Tài liệu Giáo trình- vẽ và thiết kế mạch in dung eagle

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Tuesday, 04 June 2013 ĐHSPKT-HY / Nguyễn vụ ĐTK3 Page 1 C L E Computer Aided Design 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 2 C L E Néi dung chÝnh 04/06/2013 1. Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh 5. ThiÕt kÕ m¹ch in (Board) 2. Cµi ®Æt ch 6. T¹o th viÖn linh kiÖn ¬ng tr×nh 3. Khëi ®éng ch¬ng tr×nh 7. In 4. VÏ s¬ ®å nguyªn lý (Schematic) 8. Bµi tËp øng dông ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 3 C L E PhÇn thø nhÊt Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh Bá qua 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 4 C L E Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh Chóc mõng c¸c b¹n ®Õn víi ch¬ng tr×nh Eagle for Windows phiªn b¶n 4.0 §©y lµ ch¬ng tr×nh quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng ngêi theo häc chuyªn nghµnh §iÖn-§iÖn Tö, Tù ®éng ho¸ vµ C¬ ®iÖn tö v.v. EAGLE cã nghÜa lµ: Easily Applicable Graphical Layout Editor Ch¬ng tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn bëi c«ng ty CadSoft Computer (Germany) 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 5 C L E Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh Víi phiªn b¶n Eagle 4.01 ngêi sö dông cã thÓ thÊy ®îc h×nh d¸ng vµ c¸c th«ng sè kÝch thíc cña linh kiªn rÊt cã lîi trong viÖc lùa chän khi vÏ m¹ch Ch¬ng tr×nh Eagle cho phÐp ngêi sö dông vÏ s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn trong cöa sæ so¹n th¶o Schematic. Sau khi ®· h×nh thµnh ®îc s¬ ®å nguyªn lý b¹n cã thÓ chuyÓn s¬ ®å nguyªn lý ®ã sang s¬ ®å m¹ch in mét c¸ch tù ®éng. Yªu cÇu cña hÖ thèng: Windows 98 / WinNT / XP §é ph©n gi¶i mµn h×nh 800 x 600 ThiÕt bÞ ngo¹i vi: M¸y in kim hoÆc Laser M¸y khoan lç 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 6 C L E PhÇn thø 2 CµI ®Æt ch¬ng tr×nh (Install) Bá qua 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 7 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh Bíc1: §a ®Üa cµi ®Æt ch¬ng tr×nh vµo m¸y (Thêng sö dông ®Üa CD-ROM) Bíc 2: Chän file setup.exe cã chøa trong ®Üa cµi ®Æt vµ kÝch ®óp chuét vµo ®ã NÕu ch¬ng tr×nh cµi ®Æt cã thÓ tù ®éng khëi ®éng víi file Autorun th× b¹n kh«ng ph¶i t×m file setup ®ã n÷a Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ ®Ó cho b¹n lùa chän sö dông ng«n ng÷ nµo trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt Englisch hoÆc Deutsch ( Ng«n ng÷ nµy chØ cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt, cßn sau khi cµi ®Æt xong th× ch¬ng tr×nh ®îc sö dông víi ng«n ng÷ Englisch) 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 8 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh Cöa sæ lùa chän ng«n ng÷ giao tiÕp trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 9 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y Bíc3: Chän môc Install Program 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 10 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 11 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 12 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 13 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 14 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 15 C L E CµI ®Æt ch¬ng tr×nh KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 16 C L E KÕt thóc CµI ®Æt KÝch chuét vµo ®©y 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 17 C L E PhÇn Thø 3 Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Bá qua 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 18 C L E Khëi ®éng ch¬ng tr×nh B¹n cã thÓ ch¹y ch¬ng tr×nh b»ng c¸ch kÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng trªn mµn h×nh 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 19 C L E Khëi ®éng ch¬ng tr×nh - HoÆc cã thÓ th«ng qua Start menu ë gãc tr¸i phÝa díi mµn h×nh 04/06/2013 ĐHSPKT-HY / Ngọc Văn Page 20 C L E
- Xem thêm -