hồng Hùng – Phó giám đốc xí nghiệp kinh doanh hạ tầng 7. Đại diện các hộ dân gồm: Ông Lê Minh Công, Ông Huỳnh Văn Bọng, Ông Huỳnh Phú An, Ông Nguyễn Văn Long, Bà Nguyễn Thị Thái, Bà Đặng Thị Loan, Bà Nguyễn Thị Hƣơng (vắng bà Lê Thị Thƣơng). IV/ Nội dung : - Mở đầu cuộc họp đại diện Sở tài nguyên - Môi trƣờng tuyên bố lý do cuộc họp (lần2) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1236/UBT ngày 28/3/2006. - Tiếp theo Ông Lê Minh Công đƣa giấy tờ ủy quyền không số ngày 09/4/2006 của UBND xãHạnh Phúc về việc ủy quyền cho bà Lê Thị Tuyết (con ruột ông Lê Minh Công) thay mặt ông để giải quyết các khiếu nại về đất đai. - Đại diện hộ dân nêu những thắc mắc về việc cắm mốc ranh giới khu công nghiệp Nhơn Trạch III, tại xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch. - Các thành phần tham dự cuộc họp đã cùng ra thực địa kiểm tra 28 cột mốc của khu công nghiệp Nhơn Trạch III, tại xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch, kết quả nhƣ sau: + Các cột mốc 1,2,3,4,5,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28 không còn tại thực địa với lý do là Công ty Formora đã xây dựng hành rào trên các cột mốc đó. + Các cột mốc số 6 đến 16,22 và 25 còn tại thực địa cụ thể nhƣ sau : 8  Mốc 1 không còn tại thực địa do Công ty dỡ bỏ trồng cây xanh.  Mốc 2,3,4,5 không còn tại thực địa do Công ty Formara xây dựng hàng rào đã bỏ mốc.  Mốc số 6 cách tim đƣờng 25B vuông góc về phía Bắc là 49,6 m, góc ranh giới về phía Tây không xác định, thực tế là số hốc hiện trang.  Mốc số 7 cách tỉnh phía Tây 39m, phía Nam là 32,5m  Mốc số 8 cách rạch phía Đông 8,5m cách rạch phía Đông 36m.  Mốc số 9 cách rạch phía Đông là 5,5m cách rạch phía Tây là 21m  Mốc số 10 cách phía Đông không xác định cách phía Nam 43,4m cách rạch Tây Bắc 43,0m (không xác định) cách đƣờng mòn theo hƣớng Tây là 27m (mép đƣờng).  Mốc số 11 cách rạch hƣớng Đông 6m, rạch phía Bắc 13m cách rạch Tây Nam 18,3m.  Mốc số 12 cách rạch Đông Bắc 32,9m và Tây Nam 40m (không xác định đƣợc rạch). Kiểm tra giữa đại vật thực tế và mốc chôn lệch 0,9m.  Mốc 13 cách rạch góc Đông Bắc 55,0m, cách rạch góc Đông Nam 85,15m.  Mốc 14 cách rãnh Tây Bắc 7,3m, rạch phía Đông không còn, rạch phía Nam không còn. Sở Địa Chính – Nhà Đất đã phục hồi lại vị trí mốc 14 theo đúng bản đồ cách tim đƣờng đất về phía Bắc 10,0m.  Mốc 15 cách rạch phía Tây Nam 20,4 (theo rạch của bà con chỉ), rạch anh Thu chỉ cách 13,0m, cách rạch của Đông Bắc 55,2m, cách rạch của anh Bình đo 15,8 và 16,2m.  Mốc 16 không còn ranh giới thực địa.  Mốc 17 cách ranh giới phía Bắc 34,4m, cách rãnh Đông Nam 51,5m. Sở Địa Chính – Nhà Đất khẳng định mốc 17, tại thực địa đã bị xê dịch vị trí.  Mốc 18,19,21 không còn tại thực địa do Công ty Formora xây dựng hàng rào đã bỏ mốc.  Mốc 22 cách tim đƣờng về hƣớng Đông Nam 13,5m cách góc rãnh hƣớng Đông (không xác định) (mốc số 22).  Mốc 23,24 không còn tại thực địa do Công ty Formora đã xây dựng tƣờng rào.  Mốc 25 cách tim đƣờng 319B là 41,5m cách rãnh phía Bắc, không xác định đƣợc rãnh (trên mốc ghi số 20).  Mốc 26,27,28 không còn tại thực địa do khi xây tƣờng rào đã bỏ mốc.  Bản mô tả gốc rảnh đất ghi tại xã Hạnh Phúc là không đúng thực tế vì các mốc chỉ nằm ở xãHạnh Phúc, Bản mô tả vị trí mốc ranh giới không có ghi ngày tháng.  Đại diện các hộ xin phô tô tài liệu : Bản đồ giao đất, biên bản cắm mốc, bản miêu tả mốc giới. Xin bà con liên hệ Sở Địa chính – Nhà Đất để giải quyết.  Mốc số 3 đến mốc số 6 nằm trong khu chồng lấn (ý kiến của bà con).  Bà con phản ánh trong khu công nghiệp có rất nhiều mốc nhƣng các thành viên tham dự họp chỉ kiểm tra những mốc của khu công nghiệp Nhơn Trạch III đã đƣợc dự kiến cho thuê đất, còn các mốc khác trong khu công nghiệp Nhơn Trạch III đoàn không kiểm tra. Ba tờ bản đồ 1,2,3 tỉ lệ 1/2000 do Sở Địa Chính xác nhận ngày 3/10/2000 là đúng bản đồ Thủ tƣớng Chính phủ cho Công ty Phát Tài thuê tại Quyết định 899/TTg ngày 20/10/2000. - Các mốc khu công nghiệp Nhơn Trạch III nhƣ vậy đã dƣợc cắm đúng theo bản đồ do Chính phủ cho Công ty Phát Tài thuê đất tại Quyết định 899/TTg ngày 20/10/2000. 9 Yêu cầu : 10 trụ hàng rào nằm ở đâu, mốc chồng lấn nằm ở đâu, nhƣng trong cuộc họp này các thành viên tham dự họp không trả lời vấn đề trên mà chỉ giải quyết việc kiểm tra các mốc. Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 1236 ngày 23/3/2006. - Hai tám cột mốc trên bản đồ nhầm lẫn, sửa số, ai sửa (Ý bà con) Biên bản lập xong lúc 13h 00 phút ngày 24/4/2006 đƣợc đọc thông qua các thành viên tham dự họp thống nhất ký tên. - Đ.D SỞ TÀI NGUYÊN &MÔI TRƢỜNG Trương Công Thịnh (Đã ký) Đ.D UBND HUYỆN Nhơn Trạch (ủy quyền cho Phòng Tài nguyên & Môi trƣờng) Đ.D UBND XÃ HẠNH PHÚC Nguyễn Văn Cường (Đã ký) Đ.D Phòng Tài nguyên & Môi trƣờng H. Nhơn Trạch Trần Văn Hà (Đã ký) Đ.D CÔNG TY Phát Tài Hồng Hùng (Đã ký) Đ.D TTKT TN-MT Lương Duy Thư (Đã ký) ĐẠI DIỆN CÁC HỘ DÂN 1. Lê Minh Tây (Ủy quyền cho con là Lê Thị Tuyết ) Đã ký Yêu cầu kèm theo văn bản thực địa 20 cột mốc ngày 23/4/03 và ngày 24/4/03 gồm 7 hộ dân đồng ý ký tên mà chúng tôi đã kèm theo sau khi cuộc họp kết thúc. 2. Nguyễn Thị Thái (Đã ký) 3. Đặng Thị Loan (Đã ký) 4. Huỳnh Văn Bụng (Đã ký) 5. Nguyễn Văn Long (Đã ký) 6. Nguyễn Thị Hƣơng (Đã ký) 7. Huỳnh Phú An (Đã ký) 10 ỦY AN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH ĐỒNG NAI Số 3607/UBT ------------Biên Hòa, ngày 21 tháng 08 năm 2006 V/v trả lời khiếu nại của ông Lê Minh Tây và các hộ dân ngụ tại ấp 5 xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch Kính gửi: Các hộ ông Lê Minh Tây, Huỳnh Phú An, Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Minh Phƣơng, Nguyễn Văn Long đồng ngụ tại ấp 5 xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch. ------------------------------------------------------------------------------------UBND Tỉnh Đồng Nai nhận đƣợc đơn khiếu nại của các ông bà đề ngày 5/8/2006 với nội dung không đồng ý với thông báo số 62/TB UBH ngày 01/7/2006 của Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch về kết quả kiểm tra cắm mốc ranh giới khu công nghiệp Nhơn Trạch III về việc này UBND tỉnh có ý kiến nhƣ sau : Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở tài nguyên - Môi trƣờng đã có báo cáo số 52/BC.ĐC-NĐ-QHGĐ ngày 05/5/2006 kèm theo biên bản họp với các hộ dân ngày 23/4/2006 về việc kiểm tra việc cắm mốc ranh giới khu công nghiệp Nhơn Trạch III. UBND tỉnh Đồng Nai photo các văn bản nêu trên kèm theo gửi các hộ dân biết kết quả kiểm tra việc cắm mốc ranh giới, đồng thời trả lời những thắc mắc của ông Lê Minh Tây cũng nhƣ các hộ dân nêu trong đơn. Nơi nhận: - KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH Đồng Nai Như trên KT CHÁNH VĂN PHÕNG - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND PHÓ VĂN PHÒNG Huyện Nhơn Trạch Trịnh Ngọc Ƣớc - Công ty Phát Tài đã ký 11 ỦY AN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH ............. Số 110/TB.UBH CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 08 năm 2006 Kính gửi: Ông Huỳnh Phú An ngụ tại ấp 5 xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch. THÔNG BÁO V/v Di dời để giải phóng mặt bằng, giao đất tại khu công nghiệp 3 – Nhơn Trạch (đợt 10) Thực hiện Quyết định số 899/TTg ngày 22/10/2000 của Thủ Tƣớng Chính phủ; căn cứ Nghị định 22/2006-5/NĐ – CP ngày 24/4/1998 của Chính Phủ và các Quyết định phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng khu công nghiệp 3- Nhơn Trạch đợt 10 (quyết định số 4845/QĐ- CT- UBT ngày 23/7/2006) của UBND tỉnh Đồng Nai, Hội đồng bồi thƣờng huyện đã kết hợp với UBND xã Hạnh Phúc tổ chức các bƣớc tính toán bồi thƣờng cho các hộ có đất bị thu hồi để giao đất cho đơn vị đầu tƣ kịp tiến độ. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn qui định nhƣng ông Huỳnh Phú An vẫn không chấp hành di dời, gây trở ngại cho việc thực hiện công trình. Căn cứ điều 37,49 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ UBND Huyện thông báo đến ông Huỳnh Phú An đƣợc rõ: Thời hạn phải giao đất cho đơn vị đầu tư là đến ngày 30/8/2006. Quá thời hạn nêu trên, nếu ông không tự giác chấp hành. UBND huyện sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc di dời để giải phóng mặt bằng giao đất. Các thắc mắc, khiếu nại liên quan, UBND huyện sẽ xem xét giải quyết sau theo qui định của pháp luật. Yêu cầu ông Huỳnh Phú An chấp hành. Hội đồng bồi thƣờng huyện và UBND xã Hạnh Phúc chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện thông báo này./. Nơi nhận: - Như trên - TTHU, TT.HĐND huyện (b/c) - HĐBT huyện - Đội quy tắc huyện - UBND xã Hạnh Phúc - Lưu VT.TD CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH Trần Linh (đã ký) 12 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ĐƠN KHIẾU NẠI V/v khiếu nại Quyết định thu hồi đất số 911/QĐCT-UBH của UBND huyện Nhơn Trạch (ÔngTrần Linh ký ngày 28/08/2006) Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Văn Phòng đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai Tôi tên là : Huỳnh Phú An Hiện ngụ tại : Ấp 5 xã Hạnh Phúc huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Nay tôi viết đơn khiếu nại Quyết định về việc thu hồi đất 2000m2 sang nhƣợng của ông Nguyễn Ngọc Nhân của tôi nhƣ sau: vào lúc 10h30’ tôi đến Tòa án Huyện Nhơn Trạch để đóng tiền án phí nhƣng Tòa án hẹn tôi liên hệ với UBND huyện và yêu cầu có Quyết định thu hồi đất cho tôi. Tòa án hứa sẽ thụ lý hồ sơ vào lúc 17h30’ cùng ngày (29/08/2006) UBND huyện gửi ngay Quyết định thu hồi đất cho tôi nhƣng Huyện, tỉnh luôn từ chối tránh né, không công khai Quyết định thu hồi đất), nay vội vàng và khẩn trƣơng cấp ra ngay Quyết định “Trời ơi ”gửi cho tôi. Tôi xin chứng minh : 1. Căn cứ vào Điều 27 Luật đất đai, trong Quyết định thu hồi đất là không phù hợp với đơn vị làm kinh tế kinh doanh vì Công ty Phát Tài san lấp mặt bằng cho Công ty khác thuê đất (chứ không phải Quốc gia – Công cộng). 2. Xác định thời gian (UBND huyện căn cứ vào Quyết định số 889/TTg ngày 22/10/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ để ra Quyết định thu hồi phần đất của tôi, ngày 28/08/2006 là không thể chấp nhận đƣợc) vì đất không sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền mà không đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền Quyết định giao đất đó cho phép (Ở khoản 12 điều 38 Luật đất đai). - Tính đến thời điểm Chủ tịch ra Quyết định thu hồi đất ngày 28/08/2006 còn Quyết định của Chính phủ ngày 22/10/2000 là đã quá hạn qui định của pháp luật là 6 năm. 3. Căn cứ Quyết định phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng của tỉnh ngày 07/03/2006 do thu hồi đất (Quyết định này cũng không có trao cho tôi), nhƣng nay UBND huyện ra Quyết định thu hồi đất lùi lại 4 tháng. Vậy Tỉnh và Huyện ai là ngƣời vi phạm trình tự thủ tục Quyết định hành chính ...1 và ai giải quyết hậu quả này. 4. Tờ trình số 123/ TT-PTN-MT huyện sinh ra cùng ngày với Quyết định thu hồi đất của UBND huyện ngày 28/08/2006 là việc không đƣợc bình thƣờng. 5. Ở điều 1 của Quyết định thu hồi cho rằng diện tích 2000m2 đất của tôi nằm trong khu vực đất quy hoạch khu công nghiệp là không đúng sự thật (kèm theo giấy xác nhận của Địa Chính xã và Chủ tịch xã là đất tôi không nằm trong mốc quy hoạch khu công nghiệp). Năm điều đã chứng minh trên phải chăng tất cả văn bản những Quyết định chƣa từng có mà chỉ đƣợc hợp thức hóa để cho Công ty Phát Tài và UBND huyện đối phó khi ngƣời nông dân yêu cầu khiếu nại tố cáo và khởi kiện ra tòa. Kính mong đƣợc các cấp lãnh đạo xem xét đơn khiếu nại Quyết định này để gia đình tôi an tâm sản xuất. Đây là nguyện vọng chính đáng của ngƣời nông dân. Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 8 năm 2006 Kính đơn Huỳnh Phú An (đã ký) 1 Trong đơn không có số của QĐHC 13 ỦY AN NHÂN DÂN HUYỆN Nhơn Trạch CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 460/UBH V/v Trả lời thắc mắc của một số hộ dân Nhơn Trạch, ngày 05 tháng 9 năm 2006 Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Long – ấp 5 –Xã Hạnh Phúc  Ông Huỳnh Văn Bụng – ấp 4 - Xã Hạnh Phúc  Ông Nguyễn Văn Ngọc – ấp 2 – Xã Hạnh Phúc  Ông Mai Văn Tiếp – ấp 4 – Xã Hạnh Phúc  Ông Nguyễn Minh Thƣờng – ấp 5 – Xã Hạnh Phúc  Ông Huỳnh Phú An – ấp 5 – Xã Hạnh Phúc  Bà Đặng Thị Của – ấp 5 – Xã Hạnh Phúc  Bà Dƣơng Thị Rõ - ấp 5 – Xã Hạnh Phúc. Ủy ban nhân dân huyện nhận đƣợc đơn của các hộ với nội dung thắc mắc về việc UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ và yêu cầu UBND huyện cung cấp bản sao một số văn bản làm căn cứ để ban hành Quyết định. Qua xem xét nội dung đơn, UBND huyện có ý kiến trả lời,giải thích nhƣ sau: - Việc UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ là thực hiện Quyết định số 899/TTg ngày 22/10/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ (đã công bố) nhằm cụ thể hóa diện tích đất của các hộ đƣợc thu hồi trong dự án này. Việc thực hiện dự án đƣợc chia thành nhiều giai đoạn, đến nay đang tiến hành giai đoạn 1 đợt 10. Quyết định 899/TTg của Chính phủ vẫn có hiệu lực thi hành, vì không có Quyết định nào thay thế hay bãi bỏ Quyết định trên. - Việc UBND huyện xem xét tờ trình số 123/TT.PTN-MT ngày 28/8/2006 của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện và ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ cùng ngày trên là không vi phạm pháp luật. - Việc các hộ cho rằng phần đất của các hộ không nằm trong diện tích đất quy hoạch (theo Quyết định 899/TTg) và thắc mắc việc Công ty Phát Tài đƣợc giao đất: UBND các cấp đã giải thích trả lời nhiều lần (văn bản gần nhất là 3607/UBT ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai), UBND huyện không trả lời tiếp. - Việc các hộ yêu cầu đƣợc photo tờ trình 123/TT.PTN-MT và Quyết định phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng, UBND huyện không có cơ sở để chấp hành vì : + Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng là cơ quan chuyên môn của UBND huyện. Nội dung tờ trình đã đƣợc UBND huyện xem xét và ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định này có giá trị Pháp lý đối với các hộ. + Quyết định phê chuẩn phƣơng án bồi thƣờng của UBND tỉnh là Quyết định điều chỉnh đối với nhiều hộ dân có đất thu hồi trong dự án, đã đƣợc công bố rộng rãi cho nhân dân và đƣợc cụ thể hóa bằng bảng chiết tính giá trị bồi thƣờng, giao cho từng hộ. Nay, UBND huyện trả lời cho các hộ đƣợc rõ. Yêu cầu các hộ chấp hành giao đất cho đơn vị đầu tƣ để thực hiện đúng tiến độ ./. Nơi nhận: - Như trên - UBND tỉnh (b/c) - TT.NU.TT.HĐND huyện (b/c) - Thanh tra huyện - Phòng TN-MT huyện - Tổ bồi thường huyện - UBND xãHạnh Phúc - Lưu VT.TH.TD CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Nhơn Trạch Trần Linh (đã ký) 14 HỌC VIỆN TƢ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư) KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ngƣời khởi kiện: Ngƣời bị kiện: Huỳnh Phú An Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 3 Mã số: LS - HC 3 - Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp. - Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 2012 15 DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG PHẦN MỀM 1 CỦA HỒ SƠ Tên tài liệu STT Trang 1 Quyết định 899/TTg ngày 22/10/2000 17 2 Giấy bán đất 18 3 Quyết định 4839/QĐ.CT.UBT ngày 18/12/2006 19 4 Công văn số 22/BC.ĐC-NĐ 20 5 Biên bản lấy lời khai (ông Nhân) 3.10.2006 21 6 Biên bản lấy lời khai (ông An) (ông Nhân) 22 7 Biên bản xác minh 23 8 Biên bản lấy lời khai 15.3.2007 24 9 Giấy triệu tập đƣơng sự 25 10 Phiếu trả đơn 30.9.2006 ; Biên nhận của TA 13.10.2006 26 11 Phiếu báo của VPQH 27 12 Đơn khiếu nại ngày 26.8.2006 28 13 Thông báo 13.10.2006 29 14 Thông báo của Toà án gửi UBND huyện 30 16 CHÍNH PHỦ Số: 899/TTg CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ Về việc cho Công ty Phát Tài thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch III, Xã Hạnh Phúc, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ - Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; - Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 445/TT-UBT ngày 11 tháng 10 năm 2000). QUYẾT ĐỊNH 2 Điều 1: Thu hồi 3.597.848 m đất tại Xã Hạnh Phúc, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và cho Công ty Phát Tài thuê 3.677.848 m2 đất (bao gồm 3.597.848 m2 đất thu hồi trên và 80.000 m2 đất đã cho thuê tại Quyết định số 95/TTg ngày 05 tháng 02 năm 2000 của Thủ tƣớng Chính phủ) để đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Trạch III theo đúng dự án đầu tƣ đƣợc duyệt. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất. Điều 2: Đối với dự án đầu tƣ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyosung Việt Nam đã có quyết định cho thuê đất trong khu công nghiệp Nhơn Trạch III vẫn giữ nguyên diện tích. Thời hạn và mục đích sử dụng đất; Công ty trách nhiện hữu hạn Hyosung Việt Nam phải ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty Phát Tài theo quy định của pháp luật. Điều3: Quyết định số 95/TTg ngày 05 tháng 02 năm 2000 của Thủ tƣớng Chính phủ là một bộ phận không thể tách rời của Quyết định này. Điều 4: Căn cứ vào Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm: 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa đăng ký vào Sổ Địa chính Nhà Nƣớc, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Phát Tài. 2. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nƣớc. 3. Hƣớng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. 4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiếm trúc xây dựng và bảo vệ môi trƣờng theo đúng qui định hiện hành. Điều 5: Bộ trƣởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng, Tổng cục trƣởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Trƣởng Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trƣởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Phát Tài, Thủ trƣởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, PHÓ THỦ TƢỚNG Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng cục địa chính. Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam UBND Tỉnh Đồng Nai Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - Đã ký và đóng dấu Công ty Phát Tài,Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai;Lưu: KTN ; VT 17 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………………… GIẤY BÁN ĐẤT Tôi đứng tên dưới đây Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1960 Hiện cƣ ngụ tại ấp 5 xã Hạnh Phúc. Nay tôi có bán đất cho ông Huỳnh Phú An, sinh năm 1959 Hiện cƣ ngụ tại ấp 5 xã Hạnh Phúc một miếng đất. Miếng đất này diện tích hai công đất. Tôi bán hai công đất này giá vàng ba mƣơi chỉ vàng 24K (30 chỉ vàng). Vị trí mảnh đất này hƣớng đông giáp Nguyễn Văn Thiện, hƣớng tây đƣờng xe bò, hƣớng nam giáp Lê Trƣờng Văn, hƣớng bắc giáp Phạm Văn Thành. Nay tôi đã trao đổi với ông An để lấy số vàng đã nói trên đây là sự thật. Hai công đất này tôi đã bán cho ông Huỳnh Phú An, sau này nếu ai đến tranh chấp thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. Người bán Người mua Nguyễn Văn Nhân đã ký Huỳnh Phú An đã ký Tất cả những ngƣời chứng giám ở đây đều đã đồng ý ký tên. Sự trao đổi vàng và đất ở đây là sự thật. Phạm Văn Thành (đã ký) Lê Trường Văn (đã ký) Xác nhận Chữ ký của hai bên mua và bán là đúng sự thật. Hạnh Phúc, ngày 21/6/2002 TM Ban ấp 5 Trƣởng ban Đoàn Văn Trường đã ký 18 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Đồng Nai Số: 4839/QĐ.CT.UBT CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH Đồng Nai Về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 997/QĐ.CT.UBT ngày 04/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Phát Tài tại xã Hạnh Phúc, huyện Nhơn Trạch) - CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ điều 52 Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất dai ngày 26/11/2003; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: 1/ Nay chấp thuận điều chỉnh diện tích cho thuê đất tại khu công nghiệp Nhơn Trạch3 của Công ty Phát Tài tại khoản 1, điều 1 Quyết định số 997/QĐ.CT.UBT ngày 04/4/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai. - Diện tích sau khi điều chỉnh là: 3.368.655,8 m2. - Các nội dung khác của Quyết định số 997/QĐ.CT.UBT ngày 04/4/2006 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 2/ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2) cho Công ty Phát Tài nhƣ sau: - Diện tích: 481.345,8 m2 (toàn bộ diện tích còn lại chƣa cấp giấy của khu công nghiệp Nhơn Trạch3). - Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 31/12/2006. - Mục đích sử dụng: đất chuyên dùng xây dựng. - Hình thức sử dụng đất: Thuê đất. - Vị trí, ranh giới khu đất sau khi điều chỉnh đƣợc xác định theo Trích do bản đồ địa chính khu đất số 3454/BĐĐC tỷ lệ 1/5000 do Trung tâm kỹ thuật Địa chính – Nhà đất Đồng Nai thực hiện ngày 14/11/2006, Sở Tài nguyên & Môi trƣờng Đồng Nai xác nhận ngày 10/12/2006 (kèm theo). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 899/TTg ngày 22/10/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ và Quyết định số 997/QĐ.CT.UBT ngày 04/4/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Điều 1 Quyết định này: - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty Phát Tài. Thu lệ phí địa chính. - UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm quản lý và kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty Phát Tài; Chỉ đạo UBND xã Hạnh Phúc chỉnh lý biến động vào sổ đăng ký theo quy định. Điều 3: Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trƣờng, Kế hoạch và Đầu tƣ, Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Cục trƣởng Cục thuế, Trƣởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc, Giám đốc Công ty Phát Tài có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: KT/CHỦ TỊCH UBND TỈNH Đồng Nai - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH - Lưu VTTH Cao Văn Thoảng (Đã ký và đóng dấu) 19
- Xem thêm -