Tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty thăng long talimex

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi. Nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña x· héi ®ßi hái c¸c ngµnh s¶n xuÊt ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ b»ng c¸ch s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. §Ó t¹o ra mét s¶n phÈm bÊt kú th× kh«ng thÓ thiÕu c¸c yÕu tè sau: C«ng cô lao ®éng, søc lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng, cô thÓ lµ nguyªn vËt liÖu. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô lao ®éng lµ nh©n tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay c¸c Doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt nªn viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®-îc quan t©m h¬n vµ còng rÊt phøc t¹p vÒ c¶ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i…ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu mua, nhËp xuÊt vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm vai trß quan träng trong viÖc ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý vµ cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ nh÷ng nhËn thøc cña c¸ nh©n cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, thùc tËp t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex, xuÊt ph¸t tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, em ®· lùa chän néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp lµ “ H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex” . §Ò tµi nµy sÏ nghiªn cøu, tr×nh bµy sù vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex. Trªn c¬ së ®ã ®Ó ®-a ra mét sè ph-¬ng h-íng, gi¶i ph¸p hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex sao cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ®-îc tr×nh bµy bao gåm ba phÇn: §ç Hång H¹nh -1- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Th¨ng Long Talimex. Do thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty. §ång thêi em xin c¶m ¬n ThÇy TrÇn §øc Vinh – gi¸o viªn h-íng dÉn cïng víi c¸c c¸n bé trong C«ng ty Th¨ng Long Talimex ®· nhiÖt t×nh h-íng dÉn, chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¶n chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn §ç Hång H¹nh §ç Hång H¹nh -2- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn I Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. §Æc ®iÓm chung vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô - Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng, lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. - C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông quy ®Þnh ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh. - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn dÞch gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú. - C«ng cô dông cô th-êng tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt th-êng ®-îc gi÷ nguyªn ®-îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt gi¸ trÞ c«ng cô dông cô bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá, thêi gian sö dông ng¾n nªn ®-îc xÕp vµo tµi s¶n l-u ®éng nh- ®èi víi nguyªn vËt liÖu. 2. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái qu¶n lý chÆt chÏ ë mäi kh©u tõ thu mua, b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷, do vËy: - C¸c doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c trong doanh nghiÖp. §ç Hång H¹nh -3- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi l-îng, chÊt l-îng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua. - ViÖc tæ chøc kho tµng bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph-¬ng tiÖn c©n ®o, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n. Tr¸nh h- háng mÊt m¸t, hao hôt ®¶m b¶o an toµn. - Kh©u sö dông ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n. - Kh©u dù tr÷ ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. H-íng dÉn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc, chÕ ®é h¹ch to¸n. Më c¸c lo¹i sæ s¸ch, thÎ chi tiÕt ®óng chÕ ®é, ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh. II. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1.1 Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n bao gåm: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t-îng chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm. - Nguyªn vËt liÖu phô: khi tham gia vµo s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ cã t¸c dông lµm t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm. - Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc, thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Phô tïng thay thÕ: lµ lo¹i vËt t- ®-îc sö dông cho ho¹t ®éng söa ch÷a, b¶o d-ìng TSC§. §ç Hång H¹nh -4- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng x©y l¾p, x©y dùng c¬ b¶n. - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c lo¹i ®· nªu trªn nh- bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t- ®Æc chñng… - PhÕ liÖu: lµ c¸c vËt liÖu thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thanh lý TSC§, cã thÓ sö dông hoÆc b¸n ra ngoµi. 1.2 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ thùc chÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Theo quy ®Þnh, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc). Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c tr-êng hîp cô thÓ ®-îc tÝnh nh- sau: a. NÕu mua ngoµi Gi¸ thùc tÕ bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n trõ (-) c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng h¸o mua ®-îc h-ëng céng (+) c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i (nÕu cã) vµ céng (+) c¸c lo¹i chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ bao b×, chi phÝ cña bé phËn thu mua, chi phÝ thuª kho b·i, tiÒn ph¹t l-u kho, l-u b·i…) Nh- vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× trong gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô sÏ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ. Ng-îc l¹i, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp th× trong gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo. C¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i nhthuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) còng ®-îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua ngoµi (thu mua trong n-íc hoÆc nhËp khÈu). b. NÕu tù s¶n xuÊt TÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. §ç Hång H¹nh -5- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp c. NÕu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn Gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, hao hôt trong ®Þnh møc…). d. NÕu nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc c¸ nh©n tham gia liªn doanh Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh céng (+) víi c¸c chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). e. NÕu lµ phÕ liÖu Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ -íc tÝnh cã thÓ sö dông ®-îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. f. NÕu lµ vËt liÖu ®-îc tÆng th-ëng Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gi¸ thÞ tr-êng t-¬ng ®-¬ng céng (+) chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiÕp nhËn. 1.3 Gi¸ thùc tÕ cña NVL - CCDC xuÊt kho §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n, cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau ®©y theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n.  Ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng Sè l-îng vËt liÖu, c«ng = cô dông cô xuÊt dïng x §¬n gi¸ b×nh qu©n Trong ®ã ®¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ tÝnh theo mét trong ba c¸ch sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC §¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = tån kho ®Çu kú Sè l-îng VL, CCDC tån trong kú §ç Hång H¹nh -6- + + TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC nhËp kho trong kú Sè l-îng VL, CCDC nhËp trong kú Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tr-íc TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC tån kho ®Çu kú (cuèi kú tr-íc) = §¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp Sè l-îng VL, CCDC tån ®Çu kú (cuèi kú tr-íc) TrÞ gi¸ thùc tÕ VL, CCDC tån kho sau mçi lÇn nhËp = Sè l-îng VL, CCDC tån sau mçi lÇn nhËp Tuú theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n cho phï hîp.  Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc - Ph-¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ thuyÕt nguyªn vËt liÖu nhËp tr-íc ®-îc xuÊt hÕt xong míi ®Õn xuÊt nguyªn vËt liÖu nhËp lÇn sau. - Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®-îc tÝnh hÕt theo gi¸ nhËp kho lÇn tr-íc xong míi tÝnh theo gi¸ nhËp lÇn sau. - Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi trong nh÷ng tr-êng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu h-íng gi¶m. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = Sè l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tr-íc x §¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cho lÇn nhËp ®ã + (Sè l-îng thùc tÕ xuÊt – Sè l-îng xuÊt thuéc lÇn nhËp tr-íc) x §¬n gi¸ thùc tÕ nhËp cña c¸c lÇn tiÕp theo  Ph-¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr-íc - Ph-¬ng ph¸p nµy dùa tªn gi¶ thiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho sau cïng ®-îc xuÊt tr-íc tiªn Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = Sè l-îng xuÊt thuéc lÇn nhËp sau cïng x §¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp sau cïng + (Sè l-îng thùc tÕ xuÊt – Sè l-îng xuÊt thuéc lÇn nhËp sau cïng) x §¬n gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp tr-íc ®ã  Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh §ç Hång H¹nh -7- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp Theo ph-¬ng ph¸p nµy nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho thuéc l« hµng nµo th× tÝnh theo ®¬n gi¸ mua thùc tÕ cña l« hµng ®ã.  Ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n Theo ph-¬ng ph¸p nµy toµn bé nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô biÕn ®éng trong kú ®-îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ VL, CCDC xuÊt dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) Gi¸ h¹ch to¸n VL, CCDC xuÊt = dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) HÖ sè gi¸ x VL, CCDC HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. III. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01 - VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03 - VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu,s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu 08 - VT) - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt khi (mÉu 02 - BH) Ngoµi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ: - PhiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n møc (mÉu 04 - VT). - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- (mÉu 05 - VT). - PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú (mÉu 07 - VT). 2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô §ç Hång H¹nh -8- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp Tuú thuéc vµo ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt mµ sö dông c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt sau: - Sæ (thÎ) kho mÉu sè 06 – VT. - Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Sæ sè d-. 3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 3.1. Ph-¬ng ph¸p thÎ song song ViÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: ThÎ kho Chøng tõ gèc Sæ thÎ chi tiÕt VL Ghi chó: B¶ng tæng hîp N-X– T Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng fgggggg fgggggg vvvvv vvvvv §èi chiÕu kiÓm tra - ë kho: hµng ngµy thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt ghi sè l-îng vËt liÖu, c«ng cô dông cô thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. Hµng ngµy (®Þnh kú) sau khi ghi thÎ kho xong thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ gèc cho phßng kÕ to¸n. - ë phßng kÕ to¸n: më sæ hoÆc thÎ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho ®óng víi thÎ kho ®Ó theo dâi vÒ sè l-îng vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy (®Þnh kú) khi nhËn chøng tõ ph¶i kiÓm tra, ph©n lo¹i sau ®ã vµo thÎ hoÆc sæ chi §ç Hång H¹nh -9- Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu trªn thÎ kho víi thÎ, sæ chi tiÕt. 3.2. Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - ë kho ghi chÐp vÒ mÆt sè l-îng. - ë phßng kÕ to¸n ghi chÐp vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn c¶ sè l-îng vµ gi¸ trÞ.  Tr×nh tù: - ë kho: më thÎ kho (sæ chi tiÕt). - ë phßng kÕ to¸n: më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.  Tr×nh tù ghi sæ ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å ThÎ kho B¶ng kª nhËp ThÎ kho Sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu xuÊt B¶ng kª xuÊt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 3.3 Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: - ë kho: chØ theo dâi vÒ sè l-îng. - ë phßng kÕ to¸n: chØ theo dâi vÒ gi¸ trÞ.  Tr×nh tù: §ç Hång H¹nh - 10 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - T¹i kho: ghi thÎ kho, tËp hîp chøng tõ nhËp, xuÊt vµ ph©n lo¹i  LËp phiÕu giao nhËn chøng tõ. Cuèi th¸ng vµo sæ sè d- vµ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. - T¹i phßng kÕ to¸n: KiÓm tra, ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi gi¸ h¹ch to¸n  Vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt  LËp b¶ng tæng hîp xuÊt tån. KiÓm tra ghi vµo sæ sè d-  §èi chiÕu sè liÖu. Tr×nh tù ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: PhiÕu nhËp GiÊy giao nhËn chøng tõ nhËp B¶ng luü kÕ nhËp ThÎ kho Sæ sè d- B¶ng tæng hîp X-N-T PhiÕu xuÊt GiÊy giao nhËn chøng tõ xuÊt B¶ng luü kÕ xuÊt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra IV. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn 1.1. Tµi kho¶n sö dông  Tµi kho¶n 151 – Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng: §ç Hång H¹nh - 11 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t- mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh-ng ch-a vÒ nhËp kho. - KÕt cÊu: §ç Hång H¹nh - 12 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp TK 151 Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®ang ®i trªn ®-êng Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®ang ®i ®-êng ®· nhËp kho hoÆc chuyÓn giao th¼ng cho kh¸ch hµng bÞ thiÕu hôt, h- háng Gi¸ trÞ hµng ho¸ vËt t- ®· mua nh-ng ch-a vÒ nhËp kho  TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu - Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu theo gi¸ trÞ thùc tÕ. - KÕt cÊu: TK 152 - - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª gia c«ng - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tr¶ l¹i cho ng-êi b¸n hoÆc ®-îc gi¶m gi¸. chÕ biÕn. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt khi kiÓm kª. khi kiÓm kª. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho.  TK 153 - C«ng cô dông cô - Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i c«ng cô dông cô - KÕt cÊu: TK 153 - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô nhËp - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô xuÊt kho. kho do mua ngoµi, tù chÕ. - Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô tr¶ l¹i ng-êi b¸n - Gi¸ trÞ cña c«ng cô dông cô thõa ph¸t hoÆc ®-îc gi¶m gi¸. hiÖn khi kiÓm kª. - Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô thiÕu khi kiÓm kª. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô tån kho cuèi kú §ç Hång H¹nh - 13 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp   TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n nî gi÷a hai bªn. - KÕt cÊu: TK 331 - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ng-êi b¸n, ng-êi nhËn - Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. thÇu x©y dùng c¬ b¶n, ng-êi cung cÊp lao - §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vô, dÞch vô. ®· nhËn khi cã ho¸ ®¬n. - Sè tiÒn øng tr-íc cho ng-êi b¸n. - Sè tiÒn ng-êi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸. - Gia trÞ vËt t-, nh÷ng thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt tr¶ l¹i ng-êi b¸n. - ChiÕt khÊu mua hµng ®-îc ng-êi b¸n chÊp nhËn trõ vµo nî ph¶i tr¶. - Sè tiÒn ®· øng tr-íc cho ng-êi b¸n - Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. nh-ng ch-a nhËn hµng cuèi kú. - Sè tiÒn ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i tr¶. 1.2. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt t- hµng ho¸ thÓ hiÖn theo s¬ ®å: §ç Hång H¹nh - 14 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp TK 111, 112, 331 TK 111, 112, 331 T¨ng do mua ngoµi TK 111, 112, 331 XuÊt vËt t- hµng ho¸ trùc tiÕp TK 133 s¶n xuÊt TK 627, 641, 642, 241 TK 151 XuÊt kho phôc vô qu¶n lý s¶n Hµng ®i ®-êng kú tr-íc xuÊt, b¶o hµnh, XDCB TK 154 TK 632 NhËn vËt t- ®i thuª ngoµi gia Gi¸ trÞ vËt t- xuÊt b¸n c«ng, tù gia c«ng chÕ biÕn TK 411 TK 154 NhËn cÊp ph¸t, tÆng th-ëng, XuÊt vËt t- tù chÕ biÕn nhËn gãp vèn cña ®¬n vÞ kh¸c TK 111, 112, 331 Chi phÝ liªn quan TK128, 222 TK 128, 122 NhËn gãp vèn liªn doanh XuÊt vËt t- gãp vèn liªn doanh TK 338, 642 TK 138, 642 VËt t- ph¸t hiÖn thõa VËt t- thiÕu khi kiÓm kª khi kiÓm kª TK 412 TK 621 Chªnh lÖch gi¶m khi ®¸nh gi¸ Chªnh lÖch t¨ng khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n TK 111, 112, 331 l¹i tµi s¶n VËt t- kÐm phÈm chÊt tr¶ l¹i ng-êi b¸n TK 133 ThuÕ GTGT kh«ng ®-îc khÊu trõ §ç Hång H¹nh - 15 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.3. Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô * Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ mét lÇn: víi gi¸ trÞ c«ng cô dông cô t-¬ng ®èi nhá. - Khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô xuÊt toµn bé gi¸ trÞ c«ng cô dông cô chuyÓn dÞch hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, c¨n cø gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ghi: Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 153 * Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn: víi gi¸ trÞ c«ng cô dông cô lín, viÖc xuÊt dïng kh«ng ®Òu ®Æn ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 142 ®Ó theo dâi gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng. - C¨n cø vµo møc ®é tham gia cña c«ng cô dông cô vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè lÇn ph©n bæ vµ møc ph©n bæ tõng kú vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Møc ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho tõng kú Gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng = Sè lÇn ph©n bæ - Khi b¸o háng c«ng cô dông cô kÕ to¸n ph¶i tÝnh sè ph©n bæ nèt gi¸ trÞ vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ thùc tÕ Sè ph©n bæ nèt = CCDC b¸o háng _ Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Sè lÇn ph©n bæ _ TiÒn båi th-êng vËt chÊt - Khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô c¨n cø phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ghi: Nî TK 142 Cã TK 153 §ç Hång H¹nh - 16 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp §ång thêi ph©n bæ mét lÇn gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo møc ph©n bæ ghi: Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 142 Khi b¸o háng c«ng cô dông cô kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i: Nî TK 152, 138, 627, 641, 642 Cã TK 1412 2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú - C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho cuèi kú tõ ®ã tÝnh gi¸ trÞ cña vËt t- hµng ho¸ xuÊt trong kú: Gi¸ trÞ vËt thµng ho¸ xuÊt = Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ thùc nhËp + Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ tån ®Çu kú - Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ tån cuèi kú 2.1. Tµi kho¶n sö dông: * Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng - Ph¶n ¸nh sè kÕt chuyÓn ®Çu kú vµ cuèi kú cña tõng lo¹i hµng ®ang ®i trªn ®-êng. - KÕt cÊu: TK 151 - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng ®ang ®i trªn - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng mua ®ang ®i ®-êng cuèi kú trªn ®-êng ®Çu kú DCK: Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i trªn ®-êng cuèi kú * TK 611: Mua hµng - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ho¸ mua trong kú. §ç Hång H¹nh - 17 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp - KÕt cÊu: TK 611 - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t- hµng ho¸ tån - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng ®Çu kú cô dông cô, hµng ho¸ tån cuèi kú - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng - Gi¸ trÞ hµng ®i ®-êng cuèi kú cô dông cô, hµng ho¸ mua trong kú, hµng - Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô ho¸ bÞ tr¶ l¹i dông cô, hµng ho¸ xuÊt trong kú - Gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ho¸ göi b¸n nh-ng ch-a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ho¸ tr¶ l¹i cho ng-êi b¸n hoÆc ®-îc gi¶m gi¸ Kh«ng cã DCK * Tµi kho¶n 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu; Tµi kho¶n 153: C«ng cô dông cô - Ph¶n ¸nh sè kÕt chuyÓn gi¸ trÞ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tån ®Çu kú vµ cuèi kú - KÕt cÊu: TK 152, 153 - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ tån kho cuèi - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt kú liÖu, c«ng cô dông cô tån kho ®Çu kú DCK: Gi¸ trÞ thùc tÕ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú §ç Hång H¹nh - 18 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp 2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt t- hµng ho¸ theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 152, 153, 156 TK 152, 153, 156 TK 152, 153, 156 KÕt chuyÓn VL - CCDC (2) XuÊt kho VL - CCDC tån ®Çu kú Cho s¶n xuÊt TK 111, 138, 334 TK 111, 112, 141, 331 NhËp kho VL - CCDC (6) (2) VL - CCDC bÞ thiÕu (7) Hôt mÊt m¸t TK 133 TK 621 TK 222 Gi¸ trÞ thùc tÕ VL NhËp kho VL - CCDC (3) (8) XuÊt dïng cho s¶n xuÊt Do nhËn vèn gãp liªn doanh TK 152, 153, 156 NhËp kho VL - CCDC (4) Do nhËn vèn gãp liªn doanh ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua bÞ tr¶ l¹i (2b) KÕt chuyÓn nguyªn VL, CCDC tån kho ®Çu kú §ç Hång H¹nh - 19 - Líp KÕ to¸n F Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn ii Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty th¨ng long Talimex I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Th¨ng Long Talimex C«ng ty Th¨ng Long lµ mét Doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc trong ®ã lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ “ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt m¸y kh©u Hµ Néi” , ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 03/10/1973 theo quyÕt ®Þnh sè 199/UBQP cña UBND Thµnh phè Hµ Néi víi nhiÖm vô nghiªn cøu, chÕ thö vµ s¶n xuÊt m¸y kh©u, ®Õn n¨m 1994 C«ng ty ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Th¨ng Long víi tªn giao dÞch lµ Talimex. C«ng ty cã hai c¬ së: - C¬ së 1 t¹i sè 43 Gi¶ng Vâ, Ba §×nh, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04-8432902 Fax: 04-7365262 Email: Talimex@hn.vn.vn - C¬ së 2 t¹i tæ 29 Kh-¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04-5652895 Fax: 04-5652860 Thêi gian míi thµnh lËp XÝ nghiÖp cã 30 ng-êi, trong ®ã cã nhiÒu kü s- vµ thî c¬ khÝ bËc cao. Trong giai ®o¹n nµy XÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh- c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, thiÕt bÞ l¹c hËu vµ kh«ng ®ång bé, nhµ x-ëng h- háng nhiÒu vµ tr×nh ®é cña c¸n bé, CNV phÇn lín ch-a hiÓu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸y kh©u. Song víi sù gióp ®ì cña UBND Thµnh phè Hµ Néi cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé, CNV trong XÝ nghiÖp, s¶n l-îng vµ chÊt l-îng cña m¸y kh©u ®· dÇn ®-îc n©ng cao. N¨m 1978 XÝ nghiÖp ®¹t s¶n l-îng 300 m¸y, ®Õn n¨m 1987 ®¹t 2520 m¸y/n¨m vµ chÕ thö thµnh c«ng m¸y kh©u c«ng nghiÖp. §Õn nh÷ng n¨m 1988-1989 do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ thÞ tr-êng dÉn ®Õn nÒn s¶n xuÊt trong n-íc cã nhiÒu biÕn ®éng, s¶n phÈm lµm ra kh«ng b¸n ®-îc khiÕn XÝ nghiÖp l©m §ç Hång H¹nh - 20 - Líp KÕ to¸n F
- Xem thêm -