Tài liệu Giới thiệu về công ty và thực trạng tình hình tài chính tại công ty

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp ~i~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận đƣợc thực hiện tại cơ sở X, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2010 Tác giả Nguyễn Thị Bích Trâm Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ ii ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân LỜI CÁM ƠN Trong thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Công Nghệ HỒNG QUANG em đã đƣợc tiếp cận thực tế và học hỏi đƣợc nhiều điều bổ ích cho bản thân và quan trọng hơn là tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty. Thời gian thực tập vừa qua là dịp để em kết hợp giữa lý thuyết học tại trƣờng và thực tiễn tại công ty. Qua đó giúp em thấy rõ đƣợc mối liên hệ mật thiết, bổ sung cho nhau giữa lý thuyết và thực hành, tạo cho em tiếp cận thực tế với môi trƣờng làm việc, học cách giao tiếp, rèn luyện tác phong, phẩm chất nghề nghiệp, trao đổi kiến thức. Em xin chân thành cám ơn. Thầy cô TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ đã tận tình truyền đạt cho em những kiến thức quý giá và bổ ích. Đặt biệt là cô Đào Thị Thanh Vân đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu, cũng nhƣ là ngƣòi đã truyền đạt cho em những kiến thức căn bản nhất về phân tích tài chính. Em tin chắc rằng chuyên đề luận văn của em sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong đƣợc sự góp ý, chỉ bảo bổ sung những phần thiếu hụt của chuyên đề từ các ý kiến của quí thầy cô giáo, để em hoàn thiện về kiến thức của mình hơn. Xin gửi đến công ty TNHH Thƣơng Mại và Công Nghệ HỒNG QUANG Quý thầy TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Cùng toàn thể anh chị ở công ty đặc biệt là giám đốc công ty Nguyễn Ngọc Quang và chị Quỳnh kế toán trƣởng lời biết ơn chân thành đã bỏ không ít thời gian đã nhiệt tình giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn! Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ iii ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ........ ........................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ iv ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~v~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ............................. 4 1.1 Khái niệm về phân tích tài chính .................................................................. 4 1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính ............................................................ 5 1.3 Vai trò, mục đích của phân tích tài chính ..................................................... 5 1.4 Tài liệu phân tích .......................................................................................... 6 1.5 Nội dung phân tích tài chính ........................................................................ 9 1.5.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu của tài sản và nguồn vốn ........ 9 1.5.2 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ..................... 12 1.5.3 Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh ....................................... 14 1.5.4 Phân tích các tỷ số tài chính ............................................................... 14 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY....................................................................................... 19 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty .................................................................. 19 2.1.1 Lịch sử hình thành.............................................................................. 19 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ .......................................................................... 20 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................... 20 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tài chính .................................................... 22 2.1.5 Quá trình phát triển ............................................................................ 26 2.2 Tình hình kết quả kinh doanh từ 200-2009 ................................................ 28 2.3 Thực trạng tình hình tài chính tại công ty .................................................. 30 2.3.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản và nguồn vốn ............. 30 2.3.1.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản ........................... 30 2.3.1.2 Phân tích tình hình biến động, kết cấu nguồn vốn .................... 38 2.3.2 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ..................... 43 Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ vi ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân 2.3.2.1 Khả năng thanh toán tổng quát .................................................. 43 2.3.2.2 Khả năng thanh toán bằng tiến .................................................. 44 2.3.2.3 Khả năng thanh toán hiện hành ................................................. 45 2.3.3 Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh ....................................... 46 2.3.4 Phân tích các tỷ số tài chính ............................................................... 51 2.3.4.1 Các tỷ số về đòn cân nợ ............................................................. 51 2.3.4.2 Các tỷ số về hoạt động............................................................... 54 2.3.4.3 Các tỷ số về doanh thu, tỷ suất lợi nhuận .................................. 56 2.3.4.4 Hiệu quả sử dụng vốn lƣu động ................................................ 58 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH .......................................................................................................... 61 3.1Nhận xét và đánh giá chung tình hình tài chính tại công ty TNHH TM-CN Hồng Quang .......................................................................................................... 61 3.1.1 Ƣu điểm.............................................................................................. 61 3.1.2 Nhƣợc điểm ........................................................................................ 62 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại công ty Hồng Quang .......................................................................................................... 63 Các kiến nghị.......................................................................................................... 65 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 66 Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ vii ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TS: tài sản DN: doanh nghiệp TSCĐ: tài sản cố định TSLĐ: tài sản lƣu động TSNH: tài sản dài hạn TSDH: tài sản ngắn hạn TNHH: trách nhiệm hữu hạn ĐVT: đơn vị tính Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ viii ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1- Tình hình kết quả kinh doanh từ 2007-2009 Bảng 2.2- Biến động tài sản Bảng 2.3- Kết cấu tài sản Bảng 2.4- Kết cấu vốn bằng tiền Bảng 2.5- Kết cấu các khoản phải thu Bảng 2.6- Chi tiết hàng tồn kho Bảng 2.7- TSCĐ hữu hình Bảng 2.8- Biến động nguồn vốn Bảng 2.9- Kết cấu của nguồn vốn Bảng 2.1 - Kết cấu của nợ ngắn hạn Bảng 2.11- Kết cấu của nguồn vốn chủ sở hữu Bảng 2.12- Tỷ suất tự tài trợ của các loại TS Bảng 2.13- Khả năng thanh toán tổng quát Bảng 2.14- Khả năng thanh toán bằng tiền mặt Bảng 2.15- Khả năng thanh toán hiện hành Bảng 2.16- Biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận Bảng 2.17- Kết cấu của giá vốn hàng bán Bảng 2.18- Kết cấu chi phí bán hàng Bảng 2.19- Kết cấu chi phí quản lý doanh nghiệp Bảng 2.2 - Tỷ số nợ Bảng 2.21- Tỷ số thanh toán lãi vay Bảng 2.22- Tỷ lệ các khoản phải thu các khoản phải trả Bảng 2.23- Kỳ thu tiền bình quân Bảng 2.24- Vòng quay hàng tồn kho Bảng 2.25- Vòng quay TS Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ ix ~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân Bảng 2.26- Doanh lợi tiêu thụ Bảng 2.27- Doanh lợi tài sản Bảng 2.28- Doanh lợi vốn chủ sở hữu Bảng 2.29- Tốc độ luân chuyển vốn lƣu động Bảng 2.3 - Doanh lợi vốn lƣu động Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~x~ GVHD: Ths.Đào Thị Thanh Vân DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1- Tổ chức bộ máy quản lý Sơ đồ 2.2- Bộ máy kế toán Sơ đồ 2.3- Hình thức kế toán Biểu đồ 2.1- Tình hình kết quả kinh doanh 2 7-2009 Biểu đồ 2.2- Kết cấu tài sản đầu kỳ Biểu đồ 2.3- Kết cấu tài sản cuối kỳ Biểu đồ 2.4- các khoản phải thu và phải trả Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~1~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân PHẦN MỞ ĐẦU  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sau 2 năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những bƣớc tiến vƣợt bậc, các doanh nghiệp ngày càng trƣởng thành hơn trong quá trình hội nhập, việc liên doanh, liên kết tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận đƣợc với công nghệ sản xuất hiện đại và tiên tiến trên thế giới. Song, bên cạnh những cơ hội lớn cho sự phát triển nhƣ vậy là những thách thức không nhỏ. Sự non kém của các doanh nghiệp trƣớc 1 sân chơi lớn với các quy định, những luật chơi khắc nghiệt và mất đi sự bảo hộ của nhà nƣớc, vì thế mà các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau để tồn tại và phát triển, đem lại lợi nhuận cao nhất có thể cho doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có 1 lƣợng vốn nhất định. Và doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động, sử dụng vốn sao cho có lợi nhuận nhiều nhất trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và các nguyên tắc tài chính, tín dụng. Do đó để hạn chế rủi ro, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất doanh nghiệp phải phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Việc này đồng nghĩa với việc phải thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính, nhằm biết đƣợc thực trạng tài chính hiện tại, xác định đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến tính hình tài chính. Từ đó, tìm ra nguyên nhân và đƣa ra biện pháp khắc phục, tăng cƣờng tình hình tài chính, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra phƣơng hƣớng hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Đối với các doanh nghiệp, những thông tin tài chính luôn giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hƣởng đến tình hình tài chính và ngƣợc lại, tình hình tài Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~2~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân chính cũng ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Với vai trò quan trọng nhƣ vậy, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là công việc không thể thiếu trong công tác quản lý, nó có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Chính vì tầm quan trọng đó, em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng mại – Công nghệ Hồng Quang” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu những lý luận cơ bản về phân tích tài chính .  Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng mại – Công nghệ Hồng Quang.  Đƣa ra các giải pháp khắc phục, tăng cƣờng tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng mại – Công nghệ Hồng Quang.  Vận dụng những kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng vào thực tiễn nhằm tìm hiểu những kiến thức chuyên môn sâu hơn, rút ra những kinh nghiệm thực tế trong thời gian tìm hiểu về công ty TNHH Thƣơng mại – Công nghệ Hồng Quang. 3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU  Phạm vi nghiên cứu: phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng Mại – Công nghệ Hồng Quang.  Đối tƣợng nghiên cứu: phân tích các BCTC của doanh nghiệp từ 2006 – 2009, gồm: bảng kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thuyết minh BCTC, các số liệu thu thập qua tìm hiểu và 1 số bảng biểu khác. Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~3~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân 4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phƣơng pháp thu thập số liệu : thu thập qua các báo cáo và tài liệu của công ty thực tập.  Phƣơng pháp phỏng vấn: phỏng vấn trực tiếp những ngƣời có trách nhiệm để hiểu rõ tình hình hoạt động và thông tin về đối tƣợng nghiên cứu.  Phƣơng pháp so sánh: để xác định xu hƣớng vận động và mức độ biến động của các chỉ tiêu.  Phƣơng pháp tỷ số: dùng hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá. Dựa trên số liệu thu thập đƣợc để tính toán các chỉ tiêu, sau đó so sánh sự biến đổi của các chỉ tiêu qua các năm và so sánh với chỉ tiêu trung bình ngành để đánh giá sự tăng trƣởng, phát triển của đối tƣợng. 5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: gồm 3 chƣơng  Chƣơng I: tổng quan về phân tích tình hình tài chính  Chƣơng II: giới thiệu về công ty và thực trạng tình hình tài chính  Chƣơng III: Một số giải pháp và kiến nghị Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~4~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.1 Khái niệm về phân tích tài chính 1.1.1 Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp  Bản chất của tài chính DN: Tài sản và nguồn vốn của DN phản ánh nội dung quan trọng của hoạt động tài chính ở DN. Vì vậy, tài chính DN biểu hiện mối quan hệ tiền tệ trong quá trình kinh doanh của DN với 2 mặt: một mặt tạo nguồn vốn, tích lũy vốn; mặt khác, quản lý phân phối và sử dụng vốn có hiệu quả  Chức năng của tài chính DN: Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành hoạt động kinh doanh của DN. Thông qua việc tạo lập và sử dụng nguồn vốn sẽ tạo điều kiện đảm bảo cho doanh nghiệp có đầy đủ tƣ liệu sản xuất và 2 sức lao động, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, tài chính DN giữ các vai trò sau:  Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.  Tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả.  Kích thích hoặc kìm hãm sự phát triển của DN.  Giám sát, kiểm tra thƣờng xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~5~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân  Tổ chức và quản lý tốt tài chính DN là công cụ hữu hiệu để đánh giá, đo lƣờng hiệu quả của toàn bộ các quá trình sản xuất kinh doanh của từng DN. 1.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ, về tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu trung bình ngành; thông qua đó, có thể thấy đƣợc thực trạng tình hình tài chính và đƣa ra những dự đoán cho tƣơng lai. 1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính Qua phân tích tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở DN. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở đƣa ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, đặc biệt là chức năng kiểm tra, đánh giá và diều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh. Là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng nhƣ: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nƣớc, xem xét việc cho vay vốn… 1.3 Vai trò, mục đích của phân tích tài chính Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~6~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân 1.3.1 Vai trò: tài chính là hệ thống các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng nguồn vốn tại DN để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Vì vậy, việc phân tích tình hình tài chính cho phép các DN nhìn nhận đúng đắn khả năng, sức mạnh cũng nhƣ hạn chế của mình. Trên cơ sở này, các DN sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng với chiến lƣợc kinh doanh có hiệu quả. 1.3.2 Mục đích: giúp các nhà phân tích đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi, tiềm năng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng nhƣ những rủi ro trong tƣơng lai của DN, từ đó đƣa ra các quyết định phù hợp. 1.4 Tài liệu phân tích: tình hình tài chính ở DN đƣợc phản ánh tập trung qua các BCTC. Vì vậy, khi phân tích tài chính chủ yếu là phân tích các BCTC. Theo QĐ 167/2000/ QĐ BTC và thông tƣ 89/2002/ TT BTC thì hệ thống BCTC gồm: 1.4.1 Bảng cân đối kế toán Là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của DN tại một thời điểm nhất định dƣới hình thái tiền tệ. Mô tả sức mạnh tài chính của DN bằng cách trình bày những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại thời điểm đó. Là tài liệu quan trọng để đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động tài chính, về năng lực tài chính, khả năng chủ động về vốn, về tài chính, về trình độ sử dụng tài sản của DN. Qua đó, cho phép đánh giá triển vọng phát triển kinh tế và tài chính của doanh nghiệp trong tƣơng lai. Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~7~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân Thông qua việc phân tích bảng cân đối kế toán giúp DN thấy đƣợc thực trạng tài chính của DN, những mất cân đối, những bất hợp lý; từ đó tìm ra nguyên nhân và đƣa ra các giải pháp tài chính để xây dựng một két cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý, phục vụ tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng vốn có hiệu quả, ngày càng cải thiện tình hình tài chính và năng lực tài chính của DN. Kết cấu: gồm 2 phần  Tài sản: phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của DN. Các chỉ tiêu đƣợc sắp xếp theo nội dung kinh tế và công dụng của từng loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Số liệu ở phần này thể hiện quy mô và kết cấu các loại tài sản, do đó, có thể đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản, tính chất hoạt động và trình độ sử dụng tài sản.  Nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của DN đến thời điểm lập báo cáo, thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu về số vốn đƣợc đầu tƣ; đối với ngân hàng và các bên cho vay vốn.... Các chỉ tiêu đƣợc sắp xếp theo tính chất sở hữu và thời hạn của các loại nguồn vốn. Số liệu ở phần này thể hiện cơ cấu các nguồn vốn đƣợc tài trợ và huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào các chỉ tiêu có thể đánh giá khái quát khả năng, mức độ tự chủ về tài chính và thời hạn tài trợ của các nguồn vốn.  Bảng cân đối kế toán luôn thỏa mãn phƣơng trình: tổng tài sản = tổng nguồn vốn. 1.4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~8~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân Là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong kỳ kế toán, đƣợc chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc. Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 3 phần:  Phần I: Lãi- Lỗ, phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của DN, bao gồm hoạt động kinh doanh và hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trƣớc, tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo.  Phần II: tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc, tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều đƣợc trình bày: số còn phải nộp kỳ trƣớc chuyển sang, số còn phải nộp phát sinh trong kỳ báo cáo, số đã nộp trong kỳ báo cáo, số còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo.  Phần III: thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ, đƣợc miễn giảm, đƣợc hoàn lại. 1.4.3 Bảng lƣu chu n tiền tệ Là BCTC tổng hợp, phản ánh sự hình thành và sử dụng lƣợng tiền phát sinh trong kì báo cáo của DN. Dựa vào bảng lƣu chuyển tiền tệ, ngƣời ta có thể đánh giá đƣợc khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần, khả năng thanh toán của DN và dự đoán luồng tiền trong kì tiếp theo. Kết cấu: gồm 3 phần  Lƣu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là luồng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của DN, đó là hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nó phản ánh khả năng tạo tiền của DN từ hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ và duy trì các hoạt động kinh doanh của mình. Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~9~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân  Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ: là luồng tiền có liên quan đến mua sắm, xây dựng, nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tƣ khác.  Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi về quy mô, kết cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của DN nhƣ: góp vốn, vay vốn, nhận vốn góp liên doanh… các nghiệp vụ làm tăng giảm vốn kinh doanh. Có 2 dạng tùy thuộc vào cách lập, theo phƣơng pháp trực tiếp hay gián tiếp 1.4.4 Thuyết minh BCTC Là tài liệu giải thích một số đặc điểm về hoạt động của DN, chi tiết một số chỉ tiêu tài chính trên các BCTC cụ thể. Nhƣ:  Một số đặc điểm hoạt động của DN: đặc điểm kinh tế, lĩnh vực kinh doanh, hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh.  Chính sách kế toán áp dụng tại DN.  Chi tiết một số chỉ tiêu trong BCTC nhƣ chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, hàng tồn kho, tăng giảm TSCĐ…  Thuyết minh 1 số tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.  Đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh qua 1 số chỉ tiêu nhƣ: tỷ suất đầu tƣ, tỷ suất tự tài trợ, khả năng thanh toán và tỷ suất sinh lời.  Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và đƣa ra các kiến nghị cần thiết. 1.5 Nội dung phân tích tài chính Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp 1.5.1 ~ 10 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản, nguồn vốn 1.5.1.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản a. Tình hình biến động tài sản Sự biến động của tài sản: để đánh giá sự biến động của tài sản, chúng ta phân tích theo chiều ngang. Chúng ta so sánh số của năm sau so với số của năm trƣớc.  Nếu số năm sau > số của năm trƣớc: phản ánh tài sản của DN đƣợc mở rộng và có điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh.  Nếu số năm sau < số đầu năm: phản ánh tài sản của DN bị thu hẹp, do đó quy mô sản xuất kinh doanh có thể bị giảm sút nếu không sử dụng đồng vốn có hiệu quả hơn. b. Kết cấu tài sản Phân tích kết cấu tài sản: đánh giá tỷ lệ giữa các loại tài sản thông qua tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản. Phân tích kết cấu TS lƣu động: TS lƣu động ở DN tùy tính chất hoạt động chiếm bình quân từ 30% đến 90%: nhƣ DN sản xuất khoảng 40%, DN thƣơng mại khoảng 90%, DN xuất nhập khẩu khoảng 80% trong tổng TS của DN. Trong đó:  Vốn bằng tiển: bao gồm tiền mặt tồn quỹ, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển chiếm bình quân khoảng 20%. Nếu chiếm tỷ trọng thấp sẽ không đủ chi tiêu, khả năng thanh toán tiền mặt hạn chế, nấu chiếm tỷ trọng cao khả năng huy động vốn vào luân chuyển bị hạn chế, ảnh hƣởng tới tốc độ chu chuyển vốn. Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm
- Xem thêm -