Tài liệu Giới thiệu chung về công ty thhh 1 thành viên cơ khí hà nội

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÓu luËn Lèi sèng cña sinh viªn viÖt nam hiÖn nay, thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ T rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y x· héi ®ang thay ®æi tõng ngµy víi mét tèc ®é chãng mÆt. Nã bÞ ¶nh hëng bëi nh÷ng luång t tëng tõ kh¾p n¬i x©m nhËp vµo. V× thÕ mµ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nhng bªn c¹nh ®ã nã còng lµm thay ®æi vÒ t tëng vÒ lèi sèng cña nhiÒu ngêi. §Æc biÖt ë ®©y t«i muèn bµn vÒ mét vÊn ®Ò rÊt ®îc quan t©m lµ lèi sèng cña sinh viªn ngµy nay. Nãi ®Õn sinh viªn tøc lµ nãi ®Õn thÕ hÖ ®ang n¾m trong tay tri thøc cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tiÕn bé x· héi nãi chung vµ sù ph¸t triÓn ®Êt níc nãi riªng. VÒ mÆt sè lîng, sinh viªn lµ mét lùc lîng kh«ng nhá. Hä lµ líp ngêi ®ang ®îc ®µo t¹o toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ nhÊt, bao gåm c¸c chuyªn ngµnh häc trªn kh¾p c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi, khoa häc… Bµn vÒ bÊt k× ®Ò tµi nµo ta còng ph¶i bµn vÒ c¶ hai mÆt lµ tÝch cùc vµ tiªu cùc cña nã. VËy ta cã thÓ chia lèi sèng cña sinh viªn theo hai híng: tÝch cùc vµ tiªu cùc. Tríc tiªn ta h¨y bµn vÒ nh÷ng nÐt tiªu cùc trong ®¬× sèng cña sinh viªn: T tëng lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn vµ còng lµ vÊn ®Ò lín nhÊt cÇn bµn ®Õn. T tëng cña mét bé phËn sinh viªn cßn lÖch l¹c. Díi sù t¸c ®éng å ¹t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, dêng nh giíi trÎ ngµy nay lu«n nh×n sù vËt díi con m¾t cña ngêi t b¶n. Hä cßn nghi ngê vµo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. §ã lµ c¸i nh×n thiÓn cËn, lÖch l¹c. NhiÒu sinh viªn ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo chñ nghÜa x· héi. Thö hái nh÷ng ngêi n¾m trong tay vËn mÖnh cña ®Êt níc ma cã nh÷ng t tëng nh vËy th× t¬ng lai ®Êt níc sÏ ®i vÒ ®©u? NÐt tiªu cùc trong lèi sèng cña sinh viªn cßn thÓ hiÖn trong viÖc nh×n nhËn mét c¸ch sai lÇm vÒ gi¸ trÞ cuéc sèng. §ã lµ hiÖn tîng sïng b¸i gi¸ trÞ vËt chÊt. NhiÒu thanh niªn lÊy ®ång tiÒn lµm thíc ®o gi¸ trÞ trong cuéc sèng. §ã lµ thang gi¸ trÞ cña x· héi t b¶n chñ nghÜa. Trong x· héi Êy, kÎ cã tiÒn lµ kÎ m¹nh. ChÝnh v× thÕ, kh«ng Ýt sinh viªn con nhµ giµu ®· sö dông ®ång tiÒn g©y ra nhiÒu chuyÖn sai tr¸i: mua ®iÓm, chÌn Ðp b¹n bÌ…Lèi sèng hëng thô dÉn ®Õn nhiÒu vÊn ®Õ tiªu cùc kh¸c trong sinh viªn. TÖ n¹n x· héi, th¸i ®é kh«ng ®óng ®¾n ®èi víi lao ®éng x¶y ra nhiÒu trong sinh viªn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chñ nghÜa c¸ nh©n cã xu híng t¨ng trong giíi trÎ ngµy nay. NhiÒu ngêi chØ quan t©m tíi nh÷ng lîi Ých c¸ nh©n truíc m¾t mµ quªn mÊt lîi Ých tËp thÓ, thËm chÝ chµ ®¹p lªn lîi Ých cña ngíi kh¸c. V× ®ång tiÒn, v× lîi Ých c¸ nh©n, mét sè thanh niªn cßn bÊt chÊp tÊt c¶: luËt ph¸p, gia ®×nh, b¹n bÌ…Mét sè kh¸c sèng kh«ng ®éng ch¹m ®Õn ai, nhng còng kh«ng quan t©m ®Õn ai. ChØ cÇn biÕt ®Õn m×nh, cßn ngêi kh¸c th× mÆc kÖ kiÓu “®Ìn nhµ ai nÊy r¹ng”. §iÒu ®ã còng khã mµ chÊp nhËn ®îc trong mét ®Êt níc theo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Lèi sèng thùc dông trong sinh viªn b¾t nguån tõ cuéc sèng g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Sïng b¸i ®ång tiÒn, lµm tÊt c¶ ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh bÊt chÊp thñ ®o¹n; coi nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc n¶y sinh trong cuéc sèng lµ tÊt yÕu kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ thiÕu mµ cßn rÊt quan träng vµ h÷u Ých trong viÖc ®¹t môc ®Ých c¸ nh©n. C¸i nh×n thùc tÕ kh«ng ¶o tëng viÓn v«ng, kh«ng m¬ méng hãa sù viÖc lµ ®iÒu tèt, song tíi møc thùc dông th× l¹i lµ chuyÖn kh¸c. Th¸i ®é bi quan, ch¸n ®êi xuÊt hiÖn ë mét sè sinh viªn còng cÇn ph¶i phª ph¸n. Trong khi phÇn lín thanh niªn ®Òu cè g¾ng sèng vµ häc tËp v× t¬ng lai, Ýt nhÊt v× lîi Ých cña b¶n th©n, th× l¹i cã nh÷ng ngêi chØ v× nh÷ng chuyÖn nhá nhÆt kh«ng ®©u mµ kh«ng tha thiÕt g× cuéc sèng. §«i khi chØ v× bÞ thÊt t×nh hay kh«ng ®¹t ®îc mét ®iÒu mong muèn mµ hä co m×nh l¹i thê ¬ víi cuéc sèng xung quanh thËm chÝ nhiÒu ngêi ngèc nghÕch cßn t×m ®Õn c¸i chÕt. Nh÷ng chuyÖn nh thÕ nghe thËt nùc cêi nhng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi. Theo c¸c con sè thèng kª th× c¸c vô tù tö trong sinh viªn x¶y ra ngµy cµng nhiÒu, nguyªn nh©n cña c¸c vô tù tö ®ã thêng lµ do chuyÖn t×nh c¶m ®æ vì. Qua ®©y t«i chØ muèn nãi mét c©u víi nh÷ng ai ®ang trong t×nh tr¹ng nh vËy: “H·y sèng l¹i ®i, sèng nh thÕ kh«ng ®îc ®©u”. Nh t«i ®· nãi ë trªn viÖc j còng ph¶i xÐt trªn hai mÆt, kh«ng thÓ chØ khen mµ kh«ng chª vµ ngîc l¹i. Ta h·y tiÕp tôc xÐt vÒ nhng mÆt tÝch cùc: §iÓm næi bËt ®Çu tiªn khi ta nghÜ vÒ sinh viªn, ®ã lµ nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. ChÝnh sinh viªn lµ nh÷ng ngêi tiªn phong trong mäi c«ng cuéc c¶i c¸ch, ®æi míi vÒ kinh tÕ, gi¸o dôc…Trong ®Çu hä lu«n ®Çy ¾p c¸c ý tëng ®éc ®¸o vµ thó vÞ; vµ hä tËn dông mäi c¬ héi ®Ó biÕn c¸c ý tëng Êy thµnh hiÖn thùc. Kh«ng chØ chê ®îi c¬ héi ®Õn, hä cßn tù m×nh t¹o ra c¬ héi.§· cã nhiÒu sinh viªn nhËn ®îc b»ng ph¸t minh , s¸ng chÕ; vµ kh«ng Ýt trong sè nh÷ng ph¸t minh Êy ®îc ¸p dông, ®îc biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm h÷u Ých trong thùc tiÔn. Víi thÕ m¹nh lµ ®îc ®µo t¹o võa toµn diÖn võa chuyªn s©u, sinh viªn cã mÆt trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. Trong häc tËp, sinh viªn kh«ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngõng tù ®æi míi ph¬ng phÊp häc sao cho lîng kiÕn thøc hä thu ®îc lµ tèi ®a. Kh«ng chê ®îi, thô ®éng dùa vµo thÇy c«, hä tù m×nh ®äc s¸ch, nghiªn cøu, lÊy th«ng tin, tµi liÖu tõ mäi nguån. PhÇn lín sinh viªn ®Òu cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao víi mäi m«i trêng sinh sèng vµ häc tËp. Hä kh«ng chØ häc tËp trong mét ph¹m vi hÑp ë trêng, líp; giíi trÎ ngµy nay lu«n ph¸t huy tinh thÇn häc tËp ë mäi n¬i, mäi lóc. Kh«ng chØ lÜnh héi tri thøc cña nh©n lo¹i, sinh viªn ViÖt Nam cßn tiÕp thu nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp trong mäi lÜnh vùc kh¸c nh v¨n hãa, nghÖ thuËt… Sù n¨ng ®éng cña sinh viªn cßn ®îc thÓ hiÖn ë viÖc tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh y tÕ, tõ thiÖn…Ngoµi giê häc, nh÷ng sinh viªn-tuyªn truyÒn viªn hiÕn m¸u nh©n ®¹o l¹i ngîc xu«i ®i l¹i mang kiÕn thøc vÒ hiÕn m¸u ®Õn mäi ngêi, mäi nhµ… B»ng sù n¨ng ®éng, sinh viªn lu«n tù cËp nhËt th«ng tin, kiÕn thøc, lµm míi m×nh phï hîp víi sù thay ®ái vµ ph¸t triÓn cña x· héi. Râ rµng, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o lµ nh÷ng u ®iÓm næi bËt cña sinh viªn ViÖt Nam thêi ®¹i míi. Sinh viªn d¸m nghÜ , d¸m lµm, d¸m chÞu thö th¸ch. C¸c ý tëng ®éc ®¸o kh«ng chØ n»m trong suy nghÜ mµ lu«n ®îc thö nghiÖm trong thùc tÕ. Cã thÓ thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i, song hä kh«ng hÒ chïn bíc. Víi hä, mçi lÇn thÊt b¹i l¹i lµm hä tù tin h¬n víi nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. T¸o b¹o nhng kh«ng liÒu lÜnh. Tríc khi thùc hiÖn mét viÖc g×, hä lu«n tÝnh to¸n, xem xÐt vÊn ®Ò mét c¸ch thËn träng. Nãi r»ng t¸o b¹o, nghÜa lµ tríc ®ã cha cã ai d¸m lµm, d¸m thö nghiÖm, hä lµ ngêi ®Çu tiªn thùc hiÖn, chø kh«ng ph¶i hä ®©m ®Çu thùc hiÖn mét viÖc mµ hä kh«ng biÕt tØ lÖ thµnh c«ng cña m×nh. Khi c¶m thÊy m×nh ®· cã ®ñ mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, hä míi b¾t tay vµo thùc hiÖn. Mét ®iÒu quan träng ®¸ng nãi ë ®©y, ®ã lµ nÕu gÆp rñi ro thÊt b¹i th× hä s½n sµng chÊp nhËn nh mét chuyÖn ®¬ng nhiªn tÊt yÕu sÏ x¶y ra, tøc lµ cã thÊt b¹i th× thÊt b¹i Êy còng n»m trong kÕ ho¹ch. Hä d¸m nh×n th¼ng vµo thÊt b¹i vµ vît qua nã. Tãm l¹i, t¸o b¹o vµ tù tin còng lµ ®iÓm rÊt ®¸ng quý trong lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam. Thø ba, phong c¸ch ®éc lËp trong cuéc sèng còng nh trong häc tËp còng gãp phÇn x©y dùng mét h×nh tîng ®Ñp vÒ sinh viªn ViÖt Nam. Kh«ng gièng nh sinh viªn c¸c thÕ hÖ tríc chØ biÕt sèng phô thuéc vµo gia ®×nh, sinh viªn ngµy nay ®· biÕt th©n tù lËp th©n. Kh«ng chØ riªng viÖc häc tËp, mµ mäi vÊn ®Ò kh¸c trong cuéc sèng ®Òu ®îc sinh viªn gi¶i quyÕt trong sù chñ ®éng. NÕu nh trong qu¸ khø, sinh viªn cßn chê ®îi tiÒn chu cÊp cña gia ®×nh mçi ®Çu th¸ng th× ngµy nay mäi chuyÖn dêng nh ®· kh¸c ®i rÊt nhiÒu. Ngoµi giê häc, hä t×m viÖc lµm kiÕm thªm tiÒn mua s¸ch vë hay phôc vô cho nh÷ng chi tiªu thêng ngµy kh¸c. NhiÒu ngêi kh«ng chØ lo ®îc cho b¶n th©n mµ cßn cã thÓ gióp ®ì nh÷ng ngêi b¹n kh¸c thiÖt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thßi h¬n m×nh, hay gióp ®ì gia ®×nh ngay c¶ khi hä vÉn cßn ngåi trong g¶ng ®êng ®¹i häc. Nh÷ng con ngêi Êy thËt ®¸ng kh©m phôc, xøng ®¸ng trë thµnh nh÷ng g¬ng mÆt tiªu biÓu ®¹i diÖn cho sinh viªn ViÖt Nam thêi ®¹i míi. Ngoµi ra, sinh viªn ViÖt Nam cßn ®îc thõa hëng mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ®ã lµ truyÒn thèng hiÕu häc. Sinh viªn ViÖt Nam mäi thêi ®¹i lu«n ham häc, ham hiÓu biÕt. Hä khao kh¸t t×m tßi, kh¸m ph¸ ch©n trêi tri thøc. Hä say mª víi nh÷ng ®iÒu míi l¹. Thña xa häc trß nghÌo kh«ng cã tiÒn mêi thÇy d¹y, ®øng ngoµi líp häc nghe trém lêi thÇy gi¶ng bªn trong. Kh«ng cã tiÒn mua s¸ch vë, dÇu ®Ìn, hä lÊy que lµm bót, lÊy lÊ lµm vë, lÊy ®om ®ãm lµm ®Ìn. TÊt c¶ ®Òu v× lßng ham häc, ham kiÕn thøc. Ngµy nay tuy ®iÒu kiÖn häc ®· tèt h¬n cha «ng nhng sinh viªn ViÖt Nam vÉn ph¶i vît qua nhiÒu khã kh¨n kh¸c ®Ó ®Õn víi ch©n trêi tri thøc. Cã nh÷ng ngêi dï bÞ tËt nguyÒn vÉn ®i häc nh bao b¹n bÌ cïng trang løa kh¸c, hä kh«ng nh÷ng tÇn mµ kh«ng phÕ mµ cßn trë thµnh nh÷ng sinh viªn giái, lµm ®îc nhiÒu ®iÒu cho gia ®×nh, ®Êt níc. Cã nh÷ng ngêi dï gia ®×nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÊt h¹nh, khiÕn hä ph¶i b«n ba kiÕm sèng kh«ng ®îc häc hµnh ®Õn n¬i ®Õn chèn vÉn mang trong m×nh kh¸t väng ®îc chiÕm lÜnh tri thøc nh©n lo¹i; vµ khi cã c¬ héi hä l¹i ®i häc trë l¹i, víi niÒm h¹nh phóc lín lao. Ham häc, ham hiÓu biÕt chÝnh lµ ®éng lùc cho viÖc lÜnh héi tri thøc cña sinh viªn. Kh«ng tháa m·n víi nh÷ng g× ®îc d¹y trong truêng, hä tù m×nh häc thªm bªn ngoµi, qua s¸ch b¸o, qua b¹n bÌ kh¾p n¬i. Thªm vµo ®ã, siªng n¨ng cÇn cï, chÞu th¬ng chÞu khã cña sinh viªn ViÖt Nam còng lµ mét ®øc tÝnh cÇn ®îc nãi ®Õn. NhiÒu sinh viªn sinh ra ë nh÷ng miÒn ®Êt cßn nghÌo khã cña ®Êt níc nhng hä biÕt kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n Êy ®Ó häc tèt. Kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng sinh viªn víi nh÷ng b÷a c¬m chØ hai ngh×n ®ång mµ ngµy ngµy vÉn ®Õn gi¶ng ®êng ®Òu ®Æn, vÉn cã mÆt t¹i th viÖn trêng mçi buæi chiÒu, tèi tèi vÉn ®¹p xe ®i d¹y thªm hay lµm thªm. BiÕt m×nh kh«ng ®îc nh b¹n bÌ, cã nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i riªng phôc vô häc tËp, nh÷ng sinh viªn nghÌo tËn dông mäi nguån trî gióp tõ nhµ trêng, mîn tµi liÖu cña b¹n bÌ, tËn dông sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc khuyÕn häc. Sèng vµ häc tËp trong bao khã kh¨n, nhiÒu sinh viªn vÉn gi÷ v÷ng vµ liªn tôc lµ sinh viªn xuÊt s¾c trong nhiÒu n¨m häc ®¹i häc, cao ®¼ng. Hä thùc sù xøng ®¸ng nhËn ®îc sù kh©m phôc, ngìng mé tõ tÊt c¶ mäi ngêi. Råi, ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng sinh viªn ViÖt Nam ®i du häc ë níc ngoµi. B¹n bÌ quèc tÕ lu«n nãi vÒ ®øc tÝnh siªng n¨ng cÇn cï cña sinh viªn ViÖt Nam víi sù khen ngîi vµ kh©m phôc ch©n thµnh. §øc tÝnh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Êy còng b¾t nguån tõ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ngµy cµng ®îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy bëi thannh niªn ViÖt Nam. Mét biÓu hiÖn tÝch cùc n÷a trong lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam lµ phong c¸ch tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Kh«ng chØ sinh viªn mµ giíi trÓ ngµy nay nãi chung ®Òu thÝch tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §ã lµ mét thÕ m¹nh kh«ng ph¶i mäi tÇng líp ®Òu cã ®îc. Ph¶i thùc sù cã tri thøc vµ ®ñ tù tin th× míi d¸m tù kh¼ng ®Þnh m×nh. S¸nh ngang vai cïng c¸c tÇng giíi kh¸c, sinh viªn ViÖt Nam lu«n t¹o ra ®îc thÕ ®øng cho m×nh. Dï trong bÊt cø lÜnh vùc nµo sinh viªn còng tù tin vµo tiÕng nãi cña m×nh. Hä ®· chøng minh cho chóng ta thÊy ®îc søc m¹nh cña hä, vai trß to lín cña hä trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc vµ ph¸t triÓn x· héi. Chóng ta kh«ng thÓ coi thêng hay h¹ thÊp vai trß quan träng cña sinh viªn. Lèi sèng hiÖn ®¹i, míi mÎ cña sinh viªn ViÖt Nam ngµy nay còng lµ mét ®iÒu tèt. Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng céng víi sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt, c¬ chÕ tho¸ng, më trong lèi sèng gióp cho sinh viªn ViÖt Nam dÔ dµng h¬n trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc còng nh tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Cuéc sèng híng ngo¹i t¹o thuËn lîi cho viÖc theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña níc ngoµi nãi riªng vµ tiÕn bé cña toµn x· héi nãi chung. Chóng ta kh«ng cßn lo sî sÏ bÞ tôt hËu hay chËm tiÕn so víi c¸c níc kh¸c. §Æc biÖt lµ trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ, toµn cÇu hãa hiÖn nay th× lèi sèng hiÖn ®¹i lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho sù ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Nh vËy, ta cã thÓ nãi lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn tÝch cùc ®îc thÓ hiÖn kh¸ râ trong ®a sè sinh viªn. Nhµ trêng lµ n¬i cã nhiÖm vô ®µo t¹o nh÷ng thÕ hÖ c«ng d©n míi, ngêi chñ t¬ng lai cña ®Êt níc. Kh«ng chØ cung cÊp kiÕn thøc vÒ c¸c vÊn ®Ò khoa häc, x· héi, nh÷ng tri thøc míi nhÊt, cËp nhËt nhÊt cña nh©n lo¹i mµ nhµ trêng cßn cã nhiÖm vô gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng cho thanh niªn, sinh viªn. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ph¶i lµ tiªu chuÈn tríc tiªn cña nh÷ng ®Þnh híng gi¸ trÞ trong thanh niªn, sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. §©y lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ c¬ b¶n cña nhµ trêng, cña hÖ thèng gi¸o dôc níc ta. V× vËy, trong c¸c néi dung, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc, trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa… ph¶i lµm cho quan ®iÓm trªn thÊm nhuÇn vµo mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña sinh viªn. Nhµ trêng cÇn gi¸o dôc cho sinh viªn thÊy r»ng ®Ó cã ®îc cuéc sèng hßa b×nh, ®éc lËp nh ngµy nay biÕt bao thÕ hÖ cha «ng ®· ph¶i ng· xuèng ®æi b»ng x¬ng m¸u. Tõ ®ã, gióp sinh viªn nhËn thøc ®îc nhiÖm vô cña m×nh lµ ph¶i gi÷ g×n, b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp tù do cña Tæ quèc; quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc díi sù l·nh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹o cña §¶ng, v× mét níc ViÖt Nam d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh. §©y chÝnh lµ ®Þnh híng gi¸ trÞ sèng ch©n chÝnh, lý tëng sèng cao ®Ñp cÇn cã trong thanh niªn, sinh viªn. ViÖc gi¸o dôc cho sinh viªn cã mét c¸i nh×n ®óng ®¾n ®èi víi lao ®éng còng lµ mét nhiÖm vô quan träng cña nhµ trêng. HiÖn nay, bªn c¹nh nh÷ng sinh viªn biÕt yªu lao ®éng, cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi ngêi lao ®éng th× vÉn cßn mét så sinh viªn cã biÓu hiÖn ngîc l¹i. Mét sè lêi lao ®éng, coi lao ®éng lµ g¸nh nÆng; nh×n ngêi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng thñ c«ng tay ch©n víi con m¾t coi thêng khinh miÖt. Nhµ trßng cÇn kªt hîp gi¸o dôc kiÕn thøc víi gi¸o dôc lao ®éng thùc tiÔn, nh½m x©y dùng trong sinh viªn t×nh yªu lao ®éng. Dï lµm g×, ë ®©u, con ngêi cã hiÓu biÕt, cã tù träng ®Òu ph¶i biÕt lÊy hiÖu qu¶ hµnh ®éng cña m×nh lµm thíc ®o gi¸ trÞ. Yªu lao ®éng, lao ®éng hÕt m×nh, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ cao… ph¶i lµ ®Þnh híng gi¸ tÞ sèng thêng trùc cña ngêi sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. ý thøc, tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ cao lµ chuÈn gi¸ trÞ chung cho mäi thêi ®¹i vµ l¹i cµng ®ßi hái h¬n víi x· héi níc ta. ViÖc gi¸o dôc trong nhµ trßng cßn cÇn tËp trung vµo tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña ®¹o ®øc. CÇn x©y dùng trong sinh viªn tríc hÕt lµ lßng nh©n ¸i yªu th¬ng con ngêi nãi chung, yªu ®ång bµo, ®ång chÝ. X· héi x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ dùa trªn chÕ ®é së h÷u c«ng céng vÒ t liÖu s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong x· héi nµy lµ mèi quan hÖ tËp thÓ t¬ng th©n t¬ng ¸i, v× thÕ lßng nh©n ¸i yªu th¬ng con ngêi lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu. Nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc mµ sinh viªn ViÖt Nam cÇn ph¶i ®îc gi¸o dôc lµ tiªu chuÈn ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa: cÇn kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t. Nhng nh©n tè Êy lµ c¬ së kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó x©y dùng lèi sèng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè Êy ®èi víi con ngêi lu«n lu«n diÔn ra trong mét m«i trêng x· héi cô thÓ, phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña m«i trêng Êy, nhng ®ång thêi l¹i lµ mét t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi nh÷ng quan hÖ x· héi- kinh tÕ. §ång thêi còng cÇn ph¶i nãi ®Õn viÖc gi¸o dôc mét lý tëng thÈm mü tèt ®Ñp cho sinh viªn. X©y ph¶i ®i ®«i víi chèng. Trong gi¸o dôc nhµ trêng cÇn nghiªm kh¾c, kiªn quyÕt h¬n n÷a trong viÖc xö lý vµ gi¸o dôc nh÷ng thµnh phÇn bÊt h¶o trong sinh viªn. Thùc tÕ cho thÊy viÖc l¬i lµ trong gi¸o dôc ý thøc lu«n dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng. Tuy nhiªn, ®Ó c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc ®îc hiÖu qu¶, kh«ng g× tèt h¬n lµ viÖc ngêi gi¸o viªn ph¶i lµ mét tÊm g¬ng s¸ng cho sinh viªn noi theo. H·y thö nghÜ xem, khã cã thÓ cã nh÷ng sinh viªn u tó trong mét nhµ trêng mµ n¬i ®ã xuÊt hiÖn vµ tån t¹i nh÷ng ®iÒu tiªu cùc ngay trong néi bé gi¸o viªn. HiÖn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tîng tho¸i hãa b¶n chÊt ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa trong ®éi ngò nh÷ng ngêi thÇy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y dêng nh ®· trë thµnh vÊn ®Ò nãng hæi. HiÖn tîng mua ®iÓm, b¸n ®iÓm kh«ng lÏ chØ x¶y ra gi÷a c¸c sinh viªn víi nhau mµ kh«ng hÒ cã sù tiÕp tay nh÷ng ngêi thÇy nh thÕ? Râ rµng, ®Ó viÖc gi¸o dôc sinh viªn ®îc hiÖu qu¶, song song víi viÖc nghiªm kh¾c ®èi víi häc sinh, sinh viªn, nhµ trêng còng cÇn ph¶i nghiªm kh¾c ®èi víi t×nh tr¹ng tiªu cùc x¶y ra trong chÝnh ®éi ngò gi¸o viªn cña trêng. Bªn c¹nh viÖc xö lý, kiÓm ®iÓm, ph¹t nhµ trêng cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a c«ng t¸c biÓu d¬ng khen thëng nh÷ng sinh viªn, gi¸o viªn kh«ng chØ giái chuyªn m«n ngiÖp vô mµ cßn cã tinh thÇn ®¹o ®øc tèt nh: cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c, häc tËp, cã hµnh ®éng, hµnh vi cö chØ cao ®Ñp. ViÖc lµm nµy cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch sinh viªn, gi¸o viªn x©y dùng cho m×nh lèi sèng lµnh m¹nh, ®óng mùc; ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng ®iÓm tÝch cùc cña m×nh. Sèng trong mét tËp thÓ mµ xung quanh m×nh cã bao nhiªu g¬ng s¸ng nh thÕ h¼n sÏ khã cã sinh viªn nµo l¹i kh«ng tiÕn bé, tÝch cùc trong suy nghÜ còng nh hµnh ®éng. Vai trß cña nhµ trêng víi hÖ thèng gi¸o dôc cña nã thùc sù quan träng vµ gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o. §Ó ph¸t huy ®îc vai trß Êy, nhµ trêng cÇn x©y dùng mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c nh©n tè kh¸c nh x· héi, gia ®×nh. Nhµ trêng- gia ®×nh- x· héi lµ nh÷ng nh©n tè quan träng kh«ng thÓ t¸ch rêi trong c«ng t¸c gi¸o dôc tri thøc, ®¹o ®øc, t tëng cho sinh viªn. Tuy nhiªn, nãi tíi nh©n tå nµo ®i ch¨ng n÷a, b¶n th©n sinh viªn vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc x©y dùng cho m×nh mét lèi sèng v¨n hãa lµnh m¹nh, tÝch cùc. Sinh viªn, tù th©n hä ph¶i nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, tõ ®ã cã nh÷ng híng ®i ®óng ®¾n cho m×nh. Tríc hÕt, thanh niªn, sinh viªn ph¶i ý thøc ®îc vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh trong c«ng cuéc x©y dùng, b¶o vÖ ®Êt níc. Thanh niªn, sinh viªn häc sinh chóng ta chÝnh lµ nh÷ng ngêi chñ t¬ng lai cña ®Êt níc, ngêi sÏ chÌo l¸i con thuyÒn ®Êt níc. V× vËy chóng ta ph¶i cã mét lý tëng M¸c xÝt v÷ng ch¾c, ph¶i thÇm nhuÇn t tëng Hå ChÝ Minh ®Ó lµm kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña m×nh. Ph¶i x©y dùng cho m×nh mét quan ®iÓm giai cÊp râ rµng, ®øng trªn lËp trêng cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó nh×n nhËn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Cã lý tëng vµ t tëng ®óng ®¾n nh vËy, thanh niªn, sinh viªn míi cã nÒn t¶ng ®Ó trë thµnh ngêi chñ cña ®Êt níc. §Ó trë thµnh nh÷ng con ngêi míi x· héi chñ nghÜa nh môc tiªu cña §¶ng vµ nhµ níc ta hiÖn nay, sinh viªn ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tri thøc cho m×nh; ph¶i n¾m v÷ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, cã tr×nh ®é lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Con ngêi míi ViÖt Nam bao giê còng quý träng sù s¸ng t¹o, lµm giµu trÝ tuÖ, t©m hån, m·i m·i nu«i trong lßng nh÷ng hoµi b·o lín ®Ó phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. ThÊm nhuÇn lêi d¹y cña Lªnin: “Dï thÕ nµo chóng ta còng ph¶i tù ®Æt cho m×nh nhiÖm vô…thø nhÊt lµ: häc, thø hai lµ: häc, thø ba còng lµ: häc vµ sau ®ã kiÓm tra ®Ó kiÕn thøc cña chóng ta kh«ng chØ lµ mét tõ ng÷ v« dông hoÆc mét c©u nãi hîp “mèt”… ®Ó kiÕn thøc thÊm s©u vµo m¸u thÞt thùc sù vµ hoµn toµn biÕn thµnh yÕu tè cÊu thµnh cña ®êi sèng.” Thùc tÕ chóng ta thÊy con ngêi míi ViÖt Nam trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh ®· quyÕt t©m häc tËp kh«ng nh÷ng chØ ®Ó hiÓu biÕt khi bíc ch©n vµo ®êi mµ cßn muèn chiÕm lÜnh ®Ønh cao cña trÝ tuÖ khoa häc ®Ó tr¶ nî cho ®êi, cèng hiÕn cho ®êi b»ng viÖc t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. §ã chÝnh lµ ý thøc tån vong vµ ph¸t triÓn cña níc ViÖt Nam míi. MÆt kh¸c, sinh viªn chóng ta cÇn ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng chèng mäi biÓu hiÖn tiªu cùc ë mäi n¬i mäi lóc, kh«ng lµm ng¬ tríc nh÷ng ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt, v« ®¹o ®øc, ph¶n v¨n hãa, ®ång thêi ph¶i b¶o vÖ lÏ ph¶i, b¶o vÖ gi¸ trÞ cña c¸i ®Ñp, b¶o vÖ gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng, t«n träng phong tôc tËp qu¸n míi. Sinh viªn cÇn kÕt hîp viÖc n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé, rÌn luyÖn thÕ giíi quan vµ rÌn luyÖn theo tiªu chuÈn ®¹o ®øc trong x· héi. ViÖc héi nhËp kinh tÕ, xu híng toµn cÇu hãa diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p n¬i kÐo theo kh«ng chØ nh÷ng u ®iÓm mµ cßn cã c¶ nh÷ng mÆt tr¸i tiªu cùc cña nã. C¸c gi¸ trÞ v¨n hãa nhiÒu khi bÞ ®¶o lén, c¸c luång t tëng xÊu dÔ x©m nhËp. KÎ thï cña chóng ta cã thÓ lîi dông c¬ héi nµy ®Ó tiÕn hµnh chèng ph¸ ta díi mäi h×nh thøc, mµ ®èi tîng chñ yÕu vµ dÔ bÞ ®¸nh gôc nhÊt l¹i chÝnh lµ thanh niªn, sinh viªn. B»ng søc m¹nh cña ®ång tiÒn, nh÷ng c¸m dç cña thó sèng hëng l¹c chóng dÔ dµng l«i kÐo giíi trÎ vµo nh÷ng c¹m bÉy nguy hiÓm. Kh«ng cã b¶n lÜnh, thanh niªn, sinh viªn sÏ bÞ khuÊt phôc, chÞu ®Çu hµng vµ ®¸nh mÊt m×nh. Chóng ta ph¶i cã chÝnh kiÕn, ph¶i lu«n ®Ò cao c¶nh gi¸c, ph¶i tin vµo b¶n th©n m×nh. Bªn c¹nh ®ã nhµ trêng còng ph¶i lu«n bªn c¹nh ®Ó gióp sinh viªn ph©n biÖt ®óng sai, ®©u lµ con ®êng ®óng cÇn ®i. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ vµ ý kiÕn cña c¸ nh©n t«i vÒ lèi sèng cña sinh viªn hiÖn nay. ý thøc ®ùoc tr¸ch nhiÖm cña sinh viªn còng nh tÇng líp trÎ, t«i nhËn thøc ®îc r»ng c¸ nh©n t«i cßn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu! 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 9
- Xem thêm -