Tài liệu Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 TuÇn 1 Thø hai ngµy 6 th¸ng 9 n¨m To¸n ¤n tËp : PhÐp céng I. Môc ®Ých, yªu cÇu - Häc sinh n¾m v÷ng c¸c thµnh phÇn trong phÐp céng, c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp céng. - Cñng cè n©ng cao kiÕn thøc vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 100 000. - RÌn kü n¨ng tÝnh vµ gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1,æn ®Þnh vµ kiÓm tra 2, Híng dÉn häc sinh «n tËp a, Cho häc sinh nªu l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn ghi nhí a + b = c Sè h¹ng Sè h¹ng Tæng *TÝnh chÊt : - Giao ho¸n : a + b = b + a - KÕt hîp : (a + b) + c=a+ (b + c) *Chó ý: -Sè h¹ng b»ng 0 : a + 0 = 0 + a = a a+b=c (a + x) + b = c + x (a + x) + (b – x) = c b, Híng dÉn häc sinh lµm mét sè bµi tËp. *Bµi 1: TÝnh nhanh: a, 356 + 471 + 144 = (356 + 144) + 471 = 500 + 471 = 971 b, 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 = (15 + 25) + (16 + 24) + (17 + 23) + (18 + 22) + (19 + 21) + 20 = 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 20 = 40 x 5 + 20 = 200 + 20 = 220 c, 3879 + 12004 3879 + 12004 =(3879 + 1) + (12004 – 1) =(3879 + 4) + (12004 – 4) = 3880 + 12003 = 3883 + 12000 = 15883 = 15883 d, 28754 – 396 + 2396 + 246 =(28754 + 246) + (2396 – 393) = 29000 + 2000 = 31000 e,14968 + 9035 – 968 – 35 = ……… g, 1237 – 2914 + 1763 + 2086 = …….. *Bµi 2: Kh«ng tÝnh kÕt qu¶ cô thÓ, h·y so s¸nh, nªu râ lý do: a, 18 + 75 + 84 + 14 = 84 + 75 + 14 + 18 V× hai biÎu thøc trªn ®Òu cã c¸c sè h¹ng gièng nhau 1 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 b, 54 + 38 + 62 < (54 + 4) + 38 + (62 + 4) V× biÓu thøc vÕ tr¸i chØ cã 54 + 38 + 62 cßn biÓu thøc vÕ ph¶i cã (54 + 4) + 38 + (62 + 4) mµ biÓu thøc nµy cã thªm sè 4 trong mçi ngoÆc ®¬n. c, (98 + 7) + (54 – 7) = 98 + 54 V× vÕ tr¸i (98 + 7) + (54 – 7) = 98 + 7 + 54 -7 = 98 + 54 + (7 – 7) = VÕ ph¶i + 0 = VÕ ph¶i * Bµi 3: Tæng cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè. NÕu thªm vµo sè lín 425 ®¬n vÞ vµ ë bít sè bÐ ®i 197 ®¬n vÞ th× tæng míi lµ bao nhiªu? - sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè lµ 99999. Nªn tæng hai sè ®ã lµ 99999 NÕu thªm vµo sè lín 425 ®¬n vÞ vµ ë bít sè bÐ ®i 197 ®¬n vÞ th× tæng míi lµ: 99999 + 425 – 197 = 100227 §¸p sè 100227 * Bµi 4 : Lan nghÜ ra mét sè , Lan lÊy sè ®ã céng víi sè nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau th× ®îc sè trßn chôc lín nhÊt cã cã 4 ch÷ sè . Sè Lan nghÜ lµ sè nµo? - sè nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau lµ 1023. Sè trßn chôc lín nhÊt cã cã 4 ch÷ sè lµ 9990 Sè Lan nghÜ lµ 9990 – 1023 = 8967 3, Cñng cè – DÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp: 5, 6, 7, 8 (22) To¸n n©ng cao TiÕng ViÖt LuyÖn tõ vµ c©u : CÊu t¹o cña tiÕng I, Môc ®Ých, yªu cÇu - Häc sinh n¾m v÷ng cÊu t¹o cña c¸c ®¬n vÞ tiÕng trong tiÕng ViÖt gåm 3 bé phËn : ©m ®Çu, vÇn vµ thanh - BiÕt ph©n tÝch, nhËn diÖn c¸c bé phËn cña tiÕng. II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KiÓm tra bµi cò - Nªu c¸u t¹o c¬ b¶n cña tiÕng trong tiÕng ViÖt ? - LÊy VD minh häa ? 2, Híng dÉn häc sinh lµm mét sè bµi tËp *Bµi 1: Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u ca dao sau: Trong ®Çm g× ®Ñp b»ng sen L¸ xanh b«ng tr¾ng l¹i chen nhÞ vµng *Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ díi ®©y, nh÷ng tiÔng nµo díi ®ay kh«ng ®ñ 3 bé phËn: ©m ®Çu, vÇn, thanh. A u«m Õch nãi ao chu«m Rµo rµo, giã nãi c¸i vên réng rªnh ¢u ©u, chã nãi ®ªm thanh TÎ te…gµ nãi s¸ng banh ra råi. Tr¶ lêi : Nh÷ng tiÕng kh«ng ®ñ 3 bé phËn ©m ®Çu, vÇn, thanh: A, u«m, ao, ©u, ©u *Bµi 3: C©u ®è díi ®©y nãi tíi nh÷ng ch÷ nµo: Bá ®Çu thø bËc díi anh Bá ®u«i, t«i l¹i ch¹y nhanh h¬n ngêi NÕu mµ ®Ó c¶ ®Çu ®u«i ë ®©u cã héi xin mêi t«i ®i. 2 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Tr¶ lêi : C©u ®è trªn nãi ®Õn nh÷ng tiÕng: em, xe, xem. 3, NhËn xÐt – dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp sau : Bµi 1: Ph©n tÝch c¸c bé ph©n cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong mçi c©u tôc ng÷, thµnh ng÷ sau: a, Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n. b, Nhêng c¬m sÎ ¸o. c, Uèng níc nhí nguån. Bµi 2: Gi¶i c©u ®è: C¾t ®u«i th× ®iÕc tai anh C¾t ®Çu thµnh qu¶ trªn cµnh c©y cao Kh«ng ai c¾t xÐn th× sao? Lªnh ®ªnh mÆt níc ch¼ng bao giê ch×m. Lµ ch÷ : ……… Thø t ngµy 8 th¸ng 9 n¨m To¸n «n tËp : phÐp trõ I, Môc ®Ých yªu cÇu - Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ phÐp trõ trong ph¹m vi 100.000 - RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh vµ gi¶i c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n. II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1, KiÓm tra bµi cò. 2, Cho HS nªu l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn ghi nhí. a b = c Sè bÞ trõ a a = 0 a 0 = a a b = c  (a + x) – (b + x) = c  (a + x) – b = c + x  a – (b + x) = c + x Sè trõ 3, Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1:TÝnh nhÈm a, 2799 - 105 = (2799 - 5) - ( 105 - 5) = 2794 - 100 = 2694 b, 3889 - 3007 = (3889 - 7 ) - ( 3007 - 7 ) = 3882 3000 = 882 c, 5891 - 4989 = (5891 - 989 ) - (4989 - 989 ) = 4902 - 4000 = 902 3 HiÖu sè Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 d, 5891 - 4989 = (5891 + 11 ) - (4989 + 11) = 5902 5000 = 902 *Bµi 2: Ba n¨m tríc, cha h¬n con 30 tuæi . hai n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai cha con lµ 52 . TÝnh tuæi hiÖn nay cña mçi ngêi ? Bµi gi¶i Mçi n¨m , mçi ngêi ®Òu t¨ng lªn mét tuæi VËy m·i m·i cha sÏ h¬n con 30 tuæi Ta cã s¬ ®å: ? tuæi Cha 30 tuæi t t? 52 tuæi 52 ? tuæi Con aa Sè tuæi cña con sau 2 n¨m n÷a lµ: ( 52 – 30 ) : 2 = 11 ( tuæi ) Tuæi con hiÖn nay lµ: 11 – 2 = 9 ( tuæi ) Tuæi cha hiÖn nay lµ: 9 + 30 = 39 ( tuæi ) §¸p sè: Cha: 39 tuæi Con: 9 tuæi 4, Cñng cè, dÆn dß: VÒ nhµ lµm bµi tËp 10, 11, 12 ( 22 – 23 ) To¸n n©ng cao. TiÕng viÖt LuyÖn tõ vµ c©u: LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng I,Môc ®Ých, yªu cÇu - HS biÕt ph©n tÝch thµnh th¹o cÊu t¹o cña tiÕng trong mét sè c©u th¬, tôc ng÷, ca dao - T×m ®îc c¸c tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong c¸c c©u th¬, khæ th¬. II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1,KiÓm tra bµi cò HS ®äc ghi nhí vÒ cÊu t¹o cña tiÕng 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp * Bµi 1:Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u th¬ sau: Th¸p mêi ®Ñp nhÊt hoa sen ViÖt Nam ®Ñp nhÊt cã tªn B¸c Hå. *Bµi 2: T×m nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong c¸c c©u th¬ díi ®©y: Khi con tu hó gäi bÇy Lóa chiªm ®¬ng chÝn tr¸i c©y ngät dÇn Vên r©m dËy tiÕng ve ng©n B¾p r©y vµng h¹t ®Çy s©n n¾ng ®µo. *Bµi 3: Ghi l¹i c¸c cÆp tiÐng b¾t vÇn víi nhau trong khæ th¬ díi ®©y. Nªu nhËn xÐt vÒ c¸c vÇn trong tõng cÆp tiÕng Êy. Con chim chiÒn chiÖn Bay vót. Bay cao 4 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Lßng ®Çy yªu mÕn Khóc h¸t ngät ngµo. Tr¶ lêi : - C¸c tiÕng b¾t vÇn víi nhau: chiÖn – mÕn, cao - ngµo - CÆp thø nhÊt cã vÇn gièng nhau kh«ng hoµn toµn - CÆp thø hai cã vÇn gièng nhau hoµn toµn *Bµi4: Nh÷ng ch÷ (tiÕng) nµo ®îc nãi tíi trong c©u ®è díi ®©y: Bá ®u«i th× ®Ó mÑ kho Bá ®Çu- ®Ó bÐ mÆc cho Êm ngêi Ch¾p vµo ®ñ c¶ ®Çu ®u«i Thµnh tªn con thó hay chui b¾t gµ. Tr¶ lêi : C¸c ch÷ : c¸, ¸o, c¸o. 3, Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp *Bµi 1: T×m cÆp tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong hai c©u th¬ sau: a, C¶ ®êi ®i giã ®i s¬ng B©y giê mÑ l¹i lÇn giêng tËp ®i. b, Con mong mÑ kháe dÇn dÇn Ngµy ¨n ngon miÖng, ®ªm n»m ngñ say. *Bµi 2: Dùa vµo tõ l¸y bËp bªnh, h·y t¹o ra 3 tõ l¸y kh¸c nhau b»ng c¸ch thay ®æi bé phËn ©m ®Çu hoÆc thanh (hoÆc ©m ®Çu vµ thanh) ë hai tiÕng sao cho thÝch hîp. Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 9 n¨m To¸n ¤n tËp : PhÐp nh©n I, Môc ®Ých yªu cÇu - Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ phÐp nh©n trong ph¹m vi 100.000 - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n. II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KiÓm tra bµi cò 2, Cho häc sinh n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc cÇn nhí a x b = c Thõa sè Thõa sè TÝch *TÝnh chÊt: - Giao ho¸n: axb=bxa - KÕt hîp: (a x b) x c = a x (b x c) *Chó ý: - Thõa sè b»ng 0: ax0=0xa=0 - Thõa sè b»ng 1: ax1=1xa=a - Nh©n víi mét tæng: a x (b + c) = a x b + a x c - Nh©n víi mét hiÖu: a x (b – c) = a x b – a x c - T×m thõa sè cha biÕt: a x y = c yxb=c y=c:a y =c:b - a x b =c c gÊp a lµ b lÇn c gÊp b lµ a lÇn 3, Híng dÉn HS lµm bµi tËp. *Bµi1: tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt a, 36 x532 + 63 x532 +532 5 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 b, 679 + 679 x 123 – 679 x 24 c, 245 x327 – 245 x 18 – 9 x 245 *Bµi tËp 2:Hai b¹n TiÕn vµ §¹t cïng thùc hiÖn phÐp nh©n cã thõa sè nh nhau. Thõa sè thø hai cña TiÕn lµ 7, cña §¹t lµ 9. TÝch cña §¹t h¬n tÝch cña TiÕn lµ 436. T×m thõa sè thø nhÊt cña hai b¹n. Gi¶i C1: Coi thõa sè thø nhÊt cña hai b¹n lµ 1 phÇn th× tÝch cña b¹n TiÕn lµ 7 phÇn b»ng nhau vµ tÝch cña §¹t lµ 9 phÇn nh thÕ. Ta cã s¬ ®å: TÝch cña TiÕn: TÝch cña §¹t: ? - 436 Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy 436 ®¬n vÞ t¬ng øng víi: 9 – 7 = 2 (phÇn) Gi¸ trÞ cña thõa sè thø nhÊt lµ: 436 : 2 = 218 §¸p sè: 218 C2: Gäi thõa sè thø nhÊt lµ a (a > 0) Ta cã tÝch cña TiÕn lµ a x 7 tÝch cña §¹t lµ a x 9 Theo bµi ra ta cã: a x 9 – a x 7 = 436 a x (9 – 7) = 436 (mét sè nh©n víi mét hiÖu) ax 2 = 436 a = 436 : 2 a = 278 Thö l¹i: Thay a = 218 ta cã 218 x 9 – 218 x 7 = 436 1962 - 1526 = 436 436 = 436 §¸p sè :218 *Bµi 3: Toµn thùc hiÖn mét phÐp nh©n cã thõa sè thø hai lµ sè cã mét ch÷ sè. Nhng b¹n viÕt lén ngîc l¹i thõa sè thø hai. V× thÕ tÝch t¨ng thªm 432 ®¬n vÞ. T×m phÐp tÝnh Toµn thùc hiÖn. Gi¶i V× thõa sè thø hai lµ sè cã mét ch÷ sè mµ khi viÕt lén ngîc chØ cã thÓ lµ 0, 6, 8, 9. Khi viÕt lén ngîc tich t¨ng lªn 432 nªn thõa sè thø hai viªt lén ngîc gi¸ trÞ gi¸ trÞ còng ph¶I t¨ng lªn. Do ®ã 0 vµ 8 lo¹i v× viÕt lén ngîc gi¸ trÞ vÉn kh«ng ®æi. Cßn sè 9 th× khi lén ngîc l¹i th× thµnh 6, bÞ gi¶m ®i (lo¹i). VËy thõa sè thø hai lµ 6 viÕt lén ngîc gi¸ trÞ t¨ng thªm (®óng ) Coi thõa sè thø nhÊt cña b¹n Toµn lµ 1 phÇn th× tÝch cò lµ 6 phÇn, tÝch míi lµ 9 phÇn Ta cã s¬ ®å: TÝch cò: 432 TÝch míi: Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy 432 øng víi 9 – 6 = 3 (phÇn) Thõa sè thø nhÊt lµ 432 : 3 = 144 Ta cã phÐp tÝnh 6 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 144 x 6 = 864 3, NhËn xÐt – dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp * Bµi 1 : Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 44, mét b¹n ®· viÕt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nh trong phÐp céng , do ®ã ®îc kÕt qu¶ lµ 2096. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã. * Lµm bµi tËp 27 (24) to¸n n©ng cao. TiÕng viÖt LuyÖn ®Ò sè 1 1, Bµi 1: nh÷ng tiÕng nµo trong c¸c c©u th¬ díi ®©y kh«ng ®ñ ba bé phËn : ©m ®Çu, vÇn, thanh ? Mê mê «ng bôt ngåi nghiªm NghÜ g×, «ng vÉn ngåi yªn lng ®Òn … Bçng ®©u vang tiÕng sÊm rÒn TØnh ra em thÊy trong ®Òn ®á h¬ng . 2, Bµi 2:T×m bé phËn ©m ®Çu trong c¸c tiÕng in ®Ëm díi ®©y : lµm g×, gi÷ g×n, giÆc gi·, giÕt giÆc, th¸ng giªng, giÕng kh¬i, gia ®×nh. 3, Bµi 3: trong bµi C¸i trèng trêng em, nhµ th¬ Thanh Hµo cã viÕt C¸i trèng trêng em Mïa hÌ còng nghØ Suèt ba th¸ng liÒn Trèng n»m ngÉm nghÜ Buån kh«ng h¶ trèng Trong nh÷ng ngµy hÌ Bän m×nh ®i v¾ng ChØ cßn tiÕng ve? Dùa vµo c¸c c©u hái gîi ý díi ®©y, h·y nªu nh÷ng c¶m nghÜ cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn a, §o¹n th¬ nãi vÒ t×nh c¶m cña b¹n häc sinh ®ãi víi ®å vËt g×? b, B¹n nghÜ vÒ ®å vËt ®ã ra sao (khæ th¬ 1)? Lêi trß truyÖn cña b¹n víi ®å vËt (khæ th¬ 2) thÓ hiÖn th¸i ®é g×? c, Qua ®o¹n th¬, em thÊy b¹n häc sinh g¾n bã víi ng«i trêng cña m×nh thÕ nµo? 4, Bµi 4:Em ®· tõng gióp ®ì b¹n bÌ (hoÆc ngêi th©n trong gia ®×nh) mét viÖc dï rÊt nhá. H·y kÓ l¹i c©u truyÖn ®ã vµ nªu c¶m nghÜ cña em. PhÇn ký duyÖt cña ban gi¸m hiÖu Thø TuÇn 2 hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m To¸n ¤n tËp : PhÐp chia I, Môc ®Ých yªu cÇu - Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ phÐp chia - RÌn kÜ n¨ng tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KÓm tra bµi cò - Gäi HS nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña phÐp nh©n 7 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 2, C¸c kiÕn thøc cÇn ghi nhí a : b = c d r (b kh¸c 0; b > r) Sè bÞ chia Sè chia Th¬ng  Sè d lín nhÊt kÐm sè chia 1 ®¬n vÞ  0 : a = 0  a : a = 1  (a + b) : c = a : c + b : c  (a – b) : c = a : c – b : c  a=bxc+r  b = (a - r) : c  Trong phÐp chia cã sè d lín nhÊt, nÕu thªm mét ®¬n vÞ vµo sè chia th× ®îc phÐp chia hÕt vµ th¬ng t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ.  Trong phÐp chia, nÕu ta cïng t¨ng (hoÆc cïng gi¶m) sè bÞ chia vµ sè chia lªn cïng mét sè lÇn th× th¬ng kh«ng thay ®æi VD : 36 : 4 = (36 : 2) : (4 : 2 ) = 9  NÕu phÐp chia cã d th× khi cïng t¨ng (hoÆc cïng gi¶m) sè bÞ chia vµ sè chia cïng mét sè lÇn th× th¬ng kh«ng thay ®æi vµ sè d còng t¨ng lªn (hoÆc gi¶m)bÊy nhiªu lÇn . VD : 38 : 5 = 7 d 3 ( 38 x 2) : ( 5 x 2 ) = 7 d 6 mµ 6 : 3 = 2 3, Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1: Nam lµm mét phÐp chia cã d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã. Sau ®ã Nam gÊp c¶ sè bÞ chia vµ sè chia lªn 3 lÇn. ¥ phÐp chia míi nµy, sè th¬ng lµ 12 vµ sè d lµ 24. T×m phÐp chia Nam lµm ban ®Çu. Bµi gi¶i Khi gÊp sè bÞ chia vµ sè chia lªn 3 lÇn th× th¬g kh«ng thay ®æi. VËy phÐp chia Nam lµm ban ®Çu cã thÓ lµ 12. Cßn sè d bÞ gÊp lªn 3 lÇn V× vËy sè d ë phÐp chiab¹n Nam lµm lóc ®Çu lµ 24 : 3 = 8 V× 8 lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã nªn kÐm sè chia mét ®¬n vÞ. Sè chia ë phÐp chia ban ®Çu Nam lµm lµ 8+1=9 Sè bÞ chia ë phÐp chia ph¶i t×m lµ 12 x 9 + 8 = 116 PhÐp chia Nam lµm ban ®Çu lµ 116 : 12 = 9 d 8 *Bµi 2 : Hai ngêi thî méc cïng ®ãng mét sè ghÕ cïng kiÓu d¸ng kÝch thíc. Ngêi thø nhÊt nhËn ®ãng 26 c¸i ghÕ vµ mçi ngµy ngêi ®ã ®ãng ®îc 4 c¸i ghÕ. Ngêi thø hai nhËn ®ãng 34 c¸i ghÕ vµ mçi ngµy ngêi ®ã ®ãng ®îc 5 c¸i ghÕ. Hai ngêi b¾t ®Çu ®ãng cïng mét ngµy. Hái sau khi lµm mÊy ngµy th× sè ghÕ cßn l¹i cña ngêi thø nhÊt b»ng 1/2 sè ghÕ cßn l¹i cña ngêi thø hai . Bµi gi¶i NÕu coi sè ghÕ cßn l¹i cña ngêi thø nhÊt lµ sè d th× sè ngµy lµm viÖc sÏ kh«ng thay ®æi khi ta gÊp sè ghÕ nhËn ®ãng vµ sè ghÕ ®ãng mçi ngµy lªn 2 lÇn. Lóc ®ã sè ghÕ cßn l¹i lµ ( sè d ) còng gÊp lªn 2 lÇn vµ b»ng sè ghÕ cßn l¹i cña ngêi thø hai Nh vËy, sè ghÕ nhËn ®ãng cña cña ngêi thø nhÊt sÏ lµ 8 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 26 x 2 = 52 (c¸i) Sè ghÕ mçi ngµy ngêi thø nhÊt dãng ®îc lµ 4 x 2 = 8 (c¸i) Ta cã s¬ ®å: 52 c¸i ghÕ cßn l¹i Sè ghÕ ngêi (1) nhËn Tö sè cßn l¹i Sè ghÕ ngêi (2) nhËn MÉu sè 34 c¸i ghÕ Sè c¸i ghÕ ngêi thø nhÊt nhËn nhiÒu h¬n ngêi thø hai lµ: 52 – 34 = 18 (c¸i) Mçi ngµy ngêi thø nhÊt ®ãng h¬n ngêi thø hai lµ: 8 – 5 = 3 (c¸i) Sau sè ngµy th× sè ghÕ cßn l¹i cña hai ngêi b»ng nhau lµ: 18 : 3 = 6 (ngµy) §¸p sè: 6 ngµy 4, NhËn xÐt – dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp Lµm bµi 23, 24 (trang 24) To¸n n©ng cao. TiÕng viÖt LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: nh©n hËu- ®oµn kÕt I, Môc ®Ých, yªu cÇu - Cñng cè më réng vµ n©ng cao vèn tõ theo chñ ®iÓm: Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n - N¾m ®îc ý nghÜa vµ c¸ch dïng mét sè tõ, ®¬n vÞ vµ cÊu t¹o tõ H¸n – ViÖt II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KiÓm tra bµi cò 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1: Cho c¸c tõ chøa tiÕng nh©n: nh©n qu¶, nh©n ¸i, nguyªn nh©n, nh©n hËu, siªu nh©n, nh©n tõ, nh©n lo¹i, nh©n nghÜa, nh©n tµi, nh©n viªn, bÖnh nh©n. XÕp c¸c tõ trªn thµnh ba nhãm a, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “ngêi”:nh©n lo¹i , nh©n tµi , nh©n viªn , bÖnh nh©n , siªu nh©n b, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “lßng th¬ng ngêi”:nh©n ¸i , nh©n hËu , nh©n tõ , nh©n nghÜa c, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “c¸i sinh ra kÕt qu¶”:nh©n qu¶ , nguyªn nh©n *Bµi 2:Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng:nh©n chøng , nh©n t©m , nh©n ¸i , nh©n tµi , nh©n lùc a, Giµu lßng nh©n ¸i b,Träng dông nh©n tµi c,Thu phôc nh©n t©m d, Lêi khai cña nh©n chøng e, Nguån nh©n lùc dåi dµo *Bµi 3:§iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷ nãi vÒ tinh thÇn ®oµn kÕt díi ®©y a, ChÞ ng· em n©ng b, Anh em nh thÓ ch©n tay R¸ch lµnh ®ïm bäc dë hay ®ì ®Çn c, Mét c©y lµm ch¼ng lªn non Ba c©y chôm l¹i lªn hßn nói cao 9 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 3, Bµi vÓ nhµ. +, §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u tôc ng÷ díi ®©y: - ThuËn vî…… chång BiÓn §«ng t¸t c¹n Nùc cêi ch©u chÊu ®¸ xe Tëng r»ng chÊu ng· ai dÌ xe nghiªng….. - Vç tay cÇn …….ngãn, bµn kÜ cÇn…….ngêi +, C©u tôc ng÷ §Ìn nhµ ai nhµ nÊy r¹ng nãi vÒ ®iÒu g×? Ghi dÊu X vµo « trèng tríc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt. a, Nhµ ai cã ®Ìn th× nhµ Êy s¸ng. b, §Ìn cña nhµ ai th× nhµ Êy sö dông. c, ChØ nghÜ ®Õn m×nh, kh«ng nghÜ ®Õn ngêi kh¸c. Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m To¸n ¤n tËp : Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc I,môc ®Ých yªu cÇu - ¤n tËp vÒ thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc - RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh c¸c biÓu thøc II,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1,KiÓm tra bµi cò Gäi mét sè HS nªu l¹i thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc 2,Híng dÉn HS lµm bµi tËp  Chó ý: Khi thùc hiÖn tÝnh nhanh , tÝnh nhÈm cã thÓ ta kh«ng thùc hiÖn theo thø tù nhng kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh kh«ng thay ®æi VD1: 1 - 2 + 3 - 4 +5 - 6 +7- 8 + 9 =1 + (3 - 2) + (5 - 4) + (7 - 6) + (9 - 8) =1 + 1 +1 + 1 + 1 = 5 VD2: (36 x 4 + 29) : (36 x 5 – 7) =(36 x 4 + 29) : (36 x (4 + 1) – 7) =(36 x 4 + 29) : (36 x 4 + 36 – 7) =(36 x 4 + 29) : (36 x 4 + 29) = 1 ( V× sè bÞ chia b»ng sè chia ) *Bµi 1:TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc a, 267 + 48 + 54 x 4 – 935 : 5 b, 90000 – ( 1481 x 2 + 215) x 6 c, 15672 : 3 x 8 – ( 3129 – 2851 ) x 4 *Bµi 2: T×m x a, 46 + 54 + x = 158 b, 454 – x : 3 = 25 x 7 c, 87 + (x – 145) = 321 + 58 d, 27895 : ( x – 4951 ) = 5 *Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt a, 789 + 464 + 211 + 536 b, 3268 + 1743 – 268 + 257 10 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 c, 4273 – 2465 – 1535 d, 5021 – 4658 + 658 *Bµi 4:TÝnh nhanh a, 27581 x 4 + 27581 x 5 + 27581 b, 49615 x 26 – 49615 x 13 – 3 x 49615 c, 415 : 5 – 115 : 5 d, (31 x 2 – 6 x 10 – 2) x ( 48 + 42 + 54 + 76 + 91 + 9) e, (61 x 2 + 122 x 4 + 244 x 8) x (7 x 9 – 60 – 3) 3,Bµi vÒ nhµ Lµm bµi tËp 19, 20, 27 (24) To¸n n©ng cao TiÕng ViÖt LuyÖn tõ vµ c©u : DÊu hai chÊm I,Môc ®Ých yªu cÇu - HS n¾m v÷ng ®îc t¸c dông cña dÊu hai chÊm - N©ng cao kÜ n¨ng sö dông dÊu hai chÊm khi viÕt c©u II,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1,KiÓm tra bµi cò Nªu t¸c dông cña dÊu hai chÊm 2,Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1:Trong tõng trêng hîp díi ®©y, dÊu hai chÊm cã t¸c dông g×? a, Chã Sãi choµng dËy tãm ®îc Sãc, ®Þnh ¨n thÞt.Sãc bÌn van xin: -Xin «ng th¶ ch¸u ra b, Hai c¶nh nèi nhau võa bµy ra tríc m¾t t«i : ®µn ong m¶i mª , rÇm ré ; mét b¸c XÐn Tãc to x¸c , qu¸ lêi cø ra vµo ngÈn ng¬. c, Mét h«m, biÓn ®éng, sãng ®¸nh d÷, èc kh«ng bß ®i ®©u ®îc, ®µnh n»m mét chç ao íc: “Gi¸ m×nh cã ®îc t¸m c¼ng hai cµng nh Cua” Tr¶ lêi a, DÊu hai chÊm b¸o hiÖu bé phËn ®øng sau lµ lêi nãi cña nh©n vËt. b, DÊu hai chÊm gi¶i thÝch cho bé phËn ®øng tríc c, DÊu hai chÊm b¸o hiÖu bé phËn ®øng sau lµ lêi nãi cña nh©n vËt. * Bµi 2: Trong c¸c c©u díi ®©y, sau dÊu hai chÊm cßn thiÕu c¸c dÊu phèi hîp (dÊu ngoÆc kÐp, dÊu g¹ch ®Çu dßng). H·y t×n dÊu phèi hîp ë vÞ trÝ trong mçi c©u. a, ¤ng l·o nghe xong bao r»ng: - Con ®i chÆt cho ®ñ mét tr¨m ®èt tre, mang vÒ ®©y cho ta. b, Bôt ®a tay chØ vµo c©y tre vµ ®äc: “Kh¾c xuÊt! Kh¾c xuÊt!” c, Chim ®¹i bµng bçng nghÓn cæ, nheo m¾t nh cêi, ®¸p l¹i: “¡n mét qu¶, tr¶ côc vµng, may tói ba gang, mang ®i mµ ®ùng” Chim nh¾c l¹i ba lÇn c©u Êy. * Bµi 3: ChØ ra nh÷ng trêng hîp dïng sai dÊu hai chÊm a, T« TiÕn Thµnh kh«ng do dù ®¸p: - Cã gi¸m nghÞ ®¹i phu TrÇn Trung T¸. b, Mét bµ th¸i hËu kh¸c l¹i muèn lËp con m×nh lµ: Long Xëng c,Vua ra lÖnh ph¸t cho mçi ngêi d©n mét thóng thãc vÒ gieo trång vµ giao hÑn : ai thu ®îc nhiÒu thãc nhÊt sÏ ®îc truyÒn ng«i , ai kh«ng cã thãc nép sÏ bÞ trõng ph¹t. d, Chó bÐ th¶ diÒu ®ç tr¹ng nguyªn ®ã lµ : tr¹ng nguyªn trÎ nhÊt níc ta. Tr¶ lêi : c¸c trêng hîp a,d dïng sai dÊu hai chÊm 3, Bµi vÒ nhµ Lµm bµi tËp 1,2,3 (9) S¸ch BT luyÖn tõ vµ c©u TV4 Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 11 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 To¸n Sè tù nhiªn I,Môc ®Ých yªu cÇu - HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ sè tù nhiªn - LuyÖn gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ sè tù nhiªn , d·y sè tù nhiªn II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A, C¸c kiÕn thøc cÇn nhí  §Ó viÕt c¸c sè tù nhiªn , ngêi ta dïng mêi ch÷ sè lµ:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  C¸c ch÷ sè ®Òu nhá h¬n 10  Sè 0 lµ sè tù nhiªn nhá nhÊt  Kh«ng cã sè tù nhiªn lín nhÊt  C¸c sè lÎ cã c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 1,3,5,7,9  C¸c sè ch½n cã ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 0,2,4,6,8  Hai sè tù nhiªn liªn tiÕp (liÒn nhau) h¬n (kÐm ) nhau mét ®¬n vÞ  Hai sè tù nhiªn lÎ liªn tiÕp h¬n(kÐm) nhau hai ®¬n vÞ  Hai sè tù nhiªn ch½n liªn tiÕp h¬n (kÐm) nhau hai ®¬n vÞ  Cã mêi sè tù nhiªn cã mét ch÷ sè lµ c¸c sè tõ 0  9  Cã 90 sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè lµ c¸c sè tõ 10  99  Cã 900 sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè lµ c¸c sè tõ 100  999 …………………………………………….……………  Trong d·y STN liªn tiÕp , cø 1 sè ch½n l¹i ®Õn 1 sè lÎ råi l¹i ®Õn mét sè ch½n ….…………...V× vËy nÕu: + D·y sè b¾t ®Çu tõ sè lÎ vµ kÕt thóc lµ sè ch½n th× sè lîng c¸c sè lÎ b»ng sè lîng c¸c sè ch½n vµ ngîc l¹i + NÕu d·y sè b¾t ®Çu tõ sè lÎ vµ kÕt thóc lµ sè lÎ th× sè lîng c¸c sè lÎ nhiÒu h¬n sè lîng c¸c sè ch½n lµ mét sè *T¬ng tù b¾t ®Çu tõ sè ch½n vµ kÕt thóc b»ng sè ch½n…..  Trong d·y STN liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ sè 1 th× sè c¸c sè trong d·y sè b»ng gi¸ trÞ cña sè cuèi cïng trong d·y sè Êy. VD : d·y sè: 1, 2, 3, ………….,2789. cã 2789 sè tù nhiªn  Trong d·y STN liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ sè lín h¬n 1 th× sè c¸c sè trong d·y sè b»ng hiÖu gi÷a sè cuèi cïng víi sè liÒn tríc sè ®Çu tiªn. VD : d·y sè 5,6.7,8,……,2008. Cã 2008 - 4 = 2004 (sè) B, Híng dÉn lµm bµi tËp *Bµi 1: ViÕt sè tù nhiªn a, Sè nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè b, Sè ch½n lín nhÊt cã 5 ch÷ sè c, Sè lÎ nhá nhÊt cã 6 ch÷ sè d, Sè ch½n lín nhÊt cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau e, Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè ch½n kh¸c nhau g, Sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè lÎ kh¸c nhau *Bµi 2: Cho 3 ch÷ sè 2, 7, 5. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau råi tÝnh tæng cña c¸c sè võa lËp ®îc. Gi¶i Tõ 3 ch÷ sè 2, 7, 5 ta lËp ®îc 6 sè sau : 275 752 527 12 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 257 725 527 Ta thÊy mçi ch÷ sè xuÊt hiÖn ë mçi hµng tr¨m , hµng chôc, hµng ®¬n vÞ 2 lÇn Tæng c¸c sè võa lËp ®îc lµ 100 x 2 x (2 + 5 + 7) +10 x2 x (2 + 5 + 7) + 1 x 2 x (2 + 5 + 7) = 200 x 14 + 20 x 14 + 2 x 14 = 14 x ( 200 + 20 + 2 ) = 14 x 222 = 3108 *Bµi 2 : Tõ bèn ch÷ sè 1, 2, 3, 4. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau råi tÝnh tæng cña c¸c sè võ lËp ®îc Gi¶i Tõ 4 ch÷ sè 1, 2, 3, 4 ta lËp ®îc 24 sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau lµ 1234 2341 3241 4321 1243 2314 3214 4312 1324 2143 3412 4213 1342 2134 3421 4231 1432 2413 3124 4321 1423 2431 3142 4312 Mçi ch÷ sè xuÊt hiÖn ë c¸c hµng ngh×n , hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ 6 lÇn Tæng c¸c sè võa lËp ®îc lµ : 1000 x 6 x ( 1 + 2 + 3 + 4 ) + 100 x 6 x ( 1 + 2 + 3 + 4 ) + 10 x 6 x ( 1 + 2 + 3 + 4 ) + 10 x 6 x ( 1 + 2 + 3 + 4 ) + 1 x 6 x ( 1 + 2 + 3 + 4 ) = 6000 x 10 + 600 x 10 + 60 x 10 + 6 x 10 = 10 x ( 6000 + 600 + 60 + 6 ) = 10 x 6666 = 66660 C, NhËn xÐt – dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp Lµm bµi tËp 34, 36 , 37 ( trang 25) to¸n n©ng cao TiÕng viÖt LuyÖn ®Ò sè 2 1, Tõ nµo trong mçi d·y tõ díi ®©y cã tiÕng nh©n kh«ng cïng nghÜavíi tiÕng nh©n trong c¸c tõ cßn l¹i ? a, Nh©n lo¹i ,nh©n tµi, nh©n ®øc , nh©n d©n b, Nh©n ¸i , nh©n vËt ,nh©n nghÜa , nh©n hËu c, Nh©n qu¶ , nh©n tè , nh©n chøng , nguyªn nh©n 2, ChØ ra nh÷ng truêng hîp dïng sai dÊu hai chÊm vµ söa l¹i cho ®óng : a , ¤ng hßn rÊm cêi b¶o: - Sao chó mµy nh¸t thÕ ? b, Nhµ trêng ph¸t phÇn thëng cho : häc sinh giái trong n¨m häc 2004 – 2005 c, Vïng Hßn víi nh÷ng vßm l¸ cña ®ñ c¸c lo¹i c©y tr¸i: mÝt, dõa, cau, m·ng cÇu, lª ki ma, m¨ng côt, sum suª nhÉy nhît . d, BÊt gi¸c, em l¹i nhí ®Õn : ba ngêi thî nhÔ nh¹i må h«i mµ vui vÎ bªn tiÕng bÔ thæi “ ph× phµo”. Tr¶ lêi: - C©u b dïng sai dÊu hai chÊm ( söa l¹i : bá dÊu hai chÊm sau tõ cho ) - C©u d dïng dÊu hai chÊm ( söa l¹i : bá dÊu hai chÊm sau tõ ®Õn ) - C¸c c©u a,c dïng ®óng 3, Trong bµi Ng«i trêng míi, nhµ v¨n Ng« Qu©n MiÖn t¶ c¶m xóc cña b¹n häc sinh trong líp häc nh sau: 13 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Díi m¸i trêng míi , sao tiÕng trèng rung ®éng kÐo dµi ! TiÕng c« gi¸o trang nghiªm mµ Êm ¸p. TiÕng ®äc bµi cña em còng vang vang ®Õn l¹. Em nh×n ai còng thÊy th©n th¬ng. C¶ ®Õn chiÕc thíc kÎ, chiÐc bót ch× còng ®¸ng yªu ®Õn thÕ! Em h·y cho biÕt : Ngåi trong líp häc cña ng«i trêng míi, b¹n häc sinh c¶m thÊy nh÷mg ©m thanh vµ sù vËt cã g× kh¸c l¹? V× sao b¹n l¹i cã nh÷ng c¶m xóc Êy? 4, Em ®· tõng tham gia hoÆc chøng kiÕn mét viÖc lµm gióp ®ì em nhá ë ngoµi ®êng hay trong trêng häc. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã. TuÇn 3 Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m To¸n I, Môc ®Ých, yªu cÇu Sè tù nhiªn (tiÕp theo) - Häc sinh n¾m v÷ng d¹ng bµi tËp vÒ lËp sè, cÊu t¹o sè - N©ng cao kÜ n¨ng t×m sè II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KiÓm tra bµi cò Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp vÒ nhµ 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1: Cho c¸c sè 3, 2, 0, 1. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè råi tÝnh tæng c¸c sè võa lËp ®îc Gi¶i Tõ 4 ch÷ sè ®· cho, ta lËp ®îc 18 sè sau : 3021 2031 1023 3012 2013 1032 3210 2301 1203 3210 2310 1230 3102 2103 1302 3120 2130 1320 Ta kh«ng cÇn tÝnh ch÷ sè 0. Cßn l¹i c¸c ch÷ sè 1, 2, 3. Mçi ch÷ sè ®øng ë hµng ngh×n 6 lÇn, c¸c hµng tr¨m, chôc, ®¬n vÞ mçi hµng 4 lÇn. Nªn tæng 18 sè ®ã lµ 1000 x 6 x (1 + 2 + 3) +100 x 4 x (1 + 2 + 3) + 10 x 4 x (1 + 2 + 3) + 1 x 4 x(1 + 2 + 3) = 6000 x 6 + 400 x 6 + 40 x 6 + 4 x 6 = 6 x ( 6000 + 400 + 40 + 4 ) = 6 x 6444 = 38664 *Bµi 2: H·y cho biÕt cã bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau ®Òu lµ ch÷ sè lÎ Gi¶i Cã 5 ch÷ sè lÎ lµ 1, 3, 5, 7, 9. NÕu ch÷ sè 1 ®øng ë hµng tr¨m ta lËp ®îc c¸c sè cã 3 ch÷ sè cã 3 ch÷ sè lÎ kh¸c nhau lµ : 135 153 173 193 14 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 137 157 175 195 139 159 179 197 (12 sè) - T¬ng tù mçi ch÷ sè 3, 5, 7, 9 ta còng lËp ®îc ë hµng tr¨m ta còng lËp ®îc 12 sè . VËy cã tÊt c¶ 12 x 5 = 60 (sè cã 3 ch÷ sè lÎ kh¸c nhau) §¸p sè 60 sè *Bµi 3: T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng ch÷ sè hµng chôc gÊp 2 lÇn ch÷ sè hµng tr¨m vµ kÐm ch÷ sè hµng ®¬n vÞ 2 ®¬n vÞ. Gi¶i Gäi sè cÇn t×m lµ abc (a kh¸c 0; a, b, c <10) Theo bµi ra ta cã b = a x 2 c=b+2 Ta cã b¶ng sau: a 1 2 3 4 b 1x3= 3 2x3=6 3x3=9 4 x 3 = 12 c 3–1=2 6–1=5 9–1=8 abc 321 652 983 NhËn xÐt §óng §óng §óng Lo¹i T¬ng tù víi c > 4 ®Òu lo¹i V©y sè cÇn t×m lµ 321; 652; 983 3, Bµi vÒ nhµ Lµm bµi tËp 33, 34 (25) TiÕng viÖt LuyÖn tõ vµ c©u: Tõ ®¬n vµ tõ phøc Më réng vèn tõ: Nh©n hËu - §oµn kÕt I, Môc ®Ých, yªu cÇu - HS biÕt ph©n biÖt ®îc tõ ®¬n vµ tõ phøc. BiÕt so s¸nh nghÜa cña c¸c tõ phøc vµ c¸c tõ ®¬n. - RÌn kÜ n¨ng s dông tèt vèn tõ theo chñ ®iÓm: Nh©n hËu - §oµn kÕt II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, KiÓm tra bµi cò Hái: ThÕ nµo lµ tõ ®¬n, tõ phøc? 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1: Dïng g¹ch chÐo t¸ch c¸c tõ trong hai c©u sau, råi ghi l¹i c¸c tõ ®¬n, tõ phøc trong c©u: Bëi / t«i / ¨n uèng / ®iÒu ®é / vµ / lµm viÖc / chõng mùc / nªn / t«i / chãng lín / l¾m / … Cø / chèc chèc, / t«i / l¹i / trÞnh träng / vµ / khoan thai / ®a / hai / ch©n / lªn / vuèt / r©u. *Bµi 2: C¸c ch÷ in ®Ëm díi ®©y lµ mét tõ phøc hay hai tõ ®¬n: a, Nam võa ®îc bè mua cho mét chiÕc xe ®¹p. b, Xe ®¹p nÆng qu¸, ®¹p mái c¶ ch©n. c, Vên nhµ em cã nhiÒu lo¹i hoa: hoa hång, hoa cóc, hoa nhµi, …….. d, Mµu s¾c cña hoa còng thËt phong phó: hoa hång, hoa tÝm, hoa vµng,……. *Bµi 3: NghÜa cña c¸c tõ phøc: nhµ cöa, ¨n uèng, s¸ch vë cã g× kh¸c so víi nghÜa cña c¸c tõ ®¬n: nhµ, cöa, ¨n. uèng, s¸ch, vë. *Bµi 4: T×m c¸c tõ cïng nghÜa, gÇn nghÜa vµ c¸c tõ tr¸i nghÜa vêi tõ hiÒn Tõ ®· cho Tõ cïng nghÜa, gÇn nghÜa 15 Tõ tr¸i nghÜa Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 HiÒn HiÒn hËu, hiÒn lµnh, hiÒn tõ, lµnh, nh©n hËu, nh©n tõ,…. ¸c, ¸c ®éc, ¸c nghiÖt, cay nghiÖt, d· man, tµn ¸c, hung d÷, …. 3, Bµi vÒ nhµ : Lµm bµi tËp 2, 3 (tr 81, 82) TV n©ng cao Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m To¸n D·y sè tù nhiªn I, Môc ®Ých , yªu cÇu - RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n vÒ d·y sè tù nhiªn . II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A, C¸c kiÕn thøc cÇn nhí  D·y sè c¸ch ®Òu a, D·y sè tù nhiªn lµ d·y sè “c¸ch ®Òu” VD : 1, 2, 3, 4, 5, 6,…. Hai sè tù nhiªn liÒn nhau h¬n (kÐm) nhau 1 ®¬n vÞ . b, D·y sè ch½n liªn tiÕp lµ d·y sè “c¸ch ®Òu” VD : Cho d·y sè 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, … Ta thÊy 4 – 2 = 2 8–6=2 12 – 10 = 2 6–2=2 10 – 8 = 2 14 – 12 = 2 ……. Hai sè ch½n liÒn nhau h¬n (kÐm)nhau 2 ®¬n vÞ . c, D·y sè lÎ liªn tiÕp lµ d·y sè “c¸ch ®Òu” VD : Cho d·y sè 11, 13, 15, 17, 19, 21, ….  Mét vµi d·y sè c¸ch ®Òu kh¸c VD : Cho d·y sè 3, 6, 9, 12, 15, … Hai sè liÒn nhau h¬n (kÐm) nhau 3 ®on vÞ. VËy d·y sè ®· cho lµ d·y sè “c¸ch ®Òu” VD : Cho d·y sè 5, 10, 15, 20, 25, 30, …. Lµ d·y sè c¸ch ®Òu C«ng thøc tÝnh :  Sè sè h¹ng = ( sè cuèi – sè ®Çu ) : kho¶ng c¸ch + 1  Sè ®Çu = sè cuèi – ( sè sè h¹ng – 1 ) x kho¶ng c¸ch  Sè cuèi = sè ®Çu + ( sè sè h¹ng + 1 ) x kho¶ng c¸ch  Tæng cña d·y sè = (sè ®Çu + sè cuèi ) x sè sè h¹ng : 2 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp. *Bµi 1: TÝnh tæng cña 10 STN liªn tiÕp ®Çu tiªn Gi¶i 10 STN liªn tiÕp ®Çu tiªn lµ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VËy tæng cña d·y sè trªn lµ: (0 + 9) x 10 : 2 = 45 *Bµi 2: Cho d·y sè 13, 14, 15, ….., 264, 265, 266. a, d·y sè trªn cã bao nhiªu sè ch½n ? Bao nhiªu sè lÎ ?Bao nhiªu sè cã tËn cïng b»ng 0 ? b, D·y sè trªn cã bao nhiªu ch÷ sè ? a, Sè sè h¹ng cña d·y sè trªn lµ : ( 266 – 13 ) : 1 + 1 = 254(sè) Gi¶i 16 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 D·y sè trªn lµ d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp , d·y sè b¾t ®Çu b»ng sè lÎ , kÕt thóc b»ng sè ch½n nªn sè lîng sè lÎ b»ng sè lîng sè ch½n Sè lîng sè lÎ lµ : 254 : 2 = 127 (sè lÎ) V× sè lîng sè lÎ b»ng sè lîng sè ch½n nªn sè lîng sè ch½n lµ 127 sè . D·y sè trªn cã c¸c sè cã tËn cïng b»ng 0 lµ : 20, 30, 40, 50, 150, 260. V× 30 – 20 = 10 40 – 30 = 10 …………260 – 250 = 10 §©y lµ d·y sè c¸ch ®Òu nhau 10 ®¬n vÞ nªn sè lîng c¸c sè cã tËn cïng b»ng 0 lµ ( 260 – 20 ) : 10 + 1 = 25 (sè) b, Sè cã hai ch÷ sè tõ 13 ®Òn 99 lµ ( 99 – 13 ) : 1 + 1 = 87 (sè) Sè cã ba ch÷ sè tõ 100 ®Õn 266 lµ ( 266 - 100 ) : 1 + 1 = 167 (sè) Sè lîng ch÷ sè cña d·y sè cña d·y sè trªn lµ 87 x 2 + 167 x 3 = 675 ( ch÷ sè ) §¸p sè : 127 sè lÎ, 127 sè ch½n 25 sè cã tËn cïng b»ng 0 675 ch÷ sè *Bµi 3: Cho dsü sè 10, 11, 12, 13, ……, 1215, 1216. a, Cã bao nhiªu sè ch½n ? bao nhiªu sè lÎ ? b, Cã bao nhiªu ch÷ sè ? c, Tæng c¸c sè ch½n so víi tæng c¸c sè lÎ bao nhiªu ®¬n vÞ ? 3, Bµi tËp vÒ nhµ : Lµm bµi 145, 146 (tr 51) TNC - Cho d·y sè 56, 57, 58,…, 2007, 2008, 2009. Hái tæng c¸c sè ch½n so víi tæng c¸c sè lÎ h¬n, kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ ? TiÕng viÖt TËp lµm v¨n KÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt I. Môc ®Ých , yªu cÇu - HS biÕt x©y dung nh©n vËt trong mét bµi v¨n cô thÓ . - BiÕt kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt trong c©u chuyÖn qua ®ã thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña nh©n vËt. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, GV chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng – híng dÉn HS lµm bµi §Ò: Cho c¸c t×nh tiÕt sau : - S¾p ®Õn ngµy khai trêng, c¶ líp ai còng cã quÇn ¸o míi trõ H»ng v× nhµ h»ng rÊt nghÌo. - T«i vÒ xin phÐp mÑ ®Ó ®îc tÆng H»ng bé v¸y ¸o míi cña m×nh. - MÑ khen t«i biÕt th¬ng yªu bÌ b¹n vµ thëng cho t«i mét bä v¸y ¸o kh¸c. Dùa vµo c¸c t×nh tiÕt trªn, em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn vµ ®Æt tªn cho truyÖn. Bµi lµm ChØ cßn mÊy h«m n÷a lµ ®Õn ngµy khai trêng. mÑ mua cho t«i mét bé v¸y hång thËt ®Ñp. Ngay ngµy h«m sau, t«i ®· mang bé v¸y ra khoe víi lò b¹n. ThËt ng¹c nhiªn, th× ra ai còng may cho quÇn ¸o míi ®Ó khai gi¶ng. ChØ cã H»ng lÆng lÏ ngåi ch¼ng nãi g×. T«i chît nhí ra, nhµ H»ng nghÌo l¾m, ch¾c b¹n kh«ng cã nhiÒu quÇn ¸o nh chóng t«i ®©u. Trong ®Çu t«i chît n¶y ra mét ý ®Þnh. Tèi h«m ®ã t«i vÒ hái mÑ: 17 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - MÑ ¬i! Nhµ b¹n H»ng nghÌo kh«ng mua ®îc ¸o míi, con tÆng chiÕc v¸y cña con cho b¹n Êy, mÑ nhÐ! MÑ xoa ®Çu t«i nãi: - Con g¸i mÑ ngoan qu¸!BiÕt th¬ng yªu vµ chia sÎ cïng b¹n bÌ. Con tÆng b¹n H»ng ®i! Mai mÑ mua thëng cho con bé v¸y ¸o kh¸c. MÑ ®ång ý cho t«i tÆng bé v¸y cña m×nh cho H»ng. Vµ c¸c b¹n cã biÕt kh«ng mÑ l¹i thëng cho t«i mét bé quÇn ¸o míi n÷a. Cø nghÜ ®Õn ngµy khi trêng s¾p tíi, ai còng cã quÇn ¸o míi, t«i l¹i thÊy vui síng l¹ lïng. 2, Bµi vÒ nhµ §Ò: En ®· tõng tù lµm mét mãn quµ ®Æc biÖt ®Ó tÆng ngêi th©n. Mãn quµ Êy ®· lµm ngêi nhËn quµ rÊt ng¹c nhiªn vµ xóc ®éng. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã. Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m To¸n D·y sè tù nhiªn ( tiÕp theo ) I, Môc ®Ých, yªu cÇu. - HS n¾m ®îc quy luËt cña d·y sè ®Ó viÕt tiÕp vµo d·y sè. - HS thùc hµnh lµm c¸c bµi tËp mét c¸ch thµnh th¹o. II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1, Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp * Bµi 1: T×m quy luËt vµ viÕt 3 ch÷ sè n÷a vµo mçi d·y sè sau. a, 1, 10, 19, 28, 37, … b, 1, 2, 3, 6, 11, 22, … c, 1, 4, 9, 16, 25, … d, 2, 5, 14, 41, … Gi¶i a, Ta thÊy 10 – 1 = 9 28 – 19 = 9 19 – 10 = 9 37 – 28 = 9 Quy luËt cña mçi d·y sè trªn lµ: §©y lµ d·y sè c¸ch ®Òu nhau 9 ®¬n vÞ. 3 sè tiÕp theo lµ: 37 + 9 = 46 46 + 9 =55 55 + 9 = 64 Ta cã d·y sè 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64. b, 1, 2, 3, 6, 11, 20, … V× 1 + 2 + 3 = 6 3 + 6 + 11 = 20 2 + 3 + 6 = 11 Quy luËt: KÓ tõ sè thø t, sè sau b»ng tæng 3 sè liÒn tríc 3 sè tiÕp theo lµ: 6 + 11 + 20 = 37 11 + 20 + 37 = 68 20 + 37 + 68 = 125 Ta cã d·y sè: 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, 125. c, 1, 4, 9, 16, 25, … V× : Sè thø nhÊt 1x1=1 Sè thø hai 2x2=4 Sè thø ba 3x3=9 Quy luËt: Mçi sè h¹ng trong d·y sè trªn b»ng sè thø tù cña nã nh©n víi chÝnh nã 3 sè tiÕp theo lµ: 6 x 6 = 36 7 x 7 = 49 18 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 8 x 8 = 64 Ta cã d·y sè: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 d, 2, 5, 14, 41, … V× 2 x 3 – 1 = 5 5 x 3 – 1 = 14 14 x 3 – 1 = 41 Quy luËt: KÓ tõ sè h¹ng thø hai sè tríc nh©n víi 3 råi trõ ®i 1 3 sè tiÕp theo lµ 41 x 3 – 1 = 122 122 x 3 – 1 = 365 365 x 3 – 1 = 1094 Ta cã d·y sè: 2, 5, 14, 41, 122, 365, 1094 * Bµi 2: T×m quy luËt vµ viÕt tiÕp vµo dÊu … ë mçi d·y sau a, 1, 3, 9, …, 243, 729 V× 1 x 3 = 3 3 x 3= 9. . . 243 x 3 = 729 Quy luËt: KÓ tõ sè thø hai sè sau gÊp 3 lÇn sè tríc 2 sè tiÕp theo lµ: 9 x 3 = 27 ` 27 x 3 = 81 Ta cã d·y sè: 1, 3, 9, 27, 81, 243. 729 b,…………., 77, 88, 99 c,1, 5, 13, 29, ……… d, 4, 10, 28, 82, …….. 2, Bµi vÒ nhµ +, H·y cho biÕt sè 74 vµ sè 900 cã thuéc d·y sè 13, 15, 17, 19, …. hay kh«ng? V× sao? +, H·y cho biÕt sè 75 vµ sè 102 cã thuéc d·y sè 85, 90, 95, ….. hay kh«ng? V× sao? tiÕng viÖt luyÖn ®Ò sè 3 1, T×m tõ ®¬n, tõ phøc trong c©u nãi díi ®©y cña B¸c Hå T«i / chØ / cã / mét / ham muèn, / tét bËc / lµ / lµm sao / cho / níc / ta / ®îc / ®éc lËp / tù do, / ®ång bµo / ta / ai / còng / cã / c¬m / ¨n, / ¸o / mÆc, / ai / còng / ®îc / häc hµnh. 2, a, Ph©n biÖt nghÜa cña hai tõ sau: ®oµn kÕt, c©u kÕt b,§Æt c©u víi mçi tõ trªn +, §oµn kÕt: kÕt thµnh mét khèi thèng nhÊt, cïng ho¹t ®éng v× môc ®Ých chung VD: B¹n bÌ trong líp ph¶i ®oµn kÕt víi nhau +, C©u kÕt: KÕt l¹i víi nhau thµnh phe ph¸i ®Ó lµm nh÷ng viÖc xÊu VD: C¸c thÕ lùc ph¶n ®éng c©u kÕt víi nhau ®Ó chèng ph¸ nhµ níc ta. 3, §äc th¬ trÝch trong bµi Ch¸u d¾t tay bµ qua ®êng díi ®©y, em hay nªu nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ b¹n nhá gióp bµ qua ®êng. Tan häc vÒ giòa tra N¾ng rÊt nhiÒu mµ bµ ch¼ng thÊy Qua ®êng l¾m xe bµ dß theo c¸i gËy C¸i gËy tre run run Bµ ¬i ch¸u tªn H¬ng Ch¸u d¾t tay bµ qua ®êng Bµ qua råi l¹i ®i cïng gËy Ch¸u trë vÒ, ch¸u vÉn cßn th¬ng 4, Mét ngêi th©n trong gia ®×nh em («ng, bµ, cha, mÑ, anh, chÞ,….) ®· tõng lµm mét ciÖc tèt vµ c¶m ®éng lµm em nhí m·i. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã. 19 Giáo án tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 TuÇn 4 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m To¸n D·y sè (tiÕp theo) I, Môc ®Ých, yªu cÇu II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc - HS tiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i to¸n vÒ d·y sè. 1, KiÓm tra bµi cò - Gäi HS nªu l¹i c«ng thøc t×m sè sè h¹ng, sè ®Çu, sè cuèi vµ tæng cña d·y sè 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp *Bµi 1: Cho biÕt d·y sè sau cã bao nhiªu sè h¹ng ? 57, 54, 51, ….., 6, 3. Gi¶i V× 57 – 54 = 3 54 – 51 = 3 …….. 6 – 3 = 3 §©y lµ d·y sè c¸ch ®Òu 3 ®¬n vÞ Sè sè h¹ng cña d·y sè trªn lµ : ( 57 – 3 ) : 3 + 1 = 19 (sè) §¸p sè : 19 sè *Bµi 2 : Cho d·y sè 5, 10, 15, 20, …… d·y sè cã 54 sè h¹ng . Hái sè cuèi cïng lµ bao nhiªu ? Gi¶i V× 20 – 15 = 5 15 – 10 = 5 …………...10 – 5 = 5 §©y lµ d·y sè c¸ch ®Òu nhau 5 ®¬n vÞ Sè cuèi cïng cña d·y sè trªn lµ 5 + ( 54 – 1 ) x 5 = 270 §¸p sè : 270 *Bµi 3 : Cho d·y sè 4, 8, 12, …. , 80, 84. TÝnh tæng cña d·y sè trªn ? Gi¶i V× 8 – 4 = 4 12 – 8 = 4 …………. 84 – 80 = 4 §©y lµ d·y sè c¸ch ®Òu nhau 4 ®¬n vÞ Sè sè h¹ng cña d·y lµ (84 – 4) : 4 + 1 = 21 (sè) Tæng cña d·y sè trªn lµ (4 + 84) x 21 : 2 = 924 §¸p sè: 924 *Bµi 4:TÝnh tæng a, 14 sè lÎ liªn tiÕp ®Çu tiªn cã 3 ch÷ sè b, 16 sè ch½n liªn tiÕp cã 2 ch÷ sè lín nhÊt. 20
- Xem thêm -