Tài liệu Giới thiệu chung về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị x• bắc giang

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu KÓ tõ sau khi cã luËt ®Çu t- n-íc ngoµi vµ gÇn ®©y lµ luËt khuyÕn khÝch ®Çu t- trong n-íc, ho¹t ®éng ®Çu t- ë n-íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. §Çu t- ®-îc coi lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ®i lªn, n©ng cao tæng s¶n phÈm x· héi, tõng b-íc ®-a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo kÞp c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Nhu cÇu t- ®èi víi n-íc ta hiÖn nay rÊt lín vµ khÈn tr-¬ng, nh-ng vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Çu t- cã hiÖu qu¶? Mét trong nh÷ng ph-¬ng thøc cho vay cã hiÖu qu¶ lµ lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-. §èi víi c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao khi cho vay, nhÊt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n th× viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t- ®Æc biÖt lµ vÒ ph-¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n lµ kh©u quan träng trong cho vay tÝn dông ®Çu t- lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vèn vay lµm rñi ro cho Ng©n hµng, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- ®· cã nhiÒu ®æi míi thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. H¬n n÷a trong c«ng cuéc ®æi míi, víi chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n-íc cã rÊt nhiÒu nhµ ®Çu tn-íc ngoµi vµo ViÖt Nam, v× vËy chóng ta còng thu ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ néi dung vµ ph-¬ng ph¸p. HÖ thèng Ng©n hµng nhµ n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ®Ó ®i lªn ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, ®¸ng khÝch lÖ, 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi yªu cÇu vÒ ®Çu t- còng nh- yªu cÇu ®æi míi cña hÖ thèng Ng©n hµng vµ cña c¶ §Êt n-íc. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i rót ra nh÷ng mÆt tån t¹i thiÕu sãt ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m ®-a ra ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, tõ thùc tÕ cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i chi nh¸nh em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, chuyªn ®Ò mong muèn ®-a ra mét c¸i nh×n cã hÖ thèng lý luËn vµ thùc tÕ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, qua ®ã nªu lªn nh÷ng khã kh¨n, v-íng m¾c vµ tån t¹i trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i Ng©n hµng. Chuyªn ®Ò còng m¹nh d¹n ®-a ra nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p mong muèn phÇn nµo cã thÓ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i ®ã. Néi dung chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®inh dù ¸n ®Çu t- t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em rÊt mong ®-îc sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó c¸n bé, nh©n viªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®Ó chuyªn ®Ò hoµn chØnh h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang lµ mét chi nh¸nh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp ngµy 12/3/2001 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 8/5/2001 víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Õn nay ®· cã 39 c¸n bé . §Õn nay chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang lµ mét ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc doanh lín trªn tØnh B¾c Giang ®· thu hót ®-îc kh¸ nhiÒu c¸ nh©n, doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng cïng hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng cã quan hÖ mËt thiÕt víi ng©n hµng. Trong ®iÒu kiÖn chi nh¸nh míi ra ®êi nh-ng thÞ phÇn tÝn dông trªn ®Þa bµn t-¬ng ®èi æn ®Þnh, chi nh¸nh lu«n cã xu h-íng ®æi míi trong phong c¸ch phôc vô víi ph­¬ng ch©m “LÞch sù – V¨n minh – TËn t×nh – HiÖu qu°”, “V× sù th¯nh ®¹t cña kh¸ch h¯ng v¯ ng©n h¯ng”, trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Ó ngµy cµng thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn ng©n hµng m×nh giao dÞch. Chi nh¸nh hiÖn ®ang cã trô së t¹i: §-êng NguyÔn ThÞ Lùu ThÞ x· B¾c Giang. Tel: (0240) 850 554; Fax: (0240) 850 556. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang. Theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam sè 169/Q§/H§QT ngµy 07/09/2000 ®· qui ®Þnh : Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung vµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang nãi riªng cã chøc n¨ng:  Trùc tiÕp kinh doanh trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp cña Ng©n Hµng N«ng nghiÖp  Tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh vµ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé theo sù uû quyÒn cña Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng nghiÖp .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc giao vµ lÖnh Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng nghiÖp. Chi nh¸nh NHNN &PTNT ThÞ x· B¾c Giang cã nhiÖm vô :  Huy ®éng vèn : a) Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n ,cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc ,c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n-íc vµ n-íc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ . b) Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi , tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. c) TiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ ,chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ,c¸ nh©n trong n-íc vµ n-íc ngoµi theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp . d) §-îc phÐp vay vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n-íc khi Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp.  Cho vay : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ; c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ph©n cÊp uû quyÒn .  H-íng dÉn kh¸ch hµng x©y dùng dù ¸n, víi c¸c dù ¸n tÝn dông v-ît quyÒn ph¸n quyÕt :tr×nhNg©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn quyÕt ®Þnh.  Kinh doanh c¸c nghiÖp vô ngo¹i hèi khi ®-îc Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp.  Kinh doanh dÞch vô : thu, chi tiÒn mÆt; kÐt s¾t,nhËn cÊt gi÷ c¸c lo¹i giÊy tê trÞ gi¸ ®-îc b»ng tiÒn ;thÎ thanh to¸n ; nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông tµi chÝnh, tÝn dông c¸c tæ chøc , c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc ; c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®-îc Ng©n hµng Nhµ n-íc, Ng©n hµng N«ng nghiÖp quy ®Þnh.  Lµm dÞch vô cho Ng©n hµng Ng-êi nghÌo.  Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô trong ph¹m vi ®Þa bµn theo quy ®Þnh.  Tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiÌn tÖ, tÝn dông vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph-¬ng.  ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o ,thèng kª theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp trªn.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp trªn giao. Trong thùc tÕ ThÞ x· B¾c Giang lµ mét ®Þa bµn lín cña tØnh B¾c Giang, ®©y lµ n¬i tËp trung nhiÒu xÝ nghiÖp lín cña tØnh B¾c Giang, cã nh÷ng trung t©m th-¬ng m¹i lín, d©n c- ®«ng ®óc, thuËn lîi cho ng©n hµng më réng vµ ph¸t huy c¸c nghiÖp vô cña m×nh. Cho ®Õn nay Ng©n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang cã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh nh- lµ: Thanh to¸n trong n-íc:  Më tµi kho¶n cho c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ.  ChuyÓn tiÒn nhanh thanh to¸n trong n-íc.  Thu chi t¹i chç theo kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng.  Thu hé, chi hé; chi tr¶ hé l-¬ng.  Chi tr¶ kiÒu hèi. S¶n phÈm tiÒn göi vµ kho quü:  NhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tæ chøc,c¸ nh©n víi l·i suÊt linh ho¹t.  NhËn tiÒn göi qua ®ªm.  Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. S¶n phÈm tÝn dông:  Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n.  Ph¸t hµnh b¶o l·nh Ng©n hµng c¸c lo¹i.  ChiÕt khÊu th-¬ng phiÕu, chøng tõ cã gi¸.  T- vÊn ®Çu t-, th-¬ng m¹i, thÈm ®Þnh c¸c ®èi t¸c.  Cho vay tr¶ gãp.  Cho vay thÊu chi.  Cho vay tiªu dïng CBCNV.  Cho vay mua nhµ ë. Víi quy m« ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng lªn kh¸ nhanh cïng víi sù ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt l-îng kinh doanh, NHNN &PTNT ThÞ x· B¾c Giang ®· thùc sù tr-ëng thµnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi kh«ng chØ víi tØnh B¾c Giang mµ cßn víi c¸c tØnh kh¸c. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang. 2.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæng sè CBCNV cña chi nh¸nh ®Õn ngµy 31/12/2004 lµ 39 c¸n bé trong ®ã cã 08 c¸n bé tÝn dông (kÓ c¶ c¸n bé lµm c«ng t¸c thèng kª kÕ ho¹ch ho¸), 08 c¸n bé kÕ to¸n ng©n quü vµ cßn l¹i lµ c¸c c¸n bé lµm viÖc ë c¸c phßng ban kh¸c. Tæng sè c¸n bé trªn ®-îc bè trÝ s¾p xÕp theo c¬ cÊu c¸c phßng nhsau:  Ban l·nh ®¹o: 03 c¸n bé gåm cã: Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc, KiÓm tra – KiÓm to¸n to¸n néi bé, chiÕn l-îc kinh doanh. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü vµ hµnh chÝnh.Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch KÕ ho¹ch - Kinh doanh.  Phßng KÕ to¸n – Ng©n quü: 08 c¸n bé.  Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù: 01 c¸n bé.  Phßng TÝn Dông: 08 c¸n bé.  chÝ nh¸nh trùc thuéc: + Phßng giao dÞch:  Phßng giao dÞch sè 11: 04 c¸n bé.  Phßng giao dÞch sè 12: 03 c¸n bé .  Phßng giao dÞch sè 13: 04 c¸n bé. + Chi nh¸nh cÊp 3:  Chi nh¸nh sè 2: 06 c¸n bé.  Chi nh¸nh sè 2: 05 c¸n bé. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña NHNo& PTNT ThÞ x· B¾c Giang Ban l·nh ®¹o Phßng HC-NS Chi nh¸nh trùc thuéc Phßng giao dÞch Phßng KHKD Phßng KT-NQ Phßng TÝn Dông Chi nh¸nh cÊp 3 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. Theo phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh 169/Q§-H§QT ngµy 07/09/2000 cña H§QT Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam cã qui ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban. Cã thÓ tuú theo quy m« ho¹t ®éng vµ sè chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trùc thuéc ®-îc quyÕt ®Þnh m« h×nh tæ chøc gän nhÑ, cã thÓ s¸p nhËp mét sè phßng víi nhau. VÝ dô Phßng Kinh tÕ- KÕ ho¹ch víi Phßng TÝn dông thµnh Phßng Kinh tÕ –KÕ ho¹ch, Phßng KÕ to¸n –Ng©n quü víi Phßng Vi tÝnh thµnh Phßng KÕ to¸n –Ng©n quü, Phßng Hµnh chÝnh víi phßng TCCB-§T thµnh Phßng Hµnh chÝnh –Nh©n sù. 2.2.1. Phßng KÕ ho¹ch - Kinh doanh.  Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn l-îc cña kh¸ch hµng, chiÕn l-îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph-¬ng.  X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h-íng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tæng hîp, theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt.  §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông.  Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l-îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo h-íng ®Çu t- tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông víi s¶n xuÊt, l-u th«ng vµ tiªu dïng.  Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qua cao.  ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo sù ph©n cÊp uû quyÒn. C¸n bé thÈm ®Þnh ®i s©u xem xÐt t×m hiÓu tÝnh chÝnh x¸c, nh÷ng tån t¹i cña dù ¸n, nh÷ng chç nµo th¾c m¾c cÇn ph¶i t×m hiÓu lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng bá sãt c¸c c¬ héi ®Çu t- vµ ®ång thêi h¹n chÕ thÊp nhÊt yÕu tèt rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. §Ó ®¶m b¶o ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n Ng©n hµng ThÞ x· B¾c Giang cã mét ph-¬ng ¸n hay quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- mét c¸ch khoa häc trªn c¬ së thu thËp c¸c nguån th«ng tin ®ång thêi kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tÕ. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®-îc tiÕn hµnh cô thÓ tõng néi dung nh-ng trong thùc tÕ c¸c néi dung cña dù ¸n th-êng liªn quan chÆt chÏ víi nhau nªn cã thÓ tiÕn hµnh ®ång thêi nhiÒu néi dung vµ tuú theo tÝnh chÊt ®Çu t9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cô thÓ cña dù ¸n, ng-êi thÈm ®Þnh cã thÓ l-îc bá b-íc nµo ®-îc coi lµ kh«ng cÇn thiÕt. Mét dù ¸n ®-îc chñ ®Çu t- göi ®Õn Ng©n hµng ThÞ x· B¾c Giang, sau khi tiÕp nhËn dù ¸n ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c néi dung sau: + ThÈm ®Þnh t- c¸ch ph¸p nh©n vay vèn - ThÈm ®Þnh hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp Khi xem xÐt hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp c¸n bé thÈm ®Þnh th-êng yªu cÇu cã ®ñ c¸c hå s¬ sau:  QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp.  QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc; kÕ to¸n tr-ëng  Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ  GiÊy phÐp kinh doanh  GiÊy phÐp hµnh nghÒ phï hîp + ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-. + ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo (nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc lao ®éng...) Khi thÈm ®Þnh cÇm xem xÐt c¸c mÆt  C¬ së ph¸p lý kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh qui m« tr÷ l-îng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo.  ChÊt l-îng c¸c yÕu tè ®Çu vµo  C¸c h×nh thøc cung cÊp khai th¸c  Gi¸ c¶ ®Çu vµo... + ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh.  VÊn ®Ò tæng vèn ®Çu t-. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  VÊn ®Ò nguån vèn ®Çu t-.  VÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî.  VÊn ®Ò kh¶ n¨ng sinh lêi.  VÊn ®Ò rñi ro vµ qu¶n lý rñi ro.  TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n-íc, n-íc ngoµi.Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, bé vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc.§ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt; ®Ò xuÊt Tæng Gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng.  X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn.  Th-êng xuyªn ph©n lo¹i d- nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h-íng kh¾c phôc.  Gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo& PTNT giao. 2.2.2. Phßng KÕ to¸n - Ng©n quü.  Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n-íc, Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi, tµi chÝnh, quü tiÒn l-¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp phª duyÖt.  Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tæng hîp, l-u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ n-íc theo luËt ®Þnh.  Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n-íc.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò.  Tæng hîp, thèng kª vµ l-u tr÷ sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh.  Xö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n, kÕ to¸n thèng kª, h¹ch to¸n nghiÖp vô, tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o, thèng kª vµ cung cÊp sè liÖu, th«ng tin theo quy ®Þnh.  Qu¶n lý, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc.  Lµm dÞch vô tin häc.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh. 2.2.3. Phßng Hµnh chÝnh- Nh©n sù.  X©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cu¶ chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th-êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh ®· ®-îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo& PTNT phª duyÖt.  X©y dùng triÓn khai ch-¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc ®Þa bµn.Trùc tiÕp lµm th- ký tæng hîp cho Gi¸m ®èc NHNo& PTNT.  T- vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh NHNo& PTNT.  Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  L-u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn Ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHNo& PTNT  Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, lÔ t©n, ph-¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT.  Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHNo& PTNT.  Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n,söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, vËt dÎ mau háng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan.  §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸-tinh thÇn vµ th¨m hái èm, ®au, hiÕu, hû c¸n bé, nh©n viªn.  X©y dùng lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ vµ mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt m¹ng l-íi kinh doanh trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt ®Þnh møc lao ®éng, giao kho¸n quü tiÒn l-¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc tªn ®Þa bµn theo c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh cña NHNo& PTNT.  Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, ®Ò xuÊt cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c, häc tËp trong vµ ngoµi n-íc. Tæng hîp, theo dâi th-êng xuyªn c¸n bé, nh©n viªn ®-îc quy ho¹ch, ®µo t¹o.  §Ò xuÊt, hoµn thiÖn vµ l-u tr÷ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, §¶ng, ngµnh Ng©n hµng trong viÖc bæ nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt c¸n bé nh©n viªn trong ph¹m vi ph©n cÊp thÈm quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Trùc tiÕp qu¶n lý hå s¬ c¸n bé thuéc chi nh¸nh NHNo& PTNT qu¶n lý vµ hoµn tÊt hå s¬, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé nghØ h-u, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, cña ngµnh Ng©n hµng.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen th-ëng cña chi nh¸nh NHNo& PTNT.  ChÊp hµnh c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª, kiÓm tra chuyªn ®Ò.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 2.2.4. Phßng tÝn dông. Phßng tÝn dông cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Phßng tÝn dông cã quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, gi÷ c¸c chøc n¨ng lµm thñ tôc, kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông víi kh¸ch hµng. T¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang phßng tÝn dông cã 08 c¸n bé, trong ®ã cã 01 tr-ëng phßng, 02 phã phßng. Tr-ëng phßng qu¶n lý ho¹t ®éng chung ho¹t ®éng cña phßng, 01 phã phßng ®¶m nhiÖm ho¹t ®éng cho vay doanh nghiÖp phã phßng cßn l¹i ®¶m nhiÖm ho¹t ®éng cho vay kh¸c. C¸c c¸n bé cßn l¹i ph©n ®Þa bµn mçi ng-êi phô tr¸ch cho vay mét ®Þa bµn cô thÓ. Phßng tÝn dông kh«ng nh÷ng cã chøc n¨ng kÝ kÕt hîp ®ång mµ cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng t- vÊn cho kh¸ch hµng thñ tôc cho vay còng nh- thñ tôc kÝ kÕt hîp ®ång víi ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông còng cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh tµi s¶n cÇm cè cho vay cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o tiÕn ®é tr¶ l·i còng nh- hoµn vèn cña kh¸ch hµng. 2.2.5. Chi nh¸nh trùc thuéc:  Phßng giao dÞch: Cã chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng vèn ë c¸c ®Þa bµn xa trung t©m. C¸c giao dÞch ®-îc thùc hiÖn ë c¸c bµn giao dÞch sau ®ã vµo cuèi ngµy ®-îc mang vÒ trung t©m ®Ó vµo sæ. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chi nh¸nh cÊp 3: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh- trung t©m ho¹t ®éng theo sù chØ huy trùc tiÕp cña trung t©m, cã trô së ®Æt t¹i c¸c ®Þa bµn xa trung t©m. HiÖn t¹i c¸c chi nh¸nh cÊp 3 cña Ng©n hµng thÞ x· B¾c Giang vÉn ®i thuª trô së lµm viÖc, c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu thèn quy m« nhá. C¸c Chi nh¸nh cÊp 3 ho¹t ®éng ®éc lËp víi trung t©m cuèi th¸ng c¸c giao dÞch ®-îc göi vÒ trung t©m ®Ó vµo sæ tÝnh to¸n. 2.3. Tr×nh ®é chuyªn m«n: VÒ tr×nh ®é c¸n bé: HiÖn nay NHNo thÞ x· cã 13 c¸n bé ®· häc xong líp ®¹i häc t¹i chøc ngoµi giê ®· nhËn b»ng tèt nghiÖp, 3 c¸n bé ®ang theo häc líp ®¹i häc t¹i chøc, trong n¨m 1 c¸n bé tham gia dù líp Trung CÊp Lý LuËn ChÝnh TrÞ do ThÞ Uû tæ chøc, 3 ®ång chÝ ®-îc ®i häc líp t×m hiÓu vÒ §¶ng. Th-êng xuyªn bè trÝ lao ®éng hîp c«ng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ tham gia ®Çy ®ñ khãa häc, c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô, c¸c líp tù ®µo t¹o trªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tÝnh ®ång nghiÖp. B¶ng1: Tr×nh ®é c¸n bé Tr×nh ®é §¹i häc Trung cÊp Tèt nghiÖp PTNH sè l-îng 17 22 0 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña chi nh¸nh HiÖn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh vµ t¨ng c-êng c¸n bé gi÷a c¸c bé phËn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang mét sè n¨m gÇn ®©y. 3.1- Nguån vèn: Tæng nguån vèn huy ®éng b»ng néi tÖ tÝnh ®Õn 31/12/2004 ®¹t 126.384 triÖu ®ång, t¨ng so víi ®Çu n¨m 33.415 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng tr-ëng 35,9%, ®¹t 68% kÕ ho¹ch NHNo tØnh giao n¨m 2003, thÊp h¬n 12,15% so víi tèc ®é t¨ng tr-ëng nguån vèn cña toµn tØnh n¨m 2003 (toµn tØnh t¨ng 48,05%). TÝnh riªng nguån vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ ®Õn 31/12/2003 ®¹t 2.125 triÖu ®ång. B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng néi tÖ n¨m 2003 - 2004 §¬n vÞ: TriÖu ®ång T¨ng, gi¶m (+, -) ChØ tiªu 31/12/03 31/12/04 TuyÖt ®èi T-¬ng ®èi I. Nguån vèn ph©n theo thêi h¹n 126.384 159.799 + 33.415 + 35,9% 1. TiÒn göi kh«ng kú h¹n 3.105 663.105 + 660 + 27% 2. TiÒn göi cã kú h¹n d-íi 12 th¸ng 23.811 21.568 - 2.243 - 8,6% 3. TG CKH tõ 12 ®Õn d-íi 24 T 96.603 128.736 + 32.133 + 49,8% 4. TiÒn göi tõ 24 th¸ng trë lªn 2.865 5.73 + 2.865 + 100% II. Ph©n theo tÝnh chÊt NV huy ®éng 126.384 159.799 + 33.415 + 35,9% + 1.252 + 90,9% 1. TiÒn göi tµi kho¶n c¸ nh©n, 2.629 3.881 TCKT 2. TiÒn göi tiÕt kiÖm 115.264 190.095 + 74.831 + 185% 3. Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu 8.491 -34.177 - 42.668 - 83,4% Nguån B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña phßng TÝn Dông 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, nguån vèn thùc chÊt chØ t¨ng 33.415 triÖu ®ång so cïng kú n¨m tr-íc, tèc ®é t¨ng 35,9% nh-ng vÒ kÕt cÊu nguån vèn cã thay ®æi, sè d- tiÒn göi ph¸t hµnh kú phiÕu tr¸i phiÕu gi¶m 42.668 triÖu ®ång so cïng kú n¨m tr-íc vµ tËp trung t¨ng ë lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn do n¨m 2003 NHNo tØnh tiÕp tôc ph¸t ®éng c¸c ®ît huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm 12 th¸ng cã l·i, cã th-ëng, bªn c¹nh ®ã lµ lo¹i tiÕt kiÖm tr¶ l·i bËc thang rÊt thuËn tiÖn cho ng-êi göi tiÒn nªn kh¸ch hµng th-êng tËp trung vµo mét sè h×nh thøc tiÒn göi nµy. TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng trë lªn n¨m 2003 chiÕm tû träng 78,7% trong tæng nguån vèn, tÝnh bÒn v÷ng, æn ®Þnh cña nguån tiÒn huy ®éng cao, t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc chñ ®éng nguån vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t-, më réng tÝn dông nh-ng chi phÝ tr¶ l·i vÒ nguån vèn cao, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo - ®Çu ra ë NHNo thÞ x· rÊt thÊp (0,24%), ®ßi hái c¸c chi phÝ kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh hÕt søc ph¶i tiÕt kiÖm, hîp lý. 3.2- D- nî: Tæng d- nî ®Õn 31/12/2003 ®¹t: 105.560 triÖu ®ång, t¨ng 40.412 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 61,5% so víi ®Çu n¨m, ®¹t 115% kÕ ho¹ch giao n¨m 2003, cao h¬n 30,9% so víi tèc ®é t¨ng d- nî cña toµn tØnh n¨m 2003 (toµn tØnh t¨ng 30,55%); trong ®ã d- nî ng¾n h¹n lµ 59.174 triÖu ®ång, dnî trung h¹n lµ 46.386 triÖu ®ång, chiÕm 43,9% trong tæng d- nî h÷u hiÖu; tèc ®é t¨ng tr-ëng d- nî trung h¹n lµ phï hîp. B¶ng 3: T¨ng tr-ëng d- nî n¨m 2002 - 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2002 2003 T¨ng, gi¶m 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TuyÖt ®èi T-¬ng ®èi Tæng d- nî 65.148 105.560 + 40.412 + 62% - D- nî ng¾n h¹n 37.370 59.174 + 21.804 + 58,3% 6.055 6.911 27.778 46.386 + 18.608 66,9% 1.859 1.651 Trong ®ã: d- nî dù ¸n - D- nî trung h¹n Trong ®ã: d- nî dù ¸n Nguån B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña phßng TÝn Dông Ph©n tÝch d- nî theo thµnh phÇn kinh tÕ n¨m 2002 - 2004: + Doanh nghiÖp nhµ n-íc: 3 doanh nghiÖp, sè tiÒn 4.010 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 3,8% trong tæng d- nî. + Doanh nghiÖp ngoµi QD: 6 doanh nghiÖp, sè tiÒn 8.493 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 8,04% trong tæng d- nî. + Hîp t¸c x·: 2 kh¸ch hµng, sè tiÒn 320 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 0,3% trong tæng d- nî. + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n: 4.729 kh¸ch hµng, sè tiÒn 92.737 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 87,9% trong tæng d- nî. Thùc hiÖn cho vay th«ng qua tæ chøc Héi n«ng d©n theo nghÞ quyÕt liªn tÞch sè 2308 ®Õn 31/12/2003 lµ 5 tæ víi 46 thµnh viªn cßn d- nî, sè tiÒn d- nî 333 triÖu ®ång. ViÖc cho vay theo tæ, nhãm th«ng qua c¸c tæ chøc nh- héi n«ng d©n, héi phô n÷ kh«ng ph¸t triÓn ®-îc do ®Þa bµn vïng d©n c- gÇn ng©n hµng, mÆt kh¸c nhu cÇu vèn ®¬n lÎ cã tÝnh cÊp b¸ch cao, t©m lý ng-êi vay muèn ®Õn giao dÞch trùc tiÕp t¹i ng©n hµng, thñ tôc giao dÞch nhanh gän … ViÖc më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ x· B¾c Giang ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn 6 ch-¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi cña 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tØnh, gãp phÇn lµm tèt nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, æ ®Þnh chÝnh trÞ t¹i ®Þa ph-¬ng. - Nî qu¸ h¹n: §Õn 31/12/2003 lµ 468 triÖu ®ång, chiÕm tû lÖ 0,44% trong tæng dnî h÷u hiÖu, t¨ng 348 triÖu ®ång so víi ®Çu n¨m, n¨m 2004 nî qu¸ h¹n lµ 520 triÖu ®ång chiÕm tû lÖ 0.51% trog tæng d- nî h÷u hiÖu, t¨ng 25 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. NQH t¨ng do c¸c nguyªn nh©n: tiÕp nhËn nî cÇm ®å cña c«ng ty vµng b¹c ®¸ quý B¾c Giang; do chuyÓn nî qu¸ h¹n c¸c mãn nî tiÒm Èn rñi ro chñ yÕu lµ nî cho vay ®êi sèng ®èi víi CBCNV C«ng ty ®-êng s¾t Hµ L¹ng. Tr-íc t×nh h×nh t¨ng nhanh cña nî qu¸ h¹n, Ban gi¸m ®èc NHNo thÞ x· ®· chØ ®¹o c¸c chi nh¸nh, phßng nghiÖp vô ph¶i ph©n tÝch chi tiÕt ®Õn tõng mãn nî qu¸ h¹n, nî trong h¹n, nî ®-îc gia h¹n nî ®Ó t×m nguyªn nh©n tiÒm Èn rñi ro vµ cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trong viÖc xö lý thu håi nî. * ViÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro vµ xö lý rñi ro: - Tæng sè trÝch dù phßng rñi ro n¨m 2003 (nî th«ng th-êng): 391 triÖu ®. B¶ng 4: TrÝch lËp dù phßng rñi do vµ xö lý rñi do §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu I. TrÝch dù phßng n¨m 2002 n¨m 2003 n¨m 2004 273 391 421 273 391 421 0 0 0 rñi ro 1. Nî th«ng th-êng 2. Nî c¸c dù ¸n 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 UT§T II. Sè nî ®· ®-îc 98 197 252 th«ng 96 193 243 2. Nî c¸c dù ¸n 2 4 9 122 145 152 121 143 147 1 2 5 XLRR 1. Nî th-êng UT§T III. Tæng nî ®· ®-îc XLRR thu håi ®-îc 1. Nî th«ng th-êng 2. Nî c¸c dù ¸n UT§T Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt chi nh¸nh n¨m 2004 * Ho¹t ®éng b¶o l·nh ng©n hµng: - Tæng sè nî ®· ®-îc xö lý rñi ro n¨m 2003: 29 mãn, sè tiÒn 197 triÖu ®. Trong ®ã: + Nî th«ng th-êng: 27 mãn, sè tiÒn 193 triÖu ®ång. + Nî c¸c dù ¸n UT§T: 2 mãn, sè tiÒn 4 triÖu ®ång. - Tæng sè nî ®· xö lý rñi ro thu håi ®-îc: 145 triÖu ®ång. Trong ®ã: Nî th«ng th-êng: 143 triÖu ®ång, nî c¸c dù ¸n UT§T: 2 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng b¶o l·nh ng©n hµng ®-îc Ban gi¸m ®èc NHNo thÞ x· B¾c Giang quan t©m nh»m ®a d¹ng ho¸ dÞch vô kinh doanh. §Õn 31/12/2003, ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng cho 2 kh¸ch hµng víi gi¸ trÞ 20
- Xem thêm -