Tài liệu Giới thiệu khái quát về ngân hàng thương mại

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH GIAI ĐOẠN 2005-2010.......................................................................1 I. Giới thiệu chung về Công ty BDC...................................................................1 1. Lịch sử hình thành.........................................................................................1 2. Nhiệm vụ ban đầu khi mới thành lập của Công ty BDC................................2 3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty BDC:...................................................2 4. Các sản phẩm chính của Công ty BDC:.........................................................3 5. Cơ cấu tổ chức công ty BDC.........................................................................4 6. Tình hình phân bổ nhân lực...........................................................................7 6. Tình hình phân bổ nhân lực...........................................................................8 7. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty............................................................9 8. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây...............................10 II. Hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phấn phát triên phát thanh truyền hình giai đoạn 2005-2010.......................................................................13 1. Tầm quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển đối với công ty BDC........13 1.1. Đầu tư phát triển-điều kiện kiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp...............................................................................................13 1.2. Vai trò của đầu tư phát triển đối với việc thực hiên nhiệm vụ chính trị của Đảng và Chính phủ về phát triển phát thanh truyền hình của công ty BDC.............................................................................................................14 2. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển của công ty BDC qua các năm...15 2.1. Đánh giá chung về nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty BDC......15 2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty:......................................................17 2.2.1. Nguồn lợi nhuận để tái đầu tư........................................................17 2.2.2. Quỹ khấu hao.................................................................................17 2.2.3. Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu:..........................................18 2.3. Vốn ngân sách và Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:.........................19 2.4. Nguồn vốn vay của công ty...................................................................19 2.4.1.Vốn tín dụng ngân hàng.................................................................19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4.2. Vốn vay cán bộ công nhân viên.....................................................20 3. Hoạt động tổng vốn đầu tư phát triển tại công ty BDC theo các nội dung...21 3.1. Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản..................................................21 3.2. Về đầu tư bổ sung hàng tồn trữ............................................................26 3.3. Về đầu tư phát triển nguồn nhân lực....................................................29 3.3.1. Đầu tư cho công tac tuyển dụng và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:...........................................................................................................30 3.3.1.1. Đầu tư cho công tác tuyển dụng..............................................30 3.3.1.2. Đầu tư cho công tác đào tạo....................................................31 3.3.2. Đầu tư cho việc đảm bảo phúc lợi cho người lao động và nâng cao đời sống của nhân viên :................................................................32 3.4. Về đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động KHCN....................34 3.5. Về đầu tư cho các hoạt động Marketing...............................................37 III. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình BDC giai đoạn 2005-2010..................................................40 1. Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển..........................................40 1.1. Các kết quả đạt được............................................................................40 1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư phát triển của công ty BDC....................41 1.2.1.Chỉ tiêu Lợi nhuận/Tổng vốn đầu tư...............................................41 1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế................................................................42 1.2.3. Chỉ tiêu hiệu quả xã hội.................................................................43 2. Những mặt hạn chế cần khắc phục..............................................................44 3. Một số nguyên nhân:....................................................................................46 CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẤY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY BDC GIAI ĐOẠN 2005-2010 48 I. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty BDC giai đoạn 2010-2015 ............................................................................................................................. 48 1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty BDC giai đoạn 2010-2015.......48 2. Kế hoạch đầu tư phát triển của công ty BDC giai đoạn 2010-2015.............49 II. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư phát triển của công ty BDC....................................................................................................................50 1. Các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển.........50 1.1. Giảm vay ngắn hạn ngân hàng, tăng cường hơn nữa việc vay vốn cán bộ công nhân viên........................................................................................50 1.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng.......................................................51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. Thanh lý bớt Tài sản cố định nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động.........52 1.4. Huy động vốn qua hợp tác liên doanh..................................................53 1.5. Giải pháp về vấn đề sử dụng vốn..........................................................54 2. Giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty BDC.............55 2.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới có chọn lọc lượng Tài sản cố định trong thời gian tới.................................................................................................55 2.2. Đổi mới máy móc thiết bị thông qua tín dụng thuê mua.......................55 2.3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng Tài sản cố định của công ty.................56 3. Giải pháp cho hoạt động đầu tư bổ sung hàng tồn trữ..................................57 4. Giải pháp trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực........................................58 5. Giải pháp trong đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ.........................................................................................................59 6. Giải pháp về đầu tư cho các hoạt động Marketing.......................................60 III. Điều kiện để thực thi các giải pháp............................................................62 1. Về phía Nhà nước........................................................................................62 2. Về phía Công ty BDC..................................................................................63 KẾT LUẬN.....................................................................................................65 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thế giới trong vài năm trở lại đây, lĩnh vực phát thanh truyền hình ngày càng được coi trọng và ưu tiên phát triển. Phát thanh truyền hình đã đưa các quốc gia xích lại gần hơn và không bị ràng buộc bởi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và tập tục văn hoá. Ở Việt Nam, phát thanh truyền hình ngày càng khẳng định vị trí là một trong những phương tiện thiết yếu của đời sống xã hội, là công cụ chính trị sắc bén tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao và đa dạng của công chúng, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế. Công ty ứng dụng phát triển phát thanh truyền hình là một công ty cổ phần trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Công ty có chức năng chính là quản lý chi phí, sản xuất các thiết bị phát thanh truyền hình chuyên dụng, dịch vụ tư vấn tiếp nhận đầu tư và các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình. Với vị trí của các doanh nghiệp đang ngày càng được khẳng định trong nền kinh tế quốc dân, thì nội dung đầu tư phát triển đã trở thành một vấn đề cần phải được quan tâm hàng đầu. Trong thời gian qua đầu tư phát triển trong doanh nghiệp đã đạt được những kết quả to lớn, đã đưa nền kinh tế tiến thêm những bước tiến vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trải qua hơn 30 năm tồn tại và phát triển, công ty BDC luôn đặc biệt chú trọng đến hoạt động đầu tư phát triển của đơn vị mình nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã tin tưởng giao phó. Trong quá trình thực tập, khảo sát và nghiên cứu tại công ty BDC, nhờ cớ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo-PGS, TS Từ Quang Phương-cùng với các cô chú cán bộ công nhân viên của công ty, em đã hoàn thành bản chuyên đề thực tập về hoạt động đầu tư phát triển của công ty BDC với đề tài :“Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC). Thực trạng và giải pháp” Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nội dung chuyên đề thực tập gồm hai chương: Chương 1: Thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình giai đoạn 2005 – 2010 Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình giai đoạn 2010-2015 Trong quá trình thực tập và làm chuyên đề, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong thầy chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH GIAI ĐOẠN 2005-2010 I. Giới thiệu chung về Công ty BDC 1. Lịch sử hình thành Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình (BDC), tên giao dịch quốc tế Broadcasting Development Company (BDC), có trụ sở chính tại 59 - 61 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là một trong những công ty chuyên ngành, đi đầu trong công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kỹ thuật phát thanh truyền hình của Việt Nam. Tiền thân của Công ty là Viện Nghiên cứu phát triển phát thanh truyền hình thuộc Uỷ Ban phát thanh truyền hình được thành lập năm 1979. Sau nhiều năm hoạt động đạt được nhiều thành tích tốt và có những kết quả đáng khích lệ, Viện nghiên cứu đã đổi tên thành Liên hiệp Truyền thanh Truyền hình Hà Nội thuộc Bộ Văn hoá Thông tin (năm 1988) và là Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (năm 1994), và nay là Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (theo quyết định số 1133/QĐ-TNVN ngày 30/11/2007) của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Công ty BDC đã có một bề dày về lịch sử và phát triển cùng với những bước tiến không ngừng của lĩnh vực phát thanh truyền hình trên cả nước. Kể từ ngày thành lập, sự phát triển mạnh mẽ của BDC đạt được là nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Công ty luôn suy nghĩ và hành động nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng đặt ra một cách hiệu quả nhất. Điều đó thể hiện bởi niềm tin từ các trạm thu phát thanh, phát hình tại các tỉnh thành, các huyện…, các nhà khai thác, cung cấp dịch vụ trong và ngoài Ngành. Các thành tựu đạt được: - Công ty BDC đã được tổ chức Business Initiative Directions (Tây Ban Nha) trao giải Sao vàng quốc tế về chất lượng năm 2007, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì và liên tiếp trong nhiều năm liền được Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng bằng khen về những đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của ngành. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thương hiệu BDC đã trở nên quen thuộc với những sản phẩm chuyên ngành mang tính ứng dụng cao, được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm từ nhiều năm qua. - Là đại diện phân phối các thiết bị phát thanh truyền hình cho nhiều nhà sản xuất thiết bị nổi tiếng trên thế giới như Harris, CTE, Rymsa,… và là đối tác chiến lược của các hãng Thomson, Linear, DB, ABE, SIDSA,… 2. Nhiệm vụ ban đầu khi mới thành lập của Công ty BDC. Công ty BDC là Công ty đầu tiên thiết kế và sản xuất máy phát hình và máy phát thanh FM Stereo tại Việt Nam. Ngoài ra, Công ty BDC còn thực hiện tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo hành các hệ thống thiết bị phát thanh truyền hình cũng như các thiết bị làm chương trình cho nhiều Đài Phát thanh Truyền hình trong cả nước. Công ty BDC luôn tự hào và vui mừng trước những thành công trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng giao phó. Công ty BDC cũng nhận thấy vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương nói riêng và cho công cuộc phát triển mạng lưới phát thanh truyền hình quốc gia nói chung, tất cả phục vụ mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước. 3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty BDC: Theo Quyết định thành lập số 517 QĐ/ĐPT ngày 09/08/1994 của Đài Tiếng nói Việt Nam và Giấy đăng ký kinh doanh số 109775 ngày 24/08/1994 quy định chức năng và nhiệm vụ của Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình như sau: - Khảo sát, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các đài, trạm phát và các công trình chuyên ngành phát thanh truyền hình. - Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư chuyên ngành Phát thanh Truyền hình. - Dịch vụ tư vấn đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong ngành phát thanh truyền hình. - Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư hàng hoá phục vụ nhiệm vụ kinh doanh của Công ty BDC. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị phụ tùng, phương tiện vận tải, vật tư phục vụ sản xuất, vật liệu xây lắp, hàng tiêu dùng thiết yếu. - Sản xuất, lắp ráp máy phát sóng, tăng âm, anten và các phụ kiện chuyên dùng phục vụ truyền thanh truyền hình. (Các sản phẩm của Công ty BDC được bảo hộ về nhãn hiệu thương mại theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 31585 ngày 24/07/1999 của Cục Sở hữu Công nghiệp) - Sản xuất kinh doanh thiết bị thông tin viễn thông, thiết bị bảo vệ an toàn, các sản phẩm cơ khí, vật liệu điện, điện lạnh, điện tử phục vụ chuyên ngành và dân dụng. - Sản xuất, lắp dựng cột anten, các cột tự đứng, hệ thống anten trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin đại chúng. - Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư trực tiếp và gián tiếp trong các dự án phát triển ngành phát thanh - truyền hình - viễn thông và các ngành kinh tế khác - Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình viễn thông. Cho đến nay, Công ty BDC đã cung cấp và lắp đặt hơn 800 máy phát hình, máy phát thanh FM Stereo và các máy phát thanh sóng trung cho nước bạn Lào và các địa phương trên mọi miền đất nước. 4. Các sản phẩm chính của Công ty BDC: Công ty cổ phần ứng dụng phát triển phát thanh truyền hình với hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế tạo và kinh doanh các loại thiết bị, máy móc kỹ thuật dùng trong phát thanh và truyền hình. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm: - Máy phát FM Stereo công suất lên tới 50KW (hiện nay Công ty BDC đang là đại diện bán hàng độc quyền của các hãng sản xuất thiết bị phát thanh truyền hình nổi tiếng như Harris (Mỹ), CTE (Italy),... trên lãnh thổ Việt Nam). - Máy phát hình băng VHF/UHF công suất đến 50KW. - Hệ thống máy phát sóng trung công suất tới 2002KW. - Các hệ thống anten phát thanh, phát hình dải rộng và feeder. - Hệ thống thiết bị làm chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng các thiết bị xử lý kỹ thuật số hiện đại. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Xe phát thanh truyền hình lưu động. - Hệ thống đèn chiếu sáng phim trường, điều hoà nhiệt độ, trang âm studio phát thanh truyền hình. - Các hệ thống truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật số. - Các hệ thống thu vệ tinh TVRO, RRO. - Linh kiện, phụ kiện cho các thiết bị phát thanh truyền hình 5. Cơ cấu tổ chức công ty BDC Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty BDC được xây dựng theo mô hình công ty cổ phần. Đứng đầu công ty là đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông sẽ tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó chủ tịch và thành viên (kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm). Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bổ nhiệm Giám đốc. Các Phó Giám đốc, Trưởng phòng và các Giám đốc trung tâm chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty BDC và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của đơn vị mình phụ trách. Đại hội cổ đông : Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội cổ đông quyết định những vấn đề được pháp luật và điều lệ công ty quy định. Đặc biệt, đại hội cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra, là cơ quan đại diện cho đại hội cổ đông thực hiện giữa hai kỳ đại hội. Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 người, trong đó 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và 03 Uỷ viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát : Là Cơ quan giám sát của của Đại hội cổ đông, do Đại hội cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có quyền thanh tra và giám sát tất cả các hoạt động của công ty. Về nhân sự: 3 người Ban giám đốc: Có trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trong Công ty, chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh, đại 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên và thay mặt Công ty quan hệ pháp lý với các đơn vị, tổ chức bên ngoài. Về nhân sự: 3 người, bao gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc tài chính và 1 phó giám đốc kinh doanh Giám đốc: Là người nắm quyền hành cao nhất trong Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, về việc bảo đảm thực thi đầy đủ các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước . Phó giám đốc kinh doanh: có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: + Xem xét tồn kho và yêu cầu sản xuất. + Ký hợp đồng cung cấp sản phẩm cho khách hàng, duyệt nhu cầu mua vật liệu, duyệt danh sách nhà thầu phụ được chấp nhận, ký đơn hàng, mua nguyên vật liệu (khi được uỷ quyền). +Tìm hiểu thị trường, tiến hành tổ chức tham gia các hội chợ, xem xét tổ chức quảng bá sản phẩm, xem xét và quyết định mở các đại lý. Kiểm tra nội dung phê duyệt tài liệu có liên quan đến công tác kinh doanh (khi được uỷ quyền). Phó giám đốc tài chính: có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: +Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo pháp chế thống kê kế toán của nhà nước . + Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quí, năm. + Xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch vay vốn, thay mặt giám đốc giám định với ngân hàng về mặt tài chính. + Xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán cũng như kế hoạch báo cáo định kỳ. Các phòng nghiệp vụ, bao gồm: Phòng thanh toán công nợ: có nhiệm vụ kiểm soát công nợ, theo dõi công nợ, thúc đẩy thu hồi công nợ, nợ quá hạn; đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng để khách hàng lên lịch thanh toán và chuyển khoản; thu tiền khi khách hàng thanh toán tiền mặt; kiểm tra đơn đặt hàng, lập báo cáo theo quy định của công ty. Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ tổ chức quản lý nhân sự toàn công ty, xây dựng các công trình thi đua, khen thưởng; thay đổi nhân sự ở các bộ phận phòng ban; xây dựng bảng chấm công và phương pháp trả lương, tổ chức đào tạo, huấn luyện tuyển chọn nhân sự toàn Công ty; xây dựng các chính sách về nhân sự. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phòng kế toán vật tư: Kiểm kê khối lượng dở dang , vật tư tồn kho hàng tháng, quý, năm; hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm để có số liệu chính xác đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cuả công ty. Phòng kinh doanh: Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty về mục tiêu kinh doanh và giải pháp phát triển; xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing cho sản phẩm dịch vụ của công ty; triển khai và giám sát quá trình Marketing; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động; báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên Trung tâm kỹ thuât bao gồm: Bộ phận điện-điện tử: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ điện, điện tử vào chế tạo các loại máy móc thiết bị Bộ phận âm thi tần: Nghiên cứu, chế tạo các loại máy thu phát sóng; kiểm tra tần số, đường truyền của sóng; chất lượng âm thanh thu được… Bộ phận giới thiệu sản phẩm: thực hiện các họat động giới thiệu, trình diễn, vận hành thử các loại máy móc, công nghệ ứng dụng phát thanh truyền hình tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Công ty. Bộ phận ứng dụng công nghệ: gồm các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực khoa học công nghệ; có trách nhiệm nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào phát thanh truyền hình Hiện nay, công ty có 1 đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc, đó là xí nghiệp cơ khí điện tử. xí nghỉệp có nhiệm vụ Thực hiện các công đoạn sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp các hoạt động phù trợ cho sản xuất Bảng 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty BDC 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TRUNG TÂM KỸ THUẬT 7 XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ CÁC TỔ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH BỘ PHẬN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ PHẬN ÂM THI TẦN BỘ PHẬN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BỘ PHẬN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÒNG THANH TOÁN CÔNG NỢ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN-VẬT TƯ PHÒNG KINH DOANH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. Tình hình phân bổ nhân lực Là một doanh nghiệp lớn với đội ngũ cán bộ công nhân viên đông, từ khi chuyển sang cơ chế mới tự hạch toán kinh tế, để phù hợp và hoạt động có hiệu quả hơn trong cơ chế mới, công ty đã mạnh dạn đổi mới sắp xếp lại, phân công lại lao động. Do đội ngũ công nhân trẻ được bổ sung còn ít và chưa được đào tạo hoàn chỉnh, số công nhân lớn tuổi khá đông có phần hạn chế về trình độ và sức khoẻ nên chưa đáp ứng đủ những yêu cầu của một nền sản xuất công nghệ hiện đại. Bằng các biện pháp hợp lý, đúng chế độ, chính sách công ty đã giảm bớt một số lao động thừa, các phòng ban được sắp xếp tinh giảm hơn, gọn nhẹ hơn. Bảng 2: Cơ cấu công nhân viên công ty BDC phân theo học vị tính đến tháng 12/2009 Học vị Số lượng (người) - Tiến sĩ kinh tế 08 người - Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành điện tử 13 người - Kỹ sư tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật 84 người - Thạc sỹ kinh tế, cử nhân kinh tế 36 người - Công nhân lành nghề 256 người Nguồn: Phòng tổ chức hành chính - Cty BDC) Số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ có trình đội đại học và trên đại học chiếm 35,5% trong tổng số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ. Đây cũng là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của công ty trong những năm qua, là đội ngũ đã đóng góp rất lớn vào những thắng lợi trong sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó, số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ có thâm niên trình độ lớn hơn 10 năm chiếm 43%. Đội ngũ cán bộ này đều là những người đã được rèn luyện trong thực tiễn, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về kinh tế thị trường, về tổ chức sản xuất và về quản lý nhân sự, có hiểu biết về pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết tập thể cao. Đội ngũ công nhân có tay nghề bậc 4/7 trở lên chiếm đa số. Đây là đội ngũ công nhân kỹ thuật được đào tạo cơ bản tại các trường dạy nghề trong nước, có sức khỏe tốt,cần cù và chịu khó làm việc. Phần lớn công nhân này đều có ý thức kỷ luật 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tốt, có tác phong làm việc công nghiệp, đáp ứng được yêu cầu sản xuất với cường độ cao, tay nghệ tôt, tiếp thu công nghệ nhanh. Ngoài ra, Công ty BDC còn có một đội ngũ hơn 60 cộng tác viên là các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư đầu ngành hiện đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương và địa phương, các cơ sở sản xuất... luôn kết hợp cùng cán bộ kỹ thuật của Công ty nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm do BDC sản xuất cũng như chất lượng các công trình do BDC đảm nhiệm. 7. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty BDC có giá trị lớn, bao gồm những Tài sản cố định có từ những năm 80 khi mới thành lập công ty và những Tài sản cố định được bổ sung sau này do yêu cầu sản xuất kinh doanh - Trụ sở chính đặt tại: 61 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổng diện tích: 275m2. - Xí nghiệp Cơ khí Điện tử: Đường Bê Tông, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng diện tích: 11.132m2. Các thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải của công ty bao gồm: - Các thiết bị đo lường, kiểm tra chuyên dụng cho ngành phát thanh truyền hình đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu khoa học, sản xuất, lắp ráp, chuyển giao công nghệ cho công trình. - Dây chuyền lắp ráp IKD, CKD, SKD các loại máy phát thanh FM công suất đến 5KW, phát hình công suất từ 50W  5000W băng VHF, máy phát hình băng UHF, các loại dàn anten phát thanh phát hình dải rộng, có độ tăng ích cao. - Dây chuyền sản xuất máy tăng âm truyền thanh bán dẫn, công suất 50W  1200W. - Các loại thiết bị cơ khí: máy hàn, máy gò, dập,... công nghệ mới để sản xuất cột anten, vỏ hộp máy, anten ... - Trang thiết bị nhà xưởng hiện đại, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, các tiêu chuẩn môi trường và an toàn lao động theo quy định của Nhà nước. - Các loại phương tiện vận tải: gồm 11 ô tô các loại. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây Giai đoạn 2007-2008 chứng kiến sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, công ty BDC cũng như các doanh nghiệp khác đã phải đối đầu với nhiều thử thách. Mặt khác, công ty cũng gặp phải những khó khăn ban đầu sau cổ phần hóa. Tuy nhiên nhờ có sự phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên, công ty đã từng bước vượt qua được những khó khăn ban đầu và dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Trong những năm gần đây công ty đã có những bước tiến cả về chất lượng và khối lượng. Dưới đây là Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007-2009 căn cứ vào những báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được kiểm toán nhà nước kiểm tra và xác nhận: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 3: Kết quả họat động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty BDC (Đơn vị: nghìn đồng) TT Chỉ tiêu 1 Tổng doanh thu 2 Các khoản giảm trừ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2007 22153591 117241 156322 22036349 20675226 5370440 257478 506990 2008 29638121 2009 34381340 150839 29381799 27566968 7160587 343305 675987 34030499 31768472 7751099 120802 1031417 171933 Thu nhập từ HĐTC Chi phí HĐTC Lợi nhuận từ HĐTC Các khoản thu nhập bất thường Chi phí bất thường Lợi nhuận bất thường 229245 198441 75410 123030 426604 264589 100547 164041 226591 93524 133067 77983 31854 103978 42472 90150 34296 46128 Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 61505 55853 971373 1195165 1781449 242842 728529 323790 971373 347362 1036087 Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuận thuần từ HĐKD (Nguồn: Phòng kế toán thống kê, Công ty BDC Qua bảng trên ta có thể thấy quy mô sản xuất của công ty không ngừng được mở rộng qua các năm. Điều này được thể hiện ở doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. (năm 2008 so với năm 2007 tăng 33,78%. tương ứng với số tuyệt đối tăng 7.484,530 triệu VNĐ, năm 2009 tăng 4.743,219 triệu VNĐ so với năm 2008 tức đã tăng 16%). Tuy nhiên có thể thấy tốc độ gia tăng doanh thu như vậy là không cao. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do suy thoái kinh tế toàn cầu những 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 năm 2008-2009 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta và công ty BDC cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đặc biệt công ty đang phải đương đầu với sức ép cạnh tranh ngày một gay gắt: - Việc gia nhập WTO của Việt Nam kéo theo hệ lụy là sản phẩm công ty sẽ phải cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu từ các công ty nước ngoài-vốn đã có lợi thế về uy tín và công nghệ hơn so với BDC. - Sự phát triển mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh truyền thống như VTC, TQT…do được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư nước ngoài - Cơ chế thông thoáng về đầu tư cũng khiến cho các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vật tư, thiết bị phát thanh truyền hình xuất hiện ngày một đông. Mặc dù chưa có uy tín trên thị trường nhưng đây cũng sẽ là những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của công ty BDC trong tương lai Cùng với việc tăng doanh thu thì tổng chi phí cũng tăng. Năm 2008 tăng 33,33% so với năm 2007 (tương ứng 7.060,738 triệu VNĐ), đến năm 2009 đã tăng so với năm 2008 là 16,02% (tương ứng 4.356,935 triệu VNĐ). Mặc dù tăng như vậy nhưng không có nghĩa là hoạt động kinh doanh của Công ty BDC kém hiệu quả đặc biệt là trong việc quản lý chi phí kinh doanh mà mặt khác nó thể hiện hoạt động của Công ty BDC đang đi vào thế ổn định, công tác quản lý chi phí kinh doanh đang tốt dần lên, địa vị và uy tín của Công ty BDC ngày càng được nâng cao đồng thời thị trường của Công ty BDC ngày càng được mở rộng. Điều đó được minh chứng ở tốc độ tăng doanh thu bình quân (24,89%) vẫn cao hơn tốc độ tăng chi phí (24,23%). Năm 2009 lợi nhuận sau thuế của Công ty BDC đạt 1.036,087 triệu đồng tăng 64,714 triệu đồng so với năm 2008 (Năm 2008 đạt 971,373 triệu đồng) và tăng 42,21% so với năm 2007 (năm 2007 đạt 728,529 triệu đông). Hiện công ty chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 23% lợi nhuận. Qua việc phân tích khái quát trên ta có thể thấy mặc dù chuyển sang loại hình công ty cổ phần, công ty gặp phải không ít những khó khăn song công ty đã từng bước đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định và phát triển. Áp lực cạnh tranh trong giai đoạn tới được nhận định là vô cùng gay gắt. Ban lãnh đạo công ty cần chủ động xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh cho riêng mình-đặc biệt là kế hoạch đầu tư phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trương. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phấn phát triên phát thanh truyền hình giai đoạn 2005-2010 1. Tầm quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển đối với công ty BDC 1.1. Đầu tư phát triển-điều kiện kiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất.nguồn lực lao động và trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực mới cho nền kinh tế -xã hội, tạo ra việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Như vậy ta có thể thấy đầu tư phát triển là điều kiện kiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bất kì một lĩnh vực nào trong doanh nghiệp cũng cần phải đầu tư cả về vật chất, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ. Công ty BDC cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bên cạnh đó mặc dù có lợi thế là một trong những công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ công nghệ phát thanh truyền hình Việt Nam, công ty cũng vẫn phải đối mặt với tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt từ các công ty nước ngoài có lợi thế hơn BDC về vốn và công nghệ. Ngoài ra các đối thủ cạnh tranh truyền thống của công ty BDC về công nghệ phát thanh truyền hình trong nước cũng bắt đầu chú trọng đổi mới thiết bị công nghệ để có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ, gây cho công ty áp lực cạnh tranh không nhỏ như công ty TQT, VTC, EMI-TEC…; và cùng với đó là sự xuất hiện ngày một nhiều các công ty tư nhân kinh doanh vật tư phát thanh truyền hình. Như vậy nhìn chung là trình độ thiết bị công nghệ của các công ty cùng ngành đang được đổi mới và nâng lên từng ngày. Chính vì thế để tạo được ưu thế cạnh tranh so với các đối thủ, công ty BDC cần đẩy mạnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, hay nói cách khác là phải đẩy mạnh họat động đầu tư phát triển 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Vai trò của đầu tư phát triển đối với việc thực hiên nhiệm vụ chính trị của Đảng và Chính phủ về phát triển phát thanh truyền hình của công ty BDC Nghị quyết số 41/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ sáu đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho lĩnh vực phát triển Phát thanh và truyền hình là: “Phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững đi đôi với quản lý tốt; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm thế giới, khu vực và phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của Việt Nam, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, từng bước đổi mới công nghệ phát thanh, hiện đại hóa hệ thống sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng phát thanh” “Phát triển sự nghiệp phát thanh phải gắn liền với nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống của các cán bộ, viên chức; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện quy hoạch phát triển chung của hệ thống phát thanh toàn quốc.” “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh, chú trọng các chương trình phát thanh tiếng dân tộc ít người; tăng cường chất lượng phủ sóng phát thanh, tiếp tục phủ sóng ở các vùng lõm, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” Trong bản “Quy hoạch phát triển phát thanh” cũng chỉ rõ nhiệm vụ của Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đơn vị trực thuộc như sau: “Phối hợp chặt chẽ với các đài phát thanh địa phương trong việc phát triển phương tiện thu nghe, hệ thống truyền thanh cơ sở, đài công cộng và trong việc sản xuất chương trình, truyền dẫn, phủ sóng, góp phần quan trọng phát triển toàn diện hệ thống phát thanh hiện đại gắn liền với tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong hệ thống phát thanh” “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và công nghệ mạng máy tính âm thanh trong việc sản xuất chương trình; xây dựng mô hình sản xuất chương trình phù hợp với tổ chức hệ chương trình mới; thống nhất về công nghệ, quy mô và thực hiện số hóa hệ thống lưu trữ âm thanh”. “Tăng cường khả năng trao đổi thông tin, chương trình với các đài địa phương và các đài nước ngoài; tăng thời lượng phát thanh trực tiếp tại phòng thu và 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 từ các địa điểm có sự kiện thông qua xe thu lưu động và cơ sở hạ tầng viễn thông lên 50% vào năm 2010 và 70% vào năm 2015.” Từ đó ta có thể thấy thông qua hoạt động đầu tư phát triển -đặc biệt là đầu tư vào nhân lực, khoa học công nghệ- công ty BDC đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển phát thanh truyền hình chung của đất nước. Như vậy đầu tư phát triển tại công ty BDC, xét về một khía cạnh nào đó còn là phương tiện, cách thức để công ty thực hiện nghĩa vụ chính trị với Đảng và Chính phủ 2. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển của công ty BDC qua các năm 2.1. Đánh giá chung về nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty BDC. Vốn đầu tư là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư giúp doanh nghiệp hoạt động được liên tục, mở rộng sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị cho quá trình sản xuất, đào tạo nhân lực và phát triển khoa học công nghệ. Từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động (năm 1979), là một doanh nghiệp nhà nước nên công ty BDC chỉ thuần túy thực hiện các kế hoạch do Nhà nước giao về mặt khối lượng sản phẩm cũng như chủng loại, mẫu mã. Hàng năm Công ty được cấp vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ phát triển. Tuy nguồn vốn chiếm tỷ trọng không cao nhưng cũng đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của công ty. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách thì nguồn vốn kinh doanh của công ty được bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh của và từ việc huy động vốn từ bên ngoài bằng việc vay ngắn hạn, vay dài hạn của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Năm 2008, công ty chính thức chuyển đổi từ loại hình Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo quyết định số 1133/QĐ-TNVN ngày 30/11/2007 của Đài tiếng nói Việt Nam. Công ty được quyền phát hành các loại chứng khoán ra thị trường, có thể huy động vốn bằng cách phát hành các cổ phần mới tới các nhà đầu tư và Công ty cũng có thể dùng vốn chủ sở hữu để mua chính cổ phần của mình nhằm thu hồi lượng cổ phần đã phát hành về. Từ khi cổ phần hóa, công ty đã tự xây dựng cho mình phương hướng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tự mình quyết định và thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển nhằm cải tạo, sửa chữa và đổi mới TSCĐ; đào tạo nhân lực khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. 15
- Xem thêm -