Tài liệu Giới thiệu môn học khái niệm gis

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA TP.HCM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (DITAGIS) MÔN HỌC ỨNG DỤNG GIS TRONG QLMT Trình bày: ThS. LƢU ĐÌNH HIỆP Tel: (84-8)864 72 56 ext 5383 Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn GIS for Everyone GIS = HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ Geographic Information Systems Geographic Information Science Geographic Information Service Geographic Information Society Geographic Information Study QLMT - đối tượng quản lý là gì? GIS is Important Locations Networks Areas Because most information has a spatial component ESRI, GE SmallWorld GIS is Important .. It helps temporal reasoning as well S. H. Gage, J. Helly and M. Colunga, GIS/EM4 2000 GIS is Useful  The “W” questions Where, what, when, why, how, who, what if…  GIS shows “what” are “where”, and helps us to think other “W”s  It helps generate and test hypothesis GIS integrates various information Social Factors Biodiversity Engineering Land Use Environmental Considerations It allows us to see the “whole” Courtesy: USGS  Mạng Thông tin địa lý (G.net) GIS Portal.com Metadata TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Môn học cung cấp những khái niệm tổng quát về hệ thống thông tin địa lý (GIS): các định nghĩa, các thành phần của một hệ thống thông tin địa lý, tiến trình hình thành và phát triển GIS, xu thế phát triển GIS, một số vấn đề về khoa học thông tin địa lý.  Môn học cũng trình bày những phương pháp biểu diễn các đối tượng không gian: cơ sở định vị đối tượng không gian, mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian.  Trình bày phương pháp nhập, lưu trữ, truy vấn, hiển thị dữ liệu không gian trong các Hệ thống thông tin địa lý.  Môn học còn phân tích khả năng ứng dụng GIS trong quản lý môi trường thông qua việc khai thác các tính chất của đối tượng đã được thiết kế và cài đặt trong cơ sở dữ liệu ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 1: Một số khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) – – – – Lịch sử hình thành và phát triển GIS Các định nghĩa về hệ thống thông tin địa lý Mô hình của hệ thống thông tin địa lý. Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý Chƣơng 2: Cơ sở định vị các đối tượng không gian – – – – – – – Khái niệm Bản đồ và thuộc tính Hệ tọa độ Phép chiếu bản đồ Tỉ lệ bản đồ Một số hệ quy chiếu và hệ toạ độ thường sử dụng tại Việt Nam Vấn đề chuyển đổi hệ toạ độ ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 3: Biểu diễn đối tượng không gian – – – – – Mô hình biểu diễn các đối tượng không gian ở dạng số. Cấu trúc dữ liệu không gian. Cấu trúc dữ liệu thuộc tính. Một số định dạng thông dụng của dữ liệu GIS. Vấn đề chuyển đổi dạng dữ liệu. Chƣơng 4: Cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS quốc gia về môi trường – Căn cứ phân chia nhóm chuyên đề trong CSDL GIS quốc gia về môi trường – Các chuyên đề dữ liệu trong CSDL GIS quốc gia về môi trường – Cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS quốc gia về môi trường ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 5: Phương pháp chuyển đổi dữ liệu từ thế giới thực vào máy tính. – Phương pháp thu thập dữ liệu tiến trình số hoá. – Giới thiệu phương pháp số hóa (digitizing) và quét (scanning). – Thu thập và nhập dữ liệu dữ liệu bằng phương pháp cổ điển và bằng GPS. – Chỉnh sửa và kiểm tra dữ liệu. Chƣơng 6: GIS trả lời câu hỏi: Cái gì ở đâu? – Các phương pháp tìm kiếm dựa vào dữ liệu thuộc tính. – Các phương pháp tìm kiếm dựa vào dữ liệu không gian. – Phương pháp truy vấn thông tin. ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 7: GIS trả lời câu hỏi: Tại sao ở đó? – – – – – – Mô tả các giá trị thuộc tính. Phân tích thống kê. Mô tả không gian. Phân tích không gian. Tìm kiếm các mối quan hệ không gian. GIS và các phương pháp phân tích không gian. Chƣơng 8: Xây dựng bản đồ từ cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý. – Các thành phần của bản đồ. – Lựa chọn loại bản đồ. – Thiết kế bản đồ ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 9: Chức năng cơ bản của phần mềm GIS. – – – – Sự phát triển của các phần mềm GIS. Những khả năng của một phần mềm GIS. Phần mềm GIS và các cấu trúc dữ liệu. Một số vấn đề quan tâm khi lựa chọn phần mềm GIS. Chƣơng 10: Một số ứng dụng thực tiễn của GIS trong quản lý môi trường. – Vai trò của hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi trường – Phân tích các thành phần của hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý môi trường. – Một số hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý môi trường. – Một số vấn đề kết luận. ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Keith C.Clarke, - Getting started with Geographic Information System - Pentice Hall. 1999 Stan Aronoff, - Geographic Information Systems: A management Perspective - WDL Publications. 1993 Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind: Geographic Information Systems and Sciense, Wiley 2004. Trần Vĩnh Phước, – GIS Một số vấn đề chọn lọc – NXB Giáo dục. 2001 Trần Vĩnh Phước, – GIS Đại cương (Phần thực hành) – NXB Đại học quốc gia 2003 Đặng văn Đức … Phạm Trọng Mạnh, Nguyễn Thế Thận … Cục môi trường: Cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS quốc gia về Môi Trường, 1999 Website: GIS, RS, GPS ???? ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Kế hoạch giảng dạy  Thời gian: 42 tiết  Hình thức: trình bày bài giảng, demo bằng phần mềm GIS, bài tập trên lớp, thuyết trình, thực hành theo tài liệu hướng dẫn.  Đánh giá:  Kiểm tra giữa kỳ (20%)  Bài tập + thuyết trình (40%)  Thi cuối kỳ (40%)  Email nhận bài tập: bk.udgis@gmail.com (MSSV_Ho va ten SV_Bai tap?)  Thành lập nhóm thuyết trình (4 sv), bài tập ???. Danh sach lớp excel format. ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG GIS for Everyone TRƢỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA TP.HCM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (DITAGIS) CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) Trình bày: ThS. LƢU ĐÌNH HIỆP Tel: (84-8)864 72 56 ext 5383 Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn GIS for Everyone TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP Tìm 3 ứng dụng về GIS liên quan đến ngành học của anh/chị:  Cartography and Geographic Information Systems  Computers and Geosciences  Computers, Environment and Urban Systems  International Journal of Geographical Information Science  Journal of Geographical Systems  Transactions in GIS Website  www.gisdevelopment.net  www.gis.com  www.ncgia.ucsb.edu  www.ucgis.org  ESRI, MapInfo, InterGraph, Autodesk  www.nea.gov.vn KHÁI NIỆM GIS TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Giới thiệu: Problems? Data?Information? Máy tính – công cụ hỗ trợ Lịch sử hình thành và phát triển GIS Một số định nghĩa về hệ thống thông tin địa lý. Ứng dụng GIS Giới thiệu: GISystem, GISciense, GIService, GISociety. KHÁI NIỆM GIS TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Giới thiệu: Problems? Data?Information? Máy tính – công cụ hỗ trợ Lịch sử hình thành và phát triển GIS Một số định nghĩa về hệ thống thông tin địa lý. Ứng dụng GIS Giới thiệu: GISystem, GISciense, GIService, GISociety. KHÁI NIỆM GIS
- Xem thêm -