Tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí, xây dựng số 18 – coma 18

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, khèi l-îng ®Çu t- vµo x©y dùng hµng n¨m cña n-íc ta hiÖn nay t¨ng rÊt nhanh. KÐo theo ®ã ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng ty x©y dùng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ víi nguån vèn ®Çu t- phong phó vµ tÝnh c¹nh tranh cña thÞ tr-êng x©y dùng trong n-íc t¨ng lªn râ rÖt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c doanh nghiÖp x©y dùng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i n¨ng ®éng trong tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt cÇn lµm tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh»m tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ thµnh hîp lý mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l-îng. Cã thÓ nãi ®©y chÝnh lµ con ®-êng ®óng ®¾n ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng nh-ng ®Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch qu¶n lý tèt chi phÝ, h¹ thÊp chi phÝ th«ng qua viÖc sö dông tiÕt kiÖm ®Çu vµo, tËn dông tèt nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch tèi -u… vµ muèn thùc hiÖn ®-îc, c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cÇn ph¶i nhê ®Õn kÕ to¸n – mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ h÷u hiÖu nhÊt mµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nã ®-îc coi nh- ng«n ng÷ kinh doanh, nh- nghÖ thuËt ®Ó ghi chÐp, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ bé phËn quan träng hµng ®Çu, ¶nh h-ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Qua sè liÖu bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cung cÊp, c¸c nhµ qu¶n lý theo dâi ®-îc chi phÝ, gi¸ thµnh tõng c«ng tr×nh theo tõng giai ®o¹n, tõ ®ã ®èi chiÕu, so s¸nh víi sè liÖu ®Þnh møc, t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t-, chi phÝ dù to¸n ®Ó t×m ra nguyªn nh©n chªnh lÖch, kÞp thêi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Ò ra. NhËn thøc ®-îc ý nghÜa, vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ, x©y dùng sè 18 – Coma 18 víi sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« trong phßng kÕ to¸n, cïng víi sù ®Þnh h­íng cña c« gi²o em ®± chän ®Ò t¯i “ H³ch to²n chi phÝ s°n xuÊt v¯ tÝnh gi² thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ, x©y dùng sè 18 – Coma 18” cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. 1 Néi dung chuyªn ®Ò gåm 2 ch-¬ng chÝnh Ch-¬ng I: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ, x©y dùng sè 18 – Coma 18. Ch-¬ng II: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ, x©y dùng sè 18 – Coma 18 2 PhÇn I Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty CP c¬ khÝ x©y dùng sè 18 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ, x©y dùng sè 18 ( coma18) 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty C¬ khÝ ®iÖn Hµ t©y – trùc thuéc së c«ng nghiÖp Hµ T©y n»m ngay ®Þa bµn ThÞ x· Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y víi kh¶ n¨ng kinh doanh chÝnh lµ s¶n xuÊt c¬ khÝ vµ x©y l¾p ®iÖn, víi gi¸ trÞ s¶n l-îng hµng n¨m kh«ng cao, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc cßn nghÌo nµn kh«ng ®¸p øng ®-îc víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn t¹i mÆc dï n»m ngay cöa ngâ cña Thñ §« Hµ Néi. Tr-íc t×nh h×nh nh- vËy, Tæng C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng ®· nh×n thÊy sù thuËn lîi vÒ ®Þa bµn ho¹t ®éng, cïng víi ý t-ëng sÏ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ §«ng nh-: §Çu t- x©y dùng khu chung c- La Khª võa ®Ó gi¶i quyÕt chç ë cho C¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng C«ng ty vµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ chç ë cho nh©n d©n trªn ®Þa bµn ThÞ x· Hµ §«ng, §Çu t- x©y dùng Nhµ m¸y chÕ t¹o cét ®iÖn thÐp BÝch Hoµ, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ X©y l¾p, DÞch vô..... Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng ®· m¹nh d¹n ®Ò nghÞ víi Bé X©y dùng vµ Së C«ng nghiÖp Hµ t©y xin ®-îc tiÕp nhËn C«ng ty c¬ khÝ ®iÖn hµ t©y vÒ lµm ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty v¯ ®æi tªn th¯nh “C«ng ty C¬ khÝ, X©y l¾p ®iÖn & ph²t triÓn h³ tÇng”, tªn gäi t¾t COMA18. Cuèi n¨m 2002, ®Çu n¨m 2003, Së c«ng nghiÖp Hµ T©y ®ång ý chuyÓn giao nguyªn tr¹ng, Bé X©y dùng ®ång ý tiÕp nhËn vµ C«ng ty C¬ khÝ, x©y l¾p ®iÖn & ph¸t triÓn h¹ tÇng chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së C«ng ty C¬ khÝ ®iÖn Hµ T©y cò theo 02 QuyÕt ®Þnh: - QuyÕt ®Þnh sè 1750-Q§/UB ngµy 25 –12- 2002 cña UBND tØnh Hµ T©y vÒ viÖc chuyÓn giao nguyªn tr¹ng C«ng ty C¬ khÝ ®iÖn Hµ T©y vÒ lµm Doanh nghiÖp - QuyÕt ®Þnh sè 03/Q§-BXD ngµy 02-01-2003 cña Bé tr-ëng bé X©y Dùng vÒ viÖc tiÕp nhËn C«ng ty C¬ khÝ - §iÖn Hµ T©y lµm doanh nghiÖp thµnh viªn vµ h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng (COMA) vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty C¬ khÝ, x©y l¾p ®iÖn vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng (tªn viÕt t¾t lµ COMA18). 3 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè : 2102/Q§-BXD ngµy 11/1/2005 cña Bé tr-ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty C¬ khÝ, X©y l¾p ®iÖn vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng thuéc Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng thµnh C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ X©y dùng sè 18 (COMA 18) . - Vèn ph¸p ®Þnh lµ 13.5 tû VN§. - Tæng gi¸m ®èc lµ Lª Huy L©n. - Tªn viÕt t¾t lµ : COMA 18. Tªn tiÕng anh lµ :join stock company 18 Sau khi thñ tôc tiÕp nhËn vµ chuyÓn giao hoµn tÊt, Bé X©y dùng ®· lùa chän C¸n bé thùc sù cã n¨ng lùc vµ t©m huyÕt vÒ lµm Tæng Gi¸m §èc C«ng ty COMA18. Nh÷ng ngµy ®Çu Ban L·nh ®¹o C«ng ty ph¶i b¾t ®Çu mua s¾m tõ trang thiÕt bÞ lµm viÖc v¨n phßng vµ trang thiÕt bÞ thi c«ng, mét mÆt võa tæ chøc l¹i bé m¸y gióp viÖc, võa t×m viÖc lµm, võa lo b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn...., nh-ng ®-îc sù quan t©m cña cÊp trªn nªn rÊt nhanh chãng C«ng ty ®· æn ®Þnh ®-îc s¶n xuÊt kinh doanh ®-a gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh cao vät, æn ®Þnh viÖc lµm cho hµng tr¨m c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh÷ng ng-êi ®ang nghØ v× kh«ng cã viÖc lµm th× nay ®-îc gäi ®i lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh nªn rÊt yªn t©m lµm viÖc. Ngoµi ra C«ng ty cßn tuyÓn dông nhiÒu c¸n bé gióp viÖc cã tr×nh ®é, nhiÒu c«ng nh©n thùc sù cã tay nghÒ... HiÖn t¹i C«ng ty COMA18 ®ang æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh ®a d¹ng. HiÖn nay trô së chÝnh cña C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ X©y dùng sè 18 (COMA 18) ®-îc ®Æt t¹i: Km sè 10 - §-êng NguyÔn Tr·i (Hµ Néi - Hµ §«ng) – ThÞ x· Hµ §«ng – TØnh Hµ T©y. 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ X©y dùng sè 18 (COMA 18) lµ doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, cã con dÊu, cã tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng vµ §iÒu lÖ riªng cña C«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng phª chuÈn. C«ng ty cã quyÒn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, cã quyÒn b¶o vÖ tµi s¶n, quyÒn khiÕu n¹i tr-íc c¬ quan Ph¸p luËt Nhµ N-íc ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®¬n vÞ vi ph¹m Hîp ®ång kinh tÕ. a. Chøc n¨ng: 4 - S¶n xuÊt, chÕ t¹o c¬ khÝ, chÕ t¹o thiÕt bÞ vËt liÖu vµ phô kiÖn, gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng phôc vô c¸c ngµnh ®iÖn, x©y dùng vµ c«ng nghiÖp kh¸c. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®-êng d©y t¶i ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi, c«ng tr×nh kiÕn tróc h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ. - §Çu t- ph¸t triÓn vµ kinh doanh nhµ. - T- vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®iÖn, t- vÊn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng thñy lîi, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. - ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p r¸p c¸c lo¹i thiÕt bÞ n©ng h¹. Gia c«ng chÕ t¹o l¾p dùng cét ViBa. L¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ chuyÓn giao c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ c¬ khÝ ®éng lùc vµ ®iÖn tö. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, cÇu ®-êng , bÕn c¶ng. VËn t¶i ®-êng bé. - Kinh doanh Kh¸ch s¹n, Nhµ hµng ¨n uèng, dÞch vô du lÞch. b. NhiÖm vô: Qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ®-îc giao, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, c©n b»ng gi÷a thu vµ chi, thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ ®Çy ®ñ víi Nhµ N-íc vµ lîi nhuËn cho Tæng C«ng ty. §¶m b¶o cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®êi sèng C¸n bé Nh©n viªn ngµy cµng ®-îc n©ng cao. Cã tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn vµ phÊn ®Êu thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. Qu¶n lý vµ chØ ®¹o C«ng ty ho¹t ®éng theo c¬ chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. II. C«ng nghÖ s¶n xuÊt 2.1. ThuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc, c¬ së h¹ tÇng, nhµ cöa... s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc, cã kÝch th-íc vµ chi phÝ lín, thêi gian hoµn thµnh l©u dµi... XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ X©y dùng sè 18 (COMA 18) nãi riªng còng gièng nh- c¸c C«ng ty x©y l¾p nãi chung. Mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ ph©n bæ ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Thêi gian ®Ó 5 hoµn thµnh mét s¶n phÈm dµi hay ng¾n tuú thuéc vµo quy m« tõng h¹ng môc, c«ng tr×nh lín hay nhá, ®¬n gi¶n hay phøc t¹p, ®iÒu kiÖn thi c«ng thuËn lîi hay phøc t¹p... ChØ mét sè c«ng tr×nh ®Æc biÖt C«ng ty ®-îc Nhµ n-íc vµ Bé X©y dùng chØ ®Þnh thÇu th«ng qua Tæng C«ng ty, cßn l¹i hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Êu thÇu. Vµ ®Ó ®¶m b¶o tróng thÇu C«ng ty ph¶i chøng minh ®-îc kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña m×nh trªn mäi mÆt: Kh¶ n¨ng tæ chøc thi c«ng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ph-¬ng tiÖn m¸y mãc thi c«ng, nh©n lùc, tiÕn ®é c«ng tr×nh, tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh khi tham gia ®Êu thÇu ®Òu ph¶i cã tiÒn ®Æt cäc hoÆc GiÊy b¶o l·nh (®Æt cäc) cña Ng©n hµng nép cho chñ ®Çu t- tr¸nh t×nh tr¹ng ®¬n vÞ tróng thÇu nh-ng v× lý do nµo ®ã bá kh«ng thi c«ng th× sÏ ph¶i båi th-êng kho¶n tiÒn ®Æt cäc. Do vËy tr-íc khi lµm Hå s¬ dù thÇu C«ng ty ph¶i ®i thùc tÕ hiÖn tr-êng ®Ó kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn thi c«ng sau ®ã míi b¾t tay vµo c«ng viÖc lµm Hå s¬ dù thÇu, qu¸ tr×nh nµy ph¶i ph¶i hÕt søc thËn träng, chÝnh x¸c vµ cè g¾ng ®Ó tróng thÇu mµ vÉn ®¶m b¶o ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mçi s¶n phÈm sau khi hoµn thµnh. Sau khi ®· tróng thÇu, hoµn thµnh phÇn ký Hîp ®ång, C«ng ty b¾t ®Çu tæ chøc thi c«ng lµm sao ®¶m b¶o tiÕn ®é chÊt l-îng kü thuËt s¶n phÈm vµ an toµn lao ®éng. Mçi h¹ng môc c«ng viÖc hoµn thµnh ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu s¬ bé ®ång ý chuyÓn b-íc tiÕp theo do Gi¸m s¸t kü thuËt bªn A ký x¸c nhËn. Mçi c«ng tr×nh ph¶i më sè nhËt ký thi c«ng hµng ngµy còng do Gi¸m s¸t kü thuËt bªn A ký x¸c nhËn. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé hai bªn sÏ tæ chøc nghiÖm thu khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh, chÊt l-îng toµn bé c«ng tr×nh vµ bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t- ®-a vµo sö dông. Thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh th-êng lµ 12 th¸ng ®-îc tÝnh tõ ®©y. Tuú theo sù tho¶ thuËn trªn Hîp ®ång bªn A sÏ t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho bªn B theo tõng giai ®o¹n hoÆc khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh nµo ®ã, khi kÕt thóc c«ng tr×nh bµn giao sÏ ®-îc thanh to¸n hÕt sè tiÒn cßn l¹i trõ sè tiÒn b¶o hµnh bªn A gi÷ l¹i kho¶ng 5%, hÕt thêi gian b¶o hµng sÏ thµnh to¸n hÕt. Hå s¬ nghiÖm thu bµn giao tæng thÓ c«ng tr×nh bao gåm: Hå s¬ hoµn c«ng, Biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt, Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l-îng hoµn thµnh. TÊt c¶ c¸c biªn b¶n nµy ®-îc lËp dùa trªn nhËt ký thi c«ng vµ biªn b¶n nghiÖm thu tõng h¹ng môc c«ng viÖc. 6 22. S¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt S¬ ®å:..... Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty COMA18: Tæ chøc Hå s¬ ®Êu thÇu Th«ng b¸o tróng thÇu ChØ ®Þnh thÇu Hîp ®ång kinh tÕ víi chñ ®Çu t- thÇu B¶o vÖ ph-¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p tæ chøc c«ng thi c«ng LËp ph-¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng TiÕn hµnh tæ chøc thi c«ng theo kÕ ho¹ch Hå s¬ quyÕt to¸n Thµnh lËp Ban chØ huy c«ng tr-êng Hå s¬ nghiÖm thu h¹ng môc c«ng viÖc, nhËt ký thi c«ng Tæ chøc nghiÖm thu toµn bé vµ bµn giao c«ng tr×nh III. Tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp. 3.1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 7 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y: Trong n¨m 2005 vµ n¨m 2006 Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi cã tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh- s¬ ®å: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ®Çu t- -PT Phô tr¸ch s¶n xuÊt Phßn g HCQT Phßn g Kinh doan h Phßn g TCKT Phßn g KHC¦ Phßn g Kü thuËt Phßn g QA PXC N PXC § Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý:  Gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®øng ®Çu nhµ m¸y, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña nhµ m¸y vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®-îc giao: chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh, c«ng nghÖ, kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm, tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh.  Phã Gi¸m ®èc nhµ m¸y: lµ ng-êi gióp viÖc Gi¸m ®èc, thùc hiÖn c¸c lÖnh s¶n xuÊt kinh doanh cña Gi¸m ®èc vµ phô tr¸ch qu¶n lý tõng lÜnh vùc cña nhµ m¸y theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc; ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ mÆt ®-îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn, b¶o ®¶m duy tr× tèt nhÊt hÖ thèng chÊt l-îng ISO- HACCP trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch.  Phßng Hµnh chÝnh- Qu¶n trÞ: Cã chøc n¨ng tæ chøc lao ®éng trong biªn chÕ, ®iÒu ®éng c«ng nh©n trong c«ng ty vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý c«ng ty.  Phßng kinh doanh: Chøc n¨ng chÝnh lµ tiÕp thÞ, t×m viÖc, lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n cho c«ng ty, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 8  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng h¹ch to¸n tËp hîp sè liÖu, th«ng tin theo c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c th«ng tin tµi chÝnh liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý.  Phßng kÕ ho¹ch- cung øng: cã chøc n¨ng theo dâi tæng hîp, ph©n tÝch kÕ ho¹ch b¸n hµng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®Çu t- ph¸t triÓn vµ lËp kÕ ho¹ch sung øng vËt t-, nguyªn liÖu, bao b× vµ c¸c mÆt kh¸c ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh cña nhµ m¸y.  Phßng kü thuËt: cã chøc n¨ng qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt, qu¶n lý kü thuËt vµ quy tr×nh s¶n xuÊt còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm cña nhµ m¸y theo ®óng tiªu chuÈn ISO- HACCP .  Phßng QA: chøc n¨ng chÝnh lµ ®¶m b¶o chÊt l-îng cña s¶n phÈm trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Õn thµnh phÈm ®óng theo quy ®Þnh, tiªu chuÈn quy ®Þnh.  Ph©n x-ëng c«ng nghÖ: chøc n¨ng chÝnh lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tæ chøc s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®¸p øng ®-îc kÕ ho¹ch b¸n hµng, chÊt l-îng s¶n phÈm .  Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn: qu¶n lý vËn hµnh hÖ thèng phô trî bao gåm: ®iÖn, n-íc l¹nh, khÝ nÐn, h¬i vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ b¶o d-ìng, söa ch÷a gia c«ng thiÕt bÞ nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt. 3. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm cña Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi: Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi s¶n xuÊt s¶n phÈm theo mét quy tr×nh tù ®éng vµ khÐp kÝn trong m«i tr-êng hoµn toµn tiÖt trïng víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. Trªn c¬ së ®ã, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng 9 vµ bé m¸y kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®¶m b¶o gän nhÑ, lµm viÖc cã hiÖu qu¶. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m §èc c«ng ty vµ c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n-íc vÒ phÇn viÖc ®-îc giao. §«n ®èc kiÓm tra xö lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp c¸c th«ng tin thµnh c¸c b¸o c¸o cã ý nghÜa gióp cho viÖc xö lý ra QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m §èc c«ng ty. Phã phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô kiÓm tra chi tiÕt t×nh h×nh c«ng viÖc cô thÓ cña phßng kÕ to¸n, cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Kiªm kÕ to¸n chuyªn qu¶n ®¬n vÞ cÊp d-íi. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tr-ëng phßng kÕ to¸n vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng. KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô n¾m b¾t chung toµn bé qu¸ tr×nh h¹ch tãan vµ ®-a ra nh÷ng kÕt qu¶ cuèi cïng cña c«ng t¸c kÕ to¸n th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n ng©n hµng: ChØ chuyªn s©u vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Õn ng©n hµng, trùc tiÕp theo dâi c¸c kho¶n vay vµ c«ng nî ph¶i tr¶ ®èi víi c¸c ng©n hµng ®ang thùc hiÖn, lËp c¸c b¸o c¸o liªn quan ®Õn doanh thu vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. KÕ to¸n thanh to¸n: Thùc hiÖn thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kiÓm tra c¸c chøng tõ tr-íc khi thanh to¸n, vµo sæ chi tiÕt vµ phÇn mÒm kÕ to¸n. Theo dâi t×nh h×nh thu håi vèn cña tõng Hîp ®ång kinh tÕ, lËp b¶ng kª tæng hîp sau ®ã ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan. KÕ to¸n TSC§ kiªm kÕ to¸n ThuÕ: Thùc hiÖn theo dâi chi tiÕt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, CCDC trong toµn C«ng ty, më sè thÎ liªn quan, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n. Kª khai vµ lËp b¸o c¸o thuÕ, lµm c«ng viÖc kÕ to¸n thuÕ víi Ng©n s¸ch Nhµ N-íc. KÕ to¸n vËt t-: Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt t-. Thñ quü: B¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t tiÒn mÆt cã tr¸ch nhiÖm l-u gi÷ chøng tõ hå s¬ 10 theo quy ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tr-ëng phßng. Kiªm kÕ to¸n B¶o hiÓm x· héi. Mçi kÕ to¸n (trõ kÕ to¸n tr-ëng) ®Òu kiªm kÕ to¸n chuyªn qu¶n mét hoÆc vµi ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp d-íi, h-íng dÉn hä vÒ c«ng t¸c më sæ, h¹ch to¸n vµ lËp b¸o c¸o.... KiÓm tra sè liÖu ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. 11 Tr-ëng phßng KT KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n KT tæng hîp KT XÝ nghiÖp Coma 18-1 KT thanh to¸n Kt XÝ nghiÖp Coma 18-2 Kt XÝ nghiÖp Coma 18-3 Kt ng©n hµng Kt XÝ nghiÖp Coma 18-9 Kt tsc® & thuÕ Kt CN H-ng yªn KÕ to¸n vËt t- Kt CN TP Hå ChÝ Minh Kt §éi thi c«ng c¬ giíi Thñ quü Kt ®éi x©y dùng II Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ chøc n¨ng 12 4.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh, C«ng ty ®· lùa chän vµ vËn dông h×nh thøc kÕ to²n “NhËt ký chung” trªn phÇn mÒm kÕ to²n Fast Accounting. C«ng ty ²p dông h×nh thøc kÕ to²n “NhËt ký chung”. S¬ ®å: Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ theo h×nh thøc nhËt ký chung. Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng C©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú. Quan hÖ ®èi chiÕu. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®-îc lµm c¨n cø ghi sæ, kÕ to¸n ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung, ®ång thêi ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Sau ®ã, c¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m, céng sè liÖu trªn sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi kiÓm tra sè 13 liÖu khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®-îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®-îc dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 4.3. C¸c chÕ ®é vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông. C¸c chøng tõ kÕ to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn theo ®óng biÓu mÉu cña bé tµi chÝnh vµ tæng côc thèng kª quy ®Þnh ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n-íc tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1996, cïng víi c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh bæ sung vµ söa ®æi. ChÕ ®é tµi kho¶n: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông ®-îc ban hµnh theo Q§1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé tµi chÝnh, cïng víi c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh bæ sung, söa ®æi. §¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n mµ C«ng ty ®ang ¸p dông lµ tiÒn ViÖt Nam (§¬n vÞ tÝnh: §ång) Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty: 1/1 ®Õn31/12 hµng n¨m. Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª hµng tån kho: kiÓm kª th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh: HiÖn nay, theo quy ®Þnh b¾t buéc, cuèi mçi quý, mçi n¨m C«ng ty lËp nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh C¨n cø ph¸p lý cña c«ng t¸c trong c«ng ty lµ c¸c v¨n b¶n quyÕt ®Þnh chung cña bé tµi chÝnh, cô thÓ lµ hÖ thèng kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1864 ngµy 16/12/1998 vµ c¸c v¨n b¶n quyÕt ®Þnh h¹ch to¸n chung toµn Tæng c«ng ty do tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng h-íng dÉn cô thÓ b»ng v¨n b¶n dùa trªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt thùc tÕ cña tæng c«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c ghi chÐp tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh ®-îc trang bÞ theo hÖ thèng phÇn mÒm kÕ to¸n FastAccounting. 4.4. Quy tr×nh kÕ to¸n m¸y. Tõ yªu cÇu trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c vµ thÝch nghi víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thi tr-êng, quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng lín th× vÊn ®Ò thu nhËn, xö lý th«ng tin kinh tÕ vµ kÕ to¸n ngµy cµng tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. 14 Víi nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú nªn viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ rÊt hîp lý vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. §Ó phï hîp vµ ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n còng nh- viÖc sö dông m¸y vi tÝnh, C«ng ty c¬ khÝ x©y l¾p ®iÖn vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting 2003 cña C«ng ty cæ phÇn phÇn mÒm qu¶n lý doanh nghiÖp FAST. §èi víi h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh, quan träng nhÊt lµ kh©u thu thËp, xö lý ph©n lo¹i chøng tõ vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. §©y lµ kh©u ®Çu tiªn cña quy tr×nh h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh vµ lµ kh©u quan träng nhÊt v× kÕ to¸n chØ vµo d÷ liÖu cho m¸y thËt ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c (c¸c bót to¸n), cßn th«ng tin ®Çu ra nh- sæ c¸i, sæ chi tiÕt, c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu do m¸y tù xö lý th«ng tin, tÝnh to¸n vµ ®-a ra c¸c biÓu b¶ng khi cÇn in. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vµ tr×nh tù xö lý th«ng tin kÕ to¸n trªn m¸y t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty: Khi m¸y tÝnh ®-îc cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n, th× tr-íc tiªn nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch cÇn: khai b¸o, ®¨ng nhËp hÖ thèng danh môc, m· ho¸ c¸c ®èi t-îng cÇn qu¶n lý, cËp nhËt sè d- ban ®Çu. Hµng ngµy, c¨n cø c¸c chøng tõ kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc göi vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp thu nhËn, ph©n lo¹i chøng tõ. Sau ®ã chuyÓn c¸c lo¹i chøng tõ cho c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n liªn quan. T¹i ®ã nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ, tÝnh to¸n l¹i vµ ghi vµo sæ chi tiÕt, lËp b¶ng kª vµ l-u tr÷ chøng tõ vµo c¸c cÆp chøng tõ. §Þnh kú göi b¶ng kª cho kÕ to¸n tæng hîp. C¨n cø vµo tê kª do nh©n viªn kÕ to¸n chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n tæng hîp nhËp sè liÖu kÕ to¸n vµo m¸y cho tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh. Khi cÇn lÊy th«ng tin ng-êi sö dông khai b¸o víi m¸y vÒ yªu cÇu th«ng tin ®Çu ra hay tªn c¸c lo¹i sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n. M¸y tù xö lý vµ ®-a ra th«ng tin theo yªu cÇu cña ng-êi sö dông ®· khai b¸o: Sæ nhËt ký chung, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, sæ chi tiÕt, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n… Riªng ®èi víi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× tr×nh tù kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c b-íc: 15 1. ChuÈn bÞ: Thu thËp, xö lý c¸c tµi liÖu, chøng tõ cÇn thiÕt. §Þnh kho¶n kÕ to¸n 2. NhËp d÷ liÖu cho m¸y: NhËp mäi th«ng tin vÒ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú(Trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin vÒ ph¸t sinh chi phÝ s¶n xuÊt )NhËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ 3. Khai b¸o yªu cÇu víi m¸y 4. M¸y tù xö lý th«ng tin vµ chuÈn bÞ theo yªu cÇu 5. In sæ s¸ch vµ c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu V. KÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt. 5.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt a. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ tæng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m). §Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸, cÇn chi dïng c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng, t- liÖu lao ®éng, ba yÕu tè nµy ®-a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× h×nh thµnh nªn chi phÝ s¶n xuÊt. b. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt: §Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ng-êi ta ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thµnh nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: */ Ph©n lo¹i theoyÕu tè chi phÝ: +/ Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o (trõ nguyªn vËt liÖu.... xuÊt b¸n, xuÊt dïng cho x©y dùng c¬ b¶n) +/ Chi phÝ nh©n c«ng: Bao gåm toµn bé chi phÝ tr¶ cho ng-êi lao ®éng vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cã chÊt l-¬ng trong kú b¸o 16 c¸o, chi phÝ b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn mµ doanh nghiÖp ph¶i chi tr¶ theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. +/ Chi phÝ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh: Bao gåm chi phÝ khÊu hao toµn bé Tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. +/ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nhËn cung cÊp c¸c dÞch vô tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o nh-: §iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i, c¸c dÞch vô kh¸c… +/ Chi phÝ b»ng tiÒn: Bao gåm c¸c kho¶n chi kh¸c kh«ng thuéc c¸c lo¹i chi phÝ nh- trªn, bao gåm: Chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ, thuª qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ s¶n phÈm…. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè gióp cho viÖc x©y dùng vµ lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt còng nh- lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, kÕ ho¹ch quü tiÒn l-¬ng, tÝnh to¸n nhu cÇu vèn l-u ®éng ®Þnh møc. §ång thêi, gióp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®-îc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt vµ tµi chÝnh. Ngoµi ra, ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè cßn cho phÐp c¬ quan qu¶n ký cÊp trªn kiÓm tra chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, hao phÝ vËt chÊt vµ thu nhËp quèc d©n. */ Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ: Theo c«ng cô kinh tÕ, chi phÝ ®-îc ph©n chia thµnh nh÷ng kho¶n môc t-¬ng øng víi kho¶n môc gi¸ thµnh, nh÷ng chi phÝ cã chung c«ng dông kinh tÕ th× xÕp vµo mét kho¶n môc chi phÝ, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc quy ®Þnh bao gåm 4 kho¶n môc sau: +/ Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu… tham gia trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc c¸c dÞch vô lao vô. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th-êng chiÕm tØ träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p (70-75%) nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ v« cïng quan träng, nã ¶nh h-ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp +/ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n cña doanh nghiÖp vµ c«ng nh©n thuª ngoµi. 17 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th-êng chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p (13 – 18%), v× vËy viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ nh©n c«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn cã ý nghÜa kh«ng nhá trong viÖc tÝnh l-¬ng, tr¶ l-¬ng chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho ng-êi lao ®éng. +/ Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng trùc tiÕp cho viÖc thùc hiÖn s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm: chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng, tiÒn thuª m¸y thi c«ng, tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng; chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, dÇu mì dïng cho m¸y thi c«ng; chi phÝ söa ch÷a m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng th-êng chiÕm tû lÖ trong gi¸ thµnh lµ 1 – 2 % +/ Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ c¸c chi phÝ kh¸c ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn ph¸t sÞnh ë tæ ®éi, c«ng tr-êng x©y dùng bao gåm: l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi; c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n viªn toµn ®éi x©y dùng; vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng chung cho ®éi x©y dùng; khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho ®éi x©y dùng; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn dïng chung cho ®éi x©y dùng. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, mçi lo¹i chi phÝ thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña chi phÝ s¶n xuÊt, thÓ hiÖn n¬i ph¸t sinh chi phÝ, ®èi t-îng g¸nh chÞu chi phÝ lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh … Chi phÝ s¶n xuÊt chung th-êng chiÕm tû lÖ 4 –6 % Ngoµi ra, chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi ®èi t-îng chÞu chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®-îc chia thµnh 2 lo¹i: Chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. HoÆc ng-êi ta ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. Theo mèi quan hÖ nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia thµnh: Chi phÝ bÊt biÕn, chi phÝ kh¶ biÕn vµ chi phÝ hçn hîp. 5.2 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt a. Kh¸i niÖm ®èi t-îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: 18 §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ giíi h¹n x¸c ®Þnh tr-íc ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng nµy cã thÓ lµ s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i, lµ chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc chi tiÕt nhãm s¶n phÈm, lµ ®¬n ®Æt hµng, lµ giai ®o¹n c«ng nghÖ, lµ ph©n x-ëng hoÆc bé phËn s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ s¶n xuÊt. b. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: X¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ kh©u ®Çu tiªn, ®Æc biÖt quan träng ®èi víi kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt doanh nghiÖp cÇn dùa theo 1 sè tiªu thøc sau: - TÝnh chÊt s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p, ®¬n chiÕc hay hµng lo¹t, ... - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng th-êng lµ ph-¬ng thøc kho¸n. - Yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh, yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é tæ chøc h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp, ... Nh- vËy, x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, yªu cÇu ph©n tÝch, kiÓm tra chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé. HiÖn t¹i C«ng ty ®ang sö dông ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. TËp hîp chi phÝ trùc tiÕp víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh râ rµng sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh riªng biÖt. Mçi c«ng tr×nh ®Òu cã sæ chi tiÕt theo dâi chi phÝ. Hµng th¸ng kÕ to¸n tËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp nh- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕt hîp víi ph©n bæ c¸c chi phÝ nh- chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. VI H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p hoÆc sö dông cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn dÞch vô, lao vô cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong s¶n xuÊt x©y l¾p gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô dïng trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p: 19 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm chi phÝ vÒ g¹ch ngãi, c¸t, ®¸, xim¨ng, s¾t, bªt«ng ®óc s½n, thiÕt bÞ vÖ sinh, thiÕt bÞ th«ng giã, thiÕt bÞ s-ëi Êm…C¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh th-êng ®-îc x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ vµ còng tiÕn hµnh qu¶n lý theo ®Þnh møc. - Chi phÝ vËt liÖu phô bao gåm chi phÝ vÒ bét mµu, ®inh, d©y, s¬n, ve… Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th-êng chiÕm tØ träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p (70-75%) nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ v« cïng quan träng, nã ¶nh h-ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÓu ®-îc râ tÇm quan träng ®ã, C«ng ty lu«n chó träng tíi viÖc h¹ch to¸n, qu¶n lý nguyªn vËt liÖu tõ kh©u thu mua, vËn chuyÓn cho tíi khi xuÊt dïng vµ c¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng ë c«ng tr-êng. VËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt thi c«ng rÊt ®a d¹ng, phong phó bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m·, kÝch cì, chÊt l-îng kh¸c nhau. C«ng ty ph¶i mua ngoµi hÇu hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu ®ã theo gi¸ thÞ tr-êng. §©y lµ ®iÒu tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, song nã ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu v× c«ng tr×nh x©y dùng th-êng cã thêi gian thi c«ng dµi nªn chÞu ¶nh h-ëng lín tõ sù biÕn ®éng cung cÇu trªn thÞ tr-êng. HiÖn nay, C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. * Tµi kho¶n sö dông: TK 621 Bªn nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu, vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm trong kú Bªn cã: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông kh«ng hÕt ®-îc nhËp l¹i kho - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú TK 621 kh«ng cã sè d- cuèi kú * Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n Gi¸ trÞ NL, VL kh«ng SD hÕt cuèi kú nhËp l¹i kho 20 TK 152 TK 621 XuÊt kho VL cho SX TK 154
- Xem thêm -