Tài liệu Giới thiệu về ban công nghiệp, thương mại và dịch vụ

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Bµi tËp gi÷a kú M«n học Văn ho¸ Kinh doanh Đề tài: Văn ho¸ doanh nghiệp cña c«ng ty tæng c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu vµ x©y dùng Vinaconex. - CÊu tróc vµ biÓu hiÖn VHDN cña tæng c«ng ty Vinaconex. - VHDN cña c«ng ty ®ã t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty. 0 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 lêi më ®Çu Trong mét x· héi réng lín, mçi doanh nghiÖp ®îc coi lµ mét x· héi thu nhá. X· héi lín cã nÒn v¨n hãa lín x· héi nhá(doanh nghiÖp) còng cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÒn v¨n hãa riªng biÖt. Trªn con ®êng héi nhËp hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÐt v¨n hãa doanh nghÖp ®Æc trng vµ nhÊt qu¸n,®Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña doang nhgiÖp. Vµ th«ng qua nã,ch¼ng nh÷ng môc tiªu kinh doanh ®îc ®¶m b¶o h¬n mµ cßn thÓ hiÖn c¸i t©m cña Ban Gi¸m ®èc ®èi víi tõng con ngêi trong doanh nghiÖp,c«ng bè c¸c chiÕn lîc,ph¬ng híng ho¹t ®éng,triÕt lý kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trong t©n trÝ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, b¶n s¾c v¨n hãa doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp.MÆt kh¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc n©ng cao hiÖu cña vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc tÕ. V× vËy x©y dùng b¶n s¾c v¨n hãa doanh nghiÖp cã thÓ coi lµ xu híng ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®îc, lµ kim chØ nam cho sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña doang nghiÖp trong thÓ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Mét doanh nghiÖp m¹nh ph¶i cã nÒn v¨n hãa m¹nh vµ b¼n s¾c v¨n hãa riªng biÖt cña doanh nghiÖp m×nh. N¾m ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vinaconex ®· kh«ng ngõng lç lùc x©y dùng, n©ng cao vµ ngµy mét hoµn thiÖn h¬n b¶n s¾c v¨n hãa riªng cña doanh nghiÖp m×nh. B¶n s¾c v¨n hãa cña vinaconex ®îc vinaconex chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh mét tæng c«ng ty ®a doanh hµng ®Çu trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam. PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ Vinaconex (tæng c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu vµ x©y dùng) Tr¶i qua 19 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay Vinaconex ®· trë thµnh mét tæng c«ng ty ®a doanh hµng ®Çu trong ngµnh x©y dùng. 1 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 LÜnh vùc ho¹t ®éng :kinh doanh BÊt ®éng s¶n; X©y l¾p c«ng tr×nh; T vÊn thiÕt kÕ; s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; xuÊt nhËp khÈu; xuÊt khÈu lao ®éng; ®Çu t tµi chÝnh; lÜnh vùc kh¸c; Chøc n¨ng : kinh doanh bÊt ®éng s¶n, x©y l¾p, t vÊn §Çu t - ThiÕt kÕ, Kh¶o s¸t quy ho¹ch, Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t phôc vô nghµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, s¶n xuÊt céng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng, xuÊt khÈu chuyªn gia va lao ®éng ra níc ngoµi vµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc quan träng hµng ®Çu nh»m chuyÓn ®æi c¬ cÊu vµ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Vinaconex phÊn ®Êu trë thµnh mét TËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt níc. Ngµy thµnh lËp: 27/09/1988 Tæng c«ng ty hiÖn cã trªn 70 ®¬n vÞ ®Çu mèi trùc thuéc ho¹t ®éng trªn kh¾p mäi miÒn cña ®Êt níc:vinaconex9,vinaconex15… §éi ngò h¬n 40.000 nh©n viªn. Chñ tÞch H§QT: NguyÔn V¨n Tu©n §Þa chØ: Toµ nhµ Vinaconex – K§T Trung Hoµ Nh©n ChÝnh – Thanh Xu©n – HµNéi. Tel: 84.4.2249250/ 84.4.2249210 - Fax 84.4.2249208 Email: vinaconex@fpt.vn 2 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PhÇnII V¨n hãa doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn mµ doanh nghiÖp t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¸c ®éng tíi t×nh c¶m,lý trÝ vµ hµnh vi cña c¸c thµnh viªn còng nh sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp.v¨n hãa doanh nghiÖp kh«ng chØ gåm nh÷ng gi¸ trÞ v« h×nh mµ cßn gåm c¶ c¸c gi¸ trÞ h÷u h×nh ®îc thÓ hiÖn ngay t¹i bÒn mÆt cña c«ng ty mµ ta nh×n thÊy.Nã thÓ hiÖn th«ng qua 3 cÊp ®é C¸c cÊp ®é v¨n ho¸ cña tæng c«ng ty vinaconex 1. CÊp ®é 1: qu¸ tr×nh vµ cÊu tróc h÷u h×nh cña vinaconex Website:www.vinaconex.com.vn Mçi quü tæng c«ng ty cã b¸o riªng Logo Slogan:vinaconex-sù lùa chän ®óng ®¾n ®èi t¸c tin cËy ®Ó hîp t¸c. H×nh ch÷ “S” thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn réng kh¾p m¹ng líi trªn toµn l·nh thæ vµ më réng tÇm nh×n ra thÕ giíi. H×nh “elip’’(h×nh ®Þa cÇu)lµ sù ®oµn kÕt trong tæng c«ng ty(gi÷a c¸c c«ng ty con; c¸c thµnh viªn trong c«ng ty vµ kh¸ch hµng)cïng nhau gãp søc x©y dùng vinaconex tËp ®oµn lín m¹nh. Lµ sù cam kÕt víi kh¸nh hµng: kh¸ch hµng la u tiªn sè1. ®¶m b¶o lîi Ých gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng. S¶n phÈm:®¸ èp l¸t cao cÊp,kÝnh an toµn,èng cét sîi thñy tinh, xim¨ng, níc s¹ch, vËt t phô kiÖn nhgµnh níc ,®iÖn, ®å gç néi thÊt… DÞch vô:x©y l¾p, t vÊn thiÕt Kõ ,cho thuª v¨n phßng vµ mÆt b»ng kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc(s¬ ®å) 3 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 C¸c phßng ban: ph©n theo chøc n¨ng, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty:phßng ®Çu t, phßng thÞ trêng, phßng kü thuËt thi c«ng… LÔ kû niÖm 19 n¨m thµnh lËp tæng c«ng ty 27/09/1988-27/09/2007 Vinaconex kh«ng ngõng më réng quan hÖ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc trªn c¬ së b×nh ®¼ng hîp t¸c vµ cïng cã lîi: 4 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 §èi ngo¹i: liªn kÕt víi h¬n 60 quèc gia vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi. cung cÊp h¬n 50000 chuyªn gia kü s ra níc ngoµi.b¾t tay cïng c¸c tËp ®oµn lín nh: tiÓu v¬ng quèc ¶ rËp thèng nhÊt(UAE); tËp ®oµn x©y dùng ®«ng an consortium cña Hµn Quèc(KFSB); Mü; NhËt B¶n; Quatar… §èi néi:më réng m¹ng níi c«ng ty;lÏ kÝ kÕt tho¶ thuËn hîp t¸c gi÷a UBND tØnh Ha T©y vµ tæng c«ng ty;tham gia vµ ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ c¸c nhµ ®Çu t… Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c c«ng ty con vµ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty Ph¸t ®éng phong trµo thÓ dôc thÓ thao trong toµn tæng c«ng ty; tæ chøc gi¶i bãng ®¸, dÞch vô b¶o vÖ,uèng níc tinh khiÕt... Tæ chøc khuyÕn häc ñng hé em nghÌo vît khã, ñng hé ®ång bµo lò lôt… ThiÕt lËp 2 trêng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt ë VÜnh Phóc, Thanh Ho¸. c¸c trêng d©n lËp tõ trung häc phæ th«ng tíi mÇm non t¹i khu trung hoµ nh©n chÝnh… Vinaconex ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn tuyÓn chän nh©n viªn, yªu cÇu cña nh©n viªn trong c«ng ty víi chuÈn mùc ®¹o ®øc riªng:tiÕng anh giao tiÕp tèt, tin häc thµnh th¹o, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ¨n mÆc theo quy ®Þnh cña c«ng ty... Cã chÕ ®é ®·i ngé víi c«ng ty râ r»ng theo n¨ng lùc… 2. CÊp ®é 2:Vinaconex tuyªn bè c¸c gi¸ trÞ (c¸c chiÕn lîc, môc tiªu, triÕt lÝ cña tæng c«ng ty) a) Môc tiªu ho¹t ®éng: Vinaconex x¸c ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô lµ uy tÝn, lµ hiÖu qu¶, lµ nÒn t¶ng cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng Quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, cËp nhËt kiÕn thøc cho toµn bé c¸n bé nh©n viªn t¹o m«i trêng lµm viÖc thuËn lîi víi cë së h¹ tÇng tiªn tiÕn nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña mäi thµnh viªn. Vinaconex cam kÕt x©y dùng, thùc hiÖn,duy tr× vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô tèt nhÊt ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 5 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 b) Sø mÖnh: PhÊn ®Êu x©y dùng vinaconex trí thµnh tËp ®oµn kinh tÕ ®a doanh hµng ®Çu cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¨ng trëng bÒn v÷ng, quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm x· héi, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho sù ph¸t triÓn ®Êt níc c) Nguyªn t¾c ®Þnh híng: Kh¸ch hµng lµ trung t©m cña mäi c«ng viÖc,lµ ®èi tîng phôc vô quan träng nhÊt ChÊt lîng thêi gian giao nhËn s¶n phÈm tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng lµ u tiªn sè 1 Quan hÖ hîp t¸c réng r·i trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc Liªn tôc ®µo t¹o nguån nh©n lùc kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ ®æi míi mäi mÆt lµ vÊn ®Ò cèt yÕu ®Ó thµnh c«ng §oµn kÕt mäi ngêi cïng nhau hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc lµ c¸ch lµm viÖc chung cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vinaconex.vinaconex lµ mét tËp thÓ thèng nhÊt, mäi ngêi tin tëng vµ t«n träng d) TriÕt lý(môc tiªu) kinh doanh Con ngêi lµ nguån tµi s¶n v« gi¸ lµ søc m¹nh cña vinaconex ®oµn kÕt hîp t¸c trong c«ng viÖc,tÝnh kû luËt cao,t¸c phong c«ng nghiÖp lµ gi¸ trÞ cèt lâi, lµ truyÒn thèng,lµ v¨n ho¸ cña vinaconex ChÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô tèt nhÊt,liªn tôc ®îc c¶i tiÕn,®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng Lîi nhuËn lµ yªu cÇu sèng cßn cña sù tån t¹i vµ t¨ng trëng Tr¸ch nhiÖm víi x· héi lµ môc tiªu hµng ®Çu cña vinaconex 3. CÊp ®é 3:Quan niÖm chung (niÒm tin,nhËn thøc,suy nghÜ vµ t×nh c¶m cã tÝnh v« thøc,mÆc ®Þnh ®îc thõa nhËn trong tæng c«ng ty vinaconex)  Ph¸t huy tinh thÇn ®ång ®éi,mét tËp thÓ thèng nhÊt v÷ng m¹nh  S¸ng t¹o,say mª khoa häc c«ng nghÖ  tÝnh kû luËt t¸c phong trong c«ng viÖc  chÊt lîng s¶n phÈm,dÞch vô tèt nhÊt,phôc vô liªn tôc ®îc c¶i tiÕn  kh¸ch hµng lµ u tiªn sè 1  tin tëng vµ t«n träng c¸c nh©n  ch©n thµnh,cëi më 6 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 7 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PhÇn III:c¸c thµnh tùu ®¹t ®îc Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn,ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty vinaconex lu«n ®¹t møc t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh.thùc hiÖn ph¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.tæng c«ng ty vinaconex ®· tËn dông mäi thÕ m¹nh cña m×nh nhÇm phÊn ®Êu x©y dùng tæng c«ng ty trë thµnh méi tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt níc.Víi tèc ®é t¨ng trëng nhanh,tõ 20%-25%trong nh÷ng n¨m qua,gi¸ trÞ tæng s¶n lîng,doanh thu,lîi nhuËn,còng nh c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ngµy cµng t¨ng,®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®îc c¶i thiÖn ®îc thÓ hiÖn: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ gÇn 3.700tû ®ång(t¨ng so víi sæ s¸ch h¬n 23tû ®ång) Th¬ng hiÖu vinaconex tæng gi¸ trÞ 3,5tû ®ång. Gi¸ trÞ tµi s¸n v« h×nh lµ 6,6 tû ®ång, bao gåm “gi¸ trÞ lîi thÕ” kinh doanh 3,1 tû ®ång.§iÒu nµy còng cã nghÜa, gi¸ trÞ tµi sµn v« h×nh cña vinaconex t¹i thêi ®iÓm trªn chiÕm kho¶ng 0,18% gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp Tæng gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc 601tû ®ång Tæng c«ng ty ph¸t hµnh thÞ trêng chøng kho¶n trªn 1.000tû ®ång.®Æc biÖt phèi hîp víi cïng Bé Tµi ChÝnh vµ Ng©n hµng ®Çu t ViÖt Nam(BIDV),ph¸t hµnh tr¸i phiÕu quèc tÕ nh»m t¹o mét kªnh huy ®éng vãn tiÒm n¨ng trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña vinaconex nãi riªng víi khu vùc vµ thÕ giíi. Kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh theo sù vËn ®éng cña ®Êt níc vinaconex cã dù ¸n ®Çu t lín:dù ¸n xim¨ng cÈm ph¶,dù ¸n khu ®« thÞ du lÞch C¸i Gi¸-C¸t Bµ,khu ®« thÞ trung hoµ nh©n chÝnh,khu ®« thÞ nhµ ë cao tÇng kÕt hîp TMDVVINACONEX Th¶o §iÒn... KÕt bµi 8 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Víi nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n, triÕt lý kinh doanh nguyªn t¾c ®Þnh híng vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp truyÒn thèng cña m×nh. tæng c«ng ty vinaconex tin tëng thùc hiÖn thµnh c«ng sø mÖnh trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh héi nhËp thµnh c«ng víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. V¨n hãa kinh doanh cã thÓ xem nh lµ ch×a khãa më ra sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ ®Êt nø¬c nãi chung, cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng. v¨n hãa lµ nÒn t¶ng, lµ tinh thÇn, lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. Ngµy nay, doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng c¬ héi míi.Toµn cÇu hãa kinh tÕ ®ßi hái viÖc x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng bíc tiÕn kh«n ngoan, lùa chän s¸ng suèt. Kh«ng thÓ ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng quèc tÕ hãa doanh nghiÖp, mµ ph¶i trªn c¬ së v¨n hãa ViÖt Nam ®Ó thu hót lÊy tinh hoa cña nh©n lo¹i, s¸ng t¹o ra v¨n hãa doanh nghiÖp nhng phï hîp víi t×nh h×nh vµ b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam. 9
- Xem thêm -