Tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần việt hoa

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Låìi måí âáöu Caïnh cæía cuía nãön kinh tãú thë træåìng måí ra våïi sæû caûnh tranh maûnh meî cuía caïc doanh nghiãûp trong vaì ngoaìi næåïc. Cuìng luïc âoï chênh saïch kinh tãú cuía viãût nam cuîng tæìng bæåïc âáøy maûnh cäng nghiãûp hoaï hiãûn âaûi hoaï doanh nghiãûp. Âãø hoaì nháûp våïi sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú trong khu væûc vaì trãn thãú giåïi. Khaïc våïi caïc doanh nghiãûp thæång maûi, caïc doanh nghiãûp saín xuáút phaíi tiãún haình caïc hoaût âäüng saín xuáút sao cho coï hiãûu quaí kinh tãú nháút . Âiãöu naìy âoìi hoíi caïc nhaì quaín lyï cáön tênh toaïn nhæ thãú naìo âãø chi phê boí ra êt nháút , giaï thaình haû , âaím baío uy tên cháút læåüng saín pháøm maì váùn thu âæåüc låüi nhuáûn cao. Do váûy, viãûc táûp håüp chi phê saín xuáút chênh xaïc vaì phán bäø phuì håüp cho tæìng âäúi tæåüng chëu chi phê laì âiãöu kiãûn âãø náng cao viãûc haû giaï thaình saín pháøm. Haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm laì mäúi quan tám haìng âáöu cuía caïc doanh nghiãûp, laì kháu phæïc taûp nháút trong toaìn bäü cäng taïc kãú toaïn åí doanh nghiãûp, liãn quan hãút âãún yãúu täú âáöu vaìo vaì âáöu ra cuía quaï trçnh saín xuáút. Noï coï yï nghéa quan troüng trong cäng taïc quaín lyï, phaín aïnh nàng læûc trçnh âäü cuía caïc nhaì quaín lyï. Thäng qua säú liãûu tæì bäü pháûn kãú toaïn nhaì quaín lyï biãút âæåüc tçnh hçnh chi phê saín xuáút cuía nhaì maïy. Tæì âoï tiãún haình phán têch âaïnh giaï tçnh hçnh thæûc hiãûn caïc âënh mæïc, tçnh hçnh sæí duûng lao âäüng, váût tæ, tiãön väún tiãút kiãûm hay laîng phê. Tæì âoï coï nhæîng biãûn phaïp këp thåìi nhàòm haû tháúp chi phê saín xuáút, phuì håüp våïi sæû phaït triãøn kinh doanh cuía doanh nghiãûp, båíi vç muûc âêch kinh doanh cuía caïc doanh nghiãûp laì täúi âa hoaï låüi nhuáûn. Xuáút phaït tæì nháûn thæïc vaì táöm quan troüng cuía chi phê vaì giaï thaình saín pháøm trong doanh nghiãûp, våïi mong muäún âi sáu tçm hiãøu thæûc tãú, náng cao nàng læûc täøng håüp tçnh hçnh hoaût däüng saín xuáút kinh doanh, vç kiãún thæïc chuyãn ngaình âæåüc trang bë åí nhaì træåìng , nháûn thæïc cuía baín thán tæì thæûc tiãùn vaì sæû giuïp âåî cuía tháöy cä, cuía caïn bäü cäng nhán viãn åí cäng ty, em choün âãö taìi “Haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm” taûi cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa âãø laìm chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp. Chuyãn âãö bao gäöm ba pháön: Pháön mäüt:cå såí haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm Pháön hai: tçnh hçnh haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm taûi nhaì maïy såüi thuäüc cäng ty. Pháön ba: mäüt säú yï kiãún âoïng goïp âäúi våïi cäng taïc haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm åí nhaì maïy. Trang 1 Do thåìi gian thæûc táûp cuîng nhæ kiãún thæïc cuía baín thán coìn haûn chãú nãn chuyãn âãö khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït . Em ráút mong tháöy cä vaì caïc baûn âoïng goïp yï kiãún âãø chuyãn âãö âæåüc hoaìn thiãûn hån . Cuäúi cuìng em xin chán thaình caøm ån sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía cä giaïo Âinh Thë Thi cuìng våïi sæû giuïp âåî cuía cä chuï trong cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa âaî giuïp âåî em hoaìn thaình chuyãn âãö naìy . Trang 2 PHÁÖN MÄÜT CÅ SÅ LYÏ LUÁÛN HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM I/ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN : 1/ Chi phê saín xuáút 1.1/ Khaïi niãûm Chi phê saín xuáút laì biãøu hiãûn bàòng tiãön toaìn bäü hao phê vãö lao âäüng säúng vaì lao âäüng váût hoaï maì doanh nghiãûp âaî boí ra coï liãn quan âãún hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh trong mäüt thåìi kyì nháút âënh ( thaïng, quyï, nàm) 1.2/ Phán loaûi chi phê saín xuáút Âãø phuûc vuû cäng taïc quaín lyï vaì haûch toaïn chi phê mäüt caïch thuáûn låüi, ngæåìi ta phaíi tiãún haình phán loaûi chi phê. Trãn thæûc tãú coï nhiãöu caïch phán loaûi chi phê saín xuáút khaïc nhau, sau âoï laì mäüt säú caïch phán loaûi cå baín: - Phán theo näüi dung kinh tãú (hay phán theo yãúu täú chi phê) - Phán theo lénh væûc hoaût âäüng - Phán theo mäúi quan hãû âäúi våïi quaï trçnh saín xuáút saín pháøm - Phán theo mäúi quan hãû våïi khäúi læåüng cäng taïc - Phán theo khoaín muûc tênh giaï thaình Do giåïi haûn cuía chuyãn âãö cuîng nhæ âàût âiãøm täø chæïc saín xuáút cuía cäng ty em xin trçnh baìy caïch phán loaûi chi phê saín xuáút theo näüi dung kinh tãú. Caïch phán loaûi naìy giuïp doanh nghiãûp quaín lê täút chi phê saín xuáút , phán têch âaïnh giaï tçnh hçnh thæûc hiãûn dæû toaïn chi phê, âäöng thåìi coï thãø càn cæï láûp baïo caïo chi phê mäüt caïch thuáûn låüi. Theo qui âënh hiãûn nay coï 5 yãúu täú chi phê: - Yãúu täú chi phê tiãön læång: Laì toaìn bäü khoaín tiãön læång chênh vaì phuû phaíi traí cho ngæåìi lao âäüng trong doanh nghiãûp - Yãúu täú chi phê baío hiãøm xaî häüi vaì caïc khoaín trêch näüp khaïc cho ngæåìi lao âäüng - Yãúu täú chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh - Yãúu täú chi phê vãö nguyãn nhiãn váût liãûu, nàng læåüng, cäng cuû duûng cuû, phuû tuìng thay thãú - Yãúu täú caïc chi phê khaïc bàòng tiãön: Chi phê tiãúp khaïch, häüi nghë, thuã quaíng caïo.. 2/ Giaï thaình saín pháøm 2.1/ Khaïi niãûm: laì chè tiãu biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía toaìn bäü caïc hao phê vãö lao âäüng säúng vaì lao âäüng quaï khæï maì doanh nghiãûp âaî chi ra âãø saín xuáút vaì tiãu thuû mäüt læåüng saín pháøm nháút âënh 2.2/ Phán loaûi giaï thaình Trang 3 Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc nghiãn cæïu vaì quaín lê täút giaï thaình. Vç thãú giaï thaình thæåìng âæåüc phán loaûi theo nhiãöu caïch khaïc nhau: - Dæûa vaìo thåìi âiãøm tênh toaïn vaì quaín lê, ngæåìi ta chia giaï thaình ra laìm 3 loaûi + Giaï thaình âënh mæïc + Giaï thaình kãú hoaûch + Giaï thaình thæûc tãú - Duûa vaìo phaûm vi tênh giaï thaình hay phaûm vi phaït sinh chi phê, ngæåìi ta chia giaï thaình ra laìm 2 loaûi + Giaï thaình saín pháøm ( coìn goüi laì Giaï thaình cäng xæåíng) laì chè tiãu phaín aïnh táút caí nhæîng chi phê phaït sinh liãn quan âãún viãûc saín xuáút chãú taûo trong phaûm vi phán xæåíng. + Giaï thaình tiãu thuû ( coìn goüi laì giaï thaình toaìn bäü ) laì chè tieeu phaín aïnh mtáút ,caí nhæîng chi phê phaït sinh liãn quan âãún viãûc saín xuáút, tiãu thuû saín pháøm. Giaï thaình tiãu thuû âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Giaï thaình toaìn Giaï thaình saín Chi phê quaín lê Chi phê Bäü saín pháøm xuáút saín pháøm doanh nghiãûp baïn haìng Caïch phán loaûi naìy giuïp cho nhaì quaín lê biãút âæåüc kãút quaí kinh doanh laîi (läù) cuía tæìng màût haìng, tæìng loaûi dëch vuû maì doanh nghiãûp kinh doanh 3/ Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm - Xaïc âënh âuïng âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì âäúi tæåüng tênh giaï thaình saín pháøm. Cung cáúp thäng tin vãö chi phê thæûc tãú phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút giuïp nhaì quaín trë nàõm vaì kiãøm soaït âæåüc chi phê saín xuáút cuîng nhæ xaïc âënh giaï thaình saín xuáút dåí dang trong kç. - Læûa choün phæång aïn tênh giaï thaình thêch håüp phuì håüp våïi qui mä, âàûc âiãøm vaì yãu cáöu quaín lê. - Kiãøm tra láûp baïo caïo chi phê phán têch tçnh hçnh thæûc hiãûn kãú hoaûch vãö giaï thaình saín pháøm âãø âãö xuáút biãûn phaïp haû giaï thaình saín pháøm håüp lê II/ XAÏC ÂËNH ÂÄÚI TÆÅÜNG PHÆÅNG PHAÏP HOAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM. 1/ Âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút Âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút laì viãûc xaïc âënh phaûm vi giåïi haûn táûp håüp chi phê âäúi tæåüng naìy coï thãø laì saín pháøm hoàûc nhoïm saín pháøm cuìng loaûi, laì tæìng nhoïm saín pháøm chi tiãút hay bäü pháûn saín xuáút , laì âån âàût haìng laì giai âoaûn cäng nghãû. Laì phán xæåíng hoàûc bäü pháûn saín xuáút, hoàûc âån vë saín xuáút 2/ Phæång phaïp haûch toaïn chi phê saín xuáút Coï 2 phæång phaïp doanh nghiãûp coï thãø aïp duûng mäüt hoàûc âäöng thåìi hai phæång phaïp âãø táûp håüp chi phê saín Trang 4 xuáút: Phæång phaïp træûc tiãúp vaì phæång phaïp phán bäø giaïn tiãúp Tuyì thuäüc vaìo âàûc âiãøm saín xuáút cuía tæìng ngaình nghãö, doanh nghiãûp vaì mäúi quan hãû giæîa caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh trong doanh nghiãûp, vaì trçnh âäü cäng taïc quaín lê vaì haûch toaïn... maì trçnh tæû haûch toaïn chi phê åí caïc doanh nghiãûp khaïc nhau thç khäng giäúng nhau. Tuy nhiãn , coï thãø khaïi quaït chung viãûc táûp håüp chê phê saín xuáút qua caïc bæåïc sau: Bæåïc 1: Táûp håüp caïc chi phê cå baín coï liãn quan træûc tiãúp cho tæìng âäúi tæåüng sæí duûng Bæåïc2:tênh toaïn vaì phán bäø lao vuû cuía caïc ngaình saín xuáút kinh doanh phuû coï liãn quan træûc tiãúp cho tæìng âäúi tæåüng sæí duûng trãn cå såí khäúi læåüng lao vuû phuûc vuû vaì tênh giaï thaình âån vë lao vuû. Bæåïc 3:tênh toaïn vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung cho caïc loaûi saín pháøm coï liãn quan. Bæåïc 4: xaïc âënh chi phê saín xuáút dåí dang cuäúi kyì. Trang 5 3/ Âäúi tæåüng tênh giaï thaình: Âäúi tæåüng tênh giaï thaình laì saín pháøm,baïn thaình pháøm, cäng viãûc hoàûc lao vuû nháút âënh do doanh nghiãûp saín xuáút ra âoìi hoíi phaíi xaïc âënh täøng giaï thaình vaì giaï thaình âån vë. Âäúi tæåüng tênh giaï thaình coï thãø laì saín pháøm cuäúi cuìng, cuîng coï thãø laì saín pháøm trãn toaìn dáy chuyãön saín xuáút. Mäùi âäúi tæåüng tênh giaï thaình phaíi càn cæï vaìo âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút saín pháøm vaì chu kç saín xuáút cuía saín pháøm âãø xaïc âënh kç tênh giaï thaình cho phuì håüp ( thaïng, quê, nàm, âån âàût haìng) 4/ Phæång phaïp tênh giaï thaình saín pháøm Nhæîng phæång phaïp tênh giaï thaình thæåìng âæåüc aïp duûng : - Phæång phaïp træûc tiãúp (hay phæång phaïp giaín âån) - Phæång phaïp hãû säú - Phæång phaïp tè lãû - Phæång phaïp loaûi træì chi phê - Phæång phaïp liãn håüp - Phæång phaïp âënh mæïc Do giåïi haûn cuía chuyãn âãö cuîng nhæ âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút cuía cäng ty em xin trçnh baìy caïch tênh giaï thaình theo phæång phaïp træûc tiãúp . Phæång phaïp naìy aïp duûng âäúi våïi nhæîng saín pháøm, cäng viãûc coï quy trçnh cäng nghãû, saín xuáút âån giaín, kheïp kên, chu kç saín xuáút ngàõn vaì xen keî liãn tuûc, tênh giaï thaình phuì håüp våïi âäúi tæåüng kãú toaïn táûp håüp chi phê, kyì tênh giaï thaình laì quyïhoàûc thaïng Cäng thæïc tênh giaï thaình nhæ sau: Giaï thaình saín täøng chi phê xuáút chi phê saín xuáút Pháøm saín xuáút sinhn trong kyì âáöu kyì dåí dang cuoïi kyì chi phê dåí saín dang Tæì âoï ta coï: Giaï thaình âån vë Giaï thaình saín xuáút saín pháøm Saín pháøm Säú læåüng saín pháøm saín xuáút trong kyì Láûp baíng tênh theo khoaín muûc : Chè tiãu CP SXKD Dåí dang âáöu kyì CP SXKD Dåí dang trong kyì CP SXKD Dåí dang cuäúi kyì Giaï thaình SP Giaï thaình Âån vë SP CP NVL træûc tiãúp CP NC træûc tiãúp CP SXC 5/ Trçnh tæû haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình: Gäöm coï 3 bæåïc Trang 6 Bæåïc 1: Táûp håüp caïc yãúu täú chi phê phaïp sinh theo nåi phaït sinh chi phê, theo näüi dung kinh tãú cuía chi phê, theo khoaín muûc giaï thaình vaì theo âäúi tæåüng chëu chi phê Bæåïc 2: kãút chuyãøn hoàûc tuïnh toaïn phán bäø caïc chi phê saín xuáút âaî táûp håüp âæåüc åí bæåïc 1 cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê coï liãn quan âãø phuûc vuû cho viãûc täøng håüp chi phê saín xuáút phaït sinh trong kyì theo tæìng âäúi tæåüng phaíi chëu chi phê Bæåïc 3: Kiãøm kã âuïng giaï nhæîng saín pháøm dåí dang cuäúi kyì vaì tênh giaï thaình saín xuáút thæûc tãú åí caïc loaûi saín pháøm hoaìn thaình trong kyì trãn cå såí chi phê saín xuáút âaî táûp håüp âæåüc åí bæåïc 2 III/ HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TRÆÛC TIÃÚP 1. Haûch toaïn phán bäø chi phê NVL træûc tiãúp: Laì caïc chi phê nguyãn váût liãûu nhæ nguyãn liãûu chênh, váût liãûu phuû, nhiãn liãûu, phuû tuìng thay thãú tham gia træûc tiãúp vaìo quaï trçnh saín xuáút saín pháøm. Chi pjê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp thç nãn haûch toaïn træûc tiãúp vaìo âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút , haûn chãú viãûc phán bäø. Nãúu khäng haûch toaïn træûc tiãúp âæåüc thç måïi phán bäø theo tiãu thæïc thêch håüp. Tiãu thæïc phán bäø Nguyãn liãu chênh: Coï thãø phán bäø theo âënh mæïc tiãu hao, phán bäø theo hãû säú , phán bäø theo troüng læång saín pháøm Nguyãn váût liãûu phuû: Theo váût liãûu chênh, theo âënh mæïc, theo säú læåüng saín pháøm hoaìn thaình Nhiãn liãûu: Theo âënh mæïc hay theo giåì maïy chaûy Caïch phán bäø H = C/T Ci = H x Ti Trong âoï: H: Hãû säú phán bäø C: Chi phê cáön phán bäø T: Täøng tiãu thæïc phán bäø Ci: Chi phê phán bäø cho âäúi tæåüng i Ti: Tiãu thæïc phán bäø cho âäúi tæåüng I Âãø tênh toaïn táûp håüp chi phê nguyãn váût liãûu mäüt caïch chênh xaïc, kãú toaïn sæí duûng cäng thæïc CP NVL TT Giaï trë NVL TT âaî xuáút Giaï trë NVL TT Giaï trë NVL TT Gêa trë Thæûc tãú sæí duûng duìng åí kç træåïc nhæng xuáút trong kyì âãø chæa âæåüc sæí phãú liãûu Trong kyì chæa sæí duûng hãút saín xuáút duûng thu häöi Âãø táûp håüp vaì phán bäø chi phê træûc tiãúp , kãú toaïn sæí duûng TK621”chi váût liãûu træûc tiãúp” taìi khoaín naìy sau: 1.1) Kãút cáúu taìi khoaín 621 :chi váût liãûu træûc tiãúp": nguyãn váût liãûu phê nguyãn liãûu , coï kãút cáúu nhæ phê nguyãn liãûu, Trang 7 TK621 Giaï trë thæûc tãú nguãn váût liãûu - giaï trë nguyãn váût liãûu sæí duûng Sæí duûng træûc tiãúp saín xuáút, chãú taûo khäng hãút nháûp laûi kho Saín pháøm - giaï trë phãú liãûu thu häöi - Phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê vaì kãút chuyãøn vaìo TK 154 hoàûc TK 631 TK naìy cuäúi kyì khäng coï säú dæ - Trang 8 1.2) Trçnh tæû haûch toaïn (1) Xuáút kho nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho kãú toaïn ghi: Nåü TK 621 Coï TK 152 (KKTX) Coï TK 611 (KKTX) (2) a)mua nguyen váût liãûu vãö khäng nháûp kho maì xuáút sæí duûng træûc tiãúp, càn cæï vaìo hoaï âån cuîng nhæ caïc chæïng tæì traí tiãön kãú toaï ghi: Nåü TK 621: Nåü TK133 Coï TK111,112, 331 b)doanh nghiãûp aïp duûng VAT træûc tiãúp thç ghi Nåü TK621 Coï TK 111,112,331 3)cuäúi thaïng nãúu coï nguyãn váût liãûu sæí duûng khäng hãút nháûp laûi kho , càn cæï vaìo baïo caïo nguyãn váût liãûu chæa sæí duûng hãút kãú toaïn ghi: Nåü TK152 (KKTX) Nåü TK611 (KKTX) Coï TK621 4)cuäúi thaïng nãúu coï nguyãn váût liãûu sæí duûngchæa hãút khäng mang nháûp kho maì âãø laûi sang thaïng sau, càn cæï vaìo phiãúu baïo váût tæ coìn laûi cuäúi thaïng kãú toaïn ghi bàòng buït toaïn âoï: Nåü TK621 Coï TK152 5)cuäúi thaïng tênh toaïn âãø kãút chuyãøn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp thæûc tãú sæí duûng cho caïc âäúi tæåüng Nåü TK154(KKTX) Nåü TK631(KKTX) Coï TK621 1.3) Så âäö taìi khoaín: TK152 TK621 TK152(611) Xuáút kho NVL sæí Duûng træûc tiãúp saín xuáút NVL sæí duûng khäng hãút nháûp kho TK 111,112, 331 Mua NVL vãö khäng nháûp TK154 Kho duìng træûc tiãúp sx Cuäúi kyì kãút chuyãøn chi Phê NVL træûc tiãúp TK133 2/ Haûch toaïn chi phê nhán cäng træûc tiãúp Bao gäöm caïc khoaín nhæ tiãön læång chênh, tiãön læång phuû, tiãön cäng, caïc khoaín phuû cáúp, caïc khoaín trêch theo læång nhæ BHXH, BHYT, KPCÂ. chi phê nhán cäng træûc tiãúp Trang 9 âæåüc haûch toaïn træûc tiãúp vaìo âäúi tæåüng chëu chi phê nhán cäng træûc tiãúp coï liãn quan âãún nhiãöu âäúi tæåüng thç coï thãø sæí duûng phæång phaïp påhán bäø theo tiãön læång âënh mæïc cuía tæìng loaûi saín pháøm, lao vuû, dëch vuû phán bäø theo tè lãû våïi khäúi læåüng saín pháøm Âãø táûp håüp vaì phán bäø chi phê nhán cäng træûc tiãúp, kãú toaïn sæí duûng TK622 “chi phê nhán cäng træûc tiãúp” 2.1/ Kãút cáúu TK 622 “chi phê nhán cäng træûc tiãúp “ TK622 -Táûp håüp caïc chi phê nhán cäng træûc Phán bäø vaì kãút chuyãøn chi phê nhán cäng tiãúp tham gia vaìo saín xuáút saín pháøm træûc tiãúp cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê coï liãn quan Taìi khoaín naìy cuäúi kyì khäng coï säú dæ 2.2) Trçnh tæû haûch toaïn : (1)Càn cæï vaìo baíng täøng håüp thanh toaïn læång, tênh læång bao gäöm :læång chênh , læång phuû , phuû cáúp phaíi traí cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút vaì phán bäø cho tæìng âäúi tæåüng chëu chi phê Nåü TK334 Coï TK334 (3) Tiãön àn ca phaíi traí cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút Nåü TK622 Coï TK334 (3)Khi tênh læång nghè pheïp theo kãúï hoaûch cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút Nåü TK622 Coï TK335 (4) Trêch caïc khoaín theo læång theo tyí lãû quy âënh Nåü TK622 Coï TK338(3382,3383,3384) (5)Cuäúi kyì kãút chuyãøn hoaûc phán bäø chi phê nhán cäng træûc tiãúp Nåü TK154 (KKTX) Nåü TK631 (KKTX) Coï TK622 Trang 10 2.3) Så âäö taìi khoaín TK334 TK154(631) TK622 tiãön læång, tiãön àn ca phaíi kãút chuyãøn traí cho cäng nhán træûc tiãúp træûc tiãúp saín xuáút TK335 nhán cäng chi phê trêch træåc tiãön læång nghè ch CN træûc tiãúp saín xuáút TK338 trêch BHXH, BHYT, KPCÂ theo tyí lãû quy âënh tênh vaìo chi phê 3) Haûch toaïn chi phê saín xuáút chung: Chi phê saín xuáút chung laì nhæîng chi phê phaït sinh trong phaûm vi phán xæåíng . chi phê saín xuáút chung âæåüc phán bäø theo tiãön læång cäng nhán saín xuáút , theo säú giåì laìm viãûc cuía maïy moïc hoaûc theo âënh mæïc . Âãø haûch toaïn chi phê saín xuáút chung, kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 627”chi phê saín xuáút chung” taìi khoaín naìy coï 6 taìi khoaín cáúp 2 TK6271: chi phê nhán viãn phán xæåíng TK6272: chi phê nguyãn váût liãûu TK6273: chi phê duûng cuû saín xuáút TK6274: chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh TK6277: chi phê dëch vuû mua ngoaìi TK6278: chi phê khaïc bàòng tiãön 3.1) Kãút cáúu taìi khoaín 627”chi phê saín xuáút chung” TK627 táûp håüp chi phê saín xuáút chung caïc khoaín ghi giaím chi phê saín xuáút chung phaït sinh trong kyì phán bäø vaì kãút chuyãøn chi phê saín xuáút chung cho caïc âoïi tæåüng Taìi khoaín naìy cuäúi kyì khäng coï säú dæ 3.2)Trçnh tæû haûch toaïn : (1)tiãön læång, tiãön àn ca phaíi traí cho nhán viãn phán xæåíng Nåü TK627(1) Coï TK334 (2)trêch caïc khoaín theo læång cho nhán viãn phán xæåíng Nåü TK 627(1) Coï TK338(3382,3383,3384) (3)chi phê nguyãn váût liãûu sæí duûng åí phaûm vi phán xæåíng Nåü TK627(2) Trang 11 Coï TK 152 (5) khi xuáút duìng cäng cuû duûng cuû åí bäü pháûn quaín lyï phán xæåíng (6) (a) nãúu cäng cuû , duûng cuû phán bäø mäüt láön Nåü TK 627(3) Coï TK 153 (b)nãúu cäng cuû , duûng cuû phán bäø nhiãöu láön Nåü TK 627(3) Coï TK 142(1) (5) kháúu hao taìi saín cäú âënh phán xæåíng Nåü TK627(4) Coï TK 214 (6)tiãön âiãûn næåïc, tiãön thuã ngoaìi , sæîa chæîa taìi saín cäú âënh a)træåìng håüp chi phê dëch vuû mua ngoaìi phaït sinh nhoí Nåü TK 627(7) Nåü TK 133 Coï TK 111,112,331 b)træåìng håüp chi phê dëch vuû mua ngoaì phaït sinh mäüt láön låïn thç phaíi phán bäø trong nhiãöu kyì hoàûc trêch træåïc Nåü TK 627(7) Coï TK (335) 142 (7)caïc chi phê khaïc phaït sinh bàòng tiãön åí phaûm vi phán xæåíng Nåü TK 627(8) Coï TK 111,112,141 (8)khi phaït sinh caïc khoaín ghi giaím chi phê saín xuáút chung Nåü TK111,112 Coï TK627 (9) cuäúi kyì phán bäø vaì kãút chuyãøn chi phê saín xuáút chung Nåü TK154(KKTX) Nåü TK 631(KKTX) Coï TK627 Trang 12 3.3 Så âäö taìi khoaín: TK334 TK627 TK154 tiãön læång tiãön àn cuía nhán kyì kãút chuyãøn viãn quaín lyï phán xæåíng xuáút chung cuäúi chi phê saín TK338 trêch BHXH, BHYT, KPCÂ tênh vaìo chi phê(19%) TK152 giaï trë thæûc tãú cuía váût liãûu xuáút duìng TK331,111,112 chi phê dëch vuû mua ngoaìi TK1421,335 xuáút kho CCDC loaûi phán bäø 2 láön hoaûc trêch træåïc chi phê SXC låïn TK241 trêch kháúu hao TSCÂ duìng cho bäü phán saín xuáút TK111,112,141 chi phê bàòng tiãön khaïc liãn quan âãún CPSXC TK111,153,338 khi phaït sinh caïc khoaín giaím chi phê Ngoaìi caïc taìi khoaín sæí duûng trãn , kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm coìn sæí duûng mäüt säú taìi khoaín khaïc nhæ TK142”chi phê traí træåïc” , TK335”chi phê phaíi traí”, TK138”phaíi traí khaïc” IV) TÄØNG HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT , ÂAÏNH GIAÏ SAÍN PHÁØM DÅÍ DANG: 1) Täøng håüp chi phê saín xuáút: * Âäúi våïi doanh nghiãûp aïp duûng phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn: Âãø táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 154”chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang” 1.1) Kãút cáúu TK 154”chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang” TK154 Trang 13 D1: giaï trë phãú liãûu thu häöi, xæí lyï thiãût haûi saín Kãút chuyãøn chi phê NVL træûc tiãúp pháøm hoíng khäng tênh giaï thaình Kãút chuyãøn chi phê NC træûc tiãúp giaï thaình saín xuáút thæûc tãú cuía saín pháøm Kãút chuyãøn chi phê saín xuáút chung giaï trë váût liãûu , CCDC, haìng hoaï gia cäng Xong nháûp laûi kho D2: Chi phê saín xuáút cuía saín pháøm coìn Dåí dang cuäúi kyì 1.2) Trçnh tæû haûch toaïn: (1) Cuäúi kyì kãút chuyãøn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp , chi phê nhán cäng træûc tiãúp vaì chi phê saín xuáút chung Nåü TK 154 Coï TK621 Coï TK 622 Coï TK627 (2) Càn cæï vaìo giaï thaình saín xuáút thæûc tãú cuía saín pháøm, kãú toaïn ghi Nåü TK 155 nãúu âem saín pháøm nháûp kho Ü Nåü TK 632 nãúu âem saín pháøm tiãu thuû træûc tiãúp Nåü TK 157 nãúu âem saín pháøm gåíi âi baïn Coï TK154 (3) Trong træåìng håp phaït sinh caïc khoaín bäöi thæåìng váût cháút vaì thu häöi phãú liãûu do saín pháøm hoíng khäng sæîa chæîa âæåüc Nåü TK152 phãú liãûu thu häöi Nåü TK 138 säú tiãön âæåüc bäöi thæåìng Coï TK154 1.3) Så âäö taìi khoaín: TK621,622,627 TK154 TK152,1388 Cuäúi kyì kãút chuyãøn phãú liãûu thu häöi Chi phê NVL, chi phê NCTT ,chi phê SXC saín pháøm hoíng khäng saín xuáút âæåüc TK155,157,632 Gêa thaình saín pháøm Nháûp kho gåíi baïn hoàûc baïn træûc tiãúp * Âäúi våïi caïc doanh nghiãûp aïp duûng phæång phaïp kiãøm kã âënh kyì: Trang 14 Âãø táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm , kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 631 . taìi khoaín naìy âæåüc haûch toaïn chi tiãút theo âëa âiãøm phaït sinh chi phê vaì theo loaûi , nhoïm saín pháøm 1.1/ Kãút cáúu taìi khoaín 631 “ giaï thaình saín xuáút” TK631 Giaï trë saín pháøm dåí dang âáöu kyì kãút chuyãøn chi phê saín xuáút saín pháøm Chi phê saín xuáút thæûc tãú phaït sinh dåí dang âáöu kyì Trong kyì chuyãøn vaìo TK154 giaï thaình saín xuaït thæûc tãú cuía saín Pháøm hoaìn thaình trong kyì 1.2/ Trçnh tæû haûch toaïn: (1a) Âáöu kyì kãút chuyãøn chi phê saín xuáút cuía saín pháøm dåí dang âáöu kyì Nåü TK631 Coï TK154 (b) Cuäúi kyì kãút chuyãøn chi phê nguyãn váût liãûu , chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung cho caïc âäúi tæåüng chëu chi phê Nåü TK631 Coï TK621 Coï TK622 Coï TK627 (2) Træåìng håüp phaït sinh saín pháøm hoíng khäng chæîa âæåüc phaíi theo kãút quaí xæí lyï cuía caïc cáúp coï tháùm quyãön Nåü TK 611 giaï trë phãú liãûu thu häöi Nåü TK 138 säú tiãön bäöi thæåìng váût cháút Nåü TK 811 chi phê báút thæåìng Coï TK631 (3a) Cuäúi kyì tiãún haình kiãøm kã , âaïnh giaï saín pháøm dåí dang Nåü TK154 Coï TK631 b) Giaï thaình saín xuáút cuía saín pháøm , cäng viãûc hoaìn thaình trong kyì Nåü TK632 Coï TK631 Trang 15 1.3) TK154 Så âäö taìi khoaín: TK631 TK611 TK621 TK138 TK622 TK811 TK627 TK154 TK632 2) Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang Saín pháøm dåí dang laì nhæîng saín pháøm coìn âang nàòm trong giai âoaûn chãú biãún hoàûc laì nhæîng saín pháøm âaî kãút thuïc giai âoaûn saín xuáút nhæng chæa laìm thuí tuûc nghiãûm thu nháûp kho thaình pháøm . Sau âáy laì mäüt säú phæång phaïp âaïnh giaï saín pháøm dåí dang cuäúi kyì 2.1) Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo chi phê nguyãn váût liãûu chênh : Theo phæång phaïp naìy giaï trë saín pháøm dåí dang cuäúi kyì chè tênh pháön chi phê nguyãn váût liãûu chênh, coìn caïc chi phê khaïc nhæ chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung tênh hãút cho saín pháøm hoaìn thaình trong kyì: Cäng thæïc tênh nhæ sau: chi phê NVL chi phê NVL chênh dåí dang chênh phaït sinh Giaï trë saín pháøm dåí âáöu kyìì trong ky säú læåüng saín pháøm dang cuäúi kyì dåí dang cuäúi kyì säú læåüng saín säú læåüng saín pháøm pháøm hoaìn thaình dåí dang cuäúi kyì Phæång phaïp naìy chè aïp duûng âäúi våïi doanh nghiãûp coï chi phê nguyãn váût liãûu chênh chiãúm tyí troüng låïn trong giaï thaình saín pháøm. Trong thæûc tãú, phæång phaïp naìy coï thãø aïp duûng räüng raîi bàòng caïch xaïc âënh giaï trë saín pháøm dåí dang theo chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. 2.2) Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo phæång phaïp æåïc læåüng saín pháøm hoaìn thaình tæång âæång : Phæång phaïp naìy phaíi càn cæï vaìo khäúi læåüng saín pháøm dåí dang vaì mæïc âäü chãú biãún hoaìn thaình cuía chuïng âãø quy âäøi khäúi læåüng saín pháøm dåí dang ra khäúi læåüng saín pháøm hoaìn thaình tæång âæång . Sau âoï láön læåüt tênh tæìng khoaín chi phê saín xuáút cho saín pháøm dåí dang cuäúi kyì nhæ sau: Trang 16 Âäúi våïi chi phê nguyãn váût liãûu chênh ta xaïc âënh saín pháøm dåí dang cuäúi kyì nhæ åí muûc 2.1 Âäúi våïi chi phê chãú biãún gäöm chi phê nhán cäng vaì chi phê saín xuáút chung thç ta æåïc læåüng nhæ sau: Chi phê chãú chi phê chãú Chi phê chãú biãún dåí dang biãún phaït sinh Säú læåüng biãún tênh cho âáöu kyì trong kyì saín pháøm % saín pháøm dåí dåí dang hoaìn dang cuäúi kyì säú læåüng saín Säú læåüng saín % cuäúi thaình pháøm hoaìn pháøm dåí dang hoaìn kyì thaình cuäúi kyì thaình + x = + x x Phæång phaïp naìy thêch håüp våïi nhæîng doanh nghiãûp maì trong giaï thaình saín pháøm chi phê nguyãn váût liãûu chiãúm tyí troüng khäng cao, khäúi læåüng saín pháøm dåí dang cuäúi kyì nhiãöu vaì biãún âäüng låïn hån so våïi âáöu kyì 2.3) Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo chi phê saín xuáút âënh mæïc: Theo phæång phaïp naìy kãú toaïn càn cæï vaìo khäúi læåüng saín pháøm dåí dang vaì chi phê âënh mæïc âãø xaïc âënh giaï trë saín pháøm dåí dang . V) TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM: 1) Táûp håüp chi phê theo yãu cáöu giaï thaình ; Âãø tênh giaï thaình saín pháøm , phaíi táûp håüp chi phê saín pháøm theo âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê . Càn cæï vaìo âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút, tênh cháút quy trçnh cäng nghãû , âàûc âiãøm saín pháøm vaì âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút âaî xaïc âënh maì aïp duûng phæång phaïp haûch toaïn chi phê saín xuáút thêch håüp . 2) Tênh giaï thaình saín pháøm theo phæång phaïp træûc tiãúp : Giaï trë saín Chi phê saín Giaï trë saín pháøm dåí dang xuáút phaït sinh pháøm dåí dang Giaï thaình âáöu kyì trong kyì cuäúi kyì âån vë saín pháøm Säú læåüng saín xuáút ra trong kyì + + = säú læåüng: thaïng: PHIÃÚU TÊNH GIAÏ THAÌNH âån vë tênh nàm: Trang 17 PHÁÖN HAI TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI NHAÌ MAÏY SÅÜI THUÄÜC CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VIÃÛT HOA A) TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI NHAÌ MAÏY SÅÜI THUÄÜC CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VIÃÛT HOA I) QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA CÄNG TY: 1) Quaï trçnh hçnh thaình: Cäng ty Hoaì Thoü âæåüc thaình láûp tæì nàm 1965 våïi tiãön thán laì SICOVINA chuyãn saín xuáút såüi vaì vaíi . Sau nàm 1975 , cäng ty âæåüc hæîu hoaï vaì âäøi tãn thaình cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa . Âãún thaïng 9/1997 âãø phuì håüp våïi phaûm vi saín xuáút cäng ty chênh thæïc âäøi tãn thaình cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa . Hiãûn nay cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa laì mäüt trong nhæîng cäng ty haìng âáöu ngaình såüi – may åí miãön trung våïi mäüt quy trçnh keïo såüi vaì may màûc +Tãn cäng ty:cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa + Tãn giao dëch : HOTEXCO + Âëa chè cäng ty: 36 Äng Êch Âæåìng, Hoaì Thoü , Hoaì Vang thaình phäú Âaì Nàông + Âiãûn thoaûi: 0511846290, 670295,846926, 846128 Lénh væûc hoaût âäüng :saín xuáút kinh doanh, xuáút nháûp kháøu såüi , vaíi, saín xuáút may màûc Thë træåìng : näüi âëa, caí næåïc Xuáút kháøu: myî, EU, nháût vaì caïc næåïc cháu áu khaïc Täøng säú nhán viãn: 3500 ngæåìi Diãûn têch màût bàòng: 97730m2 Cå såí váût cháút bao gäöm: Mäüt nhaì maïy såüi: nhaì maïy såüi laì kháu âáöu tiãn cuía chu kyì saín xuáút caïc loaûi såüi tæì caïc nguyãn liãûu thu bäng, cättän, xå polyster phuûc vuû sæí duûng näüi bäü baïn ra cho khaïch haìng näüi âëa vaì xuáút kháøu. Quy mä nhaì maïy: + Nàng læûc thiãút bë : trãn 30000 coüc + Saín læåüng: 2700táún + Nhán læûc: 450 ngæåìi + Âëa chè Nhaì Maïy såüi : nàòm trong khuän viãn cäng ty + Âiãûn thoaûi: 0511846218 + Saín pháøm cuía cäng ty gäöm: Caïc loai såüi tæì chè säú Nm16 âãún Nm76 Haìng may màûc : aïo jacket, så mi, quáön aïo thãø thao Khaïch haìng: hiãûn nay cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa coï mäüt säú khaïch haìng truyãön thäúng âãún mua haìng + Cäng ty cäø pháön váût tæ xuáút nháûp kháøu Tán Bçnh + Cäng ty traïch nhiãûm hæîu haûn saín xuáút vaì thæång maûi Häöng Vinh + Cäng ty traïch nhiãûm hæuî haûn vaì thæång maûi dëch vuû Hoa Læ + Cäng ty may Âäng AÏ Trang 18 + Cå såí Táún Taìi 2/ Quaï trçnh phaït triãøn cuía Cäng Ty: Cäng ty coï nhiãöu kãú hoaûch, nhiãöu phæång phaïp nhàòm tu sæîa thiãút bë âaî xuäúng cáúp nghiãm troüng, tçm kiãúm thë træåìng tiãu thuû, chuyyãøn âäøi màût haìng saín xuáút xong váùn bãú tàõc. Trong caïc nàm 1989 âãún 1990 liãn hiãûp dãût Viãût Nam âaî bäø sung cho Cäng Ty mäüt dáy chuyãön thiãút bë dãût khàn bäng cuía Liãn Xä cuî, dáy chuyãön cuía thiãút bë naìy quaï laûc háûu so våïi thãú giåïi vaì khu væûc. Vç váûy saín pháøm khäng tiãu thuû âæåüc räüng raîi, chè tiãu cuía caïc næåïc Âäng AÏ vaì Liãn Xä nãn khi hãû thäúng chênh trë åí âáy suûp âäø thç cäng ty máút hàón thë træåìng tiãu thuû, thë træåìng måïi khäng cháúp nháûn saín pháøm saín xuáút ra khäng âaût hiãûu quaí vãö kyî thuáût. Do âoï cäng ty âaî thanh toaïn toaìn bäü dáy chuyãön naìy. Tæì nàm 1997 âãún nay, våïi sæû giuïp âåî cuía täøng cäng ty Dãût May Viãût Nam, Cäng ty âaî âáöu tæ thãm 2 xê nghiãûp may gäöm 18 dáy chuyãön âæåüc âáöìu tæ trang thiãút bë cuía Nháût, våïi täøng säú väún âáöu tæ laì 16,845 tyí æåïc tênh doanh thu âaût 20 tyí trãn nàm. Væìa qua cäng Ty âaî âæåüc cáúp giáúy chæïng nháûn ISO 9001- 2000 våïi muûc tiãu cháút læåüng. Pháún âáúu âaût chè tiãu cháút læåüng saín pháøm loaûi : Dáy chuyãön YÏ chiãúm 95 % , dáy chuyãön Myî chiãúm 90 % Âaìo taûo låïp cäng nhán kyî thuáût coï trçnh âäü âaûi hoüc. Âãø thæûc hiãûn muûc tiãu trãn Cäng ty thäng tin âãún toaìn bäü täø chæïc. Táöm quan troüng nhæîng viãûc âaïp æïng nhu cáöu cuía khaïch haìng cuîng nhæ nhæîng yãu cáöu vãö luáût âënh, xáy dæûng laìm âuïng ngay tæì âáöu, aïp duûng cho mäüt hãû thäúng quaín lyï cháút læåüng coï hiãûu læûc vaì hiãûu quaí, âaím baío moüi yãu cáöu tiãu chuáøn ISO 9001 -2000 3/ Chæïc nàng kinh doanh vaì vai troì cuía nhaì Maïy Såüi 3.1/ Chæïc nàng kinh doanh Cäng ty håüp âäöng våïi khaïch haìng trong næåïc vaì ngoaìi næåïc mua nguyãn váût liãûu åí Liãn Xä, cuía Táy Phi vaì Âäöng Nai , haìng thaïng cung cáúp xuäúng nhaì maïy saín xuáút . Khi saín xuáút trong nhaì maïy chuyãøn saín pháøm såüi cho cäng ty tiãu thuû , do âoï nhaì maïy sæí duûng TK136 Taìi khoaín 1365: phaíi thu näüi bäü nhaì maïy såüi Taìi khoaín 136D: phaíi thu näüi bäü cuía xê nghiãûp dãût Taìi khoaín 136M: phaíi thu näüi bäü cuía xê nghiãûp may Tçnh hçnh lao âäüng : Täøng säú lao âäüng trong nhaì maïy laì 415 ngæåìi , trong âoï: + Lao âäüng tiãön læång: 406ngæåìi ; Häü saín äúm âau: 9 ngæåìi 3.2) Vai troì cuía nhaì maïy såüi : nhaì maïy såüi laì âån vë thaình viãn træûc thuäüc cäng ty Cäø pháön Viãût Hoa , nhaì maïy hoaût âäüng saín xuáút âäüc láûp, saín xuáút saín pháøm såüi theo yãu cáöu cuía khaïch haìng. Trang 19 Nhaì maïy såüi coï nhiãûm vuû saín xuáút saín pháøm såüi vaì khi saín xuáút hoaìn thaình nháûp kho , nhaì maïy gåíi saín pháøm cho cäng ty tiãu thuû , haìng thaïng tênh 3% doanh thu âãø näüp lãn cäng ty laìm quyî quaín lyï Âàûc âiãøm saín xuáút vaì quy trçnh cuía nhaì maïy såüi + Âàûc âiãøm : nguyãn váût liãûu âáöu vaìo laì bäng thiãn nhiãn , xå hoaï hoüc qua dáy chuyãön kheïp kên âi tæì xå bäng, âaïnh bäng, chéa, gheïp, thä, såüi cän - cän - thaình pháøm Quy trçnh cäng nghãû keïo såüi : II/ TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ VAÌ BÄÜ MAÏY CÄNG TY 1/ Täø chæïc quaín lyï vaì bäü maïy cäng ty 1.1/ Så âäö cå cáúu täø chæïc quaín lyï vaì bäü maïy cäng ty Trang 20
- Xem thêm -