Tài liệu Giới thiệu vể lịch sử hình thành và phát triển nhtm cp kt việt nam - techcombank

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A : më ®Çu GÇn ®©y, mét vÊn ®Ò næi lªn trong ®êi sèng th¬ng m¹i cña ta, ®îc x· héi chó ý lµ Th¬ng hiÖu. Tõ sau nh÷ng vô kiÖn quèc tÕ, nh vô tranh chÊp vÒ th¬ng hiÖu c¸ Ba Sa víi Mü, nh·n hiÖu bËt löa víi EU Th× giê ®©y vÊn ®Ò th¬ng hiÖu ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam quan t©m vµ nh×n nhËn mét c¸ch nghiªm tóc h¬n. C¸c s¶n phÈm Made in ViÖt Nam ®· cã thÓ tù hµo cÊt lªn tiÕng nãi cña m×nh trªn thÞ trêng, c¸c c«ng ty cña chóng ta ®· cã thÓ cung cÊp cho ngêi tiªu dïng c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ®¹t yªu cÇu chÊt lîng còng nh tho¶ m·n c¸c nhu cÇu s©u xa h¬n C¸c nhµ kinh tÕ cña chóng ta quan niÖm r»ng hµng ho¸ xuÊt khÈu cã th¬ng hiÖu lµ vÞ sø gi¶, nhµ ngo¹i giao kinh tÕ cña mét ®Êt níc. Tõ s¶n phÈm hµng ho¸ mµ thÕ giíi sÏ biÕt nhiÒu h¬n ®Õn níc ®ã. Tõ quan niÖm trªn ta cã thÓ nhËn thÊy th¬ng hiÖu cã vai trß, vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi hµng ho¸. Víi mong muèn ®îc t×m hiÓu râ h¬n vÒ th¬ng hiÖu ë ViÖt Nam. Nªn trong bµi tiÓu luËn cña m×nh em xin ®îc ®i vµo ph©n tÝch .VÊn ®Ò th¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ trêng Quèc tÕ . Bµi viÕt cña em sÏ gåm 2 phÇn chÝnh sau: I. NhËn thøc chung vÒ th¬ng hiÖu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. II. VÊn ®Ò th¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ trêng Quèc TÕ. §Ò tµi vÒ th¬ng hiÖu lµ mét ®Ò tµi kh¸ réng lín. Víi lîng kiÕn thøc h¹n hÑp cña m×nh bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, söa ch÷a cña c¸c thÇy c« gi¸o. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B : NéI dung I. NhËn thøc chung vÒ th¬ng hiÖu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay : 1) Kh¸i niÖm chung vÒ th¬ng hiÖu: a) Th¬ng hiÖu lÞch sö vµ kh¸i niÖm: Tõ th¬ng hiÖu ( Brand ) cã nguån gèc tõ ch÷ Brandr theo tiÕng Aix¬len cæ nghÜa lµ ®ãng dÊu, xuÊt ph¸t tõ thíi xa xa, khi nh÷ng chñ trang tr¹i ch¨n nu«i muèn ph©n biÖt ®µn cõu cña m×nh víi nh÷ng ®µn cõu kh¸c, hä ®· dïng mét con dÊu b»ng s¾t nung ®á ®ãng lªn lng tõng con cõu, th«ng qua ®ã kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ quyÒn së h÷u cña m×nh.Nh thÕ th¬ng hiÖu xuÊt hiÖn tõ nhu cÇu t¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt. HiÖn nay trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña ViÖt Nam kh«ng cã ®Þnh nghÜa vÒ th¬ng hiÖu. Tuy nhiªn th¬ng hiÖu kh«ng ph¶i lµ mét ®èi tîng míi trong së h÷u trÝ tuÖ, mµ lµ mét thuËt ng÷ phæ biÕn trong marketing thêng ®îc ngêi ta sö dông khi ®Ò cËp tíi +Nh·n hiÖu hµng ho¸ ( th¬ng hiÖu s¶n phÈm ) +Tªn th¬ng m¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh +C¸c chØ dÉn ®Þa lý vµ tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ Theo ®Þnh nghÜa cña HiÖp héi Marketing Hoa Kú : Th¬ng hiÖu lµ mét c¸i tªn, mét tõ ng÷, mét dÊu hiÖu, mét biÓu tîng, mét h×nh vÏ, hay tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè kÓ trªn nh»m x¸c ®Þnh mét s¶n phÈm hay dÞch vô cña mét ( hay mét nhãm ) ngêi b¸n vµ ph©n biÖt c¸c s¶n phÈm ( dÞch vô ) ®ã víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Cã thÓ nãi, th¬ng hiÖu lµ h×nh thøc thÓ hiÖn bªn ngoµi, t¹o ra Ên tîng, thÓ hiÖn c¸i bªn trong (cho s¶n phÈm hoÆc doanh nghiÖp). Th¬ng hiÖu t¹o ra nhËn thøc vµ niÒm tin cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung øng. Gi¸ trÞ cña mét th¬ng hiÖu lµ triÓn väng lîi nhuËn mµ th¬ng hiÖu ®ã cã thÓ ®em l¹i cho nhµ ®Çu t trong t¬ng lai. Nãi c¸ch kh¸c th¬ng hiÖu lµ tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp. b) C¬ cÊu mét th¬ng hiÖu: Mét th¬ng hiÖu ®îc cÊu thµnh tõ mét hçn hîp c¸c thµnh phÇn: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Tªn nh·n hiÖu : Tªn nh·n hiÖu ®îc t¹o thµnh tõ sù kÕt hîp cña tõ ng÷ hoÆc ch÷ c¸i cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp nµy víi s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp kh¸c, +Logo : Logo lµ thµnh tè ®å ho¹ cña nh·n hiÖu s¶n phÈm. +TÝnh c¸ch nh·n hiÖu :TÝnh c¸ch nh·n hiÖu thêng mang ®Ëm ý nghÜa v¨n ho¸ vµ giµu trÝ tîng h×nh . + KhÈu hiÖu :lµ ®o¹n v¨n ng¾n truyÒn ®¹t th«ng tin m« t¶ hoÆc thuyÕt phôc vÒ nh·n hiÖu theo mét c¸ch nµo ®ã. + §o¹n nh¹c : ®o¹n nh¹c ®îc viÕt riªng cho nh·n hiÖu do nh÷ng säan gi¶ næi tiÕng thùc hiÖn. +Bao b× : Bao b× ®îc coi lµ mét trong nh÷ng liªn hÖ m¹nh nhÊt cña nh·n hiÖu. +YÕu tè tiÕp theo : mµu s¾c, kÝch thíc, c«ng cô ®Æc biÖt cña bao b× Ngµy nay ngêi ta cho r»ng bÊt kú mét ®Æc trng nµo cña s¶n phÈm t¸c ®«ng vµo gi¸c quan cña ngêi kh¸c còng cã thÓ coi lµ mét phÇn cña th¬ng hiÖu. 2) Gi¸ trÞ th¬ng hiÖu: Th¬ng hiÖu ®¬n gi¶n chØ lµ c¸i tªn nhng gi¸ trÞ cña nã l¹i lµ v« cïng. Th¬ng hiÖu ®îc coi lµ tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp. Khi ®Þnh gi¸ tµi s¶n mét doanh nghiÖp, th¬ng hiÖu lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ bá qua. VÝ dô :" H·ng Netsle khi mua l¹i c«ng ty Rowntree ®· chÊp nhËn tíi 83% chi phÝ dµnh cho th¬ng hiÖu . VËy ng©n s¸ch dµnh cho viÖc x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu lµ mét d¹ng ®Çu t cã lîi nhÊt. Mét sè t¸c dông cña th¬ng hiÖu trong c¹nh tranh: - Lµm cho kh¸ch hµng tin tëng vµo chÊt lîng, yªn t©m vµ tù hµo khi sö dông s¶n phÈm. - T¹o lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm, gióp b¶o vÖ ngêi b¸n chèng l¹i nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh, gi¶m chi phÝ marketing. - DÔ thu hót kh¸ch hµng míi. - Gióp ph©n phèi s¶n phÈm dÔ dµng h¬n. - T¹o thuËn lîi khi t×m thÞ trêng míi. - Nh·n hiÖu tèt gióp t¹o dùng h×nh ¶nh c«ng ty, thu hót vèn ®Çu t, -Gióp viÖc triÓn khai tiÕp thÞ, khuyÕch tr¬ng nh·n hiÖu dÔ dµng h¬n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Uy tÝn cao cña nh·n hiÖu sÏ ®em l¹i lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp,gióp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn phßng thñ, chèng l¹i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt vÒ gi¸. - Nh·n hiÖu th¬ng m¹i cña ngêi b¸n khi ®· ®¨ng ký baohµm sù b¶o hé cña ph¸p luËt ®èi víi nh÷ng tÝnh chÊt ®éc ®¸o cña s¶n phÈm tríc nh÷ng s¶n phÈm bÞ ®èi thñ c¹nh tranh nh¸i theo. 3) X©y dùng th¬ng hiÖu: - C¸c nguyªn t¾c x©y dùng th¬ng hiÖu: Tuú thuéc vµo thÞ trêng môc tiªu, chiÕn lîc, vÞ thÕ c¹nh tranh vµ c¸c yÕu tè m«i trêng tiÕp thÞ doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng th¬ng hiÖu cho s¶n phÈm cña m×nh. §Ó cã ®îc mét th¬ng hiÖu tèt c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cÇn ph¶i chó ý tíi 5 bíc sau trong qu¸ tr×nh x©y dùng th¬ng hiÖu: +Kiªn tr×, tËp trung trong x©y dùng h×nh ¶nh vµ th¬ng hiÖu nh ®· høa hÑn víi kh¸ch hµng. +Cö qu¶n trÞ viªn cÊp cao, cã kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt theo dâi c«ng viÖc x©y dùng h×nh ¶nh th¬ng hiÖu. +Mäi nh©n viªn, kÓ c¶ nh÷ng ngêi ®¶m nhiÖm c¸c viÖc tÇm thêng nhÊt ®Òu ph¶i tham gia thùc hiÖn chiÕn dÞch x©y dùng h×nh ¶nh vµ th¬ng hiÖu. +§¶m b¶o néi dung qu¶ng c¸o phï hîp víi cam kÕt cña th¬ng hiÖu ®îc giíi thiÖu. +Theo tõng thêi h¹n, ngng chiÕn dÞch ®Ó rµ so¸t toµn bé kÕ ho¹ch, nhËn ®Þnh hiÖu qu¶, ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt, chØnh sña c¸c khiÕm khuyÕt. Vµ ph¶i ®¶m b¶o 5 yªu cÇu vÒ kü thuËt nh th¬ng hiÖu dÔ nhí - ý nghÜa - tÝnh dÔ b¶o hé tÝnh dÔ thÝch øng tÝnh dÔ ph¸t triÓn, khuÕch tr ¬ng. II. VÊn ®Ò th¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ trêng Quèc TÕ: 1, Thùc tr¹ng th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay a, Nh÷ng thµnh tùu: ë ViÖt Nam, sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh, sau thêi kú phôc hng kinh tÕ, viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu ®· vµ ®ang ®îc quan t©m mét c¸ch chÝnh ®¸ng.Chóng ta ®· cã nhiÒu th¬ng hiÖu ®· ®Þnh vÞ vµ trë thµnh tµi s¶n lín nh Vinamilk,Cadivi,Vissan, Bitis,ViÖt TiÕn. Nh÷ng th¬ng hiÖu ®· tån t¹i 100 n¨m nh Níc m¾m Liªn Thµnh, 50 n¨m nh NÖm cao su Kymdan... C¸c doanh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiªp VÖt Nam giê ®©y còng ®· ý thøc r»ng th¬ng hiÖu lµ vÊn ®Ò quan träng sè mét. Th¬ng hiÖu ViÖt ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc còng nh Quèc tÕ. Mong r»ng c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta lu«n cã ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng, khoa häc. §Ó x©y dùng th¬ng hiÖu ViÖt v÷ng bíc vµo thÞ trêng toµn cÇu vµ nÒn kinh tÕ tri thøc. b, Nh÷ng h¹n chÕ C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt víi thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. Khi s¶n phÈm cïng lo¹i ngµy cµng nhiÒu th× viÖc ph©n biÖt cµng trë nªn khã kh¨n h¬n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i dµnh nhiÒu t©m søc vµ vèn liÕng h¬n. Mét ®iÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp lµ quy ®Þnh khèng chÕ kho¶n chi tiªu dµnh cho tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o hiÖn míi chØ lµ 10% trªn tæng chi phÝ, trong khi tæng chi phÝ nµy cña c¸c ®a quèc gia t¹i ViÖt Nam nhiÒu khi ®¹t tíi 8% doanh thu. Trong khi doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tÝnh to¸n chi li tõng ®ång cho viÖc x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng b¸ th× c¸c c«ng ty ®a quèc gia hoµn toµn chñ ®éng víi chiÕn lîc x©y dùng th¬ng hiÖu cña hä. c, Cµ phª Trung Nguyªn x©y dùng, ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ th¬ng hiÖu Vµo thêi ®iÓm 1996,Trung Nguyªn chØ lµ mét c¬ së chÕ biÕn cafª nhá t¹i thµnh phè Bu«n Ma Thuét. §Ó x©y dùng mét th¬ng hiÖu Trung Nguyªn næi tiÕng kh«ng chØ trong níc mµ cßn ngoµi níc nh hiÖn nay, th× c«ng ty cafª Trung Nguyªn ®· ph¶i tr¶i qua v« vµn khã kh¨n vµ thö th¸ch. Vµo th¸ng 7 n¨m 2000 Trung Nguyªn tiªp xóc víi c«ng ty Rice Field (Mü) víi môc ®Ých ®a s¶n phÈm cafª sang thÞ trêng Mü. Th× thang 10 n¨m 2000 c«ng ty Rice Field ®· ®¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu cafª Trung Nguyªn víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng Mü vµ tæ chøc b¶o hé trÝ tuÖ thÕ giíi (WIPO).Tríc nguy c¬ mÊt th¬ng hiÖu t¹i Mü, Trung Nguyªn nhanh chãng tiÕn hµnh lËp hå s¬ ®¨ng ký nh·n hiÖu víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ WIPO nh»m yªu cÇu v« hiÖu ho¸ ®èi víi hå s¬ ®¨ng ký nh·n hiÖu cña Rice Field. §ång thêi tiÕn hµnh th¬ng th¶o ®µm ph¸n víi c«ng ty Rice Field ®Ó lÊy l¹i th¬ng hiÖu. Trung Nguyªn ®· tiÕn hµnh ®¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu trªn 20 quèc gia vµ c¸c côm thÞ trêng EU, §«ng ¢u, ASEAN. Cafª Trung Nguyªn là mét trong sè Ýt nh÷ng doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh, nhê ®· sím x¸c ®Þnh râ gi¸ trÞ cña th¬ng hiÖu. Cung cÊp cho ngêi tiªu dïng mét s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thëng thøc cafª trong mét m«i tr5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 êng th©n thiÖn và mang tÝnh v¨n ho¸ ®Æc trng, Trung Nguyªn ®· tæ chøc mét m¹ng líi kinh doanh phñ kh¾p 64 tØnh thành víi trªn 400 ®¹i lý chÝnh thøc. 2, BiÖn ph¸p b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu cña c¸c doanh ngiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. a, N©ng cao nhËn thøc vÒ th¬ng hiÖu. Chóng ta ®· hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ ®ang bíc vµo nÒn kinh tÕ tri thøc. Th¬ng m¹i ®iÖn tö ®· phæ cËp nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, ph¬ng thøc b¸n hµng vµ mua hµng ®· b¾t ®Çu thay ®æi, nhu cÇu cuéc sèng ®ang ®îc kÝch thÝch ngµy mét cao h¬n. VÞ trÝ cña ngêi mua vµ ngêi b¸n ®· chuyÓn giao cho nhau. Ngµy nay ngêi mua hµng kh«ng cßn thêi gian ®Ó t×m kiÕm mãn hµng cÇn thiÕt mµ lµ thêng theo c¶m tÝnh, quyÕt ®Þnh mua hµng phô thuéc vµo søc hÊp dÉn cña th¬ng hiÖu.Vµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay th× hµng ho¸ ngo¹i nhËp nhÊt lµ hµng Trung Quèc ®ang trµn ngËp trªn thÞ trêng víi mÉu m· vµ gi¸ thµnh rÊt rÎ. ChÝnh v× thÕ ®Ó chiÕn th¾ng trong cuéc ®ua khèc liÖt nµy chóng ta ph¶i n©ng cao nhËn thøc vÞ trÝ, vai trß cña th¬ng hiÖu. b, Tæ chøc, x©y dùng vµ ®¨ng ký th¬ng hiÖu: Doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn x©y dùng ®îc cho m×nh mét chiÕn lîc th¬ng hiÖu mang tÝnh c¹nh tranh, ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh. H¬n lóc nµo hÕt chóng ta cÇn thay ®æi thùc tr¹ng nµy, kh«ng chØ doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng cè g¾ng tù b¶o vÖ m×nh, mµ cßn cã tr¸ch nhiÖm cña nhµ níc. Bøc tranh th¬ng hiÖu hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng ®· ®Õn lóc ph¶i ®îc ph©n m¶ng mét c¸ch râ rµng h¬n, viÖc b¶o vÖ th¬ng hiÖu ®· vµ ®ang trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt. T¹o c¸c rµo c¶n chèng x©m ph¹m thong hiÖu: Mét doanh nghiªp muèn b¶o vÖ ®îc c¸c th¬ng hiÖu cña m×nh th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i t×m mäi c¸ch ng¨n chÆn tÊt c¶ c¸c x©m ph¹m tõ bªn ngoµi( x©m ph¹m cña hµng gi¶, hµng nh¸i) sù t¹o nhÇm lÉn v« t×nh hay h÷u ý, hiÖn tîng g©y khã hiÓu cña c¸c th¬ng hiÖu gÇn gièng vµ sù sa sót tõ bªn trong th¬ng hiÖu. c, C¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu. ë níc ta, ®· cã nhiÒu tæ chøc tham gia vµo viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu cho doanh nghiÖp. NhiÒu gi¶i thëng ®îc tæ chøc gióp doanh nghiÖp ®Þnh vÞ vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu. NhiÒu héi trî triÓn l·m, lÔ héi t«n vinh th¬ng hiÖu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã ch¬ng tr×nh rÇm ré víi xe hoa, khÈu hiÖu. Vµ ®Æc biÖt cã ch¬ng tr×nh Héi chî quèc tÕ th¬ng hiÖu næi tiÕng do bé khoa häc, c«ng nghÖ, bé v¨n ho¸ vµ bé th¬ng m¹i b¶o trî víi sù tham gia cña c¸c tæ chøc khoa häc nh Côc së h÷u trÝ tuÖ, Héi Së h÷u c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· hç trî rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu. Ngoµi ra nhµ níc ta cßn cho x©y dùng rÊt nhiÒu c«ng cô h÷u Ých vµ phï hîp cho c¸c th¬ng hiÖu ViÖt Nam ®îc qu¶ng b¸ réng r·i nh nh÷ng m¹ng ITERNET cæng Th¬ng m¹i ®iÖn tö ViÖt Nam (http://www.ecvn.gov.vn/), T¹p chÝ th¬ng m¹i ®iÖn tö(cña bé th¬ng m¹i, m¹ng Th¬ng hiÖu ViÖt (www.thuonghieuviet.com) cña héi së h÷u c«ng nghiÖp ViÖt Nam. VÊn ®Ò lùa chän vµ quyÕt ®Þnh thuéc vÒ doanh nghiÖp. d, Qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu. Qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu lµ mét giai ®o¹n khã kh¨n l©u dµi vµ tèn kÐm.§Ó chiÕn lîc qu¶ng b¸ cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®iÒu tÊt yÕu lµ ph¶i b¾t ®Çu b»ng viÖc nghiªn cøu t©m lý kh¸ch hµng, c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng hç trî, chÝnh s¸ch ®èi thñ c¹nh tranh. Môc tiªu cuèi cïng cña qu¶ng b¸ lµ lµm sao thÞ trêng biÕt ®Õn, chÊp nhËn vµ ghi nhí th¬ng hiÖu cña m×nh. V× vËy lùa chän chiÕn lîc truyÒn th«ng phï hîp lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh.Tïy thuéc tÝnh chÊt s¶n phÈm, thÞ trêng môc tiªu vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh,doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶ng b¸ thÝch hîp. C : kÕt luËn Em xin kÕt thóc bµi tiÓu luËn cña m×nh b»ng c©u nãi cña Levin Lane Keller Cµng ngµy c¸c doanh nghiÖp cµng nhËn thÊy r»ng mét trong nh÷ng tµi s¶n quý gi¸ nhÊt cña hä chÝnh lµ th¬ng hiÖu . Vai trß cña th¬ng hiÖu trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc to lín. Cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng : kh«ng chñ ®éng x©y dùng th¬ng hiÖu lµ ®ång nghÜa víi viÖc phã mÆc h×nh ¶nh cña s¶n phÈm ViÖt Nam cho ®èi thñ c¹nh tranh khai th¸c mét c¸ch bÊt lîi vµ ®Æt ViÖt Nam vµo thÕ khã kh¨n trong viÖc ®Þnh ®o¹t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh .Kh«ng cÇn ph¶i nãi thªm g× n÷a vÒ vÞ trÝ vai trß quan träng cña th¬ng hiÖu.ChØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu thiÕu th¬ng hiÖu th× mÆt hµng ®ã coi nh v« chñ. MÆc dï ®· cã mét sè th¬ng hiÖu ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña nã trªn thÞ trêng quèc tÕ nhng ®a sè th¬ng hiÖu ViÖt Nam 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÉn cha t×m ®îc ®óng vÞ trÝ cña nã. §©y vÉn lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cho c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam vµ c¸c doanh nghiÖp. §· ®Õn lóc c¸c nhµ kinh tÕ vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mét lèi ®i ®óng ®¾n cho vÊn ®Ò nµy. Hi väng, trong mét ngµy kh«ng xa chóng ta sÏ ®îc chøng kiÕn mét t¬ng lai huy hoµng cña th¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. Môc lôc A.Më ®Çu B. Néi dung I. NhËn thøc chung vÒ th¬ng hiÖu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. 1.Kh¸i niÖm chung vÒ th¬ng hiÖu. a. Th¬ng hiÖu lÞch sö vµ kh¸i niÖm.b. C¬ cÊu mét th¬ng hiÖu. 2. Gi¸ trÞ th¬ng hiÖu. 3. X©y dùng th¬ng hiÖu. II. VÊn ®Ò th¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. 1.Thùc tr¹ng th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. a. Nh÷ng thµnh tùu. b. Nh÷ng h¹n chÕ. c. Cµ phª Trung Nguyªn x©y dùng, ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ th¬ng hiÖu. 2. BiÖn ph¸p b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. a. N©ng cao nhËn thøc vÒ th¬ng hiÖu. b. Tæ chøc x©y dùng vµ ®¨ng ký th¬ng hiÖu. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. C¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu. d. Qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu. C. KÕt luËn. tµi liÖu tham kh¶o  Gi¸o tr×nh lý thuyÕt Th¬ng M¹i cña ®¹i häc qu¶n lý & kinh doanh  T¹p chÝ th¬ng m¹i sè 4,10/2001.  www.vnn.vn  www.ecvn.gov.vn  www.tapchithuongmai.com  www.thuonghieuviet.com  Thêi b¸o kinh tÕ  ThÞ thêng vµ nghÖ thuËt kinh doanh  B¸o th¬ng m¹i  DiÔn ®µn th¬ng m¹i 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10
- Xem thêm -