Tài liệu Giới thiệu chung về công ty thương mại lâm sản hà nội

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó ®¬ng ®Çu víi m«i trêng ho¹t ®éng kinh doanh lu«n thay ®æi, mét doanh nghiÖp muèn kinh doanh thµnh c«ng th× cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng mäi t×nh huèng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n trÞ, biÕt qu¶n lý mäi vÊn ®Ò x¶y ra. Trong doanh nghiÖp, biÕt c¸ch tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp, tæ chøc s¶n xuÊt thiÕt kÕ s¶n phÈm cho thÝch øng víi sù thay ®æi cña thÞ trêng, t¹o ra sù tÝn nhiÖm trong doanh nghiÖp vµ uy tÝn cho kh¸ch hµng, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C«ng ty Th¬ng M¹i L©m S¶n Hµ néi cã tªn giao dÞch quèc tÕ: VINAFOR Hµ néi. Trô së giao dÞch chÝnh cña C«ng ty: 67, Ng« Th× NhËm, Hai Bµ Trng,Hµ Néi . 1 PhÇn i: 1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty th¬ng m¹i l©m s¶n Hµ Néi. C«ng ty l©m s¶n Hµ Néi lµ doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 133/TCL§ ngµy 15/03/1993 cña bé l©m nghiÖp díi sù chØ ®¹o cña tæng c«ng ty l©m s¶n ViÖt Nam vµ mang tªn: C«ng ty kinh doanh l©m s¶n Hµ Néi. Sau khi cã sù s¸t nhËp cña bé l©m nghiÖp, bé n«ng nghiÖp, bé thuû lîi thµnh bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, doanh nghiÖp tiÕp tôc ho¹t ®éng víi tªn lµ trung t©m th¬ng m¹i l©m s¶n Hµ Néi díi quyÕt ®Þnh sè 384/NN-TCCB/Q§ ngµy 28/12/1995 cña bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vµ trùc thuéc tæng c«ng ty l©m nghiÖp. Uû ban kÕ ho¹ch thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp chøng nhËn kinh doanh cho doanh nghiÖp ngµy 16/01/1996 víi sè vèn ban ®Çu 1.139.540.000 ® bao gåm vèn cè ®Þnh 427.917.000® vµ vèn lu ®éng 532.585.000®, doanh nghiÖp ®îc quyÒn tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc l©m, n«ng, h¶i s¶n, chÕ biÕn gç, dÞch vô vËt t, kÜ thuËt ®êi sèng. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, t¨ng cêng tù chñ còng nh ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, ngµy 21/08/1998 Q§/BNN/TCCB cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, doanh nghiÖp ®îc ®æi tªn thµnh c«ng ty th¬ng m¹i l©m s¶n Hµ Néi. Vµ ®îc phÐp tham gia c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, vµ kinh doanh thªm nhiÒu ngµnh kh¸c nh vËt liÖu x©y dùng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vµ hµng tiªu dïng vµ vÉn chÞu sù l·nh ®¹o cña c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp: Tæng c«ng ty l©m s¶n ViÖt Nam trô së giao dÞch chÝnh cña c«ng ty: 67 Ng« Th× NhËm-Hai Bµ Trng- Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ VINAFOR Hµ Néi. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty th¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi. 2 S¬ ®å 1: 2.1 Bé m¸y qu¶n lý: Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Cöa hµng l©m s¶n 13 Hoµ M· Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh XÝ nghiÖp kinh doanh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶ l©m s¶n Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh XÝ nghiÖp b¶o qu¶n l©m s¶n Hµ Néi XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu vµ b¶o qu¶n l©m s¶n MiÒn Nam Phßng xuÊt nhËp khÈu 2 chi nh¸nh t¹i B¾c Ninh vµ Qu¶ng Ninh C«ng ty ¸p dông chÕ ®é mét thñ trëng. Bé m¸y qu¶n lý cÊp cao cña C«ng ty bao gåm mét gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trùc thuéc. Nh vËy, ngêi qu¶n lý cao nhÊt lµ gi¸m ®èc, sö dông tÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh, tæ chøc... ®Ó ®iÒu khiÓn qu¶n lý C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. Theo m« h×nh trªn ta thÊy: + Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ngêi ®iÒu hµnh qu¶n lý chung, gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng, qu¶n lý cña C«ng ty tríc ph¸p luËt. + C¸c phã Gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc,®îc tæng C«ng ty bæ nhiÖm vµ b·i nhiÖm, mçi phã Gi¸m ®èc C«ng ty ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè mÆt c«ng t¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty giao. Cã mét phã Gi¸m ®èc thêng trùc ®Ó thay thÕ ®iÒu hµnh C«ng ty khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. . C«ng viÖc cña phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh bao gåm: Qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. . C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh qu©n sù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 3 . Phô tr¸ch ®êi sèng sinh ho¹t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. . Ra quyÕt ®Þnh khen thëng kû luËt. .Chñ ®éng t×m kiÕm hîp ®ång .C«ng viÖc cña phã Gi¸m ®èc kinh doanh bao gåm: . ChØ ®¹o chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. . Kh¶o s¸t thÞ trêng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. . T×m kiÕm b¹n hµng, giao dÞch kinh doanh. . Ra c¸c quyÕt ®Þnh mua b¸n, trao ®æi, xuÊt nhËp khÈu. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Gåm n¨m ngêi, cã chøc n¨ng thùc hiÖn, gi¸m s¸t b»ng tiÒn th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t c¬ së vËt chÊt, qu¶n lý tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn cña C«ng ty díi sù l·nh ®¹o cña kÕ to¸n trëng C«ng ty. Gióp viÖc cho kÕ to¸n trëng lµ cã mét phã phßng kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n díi c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Gåm t¸m ngêi, cã nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc tæng hîp kÕ ho¹ch toµn diÖn cña C«ng ty nh: KÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸, thèng kª tæng hîp sè liÖu thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch ®Ò, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o. Thùc hiÖn hîp ®ång trùc tiÕp mua b¸n víi kh¸ch hµng, b¸n bu«n trùc tiÕp, t×m hiÓu më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ cho C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tríc Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gåm mêi ngêi lµ bé phËn tham mu vÒ c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn chØ ®¹o nghiÖp vô xuèng c¸c xÝ nghiÖp,®¬n vÞ, kho t¹o thµnh mét sù chØ ®¹o híng dÉn khÐp kÝn, ®ång bé vµ toµn diÖn tÊt c¶ c¸c mÆt c«ng t¸c cña ®¬n vÞ khi cÇn thiÕt. + Phßng xuÊt nhËp khÈu: Gåm bèn ngêi cã mét trëng phßng vµ c¸c nh©n viªn cã nhiÖm vô chuyªn ®i t×m hiÓu, khai th¸c nh÷ng thÞ trêng cã nhiÒu lîi nhuËn cho C«ng ty. Ho¹ch ®Þnh tõng nhiÖm vô cô thÓ vÒ møc ®Çu t, thu mua vµ tiªu thô hµng ho¸ cho mçi thÞ trêng t¬ng øng ®ång thêi thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang c¸c níc. 2.2 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: §¬n vÞ 1: Cöa hµng l©m s¶n 13, Hoµ M·, Hµ Néi. 4 §¬n vÞ 2: XÝ nghiÖp kinh doanh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n l©m s¶n. §¬n vÞ 3: XÝ nghiÖp b¶o qu¶n n«ng l©m s¶n Hµ Néi. §¬n vÞ 4: XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu vµ b¶o qu¶n n«ng l©m s¶n MiÒn Nam. §¬n vÞ 5:Chi nh¸nh c«ng ty t¹i B¾c Ninh vµ Qu¶ng Ninh. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trªn ®Òu cã mét c¬ cÊu tæ chøc riªng nh mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh tríc gi¸m ®èc c«ng ty. Gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong phèi kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m thu ®îc lîi nhuËn cao. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty cã chøc n¨ng sau. - Kinh doanh xuÊt nhËp c¸c mÆt n«ng, l©m, h¶i s¶n, s¶n phÈm thñ c«ng mÜ nghÖ. - Kinh doanh nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng l©m s¶n, vËt t phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt l©m nghiÖp, vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt, hµng tiªu dïng. - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i thuèc l©m s¶n... Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã nhiÖm vô t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, ®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vèn do nhµ níc cÊp, kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt, hoµn thµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô cña mét doanh nghiÖp còng nh hoµnh thµnh tèt nhiÖm vô kh¸c cña tæng c«ng ty nhµ níc giao. 4. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty. Ngµnh kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm cña l©m nghiÖp MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty: gç, c¸c s¶n phÈm gç, vËt t vµ hµng tiªu dïng. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tham gia kinh doanh c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, h¶i s¶n vµ c¸c ph¬ng thøc b¶o qu¶n l©m s¶n... 5. Ph¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty - C«ng ty tham gia c¶ hai ho¹t ®éng kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 5 Kinh doanh néi ®Þa Theo c¸ch nh×n kh¸c, c«ng ty tham gia c¶ hai ph¬ng thøc kinh doanh lµ b¸n bu«n b¸n lÎ. §iÒu nµy lµ rÔ hiÓu bëi trong chñ tr¬ng më réng tù do, tù chñ kinh doanh hiÖn nay, còng nh sù ra ®êi cña luËt doanh nghiÖp n¨m 99, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®Òu ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh thu l·i tõng ®ång mét. Tuy nhiªn ph¬ng thøc b¸n bu«n cña c«ng ty lµ chÝnh mµ ®ang ®îc ¸p dông. 6. ThÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty. §èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× thÞ trêng ®· ®îc khai th¸c cña c«ng ty lµ mét sè níc §«ng Nam ¸, Trung Quèc, §µi Loan, Singapo, Lµo vµ c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch më réng thÞ trêng cña m×nh sang c¸c khu vùc míi nh Hµn Quèc, NhËt B¶n, T©y ¢u, B¾c MÜ... §èi víi kinh doanh néi ®Þa th× còng nh phÇn lín c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c trªn toµn quèc, c«ng ty tham gia cung cÊp hµng ho¸ cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng ty s¸c ®Þnh tËp trung vµo mét sè khu vùc träng ®iÓm t¹i Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, B¾c Ninh, Tp.HCM... 7. ChiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty. - C«ng ty x¸c ®Þnh kinh doanh lµ ho¹t ®éng l©u dµi lªn lu«n më réng t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ trong vµ ngoµi níc, thµnh lËp thªm c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c ®Þa ph¬ng chøa ®ùng nhiÒu c¬ héi nh»m n©ng cao viÖc khai th¸c thÞ trêng, më réng kinh doanh còng nh kh«ng ngõng hoµn thiÖn n¨ng lùc kinh doanh cho chÝnh b¶n th©n c«ng ty. - Sù n©ng cÊp vµ thµnh lËp liªn tôc hai xÝ nghiÖp, hai chi nh¸nh cña c«ng ty trong n¨m 98 vµ 99 chøng tá mét chiÕn lîc kinh doanh dµi h¹n cña c«ng ty vµ kÕ ho¹ch khai th¸c, vµ t×m kiÕm thÞ trêng mét c¸ch khèc liÖt triÖt ®Ó nh»m thu lîi nhuËn cao. 6 PhÇn II Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nh ®· tr×nh bµy ë trªn: C«ng ty Th¬ng M¹i L©m S¶n Hµ Néi gåm cã 6 ®¬n vÞ thµnh viªn kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Trong ®ã riªng khèi v¨n phßng C«ng ty chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ bao qu¸t toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña v¨n phßng lµ kh«ng cã. Trong 6 ®¬n vÞ thµnh viªn cã 3 ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh cßn 3 ®¬n vÞ th× kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô. Víi h×nh thøc nh trªn cho nªn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë mçi ®¬n vÞ cã nhiÒu kh¸c biÖt nh, hµng méc, chÕ biÕn b¶o qu¶n n«ng l©m s¶n. Sau ®©y lµ quy tr×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ vÒ mÆt hµng méc néi thÊt. 1. S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng méc: 7 Gç c¸c lo¹i Bé phËn n¶y mùc vµ lÊy nÒn cho tõng mÆt hµng Bé phËn xÎ ra tõng mÆt hµng Bé phËn léng lç vµ vanh nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt Bé phËn trµ, bµo Bé phËn ®ôc, tr¹m,kÎ vÏ Bé phËn l¾p gi¸p Bé phËn ®¸nh giÊy gi¸p Bé phËn phun s¬n S¬ ®å 2 8 2. M« t¶ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng méc. §Ó s¶n xuÊt ®îc mét bé bµn ghÕ, hay mét chiÕc tñ... th× cÇn nh÷ng vÊn ®Ò sau: Nguån nguyªn liÖu gåm cã gç c¸c lo¹i ( lµ cao cÊp, b×nh thêng, trung b×nh) ®Ó lµm ra nh÷ng mÆt hµng kh¸c nhau. C«ng cô gåm c¸c lo¹i m¸y. Kh©u ®Çu tiªn c¸c lo¹i gç nµy nh÷ng ngêi lµm hµng ph¶i ph©n ra thµnh tõng lo¹i gç kh¸c nhau vµ phï hîp víi tõng mÆt hµng ®Ó cã gi¸ trÞ sau ®ã lÊy mùc cho tõng lo¹i mÆt hµng, xong c«ng ®o¹n nµy ®a xuèng cho bé phËn xÎ ®Ó sÎ ra c¸c mÆt hµng ®· ®Þnh. HÕt c«ng ®o¹n nµy tiÕp tôc ®a xuèng bé phËn léng lç vµ vanh nh÷ng s¶n phÈm cÇn thiÕt theo yªu cÇu, ®Ó t¹o kiÓu d¸ng cho mÆt hµng theo ý muèn. TiÕp theo ®a xuèng bé phËn trµ bµo, ®Ó lµm cho bÒ mÆt, c¸c c¹nh ®îc nh½n t¹o cho mÆt hµng tr¬n chu. TiÕp bé phËn nµy ®a xuèng bé phËn ®ôc tr¹m kÎ vÏ ®Ó t¹o ra nh÷ng kiÓu d¸ng, mÉu m· theo yªu cÇu. TiÕp ®a xuèng bé phËn l¾p gi¸p ®Ó hoµn thiÖn nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt ®· ®Þnh. TiÕp ®a xuèng bé phËn ®¸nh giÊy gi¸p ®Ó lµm cho bé phËn nh½n bãng mÆt hµng theo yªu cÇu, bíc hoµn thiÖn tiÕp theo lµ bé phËn phun s¬n. Tãm l¹i: §Ó hoµn thiÖn mét s¶n phÈm theo ý muèn vµ yªu cÇu ®Ò ra th×, tÊt c¶ c¸c bé phËn nµy ph¶i ®îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau theo mét m¾t xÝch cã nh vËy hÖ thèng s¶n xuÊt míi ®îc ®¶m b¶o liªn tôc vµ s¶n phÈm míi ®îc tèt vµ ngµy cµng hoµn thiÖn tèt h¬n, víi mÉu m·, kiÓu d¸ng ®a d¹ng phong phó. §¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng mong muèn. 9 PhÇn III Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty I Ph©n tÝch dù b¸o m«i trêng: C¸c yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh hëng lín ®Õn c¸c C«ng ty. V× c¸c yÕu tè nµy t¬ng ®èi réng nªn C«ng ty cÇn cã chän läc ®Ó nhËn biÕt ®îc c¸c t¸c ®éng cô thÓ, trùc tiÕp nhÊt. 1. Ph©n tÝch vµ dù b¸o m«i trêng kinh tÕ quèc d©n. a. Tû lÖ l·i suÊt gi÷ VN§ vµ USD: Tõ n¨m 1999, thùc hiÖn chñ tr¬ng kÝch cÇu, khuyÕn khÝch ®Çu t lªn chÝnh phñ liªn tôc h¹ l·i suÊt ®ång ViÖt Nam, khi ®ã l·i suÊt USD trªn thÞ trêng quèc tÕ liªn tôc t¨ng dÉn tíi l·i suÊt USD trªn thÞ trêng ViÖt Nam còng buéc ph¶i t¨ng theo vµ cã lóc l·i suÊt hai ®ång tiÒn VN§ vµ USD c©n b»ng nhau. KÕt qu¶ lµ cã sù chuyÓn dÞch tõ ®ång ViÖt Nam sang ®ång USD thÓ hiÖn ë c¸c hiÖn tîng: C¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn vay USD mµ chuyÓn sang vay ®ång ViÖt Nam. D©n c vµ c¶ c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn chuyÓn ®æi USD sang ®ång ViÖt Nam, ngîc l¹i muèn göi USD trªn tµi kho¶n. §iÒu ®ã lµm cho nhu cÇu USD t¨ng lªn vµ cung vÒ USD ®· gi¶m ®i. ThÞ trêng ViÖt Nam cã mét ®Æc ®iÓm lín mang tÝnh truyÒn thèng lµ chuéng USD. §iÒu tÊt yÕu x¶y ra la ngo¹i tÖ ®îc göi vµo ng©n hµng díi d¹ng tiÒn göi vµ Ýt ®îc chuyÓn ®æi ra VN§. Dù b¸o: VÒ c¬ b¶n sÏ kh«ng cã sù mÊt c©n ®èi vÒ ngo¹i tÖ trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2002 diÔn biÕn tû gi¸ hiÖn nay sÏ cã lîi cho nhµ xuÊt khÈu vµ h¹n chÕ nhËp khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn h¬n c¸n c©n th¬ng m¹i Quèc gia, ®iÒu chØnh cung cÇu ngo¹i tÖ. YÕu tè n÷a lµ l·i suÊt ®ang cã chiÒu híng thay ®æi cã lîi cho VN§ v× nhu cÇu vèn VN§ ®ang t¨ng vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m. C«ng ty ®Æc biÖt lµ khèi v¨n phßng C«ng ty chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nªn viÖc tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng cao, tû lÖ l·i suÊt cña ®ång USD cao lµm cho nhu cÇu USD t¨ng vµ cung l¹i gi¶m lµm cho viÖc nhËp khÈu cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. MÆc dï, trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m C«ng ty ®· chó träng nhiÒu tíi c«ng t¸c xuÊt khÈu nhng viÖc thiÕu USD ®Ó nhËp khÈu còng lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi C«ng ty.Thªm vµo ®ã tû gi¸ gi÷a USD vµ VN ngµy cµng lín khiÕn cho hµng ho¸ nhËp khÈu cã gi¸ cao khiÕn ngêi tiªu thô s¶n phÈm,.c¹nh tranh víi nh÷ng doanh nghiÖp trong níc vµ doanh nghiÖp ®Çu t níc ngoµi lµ rÊt khã kh¨n. b. Gi¸ c¶ thÞ trêng vµ l¹m ph¸t: 10 Víi c¸c møc gi¸ t¨ng gi¸ tiªu dïng chØ cã 0,3% trong mét th¸ng n¨m 2002 vµ 0,4% th¸ng 2, ®ã lµ nh÷ng møc t¨ng thÊp cha tõng cã, Ýt nhÊt lµ trong vßng t¸m n¨m theo sè liÖu thèng kª vµ chØ sè gi¸ tiªu dïng. Tæng møc l¹m ph¸t cña giai ®o¹n cËn tÕt vµ tÕt nguyªn ®¸n míi chØ cã 0,7% cha b»ng tæng møc l¹m ph¸t 0,8% b×nh qu©n hai th¸ng céng l¹i. Tæng møc l¹m ph¸t thÊp nhÊt trong cïng k× cña n¨m thÊp nhÊt: n¨m 2001 lµ 2% n¨m 1997 lµ 2,6% n¨m 1996 lµ 3,4%. N¨m 1993 vµ n¨m 2000 ®Òu lµ 3,6%, n¨m 1999 lµ 3,8%. Nh÷ng n¨m cßn l¹i cao h¬n rÊt nhiÒu, n¨m 1991 kû lôc lµ 23%. N¨m 1991 møc l¹m ph¸t trong hai th¸ng ®Çu n¨m Ýt nhÊt còng b»ng 34,1% tæng møc l¹m ph¸t cña n¨m. n¨m 1996 cao nhÊt chiÕm 75,6%, n¨m 2000 l¹m ph¸t hai th¸ng ®Çu n¨m lµ 2%, nhng c¶ n¨m gi¶m ph¸t lµ 0,6%. VËy nh×n vµo thùc tÕ l¹m ph¸t trong hai th¸ng ®Çu n¨m lu«n t¨ng rÊt cao gi÷ vai trß lµ bï cho gi¶m ph¸t trong nhiÒu th¸ng tiÕp theo nh trong n¨m n¨m trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ n¨m 2000,2001. nhng gi¸ c¶ tiªu dïng hai th¸ng ®Çu n¨m t¨ng thÊp, nh vËy lµ kh¶ n¨ng bï lµ kh«ng ®¸ng kÓ c¸c chØ sè kinh tÕ x· héi n¨m 2002 theo dù b¸o cña viÖn. - Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa (VN§/USD) mÊt gi¸ 3%. - Tû gi¸ hèi ®o¸i h÷u hiÖu hiÖn thùc mÊt gi¸ 2%. - NhÞp t¨ng trëng kinh tÕ cña c¸c ®èi t¸c quan träng t¨ng kho¶ng 3,5%. - XuÊt khÈu dÇn dÇn æn ®Þnh nh n¨m 2001. - §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¨ng 20%. - §Çu t nhµ níc t¨ng 5%. Møc t¨ng GDP lµ 7,3%. L¹m ph¸t cña ViÖt nam ë møc 4,8%, c¸n c©n th¬ng m¹i th©m hôt ë møc 1,4% GDP. Theo dù th¶o chiÕn lîc n¨m 2000-2010 GDP t¨ng nªn gÊp hai vµo n¨m 2010 th«ng qua t¨ng trëng kinh tÕ hµng n¨m ®¹t trªn 7%, ®Çu t t¨ng 30% GDP, xuÊt khÈu t¨ng gÊp hai lÇn tèc ®é t¨ng GDP tû träng n«ng nghiÖp trong GDP gi¶m tõ 25% xuèng cßn 16%-17%. Trong b¸o c¸o dù th¶o, chÝnh phñ x¸c ®Þnh: to¹ m«i trêng hç trî cho doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n«ng th«n, n©ng cao n¨ng lùc con ngêi, cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng, c¶i thiÖn chÊt lîng m«i trêng vµ x©y dùng khu«n khæ ®iÒu hµnh quèc gia hiÖn ®¹i. HiÖn nay tØ lÖ ®Çu t lµ 23% mµ tõ nay ®Õn 2010 t¨ng 30%, ®iÒu nµy cho thÊy ®îc kh¶ n¨ng t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam lµ rÊt lín, tuy r»ng bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu th¸ch thøc. 11 Trong mêi n¨m qua, lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· gãp phÇn duy tr× æn ®Þnh m«i trêng kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m«, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, tµi chÝnh tiÒn tÖ còng béc lé ra nh÷ng yÕu kÐm: m«i trêng vµ thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ cha thùc sù hÊp dÉn ®Çu t vµo giao lu vèn. Ph©n bæ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh cßn nhiÒu bÊt hîp lý. HiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh thÊp... Môc tiªu x©y dùng chiÕn lîc tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia trong mêi n¨m tíi: TÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ n¨m 2005 ®¹t 27% GDP, n¨m 2010 ®¹t trªn 30% GDP. Trong ®ã, tiÕt kiÖm trong khu vùc d©n t¨ng trung b×nh 10%/n¨m, chiÕm tû träng 19%-20%. Tæng ®Çu t x· héi t¨ng 19%-22%, chiÕm 30%-32% GDP. Duy tr× quy m« thu ng©n s¸ch 20%-22% GDP tæng ph¬ng tiÖn thanh to¸n b×nh qu©n t¨ng 15%20%/n¨m, ®Õn n¨m 2010 t¨ng gÊp 4,1-6,2 lÇn so víi n¨m 2000, tæng tÝn dông ®¹t 40%-50% GDP, thÞ trêng vèn (cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu) ®¹t kho¶ng 3%-5%GDP. ThÞ trêng th¬ng m¹i n¨m 1999 lµ 1,9%, n¨m 2000 lµ 3,5% t¨ng 1,9% n¨m 2001 lµ 4,1% t¨ng 0,6% so víi n¨m 2000, xu híng t¨ng trëng nµy cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc më réng kinh doanh nhng còng lµ th¸ch thøc víi chi nh¸nh v× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ sÏ m¹nh h¬n vµ chi nh¸nh sÏ ph¶i lµ ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng. c. Quan hÖ giao lu quèc tÕ: HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang më cöa quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ, chñng téc, mÇu da, thùc hiÖn hîp t¸c ®«i bªn cïng cã lîi. ViÖc më cöa ®· t¹o nhiÒu thuËn lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thÞ trêng còng nh nguån hµng ®îc më réng, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi lùa chän b¹n hµng ®Ó kinh doanh. §iÒu nµy cã t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp nhng nã còng t¹o ra nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh víi C«ng ty. 2. Ph©n tÝch m«i trêng ngµnh: Sù c¹nh tranh cña nh÷ng ®èi thñ tiÒm Èn. C¸c ®èi thñ míi tham gia trong ngµnh cã thÓ lµ yÕu tè lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty do hä ®a vµo khai th¸c c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt míi víi mong muèn giµnh ®îc mét phÇn thÞ trêng. Do vËy nh÷ng C«ng ty ®ang ho¹t ®éng t×m mäi c¸ch ®Ó cã thÓ h¹n chÕ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn muèn nhÈy vµo lÜnh vùc kinh doanh cña hä. V× hiÓn nhiªn lµ nhiÒu C«ng ty nh¶y vµo kinh doanh trong mét ngµnh th× nã sÏ trë nªn khã kh¨n h¬n ®èi víi c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh ®ã. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o vÞ trÝ c¹nh tranh cña m×nh C«ng ty thêng quan t©m ®Õn viÖc duy tr× hµng rµo hîp ph¸p ng¨n c¶n sù x©m nhËp tõ bªn ngoµi. 12 II Ho¹t ®éng chiÕn lîc ph¸t triÓn. 1.§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1998-2001. Lµ mét C«ng ty ®îc thµnh lËp, ho¹t ®éng theo nghÞ quyÕt 153/TCL§ vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng vµo ngµy 15-3-1993. Còng nh c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n cña thêi kú ®Çu giai ®o¹n më cöa cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cïng tån t¹i, cïng ho¹t ®éng vµ chÞu sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, m«i trêng kinh doanh cã nhiÒu thay ®æi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Cïng víi sù phÊn ®Êu lç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ®îc sù chØ ®¹o quan t©m ®óng híng cña l·nh ®¹o, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty ®îc duy tr× víi møc t¨ng trëng kh¸. Thu nhËp, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m cã møc t¨ng trëng kh¸. B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1998-2001 ChØ tiªu  Tæng kim ng¹ch(USD) 1998 1999 1173997 1800000 2000 2001 2000000 1062347 318647 200000 750000 855349 1600000 1250000 1033700 10546 12345 50050 40494 3100 3200 5005 10500 1350 1438 31345 660 4862 6000 6200 26984 - Gç c¸c lo¹i 386 432 500 900 - Thuèc chèng mèi mät 848 1275 7000 1150 - Hµng kh¸c 1456 1662 3187 2251  Nép ng©n s¸ch (triÖu ®ång) 112 125 178 400  Lîi nhuËn (triÖu ®ång) 780000® 8533000® 900000® 950000® - XuÊt khÈu - NhËp khÈu  Tæng doanh ®ång) thu (triÖu - Hµng méc - Hµng tiªu dïng 28647 Thu nhËp b×nh qu©n/th¸ng VÊn ®Ò ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt:  Ngay tõ khi thµnh lËp C«ng ty, l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã sù chØ ®¹o ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc x¸c ®Þnh, x©y dùng quan ®iÓm ®Þnh híng chiÕn lîc. 13 Mét trong nh÷ng ®Þnh híng ®ã lµ ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Çu t vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, g¾n ho¹t ®éng th¬ng m¹i víi s¶n xuÊt, h¹n chÕ rñi ro vµ æn ®Þnh nhiÖm vô, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngay c¶ trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu còng ph¶i võa kinh doanh ®a d¹ng võa nghiªn cøu chän ra mét vµi mÆt hµng chuyªn doanh, chñ lùc ®Ó tham gia ngay vµo viÖc ®Çu t t¹o vïng hµng ho¸ n«ng l©m s¶n xuÊt khÈu cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao, t¹o thÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u dµi. Mét sè dù ¸n ®Çu t ®· hoµn thµnh, b¾t ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh. Bíc ®Çu ®· t¹o ra nguån hµng mÉu m·, kiÓu d¸ng chÊt lîng tung ra thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu ra mét sè níc víi møc doanh sè vµi tr¨m triÖu ®Õn hµng tû ®ång/n¨m. Tãm l¹i: Tæng kÕt kÕt qu¶ lao ®éng kinh doanh C«ng ty tõ n¨m1998-2001 lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, t¨ng trëng víi møc kh¸. Sau bèn n¨m kÕt qu¶ thu ®îc ®· t¨ng gÊp hai lÇn doanh thu, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng 1,4 lÇn. B×nh qu©n hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp cho ng©n s¸ch hµng tû ®ång, ®¶m b¶o møc thu nhËp cho lao ®éng vµ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®ång thêi t¹o thªm hµng ngµn viÖc lµm cho x· héi. T¹o ®µ rót ng¾n dÇn xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt, th«ng qua viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn n«ng l©m s¶n cã chÊt lîng cao, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ngµnh, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2 . Mét sè quan ®iÓm ®Þnh híng. §Ó thùc hiÖn tèt vai trß dÉn d¾t, chñ ®¹o cña C«ng ty nhµ níc trong thêi k× qu¸ ®é, ®a thµnh phÇn hiÖn nay, C«ng ty lu«n qu¸n triÖt quan ®iÓm phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt vai trß nßng cèt, ®i ®Çu trong viÖc xuÊt nhËp khÈu ngµnh hµng kinh doanh cña m×nh phôc vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. §ång thêi lÊy hiÖu qu¶ lµm tiªu trÝ ®Ó ph¸t triÓn. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng chØ ®¬n thuÇn vÒ mÆt kinh tÕ, mµ cßn bao hµm c¶ hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi. Gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc mµ §¶ng vµ nhµ níc ®Ò ra. Cô thÓ lµ:   §a c«ng t¸c xuÊt khÈu lªn hµng ®Çu, tËp trung ph¸t triÓn g¾n xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt, tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu æn ®Þnh vµ thÞ trêng trong níc. Chó träng c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt: §Çu t ph¶i tÝnh to¸n kÜ lìng tÝnh kh¶ thi vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. §ång thêi chó träng tÝnh ®ång bé cña dù ¸n trªn mäi lÜnh vùc nhÊt lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm còng nh vïng nguyªn liÖu cho dù ¸n. 3 . Môc tiªu ph¸t triÓn: 14 PhÊn ®Êu trong n¨m n¨m tíi x©y dùng C«ng ty thµnh mét C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµnh hµng n«ng l©m s¶n m¹nh cña quèc gia. Cã c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng l©m s¶n víi c«ng nghÖ cao ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®ñ m¹nh, cã s¶n phÈm xuÊt khÈu æn ®Þnh trªn ph¹m vi c¶ ba vïng l·nh thæ. Cô thÓ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chÝnh nh sau. B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu DiÔn gi¶i 1. Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu (triÖu USD) XuÊt khÈu NhËp khÈu Tæng DT (triÖu ®ång) Lîi nhuËn (triÖu ®ång) Nép ng©n s¸ch (triÖu ®ång) Thu nhËp b×nh qu©n/th¸ng 3.1 C«ng t¸c ®Çu t: N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 2500000 2700000 3000000 3500000 1300000 1500000 1700000 2000000 1200000 1200000 1300000 1500000 55642 133 2500 1000000® 58720 138 2864 1100000® 60450 141 3115 1250000® 62325 150 3425 1350000® TËp trung ®Çu t chÕ biÕn hµng n«ng l©m s¶n phôc vô xuÊt khÈu, x©y dùng ®Çu t vïng cung cÊp nguyªn liÖu l©m s¶n cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ chÕ biÕn xuÊt khÈu, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi. 3.2 VÒ s¶n xuÊt kinh doanh néi ®Þa: Duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô phôc vô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ néi ®Þa, kh«ng ngõng t¨ng doanh thu, ®¶m b¶o viÖc lµm, æn ®Þnh thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. 3.3 VÒ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸: Song song víi thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty tiÕp tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ xÝ nghiÖp thµnh viªn cña m×nh theo ®óng tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ nhµ níc ®Æt ra. 4 §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn nh sau: §Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trªn, khi triÓn khai x©y dùng, thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ thµnh viªn cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ ®Çu t, thÞ trêng ®µo t¹o c¸n bé t¬ng xøng môc tiªu vµ nhiÖm vô. TËp trung mét sè gi¶i ph¸p träng t©m sau: a. C«ng t¸c thÞ trêng: 15 TËp trung ph¸t triÓn thÞ trêng, coi thÞ trêng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t. Cñng cè, ph¸t huy c¸c thÞ trêng truyÒn thèng vµ tÝch cùc më réng thÞ trêng míi nh: NhËt, Hµn Quèc, T©y ¢u, B¾c MÜ... §¶m b¶o duy tr× vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng tiªu dïng, hµng méc, gç c¸c lo¹i, hµng kh¸c. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n ®o¹n thÞ trêng x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng x©y dùng ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n phÈm, thÞ trêng cho c¸c ®¬n vÞ. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, thÞ trêng mét c¸ch qui m« vµ hÖ thèng. Nghiªn cøu thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu ph¸t triÓn mang tÝnh chuyªn m«n cao. TËp trung x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng, chiÕn lîc ®Çu t cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn khu vùc vµ quèc tÕ. Phèi hîp c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng gi÷a C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Çu t tµi chÝnh, nh©n sù cã n¨ng lùc ®Ó x©y dùng ph¸t triÓn thÞ trêng. X©y dùng Web side cña C«ng ty, c¸c thµnh viªn, c¸c mÆt hµng chiÕn lîc cña C«ng ty. b. TiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt vµ nghiªn cøu triÓn khai c¸c dù ¸n míi chÕ biÕn ngµnh hµng n«ng l©m s¶n cã ®ñ ®iÒu kiÖn. §Èy nhanh c¸c dù ¸n ®ã, ®Æc biÖt quan t©m ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu cho c¸c dù ¸n. C¸c chñ ®Çu t ph¶i quan t©m bè trÝ ®ñ c¸n bé tham gia cïng ban chØ ®¹o ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o ®ñ vïng nguyªn liÖu khi c¸c dù ¸n bíc vµo kinh doanh, thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. G¾n ®Çu t víi thÞ trêng, ®Çu t, ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng, chØ ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh hµng mµ thÞ trêng ®ang cã nhu cÇu cao cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai. c.T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Dµ so¸t ph©n tÝch vµ sö lý røt ®iÓm c«ng nî, lµm lµnh m¹nh t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ. T¨ng cêng qu¶n lý tµi chÝnh c¸c dù ¸n thuéc qu¶n lý cña C«ng ty. T¨ng cêng c«ng t¸c b¶o toµn vèn ®èi víi vèn vay cã b¶o l·nh cña C«ng ty. HiÖn ®¹i ho¸ 100% c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. d. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý C«ng ty: 16 §¶m b¶o thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý cña C«ng ty ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, t¨ng cêng tÝnh kû c¬ng, ph¸p luËt vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c nh©n gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ban hµnh c¬ chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, nh»m n©ng cao søc m¹nh tæng hîp cña toµn C«ng ty. e. TiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô giái, cã tr×nh ®é tin häc, ngo¹i ng÷ tèt, sö dông th«ng th¹o c¸c hÖ thèng th«ng tin ph¶i x©y dùng ®éi ngò c¸n bé nguån ®Ó chuÈn bÞ c¸c líp c¸n bé kÕ cËn, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc ph¶i cã hÖ thèng vµ thùc hiÖn lu©n chuyÓn c¸c bé. Chó träng c«ng t¸c tæ chøc vµ ®µo t¹o båi dìng c¸n bé. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o dµi h¹n vµ ng¾n h¹n phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c tõng thêi kú ph¸t triÓn cña C«ng ty. ®¶m b¶o cã ®ñ lùc lîng c¸n bé cã tr×nh ®é cao, phï hîp ®¸p øng yªu cÇu cña tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. f. T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña tæ chøc ®¶ng trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. g. TriÓn khai thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong C«ng ty. h. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen thëng, t«n vinh c¸c tËp thÓ c¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt, ph¸t huy tèt vai trß cña c«ng t¸c khen thëng ®Ó cã thÓ trë thµnh mét ®éng lùc thùc sù cho s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn IV. Qu¶n trÞ nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Trong sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû hai m¬i ®· ®em l¹i nh÷ng viÔn c¶nh to lín thóc ®Èy tiÕn ®é khoa häc kÜ thuËt, t¹o kh¶ n¨ng khai th¸c toµn diÖn tiÒm n¨ng, thÓ lùc vµ trÝ lùc cña con ngêi. Ngµy nay ë c¸c níc ph¸t triÓn ngêi ta ph¶i thõa nhËn vai trß ngµy cµng cao cña yÕu tè con ngêi trong s¶n xuÊt còng nh trong môc tiªu ho¹t ®éng x· héi. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng “Kh«ng mét ho¹t ®éng nµo cã tæ chøc mang l¹i hiÖu qu¶ nÕu thiÕu qu¶n trÞ nh©n lùc”. Th«ng thêng qu¶n trÞ nh©n lùc lµ nguyªn nh©n cña thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Môc tiªu c¬ b¶n cña bÊt k× tæ chøc nµo còng lµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cña tæ chøc m×nh. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt kú tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng nhËn thøc râ ®îc vÊn ®Ò nµy, cã n¬i cßn cha ®Æt vÊn ®Ò thµnh mét chÝnh s¸ch, mét biÖn ph¸p ®Ó cã kÕ ho¹ch trong s¶n xuÊt kinh doanh v× vËy mµ thêng hay bÞ ®éng gÆp ®©u lµm ®ã, ch¹y theo t×nh h×nh sù viÖc. 17 VÊn ®Ò l·nh ®¹o ®· quan t©m, tæ chøc bé phËn chøc n¨ng tham mu nhng cßn do víng m¾c nhiÒu khã kh¨n nh tµi chÝnh, nguån lùc... Nªn vÉn cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt. 1. Kh¸i niÖm c«ng viÖc. C«ng viÖc lµ mét ®¬n vÞ nhá nhÊt ®îc chia ra tõ nh÷ng ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp. Nh÷ng c«ng viÖc t¬ng tù nhau ®îc thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn, nh÷ng tr×nh ®é t¬ng ®¬ng nhau mµ chóng ®ßi hái ë ngêi lao ®éng cã thÓ ®îc tËp hîp l¹i thµnh “Ho¹t ®éng” mét nhãm mét phÇn cña c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn bëi ngêi lao ®éng riªng ®îc gäi lµ mét vÞ trÝ. C«ng viÖc chØ râ nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ mét ngêi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn. C«ng viÖc cung cÊp nh÷ng c¬ së ®Ó ph©n chia vµ ph©n c«ng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nh»m mµ nh÷ng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®ã ph¶i ®îc thùc hiÖn bëi nh÷ng ngêi cã bæn phËn vÒ c«ng viÖc. H¬n n÷a, c«ng viÖc cßn lµ c¬ së ®Ó ®µo t¹o vµ lùa chän ngêi lao ®éng, ®Ó ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä. Néi dung cña c«ng viÖc ®îc t¹o nªn tõ mét sè lo¹i c«ng viÖc (Bé phËn) vµ mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a chóng. PhÇn lín nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®îc minh ho¹ râ rµng vÒ nhu cÇu ®èi víi sù ph¸t triÓn, vai trß cña c«ng viÖc ®ã lµ nh÷ng hiÓu biÕt toµn vÑn cña ngêi lao ®éng trong c«ng viÖc. 2. Ph©n tÝch c«ng viÖc. 2.1 Kh¸i niÖm. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ ®Þnh râ tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm c«ng viÖc ®ã qua quan s¸t theo dâi vµ nghiªn cøu. Ph©n tÝch c«ng viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô vµ nh÷ng chøc n¨ng, n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm ®ßi hái ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cã hiÖu qu¶. 2.2 Yªu cÇu cÇn thiÕt cña ph©n tÝch c«ng viÖc. - C«ng viÖc ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. - NhiÖm vô bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖm còng nh tiªu chuÈn cña c«ng viÖc ph¶i ®îc m« t¶ râ rµng. - Nh÷ng ®ßi hái cña c«ng viÖc ®èi víi ngêi c«ng nh©n ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ph¶i ®îc tr×nh bµy kh«ng thiÕu sãt. 2.3 C¸c bíc thùc hiÖn ph©n tÝch c«ng viÖc. §Ó thùc hiÖn tèt mçi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thùc hiÖn theo tuÇn tù t¸m bíc sau. 18 Bíc 1: T×m ngêi biÕt ph©n tÝch cã tr×nh ®é vµ cã kÜ n¨ng viÕt tèt ®Ó thùc hiÖn tËp hîp tµi liÖu (hay sè liÖu) chuÈn bÞ m« t¶ c«ng viÖc, nh÷ng ®Æc ®iÓm kÜ thuËt vµ nh÷ng tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc. Bíc 2: ThiÕt kÕ c©u hái. ë bíc nµy ®ßi hái nh÷ng ngêi lao ®éng, nh÷ng gi¸m s¸t viªn hoÆc c¶ hai bªn ph¶i hoµn thµnh b¶ng c©u hái. Ngêi ph©n tÝch c«ng viÖc, thiÕt kÕ b¶ng c©u hái vµ ph©n phèi chóng cho ngêi lao ®éng th«ng qua ngêi qu¶n lý. Sau khi hoµn thµnh b¶n c©u hái, ngêi lao ®éng ®a tr×nh nã cho ngêi qu¶n lý. Bíc 3: Pháng vÊn. Víi nh÷ng c©u hái thÝch hîp, nh÷ng ngêi ph©n tÝch c«ng viÖc ®îc ®µo t¹o cã thÓ cã ®îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh s¸c h¬n th«ng qua nh÷ng cuéc pháng vÊn. Mét hay nhiÒu ngêi lao ®éng sÏ ®îc pháng vÊn vÒ c«ng viÖc, víi nh÷ng ngêi gi¸m s¸t (qu¶n lý) vµ nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c vÒ söa ®æi nh÷ng chç cÇn söa vµ ®Ó cã ®îc sù chÊp thuËn:  Gi¶i thÝch môc ®Ých.  Th¶o luËn bµn b¹c ph¬ng ph¸p ®Ò nghÞ ®Ó thu ®îc tµi liÖu thùc tÕ.  §¶m b¶o sù hîp t¸c phèi hîp.   LËp danh môc tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc trong mét ®¬n vÞ tªn gäi vµ sè ngêi lao ®éng trong mét c«ng viÖc. §a ra ®îc mét ngêi lao ®éng tèt nhÊt (giíi thiÖu ra) ®Ó quan s¸t trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu trªn c¬ së cña hîp t¸c vµ cã hiÖu qu¶ tù gi¸c víi nh÷ng ngêi ph©n tÝch Bíc 4: Quan s¸t ngêi lao ®éng khi lµm viÖc. §Ó thùc hiÖn bíc nµy tèt, kh¾c phôc ®îc sù bá sãt ë c¸c bíc tríc m¾t cÇn ph¶i tu©n thñ:  Chó ý ghi chÐp mét c¸ch cÈn thËn, kü lìng mét ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn.  B¶o ®¶m mäi ho¹t ®éng quan s¸t ®Òu ®îc ghi chÐp.  KiÓm tra nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt n»m trong danh môc ph©n tÝch c«ng viÖc.   Ghi chÐp nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc, nh÷ng ph¬ng tiÖn vµ nh÷ng vËt dông cô ®· dïng. Hái ngêi c«ng nh©n vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng thÓ quan s¸t ®îc. Cè g¾ng cã ®îc nh÷ng ®¸nh gi¸ cña hä vÒ tû lÖ % cña thêi gian ®· ®îc dïng trong mçi ho¹t ®éng ®· ®îc thùc hiÖn. 19   Xem xÐt l¹i nh÷ng quan s¸t vµ ghi chÐp nhng víi cÊp trªn cña ngêi c«ng nh©n ®ã. Xem xÐt l¹i nh÷ng ghi chÐp cã liªn quan ®Õn nh÷ng yÕu tè cña c«ng viÖc cïng víi ngêi c«ng nh©n vµ ®Ò nghÞ hä cho ý kiÕn.  X¸c ®Þnh xem c«ng viÖc ®ã ®îc quan s¸t vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ kh«ng?  Sù ®¸nh gi¸ vÒ tû lÖ % thêi gian mçi hµnh ®éng ®· x¸c ®Þnh cha?  X¸c ®Þnh nh÷ng dông cô chuyªn dïng nµo cña xÝ nghiÖp cung cÊp? Bíc 5: ViÕt ra nh÷ng ph¸c th¶o m« t¶ vÒ c«ng viÖc, tiªu chuÈn céng vÒ chuyªn m«n vµ nh÷ng tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc. Sau khi mét c«ng viÖc ®îc ph©n tÝch, tµi liÖu, sè liÖu vÒ c«ng viÖc ®ã ®îc thu thËp vµ ®îc tæng kÕt l¹i. Sù m« t¶ c«ng viÖc lµ viÕt ra mét c¸ch bao chïm vÒ bæn phËn (nghÜa vô) tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn vµ mèi quan hÖ cña viÖc ®ã víi c«ng viÖc kh¸c trong ®¬n vÞ. Tiªu chuÈn vÒ chuyªn m«n lµ x¸c ®Þnh râ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸ nh©n ngêi lao ®éng ph¶i cã. Tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc lµ nh÷ng tiªu chuÈn dïng ®Ó ®¸nh gi¸ ngêi c«ng nh©n khi hä lµm c«ng viÖc ®ã.  Tiªu chuÈn tr×nh ®é chuyªn m«n bao gåm nh÷ng yªu cÇu cña c«ng viÖc sau.  Nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¸o dôc (tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ ®µo t¹o).  Nh÷ng yªu cÇu vÒ b»ng cÊp ®µo t¹o.  Nh÷ng yªu cÇu vÒ ®µo t¹o vµ tr¸ch nhiÖm.  Nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc.  Nh÷ng yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng thùc hµnh.  Nh÷ng yªu cÇu vÒ th¸i ®é vµ thãi quen.  Nh÷ng yªu cÇu vÒ th©n thÓ bªn ngoµi gåm: Sö dông søc khoÎ c¬ thÓ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc.  Tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc gåm: nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng kÕt qu¶ mµ mét vÞ trÝ lµm viÖc ph¶i thùc hiÖn víi sè lîng, chÊt lîng vµ thêi gian trung b×nh ®ßi hái mét c«ng viÖc.  Trong b¶n viÖc vÒ m« t¶ c«ng viÖc tiªu chuÈn tr×nh ®é vµ tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc cã nh÷ng nguyªn t¾c sau:  Nªn tr×nh bµy ng¾n gän vµ trùc tiÕp, dïng nh÷ng tõ ®¬n gi¶n nhÊt cã thÓ ®îc. 20
- Xem thêm -