Tài liệu Hệ thống tài chính châu âu

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn ®Èy m¹nh C«ng NghiÖp Ho¸ vµ HiÖn §¹i Ho¸ ®Êt níc hiÖn nay, ho¹t ®éng ®Çu t ®· vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn. Hµng lo¹t c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng ®Çu t ®îc tiÕn hµnh theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh ghi trong dù ¸n ®Çu t. §Ó ho¹t ®éng ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµ lo¹i bá nh÷ng dù ¸n xÊu g©y thÊt tho¸t vèn cho nhµ níc th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh gi÷ vai trß hÕt søc quan träng. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t, nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi viÖc tiÕn hµnh hay kh«ng tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t còng nh tµi trî cho dù ¸n. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng kh¸ch hµng 1, t¹i së giao dÞch I- Ng©n Hµng C«ng Th¬ng viÖt nam, xem xÐt thùc tÕ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Lµ mét trong 2 së giao dÞch cña ng©n hµng c«ng thong viÖt nam nhng ho¹t ®éng cho vay theo dù ¸n cña Ng©n hµng kh¸ ®îc chó träng. Nhng do thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng kh¸ muén nªn trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t nãi chung vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nãi riªng cña chi nh¸nh cßn nhiÒu vÊn ®Ò quan t©m vµ gi¶i quyÕt ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. V× vËy, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh tËp lµ: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹Þ së giao dÞchI-ng©n hµng c«ng th¬ng viÖt nam . LuËn v¨n gåm ba ch¬ng: Ch¬ng 1:Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i së giao dÞch I-ng©n hµng c«ng th¬ng viÖt nam. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i së giao dÞch I-ng©n hµng c«ng th¬ng viÖt nam. Trong thêi gian thùc tËp, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé t¹i c¬ së vµ gi¸o viªn híng dÉn. Do thêi gia thùc tËp kh«ng nhiÒu vµ tr×nh ®é 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong ®îc dù ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n T.S §µm V¨n HuÖ cïng toµn thÓ c¸n bé t¹i phßng kh¸ch hµng sè I, ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n I. Dù ¸n vµ thÈm ®Þnh dù ¸n: 1. §Çu t: Cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Çu t, tuú theo viÖc xem xÐt ho¹t ®éng ®Çu t ®ã mang l¹i kÕt qu¶ ®Çu t ra sao, cho ®èi tîng nµo. §Çu t, theo nghÜa réng, ®ã lµ sù hy sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®è nh»m thu vÒ cho ngêi ®Çu t c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. Nguån lùc ®ã cã thÓ lµ tiÒn, lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lµ søc lao ®éng vµ trÝ tuÖ. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã cã thÓ lµ sù t¨ng thªm c¸c tµi s¶n tµi chÝnh (tiÒn vèn), tµi s¶n vËt chÊt (nhµ m¸y, ®êng x¸, c¸c cña c¶i vËt chÊt kh¸c,…), tµi s¶n trÝ tuÖ (tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, khoa häc kü thuËt,…) vµ c¸c nguån lùc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao h¬n trong nÒn s¶n xuÊt x· héi. Theo nghÜa hÑp, ®Çu t chØ bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng sö dông c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i nh»m ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ – x· héi nh÷ng kÕt qu¶ trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· sö dông ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. Cßn ®øng trªn gãc ®é mét doanh nghiÖp th× ®Çu t lµ ho¹t ®éng quan träng quyÕt ®Þnh sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng ®Çu t, doanh nghiÖp bá vèn dµi h¹n nh»m h×nh thµnh vµ bæ xung nh÷ng tµi s¶n cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh doanh. Ho¹t ®éng nµy thÓ hiÖn qua viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t. Nh vËy cã thÓ hiÓu chung nhÊt: ho¹t ®éng ®Çu t lµ qu¸ tr×nh sö dông vèn ®Çu t nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt – c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u– còng nh t¹o ra c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt míi. 2. Dù ¸n ®Çu t: Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng ®Çu t ®îc thÓ hiÖn tËp trung th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t, v× vËy viÖc ®¸nh gi¸, xem xÐt ho¹t ®éng ®Çu t lµ th«ng qua dù ¸n ®Çu t do chñ dù ¸n lËp. Dù ¸n ®Çu t (ë níc ta cßn gäi lµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt) cã thÓ ®îc xem xÐt díi nhiÒu gãc ®é. VÒ mÆt h×nh thøc, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng vµ chi phÝ theo mét kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. Trªn gãc ®é qu¶n lý, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô qu¶n lý viÖc sö dông vèn, vËt t, lao ®éng ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ tµi chÝnh, kinh tÕ – x· héi trong mét thêi gian dµi. Trªn gãc ®é kÕ ho¹ch ho¸, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô thÓ hiÖn kÕ ho¹ch chi tiÕt cña mét c«ng cuéc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, lµm tiÒn ®Ò cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tµi trî. Dù ¸n ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ riªng biÖt nhá nhÊt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung. XÐt vÒ mÆt néi dung, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan víi nhau ®îc kÕ ho¹ch ho¸ nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ®· ®Þnh b»ng viÖc t¹o ra c¸c kÕt qu¶ cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, th«ng qua viÖc sö dông c¸c nguån lùc nhÊt ®Þnh. Nh vËy mét dù ¸n ®Çu t bao gåm 4 thµnh phÇn chÝnh sau:  Môc tiªu cña dù ¸n: lµ nh÷ng lîi Ých cÇn ®¹t ®îc th«ng qua viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t, môc tiªu mang tÝnh x¸c ®Þnh. Thêng thÓ hiÖn ë 2 møc ®é:  Môc tiªu tríc m¾t: lµ môc tiªu cô thÓ mµ dù ¸n ph¶i ®¹t ®îc trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh vµ trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.  Môc tiªu l©u dµi: lµ môc tiªu dù ¸n gãp phÇn thùc hiÖn, môc tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, cña vïng. §¹t ®îc môc tiªu trùc tiÕp lµ tiÒn ®Ò gãp phÇn ®¹t ®îc môc tiªu ph¸t triÓn.  Ho¹t ®éng cña dù ¸n: lµ nh÷ng nhiÖm vô hoÆc hµnh ®éng ®îc thùc hiÖn trong dù ¸n ®Ó t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng nhiÖm vô hoÆc hµnh ®éng nµy cïng víi mét lÞch biÓu vµ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña c¸c bé phËn thùc hiÖn sÏ t¹o thµnh kÕ ho¹ch lµm viÖc cña dù ¸n.  Nguån lùc cña dù ¸n: ®Çu vµo cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh dù ¸n: vËt chÊt, tµi chÝnh vµ con ngêi. Gi¸ trÞ hoÆc chi phÝ cña c¸c nguån lùc nµy chÝnh lµ vèn ®Çu t cÇn cho dù ¸n. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  KÕt qu¶ cña dù ¸n: ®Çu ra cña dù ¸n. §ã lµ nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ, cã thÓ ®Þnh lîng, ®îc t¹o ra tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña dù ¸n. §©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu cña dù ¸n. 2.1: Chu kú cña dù ¸n ®Çu t: Chu kú cña dù ¸n ®Çu t lµ c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n ph¶i tr¶i qua b¾t ®Çu tõ khi dù ¸n míi chØ lµ ý ®å ®Õn khi dù ¸n hoµn thµnh chÊm døt ho¹t ®éng. Th«ng thêng ngêi ta chia chu kú dù ¸n ra lµm 3 gia ®o¹n sau:  ChuÈn bÞ ®Çu t: nghiªn cøu ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, nghiªn cøu kh¶ thi (lËp dù ¸n, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt), thÈm ®Þnh dù ¸n.  Thùc hiÖn ®Çu t: tæ chøc ®Êu thÇu, ký kÕt hîp ®ång mua m¸y mãc thiÕt bÞ, thi c«ng x©y l¾p, s¶n xuÊt thö.  VËn hµnh khai th¸c: giai ®o¹n ®a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng, s¶n phÈm ®îc ®a vµo tiªu thô trªn thÞ trêng, cuèi cïng lµ thanh lý vµ ®¸nh gi¸, kÕt thóc mét dù ¸n. Cã thÓ minh häa chu kú cña dù ¸n ®Çu t theo h×nh sau: ý ®å vÒ dù ¸n ®Çu t ChuÈn bÞ ®Çu t Thùc hiÖn ®Çu t S¶n xuÊt kinh doanh ý ®å vÒ dù ¸n míi Trong 3 giai ®o¹n trªn th× giai ®o¹n mét cã ý nghÜa vµ vai trß quan träng. Nã lµ c¬ së cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ë c¸c giai ®o¹n sau, quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña dù ¸n. 2.2: Vai trß cña dù ¸n ®Çu t: §èi víi Nhµ níc vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh th× dù ¸n ®Çu t lµ c¬ së ®Ó thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t, quyÕt ®Þnh tµi trî cho dù ¸n ®ã. §èi víi chñ ®Çu t th× dù ¸n ®Çu t lµ c¬ së ®Ó:  Xin phÐp ®îc ®Çu t (hoÆc ®îc ghi vµo kÕ ho¹ch ®Çu t) vµ giÊy phÐp ho¹t ®éng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Xin phÐp nhËp khÈu vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ.  Xin hëng c¸c kho¶n u ®·i (nÕu dù ¸n thuéc diÖn u tiªn) vÒ ®Çu t.  Xin vay vèn c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc.  Kªu gäi gãp vèn hoÆc ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. 2.3: Néi dung cña dù ¸n ®Çu t: Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n ®Çu t bao gåm c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ vi m« vµ vÜ m«, qu¶n lý vµ kü thuËt. Nh÷ng khÝa c¹nh nµy ë c¸c dù ¸n thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau ®Òu cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. Tuy nhiªn viÖc xem xÐt c¸c khÝa c¹nh nµy ®èi víi c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp lµ phøc t¹p h¬n c¶. Do ®ã viÖc chän lÜnh vùc c«ng nghiÖp ®Ó m« t¶ néi dung sÏ t¹o ra mét m« h×nh t¬ng ®èi hoµn chØnh. Néi dung chñ yÕu cô thÓ cña mét dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau:  Xem xÐt c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ – x· héi tæng qu¸t cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông cña dù ¸n ®Çu t.  Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hoÆc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña dù ¸n.  Nghiªn cøu khÝa c¹nh kü thuËt cña dù ¸n.  Ph©n tÝch khÝa c¹nh tæ chøc qu¶n lý vµ nh©n lùc cña dù ¸n  Ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n.  Ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n. 2.4: Dù ¸n ®Çu t vµ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i: Ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ viÖc Ng©n hµng giao cho kh¸ch hµng mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo mét môc ®Ých nµo ®ã trong thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n. Ngµy nay theo tiÕn tr×nh cña sù ph¸t triÓn th× c¸c lo¹i h×nh cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ngµy cµng phong phó ®a d¹ng. Tuú theo tiªu thøc ph©n chia mµ cã thÓ ph©n chia ra thµnh nhiÒu lo¹i h×nh cho vay kh¸c nhau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Theo thêi h¹n: cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n.  Theo l·i suÊt: cho vay theo l·i suÊt th¶ næi, cho vay theo l·i suÊt cè ®Þnh.  Theo môc ®Ých cho vay: cho vay kinh doanh vµ cho vay tiªu dïng.  Theo ®èi tîng kh¸ch hµng: cho vay c¸ nh©n, cho vay tæ chøc kinh tÕ.  Theo tµi s¶n ®¶m b¶o : cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o vµ cho vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o. … Ho¹t ®éng cho vay theo dù ¸n ®Çu t cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét h×nh thøc cho vay trung dµi h¹n. Ng©n hµng cho vay víi sè lîng vèn lín, thêi gian dµi, chÞu nhiÒu rñi ro. §Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña m×nh Ng©n hµng th¬ng m¹i x©y dùng mét quy tr×nh cho vay hîp lý vµ chÆt chÏ. Th«ng thêng quy tr×nh cho vay gåm rÊt nhiÒu bíc nhng cã thÓ nãi gän thµnh 3 bíc chÝnh sau:  KiÓm tra, thÈm ®Þnh tríc khi cho vay.  Thùc hiÖn cho vay vµ kiÓm tra viÖc sö dông vèn vay trong thêi h¹n cho vay.  Xö lý, thu håi nî sau khi cho vay. Ba giai ®o¹n trªn lµ qu¸ tr×nh g¾n bã chÆt chÏ, mçi giai ®o¹n ®Òu cã tÇm quan träng nhÊt ®Þnh ¶nh hëng tíi chÊt lîng kho¶n vay. Mét kho¶n vay cã chÊt lîng lµ kho¶n vay mµ kh¸ch hµng tr¶ nî gèc vµ l·i ®óng h¹n, ®©y còng lµ mong muèn cña Ng©n hµng. ViÖc nµy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i c©n nh¾c kü lìng khi cho vay: cho vay víi khèi lîng bao nhiªu, thêi h¹n vay bao l©u,…V× vËy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt giai ®o¹n xem xÐt tríc khi cho vay. Nãi c¸ch kh¸c, Ng©n hµng tËp trung quan t©m vµo kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay, ®¶m b¶o chÊt lîng cho c¸c kho¶n cho vay cña m×nh. Víi Ng©n hµng do kh«ng ®ñ thêi gian vµ còng ®Ó gi¶m bít chi phÝ nªn viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t chØ tËp trung vµo viÖc thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. 3.ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét dù ¸n ®ßi hái ph¶i cã mét lîng vèn lín ®Çu t , dù ¸n cµng kÐo dµI trong nhiÒu n¨m th× chÞu nhiÒu rñi ro, biÕn ®éng kh«ng thÓ lêng hÕt.Nh÷ng nhËn dÞnh ®a ra trong dù ¸n chØ lµ nh÷ng ý kiÕn chñ quan cña ngêi lËp dù ¸n- chñ ®Çu t hoÆc c¬ quan t vÊn mµ chñ ®Çu t thuª lËp dù ¸n trªn c¬ së c¸c ý ®å kinh doanh cña chñ ®Çu t.chñ ®Çu t xuÊt ph¸t tõ lîi Ých c¸ nh©n m×nh råi míi kÕt hîp víi lîi Ých chung ®Ó s¾p ®Æt ®Çu t.V× vËy, dï so¹n th¶o cËn thËn tíi ®©u, dù ¸n khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng nhËn ®Þnh sai lÇm, bÊt hîp lý, ®ßi hái dù ¸n ph¶i ®îc c¸c nhµ tµi trî, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc thÈm ®Þnh. Ta cã thÓ ®a ra kh¸i niÖm vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t:”ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh cña mét dù ¸n ®Çu t ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t, cho phÐp ®Çu t vµ tµi trî”. ThÈm ®Þnh lµ c«ng viÖc hÕt søc cã ý nghÜa, c¸c bªn liªn quan trªn quan ®iÓm, c¸ch nh×n nhËn riªng vµ lîi Ých kh¸c nhau cã ®îc tõ viÖc thõc hiÖn dù ¸n ®Çu t sÏ cã c¸ch tiÕp cËn thÈm ®Þnh kh¸c nhau vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh sÏ cã ý nghÜa kh¸c nhau gi÷a c¸c bªn. Nh vËy, cã nhiÒu c¬ quan tæ chøc tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t song ë ®©y chØ xin ®Ò cËp tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh ë ng©n hµng th¬ng m¹i. NHTM víi t c¸ch lµ ngêi cung cÊp nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho dù ¸n sÏ ph¶i tù tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay chø kh«ng dùa trªn sù thÈm ®Þnh cña chñ ®Çu thoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. ThËt vËy, thùc tÕ tû träng cho vay cña c¸c ng©n hµng víi c¸c dù ¸n ngµy cµng t¨ng, nhiÒu dù ¸n cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th× vèn vay ng©n hµng chiÕm phÇn lín trong tæng sè vèn ®Çu t. Lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ , môc tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ lîi nhuËn vµ sù an toµn. tuy nhiªn, lîi nhuËn lu«n ®i kÌm víi rñi ro , muèn cã lîi nhuËn th× ph¶I chÊp nhËn rñi ro. Cho vay theo dù ¸n lµ ho¹t ®éng ®em l¹i nguån lîi nhuËn chÝnh cho ng©n hµng nhng còng Èn chøa nhiÒu rñi ro nhÊt . Khi NHTM quyÕt ®Þnh tµi trî cho dù ¸n tøc lµ ng©n hµng ®· chÊp nhËn chia sÎ rñi ro víi chñ ®Çu t. V× vËy, ®ßi hái ng©n hµng ph¶I lùa chän dù ¸n ®Çu t thùc sù cã hiÖu qu¶ ®Ó cho vay, ®¶m b¶o sù an toµn còng nh ®¹t lîi nhuËn trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §Ó ®¸p øng tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn, tÊt yÕu ng©n hµng ph¶i xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan vµ toµn diÖn néi dung c¬ b¶n, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. §ã chÝnh lµ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n. ThÈm ®Þnh dù ¸n xem xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh: kü thuËt, thÞ trêng, tµi chÝnh…C¸c dù ¸n vay vèn rÊt ®a d¹ng, phomg phó trªn nhiÒu khÝa c¹nh vµ quy m« cña nguån vèn còng kh¸c nhau. Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ cña m×nh, th× ng©n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng khã cã thÓ thÈm ®Þnh mét c¸ch chi tiÕt vÒ mäi mÆt. Th«ng thêng, thÈm ®Þnh tµi chÝnh lµ khÝa c¹nh ng©n hµng quan t©m nhÊt vµ cã thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô còng nh kinh nghiÖm. Vai trß thÈm ®Þnh tµi chÝnh ngµy cµng ®îc n©ng cao. Th«ng qua thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n , th× ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®îc nhu cÇu vay vèn, tÝnh hîp lý sö dông vèn ®Çu t, hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n ®em l¹i vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. KÕt luËn ®a ra chñ yÕu dùa trªn sù ph©n tÝch c¸c dßng tµi chÝnh. Trong thùc tÕ, ®iÒu ng©n hµng quan t©m h¬n c¶ lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cñacña dù ¸n h¬n lµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh. II. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n : 1. ThÈm ®Þnh dù ¸n : Nh÷ng nhËn ®Þnh, sè liÖu ®a ra trong dù ¸n ®Çu t chØ dùa vµo ý kiÕn chñ quan cña ngêi lËp dù ¸n, mµ kh«ng chõng hä lËp dù ¸n ra lµ ®Ó rót vèn Ng©n hµng. Chñ dù ¸n xuÊt ph¸t tõ lîi Ých c¸ nh©n råi míi kÕt hîp víi lîi Ých chung ®Ó s¾p ®Æt ®Çu t. V× vËy, dï so¹n th¶o cÈn thËn ®Õn ®©u, dù ¸n còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng nhËn ®Þnh sai lÖch, bÊt hîp lý, ®ßi hái dù ¸n ph¶i ®îc c¸c nhµ tµi trî, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc thÈm ®Þnh. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t: “ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh cña mét dù ¸n ®Çu t ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t, cho phÐp ®Çu t vµ tµi trî”. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t cã nªn quyÕt ®Þnh ®Çu t kh«ng? Bëi mèi quan t©m chñ yÕu cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Çu t lµ ®Çu t vµo dù ¸n ®· cho cã mang l¹i lîi nhuËn thÝch ®¸ng hoÆc ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n so víi viÖc ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kh¸c kh«ng. Nh vËy, c¸c bªn liªn quan ®Õn dù ¸n ®Òu tiÕn hµnh thÈm ®Þnh. TÊt nhiªn hä xem xÐt trªn quan ®iÓm, c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh sÏ cã ý nghÜa kh¸c nhau gi÷a c¸c bªn. §èi víi chñ dù ¸n: tríc khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, chñ ®Çu t c©n nh¾c kü lìng xem lîi Ých dù kiÕn thu ®îc cã t¬ng xíng víi chi phÝ bá ra hay kh«ng. ThÈm ®Þnh dù ¸n gióp hä lùa chän ph¬ng ¸n tèi u, phï hîp ®iÒu kiÖn nguån lùc, kh¶ n¨ng t×m nguån tµi trî. §èi víi nhµ tµi trî: mét dù ¸n cã thÓ ®îc tµi trî tõ nhiÒu nguån: tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc, vèn tù cã vµ mét phÇn lín lµ ®i vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh (c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i). Dù ¸n do chñ ®Çu t lËp, ®a lªn Ng©n hµng víi môc ®Ých xin tµi trî nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái ý muèn chñ quan. ThÈm ®Þnh dù ¸n gióp cho 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c nhµ tµi trî cã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho vay nh÷ng dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao, hiÖu qu¶ tµi chÝnh v÷ng ch¾c, cã kh¶ n¨ng thu håi nî. §èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc: ®îc xem xÐt cã phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn quèc gia, cã ®¸p øng lîi Ých kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc kh«ng? ThÈm ®Þnh sÏ gióp nhËn thÊy sù cÇn thiÕt vµ møc ®é phï hîp cña dù ¸n víi kinh tÕ ®Êt níc. 2. Vai trß thÈm ®Þnh dù ¸n víi Ng©n hµng th¬ng m¹i: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng th¬ng m¹i víi t c¸ch lµ ngêi cÊp tÝn dông cho dù ¸n sÏ tù m×nh tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay mµ kh«ng dùa vµo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña chñ ®Çu t vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. Thùc tÕ cho thÊy tû träng cña cho vay theo dù ¸n cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ngµy cµng t¨ng. §ång thêi cho vay theo dù ¸n lµ ho¹t ®éng ®em l¹i nguån lîi nhuËn lín cho Ng©n hµng. Ho¹t ®éng nµy còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt. Khi Ng©n hµng th¬ng m¹i quyÕt ®Þnh cho vay tøc lµ ®· chÊp nhËn chia sÎ rñi ro víi chñ ®Çu t. V× vËy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i lùa chän dù ¸n ®Çu t thùc sù cã hiÖu qu¶ ®Ó cho vay, ®¶m b¶o sù an toµn còng nh ®¹t lîi nhuËn trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu trªn Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt kü lìng, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan dù ¸n ®Çu t tøc lµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. ThÈm ®Þnh dù ¸n trªn nhiÒu khÝa c¹nh: kü thuËt, thÞ trêng, tµi chÝnh, qu¶n lý,… C¸c dù ¸n vay vèn Ng©n hµng ®a d¹ng, phong phó trªn nhiÒu lÜnh vùc ngµnh nghÒ, quy m« kh¸c nhau. Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ cña m×nh th× Ng©n hµng th¬ng m¹i chØ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh trªn ph¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n. Ngµy nay, vai trß cña thÈm ®Þnh tµi chÝnh víi Ng©n hµng th¬ng m¹i ngµy cµng ®îc n©ng cao. Th«ng qua thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n, Ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®îc nhu cÇu vay vèn, tÝnh hîp lý sö dông vèn ®Çu t, hiÖu qu¶ dù ¸n ®em l¹i vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. KÕt luËn ®a ra chñ yÕu dùa trªn sù ph©n tÝch c¸c dßng tµi chÝnh. Trong thùc tÕ, ®iÒu Ng©n hµng quan t©m h¬n c¶ lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n h¬n lµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh. C¸c dù ¸n muèn vay vèn ®îc ®Òu ph¶i qua thÈm ®Þnh. Qua ®ã, Ng©n hµng sÏ lo¹i bá bít c¸c dù ¸n kh«ng hiÖu qu¶, sµng läc, lùa chän ®Çu t c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶, më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. TÝnh kh¶ thi, an toµn, hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n lµ c¬ së bÒn v÷ng ®¶m b¶o cho kho¶n vay an toµn, hiÖu qu¶. Th«ng qua thÈm ®Þnh, ®èi víi c¸c dù ¸n Ng©n hµng ®ång ý cho vay, Ng©n hµng cßn cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh nh thêi h¹n, l·i suÊt, ph¬ng thøc tµi trî, ph¬ng thøc tr¶ l·i,…phï hîp víi mçi dù ¸n. 3. Néi dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n: ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t chØ lµ mét kh©u trong thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. C¸c kh©u nµy cã liªn quan ®Õn nhau vµ ®Æc biÖt liªn quan ®Õn khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n. 3.1. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n : 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t tøc lµ thÈm ®Þnh tÊt c¶ c¸c néi dung cña mét dù ¸n ®Çu t. Nh vËy nã bao gåm c¸c néi dung thÈm ®Þnh sau:  ThÈm ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý: kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, hîp lý, hîp lÖ cña nh÷ng hå s¬ cã liªn quan tíi dù ¸n ®ång thêi xem xÐt dù ¸n cã phï hîp víi kÕ ho¹ch, quy ho¹ch, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña vïng, cña ngµnh, cña quèc gia.  ThÈm ®Þnh vÒ thÞ trêng: xem xÐt thÞ trêng ®Çu vµo, thÞ trêng ®Çu ra, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tiªu thô s¶n phÈm. Ph©n tÝch thÞ trêng lµ c¬ së cho viÖc lùa chän quy m« ®Çu t, lùa chän thiÕt bÞ, c«ng suÊt cña dù ¸n.  ThÈm ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ: xem xÐt tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt thiÕt bÞ c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p kü thuËt ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ c¸c biÖn ph¸p xö lý chÊt th¶i…§· ®¸p øng ®îc yªu cÇu hay cha.  ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tæ chøc, qu¶n lý: kiÓm tra, xem xÐt sè lîng, chÊt lîng lao ®éng cã ®¸p øng yªu cÇu vËn hµnh dù ¸n hiÖu qu¶ kh«ng, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh, hÖ thèng, phßng ban, ph©n xëng…  ThÈm ®Þnh vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi: ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mäi t¸c ®éng cña dù ¸n nh»m thÓ hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, chi tiÕt lîi Ých, chi phÝ trªn gãc ®é x· héi. §©y lµ khÝa c¹nh mµ c¸c c¬ quan qu¶n lý x· héi rÊt quan t©m.  ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh: lµ néi dung quan träng nhÊt vµ ®îc c¸c Ng©n hµng quan t©m nhÊt, thÈm ®Þnh tµi chÝnh lµ xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra víi dù ¸n. C¸c néi dung nªu trªn cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Òu hÕt søc cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ bá qua. MÆt kh¸c, chóng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, nhËn xÐt, tÝnh to¸n ë khÝa c¹ch nµy lµ c¬ së cho viÖc ph©n tÝch khÝa c¹nh kh¸c. C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Dï tÊt c¶ c¸c mÆt ®Òu ph¶i ®îc xem xÐt nhng trªn quan ®iÓm cña Ng©n hµng lµ mét nhµ tµi trî th× néi dung thÈm ®Þnh quan träng nhÊt vµ kü lìng nhÊt lµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. 3.2. Néi dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n : 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ë c¸c Ng©n hµng lµ do c¸n bé tÝn dông vµ thÈm ®Þnh viªn phô tr¸ch. Tõ nh÷ng th«ng tin mµ chñ ®Çu t cung cÊp trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, th«ng tin Ng©n hµng thu thËp ®îc tõ pháng vÊn trùc tiÕp kh¸ch hµng, tõ c¸c Ng©n hµng b¹n mµ kh¸ch hµng cã quan hÖ, tõ ®iÒu tra thùc tÕ n¬i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, …Ng©n hµng tiÕn hµnh sö lý th«ng tin, ®¸nh gi¸ c¸c b¶ng dù trï tµi chÝnh, x¸c ®Þnh luång lîi Ých vµ chi phÝ trªn c¬ së ®¶m b¶o gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn, ®a ra kÕt luËn vÒ hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ møc ®é rñi ro cña dù ¸n. ViÖc thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n sÏ gióp cho Ng©n hµng tr¶ lêi c©u hái: - Cã nªn cho vay hay kh«ng? - Cho vay bao nhiªu, thêi h¹n, l·i suÊt ra sao. - KÕ ho¹ch gi¶i ng©n, qu¶n lý vµ thu nî. - §a ra kiÕn nghÞ cho doanh nghiÖp hoÆc yªu cÇu doanh nghiÖp bæ xung thªm ®iÒu kiÖn g× nÕu cÇn. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i thêng tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n theo c¸c néi dung sau: 3.2.1. ThÈm ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t vµ nguån tµi trî: ThÈm ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t lµ viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é chÝnh x¸c cña nhu cÇu vèn ®Çu t vµo dù ¸n. Kh«ng chØ cã thÈm ®Þnh vÒ vèn dµi h¹n mµ c¶ vÒ nguån vèn ng¾n h¹n tµi trî cho dù ¸n. X¸c ®Þnh tæng vèn ®Çu t lµ rÊt cÇn thiÕt cho mçi dù ¸n. Tæng vèn ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh bao gåm chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t, chuÈn bÞ x©y dùng, thùc hiÖn ®Çu t, chuÈn bÞ s¶n xuÊt – s¶n xuÊt thö, vèn lu ®éng ®Ó ®¶m b¶o huy ®éng dù ¸n vµo ho¹t ®éng ®¹t c«ng suÊt theo môc tiªu dù ¸n ®Ò ra. Thµnh phÇn vèn bao gåm:  Vèn cè ®Þnh (®Çu t c¬ b¶n) nh»m t¹o ra n¨ng lùc míi t¨ng thªm ®Ó ®¹t môc tiªu dù ¸n. Chi phÝ vèn cè ®Þnh bao gåm: - Vèn chuÈn bÞ ®Çu t : lµ chi phÝ tríc khi thùc hiÖn dù ¸n (chi phÝ tríc vËn hµnh). Chi phÝ nµy tuy kh«ng trùc tiÕp t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh nhng lµ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp hoÆc liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra vµ vËn hµnh khai th¸c c¸c tµi s¶n ®ã ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Çu t. Chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ cho ®iÒu tra kh¶o s¸t ®Ó thiÕt lËp, tr×nh duyÖt dù ¸n, chi phÝ cho t 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, chi phÝ cho qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ ®µo t¹o, huÊn luyÖn,…C¸c chi phÝ nµy khã cã thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c ® îc. Bëi vËy, cÇn ph¶i ®îc xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc ®Ó dù trï cho s¸t. - C¸c chi phÝ cho x©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ gåm c¸c kho¶n sau: + Chi phÝ ban ®Çu vÒ mÆt ®Êt, mÆt níc. Chi phÝ nµy ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn. + Chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. + Gi¸ trÞ nhµ xëng vµ kÕt cÊu h¹ tÇng s½n cã. + Chi phÝ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o nhµ xëng hoÆc cÊu tróc h¹ tÇng. + Chi phÝ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ (bao gåm c¶ l¾p ®Æt, ch¹y thö), ph¬ng tiÖn vËn t¶i.  Vèn lu ®éng ban ®Çu (hay cßn ®îc gäi lµ vèn lu ®éng rßng) gåm c¸c chi phÝ ®Ó t¹o ra c¸c tµi s¶n lu ®éng ban ®Çu (cho mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu tiªn) nh»m ®¶m b¶o cho dù ¸n cã thÓ ®i vµo ho¹t ®éng b×nh thêng theo c¸c diÒu kiÖn kinh tÕ, kü thuËt ®· dù tÝnh. Nã bao gåm: - Vèn s¶n xuÊt: chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, phô tïng, ®iÖn níc,... - Vèn lu ®éng: thµnh phÈm tån kho, s¶n phÈm dë dang, hµng ho¸ b¸n chÞu, vèn b»ng tiÒn.  Vèn dù phßng Tæng vèn ®Çu t cho mét dù ¸n thêng ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Nhng thÈm ®Þnh l¹i nhu cÇu vèn ®Çu t lµ rÊt cÇn thiÕt víi Ng©n hµng nh»m tr¸nh hai t×nh huèng hay xÈy ra: - Vèn ®Çu t qu¸ thÊp g©y khã kh¨n cho dù ¸n ho¹t ®éng sau nµy vµ lµm t¨ng hiÖu qu¶ tµi chÝnh mét c¸ch gi¶ t¹o. - Vèn ®Çu t cao sÏ g©y l·ng phÝ. Víi dù ¸n h×nh thµnh ph¸p nh©n míi ngoµi ra cÇn ph¶i xem xÐt møc vèn ®Çu t cã ®¶m b¶o lín h¬n møc vèn ph¸p ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÕp theo Ng©n hµng xem xÐt nguån tµi trî cho dù ¸n, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn tõ mçi nguån vÒ mÆt sè lîng vµ tiÕn ®é. C¸c nguån tµi trî cho dù ¸n cã thÓ do ng©n s¸ch cÊp, Ng©n hµng cho vay, vèn gãp cæ phÇn, vèn liªn doanh do c¸c bªn liªn doanh gãp, vèn tù cã hoÆc vèn huy ®äng tõ c¸c nguån kh¸c. §Ó d¶m b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t cña dù ¸n, võa ®Ó tr¸nh ø ®äng vèn, nªn c¸c nguån tµi trî cÇn ®îc xem xÐt kh«ng chØ vÒ mÆt sè lîng mµ c¶ vÒ thêi ®iÓm nhËn ®îc tµi trî. V× vËy, c¸c nguån dù kiÕn nµy ph¶i ®îc d¶m b¶o ch¾c ch¾n. Sù d¶m b¶o nµy ph¶i cã c¬ së ph¸p lý vµ c¬ së thùc tÕ. Ng©n hµng ph¶i n¾m ch¾c c¸c vÊn ®Ò nµy. ThÝ dô nh nÕu nguån tµi trî lµ ng©n s¸ch cÊp th× ph¶i cã sù cam kÕt cña c¸c c¬ quan nµy. NÕu lµ vèn gãp cæ phÇn hoÆc liªn doanh ph¶i cã sù cam kÕt vÒ tiÕn ®é vµ sè lîng vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng hoÆc c¸c bªn liªn doanh vµ ®îc ghi trong ®iÒu lÖ. NÕu lµ vèn tù cã th× ph¶i cã b¶n gi¶i t×nh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së trong 3 n¨m tríc ®©y vµ hiÖn t¹i chøng tá r»ng c¬ së ®·, ®ang vµ sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cã tÝch luü vµ do ®ã cã vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. NÕu lµ vèn vay tæ chøc tÝn dông kh¸c th× ph¶i xem xÐt ®é tin cËy vÒ kh¶ n¨ng cho vay, kÕ ho¹ch gi¶i ng©n cña nguån nµy. Trªn c¬ së so s¸nh nhu cÇu vÒ vèn víi kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn cho dù ¸n tõ c¸c nguån vµ tiÕn ®é. NÕu kh¶ n¨ng lín h¬n hoÆc b»ng nhu cÇu th× dù ¸n ®îc chÊp nhËn vÒ ph¬ng diÖn tæng vèn ®Çu t. Ngîc l¹i, nÕu kh¶ n¨ng nhá h¬n nhu cÇu th× Ng©n hµng vµ chñ ®Çu t ph¶i tho¶ thuËn l¹i víi nhau, cã thÓ ph¶i gi¶m quy m« dù ¸n, xem xÐt l¹i khÝa c¹nh kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé trong viÖc gi¶m quy m« cña dù ¸n. Møc cho vay cña Ng©n hµng cã thÓ tÝnh b»ng: Møc cho vay cña ng©n hµng = Tæng vèn ®Çu t – dù ¸n Vèn tù cã cña chñ – Vèn kh¸c ®Çu t Møc cho vay nµy lµ møc cho vay tèi ®a mµ Ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn víi dù ¸n nµy. §ång thêi møc cho vay nµy còng ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn vÒ khèi lîng mét kho¶n vay víi mét kh¸ch hµng quy ®Þnh trong quy chÕ cho vay cña mçi Ng©n hµng. 3.2.2. ThÈm ®Þnh l¹i vÒ doanh thu vµ chi phÝ: Sau khi x¸c ®Þnh tæng møc vèn ®Çu t, c¬ cÊu nguån vèn vµ tiÕn ®é huy ®éng vèn, bíc tiÕp theo lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÝnh cña dù ¸n. Nhng tríc tiªn ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i sù chÝnh x¸c sè liÖu dù ¸n. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh gióp cho Ng©n hµng thÊy ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña dù ¸n vµ nã lµ nguån sè liÖu quan träng gióp cho viÖc tÝnh to¸n ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh mÆt tµi chÝnh. Ng©n hµng thÈm ®Þnh l¹i doanh thu vµ chi phÝ dùa vµo c«ng suÊt dù kiÕn vµ quan träng lµ dùa vµo s¶n lîng tiªu thô dù kiÕn. Trªn c¬ së thÈm ®Þnh dù ¸n vÒ ph¬ng diÖn thÞ trêng (®Çu vµo, nguyªn nhiªn vËt liÖu, nh©n c«ng, ®Çu ra,…), Ng©n hµng íc tÝnh vÒ s¶n lîng, gi¸ vèn hµng b¸n vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹m thêi dù kiÕn ®îc doanh thu vµ chi phÝ. Doanh thu cña dù ¸n ®îc dù tÝnh cho tõng n¨m ho¹t ®éng vµ dùa vµo kÕ hoach s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng n¨m cña dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh. Nã ®îc x¸c ®Þnh theo mÉu sau: B¶ng doanh thu §¬n vÞ tÝnh ChØ tiªu 1 N¨m ho¹t ®éng 2 … n 1. Doanh thu tõ s¶n phÈm chÝnh 2. Doanh thu tõ s¶n phÈm phô 3. Doanh thu tõ phÕ liÖu, phÕ phÈm 4. DÞch vô cung cÊp cho bªn ngoµi. Tæng doanh thu kh«ng cã VAT ViÖc dù tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt, dÞch vô dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m, kÕ ho¹ch khÊu hao vµ kÕ ho¹ch tr¶ nî cña dù ¸n vµ ®îc thùc hiÖn theo b¶ng sau: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt ChØ tiªu 1 §¬n vÞ tÝnh N¨m ho¹t ®éng 2 ... n 1. Nguyªn vËt liÖu 2. B¸n thµnh phÈm, dÞch vô mua ngoµi 3. Nhiªn liÖu 4. L¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 5. Chi phÝ b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ 6. KhÊu hao 7. Chi phÝ qu¶n lý 8. Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt 9. L·i vay tÝn dông 10. Chi phÝ kh¸c Tæng chi phÝ *C¸c kho¶n chi phÝ dù tÝnh trong b¶ng kh«ng cã thuÕ VAT 3.2.3. ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh: §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh Ng©n hµng sö dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau: - ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n. - ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng hoµn vèn cña dù ¸n. - ChØ tiªu ph¶n ¸nh rñi ro cña dù ¸n. Sau ®©y ta sÏ nghiªn cøu kü h¬n vÒ c¸c chØ tiªu nµy  Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n: bao gåm: NPV, IRR, PI. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu thÈm ®Þnh trªn, Ng©n hµng tiÕn hµnh tÝnh dßng tiÒn cña dù ¸n vµ tõ ®ã tÝnh ra c¸c chØ tiªu NPV, IR, PI. §Ó cã thÓ hiÓu s©u thªm vÒ c¸c chØ tiªu nµy, ta cÇn ph¶i lµm râ c¸c kh¸i niÖm sau: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn: tiÒn cã gi¸ trÞ kh«ng gièng nhau t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, tû lÖ l·i suÊt (tû lÖ lîi tøc yªu cÇu) lµ gi¸ cña tiÒn tÖ, nã ph¶n ¸nh chi phÝ c¬ héi mµ ngêi sö dông tiÒn mÊt ®i khi dïng tiÒn ®Çu t vµo dù ¸n chø kh«ng göi Ng©n hµng hay ®Çu t vµo lÜnh vùc mong ®îi kh¸c. Ho¹t ®éng ®Çu t tiÕn hµnh trong nhiÒu n¨m dµi v× vËy cÇn ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò nµy. *Dßng tiÒn (ký hiÖu lµ CF): lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t, ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo sè lîng tiÒn nhËn ®îc vµ lîng tiÒn ®· bá ra t¹i cïng mét thêi ®iÓm trong thêi gian cña dù ¸n. C¸c tÝnh to¸n chØ tiªu ®Òu ph¶i dùa vµo dßng tiÒn CF, V× vËy viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c dßng CF nµy lµ v« cïng quan träng. Dùa trªn c¬ së thÈm ®Þnh doanh thu vµ chi phÝ ë trªn, Ng©n hµng tiÕn hµnh x©y dùng b¶ng tÝnh dßng tiÒn dù ¸n. N¨m ChØ tiªu 0 - C0 0 1. Vèn ®Çu t 2. Doanh thu b¸n hµng 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 4. L·i gép (1 - 2) 5. Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay 6. L·i vay 7. Lîi nhuËn tríc thuÕ 8. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 9. Lîi nhuËn sau thuÕ (6 - 7) 10. CF = LNST + KhÊu hao TSC§ 11. CF cßn l¹i = CF - Tr¶ gèc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 ... n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *ChiÕt khÊu: lµ tû lÖ quy ®æi gi¸ trÞ tiÒn t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau vÒ cïng mét thêi ®iÓm. Trong dù ¸n ®Çu t, lîi Ých vµ chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau v× thÕ muèn ph¶n ¸nh trung thùc c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau vÒ thêi gian nµy ®ßi hái ph¶i lo¹i bá yÕu tè thêi gian trong nã tøc lµ ph¶i quy ®æi vÒ cïng mét thêi ®iÓm trªn c¬ së gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn dùa trªn mét tû lÖ chiÕt khÊu thÝch hîp. Tû lÖ nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ chi phÝ vèn b×nh qu©n gia quyÒn WACC. a)Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV: Net Present Value) Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña dù ¸n lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn dù tÝnh dù ¸n mang l¹i trong thêi gian kinh tÕ cña dù ¸n víi gi¸ trÞ ®Çu t ban ®Çu. C«ng thøc tÝnh cña NPV: C1 C2 NPV = - C0 + Cn +… + + (1 + r)1 n (1 + r)2 (1 + r)n Ci = - C0 +  i=1 (1 + r)i Trong ®ã: Ci lµ c¸c luång tiÒn dù tÝnh dù ¸n mang l¹i trong n¨m thø i C0 lµ vèn ®Çu t ban ®Çu vµo dù ¸n, do lµ kho¶n ®Çu t - luång tiÒn ra- nªn mang gi¸ trÞ ©m. r lµ tû lÖ chiÕt khÊu Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng lµ chØ tiªu c¬ b¶n vµ quan träng trong ph©n tÝch còng nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. ChØ tiªu NPV ph¶n ¸nh gi¸ trÞ t¨ng thªm (khi NPV d¬ng) hoÆc gi¸ trÞ gi¶m ®i (khi NPV ©m) cña gi¸ trÞ ®Çu t khi dù ¸n ®îc chÊp nhËn. NPV ph¶n ¸nh kÕt qu¶ l·i lç cña dù ¸n theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i (t¹i thêi ®iÓm gèc) sau khi ®· tÝnh ®Õn yÕu tè chi phÝ c¬ héi cña vèn ®Çu t. NPV d¬ng lµ dù ¸n cã l·i, NPV = 0 chøng tá dù ¸n chØ chØ ®¹t møc trang tr¶i ®ñ chi phÝ vèn, NPV ©m lµ nh÷ng dù ¸n bÞ thua lç. Nguyªn t¾c sö dông chØ tiªu: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trong thÈm ®Þnh dù ¸n sinh lêi lµ dù ¸n cho NPV > 0. VËy chÊp nhËn dù ¸n cã NPV d¬ng. - Khi cã nhiÒu dù ¸n cã tÝnh lo¹i trõ nhau th× lùa chän dù ¸n cã NPV d¬ng vµ lín nhÊt. - Víi c¸c dù ¸n ®éc lËp th× chÊp nhËn dù ¸n cã NPV  0. Tuy nhiªn, chØ tiªu nµy còng cã u, nhîc ®iÓm: 20
- Xem thêm -