Tài liệu Giới thiệu chung về quản trị chiến lược

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Qua h¬n mêi n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nç lùc v¬n lªn, ph¶i lÊy thíc ®o hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña m×nh, mäi thµnh phÇn ®Òu cã quyÒn tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù do c¹nh tranh trong khu«n khæ ph¸p luËt quy ®Þnh. C¬ chÕ thÞ trêng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi, n©ng cao tr×nh ®é vµ c¶i tiÕn vÒ qu¶n lý, lao ®éng vµ c«ng nghÖ. Cã lµm nh vËy c¸c doanh nghiÖp míi ®øng v÷ng, ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh th¾ng lîi. Thùc tÕ ®· chøng minh nh÷ng doanh nghiÖp thµnh c«ng lµ nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch kh¸ hiÖu qu¶. VËy lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng vµ lµ mét c©u hái lín ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i C«ng ty vËn t¶i thuû I, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty cïng víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn trong viÖc t×m hiÓu vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i vµ th«ng qua ®ã em ®· chän ®Ò tµi : "ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i t¹i C«ng ty vËn t¶i Thuû I Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Néi dung ®Ò tµI gåm ba phÇn nh sau: PhÇn I : Lý luËn chung vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i . phÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i t¹i C«ng ty VËn t¶i Thuû I . PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i t¹i C«ng ty VËn t¶i Thuû I . Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vËn I. tæng quan vÒ vËn t¶i vµ kinh doanh vËn t¶i . 1. Kh¸i niÖm, vai trß vµ b¶n chÊt cña vËn t¶i: 1.1. Kh¸i niÖm vËn t¶i : VËn t¶i lµ mét nghµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ngêi sö dông nã ®Ó tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu cña x· héi . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VËn t¶i lµ mét nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, v« cïng cÇn thiÕt trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®èi víi bÊt cø mét s¶n phÈm nµo . 1.2 Vai trß cña vËn t¶i : VËn t¶i lµ ho¹t ®éng dÞch vô trong ph¹m vi s¶n xuÊt(vËn chuyÓn nguyªn nhiªn vËt liÖu, nh©n lùc).Kh«ng cã ho¹t ®éng vËn t¶i, th× s¶n xuÊt x· héi kh«ng ho¹t ®éng ®îc,vµ nÕu nh cã ngo¹i lÖ nµo ®Êy th× s¶n xuÊt còng trë nªn v« nghÜa . §Æc ®iÓm lín nhÊt cña ho¹t ®éng vËn t¶i lµ tÝnh phôc vô vµ nhu cÇu ®ßi hái.Sù phôc vô cña vËn t¶i (thêng gäi t¾t lµ nhu cÇu vËn chuyÓn) lµ nhu cÇu mang tÝnh thø cÊp- §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhu cÇu vËn t¶i ®îc sinh ra tõ mét nhu cÇu nguyªn thuû nµo ®ã. ThÝ dô ®Ó s¶n xuÊt ra §iÖn cÇn cã Than t¹i nhµ m¸y §iÖn, do ®ã míi ph¸t sinh ra nhu cÇu vËn chuyÓn Than cho nhµ m¸y §iÖn . 1.3. B¶n chÊt cña vËn t¶i : HiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i thÓ hiÖn kh¶ n¨ng møc ®é sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ viÖc vËn chuyÓn nh»m t¹o ra vµ tiªu thô mét khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô cao trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi chi phÝ nhá nhÊt, ®¹t doanh thu cao nhÊt, thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a vµ cã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn x· héi vµ m«i trêng. 2. Tæ chøc vËn t¶i, ®Æc trng vËn t¶i vµ Môc ®Ých s¶n xuÊt vËn t¶i : 2.1. Tæ chøc vËn t¶i: Qu¸ tr×nh vËn t¶i ho¹t ®éng ë ph¹m vi ho¹t ®éng ®a nghµnh phô thuéc vµo tæ chøc cã tèt hay kh«ng. C¸c chøc n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt ph¸t triÓn theo quy m« s¶n xuÊt vµ còng tõ ®ã n¶y sinh ra sù ph©n c«ng lao ®éngA. Sù ph©n c«ng lao ®éng trong vËn t¶i ngµy nay t¹o ra mçi XÝ nghiÖp chØ thùc hiÖn mét c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. HÖ thèng vËn t¶i quèc gia bao gåm nhiÒu nghµnh, v× vËy cÇn cã mét tæ chøc nh»m hîp nhÊt c¸c nghµnh, vµ c¸c XÝ nghiÖp riªng lÎ vµo mét môc tiªu chung: tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt c¸c qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vËn chuyÓn cña x· héi. NÒn kinh tÕ ViÖt nam ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é . còng nh lÜnh vùc kh¸c trong vËn t¶i cßn tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. ViÖc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ c«ng nghiÖp ho¸ nh»m x©y dùng mét nÒn s¶n xuÊt lín XHCN, vµ do ®ã xo¸ bá ®îc t×nh tr¹ng trªn. HiÖn nay trong vËn t¶i ngoµi lùc lîng quèc doanh cßn cã lùc lîng t¸c x· vµ c¶ t nh©n. Lùc lîng quèc doanh dùa trªn nÒn t¶ng së h÷u toµn d©n. 2.2. §Æc trng vËn t¶i : TÝnh thèng nhÊt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô, ë ®©y s¶n xuÊt vµ tiªu thô g¾n liÒn lµm mét, nghÜa lµ kh«ng cã s¶n phÈm nµo kh«ng ®îc tiªu thô ngay vµ ngîc l¹i kh«ng cã tiªu thô nµo g¾n chÆt víi s¶n xuÊt ®ång thêi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnh thèng nhÊt gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu thô ®îc xem xÐt trªn 3 mÆt : thêi gian ,®Þa ®iÓm vµ quy m« . §iÒu ®ã cã nghÜa lµ vËn t¶i kh«ng thÓ cã s¶n xuÊt 2.3. Môc ®Ých cña vËn t¶i : Lµ vËn chuyÓn ngêi hay hµng ho¸ trong kh«ng gian tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kia. Nh vËy lµ quy m« s¶n xuÊt phô thuéc vµo hai nh©n tè lµ khèi lîng vËn chuyÓn vµ cù ly vËn chuyÓn. Do ®ã ngêi ta lÊy tÝch sè cña hai ®¹i lîng trªn lµn ®¹i lîng ®o khèi lîng s¶n xuÊt vËn t¶i. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vËn t¶i : 3.1. Chøc n¨ng cña vËn t¶i : Lµ dÞch chuyÓn hµng ho¸ vµ kh¸ch hµng tho¶ m·n nhu cÇu vËn chuyÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n víi yªu cÇu tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi tíi møc tèi ®a . 3.2. NhiÖm vô cña vËn t¶i : ( nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña kinh doanh vËn t¶i) - Tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ vËn chuyÓn hµng vµ ngêi- tøc lµ vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i; - Thu hót vÒ vËn t¶i s«ng nh÷ng lo¹i hµng trë b»ng ®êng thuû néi ®Þa cã lîi vÒ nÒn kinh tÕ , kh¶o s¸t vµ khai th¸c nh÷ng luång hµng míi; - Sö dông hîp lý c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt cña vËn t¶i s«ng: träng t¶i vµ dung tÝch cña tµu, n¨ng lùc th«ng qua cña c¶ng, bÕn vµ kho tµng; - Gi¶m chi phÝ khai th¸c vµ kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn vµ doanh lîi cña vËn t¶i s«ng; - T¨ng tèc ®é kinh doanh vµ rót ng¾n thêi gian chuyÓn hµng; - §¶m b¶o ®é tin cËy vµ an toµn hµng ho¸ cña vËn t¶i; - N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vËn t¶i phôc vô kh¸ch göi hµng, kh¸ch nhËn hµng vµ hµnh kh¸ch; - Hoµn thµnh mäi kÕ ho¹ch vËn chuyÓn vµ trao ®æi hµng ®èi víi tõng kh¸ch göi, kh¸ch nhËn hµng trong vËn t¶i s«ng. 4. S¶n phÈm cña vËn t¶i vµ c¸c d¹ng vËn t¶i 4.1. S¶n phÈm cña vËn t¶i: S¶n phÈm cña vËn t¶i lµ qu¸ tr×nh vËn chuyÓn( hµng ho¸ vµ con ngêi) cã nghÜa lµ vËn t¶i kh«ng s¶n xuÊt ra hµng ho¸ mµ chØ vËn chuyÓn hµng ho¸, kh«ng t¹o ra s¶n phÈm vËt chÊt míi mµ vÒ tÝnh chÊt,kiÕn thøc,h×nh d¸ng kh¸c víi ®èi tînglao ®éng. Trong nghµnh vËn t¶i, s¶n phÈm cña nã kh«ng t¸ch khái chÝnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng thÓ tån t¹i ®éc lËp ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm cña vËn t¶i cã h×nh th¸i riªng cña nã, kh¸c víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c,vµ chÝnh lµ: sù di chuyÓn, thay ®æi tån t¹i kh«ng gian cña hµng ho¸, chø kh«ng ph¶i thay ®æi tÝnh chÊt lý häc, ho¸ häc hay h×nh d¹ng,vµng quay tiÒn vèn giao th«ng còng kh¸c víi vßng quay tiÒn vèn c«ng nghiÖp. 4.2. C¸c d¹ng vËn t¶i : C¸c d¹ng vËn t¶i cã møc ®é tham gia kh¸c nhau vµo viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ kh¸ch hµng . Mçi d¹ng vËn t¶i, b¶n th©n nã ®· lµ mét lÜnh vùc kinh tÕ ®a nghµnh phøc t¹p vµ mang c¸c dËc tÝnh riªng biÖt, víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt kh¸c nhau, ®iÒu kiÖn khai th¸c kh¸c biÖt, h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ lao ®éng còng kh¸c nhau. Ngêi ta ph¶i x¸c ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña tõng ph¬ng thøc vËn t¶i ®Ó trªn c¬ së ®ã cã thÓ cã nh÷ng chÝnh s¸ch gióp c¸c nghµnh vËn t¶i ph¸t triÓn mµ vÉn gi÷ ®îc sù c©n ®èi cã hiÖu qu¶ cña toµn hÖ thèng.Ph¹m vi sö dông hîp lý cña nghµnh vËn t¶i nµy hay kh¸c tuú thuéc vµo c¸c nh©n tè kinh tÕ quèc d©n, còng nh c¸c nh©n tè vËn t¶i. C¸c nh©n tè vËn t¶i bao gåm: Sù ph©n bè cña m¹ng líi ®êng x¸, ®iÒu kiÖn khai th¸c, kh¶ n¨ng th«ng qua vµ kh¶ n¨ng vËn t¶i, trang bÞ kü thuËt, hÖ thèng tæ chøc vËn t¶i. C¸c nh©n tè nµy cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh tíi sù ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ, vèn ®Çu t cña mçi ph¬ng thøc vËn t¶i . Díi ®©y C«ng ty sÏ xem xÐt lÇn lît c¸c ph¬ng thøc vËn t¶i víi t c¸ch lµ mét nghµnh vËn t¶i riªng vµ ®ång thêi lµ mét bé phËn cña hÖ thèng vËn t¶i quèc gia . - VËn t¶i ®êng s¾t - VËn t¶i «t« - VËn t¶i s«ng - VËn t¶i biÓn - VËn t¶i hµng kh«ng - VËn t¶i ®êng èng - VËn t¶i th« s¬. II. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i : Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu r¬i vµo hai nhãm nh©n tè lµ nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan . 1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bao gåm c¸c nh©n tè kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, chÝnh s¸ch Nhµ níc, tÝnh thêi vô vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c. + Kh¸ch hµng: §èi víi doanh nghiÖp vËn t¶i , kh¸ch hµng thùc chÊt lµ thÞ trêng. ThÞ trêng cña mét doanh nghiÖp vËn t¶i lµ tËp hîp kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua vµ tiªu dïng, dÞch vô cña C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Õn thêi ®iÓm C«ng ty cÇn nghiªn cøu. Theo triÕt lý kinh doanh th× kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ vµ ®iÒu nµy cµng cã ý nghÜa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i. Kh¸ch hµng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn uy tÝn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp vËn t¶i . + §èi thñ c¹nh tranh: Møc ®é c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ trong nghµnh vËn t¶i còng nh trong c¸c nghµnh dÞch vô kh¸c lµ rÊt lín. ThÓ hiÖn vÒ nh÷ng cuéc chiÕn tranh vÒ gi¸, c¸c chiÕn dÞch khuyÕch tr¬ng. §iÒu nµy ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn thÞ trêng kh¸ch hµng còng nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty . + C¸c chÝnh s¸ch,luËt lÖ,chÕ ®é cña Nhµ níc: Chñ tr¬ng, ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i, th«ng qua c¸c yÕu tè nh chÝnh s¸ch thuÕ, tÝn dông vµ c¸c thñ tôc t¸c ®éng ®Õn c¶ ngêi kinh doanh vµ kh¸ch hµng . + TÝnh thêi vô: §©y lµ nh©n tè kh¸ch quan ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vËn t¶i. TÝnh thêi vô trong kinh doanh vËn t¶i g¾n liÒn víi yÕu tè tù nhiªn nh thêi tiÕt, khÝ hËu,..®ã lµ mét qu¸ tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i hµng n¨m cña ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i . + Sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c: Kinh doanh vËn t¶i lµ nghµnh cÇn cã sù hç trî cña nhiÒu nghµnh kinh tÕ kh¸c nh nghµnh x©y dùng, Ng©n hµng,.. Sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i kh«ng thÓ ®éc lËp, nã thùc sù cã hiªu qu¶ cao khi c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c lín m¹nh, ®ñ ®¸p øng nhu cÇu tæng hîp cña toµn x· héi . 2. C¸c nh©n tè chñ quan : Bao gåm vèn kinh doanh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ chÊt lîng phôc vô: - Vèn kinh doanh : §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kh«ng chØ doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu cÇn cã vèn. V× vËy vèn rÊt quan träng, tuy nhiªn kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i biÕt sö dông ®ång vèn m¹ng l¹i lîi nhuËn cao nhÊt . - C¬ së vËt chÊt kü thuËt: lµ ph¬ng tiÖn lao ®éng, trang bÞ vµ sö dông c¬ së vËt chÊt hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ cho doanh nghiÖp. MÆc dï vËy c¬ së vËt chÊt kü thuËt cÇn ®îc ®Çu t, n©ng cÊp liªn tôc - phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi vµ quan träng h¬n c¶ phôc vô thÞ trêng tèt nhÊt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ChÊt lîng phôc vô: §©y lµ nh©n tè ®Èm b¶o thµnh c«ng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t, phôc vô kh¸ch hµng lµ quy tr×nh phøc t¹p nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng, ngµy cµng cao vÒ vËt chÊt còng nh chÊt lîng dÞch vô cña kh¸ch hµng. N©ng cao chÊt lîng phôc vô sÏ lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh song chÊt lîng phôc vô tèt sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®îc b¸n ra vµ tiªu thô cã nghÜa lµ nã g¾n liÒn víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ë ®©y lµ doanh nghiÖp ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó tèc ®é t¨ng chi phÝ chËm h¬n tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô .Khi ®ã n©ng cao chÊt lîng phôc vô sÏ lµ mét biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i . III. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiªu qu¶ kinh doanh vËn t¶i vµ tÇm quan träng cña nã: Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nghµnh vËn t¶i x¸c ®Þnh ®îc khèi lîng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn vµ míi chØ nªu nªn ®îc yªu cÇu nhiÖm vô cña nghµnh. PhÇn quan träng tiÕp theo lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô vËn chuyÓn. Yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®èi víi nghµnh vËn t¶i lµ ph¶i tËn dông triÖt ®Ó n¨ng lùc cña nghµnh ®Ó vËn chuyÓn ®îc khèi lîng hµng ho¸, lín nhÊt víi thêi gian vµ chi phÝ Ýt nhÊt. Nghµnh vËn t¶i ph¶i x¸c ®Þnh ®îc n¨ng lùc cña toµn nghµnh vµ n¨ng lùc cña tõng chuyªn nghµnh, c©n ®èi nhu cÇu víi n¨ng lùc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã, ®ång thêi më réng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi. - C¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt cña nghµnh vËn t¶i bao gåm ph¬ng tiÖn vËn t¶i(®Çu m¸y, tÇu, salan, nhµ xëng, cÇu cèng..). Ph¸t triÓn hîp lý c¬ së vËt chÊt cho toµn nghµnh t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña nghµnh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh vËn t¶i . - Kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña nghµnh vËn t¶i lµ khèi lîng vËn chuyÓn lín nhÊt lµ nghµnh cã thÓ ®¹t ®îc trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh víi tr¹ng th¸i kü thuËt, ®iÒu kiÖn khai th¸c, ®iÒu kiÖn tæ chøc , qu¶n lý cô thÓ trong nghµnh vËn t¶i . khi nãi ®Õn c¬ së vËt chÊt tríc tiªn ngêi ta nãi ®Õn ph¬ng tiÖn vËn t¶i ; nãi ®Õn n¨ng lùc vËn chuyÓn cña nghµnh. V× vËy ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ ®èi tîng cÇn nghiªn cøu c¶i tiÕn nh»m n©ng cao n¨ng lùc cña chóng trong sö dông . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty vËn t¶i thuû I: 1. Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh C«ng ty vËn t¶i thuû I: - C«ng ty VËn t¶i Thuû I lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc (trùc thuéc tæng C«ng ty §êng s«ng MiÒn B¾c). - Trô së chÝnh t¹i: 78 B¹ch §»ng – Hai bµ Trng – Hµ Néi. C«ng ty VËn t¶I Thuû I ®îc thµnh lËp n¨m 20/09/1962-víi tªn ban ®Çu lµ: C«ng ty VËn T¶i s«ng Hång gåm bèn ®¬n vÞ thµnh vIªn: 1. §êng s«ng Hµ Néi 2. §êng s«ng H¶i D¬ng 3. §êng s«ng Phó Thä 4. §êng s«ng Ninh B×nh. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ vËn t¶i ®êng s«ng c¸c mÆt hµng chñ yÕu nh: Than, c¸t, muèi, l¬ng thùc,... gi÷a c¸c vïng Qu¶ng Ninh, Tuyªn Quang, ViÖt Tr×,... Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1967, C«ng ty cã sù thay ®æi lín. §ã lµ vµo n¨m 1965, Mü leo thang b¾n ph¸ miÒn B¾c.C«ng ty vËn t¶i s«ng Hång ®æi tªn thµnh C«ng ty VËn t¶i 204 vµ nhËn thªm nhiÖm vô míi lµ vËn chuyÓn l¬ng thùc cho liªn khu V, ph¹m vi ho¹t ®éng tõ bÕn Thuû trë ra. Tõ n¨m 1967 – 1968, do chiÕn tranh ¸c liÖt, Côc §êng s«ng ph©n chia ph¬ng tiÖn thµnh c¸c XÝ NghiÖp: - XÝ nghiÖp VËn t¶i §êng s«ng 201 t¹i Ninh B×nh; - XÝ nghiÖp VËn t¶i §êng s«ng 208 t¹i H¶i Phßng; - XÝ nghiÖp VËn t¶i §êng s«ng 204 t¹i Hµ Néi. NhiÖm vô chñ yÕu cña XÝ nghiÖp VËn t¶i §êng s«ng 204 lóc ®ã lµ chë than cho mét sè Nhµ m¸y ®iÖn, l¬ng thùc cho Hµ Néi, Hoµ B×nh, VÜnh Phóc. N¨m 1983 khi ®Êt níc hoµ b×nh, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, XÝ nghiÖp vËn t¶i §êng s«ng 204 ®îc ®æi thµnh C«ng ty VËn t¶i §êng s«ng I. Cho ®Õn ngµy 23/4/1999 theo quyÕt ®Þnh sè 966/1999/Q§ - BGTVT cña Bé trëng Bé Giao th«ng VËn t¶i vÒ viÖc: §æi tªn C«ng ty VËn t¶i §êng s«ng I thµnh C«ng ty VËn t¶i Thuû I, trùc thuéc Tæng C«ng ty §êng s«ng miÒn B¾c – Bé Giao th«ng VËn t¶i víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn gåm: - XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû M¹o Khª; - XÝ nghiÖp söa ch÷a tµu s«ng Thîng Trµ - H¶i Hng; - XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû vµ bèc xÕp Hµ néi; 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trung t©m C¬ khÝ Hµ Néi. 2. C«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: Chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty lµ vËn t¶i hµng ho¸, vËt t theo nhu cÇu vËn chuyÓn thuª cña c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n, nh»m phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt C«ng - N«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n vµ tiªu dïng cña nh©n d©n, phï hîp víi chøc n¨ng ®îc Nhµ níc quy ®Þnh vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. Bªn c¹nh nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n nµy, C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng söa ch÷a lín nhá vµ b¶o dìng ®Þng kú ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty nh»m n©ng cao n©ng suÊt ph¬ng tiÖn. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty : - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp; - Qu¶n lý vµ sö dông vèn theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh, cã hiÖu qu¶ bao gåm c¶ vèn do Nhµ níc cÊp vµ vèn tù cã; - Tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i; - Tu©n thñ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty ; - N¾m b¾t nhu cÇu trªn thÞ trêng ®Ó c¶i tiÕn ph¬ng thøc kinh doanh , khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña C«ng ty ; - ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo ho¹t ®éng vËn t¶i vµ s¶n xuÊt . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty (Xem b¶ng 1) : Nguån : phßng tæ chøc Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc néi chÝnh P.ph¸p chÕ Phßng vËt t Phßng hµnh chÝnh Phã gi¸m ®èc vËn doanh Phßng KHCN Phßng kü thuËt Phßng tµi vô P.tæ chøc L§-TL Phßng ®iÒu ®é Ban ®¹i lý Xi m¨ng BCH ®éi vËn t¶i C¸c tr¹m vµ chi nh¸nh vËn t¶i XÝ nghiÖp Söa ch÷a tµu s«ng Hång XÝ nghiÖp söa ch÷a tµu s«ng M¹o Khª XÝ nghiÖp söa ch÷a tµu s«ng Thîng Trµ C¸c ®¬n vÞ dÞch vô 1 XÝ nghiÖp khai th¸c vËn t¶i vËt t Trung t©m c¬ khÝ §éi c¬ giíi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty vËn t¶i Thuû I Trong C«ng ty, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng C«ng ty vµ Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty m×nh. Hai Phã gi¸m ®èc vËn doanh vµ néi chÝnh gióp ®ì vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc trong viÖc ra mét sè quyÕt ®Þnh, ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. C¸c phßng chøc n¨ng trùc trùc tiÕp gióp viÖc Ban gi¸m ®èc( Gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc) vÒ c¸c nhiÖp vô chuyªn m«n. ë mçi phßng ban ®Òu cã trëng phßng, phã phßng vµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh. - Phßng ph¸p chÕ : Cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸p luËt. - Phßng TC- L§ - TL:Cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ nh©n sù, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. - Phßng tµi vô: cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tµi chÝnh cña toµn C«ng ty . - Phßng KH – CN: C¶i tiÕn ¸p dông nh÷ng s¸ng kiÕn KHKT vµo s¶n xuÊt . - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô XD c¸c ®Þnh møc söa ch÷a, ph¬ng tiÖn thuû, ®ång thêi thanh quyÕt to¸n s¶n phÈm söa ch÷a. - Phßng vËt t: Tæ chøc viÖc XD ®Þnh møc vËt t,tiªu hao,nguyªn nhien vËt liÖu cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i,cho söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - Phßng hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô nhËn v¨n b¶n,hå s¬,chøng tõ,c«ng v¨n,®iÖn tÝn, ®iÖn tho¹i tõ c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c tæ chøc liªn quan. - Phßng ®iÒu ®é vËn t¶i: Cã nhiÖm vô KD,th¬ng vô t×m kiÕm kh¸ch hµng. - Ban ®¹i lý xi m¨ng : Kinh doanh xi m¨ng chinphon. - §éi c¬ giíi:§iÒu hµnh cÈu xÕp dì vµ trôc ®¾m cho C«ng ty vµ bªn ngoµi C«ng ty . - Ban chÊp hµnh ®éi vËn t¶i : cã nhiÖm vô ®iÒu ®éng vµ thùc hiÖn lÖnh s¶n xuÊt . C¸c ®¬n vÞ vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn hµng ho¸ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng theo ®óng lÞch tr×nh do phßng vËn t¶i ( phßng ®iÒu ®é) ®a ra. C¸c ®¬n vÞ dÞch vô cã chøc n¨ng t¹o thªm viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .( bèc xÕp, bæ sung ngêi vµo ban ®¹i lý Xim¨ng...)®Ó n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña ngêi lao ®éng. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn còng tæ chøc bé m¸y xÝ nghiÖp nhng tu©n thñ c¸c quy t¾c cña C«ng ty vµ chÞu sù qu¶n lý, thùc thi c¸c quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc. Hä còng cã tr¸ch nhiÖm tham mu, gãp ý víi Ban gi¸m ®èc ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh cã chÊt lîng cao, hîp lý vµ phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm riªng, cô thÓ cña xÝ nghiÖp m×nh. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y : 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¶ng: 2 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TT ChØ tiªu ®¬n vÞ N¨m 1998 N¨m 1999 Thùc hiÖn %(98/99 Thùc hiÖn ) 1 2 4 5 7 1 N¨ng lùc vËn t¶i Cv 7.590 102,4 7.305 Tpt 38.200 97,9 39.200 trong 3 n¨m gÇn ®©y N¨m2000 %(99/98) Thùc hiÖn %(00/99) 8 96,2 102,6 10 8.705 36.600 11 110,5 93,36 2 3 Khèi lîng hµng VC Doanh thu SXKD: -VËn t¶i , bèc xÕp,... -KD Xim¨ng Tkm TriÖu ®ång - 126.253.280 34.049.922 32.897.090 73,3 87,8 89,6 106.969.542 60.614.657 28.386.881 32.227.886 84,7 178 86,05 134.603.690 80.820.767 36.042.233 44.778.534 125,8 133,3 126,9 138,9 4 Chi phÝ SXKD: -VËn t¶i -KD Xi m¨ng Lîi nhuËn l·i(+), lç(-) Thu nhËp b/q §Çu t XDCB Söa ch÷a hoµn c¶i, ®ãng míi ph¬ng tiÖn:Tµu - Sµ lan TriÖu ®ång TriÖu ®ång ®/n/th¸ng TriÖu ®ång ChiÕc Cv ChiÕc Cv 34.023.868 33.196.598 90,5 90,86 179,1 87,89 + 26,054 728.890 5.165.400 24 3.240 112 20.600 2,208 97,07 77,6 96 96 65,88 66,6 60.936.259 29.179.655 31.756.604 +3.712.341 705.000 3.739.244 10 1.350 80 15.900 80.333.231 35.930.215 44.403.016 +5.054.656 761.900 4.640.813 9 1.265 78 14.480 131,8 123,05 139,8 136,2 108,07 124,1 90 93,7 97,5 91,07 5 6 7 8 Nguån : Phßng kÕ to¸n 1 142.486,4 96,72 72,23 41,6 41,6 71,4 77,18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n vµo biÓu b¶ng ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng lín, thÓ hiÖn sù æn ®Þnh vµ cã nhÞp ®é t¨ng trëng trung b×nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : - N¨ng lùc vËn t¶i : æn ®Þnh qua c¸c n¨m. - Doanh thu t¨ng dÇn: N¨m 1998/ 1997 t¨ng 87,8%; N¨m 1999/1998 t¨ng 178%; N¨m 2000/1999 t¨ng 133,3%. - Lîi nhuËn: Lý do chÝnh dÉn ®Õn lîi nhuËn thÊp lµ do c¸c mÆt hµng vËn chuyÓn truyÒn thèng cña C«ng ty gi¶m sót m¹nh nªn ph¶i chiÕn tranh víi nhiÒu lùc lîng vËn t¶i víi u thÕ c¹nh tranh riªng míi xuÊt hiÖn nh: C¸c ®oµn tµu cña nghµnh ®iÖn, nghµnh than cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ t nh©n. nhng ®Õn n¨m 1999 C«ng ty ®îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lªn sau khi lÊy doanh thu trõ ®i chi phÝ céng gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ th× lîi nhuËn cña C«ng ty ®¹t ®îc 3.712.341.000®, ®Õn n¨m 2000 ®¹t ®îc 5.054.656.000®. - Thu nhËp b×nh qu©n: §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nãi chung lµ æn ®Þnh. VÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ C«ng ty mau vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ víi 100% c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp . 5 . §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi : Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng C«ng ty VTT I còng gÆp Ýt nhiÒu khã kh¨n,tuy nhiªn còng t¹o cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty m«i trêng rÌn luyÖn míi, kh¾c nghiÖt h¬n.ChÝnh v× vËy ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý, t×m tßi s¸ng t¹o, b¶o ®¶m c«ng ¨n viÖc lµm cho ®éi ngò nh©n viªn vµ ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trong ngµnh vËn t¶i.Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m tíi®èi víi C«ng ty vËn t¶i lµ c¶ mét khã kh¨n vµ thö th¸ch lín ®ßi hái sù cè g¾ng,nç lùc cña toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty vµ mét chiÕn lîc ph¸t triÓn ®óng ®¾n. Trªn tinh thÇn ®ã C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè chiÕn lîc ph¸t triÓn: - Cñng cè vµ duy tr× thÞ trêng hiÖn cã cña C«ng ty trong ®ã bao gåm c¸c mÆt hµng chñ yÕu: Than,C¸t,Xim¨ng. - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing nh»m t×m kiÕm thÞ trêng míi, tËp trung chñ yÕu vµo th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng vµ cíc phÝ vËn chuyÓn. - Chó träng h¬n n÷a vµo thÞ trêng vËn t¶i phÝa Nam,n¬i cã nguån hµng dåi dµo ®Ó n©ng cao s¶n lîng vµ vËn chuyÓn cã l·i. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thùc hiÖn tèt viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý n©ng cao nghiÖp vô,kinh nghiÖm ®iÒu khiÓn tµu cho c¸c thuyÒn viªn,gi¶m c¸c vô tai n¹n thuû. II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶I t¹I C«ng ty VËn t¶I thuû I : 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i t¹i c«ng ty: 1.1 VÒ c¬ së vËt chÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: * VÒ c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty hiÖn nay gåm 2 toµ nhµ 3 tÇng trªn mét diÖn tÝch ®Êt h¬n 4000m2 ®îc x©y dùng c¸ch ®©y 20 n¨m. Thùc hiÖn chñ tr¬ng tinh gi¶m biªn chÕ hµnh chÝnh, tæ chøc l¹i v¨n phßng c«ng ty gän nhÑ, do ®ã viÖc sö dông mét khu v¨n phßng qu¸ lín rÊt l·ng phÝ. §Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt hiÖn cã ë 2 khu v¨n phßng,C«ng ty chñ tr¬ng thµnh lËp 1 Trêng trung häc phæ th«ng d©n lËp vµ d¹y nghÒ t¹i khu v¨n phßng hiÖn nay. * VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: Cty cã 4 kho næi chøa nguyªn liÖu t¹i H¶i Phßng, M¹o Khª, Ph¶ L¹i, CÇu §uèng. §éi tµu gåm 58 ®oµn tµu gåm c¸c lo¹i tµu kÐo,tµu ®Èy, xµ lan 1.500 tÊn, 400 tÊn, 800 tÊn, 1000 tÊn... do C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý.Ngoµi ra cßn cã trang thiÕt bÞ sau ®©y: + Neo, xÝch,d©y c¸p, d©y døa, nil«ng. + Trang bÞ cøu sinh: phao trßn, phao c¸ nh©n... + Trang bÞ cøu ho¶: B¹t cøu ho¶,b×nh cøu ho¶... + Trang bÞ ¸m hiÖu, tÝn hiÖu:gåm ®Ìn pha, ®Ìn xanh ®á,cßi ®iÖn... + Trang bÞ sinh ho¹t: giêng tñ c¸ nh©n, ®µi, TV... + Trang thiÕt bÞ söa ch÷a m¸y: k×n, má nÕt,clª... Cty ¸p dông thëng ph¹t sö dông vËn t¶i qu¸ liªn h¹n sö dông: ¾c quy, b¹t che hµng.Cty cßn trang bÞ ®iÖn tho¹i di ®éng, bé ®µm, Ti vi, qu¹t ®iÖn.., m¸y ph¸t ®iÖn. Trang bÞ sinh ho¹t: b¸t ®òa, xoong...Cty thanh to¸n b»ng tiÒn 6 th¸ng 1 lÇn ®ì mÊt thêi gian cña c¸c nh©n viªn thuyÒn viªn. 1.2. VÒ kh¸ch hµng (thÞ trêng), ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty: * VÒ kh¸ch hµng:(ThÞ trêng) Lµ mét DNNN trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn víi nh÷ng ®Æc trng míi nªn C«ng ty ®· gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. Quan hÖ cung cÇu mÊt c©n ®èi, søc tiªu thô cña thÞ trêng ®ang trong giai ®o¹n gi¶m sót, trong khi ®ã nhiÒu lùc lîng vËn t¶i víi nh÷ng u thÕ c¹nh tranh riªng míi xuÊt hiÖn nh c¸c ®oµn tµu cña ngµnh ®iÖn , ngµnh than, cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ t nh©n ®· t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Cho nªn C«ng ty ®· ph¶i nghiªm kh¾c kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trong viÖc chÊp hµnh c¸c quy tr×nh kü thuËt, n©ng cao chÊt lîng söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ cßn m¹nh d¹n thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ do ®ã ®· cã t¸c dông to lín trong viÖc c¹nh tranh, thu hót kh¸ch hµng bªn ngoµi. C«ng ty cßn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng tríc vËn t¶i , nghiªn cøu thÞ trêng c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó khi cã hîp ®ång vËn chuyÓn vÒ hµng ho¸ ®ã mµ bªn thuª cha cã nguån hµng th× C«ng ty c¨n cø vµo c¸c nghiªn cøu trªn sÏ t×m ra nguån hµng rÎ nhÊt ®Ó mua vµ vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng. ThÞ trêng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tr¶i réng ë miÒn Nam vµ miÒn B¾c. Nhng hiÖn nay C«ng ty chñ yÕu ho¹t ®éng t¹i miÒn B¾c. C«ng ty thêng vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng träng ®iÓm nh: nhµ m¸y §iÖn Ph¶ L¹i II vµ c¸c khu c«ng nghiÖp m¬Ý kh¸c t¹i c¸c TØnh víi c¸c mÆt hµng: c¸t, sái, xi m¨ng, s¾t thÐp,...C«ng ty cßn vËn chuyÓn Than c¸m cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt §iÖn nh: Nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i, nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ, nhµ m¸y ®iÖn Ninh B×nh- Vµ mét sè nhµ m¸y c«ng nghiÖp kh¸c nh lµ: nhµ m¸y §êng, nhµ m¸y DÖt nhµ m¸y Ho¸ chÊt, nhµ m¸y Xim¨ng, nhµ m¸y GiÊy B·i B»ng,...Cßn Than côc phôc vô cho c¸c Nhµ m¸y Cao su, mhµ m¸y Ph©n ®¹m vµ mét sè nhµ m¸y kh¸c. Ngoµi ra, C«ng ty cßn thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i kh¸c ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. Cñng cè vµ duy tr× thÞ trêng hiÖn cã cña C«ng ty trong ®ã bao gåm c¸c mÆt hµng chñ yÕu: than, c¸t, xim¨ng. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing nh»m t×m kiÕm thÞ trêng míi, gi¶m chi phÝ vµ cíc phÝ vËn chuyÓn. * VÒ ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty: HiÖn nay C«ng ty VËn t¶i Thuû I cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh ë c¸c tØnh nh: C«ng ty vËn t¶i Thuû Ninh B×nh, C«ng ty vËn t¶i Thuû Phó Thä, C«ng ty vËn t¶i Thuû H¶i D¬ng C«ng ty vËn t¶i thuû H¶i Phßng,... .Vµ c¸c nghµnh vËn t¶i ®Þa ph¬ng - vµ t nh©n nh: Doanh nghiÖp t nh©n Dòng Hoa, Doanh nghiÖp t nh©n Têng L©m. Mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n cho C«ng ty lµ gi¸ cíc vËn chuyÓn ngµy cµng gi¶m, do t nh©n c¹nh tranh rÊt m¹nh vµo hÇu hÕt c¸c mÆt hµng C«ng ty ®ang vËn chuyÓn. Do ®ã trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, C«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh ph¶i thËt nhËy bÐn, tÝch cùc c¸c mÆt hµng cã n¨ng suÊt cao ®Ó bï ®¾p gi¸ cíc thÊp. §Ó duy tr× quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng quen thuéc vµ khai th¸c thªm c¸c nguån hµng míi, phßng §iÒu ®é vËn t¶i cÇn ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra chÊt lîng phôc vô ë c¸c ®oµn tµu, nghiªm kh¾c víi c¸c hiÖn tîng v« tr¸ch nhiÖm lµm mÊt uy tÝn cña C«ng ty, thùc hiÖn chñ tr¬ng linh ho¹t vÒ gi¸ cíc, khèi lîng hµng ho¸, bÕn b·i vµ ®éi h×nh vËn chuyÓn, t×m c¸ch kh¾c phôc khã kh¨n tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ b¶o qu¶n vµ giao nhËn hµng hãa. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. VÒ dÞch vô C«ng ty phÇn chÝnh lµ vËn t¶i hµng ho¸, vËt t cho c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc cã nhu cÇu vËn chuyÓn thuª, nh»m phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng - n«ng nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n vµ phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. C¸c mÆt hµng chuyªn chë chñ yÕu cña C«ng ty: Than, C¸t, Xim¨ng .... Ngoµi ra cßn cã c¸c hµng ho¸ phô kh¸c nh lµ: Sái, Container, Clanker, Bét ®¸ Bét giÊy, QuÆng, S« ®a, v.v... Bªn c¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nµy C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng söa ch÷a lín, nhá vµ b¶o dìng ®Þnh kú, ®¶m b¶o tèt viÖc ®ãng míi ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû nh»m n©ng cao n¨ng suÊt ph¬ng tiÖn cña C«ng ty vµ c¸c yªu cÇu cña c«ng ty. 1.4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh vËn chuyÓn . Quy tr×nh vËn chuyÓn lµ toµn bé c¸c thao t¸c cña ho¹t ®éng vËn t¶i nh»m ®a mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ tõ mét ®Þa ®iÓm ban ®Çu tíi mét n¬i ®· ®îc x¸c ®Þnh s½n theo yªu cÇu cña ngêi thuª. Quy tr×nh vËn chuyÓn bao gåm c¶ 2 thao t¸c c¬ b¶n lµ thao t¸c bèc xÕp vµ thao t¸c trë hµng . -Thao t¸c xÕp - dì: Thao t¸c nµy ®îc xem lµ thao t¸c ho¹t ®éng bèc hµng lªn ph¬ng tiÖn t¹i c¶ng ®i vµ dì hµng xuèng t¹i c¶ng ®Õn. -Thao t¸c chuyªn chë: bao gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng bªn ngoµi c¸c ho¹t ®éng t¹i c¶ng; ch¹y cã hµng, ch¹y kh«ng hµng, chê qua cÇu.. . Trong vËn t¶i thuû hoÆc vËn t¶i nãi chung nhiÒu khi ph¶i ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn tõ bÕn ®ç tíi n¬i nhËn hµng sau ®ã míi chë tíi ®Ých. Khi ch¹y kh«ng hµng ph¬ng tiÖn kh«ng t¹o ra s¶n phÈm mµ vÉn tiªu tèn c¸c chi phÝ xÊp xØ nh khi cã hµng. §iÒu nµy lµm t¨ng gi¸ thµnh vËn chuyÓn. ChÝnh v× vËy viÖc kÕt hîp gi÷a thêi gian ch¹y cã hµng vµ thêi gian kh«ng hµng lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m môc tiªu gi¶m gi¸ thµnh vËn t¶i cho C«ng ty . Quy tr×nh vËn chuyÓn tæng qu¸t cña C«ng ty Ch¹y rçng tõ bÕn ®ç tíi c¶ng ®i Bèc hµng lªn tµu t¹i c¶ng ®i Chë hµng ®i Dì hµng t¹i c¶ng ®Õn Ch¹y rçng tõ c¶ng ®Õn vÒ Khi gÆp thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi th× tõng lo¹i thêi gian trong thêi gian quay vßng sÏ ®îc ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng thªm VÝ dô : Tµu ®Èy 135 cv- 600 tÊn cã tèc ®é - Ch¹y trªn biÓn lµ 5,45 km/h,Ch¹y xu«i dßng lµ 8,65 km/h,Ch¹y ngîc dßng lµ 3,8 km/h. Th× tæng thêi gian quay vßng trªn tuyÕn Hµ Néi- Hßn Gai lµ 11 ngµy.Tõ ®ã c¨n cø vµo chiÒu dµi qu·ng ®êng x¸c ®Þnh ®îc thêi gian ch¹y cã hµng, kh«ng hµng. C¸c thêi gian kh¸c ®îc tÝnh theo tû lÖ so víi thêi gian ch¹y. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 3: mét sè tuyÕn hµng vµ ®Þnh møc thêi gian quay vßng ® îc cho theo sè liÖu sau: TuyÕn hµng Cù li (km) Lo¹i tµu Träng t¶i(tÊn) 1.HGHN 2.HGS¬n T©y 3.HGHTh¹ch 4.TQHP 5HLNB 195 135 229 185 72 135 311 185 265 135 185 600 800 800 1000 800 1000 800 1000 400 800 Cã Ch¹y XÕp Dì Thêi gian hµng Kh«ng hµng hµng hµng kh¸c (ngµy) (ngµy) (ngµy) (ngµy) (ngµy) 4 2,5 2 2,5 4,5 3 2 2,5 0,5 4 2,5 2 2,5 0,5 5 3 2 2,5 0,5 1 1 2 2,5 1 1 2 2,5 0,5 3 4,5 2,5 2,5 3,5 5,5 2,5 2,5 0,5 3 2,5 1,5 2 4 3 2 2,5 Nguån : Sæ theo dâi ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1 Céng (ngµy) 11 12,5 11,5 13 6,5 7 12,5 14,5 9 11,5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.5. §Æc ®iÓm vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty: §Æc ®iÓm vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¸c ®éng tíi gi¸ thµnh vËn t¶i cña C«ng ty. XÐt trªn hai gãc ®é, ®ã lµ tû träng cña c¸c chi phÝ nµy trong gi¸ thµnh vµ thùc tr¹ng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i . Thø nhÊt, xÐt vÒ tû träng. NÕu tû trong cña c¸c chi phÝ vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i,cao hay thÊp sÏ t¸c ®éng tíi c¶ gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña C«ng ty. BiÓu sè 4 chØ râ tû träng cña c¸c kho¶n chi phÝ vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i trong gi¸ thµnh. BiÓu sè 4:Tû träng c¸c kho¶n chi phÝ vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ChØ tiªu N¨m 1998(%) N¨m 1999(%) N¨m 2000(%) 1. Söa ch÷a 24,5 24,3 25,0 2. khÊu hao 14,5 14,1 9,9 Tæng 39 38,4 34,9 Nguån :Sæ theo dâi ph¬ng tiÖn vËn t¶i Qua biÓu 4 ta thÊy chi phÝ vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty chiÕm tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh, chiÕm gÇn 40%. Trong ®ã chi phÝ söa ch÷a chiÕm gÇn 25% gi¸ thµnh ®iÒu nµy sÏ lµm cho gi¸ thµnh cña C«ng ty t¨ng cao, ®ång thêi còng chØ ra r»ng ph¬ng tiÖn cña C«ng ty ®· kh¸ cò, Tuy nhiªn ®©y lµ mét tiÒm n¨ng gi¶m gÝa thµnh. Thø hai, xÐt vÒ thùc tr¹ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty . VÒ mÆt sè lîng,C«ng ty vËn t¶i thuû I cã ®éi ngò ph¬ng tiÖn lín, thÓ hiÖn qua BiÓu 5.Sè lîng ph¬ng tiÖn lín nh vËy b¶o ®¶m cho C«ng ty lu«n ®¸p øng ®îc nhu cÇu vËn t¶i ®a d¹ng, tuy nhiªn nã còng lµm t¨ng chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o dìng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 5: Thùc tr¹ng sè lîng ph¬ng tiÖn vËn t¶I thuû cña C«ng ty Thuû I TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tµu kÐo (CV) 135 135 135 185 185 185 135 135 185 135 135 §éi 1 Sµ lan (tÊn) 2 2 2 5 6 5 2 2 6 4 4  800  800  800 x 750 x 800 x 650 x 300 x 300 x 900 x 600 x 600 TÇu ®Èy (CV) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 115 §éi 2 Sµ lan (tÊn) 2 x 800 3 x 800 2 x 800 2 x 800 4 x 800 2 x 800 4 x 800 2 x 800 2 x 800 3 x 800 4 x 800 2 x 800 2 x 800 3 x 800 2 x 800 2 x 800 4 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 200 TÇu ®Èy (CV) 135 185 135 185 185 135 135 185 135 185 195 135 185 185 §éi 3 Sµ lan (tÊn) 2 x 800 7 x 1000 2 x 800 6 x 1000 7 x 1200 2 x 800 2 x 800 4 x 750 2 x 800 2 x 800 6 x 1200 2 x 800 5 x 1000 6 x 1000 Nguån : Phßng vËn t¶i Ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty chia lµm ba ®éi, ®éi 1 gåm 11 chiÕc tæng m· lùc 1685, tæng C«ng suÊt vËn t¶i 28.400(T) t¬ng tù cña ®éi 2 lµ 2.680(CV) vµ 39.600(T), ®éi 3 lµ 2.300(CV)vµ 36.600(T). MÆc dï sè lîng ph¬ng tiÖn ®a d¹ng tuy nhiªn c¸c ph¬ng tiÖn nµy phÇn lín ®Òu ®· cò vµ qua nhiÒu lÇn söa ch÷a. 1.6. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu luång hµng cña C«ng ty : Luång hµng lµ sù thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a n¬i cã cung vÒ mét s¶n phÈm hµng ho¸ vµ n¬i cã cÇu vÒ s¶n phÈm ®ã. C¬ cÊu luång hµng cã thÓ ®îc xem lµ nh©n tè ¶nh hëng m¹nh nhÊt tíi gi¸ thµnh vËn t¶i cña C«ng ty , v× khi c¬ cÊu luång hµng kh«ng tèi u sÏ g©y l·ng phÝ vÒ nhiÒu mÆt. Thø nhÊt, ®ã lµ lµm t¨ng thêi gian cña quy tr×nh vËn chuyÓn v× do c¬ cÊu kh«ng hîp lý lµm t¨ng thêi gian ch¹y rçng tõ bÕn ®ç tíi n¬i “¨n” hµng dÉn tíi thêi gian quay vßng t¨ng lªn mµ n¨ng suÊt l¹i gi¶m ®i. Thø hai, t¸c ®éng tíi viÖc lîi dông c«ng suÊt cña tµu. Ph¬ng tiÖn cã mét møc träng t¶i nhÊt ®Þnh. Khi träng t¶i nµy ®îc ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ th× tµu cã hiÖu suÊt cao nhÊt. Nhng khi do c¬ cÊu ¨n hµng kh«ng hîp lý, ch¼ng h¹n ph2
- Xem thêm -