Tài liệu Hiệu quả kinh doanh của nhà hàng hoa sen số 1 thuộc công ty cổ phần du lịch kim liên - thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ bao gåm c¶ viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc, mét ngµnh míi mÎ ë ViÖt Nam nhng kh«ng ph¶i lµ ngµnh míi mÎ trªn thÕ giíi. §Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c níc ph¸t triÓn chóng ta ®· cã nh÷ng khuyÕn khÝch ®èi víi nÒn c«ng nghÖ non trÎ nµy. Lµ mét c«ng ty c«ng nghÖ tin häc ra ®êi ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam, C«ng ty Ph¸t triÓn vµ ®Çu t c«ng nghÖ (the coporation for Financing and Promoting TechnologyFPT) ®· nhËn ®îc sù cæ vò tõ Trung ¬ng vÒ mäi mÆt. C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ -FPT lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tin häc vµo loaÞ lín nhÊt n íc ta hiÖn nay.Víi cha ®Çy 13 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng nhng c«ng ty FPT ®· kÞp v¬n ra nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Tuy tuæi ®êi cßn non trÎ nhng hiÖn nay c«ng ty FPT víi ®éi ngò c¸n bé ®Çy tµi n¨ng vµ nhiÖt huyÕt ®· trë thµnh mét c¸nh tay ®¾c lùc cña §¶ng vµ Nhµ níc trong c«ng cuéc c¶i tæ, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. C«ng ty FPT ®· trë thµnh l¸ cê ®Çu trong phong trµo phæ cËp tin häc cho mäi tÇng líp nh©n d©n vµ sím ph¸t hiÖn, nu«i dìng khÝch lÖ nh÷ng mÇm non tµi n¨ng cho ®Êt níc. HÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty ph¸t triÓn réng r·i trªn kh¾p c¶ níc víi doanh thu ngµy cµng cao. X©y dùng KÕ ho¹ch kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i tÝnh ®Õn c¸c vÊn ®Ò thuËn lîi vµ khã kh¨n bªn trong vµ bªn ngoµi trªn c¬ së chiÕn lîc kinh doanh ®· ®Ò ra cña c«ng ty sao cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó thÝch øng víi m«i trêng lu«n thay ®æi, c«ng ty FPT muèn thµnh c«ng cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng øng phã víi mäi t×nh huèng. §iÒu nµy ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m ®îc nh÷ng xu thÕ ®ang thay ®æi, t×m ra nh÷ng yÕu tè then chèt ®¶m b¶o thµnh c«ng, biÕt khai th¸c nh÷ng u thÕ t¬ng ®èi, hiÓu ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh vµ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, hiÓu ®îc mong muèn cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty, biÕt c¸ch tiÕp cËn thÞ trêng nh»m t×m ra c¸c c¬ héi kinh doanh, tõ ®ã v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n. Víi môc tiªu nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, ph¬ng ph¸p luËn vµ ph¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, nghiªn cøu c¬ së h×nh thµnh c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p vÒ chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty FPT; Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty FPT trong thêi gian tõ n¨m 1997 ®Õn nay, nhËn thøc ®îc mÆt m¹nh còng nh mÆt yÕu cÇn kh¾c phôc trong vÊn ®Ò nµy, qua ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp c«ng ty x©y dùng ®îc KÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n, thùc hiÖn KÕ ho¹ch kinh doanh m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty hiÖu qu¶ h¬n; t«i ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 "Mét sè vÊn ®Ò vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn KÕ ho¹ch kinh doanh m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty FPT". §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ KÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ lµ kÕ ho¹ch lu chuyÓn mÆt hµng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cu¶ c«ng ty FPT vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: - VÒ mÆt kh«ng gian: Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn vµ §Çu t c«ng nghÖ- FPT - VÒ mÆt thêi gian: Tõ n¨m 1997 ®Õn nay Trong ®ã t«i sö dông tæng hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh: ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ph¬ng ph¸p tæng hîp, tiÕp cËn hÖ thèng, ph¬ng ph¸p thèng kª, to¸n häc, dù b¸o. Ch¬ng I Vai trß, néi dung cña c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i I. Vai trß cña kÕ ho¹ch kinh doanh trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. TÝnh tÊt yÕu vµ b¶n chÊt cña kÕ ho¹ch kinh doanh ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i KÕ ho¹ch kinh doanh ®îc coi lµ mét v¨n b¶n trong ®ã ph¸c th¶o ra nh÷ng g× sÏ lµm trong thêi gian tíi: ®ã lµ nh÷ng g× mua vµo, s¶n xuÊt, b¸n ra vµ b¸n cho ai, cÇn nguån nh©n lùc vËt lùc nh thÕ nµo ®Ó c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang x©y dùng c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®· vµ ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ lÜnh vùc kÕ ho¹ch hãa. Trong nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi võa qua cã kh«ng Ýt nh÷ng ý kiÕn bµn luËn vÒ vai trß vµ sù tån t¹i kh¸ch quan cña c«ng t¸c nµy. Nh÷ng ý kiÕn kh«ng hoµn toµn thèng nhÊt víi nhau mµ cßn thËm chÝ tr¸i ngîc nhau. Mét sè ý kiÕn cho r»ng: trong 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nÒn kinh tÕ thÞ trêng, trong c¬ chÕ qu¶n lý míi nµy kh«ng cã chç cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa, tøc lµ kÕ ho¹ch hãa kh«ng thÓ tån t¹i trong kinh tÕ thÞ trêng, c«ng t¸c nµy chØ thÝch hîp trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung bao cÊp. Mét sè ý kiÕn kh¸c l¹i cho r»ng: giê ®©y khi thÞ trêng trùc tiÕp ®iÒu tiÕt vµ chØ dÉn cho c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ho¹t ®éng nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n, dï trong ®iÒu kiÖn nµo c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa trong doanh nghiÖp nãi riªng vÉn tån t¹i nh mét kh©u, mét bé phËn cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña c¬ chÕ qu¶n lý. Khi m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng thay ®æi, cïng víi c¸c bé phËn kh¸c cña c¬ chÕ qu¶n lý míi, c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa còng cÇn ®îc nghiªn cøu vµ ®æi míi. Nh÷ng bµi häc thùc tiÔn trong c¬ chÕ cò kh«ng ph¶i Ýt, víi c¬ chÕ ®iÒu hµnh cøng nh¾c tõ trªn xuèng díi thÓ hiÖn ë c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh th«ng qua hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh ®· ®Ó l¹i mét sù ¨n mßn trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña c¸c c«ng ty mµ cho ®Õn nay vÉn cßn cha xo¸ nhßa ®îc. HËu qu¶ cña c¬ chÕ cò ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng biÕt ®Õn thÞ trêng, ®i ngîc l¹i víi c¸c quy luËt cña thÞ trêng nh: quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ c¶…vµ do ®ã ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thiÕu linh ho¹t, nhµ s¶n xuÊt kh«ng biÕt ®Õn nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, s¶n xuÊt vµ kinh doanh kh«ng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong giai ®o¹n nµy c¸c doanh nghiÖp chØ quan t©m ®Õn viÖc cã hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao hay kh«ng. Trong khi ®ã c¬ chÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ môc tiªu hµng ®Çu, môc tiªu bao trïm lªn tÊt c¶ c¸c môc tiªu kh¸c. KÕ ho¹ch cho phÐp c¸c doanh nghiÖp biÕt ®Õn híng ®i trong thêi gian s¾p tíi, nã kh«ng chØ quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tµi chÝnh mµ cßn ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty: thÞ trêng, kh¸ch hµng, sù biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh…vµ nh÷ng thay ®æi cã thÓ x¶y ra, c«ng ty cã c¸ch øng phã nh thÕ nµo tríc sù thay ®æi ®ã. Ngoµi ra kÕ ho¹ch cßn lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng xem xÐt cã nªn cho c«ng ty vay vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh hay kh«ng, v× qua b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh c«ng ty sÏ cho ng©n hµng thÊy ®îc t¬ng lai cña c«ng ty më mang ph¸t triÓn ®Õn ®©u. Trong trêng hîp ®ã kÕ ho¹ch kinh doanh thùc sù cã ý nghÜa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Thùc tÕ ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m võa qua ®· ®em l¹i nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý gi¸ r»ng nÕu coi thêng c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch, cña ph¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh, ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ sÏ dÉn ®Õn c¸ch lµm tuú tiÖn, thiÕu kû c¬ng, m¹nh ai nÊy lµm, kh«ng thÓ kiÓm so¸t hÕt ®îc. Thùc tÕ nµy ®· dÉn ®Õn mét thùc tr¹ng thiÕu æn ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch hãa doanh nghiÖp: khi th× qu¸ d©n chñ dÉn ®Õn “d©n chñ qu¸ trín” khi th× qu¸ gß bã cøng nh¾c, nguyªn t¾c lµm cho c¸c ho¹t ®éng kÐm linh ho¹t. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm thùc tÕ tõ nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn cïng víi nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu trong nh÷ng n¨m ®æi míi ®· phÇn nµo kh¼ng ®Þnh r»ng: Sù tån t¹i cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa trong c¬ chÕ míi nµy lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cÇn ph¶i ®îc t¨ng cêng vµ ®æi míi bëi lÏ: XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt th× kÕ ho¹ch hãa lµ mét ho¹t ®éng chñ quan, cã ý thøc cã tæ chøc cña con ngêi nh»m x¸c ®Þnh môc tiªu, ph¬ng ¸n, bíc ®i, tr×nh tù vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã kÕ ho¹ch hãa lµ yªu cÇu cña b¶n th©n qu¸ tr×nh lao ®éng cña con ngêi vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ®ã. Thùc chÊt cña kÕ ho¹ch hãa lµ qu¸ tr×nh ®Þnh híng vµ ®iÒu khiÓn c¸c ®Þnh híng ®èi víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo quy luËt t¸i s¶n xuÊt më réng ë mäi cÊp ®é cña nÒn kinh tÕ. Trong thùc tÕ ë c¸c níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn hä ®Òu rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ë cÊp c«ng ty. Hä ®¸nh gi¸ ®óng vai trß, vÞ trÝ, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng vµ tæ chøc nghiªn cøu, thùc thi nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn hoµn chØnh c«ng t¸c nµy. Qua nh÷ng thö nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ c¸c nhµ kinh tÕ häc nhËn ®Þnh r»ng: ho¹t ®éng kÕ ho¹ch hãa c«ng ty lµ sù cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn hai môc ®Ých lµ tËn dông c¸c c¬ héi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ tr¸nh c¸c rñi ro, ®e do¹ cña m«i trêng ®Õn c¸c doanh nghiÖp. Vµ thùc tÕ ngµy nay trong c¸c doanh nghiÖp c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®· ®îc quan t©m hµng ®Çu bëi lÏ ho¹t ®éng nµy gióp cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu ho¹t ®éng, dù b¸o c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña doanh nghiÖp, x©y dùng vµ ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ¸n, ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh ®· dÆt ra cho n¨m kÕ ho¹ch. Ra ®êi tõ sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi, doanh nghiÖp th¬ng m¹i trë thµnh mét bé phËn trung gian ®éc lËp gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, thùc hiÖn chøc n¨ng phôc vô nhu cÇu cña s¶n xuÊt, tiªu dïng vÒ c¸c lo¹i hµng hãa trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ph¸t hiÖn nhu cÇu vÒ hµng hãa vµ dÞch vô trªn thÞ trêng vµ t×m mäi c¸ch ®Ó tháa m·n c¸c nhu cÇu ®ã. Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tháa m·n nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh; gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ néi bé doanh nghiÖp vµ quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi bªn ngoµi. Sù thµnh c«ng trong kinh doanh chØ ®Õn víi doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp biÕt phèi hîp tèt nhÊt c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch kinh doanh lµ mét c«ng cô, mét yÕu tè ®Ó tæ chøc vµ qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sao cho cã hiÖu qu¶. KÕ ho¹ch kinh doanh cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ tÝnh to¸n c¸c nguån tiÒm n¨ng, dù kiÕn khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ huy ®éng vµ phèi hîp c¸c nguån tiÒm n¨ng Êy theo nh÷ng ®Þnh híng chiÕn lîc ®· ®Þnh ®Ó t¹o ra mét c¬ cÊu hîp lý thóc ®Èy t¨ng trëng nhanh vµ gi÷ c©n b»ng c¸c yÕu tè trªn tæng thÓ. * Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh nghiÖp th¬ng m¹i khi tiÕn hµnh kinh doanh thêng ph¶i lËp nhiÒu kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã c¬ b¶n nhÊt lµ kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸. KÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ b¶ng tÝnh tæng hîp nh÷ng chØ tiªu b¸n ra, mua vµo vµ dù tr÷ hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµn, trªn c¬ së khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng cã thÓ cã cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch. 2. C¸c bé phËn cÊu thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp Víi vai trß lµ c«ng cô qu¶n trÞ quan träng nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch ngµy nay bao gåm 3 bé phËn c¬ b¶n: kÕ ho¹ch ho¸ môc tiªu ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch ho¸ nguån lùc vµ c¸ch ®¹t ®îc môc tiªu, kÕ ho¹ch ho¸ chÝnh s¸ch x· héi vµ ph©n phèi c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc. 2.2.1 KÕ ho¹ch ho¸ môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ viÖc doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c kÕt qu¶ kinh doanh cÇn phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc trong thêi gian kÕ ho¹ch. - C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch môc tiªu: lµ c¸c kÕt qu¶ kinh doanh tæng hîp cña doanh nghiÖp nh s¶n lîng, doanh thu lîi nhuËn, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. - Yªu cÇu ®èi víi c¸c chØ tiªu nãi trªn ®îc c¨n cø vµo mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a chóng, xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ c¸c n¨m tríc, th¸ng tríc xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng qua kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng, tõ kÕ ho¹ch cña Nhµ níc giao (®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc). - Qu¸ tr×nh x©y dùng môc tiªu lµ tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch chØ sè tuyÖt ®èi, t¬ng ®èi cña tõng chØ tiªu tæng qu¸t vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh chØ tiªu (nh tæng doanh thu, doanh thu s¶n phÈm, doanh thu tõ c¸c dÞch vô…) ®ång thêi ph©n tÝch tØ träng c¸c bé phËn cÊu thµnh nh»m rót ra c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh x¸c ®óng ®¾n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh tØ xuÊt lîi nhuËn theo doanh thu, chi phÝ...nh»m so s¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ qua c¸c n¨m. 2.2.2 KÕ ho¹ch c¸c nguån lùc vµ c¸ch (chñ tr¬ng, biÖn ph¸p) ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c nguån lùc (con ngêi, vèn, c«ng nghÖ, ®Êt ®ai) lµm giµu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguån lùc nµy kh«ng ph¶i lóc nµo doanh nghiÖp còng cã s½n mµ ph¶i huy ®éng. ChÝnh v× vËy mµ ngay tõ khi triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch tõng bíc huy ®éng c¸c nguån lùc víi chÊt lîng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. - C¸c bé phËn cña kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc lµ kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, kÕ ho¹ch nguån vèn, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc (kÕ ho¹ch ®µo t¹o, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng). Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c chÝnh s¸ch Marketing, chÝnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¸ch tiªu thô s¶n phÈm, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c dÞch vô trong vµ sau kh©u b¸n hµng…nh»m ®Èy nhanh tèc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch. - Yªu cÇu cña kÕ ho¹ch nguån lùc lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch môc tiªu (cã c¶ sù kÕt hîp c¸c môc tiªu dµi h¹n), lÊy kÕ ho¹ch lµm c¬ së cho c¸c qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch. Gi÷a kÕ ho¹ch môc tiªu vµ kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn cã mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau. KÕ ho¹ch môc tiªu lµ c¬ së cho kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc l¹i lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc kÕ ho¹ch môc tiªu. NÕu c¸c nguån lùc kh«ng cho phÐp th× c¸c chØ sè cña kÕ ho¹ch môc tiªu b¾t buéc ph¶i gi¶m bít. Ng îc l¹i nÕu nguån lùc huy ®éng ®îc vît qua sù cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch cã thÓ dÉn ®Õn sù l·ng phÝ nguån lùc, ®Æc biÖt lµ yÕu tè con ngêi. X©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc: lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt, kinh tÕ hay c¸c th«ng sè vÒ nguån lùc cÇn ®¹t ®îc trong thêi gian tíi, víi tiÕn ®é kÞp thêi, cã lîi nhÊt cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch môc tiªu. KÕ ho¹ch ®Çu t cÇn cã sù chi tiªu, cô thÓ tr¸nh sù chång chÐo, chËm trÔ hay l·ng phÝ. 2.2.3 KÕ ho¹ch c¸c chÝnh s¸ch x· héi vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh lµ viÖc hoµn thµnh c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc (nÕu lµ doanh nghiÖp Nhµ níc), viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt tÝch cùc n©ng cao phóc lîi cho ngêi lao ®éng trong ®ã chñ yÕu lµ chÝnh s¸ch an toµn lao ®éng, thëng, trî cÊp, gióp ®ì ngêi lao ®éng lóc khã kh¨n…ViÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch nµy ® îc thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch lËp c¸c quü dµnh cho ngêi lao ®éng. C¸c quü nµy ®îc tµi trî bëi kÕt qu¶ tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc. C¸c kÕt qu¶ tµi chÝnh nµy cã thÓ biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh. Tuy nhiªn cÇn cã sù ph©n chia theo ®óng tû lÖ nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. §ã cã thÓ lµ nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn dµi h¹n ®ßi hái sù tÝch luü tµi chÝnh l©u dµi, hay dïng ®Ó tr¶ nî vay dµi h¹n… Yªu cÇu cña kÕ ho¹ch ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh lµ ph¶i sö lý tho¶ ®¸ng c¸c mèi quan hÖ gi÷a Nhµ níc, doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng. Trong néi bé doanh nghiÖp, khi ph©n bæ vµo c¸c quü còng cÇn cã sù t¬ng xøng thÝch ®¸ng víi vai trß vµ tÇm quan träng cña mçi quü. ViÖc sö lý tho¶ ®¸ng c¸c mèi quan hÖ bªn ngoµi vµ bªn trong doanh nghiÖp cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. 3. C¸c lo¹i kÕ ho¹ch kinh doanh ë doanh nghiÖp vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i kÕ ho¹ch kinh doanh ®ã * C¨n cø vµo tiªu thøc thêi gian, kÕ ho¹ch kinh doanh bao gåm: - KÕ ho¹ch chiÕn lîc (thêng ®îc gäi lµ chiÕn lîc) nh»m x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc mµ c«ng ty sÏ tham gia, ®a d¹ng hãa hoÆc c¶i thiÖn ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc hiÖn t¹i, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p dµi h¹n cho c¸c vÊn ®Ò chÝnh, ®Çu t nghiªn cøu ph¸t triÓn, con ngêi… 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ ho¹ch trung h¹n: thêng lµ 2,3 n¨m nh»m ph¸c th¶o ch¬ng tr×nh trung h¹n ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch hãa dµi h¹n, tøc lµ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi lÜnh vùc môc tiªu, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®îc ho¹ch ®Þnh trong chiÕn lîc ®· chän. - Ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch hµng n¨m : tuú theo c¸ch tiÕp cËn cña kÕ ho¹ch chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch trung h¹n; c¸ch cô thÓ ho¸ c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh theo ch¬ng tr×nh hoÆc c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch n¨m. Cho dï kÕ ho¹ch n¨m ®îc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo th× b¶n chÊt cña nã lµ sù cô thÓ hãa nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vaß ®Þnh híng môc tiªu chiÕn lîc vµ c¸c kÕ ho¹ch trung h¹n, c¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu tra c¸c c¨n cø, x©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña kÕ ho¹ch n¨m. - KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ c¸c dù ¸n: ®Ó triÓn khai c¸c môc tiªu vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c c«ng ty cÇn ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ c¸c ph¬ng ¸n. C¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp (cã thÓ theo s¶n phÈm, theo lÜnh vùc, theo bé phËn s¶n xuÊt hoÆc theo tiÕn ®é thêi gian…) g¾n liÒn víi viÖc triÓn khai c¸c ph ¬ng ¸n kÕ ho¹ch cßn c¸c dù ¸n vÒ c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®µo t¹o nghiªn cøu ph¸t triÓn…l¹i g¾n liÒn víi viÖc thùc thi c¸c ch ¬ng tr×nh hoÆc c¸c ch¬ng tr×nh ®ång bé cã môc tiªu. * C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i ho¹t ®éng kÕ ho¹ch hãa ph¹m vi doanh nghiÖp cã: - Bé phËn kÕ ho¹ch môc tiªu: ®©y lµ bé phËn kÕ ho¹ch quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu vÒ s¶n xuÊt, thÞ trêng quy m« vµ c¬ cÊu c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã bé phËn kÕ ho¹ch môc tiªu còng x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n nh»m x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi tõng ph¬ng ¸n ®îc ho¹ch ®Þnh. - C¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn, hç trî vÒ vèn, vËt t, nh©n lùc, tiÒn l¬ng…x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p, ph¬ng híng huy ®éng khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng nguån lùc nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch môc tiªu vµ g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch môc tiªu. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch nµy nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®ång thêi trong môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý. §é dµi thêi gian vµ c¸c yªu cÇu cña kÕ ho¹ch môc tiªu sÏ quyÕt ®Þnh c¸ vÊn ®Ò t¬ng lai cña c¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn. Cuèi cïng viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖc c¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn lµ nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph¬ng ¸n vµ c¸c ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp. 4. Vai trß cña kÕ ho¹ch kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i Trong ph¹m vi doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn vµ quan träng cña qu¶n lý doanh nghiÖp. Theo Henry Foyol “Doanh nghiÖp chØ thu ®îc kÕt qu¶ khi nã ®îc híng dÉn bëi mét ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh»m x¸c ®Þnh râ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo? B¸n cho ai? Víi nguån tµi chÝnh nµo?” Tríc kia, trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc c¸c c¬ quan cÊp trªn giao xuèng theo nhiÖm vô cña tõng ngµnh, do ®ã thêng kh«ng s¸t víi thùc tÕ cña doanh nghiÖp, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¶i cã sù ®iÒu chØnh míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc, lµm cho vai trß cña kÕ ho¹ch bÞ h¹ thÊp trong qu¶n lý doanh nghiÖp. Tõ khi nÒn kinh tÕ níc chuyÓn sang “C¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN“ (§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI - n¨m 1986) míi thùc sù t¹o ra m«i trêng cho kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, nghÜa lµ kÕ ho¹ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng, kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ trong ®iÒu kiÖn ph¸p luËt cho phÐp. XuÊt ph¸t tõ nhòng c¬ së nµy, kÕ ho¹ch thùc sù trë thµnh c«ng cù qu¶n lý quan träng nh»m x¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt mét c¸ch cô thÓ, vai trß lµ c«ng cô qu¶n lý cña kÕ ho¹ch ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt c¬ b¶n sau: - Thø nhÊt: Trong lÜnh vùc kinh doanh, kÕ ho¹ch t¹o ra thÕ chñ ®éng (tøc lµ t¹o ra mét sù ®Þnh híng). Chñ ®éng khai th¸c mäi nguån kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ vèn, vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng hiÖn cã, chñ ®éng trong viÖc mua s¾m hµng ho¸, trong viÖc ®æi míi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, chñ ®éng trong viÖc liªn doanh vµ hîp t¸c kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c kh¸c, chñ ®éng trong viÖc t×m thÞ trêng tiªu thô, thÞ trêng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo… - Thø hai: KÕ ho¹ch lµ c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp sÏ biÕt ®îc “con thuyÒn” ®Õn ®Ých ®· ®Þnh. NÕu thiÕu kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp nh mét con thuyÒn kh«ng cã b¸nh l¸i chØ biÕt ®i lßng vßng. - Thø ba: KÕ ho¹ch chØ cã thÓ gi¶m ®îc sù chång chÐo vµ nh÷ng ho¹t ®éng l·ng phÝ. KÕ ho¹ch kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c môc tiªu, lµ nh÷ng híng ®i cña doanh nghiÖp mµ nã cßn thÓ hiÖn c¸c c¸ch ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. KÕ ho¹ch chØ ra tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cña tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh, do vËy hiÖn tîng chång chÐo, l·ng phÝ ®îc gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt gãp phÇn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. - Thø t: KÕ ho¹ch cã thÓ lµm gi¶m tÝnh bÊt æn ®Þnh cho doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c nhµ qu¶n lý buéc ph¶i nh×n vÒ phÝa tríc, dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi cña néi bé doanh nghiÖp còng nh cña m«i trêng kinh doanh, c©n nh¾c nh÷ng ¶nh hëng cña chóng vµ ®a ra nh÷ng øng phã thÝch hîp. - Thø n¨m: KÕ ho¹ch thiÕt lËp nªn nh÷ng tiªu chuÈn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t trong doanh nghiÖp. NÕu mét doanh nghiÖp mµ kh«ng biÕt râ ph¶i ®¹t tíi c¸i g× vµ ®¹t ®îc b»ng c¸ch nµo th× ®¬ng nhiªn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh liÖu nã ®· thùc hiÖn ®îc môc tiªu hay cha vµ còng kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÞp thêi khi cã nh÷ng lÖch l¹c x¶y ra. V× vËy, kh«ng cã kÕ ho¹ch th× còng kh«ng cã kiÓm tra. Tãm l¹i: Chøc n¨ng kÕ ho¹ch lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña mäi qu¸ tr×nh qu¶n lý trong doanh nghiÖp trong doanh nghiÖp. Thùc tÕ ®· chøng minh, trong c¬ chÕ thÞ trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ kh«ng cã kÕ ho¹ch hoÆc chÊt lîng cña kÕ ho¹ch kh«ng cao th× kh«ng bao giê ®¹t hiÖu qu¶ cao. ViÖc v¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch hiÖu qu¶ lµ chiÕc ch×a kho¸ vµng ®em l¹i sù thµnh c«ng cho doanh nghiÖp. 5. ý nghÜa cña viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i Kinh doanh lµ qu¸ tr×nh ®Çu t tiÒn cña, søc lao ®éng vµo lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó kiÕm lêi. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc khi nã thùc hiÖn hµnh vi kinh doanh th¬ng m¹i, nã lµm cÇu nèi gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng cuèi cïng, nã thùc hiÖn chøc n¨ng phôc vô nhu cÇu cña s¶n xuÊt, tiªu dïng vÒ c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Kinh doanh lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh viÖc më réng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Muèn kinh doanh tèt th× ph¶i lµm tèt c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kinh doanh vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®ã, cã thÕ doanh nghiÖp míi hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ níc giao cho vµ biÕt ®îc kh¶ n¨ng cña b¶n th©n: - KÕ ho¹ch kinh doanh b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp chñ ®éng øng phã víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. - KÕ ho¹ch kinh doanh b¶o ®¶m huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc. - KÕ ho¹ch kinh doanh lµ mét c«ng cô chñ yÕu ®Ó qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ®ßn bÈy quan träng ®Ó khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng nh»m môc tiªu sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n cña Nhµ níc giao ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ c¶i thiÖn tõng bíc ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ ho¹ch kinh doanh cã ý nghÜa quan träng gãp phÇn vµo viÖc lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra liªn tôc, cã hiÖu qu¶ nhê cã kÕ ho¹ch thÞ trêng mµ doanh nghiÖp chñ ®éng mua b¸n, kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. MÆt kh¸c nhê lËp kÕ ho¹ch kinh doanh mµ doanh nghiÖp míi biÕt ®¬c t×nh h×nh kinh doanh cña m×nh so víi kÕ ho¹ch ®· ®îc cha ®Ó cã híng phÊn ®Êu. LËp kÕ ho¹ch kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp tæ chøc tèt ho¹t ®éng thÞ trêng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, b»ng viÖc sö dông c¸c ph¬ng thøc thÞ trêng, gi¸ b¸n, gi¸ mua hîp lý, tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, t×m hiÓu nguån hµng, tæ chøc tèt ho¹t ®éng xóc tiÕn, qu¶ng c¸o, yÓm trî b¸n hµng cho doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ra 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c u thÕ trong c¹nh tranh, më réng thÞ trêng hiÖn t¹i vµ chiÕm lÜnh c¸c thÞ trêng míi. Th«ng qua kÕ ho¹ch kinh doanh khuyÕn khÝch c¸c nhµ l·nh ®¹o thêng xuyªn suy nghÜ ®Õn triÓn väng cña c«ng ty, nã x©y dùng c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng ®Ó sau nµy lµm c¨n cø kiÓm tra, ®¸nh gi¸ buéc c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ ph¬ng híng môc tiªu kinh doanh, chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ, nã b¶o ®¶m cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®èi phã víi nh÷ng biÕn ®éng bÊt ngê, nã thÓ hiÖn cô thÓ h¬n mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a chøc tr¸ch nhiÖm vô cña tÊt c¶ nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng ty. Trong thêi kú bao cÊp viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mang tÝnh ph¸p lÖnh cøng nh¾c, kh«ng linh ho¹t, khã cã kh¶ n¨ng thùc thi hoÆc kh«ng hiÖu qu¶. Cßn kÕ ho¹ch trong thêi kú nµy lµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn rÊt linh ho¹t, mÒm dÎo kh«ng mang tÝnh cìng chÕ mµ chñ yÕu mang tÝnh thuyÕt phôc. V× vËy kÕ ho¹ch kinh doanh thÝch øng ®îc víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh. kÕ ho¹ch kinh doanh lµ c«ng cô qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp, lµ c«ng cô ®¾c lùc trong phèi hîp nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, cã t¸c dông lµm gi¶m tÝnh bÊt æn trong doanh nghiÖp, gi¶m sù chång chÐo vµ nh÷ng ho¹t ®éng l·ng phÝ, lËp kÕ ho¹ch thiÕt lËp nªn c¸c tiªu chuÈn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra. Nh vËy viÖc lËp kÕ ho¹ch cã kh¶ n¨ng thùc thi lu«n lµ ch×a khãa vµng cho viÖc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ nh÷ng môc tiªu mµ doanh nghiÖp híng tíi. Tãm l¹i, kÕ ho¹ch kinh doanh cã ý nghÜa quan träng, nã ¶nh hëng ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, cã lËp kÕ ho¹ch kinh doanh th× doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng vµ chñ ®éng ®èi phã víi nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p ®Ó chuÈn bÞ kÕ ho¹ch kinh doanh hîp lý nh»m phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch hîp lý, ®em l¹i lîi nhuËn kinh tÕ cao. V× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn chó träng h¬n víi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, cã thÓ thµnh lËp riªng mét ®éi ngò chuyªn lËp kÕ ho¹ch sao cho hîp lý vµ chÝnh x¸c, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c thùc sù cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch hµng ho¸ dÞch vô. II. Néi dung cña c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. Nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm c¬ héi hÊp dÉn vµ x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng t×m kiÕm c¬ héi hÊp dÉn C«ng viÖc ®Çu tiªn khi x©y dùng mét kÕ ho¹ch kinh doanh lµ nghiªn cøu thÞ trêng bëi v× doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ mét t¸c nh©n trªn thÞ trêng mµ thÞ trêng lu«n biÕn ®éng, ®Çy bÝ Èn vµ thay ®æi kh«ng ngõng. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr êng lµ t×m ra nh÷ng c¬ héi hÊp dÉn ®Ó tõ ®ã cã thÓ khai th¸c c¬ héi ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mçi lo¹i hµng ho¸ cã mét nguån s¶n xuÊt, nguån cung øng kh¸c nhau, cã ®Æc tÝnh lý ho¸ c¬ häc kh¸c nhau vµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng kh¸c nhau. Do ®ã nã cã tÝnh chÊt ®Æc thï kh«ng gièng nhau. Khi nghiªn cøu thÞ trêng doanh nghiÖp sÏ nghiªn cøu thÞ trêng nguån hµng (nguån s¶n xuÊt, ngêi cung øng) vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng ®Çu vµo còng nh ®Çu ra cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c bíc nh: - Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng: Tæng cung, tæng cÇu hµng ho¸, gi¸ c¶ thÞ trêng, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ... - Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng: nhµ cung øng, kh¸ch hµng, ®ãi thñ c¹nh tranh, c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh... §Ó nghiªn cøu thÞ trêng doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn hoÆc nghiªn cøu hiÖn trêng hoÆc kÕt hîp c¶ hai ph¬ng ph¸p nµy. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng doanh nghiÖp t×m thÊy c¸c c¬ héi kinh doanh cña m×nh ®ã lµ sù xuÊt hiÖn nhu cÇu b¸n cña c¸c nhµ cung øng, nhu cÇu mua cña kh¸ch hµng nh÷ng hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®Þnh kinh doanh, tõ ®ã doanh nghiÖp t×m ra nh÷ng c¬ héi hÊp dÉn, ®ã lµ nhu cÇu cung øng cña nhµ s¶n xuÊt vµ nhu cÇu mua cña kh¸ch hµng ®· vµ sÏ xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng phï hîp víi môc tiªu, tiÒm lùc cña doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c ®Ó x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch kinh doanh hoµn h¶o vµ "vît qua" c¸c c¬ héi hÊp dÉn ®ã ®Ó thu lîi nhuËn. 1.2. X¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn. Theo c¸ch tiÕp cËn víi thêi gian, môc tiªu doanh nghiÖp gåm: + Môc tiªu dµi h¹n (tõ 3 n¨m trë lªn) + Môc tiªu trung dµi h¹n (tõ 1-3 n¨m) + Môc tiªu ng¾n h¹n (díi 1 n¨m) (Xem h×nh 1.2.1) C¸ctÝnh lo¹ichÊt môcthø tiªubËc cñacã doanh nghiÖp Theo c¸ch tiÕp cËn cã c¸c môc tiªu: + Môc tiªu bao trïm + Môc tiªu trung gian (chiÕn thuËt) + Môc tiªu ®iÒu kiÖn TheoC¸c c¸ch tiÕp víi c¸c néi dung cña mét qu¸ kinhkh«ng doanh, ngêi ta cã môc tiªucËn mang C¸ctr×nh môc tiªu mang tÝnh chÊt tiÒn lÖ tÝnh chÊt tiÒn lÖ thÓ ph©n lo¹i môc tiªu kinh doanh mét c¸ch cô thÓ h¬n (Xem h×nh 1.2.2). - T¨ng lîi nhuËn - T¨ng tû träng thÞ phÇn - T¨ng doanh thu - H¹ chi phÝ - T¨ng kh¶ n¨ng chi tr¶ - B¶o tån vèn kinh doanh - Sù ph¸t triÓn cña DN - Søc m¹nh vµ uy lùc DN - Sù ®éc lËp - Phôc vô kh¸ch hµng - C¶i tiÕn chÊt lîng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1) L·nh ®¹o doanh nghiÖp - Chñ tÞch - Gi¸m ®èc Dù th¶o chiÕn lîc H×nh 1.2.1:Môc tiªu kinh doanh Qu¶n trÞ nh©n viªn KiÓm tra (2) §Æt môc tiªu (sÏ) ChØ huy c¸c lÜnh vùc -LÜnh vùc VËt t -LÜnh vùc S¶n xuÊt -LÜnh vùc Nh©n sù -LÜnh vùc Tµi chÝnh kinh tÕ -LÜnh vùc Tæ chøc thÞ tr êng -LÜnh vùc Hµnh chÝnh, ph¸p chÕ (6) Ph©n tÝch - So s¸nh (sÏ vµ ®·) - Ph©n tÝch m¹nh vµ yÕu - Ph©n tÝch Marketing trong c¬ héi vµ rñi ro (3) XD kÕ ho¹ch - B¶n c©n ®èi kÕ ho¹ch - KÕ ho¹ch T.to¸n lêi, lç - KÕ ho¹ch chi phÝ (lo¹i chi phÝ, møc chi phÝ,n¬i chi phÝ ) Bè trÝ c¸c ph¬ng tiÖn vµ kü thuËt qu¶n trÞ (5) KiÓm so¸t (®·) - B¶ng tæng kÕt thùc - Lêi, lç thùc - Chi phÝ thùc (lo¹i chi phÝ, møc chi phÝ,n¬i ph¸t sinh ) - D.sè, L.nhuËn, C. phÝ - C¸c tû xuÊt - ChÊt lîng - Kh¶ n¨ng thanh to¸n (tiÒm lùc tµi chÝnh) Tríc (4) Thùc hiÖn - Nh÷ng ngêi thùc hiÖn - C¸c céng sù 12 C¸c møc ®é ¶nh hëng Sau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 1.2.2: Quy tr×nh qu¶n trÞ mét doanh nghiÖp 1.2.1. Ph©n tÝch hÖ thèng môc tiªu Khi ho¹ch ®Þnh môc tiªu cho ho¹t ®éng kinh doanh, nhµ qu¶n trÞ ph¶i ph©n tÝch c¸c yÕu tè ngo¹i lai t¸c ®éng lÉn nhau. Cã ba xu híng t¸c ®éng giòa c¸c môc tiªu: * Khuynh híng ®ång thuËn: Tøc lµ viÖc thùc hiÖn mét môc tiªu nµo ®ã sÏ dÉn ®Õn ®¹t c¶ môc tiªu kh¸c. Lo¹i môc tiªu nµy doanh nghiÖp cÇn cã lùc ®Ó ®¹t ®îc. Ch¼ng h¹n ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu h¹ thÊp chi phÝ sÏ dÉn ®Õn viÖc ®¹t môc tiªu lîi nhuËn. MT1 * Khuynh híng ®èi nghÞch: Tøc lµ viÖc theo ®uæi môc tiªu nµy cã thÓ lµm thÊt b¹i c¸c môc tiªu kh¸c. Ch¼ng h¹n, nÕu ®Æt môc tiªu h¹ thÊp chi phÝ sÏ ¶nh hëng MT2 ®Õn môc tiªu t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng. * Khuynh híng v« can: cã nh÷ng môc tiªu mµ khi thùc hiÖn nã kh«ng ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kh¸c. MT1 MT1 MT2 MT2 T¨ng MT2 dÉn ®Õn T¨ng MT2 kh«ng ¶nh hëng ®Õn MT1 1.2.2. Ho¹ch ®Þnhgi¶m môc MT1 tiªu Khi ho¹ch ®Þnh môc tiªu cña doanh nghiÖp cÇn lu ý: - Ph©n tÝch c¸c yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh. - X¸c ®Þnh sè lîng môc tiªu phï hîp víi thêi k× kinh doanh, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu. - §Ò ra c¸c thø bËc môc tiªu. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c môc tiªu bao trïm, môc tiªu trung gian vµ môc tiªu ®iÒu kiÖn. - §Ò ra c¸c thêi h¹n cô thÓ cho tõng môc tiªu ®Ò cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn. - C¨n cø cô thÓ vµo c¸c môc tiªu ®Ó dÔ so s¸nh, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c môc tiªu ®· chän Néi dung c¸c MT ... C¸c T.sè P.¸nh ... Thêi gian T.hiÖn ... TÝnh thø bËc ... 2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ph¬ng ph¸p luËn lËp kÕ ho¹ch - X¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh: Tríc hÕt x¸c ®Þnh môc tiªu tæng qu¸t cña ho¹t ®éng kinh doanh toµn doanh nghiÖp, trong thêi kú dµi h¹n ®ã lµ ®Þnh híng c¸c môc tiªu chiÕn lîc, trong ng¾n h¹n ®ã lµ c¸c môc tiªu vÒ tèc ®é t¨ng trëng s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn... Sau ®ã x¸c ®Þnh môc tiªu cho c¸c cÊp díi. Dï ë cÊp ®é nµo môc tiªu còng ph¶i ®¸p øng c¸c vÊn ®Ò: c¸i ®Ých cÇn ®¹t tíi, trËt tù u tiªn, thêi gian cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh, thêi ®iÓm cÇn thiÕt ®Ó kÕt thóc...môc tiªu tæng qu¸t chØ râ ph¬ng híng cña kÕ ho¹ch vµ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu bé phËn. Môc tiªu bé phËn chÝnh sÏ kiÓm so¸t môc tiªu bé phËn phô vµ cø thÕ cho ®Õn môc tiªu bé phËn thÊp nhÊt. S¬ ®å: Ph¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch NhËn thøc c¬ héi kinh doanh §¸nh gi¸, so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n dùa vµo môc tiªu X¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh Lùa chän ph¬ng ¸n So¸t xÐt c¸c tiÒn ®Ò c¨n cø LËp kÕ ho¹ch hç trî Ho¹ch ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n Lîng hãa ph¬ng ¸n - So¸t xÐt c¸c tiÒn ®Ò c¨n cø : §©y lµ bíc quan th«ng träng qua trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, ®ã lµ viÖc h×nh thµnh, më réng vµ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ ®Ó sö dông c¸c tiÒn ®Ò cÊp thiÕt cho viÖc lËp kÕ ho¹ch. C¸c tiÒn ®Ò ®ã liªn quan trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch, vÒ m«i trêng, ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ néi bé doanh nghiÖp. C¸c dù b¸o quan träng cã liªn quan tíi: lo¹i thÞ trêng, sè lîng vµ c¬ cÊu s¶n phÈm, c¸c triÓn khai kü thuËt c«ng nghÖ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, m«i trêng chÝnh trÞ, ph¸p luËt, x· héi...Trªn thùc tÕ mét nguyªn t¾c c¬ b¶n trong x©y dùng kÕ ho¹ch lµ c¸ nh©n ®îc giao nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch cµng hiÓu biÕt s©u trong viÖc sö dông c¸c tiÒn ®Ò hîp lý th× viÖc x©y dùng sÏ cµng ®îc phèi hîp chÆt chÏ h¬n. - Ho¹ch ®Þnh ph¬ng ¸n kinh doanh: C¸c môc tiªu thêng ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu con ®êng kh¸c nhau, øng víi mçi con ®êng cã thÓ x¸c ®Þnh mét ph¬ng ¸n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh t¬ng øng. Tuy nhiªn, yªu cÇu c¬ b¶n cña bíc nµy kh«ng ph¶i lµ t×m ra mäi ph¬ng ¸n mµ lµ gi¶m bít ph¬ng ¸n cÇn lùa chän ®Ó sao cho cã ph¬ng ¸n nhiÒu triÓn väng nhÊt ®îc ®a ra ph©n tÝch víi c¸c ®iÓm m¹nh yÕu ®· ®îc x· ®Þnh. - §¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ¸n dùa vµo môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: Sau khi t×m ®îc c¸c ph¬ng ¸n vµ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña chóng lµ viÖc ®Þnh híng c¸c ph¬ng ¸n díi ¸nh s¸ng cña c¸c tiÒn ®Ò, c¨n cø vµ môc tiªu tõ ®ã tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n víi nhau. V× cã v« sè c¸c biÕn sè vµ rµng buéc cÇn xem xÐt nªn viÖc ®¸nh gi¸ trë nªn rÊt khã kh¨n. - Lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh: Sau khi so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n víi nhau ta chän ra ph¬ng ¸n tèi u nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp. §©y lµ thêi ®iÓm ph¬ng ¸n ®îc chÊp nhËn. Trªn thùc tÕ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän cho m×nh mét ph¬ng ¸n tèi u vµ mét sè ph¬ng ¸n dù phßng. - X©y dùng ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch hç trî: c¸c kÕ ho¹ch hç trî ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph¬ng ¸n ®· x¸c ®Þnh trong dµi h¹n, ®ã lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, chiÕn lîc dµi h¹n. Cßn trong ng¾n h¹n lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch, ®iÒu kiÖn vÒ vèn, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu...nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ph¬ng ¸n kinh doanh. - Lîng ho¸ ph¬ng ¸n th«ng qua viÖc lËp c¸c ng©n quÜ: kÕ ho¹ch sau khi ®· ®îc x©y dùng xong vµ c«ng bè sö dông ph¶i ®îc lîng ho¸ b»ng tiÒn. Ng©n quÜ chung cña doanh nghiÖp biÓu thÞ toµn bé thu nhËp vµ chi phÝ víi lîi nhuËn hoÆc sè d tæng hîp. NÕu thùc hiÖn tèt, ng©n quÜ sÏ lµ ph¬ng tiÖn tèt nhÊt ®Ó kÕt hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau vµ tiªu chuÈn quan träng ®Ó ®o lêng sù th¨ng tiÕn cña kÕ ho¹ch. 2.2. C¸c ph¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh * Ph¬ng ph¸p c©n ®èi: §îc thùc hiªn qua c¸c bíc sau - Bíc 1: X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c yÕu tè kinh doanh ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh dù kiÕn. - Bíc 2: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng bao gåm kh¶ n¨ng ®· cã vµ ch¾c ch¾n sÏ cã cña doanh nghiÖp vÒ c¸c yÕu tè kinh doanh. - Bíc 3: C©n ®èi gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng vÒ c¸c yÕu tè kinh doanh. C©n ®èi ®îc thùc hiÖn lµ c©n ®èi ®éng vµ ®îc thùc hiÖn liªn hoµn tøc lµ tiÕn hµnh c©n ®èi liªn tiÕp nhau ®Ó liªn tôc bæ sung, ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n cho phï hîp víi thay ®æi cña m«i trêng. Trong ®ã thùc hiÖn c©n ®èi tõng yÕu tè tríc khi tiÕn hµnh c©n ®èi tæng hîp. * Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c nh©n tè t¸c ®éng: Khi x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch sÏ xem xÐt c¸c yÕu tè sau: - C¸c yÕu tè kinh tÕ nh: tæng s¶n phÈm x· héi, møc cung tiÒn - Sù ph¸t triÓn vÒ d©n sè vµ nhãm løa tuæi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c yÕu tè chÝnh trÞ, ph¸p luËt: luËt canh tranh, luËt m«i trêng - Sù biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ th¸i ®é kh¸ch hµng - Sù thay ®æi cÊu tróc ngµnh nghÒ - C¸c ®Æc ®iÓm vÒ nguån lùc cña doanh nghiÖp: phÇn thÞ trêng, chu kú sèng cña s¶n phÈm, chÊt lîng lao ®éng, t×nh h×nh doanh thu... * Ph¬ng ph¸p lîi thÕ vît tréi: Ph¬ng ph¸p nµy gîi më cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch xem xÐt c¸c lîi thÕ vît tréi ph¶i theo ®uæi ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp Lîi thÕ vît tréi: - Trªn lÜnh vùc tiªu thô trong viÖc khai th¸c c¸c kªnh tiªu thô cïng víi c¸c ®èi t¸c kh¸c - Trong liªn doanh liªn kÕt ®Ó ph¸t huy chuyªn m«n ho¸ - Trong hîp t¸c nghiªn cøu - Nhê n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña qu¶n trÞ gia trong viÖc gi¶i quyÕt tõng vÊn ®Ò ph¸t sinh * Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm Mçi s¶n phÈm khi xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng ®Òu cã tÝnh chÊt thêi ®iÓm vµ thêi ®o¹n ®Ðn thêi gian nµo ®ã nã sÏ bÞ thÞ trêng tõ chèi. Ngêi ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh sÏ quyÕt ®Þnh chØ kinh doanh lo¹i mÆt hµng nµo. Do ®ã viÖc ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm lµ mét ph¬ng ph¸p kÕ ho¹ch quan träng. C¸c giai ®o¹n §èi thñ c¹nh tranh ThÞ phÇn cña DN VÞ trÝ trªn thÞ trêng Møc doanh thu KÕt qu¶ Sù co gi·n gi¸ c¶ Th©m nhËp RÊt Ýt RÊt cao DÉn ®Çu T¨ng chËm Hoµ vèn Ýt T¨ng trëng NhiÒu Cao BÞ c¹nh tranh T¨ng nhanh L·i lín Trung b×nh ChÝn muåi NhiÒu Ýt dÇn B¸n Ýt dÇn T¨ng chËm L·i gi¶m Lín Suy tho¸i Ýt ®i Ýt BÞ chÆn Gi¶m Lç Ýt B¶ng chu kú sèng cña s¶n phÈm * Ph¬ng ph¸p ®êng cong kinh nghiÖm Ph¬ng ph¸p nµy dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nhãm t vÊn Boston. Thùc chÊt lµ viÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vïng ngµnh nghÒ trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a viÖc gi¶m chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm víi viÖc t¨ng sè lîng s¶n phÈm. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu nÕu s¶n lîng t¨ng gÊp ®«i th× chi phÝ cã thÓ h¹ tõ 20% ®Õn 30% (kh«ng kÓ l¹m ph¸t). * Ph¬ng ph¸p m« h×nh PISM 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y lµ ph¬ng ph¸p ¸p dông réng r·i ë Hoa kú. Thùc chÊt lµ viÖc ph¸t hiÖn sù trao ®æi c¸c kÕt qu¶ cã tÝnh chÊt chiÕn lîc ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh P: Profit (lîi nhuËn), I: Impact (t¸c ®éng), S: Strategy (chiÕn lîc), M: Market (thÞ trêng). Khi ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, nhµ qu¶n trÞ ph¶i ph©n tÝch s¸u vÊn ®Ò sau- ®îc coi lµ nh©n tè kÕt qu¶ chiÕn lîc díi ®©y: - Sù hÊp dÉn cña thÞ trêng: Møc t¨ng thÞ trêng, tû lÖ xuÊt khÈu,.. - T×nh h×nh c¹nh tranh: TÝnh thÞ phÇn t¬ng ®èi cña doanh nghiÖp dïng ®Ó ph©n tÝch cho tõng lo¹i s¶n phÈm. ThÞ phÇn cña DN = PhÇn thÞ trêng tuyÖt ®èi cña DN Tæng phÇn thÞ trêng tuyÖt ®èi cña ba ®èi thñ c¹nh tranh lín nhÊt x 100 - HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t: Cêng ®é ®Çu t, doanh thu trªn mçi ho¹t ®éng ®Çu t. - Sö dông ng©n s¸ch doanh nghiÖp: Quy m« doanh nghiÖp, møc ®é ph©n t¸n cña doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch sù thay ®æi cña c¸c yÕu tè: PhÇn thÞ trêng, liªn kÕt, gi¸ c¶, chÊt lîng s¶n phÈm vµ sù thay ®æi s¶n lîng. ROI = Tæng D.thu Tæng vèn K.doanh x Lîi nhuËn Tæng D.thu x 100 = Lîi nhuËn Tæng vèn K.doanh x 100 2.3 Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i 2.3.1. Ph¬ng ph¸p thèng kª - kinh nghiÖm: Thùc chÊt cña ph¬ng ph¸p nµy lµ trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña 6 th¸ng hay 9 th¸ng (c¨n cø vµo thêi ®iÓm lªn dù ¸n kÕ ho¹ch) vµ íc thùc hiÖn cña kú cßn l¹i ®Ó x¸c ®Þnh íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh trong n¨m. ¦íc thùc hiÖn vµ nhÞp ®é t¨ng gi¶m møc lu chuyÓn cho n¨m sau. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c khèi lîng lu chuyÓn hµng ho¸ kú kÕ ho¹ch, kh«ng tÝnh hÕt nh÷ng thay ®æi trong danh môc s¶n phÈm do c¸c doanh nghiÖp lµm ra… 2.3.2. Ph¬ng ph¸p kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §îc coi lµ ®óng ®¾n h¬n c¶, bëi v× c¬ së ®Ó lµm kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng khai th¸c nguån hµng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. Trªn c¬ së nhu cÇu kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh tæng møc b¸n hµng theo c«ng thøc: T = P + ( Ddk – Dck ) Trong ®ã: T - tæng møc b¸n (doanh sè b¸n) P - lîng hµng ho¸ thu gom (mua vµo) Ddk - lîng hµng ho¸ ®Çu k× Dck - dù tr÷ hµng ho¸ ®Çu k× Sau khi x¸c ®Þnh tæng doanh sè b¸n, doanh nghiÖp cÇn tÝnh lîng hµng ho¸ lu chuyÓn th¼ng. Lîng hµng ho¸ nµy chÝnh b»ng lîng hµng ho¸ thu gom th¼ng. Dù tr÷ hµng ho¸ ®Çu k× D trong ®iÒu kiÖn kÕ ho¹ch lu chuyÓn ®îc x¸c ®Þnh møc cô thÓ: D=mxt Trong ®ã: m - møc xuÊt b¸n b×nh qu©n ngµy ®ªm, ®îc tÝnh b¨ng c¸ch lÊy tæng møc b¸n trong k× chia cho sè ngµy trong kú t - møc dù tr÷ hµng ho¸ (ngµy) §Ó tÝnh ®îc møc b¸n b×nh qu©n ngµy ®ªm ®îc chÝnh x¸c h¬n ngêi ta dïng c«ng thøc sau: m = P + Ddk 365 + Dck Trong ®ã: P - lµ møc hµng ho¸ nhËp kho k× kÕ ho¹ch Dck - møc dù tr÷ hµng ho¸ cuèi k× kÕ ho¹ch (ngµy) BiÓu kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i thêng thÓ lËp díi h×nh thøc kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng lo¹i doanh nghiÖp. 3. X¸c lËp c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch 3.1 Néi dung cña kÕ ho¹ch kinh doanh ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i Tõ tríc tíi nay, trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu kh«ng thÓ thiÕu ®îc c«ng t¸c kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu ®óng ®¾n, ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cã thÓ nãi lµ sù b¾c cÇu tõ hiÖn t¹i tíi t¬ng lai. KÕ ho¹ch lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn cña c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, nã v¹ch ra con ®êng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµm n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ ho¹ch hãa lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña con ngêi, theo môc tiªu ®Þnh tríc. Trªn c¬ së ®ã 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng ngêi l·nh ®¹o sÏ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra. Riªng ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i tiÕn hµnh kinh doanh thêng ph¶i lËp nhiÒu kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét kÕ ho¹ch ho¹t ®éng c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng ph¶i lËp vµ thùc hiÖn lµ kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸. §©y lµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. KÕ ho¹ch nµy ph¶n ¸nh chøc n¨ng nhiÖm vô quan träng nhÊt, ®Æc trng nhÊt cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ lu chuyÓn hµng hãa tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng. KÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶n ¸nh toµn bé khèi lîng c«ng viÖc nghiÖp vô chñ yÕu cña doanh nghiÖp: mua vµo, b¸n ra vµ dù tr÷ hµng hãa. §©y lµ môc tiªu võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®¹t ®îc môc ®Ých trong ho¹t ®éng kinh doanh. TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp ph¶i tËp trung mäi nç lùc vµ nguån lùc ®Ó hoµn thµnh khèi lîng c«ng viÖc nµy. H¬n n÷a c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kh¸c. C¸c kÕ ho¹ch kh¸c (kÕ ho¹ch vèn kinh doanh, kÕ ho¹ch chi phÝ lu th«ng, kÕ ho¹ch lao ®éng…) chØ lµ c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p lÊy môc tiªu l u chuyÓn hµng hãa vµ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c chØ tiªu cu¶ kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng hãa còng b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p kh¸c. NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ: - §¸p øng ®îc kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i vµ thêi gian giao hµng, t¹o ®iÒu kiÖn ph©n phèi hîp lý hµng hãa vµo c¸c kªnh tiªu thô. - Khai th¸c tèt c¸c nguån hµng ®Ó tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ trêng . - ThiÕt lËp hîp lý gi÷a c¸c h×nh thøc lu chuyÓn th¼ng vµ lu chuyÓn qua kho. - H×nh thµnh ®Çy ®ñ vµ ®ång bé lùc lîng dù tr÷ hµng hãa ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. - T¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña vèn lu ®éng. - Nh÷ng nhiÖm vô nµy ®îc c¸c c¸n bé th¬ng m¹i doanh nghiÖp thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh hµng hãa b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch còng nh qu¸ tr×nh thùc hiÖn chóng th«ng qua viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vµ kiÓm tra ho¹t ®éng b¸n hµng. 3.1.1. KÕ ho¹ch mua hµng hãa NhiÖm vô c¬ b¶n chñ yÕu nhÊt cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ ®¶m b¶o cung øng cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng nh÷ng lo¹i hµng hãa cÇn thiÕt ®ñ vÒ sè lîng, tèt vÒ chÊt lîng, kÞp thêi gian yªu cÇu vµ thuËn lîi cho kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô c¬ b¶n ®ã, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng cho doanh nghiÖp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån hµng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé khèi lîng vµ c¬ cÊu hµng hãa thÝch hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng ®· cã kh¶ n¨ng mua ®îc trong thêi kú kÕ ho¹ch. §Ó cã nguån hµng tèt vµ æn ®Þnh, doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i tæ chøc c«ng t¸c t¹o nguån hµng. Tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô nh»m t¹o ra nguån hµng ®Ó ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé, ®óng quy c¸ch, cì lo¹i, mµu s¾c…cho nhu cÇu kh¸ch hµng. * Néi dung cña c«ng t¸c t¹o nguån hµng lµ: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ khèi lîng hµng ho¸, c¬ cÊu mÆt hµng, quy c¸ch, cì lo¹i, thêi gian, gi¸ c¶ mµ kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Chñ ®éng nghiªn cøu vµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi ®Ó ®Æt hµng ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. Cã biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tæ chøc thùc hiÖn tèt viÖc mua, vËn chuyÓn, giao nhËn, ®a hµng ®Õn doanh nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cÇu kh¸ch hµng (thÞ trêng). Nh vËy mua hµng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n ra vµ dù tr÷ hµng ho¸. Mua hµng ®ßi hái hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng, ph¶i mua hµng kÞp thêi, ®óng yªu cÇu, gi¸ c¶ hîp lý lµ yÕu tè quan träng ®Ó kinh doanh cã l·i. V× vËy trong kÕ ho¹ch mua hµng ph¶i tÝnh to¸n c©n nh¾c, lùa chän c¸c lo¹i hµng ho¸, nguån hµng b¹n hµng tin cËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn nguån vèn kinh doanh vµ ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch, Trong c¬ chÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã quyÒn tù mua tù b¸n, tù lùa chän thÞ trêng, ®èi t¸c vµ c¸c h×nh thøc, ph¬ng thøc mua b¸n. Tuú ®iÒu kiÖn, ph¹m vi, yªu cÇu kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän c¸c nguån hµng sau ®©y: - Nguån hµng nhËp khÈu - Nguån hµng s¶n xuÊt trong níc - Nguån hµng tù khai th¸c chÕ biÕn - Nguån hµng liªn doanh liªn kÕt - Nguån hµng kh¸c ChØ tiªu mua hµng (mua vµo) ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo chØ tiªu b¸n ra, chØ tiªu dô tr÷ hµng ho¸ cuèi kú vµ ®Çu ký, theo c«ng thøc sau: Mn = Xkh + Ddk - Dck Trong ®ã: Mn - Sè lîng hµng ho¸ cÇn mua tÝnh theo tõng lo¹i (tÊn) Xkh - Sè lîng hµng ho¸ b¸n ra kú kÕ ho¹ch (tÊn) Ddk - Dù tr÷ hµng ho¸ ®Çu kú kÕ ho¹ch (tÊn) Dck - Dù tr÷ hµng ho¸ cuèi kú kÕ ho¹ch (tÊn) 3.1.2. KÕ ho¹ch b¸n hµng ho¸ KÕ ho¹ch b¸n hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng, nã ¶nh hëng ®Õn thµnh c«ng thÊt b¹i trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng th× doanh 20
- Xem thêm -