Tài liệu Hh10_cb_c1_c3

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 342 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Tham gia: 05/12/2015

Mô tả:

Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn PPCT: ................... Trang 1 Chöông 1: VECTÔ Baøi 1: CAÙC ÑÒNH NGHÓA Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu: a) Veà kieán thöùc: Hieåu khaùi nieäm vectô, vectô – khoâng, ñoä daøi vectô, hai vectô cuøng phöông, hai vectô baèng nhau Bieát ñöôïc vectô khoâng cuøng phöông vaø cuøng höôùng vôùi moïi vectô b) Veà kó naêng: Chöùng minh ñöôïc hai vectô baèng nhau - Döïng ñöôïc ñieåm B sao cho AB a khi cho tröôùc ñieåm A vaø a c) Veà tö duy: Hieåu ñöôïc caùc böôùc chöùng minh hai vectô baèng nhau Bieát quy laï veà quen d) Veà thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc Bieát ñöôïc Toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: a) Thöïc tieãn: Khi hoïc vaät lyù lôùp 8 hoïc sinh ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi bieåu dieãn löïc baèng vectô b) Phöông tieän: Saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp Chuaån bò caùc baûng keát quaû moãi hoaït ñoäng Chuaån bò phieáu hoïc taäp c) Phöông phaùp: Cô baûn duøng phöông phaùp gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc HÑ ñieàu khieån tö duy, ñan xen HÑ nhoùm 3. Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng: TIEÁT 1 HÑ 1: Khaùi nieäm vectô Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: hoïc sinh hieåu khaùi nieäm vectô HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi Nghe hieåu nhieäm vuï * Toå chöùc cho hoïc sinh oân taäp 1. Khaùi nieäm vectô: Thöïc hieän nhieäm vuï kieán thöùc cuõ (SGK trang 4) - Trình baøy keát quaû 1. Cho bieát ñònh nghóa ñoaïn Chænh söûa hoaøn thaúng AB? A B thieän(neáu coù) 2. Neáu ta gaén daáu “>” vaøo moät Kí hieäu: AB Ghi nhaän kieán thöùc ñaàu muùt cuûa ñoaïn thaúng AB thì a x noù trôû thaønh gì? 3. Caùc muõi teân trong hình 1.1 bieåu dieãn höôùng chuyeån ñoäng Vectô coøn ñöôïc kí hieäu laø cuûa oâtoâ vaø maùy bay laø hình aûnh a , b , x , y ,… khi khoâng caàn caùc vectô. chæ roõ ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái Trang 2 Traàn Thanh Tuøng 4. Haõy neâu ñònh nghóa vectô cuûa noù * Cho hoïc sinh ghi nhaän kieán thöùc laø baûng toång keát trong SGK Baøi TNKQ 1: Vôùi hai ñieåm A, B phaân bieät ta coù ñöôïc bao nhieâu vectô coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái laø A hoaëc B? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 HÑ 2: Vectô cuøng phöông, vectô cuøng höôùng Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: Cuûng coá khaùi nieäm cuøng phöông, cuøng höôùng, ngöôïc höôùng cuûa hai vectô thoâng qua caùc hình veõ cuï theå cho tröôùc HÑ cuûa hoïc sinh Nghe hieåu nhieäm vuï Thöïc hieän nhieäm vuï Trình baøy keát quaû Chænh söûa hoaøn thieän(neáu coù) Ghi nhaän kieán thöùc HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi * Hoïc sinh nhìn hình 1.3 SGK trang 5 vaø 2.Vectô cuøng phöông, vectô cho bieát: cuøng höôùng: 1. Vò trí töông ñoái cuûa caùc giaù cuûa caùc caëp (SGK trang 5) PQ vectô sau: AB vaø CD , vaø RS , EF vaø PQ * Hai vectô AB vaø CD cuøng phöông vaø cuøng höôùng. Ta noùi chuùng laø hai vectô cuøng höôùng * Hai vectô PQ vaø RS cuøng phöông nhöng coù höôùng ngöôïc nhau. Ta noùi chuùng laø hai vectô ngöôïc höôùng 2. Phöông vaø höôùng cuûa EF vaø PQ ? 3. Haõy neâu ñònh nghóa hai vectô cuøng phöông. * Cho hoïc sinh ghi nhaän kieán thöùc laø baûng toång keát trong SGK * Cho hoïc sinh laøm baøi taäp TNKQ soá 2, soá 3 (döôùi ñaây) Baøi TNKQ 2: Cho hình bình haønh ABCD, khaúng ñònh naøo döôùi ñaây laø ñuùng? a) Hai vectô AB vaø DC cuøng phöông b) Hai vectô AB vaø CD cuøng höôùng c) Hai vectô AD vaø CB cuøng phöông d) Hai vectô AD vaø BC ngöôïc höôùng Baøi TNKQ 3: Trong caùc khaúng ñònh döôùi ñaây, khaúng ñònh naøo laø ñuùng? a) Ba ñieåm phaân bieät A, B, C thaúng haøng khi vaø chæ khi hai vectô AB vaø AC cuøng phöông b) Neáu ba ñieåm phaân bieät A, B, C thaúng haøng thì hai vectô AB vaø BC cuøng phöông - Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn Trang 3 c) Neáu ba ñieåm phaân bieät A, B, C thaúng haøng thì hai vectô AB vaø BC cuøng höôùng d) Neáu ba ñieåm phaân bieät A, B, C thaúng haøng thì hai vectô AB vaø AC cuøng höôùng HÑ 3: Hai vectô baèng nhau Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: Hieåu vaø chöùng minh ñöôïc hai vectô baèng nhau HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi Nghe hieåu nhieäm vuï * Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt hình aûnh 3. Hai vectô baèng Thöïc hieän nhieäm vuï ñaõ chuaån bò saün nhau: Trình baøy keát quaû (SGK trang 6) Chænh söûa hoaøn F1 thieän(neáu coù) Chuù yù: SGK trang 6 Ghi nhaän kieán thöùc F2 1. Hoïc sinh quan saùt hai löïc F1 vaø F2 . Sau ñoù cho bieát veà höôùng, ñoä daøi cuûa hai vectô ñoù 2. Döïa vaøo hình aûnh vaø kieán thöùc giaùo vieân vöøa cung caáp ôû treân, hoïc sinh ñònh nghóa hai vectô baèng nhau * Cho hoïc sinh ghi nhaän kieán thöùc laø baûng toång keát trong SGK * Cho hoïc sinh laøm baøi taäp TNKQ soá 4(döôùi ñaây) Baøi TNKQ 4: Cho hình vuoâng ABCD coù taâm laø O. Vectô naøo döôùi ñaây baèng vectô a) OA b) OB c) CO d) AO - OC ? HÑ 4: Cho a vaø ñieåm A, döïng AB = a Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng:döïng ñöôïc ñieåm B sao cho AB a khi cho tröôùc ñieåm A vaø vectô a HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi Nghe hieåu nhieäm vuï * Cho a vaø ñieåm A nhö hình * Caùch döïng ñieåm B sao cho AB a khi cho tröôùc ñieåm A Thöïc hieän nhieäm vuï veõ Trình baøy keát quaû vaø a : a Chænh söûa hoaøn thieän(neáu + TH1: A  a coù) .A  Qua A ta döïng Ghi nhaän kieán thöùc ñöôøng thaúng d truøng vôùi giaù * Höôùng daãn hoïc sinh döïng cuûa a AB a :  Treân d laáy ñieåm B 1.Neâu laïi ñònh nghóa hai sao cho AB a vectô baèng nhau + TH2: A  a AB  a 2.Ñeå thì höôùng vaø  Qua A döïng ñöôøng ñoä daøi cuûa AB nhö theá naøo thaúng d song song vôùi giaù cuûa Trang 4 Traàn Thanh Tuøng a vôùi höôùng vaø ñoä daøi cuûa a ? * Cho hoïc sinh ghi nhaän caùch  Treân d laáy ñieåm B sao döïng ñieåm B sao cho AB a cho AB a khi cho tröôùc ñieåm A vaø a HÑ 5: Vectô – khoâng . Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: Hoïc sinh hieåu theá naøo laø vectô – khoâng - HÑ cuûa hoïc sinh Nghe hieåu nhieäm vuï Thöïc hieän nhieäm vuï Trình baøy keát quaû Chænh söûa hoaøn thieän(neáu coù) Ghi nhaän kieán thöùc HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi * Moät vaät ñöùng yeân coù theå coi laø 4. Vectô – khoâng: chuyeån ñoäng vôùi vectô vaän toác baèng (SGK trang 6) khoâng. Vectô vaän toác cuûa vaät ñöùng yeân coù theå bieåu dieãn nhö theá naøo khi vaät ôû vò trí A? AA * Caùc vectô sau ñaây laø vectô –khoâng: AA; BB;... 1. Haõy nhaän xeùt veà ñieåm ñaàu, ñieåm cuoái vaø ñoä daøi cuûa caùc vectô treân? 2. Töø ñoù cho bieát theá naøo laø vectô khoâng? 3. Haõy cho bieát giaù, phöông vaø höôùng cuûa vectô AA ? * Cho hoïc sinh ghi nhaän kieán thöùc laø baûng toång keát trong SGK 5. Cuûng coá toaøn baøi: Caâu hoûi : a) Cho bieát ñònh nghóa vectô b) Cho bieát ñònh nghóa hai vectô cuøng phöông c) Cho bieát ñònh nghóa hai vectô baèng nhau d) Theá naøo laø vectô – khoâng 6. Baøi taäp veà nhaø: Caùc baøitrong SGK trang 7; caùc baøi 1.4, 1.5 SBT trang 10 Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn PPCT: ................... Trang 5 Teân baøi hoïc: CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu: a) Veà kieán thöùc: Vaän duïng khaùi nieäm vectô, vectô – khoâng, ñoä daøi vectô, hai vectô cuøng phöông, hai vectô baèng nhau b) Veà kó naêng: Chöùng minh ñöôïc hai vectô baèng nhau - Döïng ñöôïc ñieåm B sao cho AB a khi cho tröôùc ñieåm A vaø a c) Veà tö duy: Hieåu ñöôïc caùc böôùc chöùng minh hai vectô baèng nhau Bieát quy laï veà quen d) Veà thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc Bieát ñöôïc Toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: e) Thöïc tieãn: Khi hoïc vaät lyù lôùp 8 hoïc sinh ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi bieåu dieãn löïc baèng vectô f) Phöông tieän: Saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp Chuaån bò caùc baûng keát quaû moãi HÑ Chuaån bò phieáu hoïc taäp g) Phöông phaùp: Cô baûn duøng phöông phaùp gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc HÑ ñieàu khieån tö duy, ñan xen HÑ nhoùm 3. Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng: HÑ 1: Giaûi baøi taäp 1 / 7 SGK; 1.6/10 SBT . Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm hai vectô cuøng phöông, cuøng höôùng, ngöôïc höôùng HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi Trang 6 Traàn Thanh Tuøng Baøi 1/7 SGK * Nhaän 3 vectô töø giaùo vieân * Giaùo vieân ñöa cho hoïc sinh 3 vetô a; b; c ñaõ chuaån bò saün(coù phaân bieät theo maøu) a) Ñuùng a cuøng phöông vôùi c thì c theo ñònh nghóa hai vectô b cuøng phöông, giaù cuûa a * Hoïc sinh seõ ñaët vò trí 3 vectô naøy seõ song song hoaëc truøng * Gaén 3 vectô leân baûng theo theo yeâu caàu cuûa baøi giaù cuûa c . Laäp luaän töông vò trí maø baøi toaùn yeâu caàu * Giaùo vieân ñaët saün c . Hoïc sinh töï cho b . Theo tính chaát * Coù raát nhieàu vò trí ñeå ñaët ñaët a; b : baét caàu a vaø b cuøng a; b ; c ñaõ cho saün theo yeâu phöông caàu ñeà baøi. Döôùi ñaây laø caùc tröôøng hôïp minh hoïa: a) cuøng phöông vôùi c a) + Haõy nhaän xeùt phöông cuûa c a a vaø b a b + Hai vectô a vaø b cuøng phöông vì giaù cuûa a vaø b song song vôùi nhau + Sau ñoù haõy giaûi thích vì sao laïi nhaän xeùt nhö vaäy? b) Ñuùng b) cuøng ngöôïc höôùng vôùi c + Giaû söû c höôùng töø traùi b) + Haõy nhaän xeùt höôùng cuûa sang phaûi c b a vaø b + a ngöôïc höôùng vôùi c neân höôùng töø phaûi sang + Sau ñoù haõy giaûi thích vì traùi (1) a sao laïi nhaän xeùt nhö vaäy? + b ngöôïc höôùng vôùi c a; b + ngöôïc höôùng vôùi neân höôùng töø phaûi sang c neân a; b cuøng phöông vôùi traùi (2) c Töø (1) vaø (2) suy ra a vaø + c höôùng töø traùi sang b cuøng höôùng phaûi + a; b ngöôïc höôùng vôùi c neân a; b phaûi höôùng ngöôïc laïi, töùc höôùng töø phaûi sang traùi neân Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn a; b cuøng höôùng Trang 7 * Haõy veõ AB , AC trong caùc Baøi 1.6/10 SBT tröôøng hôïp sau. Töø ñoù suy ra a) AB vaø AC cuøng höôùng  AB cuøng phöông vôùi Döôùi ñaây chæ laø moät vaøi VTTÑ cuûa 3 ñieåm A, B, C: tröôøng hôïp minh hoïa: a) AB vaø AC cuøng höôùng, AC . Vì AB vaø AC cuøng AB  AC ñieåm ñaàu A neân 3 ñieåm A, B, C thaúng haøng a) b) AB vaø AC ngöôïc höôùng b) AB vaø AC ngöôïc AB A C B höôùng  cuøng A, B, C thaúng haøng phöông vôùi AC . Vì AB b) c) AB vaø AC cuøng phöông vaø AC cuøng ñieåm ñaàu A C A B neân 3 ñieåm A, B, C thaúng A, B, C thaúng haøng haøng c) c) CM töông töï C B A A, B, C thaúng haøng HÑ 2: Giaûi baøi taäp 3/7 SGK; 1.7/10 SBT . Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: Hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc hai vectô baèng nhau HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi  Chöùng minh chieàu  Chöùng minh chieàu Baøi 3/7 SGK : : ABCD laø hình bình haønh  A B * Veõ hình bình haønh AB = DC  Chöùng minh chieàu  : ABCD * ABCD laø hình bình haønh D C  AB// CD * ABCD laø hình bình  haønh * ABCD laø hình bình haønh  AB CD suy ra vò trí töông ñoá i vaø ñoä  AB// CD daøi cuûa AB vaø DC?  *  AB CD AB// CD  AB / CD   AB DC  AB CD *    AB CD  AB / CD   AB DC  AB CD suy ra moái Chöùng minh chieàu  : lieân heä giöõa AB vaø DC * AB = DC  AB , DC cuøng höôùng vaø AB  DC * AB vaø DC cuøng höôùng  Chöùng minh chieàu  AB // CD (1) :  Chöùng minh chieàu * Theo ñònh nghóa hai * AB  CD : vectô baèng nhau thì AB =  AB = CD (2) DC suy ra ñöôïc ñieàu gì? * AB = DC Töø (1) vaø (2) suy ra ABCD laø cuøng höôùng hình bình haønh AB vaø DC cuøng * höôùng suy ra vò trí töông ñoâí *  Trang 8 Traàn Thanh Tuøng cuûa AB vaø CD? * AB  CD suy ra ñoä daøi cuûa AB vaø CD?  AB; DC    AB  DC * AB vaø DC cuøng höôùng  AB // CD (1) * AB  CD  AB = CD (2) Töø (1) vaø (2) suy ra ABCD laø hình bình haønh Baøi 1.7/10 SBT N M P A * Veõ hình bình haønh ABCD Q B D C * Haõy döïng * Döïng AM  BA + Qua A döïng ñöôøng thaúng d truøng vôùi giaù cuûa vectô BA vì hai vectô BA vaø AM coù chung ñieåm A + Laáy ñieåm M treân ñöôøng thaúng d sao cho AM  BA * Töông MN  DA , * Döïng töông töï * Chöùng minh AQ 0 Theo hình veõ ta thaáy A  Q. Theo ñònh nghóa vectô – khoâng suy ra AQ 0 AM  BA töï * Döïng AM  BA + Qua A döïng ñöôøng thaúng d truøng vôùi giaù cuûa vectô BA vì hai vectô BA vaø AM coù chung ñieåm A + Laáy ñieåm M treân ñöôøng thaúng d sao cho AM  BA * Döïng töông töï haõy döïng NP  DC , * Chöùng minh AQ 0 PQ  BC Theo hình veõ ta thaáy A  Q. * Chöùng minh AQ 0 Theo ñònh nghóa vectô – khoâng suy ra AQ 0 5. Cuûng coá toaøn baøi: Caâu hoûi : e) Cho bieát ñònh nghóa vectô f) Cho bieát ñònh nghóa hai vectô cuøng phöông g) Cho bieát ñònh nghóa hai vectô baèng nhau h) Theá naøo laø vectô – khoâng 6. Baøi taäp veà nhaø: Caùc baøi 2, 4 SGK trang 7; caùc baøi 1.4, 1.5 SBT trang 10 Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn Trang 9 BAØI 2: TOÅNG VAØ HIEÄU CUÛA HAI VEÙC TÔ PPCT: ................... Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu: a. Veà kieán thöùc : Naém ñöôïc ñònh nghóa veà toång vaø hieäu cuûa 2 vectô a & b . Tính chaát cuûa toång 2 vectô , quy taéc hình bình haønh . b. Veà kyõ naêng : Thaønh thaïo caùc pheùp toùan tìm toång vaø hieäu cuûa 2 vectô. Vaän duïng caùc coâng thöùc : quy taéc 3 ñieåm, quy taéc tröø . quy taéc hình bình haønh, trung ñieåm ,troïng taâm ñeå giaûi toaùn. c. Veà tö duy : Vaän duïng vaøo caùc baøi toùan veà hôïp löïc cuûa vaät lyù . 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: a. Thöïc tieãn : Hai vectô cuøng phöông ,cuøng höôùng . b. Phöông tieän: Taøi lieäu : saùch giaùo khoa , saùch baøi taäp . Duïng cuï : compa , thöôùc , ñoà duøng ( giaùo cuï tröïc quan ). c. Gôïi yù veà phöông phaùp daïy hoïc : Gôïi môû vaán ñaùp. 3. Tieán trình baøi hoïc : HÑ 1 : Ñònh nghóa toång cuûa 2 vectô . Giaùo cuï tröïc quan : moãi baøn chuaån bò 1 vaät ( ví duï caây vieát) coù buoäc 2 sôïi daây ôû 1 ñaàu nhö hình 1.5 sgk. HÑ cuûa hoïc sinh  Chuaån bò tröôùc giaùo cuï ôû nhaø .  Tieán haønh thí nghieäm.     Höôùng cuûa löïc  F  A  C AC   Ñeå ñi töø ñieåm xuaát phaùt ôù A  HÑ cuûa giaùo vieân Yeâu caàu hoïc sinh chuaån bò giaùo cuï tröïc quan tröôùc . Höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm. Ñöa ra 1 soá caâu hoûi veà thí nghieäm treân . Trong böùc tranh con thuyeàn seõ chuyeån ñoäng theo höôùng naøo ? 1 vaät ôû vò trí A di chuyeån theo höôùng A ñeán B, sau ñoù di chuyeån töø B ñeán C thì vaät ñoù chuyeån ñoäng theo höôùng Noäi dung Ñònh nghóa : sgk / 18. b a B b C a a +b A a  AB b BC a  b  AB  BC  AC Vaäy vôùi 3 ñieåm baát kyø Traàn Thanh Tuøng ñeán C thay vì phaûi ñi ñöøông voøng, traûi nhöïa töø A ñeán B , roài töø B ñeán C thì xa hôn ñi ñöôøng taét , loä ñaát töØ A ñeán C .  Ghi noäi dung vaøo taäp. Trang 10 naøo vôùi 1 ñoïan bao nhieâu ? M,N, P ta luoân coù (quy taéc 3  Veõ hình minh hoïa treân baûng, ñieåm ) MN MP  PN ghi noäi dung can ghi treân baûng. B CCC CC A HÑ 2 : Quy taéc hình bình haønh . HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Hoûi hoïc sinh  AB DC  Tìm trong hbh ABCD AD BC nhöõng vectô töông öùng baèng nhau?  Chuùng cuøng höôùng ,cuøng ñoä  2 vecto baèng nhau thì daøi. chuùng coù tính chaát gì ?  AÙp duïng vecto baèng nhau vaø  Yeâu caàu hs tìm vectô toång AB  AD ? vecto toång vöøa hoïc . Noäi dung Neáu ABCD laø hình bình haønh thì AB  AD  AC B C A D AB  AD  AB  BC  AC HÑ 3 : Tính chaát cuûa pheùp coäng caùc vectô. Baûng tính chaát tính chaát cuûa pheùp coäng trang 9/sgk . HÑ cuûa hoïc sinh  Nhìn hình 1.5trang 9/sgk.  Kieåm tra vecto toång ôû hình 1.5 trang 9/sgk.  Hs1 : AC  AB  BC a  b Hs : AC  AB  AE a  b AC  AE  EC b  c    BD  AC  CD b  c a  b  c  AC  CD  AD a  b  c   AB  BD  AD a  b   c = a  b  c  HÑ cuûa giaùo vieân  Giao nhieäm vuï & theo doõi HÑ cuûa hoïc sinh, höôùng daãn hs khi caàn thieát.  AC laø vecto toång cuûa nhöõng vecto naøo? laø vecto toång cuûa nhöõng vecto naøo?  Toång cuûa a  b   c ?  Toång cuûa a  b  c  ?  Keát luaän gì veà a  b   c & a  b  c  ?  BD Tieát 2 Noäi dung Baûng tính chaát tính chaát cuûa pheùp coäng trang 9/sgk . Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn HÑ 4 : Hieäu cuûa 2 vectô . HÑ cuûa hoïc sinh  Veõ hình vaøo taäp .  vaø ngöôïc höôùng. AB  CD AB, CD  Ñoïc ví duï 1, coù theå hoûi giaùo vieân neáu caàn thieát.  AB  BC 0  BC  AB AÙp duïng pheùp coäng pheùp coäng vecto. uuu r uur uur  OA  AB  OB (1)  uuuuuu r uuuuuu r uuuuuur AB  OB  OA uur uur  OB  AO (vecto ñoái) uur uur  AO  OB (hoaùn vò) uur Trang 11 HÑ cuûa giaùo vieân  Veõ hbh ABCD treân baûng. A B Noäi dung a) Vecto ñoái: Trang 10/sgk. D C  Goïi hs nhaän xeùt ñoä daøi vaø höôùng cuûa AB, CD ?  Keát luaän : AB  CD DC  Neâu ñònh nghóa vecto ñoái.  Yeâu caàu hs ñoïc ví duï 1.  AB  BC 0 .Yeâu caàu hs laø vecto ñoái chöùng toû BC cuûa AB . Ñaët caâu hoûi vaø goïi hs traû lôøi. uuuu r uuuu r OA  A B  ?  uuu r  Tìm AB theo heä thöùc (1)? b) Ñònh nghóa hieäu cuûa 2 vecto : Ñònh nghóa : sgk/10. a  b a  (  b) Vôùi 3 ñieåm A,B,C tuyø yù ta luoân coù : ( quy taéc 3 ñieåm) uu r uu r uur AB  OB  OA  AB A Töï ñoïc ví duï 2. C B HÑ 5 : AÙp duïng :sgk/11. HÑ cuûa hoïc sinh Ñoïc ñeà vaø hieåu ñeà. Leân baûng laøm caâu a, b. AÙp duïng vecto toång vaø vecto hieäu ,vecto baèng nhau vaø vecto ñoái, 3 ñieåm thaúng haøng . HÑ cuûa giaùo vieân Yeâu caàu hs ñoïc ñeà phaàn aùp duïng vaø töï chöùng minh , sau ñoù goïi hs leân baûng laøm , höôùng daãn neáu thaáy hs luùng tuùng . Hd : Chöùng minh  &  . BTVN : 1  10 sgk/12.. HÑ cuûa hoïc sinh Ñoïc vaø neâu thaéc maéc veà ñaàu baøi. Ñònh höôùng caùch giaûi baøi toaùn. HÑ cuûa giaùo vieân Giao nhieäm vuï vaø theo doõi hs, höôùng daãn khi caàn thieát. Ñaùnh giaù keát quaû baøi laøm cuûa Noäi dung Baøi laøm cuûa hoïc sinh, baøi söûa cuûa giaùo vieân . Caùc kieán thöùc caàn aùp duïng. Trang 12 Traàn Thanh Tuøng Tieán haønh giaûi toaùn. Chuù yù caùch giaûi khaùc neáu coù. Leân baûng söûa baøi. Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù. hoïc sinh.Chuù yù caùc sai laàm thöôøng gaëp. Ñöa ra lôøi giaûi (ngaén goïn nhaát ). Höùông daãn caùch giaûi khaùc (neáu coù ). 4. Cuûng coá :  Chuù yù : Vôùí 3 ñieåm A,B,C baát kyø ta luoân coù : uuu r uuu r uuu r AB  BC  AC (quy taéc 3 ñieåm) CB  CA  AB (quy taéc tröø)  I laø trung ñieåm AB  IA  IB O  G laø troïng taâm ABC  GA  GB  GC O Baøi 3 : BAØI TAÄP PPCT: ................... Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu: a. Veà kieán thöùc : Vaän duïng ñöôïc ñònh nghóa veà toång vaø hieäu cuûa 2 vectô a & b ,tính chaát cuûa toång 2 vectô , quy taéc hình bình haønh . quytaéc 3 ñieåm b. Veà kyõ naêng : Thaønh thaïo caùc pheùp toùan tìm toång vaø hieäu cuûa 2 vectô. Vaän duïng caùc coâng thöùc : quy taéc 3 ñieåm, quy taéc tröø . quy taéc hình bình haønh, trung ñieåm ,troïng taâm ñeå giaûi toaùn. c. Veà tö duy : Vaän duïng vaøo caùc baøi toùan veà hôïp löïc cuûa vaät lyù . 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: GV : Taøi lieäu : saùch giaùo khoa , saùch baøi taäp . Duïng cuï : compa , thöôùc , ñoà duøng ( giaùo cuï tröïc quan ). d. Gôïi yù veà phöông phaùp daïy hoïc : Gôïi môû vaán ñaùp. 3. Tieán trình baøi hoïc : a. Kieåm tra baøi cuõ: Hoûi: Neâu ñn coäng, tröø 2 veùc tô: Hoûi: Coù maáy caùch coäng 2 VT? Hoûi : Coù maáy caùch tröø 2 veùc tô? (HSTL) Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn HÑ cuûa GV - Höôùng daãn giaûi BT SGK - Goïi 1 HS giaûi BT1 - Goïi HS giaûi 2 Cho yuu uuur A,B,C uuur ,D uuur tuøu ryù CMR: AB  CD  AD  CB HÑ cuûa HS - HS ghi giaûi treân baûng HS ‡ nhaän xeùt, bs - HS giaûi BT2 Trang 13 Noäi dung BT 1-12 SGK BT 2-12 SGK AB  CD  AD  DB  CB  BD  AD  CB  ( DB  BD )  AD  CB BT 3,4-12 SGK BT 5-12 SGK - Goïi HS giaûi 3,4,510 uuur uuur AB  BC  a uuur uuur AB  BC  a 3 BT 16-12 SGK Löïc F3= 100 3 N CUÕNG COÁ TOAØN BAØI: 1) Cho boán ñieåm A, B, C, D. Chöùng minh raèng: AB + CD = AD + CB. 2) Cho saùu ñieåm M, N, P, Q, R, S baát kì. Chöùng minh raèng: MP + NQ + RS = MS + NP + RQ. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: Baøi 6,7,8,9 sgk. Tieát sau: Tích veùc tô vôùi 1 soá Baøi 3 : Tích Veùc Tô Vôùi Moät Soá PPCT: ................... Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu: a) Kieán thöùc : Cho soá k vaø vectô a bieát döïng vectô k a . Naém ñöôïc caùc tính chaát pheùp nhaân vôùi moät soá . Söû duïng ñieàu kieän caàn vaø ñuû cuûa hai vectô cuøng phöông : a vaø b cuøng phöông  a = k b (b ≠0 ) Cho hai vec tô khoâng cuøng phöông a vaø b vaø x laø vecto tuøy yù . Bieát tìm hai soá x vaø y sao cho x =x a +y b b) Veà kó naêng: - Chöùng minh ba ñieåm thaúng haøng c) Veà tö duy: - Hieåu tích 1 soá vôùi moät vec tô - Bieát quy laï veà quen d) Veà thaùi ñoä: - Caån thaän, chính xaùc 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: h) Thöïc tieãn: Khi hoïc vaät lyù lôùp 8 hoïc sinh ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi bieåu dieãn löïc baèng vectô i) Phöông tieän: - Saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp Trang 14 Traàn Thanh Tuøng - Chuaån bò phieáu hoïc taäp j) Phöông phaùp: Cô baûn duøng phöông phaùp gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc HÑ ñieàu khieån tö duy, ñan xen HÑ nhoùm 3. Noäi Dung : HÑ 1: Ñònh Nghóa . HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Nghe hieåu GV : cho hs thaûo luaän bt nhieäm vuï giaûi quyeát nhö theá naøo ? Thöïc hieän nhieäm vuï Trình baøy keát quaû O Chænh söûa hoaøn thieän(neáu coù) Ghi nhaän kieán thöùc Goïi hs Nhaéc laïi tính chaát cuûa pheùp nhaân soá thöïc : Cho hs thaûo luaän : Töø ñoù Gv neâu Vec tô cuõng Goïi hs leân phaùt bieåu coù tính chaát töông töï . Hs thaûo luaän vaø goïi leân phaùt bieåu . Neáu a = k b thì hai vec tô a vaø b coù phöông nhö theá naøo? Noäi dung caàn ghi BT : cho AB = 2 . Döïng C sao cho AC = 2AB Neáu gaén vectô AC 2 AB thì C ? ÑN:( SGK) Qui öôùc : k. 0 = 0 = 0. a VD : Cho a nhö hình veõ . Vaø O döïng : A OA 2a 3 B OB  2 a 2) Tính chaát : SGK Löu yù : a = k b thì phöông . a vaø b cuøng BTTN : Cho G laø troïng taâm tam giaùc ABC , D, E laàn löôït laø trung ñieåm BC , AC . Caùc khaúng sau ñuùng hay sai ? Vì sao ? a) 1 b) EC  2 AC c) GD 2GA Baøi taäp : muïc 3 trang 15 SGK I laø trung ñieåm AB  IA  IB 0  IM  MA  IM  MB 0  MA  MB 2MI G laø troïn gtaâm tam giaùc ABC  GA  GB  GC 0  GM  MA  GM  MB  GM  MC  MA  MB  MC 3MG AB 2 ED HÑ 2 : Ba ñieåm thaúng haøng , phaân tích 1 vec tô thoâng qua hai vec tô khaùc. HÑ cuûa hoïc sinh HÑ cuûa giaùo vieân Noäi dung caàn ghi Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn Hs thaûo luaän . Caùc caùch cm ba ñieåm thaúng haøng (ñaõ hoïc caáp 2 ) ? Haõy tìm ñieàu kieän 3 ñieåm A,B ,C thaúng haøng ? A B C HÑ cuûa hoïc sinh Nghe hieåu nhieäm vuï Thöïc hieän nhieäm vuï Trình baøy keát quaû Chænh söûa hoaøn thieän(neáu coù) Ghi nhaän kieán thöùc HÑ cuûa giaùo vieân Trang 15 A,B,C thaúng haøng  AB k AC Noäi dung caàn ghi Nhaän xeùt : cho a,b ( khaùc veùc tô khoâng Bieãu dieãn x thoâng qua hai vec tô vôùi moïi nhö hình veõ . a a OA Nhaän xeùt : vaø O Cuøng phöông neân toàn taïi h sao cho OA h a veùc tô x luoân toàn taïi duy nhaát Töông töï ta coù : OB k b h vaø k : x ha  k b Vaäy x OA  OB ha  k b 4. Cuûng coá toaøn baøi: Caâu hoûi : i) Cho bieát ñònh nghóa tích vectô vôùi 1 soá . j) Cho bieát tinh chaát tích vectô vôùi 1 soá k) Cho bieát ñieàu kieän ñeå ba ñieåm thaúng haøng . l) Phaân tích 1 veùc tô theo hai vec tô khaùc khoân gcuøng phöông. BT veà nhaø Baøi toùan : cho tam giaùc ABC troïng taâm G , Goïi I laø trung ñieåm ñoïan AG vaø K laø ñieåm treân caïnh AB sao cho AK = 0,2 AB a) Haõy phaân tích AI , AK ,CI , CK theo a CA, b CB b) Chöùng minh ba ñieåm C,I ,K thaúng haøng . Lôøi Giaûi : a) Goïi AD laø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC. 1 AD CD  CA  b  a . Do ñoù : 2 1 1 1 1 AI  AG  AD  b  a 2 3 6 3 1 1 1 Ak  AB  (CB  CA)  (b  a ) 5 5 5 1 2 CI CA  AI  b  a 6 3 1 4 CK CA  AK  b  a 5 5 6 b) Töø treân CK  5 CI . Vaäy C, L , K thaúng haøng Trang 16 Traàn Thanh Tuøng CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP PPCT: ................... Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu: a) Kieán thöùc : Cho soá k vaø vectô a bieát döïng vectô k a . Naém ñöôïc caùc tính chaát pheùp nhaân vôùi moät soá . Söû duïng ñieàu kieän caàn vaø ñuû cuûa hai vectô cuøng phöông : a vaø b cuøng phöông  a = k b (b ≠0 ) Cho hai vec tô khoâng cuøng phöông a vaø b vaø x laø vecto tuøy yù . Bieát tìm hai soá x vaø y sao cho x =x a +y b b) Veà kó naêng: - Chöùng minh ba ñieåm thaúng haøng c) Veà tö duy: - Hieåu tích 1 soá vôùi moät vec tô - Bieát quy laï veà quen 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: k) Thöïc tieãn: Khi hoïc vaät lyù lôùp 8 hoïc sinh ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi bieåu dieãn löïc baèng vectô l) GV - Saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp - Chuaån bò phieáu hoïc taäp m) Phöông phaùp: Cô baûn duøng phöông phaùp gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc HÑ ñieàu khieån tö duy, ñan xen HÑ nhoùm d. HS : Giaûi bt veà nhaø 3. Noäi Dung : HÑ cuûa hoïc sinh - HÑ cuûa giaùo vieân Nghe hieåu nhieäm Noäi dung caàn ghi 1) AB  AC  AD  AB  AD  AC = AC  AC 2 AC vuï - Thöïc hieän nhieäm Cm : ñaúng thöùc ta laøm nhö vuï theá naøo ? Trình baøy keát quaû Chænh söûa hoaøn Duøng qui taéc 3 ñieåm chen G . thieän(neáu coù) thay theá ñöa veà AK vaø BM 2) AB  AG  GB  2 = 3 (u  v) BC  AC  AB 2 AM  AB Töôn gtöï cho caùc vec tô khaùc . = 2( AG  GM )  AB 2 Nghe hieåu nhieäm G = = 4 = 3u  3v CA  ( AB  AC )  - 2 2 AK  BM 3 3 3)  4 2 u v 3 3 Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn vuï Thöïc hieän nhieäm vuï Trình baøy keát quaû Chænh söûa hoaøn thieän(neáu coù) Trang 17 AM  AB  BM u  3 BC 2 3 ( AC  AB) 2 1 3  u  v 2 2 u  M 4) a) 2 DA  DB  DC 2 DA  2 DM  2( DA  DM ) 2.0 0 b) 2OA  OB  OC 2OA  2OM = 2(OA  OM ) = 2(2.OD) 4OD 5) MN MA  AC  CA MN  MB  BD  DN Taùch rieâng töøng veá sau ñoù cm töøng ñaúng thöùc . Neân 2 MN  AC  BD MN  MB  BC  CN MN  MA  AD  DN Neân 2 MN  BC  AD 6) 3KA  2 KB 0  3KA  2( KA  AB ) 0 -  5 KA  2 AB 0 2  KA  BA 5 Nghe hieåu nhieäm vuï Chen ñieåm A vaøo ruùt goïn . Töø 7) Goïi C’ laø trung ñieåm AB . MA  MB  2 MC 0 Thöïc hieän nhieäm ñoù suy ra caùch döïng K .  2 MC '  2 MC 0 vuï Töø ñaúng thöùc treân thì vò trí Trình baøy keát quaû K,A,B nhö theá naøo ? . Ñoä daøi  MC '  MC 0 Vaäy M laø trung ñieåm CC’ Chænh söûa hoaøn KA vaø BA 8)Goïi G laø troïng taâm  MPR thieän(neáu coù) Goïi G’ laø troïng taâm  NQS Ruùt goïn veùc tô MA  MB GM  GP  GR  baèng caùch goïi C’ laø trung 1 (GA  GB  GC  GD  GE  GF ) ñieåm AB 2 G' M  G' P  G' R  1 (G ' A  G ' B  G ' C  G ' D  G ' E  G ' F ) 2 Neân: Cm : hai troïng tam truøng nhau ta laøm nhö theá naøo ? GG ' 0 VT chen G vaøo . VP chen G’ vaøo . Cho 2 veá baèng nhau . chuyeán veá ruùt goïn . GA  GB  GC  GD  GE  GF  G' A  G' B  G' C  G' D  G' E  G' F  6GG ' 0  G=G’ Trang 18 Traàn Thanh Tuøng 4. Cuûng coá toaøn baøi: Caâu hoûi : m) Cho bieát ñònh nghóa tích vectô vôùi 1 soá . n) Cho bieát tinh chaát tích vectô vôùi 1 soá o) Cho bieát ñieàu kieän ñeå ba ñieåm thaúng haøng . p) Phaân tích 1 veùc tô theo hai vec tô khaùc khoân gcuøng phöông. Ngaøy soaïn : ............. Tuaàn:....................... PPCT: ..................... PPCT: ................... Teân baøi hoïc : KIEÅM TRA 1 TIEÁT Teân baøi hoïc : HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ Tuaàn: ............ Ngaøy soaïn: ....................... 1. Muïc tieâu : a) Kieán thöùc : - Hieåu ñöôïc khaùi nieäm truïc toaï ñoä; heä truïc toaï ñoä; toaï ñoä cuûa vectô, cuûa ñieåm ñoái vôùi truïc vaø heä truïc. - Bieát ñöôïc ñoä daøi ñaïi soá cuûa vectô treân truïc. - Bieát ñöôïc bieåu thöùc toaï ñoä cuûa pheùp toaùn vectô, ñoä daøi vectô, khoaûng caùch giöõa hai ñieåm, toaï ñoä trung ñieåm cuûa moät ñoaïn thaúng vaø troïng taâm cuûa tam giaùc. b) Kyõ naêng : - Xaùc ñònh ñöôïc toaï ñoä cuûa ñieåm, cuûa vectô treân truïc vaø heä truïc. Söû duïng ñöôïc bieåu thöùc toaï ñoä cuûa caùc pheùp toaùn vectô treân heä truïc. - Tính ñöôïc ñoä daøi ñaïi soá cuûa moät vectô treân truïc khi bieát toaï ñoä hai ñieåm ñaàu muùt cuûa noù. - Xaùc ñònh ñöôïc toaï ñoä trung ñieåm cuûa moät ñoaïn thaúng vaø troïng taâm cuûa moät tam giaùc. c) Tö duy : - Bieát vaän duïng kieán thöùc cuû xaây döïng coâng thöùc veà toaï ñoä trung ñieåm cuûa moät ñoaïn thaúng, toaï ñoä troïng taâm cuûa moät tam giaùc; coâng thöùc veà ñoä daøi cuûa moät vectô, khoaûng caùch giöõa hai ñieåm ñoái vôùi moät heä truïc. d) Thaùi ñoä : - Caån thaän, chính xaùc. Giaùo AÙn HH_10 ban cô baûn Trang 19 - Böôùc ñaàu hieåu ñöôïc öùng duïng cuûa toaï ñoä trong tính toaùn. 2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc : a) Thöïc tieãn : - Hoïc sinh ñaõ hoïc veà truïc soá thöïc vaø maët phaúng toaï ñoä. - Hoïc sinh ñaõ hoïc ñieàu kieän ñeå hai vtô cuøng phöông, caùch phaân tích moät vtô theo hai vtô khoâng cuøng phöông. b) Phöông tieän : Saùch giaùo khoa, giaùo aùn, thöôùc keû, phaán maøu. c) Phöông phaùp : cô baûn duøng phöông phaùp gôïi môû vaán ñaùp thoâng qua caùc HÑ ñieàu khieån tö duy. 3. Tieán trình baøi hoïc vaø caùc HÑ : 3.1. Kieåm tra baøi cuõ : Hs traû lôøi hi caâu hoûi : - Neâu ñieàu kieän ñeå hai vtô cuøng phöông. - Neâu meänh ñeà lieân quan ñeán söï phaân tích moät vtô theo hai vtô. 3.2. Baøi môùi : TIEÁT 1 HÑ 1 : Truïc vaø ñoä daøi ñaïi soá treân truïc. Muïc tieâu mong muoán cuûa HÑ : Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm truïc toïa ñoä, toïa ñoä cuûa ñieåm, toïa ñoä cuûa veùc tô treân truïc; bieát caùch tính ñoä daøi ñaïi soá cuûa vtô khi bieát toïa ñoä hai ñaàu muùt. HÑ cuûa HS - Theo doõi söï trình baøy cuûa gv. HÑ cuûa GV - Ñöa ra hình aûnh truïc toïa ñoä  vôùi O laø ñieåm goác vaø vectô i laø vtô ñôn vò. Noäi dung caàn ghi  O •i - Neâu kn truïc toaï ñoä theo nhöõng yeáu toá maø gv ñeà caäp tôùi. - Yeâu caàu hs neâu kn veà truïc toïa - Ghi nhaän kieán thöùc. - Kn truïc toïa ñoä : SGK. ñoä.    - Hai vtô OM , i cuøng phöông - Nhaän xeùt, ñöa ra kn chính xaùc.  - Cho ñieåm M treân truïc (O; i ), neân :    OM k . i , k  R .   nhaän xeùt gì veà hai vtô OM vaø     i ? Khi ñoù OM baèng gì theo i ? - Ghi nhaän kieán thöùc. Ruùt ra - Daãn vaøo kn toïa ñoä ñieåm treân nxeùt hai vtô cuøng höôùng, ngöôïc truïc vaø ñoä daøi ñaïi soá cuûa vtô. höôùng khi naøo. - Laøm BT1. - Yeâu caàu hs giaûi BT1 tr26. - Kn toïa ñoä ñieåm, ñoä daøi ñaïi soá cuûa vtô vaø nxeùt : SGK. HÑ 2 : Heä truïc toïa ñoä, toïa ñoä cuûa vtô vaø ñieåm treân heä truïc. Muïc tieâu mong muoán cuûa HÑ : Hs naém ñöôïc kn heä truïc toïa ñoä, toïa ñoä cuûa vtô, ñieåm treân heä truïc. Bieát caùch tính toïa ñoä cuûa vtô, ñieåm treân heä truïc. HÑ cuûa HS HÑ cuûa GV Noäi dung caàn ghi - Giaûi HÑ 1. KQ : quaân xe naèm ôû - Yeâu caàu hs giaûi HÑ 1 trong SGK. doøng 3, coät f; quaân maõ naèm ôû doøng 5, Trang 20 Traàn Thanh Tuøng coät g. - Xaây döïng kn heä truïc toïa ñoä theo söï höôùng daãn cuûa gv. - Ghi nhaän kieán thöùc.    - Giaûi HÑ 2. KQ : a 4 i  2 j    b 0 i  4 j - Ptích vtô u theo hai vtô i , j .    - Höôùng daãn hs xaây döïng kn heä truïc toïa ñoä thoâng qua HÑ 1 cuûa SGK. - Yeâu caàu hs giaûi HÑ 2 trong SGK. - Nxeùt kq cuûa hs.  - Cho vtô u baát kyø treân heä truïc Oxy. Yeâu caàu hs phaân tích vtô u theo hai    vtô i , j .  A2 - Ghi nhaän kieán thöùc. Ruùt ra kl :     + u ( x; y)  u x i  y j . + Hai vtô baèng nhau khi naøo? - Xaây döïng ñoä daøi cuûa vtô. Ghi nhaän kieán thöùc. - Laøm BT3. - Ghi nhaän kieán thöùc. Ruùt ra kl :   M ( x; y )  OM x i  y j .   - Laøm BT4. u A G A1 O - Daãn ñeán khaùi M nieäm toï a ñoä cuûa vtô - Khaùi nieäm toïa ñoä treân heä truïc. cuûa vtô treân heä truïc : SGK  - Töø ñoù xaây döïng ñoä daøi cuûa vtô u - Neáu vtô  u ( x; y )   thoâng qua vtô OA baèng ñlí Pitago. thì  u  x y 2 2 - Yeâu caàu hs laøm BT3 tr26. - Cho ñieåm M tuøy yù treân heä truïc Oxy. - Tìm toïa ñoä ñieåm M. - Giaûi HÑ 3. -Ñònh nghóa heä truïc toïa ñoä : SGK Yeâu caàu hs xaùc ñònh toïa ñoä cuûa ñieåm M. - Daãn ñeán khaùi nieäm toïa ñoä cuûa ñieåm treân heä truïc. - Khaùi nieäm toïa ñoä cuûa ñieåm treân heä truïc : - Yeâu caàu hs giaûi HÑ 3 trong SGK. SGK - Nxeùt KQ cuûa hs. - Yeâu caàu hs laøm BT4 tr26 coù giaûi thích.(HD neáu caàn) TIEÁT 2 HÑ 3 : Coâng thöùc lieân heä giöõa toïa ñoä ñieåm vaø vtô trong maët phaúng. Toïa ñoä cuûa vtô toång, hieäu, tích cuûa moät soá vôùi moät vtô. Muïc tieâu mong muoán cuûa hoaït ñoäng: Hoïc sinh naém vaø söû duïng ñöôïc coâng thöùc tính toïa ñoä vtô khi bieát toïa ñoä cuûa hai ñaàu muùt, toïa ñoä cuûa vtô toång, hieäu, tích cuûa moät soá vôùi moät vtô. HÑ cuûa HS HÑ cuûa GV Noäi dung caàn ghi     - Treân heä truïc cho hai ñieåm - Ptích vtô AB theo hai vtô i , j . A(xA;yA), B(xB;yB). Yeâu caàu hs ptích     KQ : AB ( x B  x A ) i  ( y B  y A ) j     vtô AB theo hai vtô i , j . - Daãn ñeán coâng thöùc lieân heä giöõa toïa
- Xem thêm -