Tài liệu Giáo án tin học lớp 12_bộ 2

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung TiÕt 1 Ngµy so¹n: 17/08/2012 Ch¬ng I kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu Bµi 1: mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n i. Môc tiªu 1. KiÕn thøc. - N¾m ®îc c¸c vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong 1 bµi to¸n qu¶n lý vµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã CSDL. - BiÕt ®îc kh¸i niÖm CSDL vµ hÖ CSDL, cïng víi c¸c ®Æc trng cña nã. - BiÕt hÖ CSDL cã 3 møc thÓ hiÖn. 2. Kü n¨ng - Bíc ®Çu h×nh thµnh kÜ n¨ng kh¶o s¸t thùc tÕ cho øng dông CSDL. 3. Th¸i ®é. - Trªn c¬ së liªn hÖ víi thùc tiÔn, HS hiÓu thªm vai trß cña Tin häc trong mét x· héi hiÖn ®¹i, høng thó vµ yªu thÝch m«n häc h¬n; - Ham muèn häc mét hÖ qu¶n trÞ CSDL cô thÓ ®Ó cã kh¶ n¨ng gi¶I quyÕt c¸c bµi to¸n b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö, cô thÓ lµ mét bµi to¸n qu¶n lÝ ®¬n gi¶n nµo ®ã. ii. Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc. 1. Ph¬ng ph¸p: - H§ 1: Ph¸t vÊn, gîi ®éng c¬ híng ®Ých - H§ 2: ThuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn - H§ 3: ThuyÕt tr×nh, yªu cÇu HS minh häa b»ng vÝ dô. 2. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, SGK, s¸ch gi¸o viªn. - ChuÈn bÞ mét sè bµi to¸n qu¶n lý gÇn víi HS Giới Đoàn Stt Họ tên Ngày sinh Toán tính viên 1 Nguyễn Tú Oanh 02/08/95 1 Y 7,2 2 Nguyễn Văn Tiến 20/01/95 1 Y 6,4 3 Lê Thị Phương 13/05/95 0 N 6,5 4 Vũ Thị Thanh Hà 5 Lê Văn Hải 22/04/95 0 N 7,5 Lý Hóa Văn Tin 5,6 7,5 8,5 8,7 7,5 6,5 6,4 6,4 7,0 7,5 7,3 6,2 8,3 6,6 5,5 7,5 7,7 20/07/95 1 Y 7,8 6,5 8,4 6,5 Hình 1. Ví dụ hồ sơ học sinh (1:Nam, 0: Nữ - N: chưa vào Đoàn, Y: đã vào Đoàn) iii. Ho¹t ®éng d¹y- häc T×m hiÓu bµi to¸n qu¶n lý. a. Môc tiªu: - Gióp häc sinh thÊy ®îc mét bµi to¸n qu¶n lý trong thùc tiÔn. - Bíc ®Çu thÊy ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã CSDL. - T¹o lËp hå s¬: + X¸c ®Þnh chñ thÓ cÇn qu¶n lý + X¸c ®Þnh cÊu tróc hå s¬ + Thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau vµ lu tr÷ theo cÊu tróc ®· x¸c ®Þnh. - CËp nhËt hå s¬: + Söa ch÷a hå s¬ + Bæ sung hå s¬ + Xãa c¸ thÓ trong hå s¬ - Khai th¸c hå s¬ + S¾p xÕp hå s¬ theo mét tiªu chÝ nµo ®ã ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña tæ chøc. + T×m kiÕm lµ viÖc tra cøu c¸c th«ng tin cã s½n trong hå s¬ tháa m·n mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã. + Thèng kª lµ c¸ch khai th¸c hå s¬ dùa trªn tÝnh to¸n ®Ó ®a ra c¸c th«ng tin ®Æc trng, kh«ng cã s½n trong hå s¬. -1- Trường THPT Nam Đàn I + LËp b¸o c¸o lµ viÖc sö dông c¸c kÕt qu¶ t×m kiÕm, thèng kª, s¾p xÕp c¸c ®èi tîng ®Ó t¹o lËp mét hå s¬ míi cã néi dung vµ cÊu tróc khu«n d¹ng theo mét yªu cÇu cô thÓ nµo ®ã. b. Mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thùc hiÖn. - Nªn lÊy vÝ dô bµi to¸n qu¶n lý thËt gÇn gòi víi häc sinh, ch¼ng h¹n bµi to¸n qu¶n lý ®iÓm häc sinh trong nhµ trêng SGK. - Gi¸o viªn cÇn cho häc sinh thÊy ®îc r»ng: viÖc lu tr÷ b¶ng d÷ liÖu nµy, ta cã thÓ nhanh chãng tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái mµ cã thÓ ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc ®Ó t×m kiÕm vµ thèng kª trong sæ s¸ch hå s¬ cña tõng häc sinh. - §Ó häc sinh thÊy ®îc ®Çy ®ñ vai trß t¸c dông cña hÖ thèng qu¶ lý, cÇn quan t©m ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò sau: + NhiÒu c«ng viÖc thêng gÆp ë nhµ trêng cã khi ph¶i nhiÒu ngêi hç trî thùc hiÖn míi ®¹m b¶o chÝnh x¸c vµ hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é. + NÕu lu tr÷ c¸c th«ng tin vÒ häc sinh mét c¸ch hîp lý vµ ®Çy ®ñ, b¶ng d÷ liÖu cßn cã thÓ gióp chóng ta biÕt ®îc nh÷ng ®iÒu kh«ng ®îc ghi trong sæ s¸ch. c. Néi dung vµ c¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS H§ 1. Gîi ®éng c¬ híng ®Ých §Æt vÊn ®Ò: Mét x· héi v¨n minh ph¶i ®¹t ®îc tr×nh ®é cao vÒ tæ chøc qu¶n lÝ. Ngµy nay, nh÷ng øng dông Tin häc xuÊt hiÖn phæ biÕn trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ Kinh tÕ – X· héi. - Nªu mét sè vÝ dô ®Ó thÊy c¸c kÜnh vùc Kinh tÕ – X· héi ®Òu sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lÝ ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. H§ 2. T×m hiÓu mét sè ®Æc ®iÓm chung cña bµi to¸n qu¶n lÝ. C«ng viÖc qu¶n lý lµ rÊt hay gÆp trong cuéc sèng cô thÓ lµ ë trõ¬ng häc, bÖnh viÖn, xÝ nghiÖp, kh¸ch s¹n. Cô thÓ lµ trong líp häc nµy ®Ó qu¶n lý HS th× cÇn ph¶i cã hå s¬ HS. Hå s¬ nµy lµ g×? C¸c em xem h×nh 1 trang 4 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Cô thÓ häc b¹ cÇn ph¶i qu¶n lý th«ng tin g×? C¸c th«ng tin nµy ta cã thÓ cËp nhËt ®îc b»ng c¸ch thªm, söa, xo¸ ®îc kh«ng? Ta cßn cã thÓ khai th¸c chóng b»ng c¸ch nµo? VÝ dô ë h×nh ®· nªu s¬ bé vÒ 1 bµi to¸n qu¶n lý cßn c«ng viÖc thêng gÆp khi xö lý th«ng tin cña 1 tæ chøc ra sao chuyÓn môc 2. -2- Tr¶ lêi: Häc b¹, sæ ®iÓm c¸c m«n. Tr¶ lêi: Hä vµ tªn, Ngµy sinh, giíi tÝnh, ®iÓm c¸c m«n... Tr¶ lêi: S¾p xÕp, t×m kiÕm, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o. Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung H§ 3. C¸c c«ng viÖc thêng gÆp khi xö lÝ th«ng tin cña mét tæ chøc (Ph©n tÝch thªm vÒ t¹o lËp hå s¬ vµ cËp nhËt hå s¬) 2. C«ng viÖc thêng gÆp khi xö lý th«ng tin cña 1 tæ chøc. C¸c th«ng tin nµy ®îc lu trªn giÊy khi cËp nhËt vµ khai th¸c gÆp rËt nhiÒu bÊt cËp ®Ó kh¾c phôc ta cÇn øng dông c«ng nghÖ g×? Vµ so s¸ch u nhîc ®iÓm gi÷a thñ c«ng vµ hiÖn ®¹i. Ghi bµi c¸c c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó qu¶n lý ®ã lµ: - T¹o lËp hå s¬. - CËp nhËt hå s¬ (thªm, xo¸. söa) - Khai th¸c hå s¬ (S¾p xÕp, t×m kiÕm, tæng hîp vµ b¸o c¸o). CÇn ph¶i qu¶n lý th«ng tin nµy trªn m¸y tÝnh sÏ cã rÊt nhiÒu thuËn lîi cô thÓ: - Khai th¸c nhanh chãng. - CËp nhËt kh«ng bÞ tÈy xo¸. - In Ên ®Ñp, râ rµng. §äc s¸ch trang 57, m« t¶ c«ng viÖc ph¶i lµm. - Theo dâi vÝ dô. - §a ra 2 bµi to¸n trong thùc tÕ: + LiÖt kª tÊt c¶ nh÷ng häc sinh cã ®iÓm TB cña c¸c m«n häc >=6.5. + HiÓn thÞ tÊt c¶ nh÷ng häc sinh cã §TB cña mét - Khen thëng nh÷ng häc sinh cã häc lùc Kh¸. m«n häc bÊt k× <=2.0 - Cã kÕ ho¹ch båi dìng nh÷ng häc sinh - Hái: Nhµ trêng cÇn c¸c th«ng tin ®Ó lµm g×? yÕu kÐm. - Kh¸i qu¸t: §Ó lËp c¸c kÕ ho¹ch tiÕp theo vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh. iv. cñng cè - §¸nh gi¸ cuèi bµiŽ 1. Néi dung ®· häc. Ph©n biÖt 3 kh¸i niÖm CSDL, HÖ QTCSDL vµ HÖ CSDL 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ. C©u 1: C¸c c«ng viÖc thêng gÆp khi qu¶n lÝ th«ng tin cña mét ®èi tîng nµo ®ã? C©u 2: LËp b¶ng trªn giÊy gåm hai cét, cét 1 ®Æt tªn lµ Tªn m«n häc ®Ó liÖt kª tÊt c¶ c¸c m«n häc mµ em ®ang häc, cét 2 ®Æt tªn M· m«n häc, dïng ký hiÖu 1,2,3.... ®Ó ®Æt tªn cho tõng m«n häc. §Æt tªn cho b¶ng M«n häc. Rút kinh nghiệm ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... TiÕt 2 Ngµy so¹n: 18/08/2012 Bµi 1: mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n i. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. -3- Trường THPT Nam Đàn I - Kh¸i niÖm CSDL vµ hÖ QTCSDL - BiÕt mét sè øng dông trong thùc tÕ. 2. Kü n¨ng. - Cha ®ßi hái thao t¸c cô thÓ. 3. Th¸i ®é: - ThÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc øng dông tin häc trong qu¶n lý ii. PH¦¥NG PH¸P Vµ PH¦¥NG TIÖN D¹Y HäC 1. Ph¬ng ph¸p: - H§ 1: Lµm viÖc nhãm - H§ 2: §µm tho¹i, kÝch n·o, t¸i hiÖn, liªn tëng. 2. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu - B¶ng viÕt, SGK, s¸ch gi¸o viªn. iii. Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: N¾m s¬ t×nh h×nh líp: ®iÓm danh 2. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: VÏ s¬ ®å t¬ng t¸c gi÷a CSDL vµ hÖ QTCSDL nªu vai trß Con ngêi vµ phÇn mÒm øng dông trong mèi quan hÖ ®ã. C©u 2: Gi¶ sö ph¶i x©y dùng mét CSDL ®Ó qu¶n lý mîn, tr¶ s¸ch ë th viÖn, theo em cÇn ph¶i lu tr÷ nh÷ng th«ng tin g×? H·y cho biÕt nh÷ng viÖc ph¶i lµm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lÝ cña ngêi thñ th. Tõ sai sãt cña HS khi tr¶ lêi c©u 2 GV ph©n tÝch mét sè sai lÇm c¬ b¶n cña viÖc t¹o c¸c cét chøa d÷ liÖu cña b¶ng t¬ng øng ®Ó dÉn d¾t ®Õn viÖc ph¶i h×nh thµnh vÊn ®Ò: Mét sè yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ CSDL (phÇn lín liªn quan ®Õn CSDL). 3. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS H§ 1. H×nh thµnh kh¸i niÖm CSDL, hÖ qu¶n trÞ CSDL. 3. HÖ c¬ së d÷ liÖu. Tr¶ lêi: cã v× kh«ng t¹o CSDL th× kh«ng 3.a. Kh¸i niÖm CSDL vµ hÖ QTCSDL cã d÷ liÖu ®Ó cËp nhËt vµ khai th¸c. Cã cÇn ph¶i t¹o CSDL kh«ng? V× sao? * CSDL §äc SGK trang 7-8 cho biÕt thÕ nµo lµ 1 CSDL, HÖ QTCSDL, Ph©n biÖt 2 kh¸i niÖm nµy C¬ së d÷ liÖu (CSDL-Database) lµ tËp hîp c¸c d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau, chøa th«ng tin cña mét ®èi tîng nµo ®ã (nh trêng häc, bÖnh viÖn, ng©n hµng, nhµ m¸y...), ®îc lu tr÷ trªn bé nhí m¸y tÝnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu khai th¸c th«ng tin cña nhiÒu ngêi sö dông víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. * HÖ QTCSDL PhÇn mÒm gióp ngêi sö dông cã thÓ t¹o CSDL trªn m¸y tÝnh gäi lµ g×? HiÖn nay cã bao nhiªu hÖ qu¶n trÞ CSDL? HÖ QTCSDL: g¾n liÒn víi 1 phÇn mÒm ®Ó x©y dùng cËp nhËt CSDL vµ khai th¸c th«ng tin trong CSDL . PhÇn mÒm nµy ®îc gäi lµ hÖ QTCSDL. * HÖ CSDL: Bao gåm 2 thµnh phÇn: CSDL vµ hÖ QTCSDL Tr¶ lêi: HÖ QTCSDL C¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL phæ biÕn ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn lµ MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, v.v. PhÇn lín c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL kÓ trªn ho¹t H§ 2. Liªn hÖ thùc tÕ, liÖt kª c¸c øng dông ®éng tèt trªn nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau nh Linux, Unix vµ MacOS ngo¹i CSDL trong c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ – X· héi. trõ SQL Server cña Microsoft chØ ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows. 3.d. Mét sè ho¹t ®éng cã sö dông CSDL: -4- Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung - Ph¸t vÊn: H·y cho biÕt mét lÜnh vùc cã khai th¸c CSDL, nªu vÝ dô vÒ ®èi tîng cÇn qu¶n lÝ, vÒ th«ng tin cÇn t×m kiÕm, cÇn b¸o c¸o t¬ng øng? - Ph¸t vÊn: Th«ng qua Internet, chóng ta ®· tõng khai th¸c CSDL cha? - GV kÕt luËn: ViÖc x©y dùng ph¸t triÓn vµ khai th¸c c¸c hÖ CSDL ngµy cµng phæ biÕn trong mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi. Bëi vËy trong mét x· héi v¨n minh, mét c«ng d©n cã tr×nh ®é v¨n hãa phæ th«ng ph¶i hiÓu biÕt nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ khai th¸c CSDL. ThiÕt kÕ, qu¶n trÞ mét hÖ CSDL lµ mét c«ng viÖc h÷u Ých, thó vô trong ngµnh IT. - øng dông CSDL xuÊt hiÖn trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc: + Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o + C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh + Tæ chøc tµi chÝnh + Ng©n hµng + H·ng hµng kh«ng + Tæ chøc viÔn th«ng …. iv. cñng cè - bµi tËp vÒ nhµ 1. Néi dung ®· häc. - Kh¸i niÖm CSDL, hÖ QT CSDL - Mét sè øng dông. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ. Bµi 1, 2, 3, 4 SGK trang 16 Rút kinh nghiệm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... -5- Trường THPT Nam Đàn I TiÕt 3 Ngµy so¹n: 25/08/2012 Bµi 2: HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu I. Môc tiªu - BiÕt kh¸i niÖm hÖ QTCSDL - BiÕt ®îc c¸c chøc n¨ng cña hÖ QTCSDL - BiÕt ®îc vai trß cña con ngêi khi lµm viÖc víi hÖ CSDL - BiÕt c¸c bíc x©y dùng CSDL II. ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ph¬ng ph¸p: - H§ 1: ThuyÕt tr×nh phèi hîp m« pháng, liªn tëng, trùc quan, liªn hÖ thùc tÕ. - H§ 2: M« pháng, thuyÕt tr×nh. - H§ 3: Nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó lµm bµi tËp qua ®ã cã kiÕn thøc - H§ 4: Nghiªn cøu tµi liÖu vµ ®µm tho¹i. 2. Ph¬ng tiÖn: - S¸ch GK tin häc 12, s¸ch gi¸o viªn, m¸y chiÕu, m¸y tÝnh. III. tiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh líp : KiÓm tra sÜ sè 2. KiÓm tra bµi cò: C©u1 : Tr×nh bµy ®Þnh nghÜa cña hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷ CSDL vµ hÖ QTCSDL ? C©u 2: Nªu c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ CSDL? LÊy vÝ dô ®èi víi tÝnh cÊu tróc vµ tÝnh toµn vÑn? Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS H§ 1. T×m hiÓu c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña 1 hÖ qu¶n trÞ CSDL. 1. Chøc n¨ng cña hÖ QTCSDL GV: C«ng viÖc ®Çu tiªn ®Ó lµm viÖc víi CSDL lµ g×? a. Cung cÊp m«i trêng t¹o lËp CSDL GV: Trong m«i trêng lµm viÖc cña Pascal ®Ó khai HS: T¹o lËp CSDL b¸o biÕn i,j lµ kiÓu nguyªn, biÕn k lµ kiÓu thùc ta lµm thÕ nµo? GV: §Ó khai b¸o cÊu tróc b¶n ghi häc sinh cã c¸c trêng: hoten, n¬isinh, gioitinh, toan, ly, hoa trong HS: var i,j: integer; pascal ta lµm thÕ nµo? k: real; - Khai b¸o kiÓu vµ cÊu tróc d÷ liÖu - Khai b¸o c¸c rµng buéc Type Hocsinh=record; - ChØnh söa cÊu tróc Hoten:string[30]; Ngaysinh:string[10]; Gioitinh:Boolean; Doanvien:Boolean; GV: Dïng Access ®Ó minh ho¹ Toan,ly,hoa,van,tin:real; End; ->GV chèt: Thùc chÊt lµ cung cÊp cho ngêi dïng mét ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu HS: Quan s¸t GV: Trong CSDL người ta dùng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu. b. Cung cÊp m«i trêng cËp nhËt vµ khai th¸c d÷ HS: ghi bµi liÖu GV: C«ng viÖc tiÕp theo sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc cÊu tróc cña CSDL lµ g×? - Thao t¸c cËp nhËt d÷ liÖu (nhËp, söa, xo¸) - Khai th¸c(s¾p xÕp, t×m kiÕm, kÕt xuÊt b¸o HS: NhËp d÷ liÖu? c¸o..) GV: Dïng Access hoÆc excel ®Ó m« t¶ GV: Cung cÊp cho ngêi dïng mét ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu -6- Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung c. Cung cÊp c«ng cô kiÓm so¸t, ®iÓu khiÓn truy cËp vµo CSDL Th«ng qua ng«n ng÷ ®×Òu khiÓn d÷ liÖu ®Ó ®¶m b¶o: - Ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn sù truy cËp kh«ng ®îc phÐp GV: Chøc n¨ng nµy ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu nµo cña hÖ CSDL? - Duy tr× tÝnh nhÊt qu¸n cña d÷ liÖu GV: Em lÊy vÝ dô vÒ tÝnh nhÊt qu¸n cña d÷ liÖu? - Tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn c¸c truy cËp ®ång thêi. GV: LÊy vÝ dô viÖc truy cËp ®ång thêi. - Kh«i phôc CSDL khi cã sù cè ë phÇn cøng vµ phÇn mÒm. - Qu¶n lÝ c¸c m« t¶ d÷ liÖu. H§ 2. T×m hiÓu mét sè vai trß cña con ngêi khi lµm viÖc víi hÖ CSDL 3. Vai trß cña con ngêi khi lµm viÖc víi c¸c hÖ CSDL: a) Ngêi QT CSDL: lµ mét ngêi hay mét nhãm ngêi ®îc trao quyÒn ®iÒu hµnh hÖ CSDL: - ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt CSDL, hÖ QTCSDL, vµ c¸c phÇn mÒm cã liªn quan. - CÊp ph¸t c¸c quyÒn truy cËp CSDL - Duy tr× c¸c ho¹t ®éng hÖ thèng nh»m tháa m·n c¸c yªu cÇu cña c¸c øng dông vµ cña ngêi dïng. b) Ngêi lËp tr×nh øng dông: Nguêi sö dông cã am hiÓu vÒ mét hÖ QTCSDL nµo ®ã, dïng ng«n ng÷ cña hÖ QTCSDL nµy ®Ó t¹o mét giao diÖn th©n thiÖn qua ch¬ng tr×nh øng dông dÔ sö dông ®Ó thùc hiÖn mét sè thao t¸c trªn CSDL tïy theo nhu cÇu. c) Ngêi dïng : (cßn gäi ngêi dïng ®Çu cuèi) Lµ ngêi cã thÓ kh«ng am hiÓu g× vÒ hÖ QTCSDL nhng sö dông giao diÖn th©n thiÖn do ch¬ng tr×nh øng dông t¹o ra ®Ó nhËp d÷ liÖu vµ khai th¸c CSDL. H§ 3. H×nh thµnh hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ quy tr×nh x©y dùng mét CSDL 4. C¸c bíc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ChuyÓn ý: Mét CSDL cña mét tæ chøc cã vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc ®ã. Bëi vËy viÖc x©y dùng mét CSDL thêng ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh khoa häc. Yªu cÇu HS theo dâi SGK Ph¸t vÊn: V× sao khi x©y dùng mét CSDL ph¶i cã bíc kh¶o s¸t? Bíc 1: Kh¶o s¸t Bíc 2: ThiÕt kÕ Bíc 3: KiÓm thö HS: Quan s¸t HS: TÝnh an toµn vµ b¶o mËt th«ng tin HS: Tr¶ lêi HS: Nghe gi¶ng Vai trß cña con ngêi (nãi chung) ®èi víi hÖ CSDL? HS: Nghiªn cøu SGK nªu vai trß cña tõng ngêi. - DL ph¶i ph¶n ¸nh ®óng vµ ®Çy ®ñ ho¹t ®éng cña tæ chøc. - Ph¶i hiÓu ®îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra cña qu¶n lý. -> CÇn kh¶o s¸t. V. Cñng cè - bµi tËp Truy vÊn lµ g×? Cßn gäi lµ truy hái: dïng c¸c c©u hái ®Æt ra ë phÇn mÒm øng dông dùa vµo yªu cÇu khai th¸c th«ng tin ®Ó yªu cÇu hÖ QTCSDL tiÕp nhËn truy vÊn vµ truy xuÊt d÷ liÖu mét c¸ch tù ®éng. §Æt 3 c©u truy vÊn ®Ó khai th¸c th«ng tin vÒ HS? KÕt xuÊt lµ g×? Qu¸ tr×nh t¹o ra kÕt qu¶ : th«ng tin muèn t×m kiÕm. -7- Trường THPT Nam Đàn I C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ: C©u 1: Em hiÓu thÕ nµo vÒ thao t¸c cËp nhËt . C©u 2: H·y ph©n nhãm c¸c thao t¸c trªn CSDL, nãi râ chi tiÕt c¸c thao t¸c ®ã lµ g×? C©u 3: V× sao hÖ QTCSDL cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn sù truy cËp kh«ng ®îc phÐp.? H·y nªu vÝ dô ®Ó minh häa cho gi¶i thÝch C©u 4:Vai trß cña con ngêi trong mèi t¬ng t¸c gi÷a c¸c thµnh phÇn CSDL. Em muèn gi÷ vai trß g× khi lµm viÖc víi c¸c hÖ CSDL? V× sao C©u 5: Trong c¸c chøc n¨ng cña hÖ QTCSDL chøc n¨ng nµo lµ quan träng nhÊt, v× sao? C©u 6:Dùa vµo S¬ ®å chi tiÕt m« t¶ sù t¬ng t¸c cña hÖ QTCSDL em h·y m« t¶ s¬ lîc vÒ ho¹t ®éng cña mét hÖ QTCSDL.. Rút kinh nghiệm ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... -8- Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung TiÕt 4 BµI TËP Vµ THùC HµNH 1 i. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Ngµy so¹n: 26/08/2012 - BiÕt x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn lµm trong ho¹t ®éng QL mét c«ng viÖc ®¬n gi¶n. - BiÕt mét sè c«ng viÖc c¬ b¶n khi x©y dùng mét CSDL ®¬n gi¶n. 2. Kü n¨ng: - Bíc ®Çu h×nh thµnh kÜ n¨ng kh¶o s¸t thùc tÕ cho øng dông CSDL. 3. T tëng, t×nh c¶m - X¸c ®Þnh th¸i ®é nghiªm tóc trong häc tËp khi lµm quen víi nhiÒu quy ®Þnh nghiªm ngÆt khi x©y dùng mét CSDL ®¬n gi¶n. - Cã ý thøc cè g¾ng häc tËp vît qua nh÷ng lóng tóng, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh x©y dùng CSDL; II. ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ph¬ng ph¸p: - KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc nh thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, thao t¸c mÉu, gi¶i thÝch. - Tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng phßng m¸y ®Ó HS cã thÓ chñ ®éng t×m hiÓu hÖ CSDL. 2. Ph¬ng tiÖn: - SGK Tin häc 12, vë ghi; S¸ch tham kh¶o vÒ hÖ CSDL nÕu cã; - M¸y chiÕu, phßng m¸y; H×nh ¶nh vÒ c¸c b¶ng: + B¶ng tacgia Magt hoten ngsinh ngmat tieusu + B¶ng sach masach tensach loaisach +B¶ng hocsinh mathe hoten + B¶ng phieumuon mathe Sophieu nxb ngsinh mamxb gioitinh ngaymuon giatien Lop ngaycantra Matg Ngaycap masach noidung diachi slmuon + B¶ng trasach Sophieu ngaytra sobienbanghisuco + B¶ng hoadon Sohoadon masach Soluongthanhli + B¶ng thanhli So_bbtl Masach Soluongthanhli + B¶ng denbu So_bbdb masach Sldenbu Tiendenbu - Néi quy th viÖn, mét sè mÉu thÎ th viÖn, mÉu phiÕu mîn - tr¶ s¸ch, mÉu sæ qu¶n lÝ s¸ch cña th viÖn trêng THPT. iii. ho¹t ®éng d¹y häc 1. Ho¹t ®éng 1: Thùc hiÖn bµi tËp 1. a. Môc tiªu: - Gióp häc sinh biÕt c¸c néi quy th viÖn, thÎ th viÖn, phiÕu mîn – tr¶ s¸ch, mÉu sæ qu¶n lÝ s¸ch cña th viÖn trêng THPT. - Gióp häc sinh biÕt ®îc c¸c yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý th viÖn. b. Néi dung: -9- Trường THPT Nam Đàn I - T×m hiÓu néi quy th viÖn, thÎ th viÖn, phiÕu mîn – tr¶ s¸ch, mÉu sæ qu¶n lÝ s¸ch cña th viÖn trêng THPT. c. Mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thùc hiÖn - §Ó tr¸nh mÊt nhiÒu thêi gian, häc sinh ph¶i tù t×m hiÓu ë th viÖn cña trêng - Nªn nªu c¸c ®iÓm chÝnh nhÊt ®Ó häc sinh biÕt c¸c rµng buéc trong CSDL sÎ ®îc x©y dùng sau nµy: thêi h¹n mîn s¸ch, sè lîng s¸ch ®îc mîn mçi lÇn, ... d. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm 1 tr×nh bµy néi - §¹i diÖn cña tõng nhãm lªn tr×nh bµy. Thµnh quy th viÖn tríc líp viªn cña tõng nhãm cã thÓ bæ sung, gãp ý. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm 2 tr×nh bµy mÉu - MÉu thÎ: m· thÎ, hä vµ tªn häc sinh, ngµy thÎ th viÖn sinh, noi sinh, giíi tÝnh, líp, ®Þa chØ. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm 3 tr×nh bµy phiÕu - PhiÕu mîn/ tr¶ s¸ch: sè phiÕu, ngµy mîn, mîn – tr¶ s¸ch. ngµy tr¶, hä vµ tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, líp. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm 4 tr×nh bµy sæ - Sæ qu¶n lý s¸ch: m· s¸ch, tªn s¸ch, sã lîng. qu¶n lý s¸ch. 2. Ho¹t ®éng 2: Thùc hiÖn bµi tËp 2. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña th viÖn. - Häc sinh biÕt x¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng cÇn cã cña hÖ thèng qu¶n lý th viÖn: Mua vµ nhËp s¸ch vµo th viÖn, thanh lÝ s¸ch, cho mîn s¸ch, nhËn tr¶ s¸ch, kiÓm kª s¸ch, ... b. Néi dung: - KÓ tªn c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña th viÖn. c. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Yªu cÇu häc sinh liÖt kª tÊt c¶ c¸c ®èi tîng cã liªn quan ®Õn CSDL. - Chia líp thµnh 3 nhãm ®¹i diÖn cho 3 ®èi tîng chÝnh liªn quan ®Õn CSDL ®Ó th¶o luËn - Yªu cÇu tõng nhãm liÖt kª c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña nhãm m×nh vµ gi¶i thÝch ý nghÜa cña mçi ho¹t ®éng ®ã. - ChuÈn hãa l¹i kiÕn thøc cho mçi nhãm, nhËn xÐt, khuyÕn khÝch ý thøc tÝch cùc s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn trong nhãm. Ho¹t ®éng cña häc sinh - Ngêi ®äc s¸ch, ngêi thñ th, ngêi qu¶n lý. - Nhãm thñ th: cho mîn s¸ch, kiÓm kª s¸ch. - Nhãm ngêi qu¶n lý: mua s¸ch, nhËp s¸ch, thanh lÝ s¸ch. - Nhãm ngêi ®äc s¸ch: mîn s¸ch, tr¶ s¸ch. - §ai diÖn nhãm tr×nh bµy. - Theo dâi nhËn xÐt cña gi¸o viªn ®Ó rót ra kiÕn thøc cÇn thiÕt. 3. Ho¹t ®éng 3. Thùc hiÖn bµi tËp 3. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸c ®èi tîng cÇn qu¶n lÝ trong th viÖn, tõ ®ã hiÓu thªm c¸ch x¸c ®Þnh d÷ liÖu cÇn lu tr÷ khi x©y dùng CSDL th viÖn. b. Néi dung: - LiÖt kª c¸c ®èi tîng cÇn qu¶n lÝ khi x©y dùng CSDL qu¶n lÝ s¸ch vµ mîn/tr¶ s¸ch. + Ngêi ®äc: hä vµ tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, líp, ®Þa chØ, sè thÎ mîn, ngµy cÊp thÎ, ghi chó. + S¸ch: m· s¸ch, tªn s¸ch, lo¹i s¸ch, nhµ xuÊt b¶n, n¨m xuÊt b¶n, gi¸ tiÒn, m· t¸c gi¶, tãm t¾t néi dung s¸ch. + T¸c gi¶: m· t¸c gi¶, hä vµ tªn t¸c gi¶, ngµy sinh. c. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - H·y liÖt kª c¸c ®èi tîng cÇn qu¶n lÝ trong th - Ngêi ®äc, t¸c gi¶, s¸ch, ... viÖn. - 10 - Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung - Chia líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn, mçi nhãm - Th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi ®¹i diÖn cho 1 lo¹i ®èi tîng + Yªu cÇu nhãm 1 liÖt kª th«ng tin vÒ ngêi + Ngêi ®äc: Hä tªn, ngµy sinh, sè thÎ mîn, ®äc. ngµy mîn, tªn s¸ch. + S¸ch: T¸c gi¶, m· s¸ch, tªn s¸ch. + Yªu cÇu nhãm 1 liÖt kª th«ng tin vÒ s¸ch. + Yªu cÇu nhãm 1 liÖt kª th«ng tin vÒ t¸c gi¶. + T¸c gi¶: M· t¸c gi¶, hä vµ tªn t¸c gi¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy tríc líp vµ - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. nhãm kh¸c cho nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - ChuÈn hãa l¹i kiÕn thøc cho mçi nhãm, nhËn - Theo dâi nhËn xÐt cña gi¸o viªn ®Ó rót ra xÐt. kiÕn thøc cÇn thiÕt. 4. Ho¹t ®éng 4: Thùc hiÖn bµi tËp 4. a. Môc tiªu: - Gióp häc sinh biÕt x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng d÷ liÖu nµo cÇn lu tr÷ vµ bíc ®Çu thiÕt kÕ CSDL. b. Néi dung: - CSDL nªu trªn cÇn nh÷ng b¶ng nµo? Mçi b¶ng cÇn nh÷ng cét nµo? c. Mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thùc hiÖn: - Cã thÓ nªu c¸c c©u hái gîi ý: + Cã nh÷ng ®èi tîng nµo cÇn qu¶n lÝ? + Trong mçi ®èi tîng ®ã cÇn qu¶n lÝ nh÷ng th«ng tin nµo? - Nªn híng dÉn häc sinh h×nh thµnh c¸c c©u hái ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®a c¸c th«ng tin vµo tõng b¶ng, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c b¶ng. d. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Nªu c©u hái gîi ý: Theo em CSDL nªu trªn cÇn cã nh÷ng b¶ng nµo? - Trong mçi b¶ng ®ã cÇn qu¶n lÝ nh÷ng th«ng tin nµo? cã nh÷ng cét nµo? - Bæ sung thªm c¸c b¶ng mµ gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ ®Ó bæ sung thiÕu sãt cho häc sinh - Khi cÊp mét thÎ mîn cho mét ngêi ®äc míi th× cÇn cËp nhËt b¶ng nµo? - Khi mét ngêi ®äc mîn s¸ch cÇn cËp nhËt b¶ng nµo? - Trong b¶ng phieumuon, th«ng tin ngµy cÇn tr¶ ph¶i chÞu rµng buéc nµo? - Khi mét ngêi ®äc tr¶ s¸ch cÇn cËp nhËt b¶ng nµo? - Khi cã hãa ®¬n nhËp s¸ch míi th× cÇn cËp nhËt b¶ng nµo? - Gäi häc sinh bæ sung gãp ý. Gi¸o viªn chuÈn hãa nh÷ng thiÕu sãt nÕu cã cuÈ häc sinh. Ho¹t ®éng cña häc sinh - B¶ng Sach: tacgia, masach, tensach. - B¶ng nguoidoc: Hoten, mathe, ngaysinh, ngaymuon, ... - B¶ng hocsinh, phieumuon. - B¶ng hocsinh, phieumuon, sach, tacgia. - Ngµy cÇn tr¶ ph¶i lín h¬n ngµy mîn - B¶ng hocsinh, trasach, sach, tacgia. - B¶ng hoadon, sach. IV. Cñng cè vµ híng dÉn ë nhµ: - Híng dÉn ë nhµ: §äc thªm bµi: “S¬ lîc lÞch sö CSDL”, chuÈn bÞ cho tiÕt Bµi tËp vµ ¤n tËp ch¬ng 1; Rót kinh nghiÖm .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - 11 - Trường THPT Nam Đàn I TiÕt 5 Bµi tËp Ngµy so¹n:27/08/2012 i. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - Häc sinh n¾m c¸c kh¸i niÖm ®· häc: CSDL, sù cÇn thiÕt ph¶i cã CSDL lu trªn m¸y tÝnh, hÖ QTCSDL?, hÖ CSDL?, mèi t¬ng t¸c gi÷a c¸c thµnh phÇn cña hÖ CSDL, c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ CSDL qua hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ tù luËn.. - BiÕt vai trß cña CSDL trong x· héi hiÖn ®¹i; 2. KÜ n¨ng - Bíc ®Çu h×nh thµnh kÜ n¨ng kh¶o s¸t thùc tÕ cho øng dông CSDL. 3. T tëng, t×nh c¶m - NhËn thøc ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c hÖ CSDL g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Tin häc nh»m gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tiÔn ngµy cµng phøc t¹p. - Mong muèn häc mét hÖ qu¶n trÞ CSDL cô thÓ ®Ó cã kh¶ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng m¸y tÝnh ®iÓn tö; ii. ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ph¬ng ph¸p: KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lÊy vÝ dô minh häa, më réng vµ cñng cè vÊn ®Ò b»ng kiÓm tra ®¸nh gi¸. 2. Ph¬ng tiÖn: - S¸ch GK tin 12, S¸ch GV tin 12, ®Üa chøa c¸c ch¬ng tr×nh minh häa (qu¶n lý häc sinh: gv biªn so¹n), tranh ¶nh chôp s½n. - Phßng m¸y, m¸y chiÕu; iii. ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè 2. KiÓm tra bµi cò: - TiÕt 8: ¤n tËp TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ 1. Gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng vÊn ®Ò cÇn n¾m trong ch¬ng I, ®ã lµ: - Mét CSDL lµ mét tËp hîp c¸c d÷ liÖu: + Ph¸n ¸nh ho¹t ®éng cña 1 tæ chøc; + Lu tr÷ vµ khai th¸c b»ng m¸y tÝnh ®iÓn tö; + NhiÒu ngêi dïng víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. - HÖ qu¶n trÞ CSDL lµ phÇn mÒm cung cÊp m«i trêng thuËn lîi ®Ó: + T¹o lËp CSDL; + CËp nhËt cho CSDL + Khai th¸c CSDL b»ng c¸ch cung cÊp c¸c c«ng cô kiÓm so¸t vµ ®iÒu khiÓn truy cËp vµo CSLD. - C¸c chøc n¨ng cña hÖ qu¶n trÞ CSDL: Cung cÊp m«i trêng t¹o lËp CSDL, m«i trêng cËp nhËt vµ khai th¸c d÷ liÖu, c«ng cô kiÓm so¸t, ®iÒu khiÓn truy cËp vµo CSDL; - Vai trß cña con ngêi khi lµm viÖc víi hÖ CSDL: ngêi qu¶n trÞ CSDL, ngêi lËp tr×nh øng dông, ngêi dïng; - C¸c bíc x©y dùng CSDL: kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, kiÓm thö; H§ 2. Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®Ó «n tËp ch¬ng: C©u 1: H·y nªu c¸c c«ng viÖc thêng gÆp khi xö lÝ th«ng tin cña mét tæ chøc, cho vÝ dô minh häa cho tõng c«ng viÖc ®ã. C©u 2: CSDL lµ g×? Cho vÝ dô? C©u 3: HÖ qu¶n trÞ CSDL lµ g×? cho vÝ dô. C©u 4: Nªu vÝ dô minh häa cho mét vµi yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi hÖ CSDL. H§ 3. ChiÕu b»ng m¸y chiÕu (nÕu cã) hoÆc ph¸t phiÕu, C¸c c©u hái tr¾c nghiÖm, tïy theo trêng hîp ®Ó GV chän mét sè c©u tr¾c nghiÖm kiÓm tra kiÕn thøc häc sinh: C©u 1: Chøc n¨ng cña hÖ QTCSDL a. Cung cÊp c¸ch t¹o lËp CSDL b. Cung cÊp c¸ch cËp nhËt d÷ liÖu, t×m kiÕm vµ kÕt xuÊt th«ng tin c. Cung cÊp c«ng cô kiÓm so¸t ®iÒu khiÓn viÖc truy cËp vµo CSDL - 12 - Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung d. C¸c c©u trªn ®Òu ®óng C©u 2:Thµnh phÇn chÝnh cña hÖ QTCSDL: a. Bé qu¶n lý tËp tin vµ bé xö lÝ truy vÊn b. Bé truy xuÊt d÷ liÖu vµ bé bé qu¶n lý tËp tin c. Bé qu¶n lý tËp tin vµ bé truy xuÊt d÷ liÖu d. Bé xö lý truy vÊn vµ bé truy xuÊt d÷ liÖu C©u 3:Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu bao gåm c¸c lÖnh cho phÐp a. NhËp, söa, xãa d÷ liÖu b. Khai b¸o cÊu tróc vµ kiÓu d÷ liÖu c. Khai b¸o cÊu tróc d. Khai b¸o kiÓu, cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c rµng buéc trªn c¸c d÷ liÖu C©u 4: Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu lµ mét ng«n ng÷ kh«ng cho phÐp a. T×m kiÕm d÷ liÖu b. KÕt xuÊt d÷ liÖu c. CËp nhËt d÷ liÖu d. Ph¸t hiÖn vµ ng¨n chËn sù truy cËp kh«ng ®îc phÐp C©u 5:Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu bao gåm c¸c lÖnh cho phÐp a. M« t¶ c¸c ®èi tîng ®îc lu tr÷ trong CSDL b. §¶m b¶o tÝnh ®éc lËp d÷ liÖu c. Khai b¸o kiÓu, cÊu tróc, c¸c rµng buéc trªn d÷ liÖu cña CSDL d. Phôc håi d÷ liÖu tõ c¸c lçi hÖ thèng C©u 6: §Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn d÷ liÖu, ta sö dông : a. Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu b. Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu C©u 7: Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu bao gåm c¸c lÖnh cho phÐp a. Khai b¸o kiÓu, cÊu tróc, c¸c rµng buéc trªn d÷ liÖu cña CSDL b. NhËp, söa xãa d÷ liÖu c. CËp nhËt, d÷ liÖu d. C©u b vµ c C©u 8: H·y cho biÕt c¸c lo¹i thao t¸c trªn CSDL a. Thao t¸c trªn cÊu tróc d÷ liÖu b. Thao t¸c trªn néi dung d÷ liÖu c. Thao t¸c t×m kiÕm, tra cøu th«ng tin, kÕt xuÊt b¸o c¸o d. C¶ ba c©u trªn C©u 9:Trong mét c«ng ty cã hÖ thèng m¹ng néi bé ®Ó sö dông chung CSDL, nÕu em ®îc giao quyÒn tæ chøc nh©n sù, em cã quyÕt ®Þnh ph©n c«ng mét nh©n viªn ®¶m tr¸ch c¶ 03 vai trß:lµ ngêi QTCSDL, võa lµ nguêi lËp tr×nh øng dông, võa lµ ngêi dïng kh«ng? a. Kh«ng ®îc b. Kh«ng thÓ c. §îc d. Kh«ng nªn C©u 10: Ngêi nµo cã vai trß quan träng trong vÊn ®Ò ph©n quyÒn h¹n truy cËp sö dông CSDL trªn m¹ng m¸y tÝnh. a. Ngêi dïng cuèi b. Ngêi lËp tr×nh c. Nguêi qu¶n trÞ CSDL d. C¶ ba ngêi trªn C©u 11: Ngêi nµo cã vai trß quan träng trong vÊn ®Ò sö dông phÇn mÒm øng dông phôc vô nhu cÇu khai th¸c th«ng tin a. Ngêi lËp tr×nh b. Ngêi dïng cuèi c. Ngêi QTCSDL d. C¶ ba ngêi trªn. C©u 12: Ngêi nµo ®· t¹o ra c¸c phÇn mÒm øng dông ®¸p øng nhu cÇu khai th¸c th«ng tin tõ CSDL a. Ngêi lËp tr×nh øng dông c. Ngêi QTCSDL b. Ngêi dïng cuèi d. C¶ ba ngêi trªn C©u 13: §iÓm kh¸c biÖt gi÷a CSDL vµ hÖ QTCSDL a. CSDL chøa hÖ QTCSDL b. CSDL lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh, cßn hÖ QTCSDL lµ d÷ liÖu m¸y tÝnh c. HÖ QTCSDL lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh, CSDL lµ d÷ liÖu m¸y tÝnh d. C¸c c©u trªn ®Òu sai C©u 14: CSDL vµ hÖ QTCSDL gièng nhau ë ®iÓm a. §Òu lu lªn bé nhí trong cña m¸y tÝnh b. §Òu lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh c. §Òu lµ phÇn cøng m¸y tÝnh d. §Òu lu lªn bé nhí ngoµi cña m¸y tÝnh C©u 15: Cho biÕt ph¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o viÖc chia sÎ CSDL cã thÓ thùc hiÖn ®îc a. M¸y tÝnh b. HÖ QTCSDL c. CSDL d. M¸y tÝnh vµ ph¬ng tiÖn kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh - 13 - Trường THPT Nam Đàn I H§ 4. Nh¾c nhë - dÆn dß. Nh¾c HS chuÈn bÞ TiÕt 6. lµm bµi tËp ch¬ng 1, kiÓm tra 15 phót. Rót kinh nghiÖm .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - 14 - Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung TiÕt 6 Bµi tËp Ngµy so¹n: 08/09/2012 i. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - Lµm c¸c bµi tËp trong SGK ®Ó häc sinh n¾m c¸c kh¸i niÖm ®· häc: CSDL, sù cÇn thiÕt ph¶i cã CSDL lu trªn m¸y tÝnh, hÖ QTCSDL?, hÖ CSDL?, mèi t¬ng t¸c gi÷a c¸c thµnh phÇn cña hÖ CSDL, c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ CSDL qua hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ tù luËn.. 2. KÜ n¨ng - Bíc ®Çu h×nh thµnh kÜ n¨ng kh¶o s¸t thùc tÕ cho øng dông CSDL. 3. T tëng, t×nh c¶m - NhËn thøc ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c hÖ CSDL g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Tin häc nh»m gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tiÔn ngµy cµng phøc t¹p. - Mong muèn häc mét hÖ qu¶n trÞ CSDL cô thÓ ®Ó cã kh¶ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng m¸y tÝnh ®iÓn tö; ii. ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ph¬ng ph¸p: - KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lÊy vÝ dô minh häa, më réng vµ cñng cè vÊn ®Ò b»ng kiÓm tra ®¸nh gi¸. 2. Ph¬ng tiÖn: - S¸ch GK tin 12, S¸ch GV tin 12, ®Üa chøa c¸c ch¬ng tr×nh minh häa (qu¶n lý häc sinh: gv biªn so¹n), tranh ¶nh chôp s½n. - Phßng m¸y, m¸y chiÕu; Iii. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè. 2. Híng dÉn gi¶i c¸c bµi tËp SGK Ho¹t ®éng cña gv vµ hs Néi dung C©u hái 1: (trang 16): Nªu mét øng dông Gîi ý: Trong CSDL ®ã cã nh÷ng th«ng tin g×? CSDL cña mét tæ chøc mµ em biÕt? CSDL phôc vô cho nh÷ng ®èi tîng nµo? vÒ vÊn GV: Yªu cÇu HS ®äc c©u hái. ®Ò g×? Siªu thÞ qu¶n lÝ g×? D÷ liÖu ph¸n ¸nh nh÷ng VD1: Qu¶n lý Siªu thÞ cÇn cã CSDL ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu ph¸n ¸nh c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp hµng, th«ng tin g×? mua hµng, thèng kª hµng tån kho, hµng b¸n ch¹y vµ doanh thu tõng k×. VD2: BÖnh viÖn cÇn cã CSDL ®Ó lu tr÷ th«ng tin cña bÖnh nh©n nh: C¸c bÖnh tiÒn sö cña BÖnh viÖn cÇn CSDL ®Ó lµm g×? §ã lµ nh÷ng th«ng tin g×? bÖnh nh©n, qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ tríc ®ã, … ®Ó cã thÓ ®a ra ph¬ng ph¸p ch÷a bÖnh thÝch hîp. Ngoµi ra cßn cã thÓ xuÊt hãa ®¬n, th«ng kª sè C©u hái 2: H·y ph©n biÖt CSDL víi hÖ qu¶n ngêi m¾c bÖnh. trÞ CSDL? Kh¸i niÖm CSDL, VD - NhÊn m¹nh “d÷ liÖu” vµ “ch¬ng tr×nh” Kh¸i niÖm hÖ qu¶n trÞ CSDL, VD C©u hái 3 (trang 16): Gi¶ sö ph¶i x©y dùng mét CSDL ®Ó qu¶n lÝ mîn / tr¶ s¸ch ë th viÖn. Theo em cÇn ph¶i lu tr÷ nh÷ng th«ng tin g×? H·y cho biÕt nh÷ng viÖc ph¶i lµm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lÝ cña ngêi thñ th? Ho¹t ®éng cña gv vµ hs GV: Nªu c©u hái, gîi ý cho HS Néi dung Gîi ý: §Ó x©y dùng mét CSDL qu¶n lÝ mîn, tr¶ s¸ch, ta ph¶i lu tr÷ c¸c th«ng tin sau: - 15 - Trường THPT Nam Đàn I Th«ng tin ®éc gi¶: M· ®éc gi¶, hä vµ tªn, ®¬n vÞ, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, ngµy mua thÎ, ngµy hÕt h¹n. Th«ng tin s¸ch: M· s¸ch, tªn s¸ch, thÓ lo¹i, t¸c gi¶, NXB, sè trang … Mîn tr¶ s¸ch: M· mîn tr¶, m· ®éc gi¶, m· s¸ch, sè s¸ch mîn, ngµy mîn, ngµy hÑn tr¶, t×nh tr¹ng s¸ch … Vi ph¹m: M· mîn tr¶, lÝ do vi ph¹m, sè tiÒn ph¹t.  §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu qu¶n lÝ cña thñ th, hÖ qu¶n trÞ CSDL cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - Qu¶n lÝ th«ng tin ®éc gi¶: Thªm ®éc gi¶, lo¹i bá ®éc gi¶, thay ®æi th«ng tin ®éc gi¶, cho phÐp ®éc gi¶ ®¨ng nhËp hÖ thèng. - Qu¶n lÝ s¸ch: + NhËp s¸ch (thªm, lo¹i bá, söa th«ng tin s¸ch) + T×m kiÕm s¸ch: T×m kiÕm theo tªn s¸ch, lo¹i s¸ch, theo t¸c gi¶, nhµ xuÊt b¶n, … - Qu¶n lÝ mîn - tr¶: T¹o phiÕu mîn, phiÕu tr¶, phiÕu ph¹t, … - Chøc n¨ng thèng kª - b¸o c¸o: + Thèng kª s¸ch trong th viÖn: S¸ch mîn nhiÒu nhÊt, s¸ch ®· hÕt; + Thèng kª s¸ch ®îc mîn, ®îc tr¶. - B¶o mËt: Ph©n quyÒn cho c¸c nh©n viªn (thñ th, ®éc gi¶, …) C©u hái 1 (trang 20): Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa DL trong mét hÖ qu¶n trÞ CSDL cho phÐp ta lµm nh÷ng g×? Ho¹t ®éng cña gv vµ hs Néi dung GV nªu c©u hái, gîi ý cho HS GV nªu c©u hái HS tr¶ lêi, HS kh¸c bæ sung, th¶o luËn Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa DL trong mét hÖ qu¶n trÞ CSDL cho phÐp ngêi dïng: - Khai b¸o biÕn vµ c¸c cÊu tróc DL thÓ hiÖn th«ng tin - Khai b¸o c¸c rµng buéc trªn DL®îc lu tr÷ trong CSDL. C¸c thao t¸c trªn CSDL cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm sau ®©y: - Thao t¸c víi cÊu tróc DL VD: T¹o mét b¶ng ®iÓm HS cña 1 líp, ta cã thÓ chÌn thªm cét kÕt qu¶ vµo CSDL líp. - CËp nhËt: NhËp, söa, xãa DL. C¸c thao t¸c nµy chØ t¸c ®éng trªn DL. - Khai th¸c th«ng tin: T×m kiÕm, s¾p xÕp d÷ liÖu vµ kÕt xuÊt b¸o c¸o. C©u hái 4 (trang 20): Khi lµm viÖc víi c¸c hÖ CSDL, em muèn gi÷ vai trß g×? v× sao? Ho¹t ®éng cña gv vµ hs Néi dung GV yªu cÇu HS ®äc c©u hái, ®éng viªn HS tr¶ lêi, t«n träng c¸c sù lùa chon kh¸c nhau cña HS. HS tr¶ lêi, cã thÓ cã nh÷ng lùa chän kh¸c nhau. GV Ph©n tÝch vai trß mµ HS chän, vai trß nµo còng tèt. Vai trß cña con ngêi khi lµm viÖc víi hÖ CSDL: - Ngêi lËp tr×nh øng dông - Ngêi Qu¶n trÞ - Ngêi dïng - 16 - Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung KiÓm tra 15 phót: 1. Ma trËn ®Ò Chñ ®Ò Kh¸i niÖm CSDL, hÖ QTCSDL CËp nhËt d÷ liÖu C¸c chøc n¨ng cña hÖ QTCSDL Vai trß cña con ngêi NhËn biÕt TL Sè c©u §iÓm 1,2,4,5 8 6,7,9 10 Møc ®é nhËn thøc Th«ng hiÓu VËn dông TL TL Sè c©u §iÓm Sè c©u §iÓm 3 Tæng §iÓm 5 1 3 1 10 2. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1:C¬ së d÷ liÖu (CSDL) lµ : a. TËp hîp d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau theo mét chñ ®Ò nµo ®ã ®îc lu trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó ®¸p øng nhu cÇu khai th¸c th«ng tin cña nhiÒu ngêi. b. TËp hîp d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau theo mét chñ ®Ò nµo ®ã ®îc ghi lªn giÊy. c.TËp hîp d÷ liÖu chøa ®ùng c¸c kiÓu d÷ liÖu: ký tù, sè, ngµy/giê, h×nh ¶nh... cña mét chñ thÓ nµo ®ã. d. TËp hîp d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau theo mét chñ ®Ò nµo ®ã ®îc lu trªn giÊy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu khai th¸c th«ng tin cña nhiÒu ngêi. C©u 2: H·y nªu c¸c u ®iÓm khi sö dông CSDL trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö: a. Gän, nhanh chãng b. Gän, thêi sù (CËp nhËt ®Çy ®ñ, kÞp thêi...) c. Gän, thêi sù, nhanh chãng d. Gän, thêi sù, nhanh chãng, nhiÒu nguêi cã thÓ sö dông chung CSDL C©u 3: Ho¹t ®éng nµo sau ®©y cã sö dông CSDL a. B¸n hµng b. B¸n vÐ m¸y bay c. Qu¶n lý häc sinh trong nhµ trêng d. TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 4: HÖ qu¶n trÞ CSDL lµ: a. PhÇn mÒm dïng t¹o lËp CSDL b. PhÇn mÒm ®Ó thao t¸c vµ xö lý c¸c ®èi tîng trong CSDL c. PhÇn mÒm dïng t¹o lËp, lu tr÷ vµ khai th¸c mét CSDL d. PhÇn mÒm dïng t¹o lËp, lu tr÷ mét CSDL C©u 5: C¸c thµnh phÇn cña hÖ CSDL gåm: a. CSDL, hÖ QTCSDL b. CSDL, hÖ QTCSDL, con ngêi c. Con ngêi, CSDL, phÇn mÒm øng dông d. Con ngêi, phÇn mÒm øng dông, hÖ QTCSDL, CSDL C©u 6: Chøc n¨ng cña hÖ QTCSDL a. Cung cÊp c¸ch t¹o lËp CSDLvµ c«ng cô kiÓm so¸t, ®iÒu khiÓn viÖc truy cËp vµo CSDL. b. Cung cÊp c¸ch cËp nhËt d÷ liÖu, t×m kiÕm vµ kÕt xuÊt th«ng tin c. Cung cÊp c¸ch khai b¸o d÷ liÖu d. c©u a vµ b C©u 7: §Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn d÷ liÖu, ta sö dông : a. Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu b. Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu C©u 8: Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu bao gåm c¸c lÖnh cho phÐp a. Khai b¸o kiÓu, cÊu tróc, c¸c rµng buéc trªn d÷ liÖu cña CSDL b. NhËp, söa xãa d÷ liÖu c. CËp nhËt d÷ liÖu d. C©u b vµ c C©u 9: H·y cho biÕt c¸c lo¹i thao t¸c trªn CSDL a. Thao t¸c trªn cÊu tróc d÷ liÖu b. Thao t¸c trªn néi dung d÷ liÖu c. Thao t¸c t×m kiÕm, tra cøu th«ng tin, kÕt xuÊt b¸o c¸o d. C¶ ba c©u trªn C©u 10: Ngêi nµo cã vai trß quan träng trong vÊn ®Ò ph©n quyÒn h¹n truy cËp sö dông CSDL trªn m¹ng m¸y tÝnh. a. Ngêi dïng cuèi b. Ngêi lËp tr×nh c. Nguêi qu¶n trÞ CSDL d. C¶ ba ngêi trªn - 17 - Trường THPT Nam Đàn I §¸p ¸n (Mçi ®¸p ¸n ®óng 1®) C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n 1 2 3 4 5 A D C B D 6 7 8 9 10 D D A D D 11 12 13 14 15 C D C B D 16 17 18 19 20 D D C A A Rót kinh nghiÖm .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - 18 - Tin học 12. Gv: Trần Văn Trung TiÕt 7,8 Ngµy so¹n: 10/09/2012 CH¦¥NG ii: hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu microsoft access Bµi 3: GIíI THIÖU MICROSOFT ACCESS I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - HiÓu c¸c chøc n¨ng chÝnh cña Access: T¹o lËp b¶ng, thiÕt lËp mèi liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng, cËp nhËt vµ kÕt xuÊt th«ng tin. - BiÕt bèn ®èi tîng c b¶n trong Access: B¶ng (Table), mÉu hái (Query), biÓu mÉu (Form), b¸o c¸o (Report) - BiÕt cã hai chÕ ®é lµm viÖc víi c¸c ®èi tîng: ChÕ ®é thiÕt kÕ, chÕ ®é trang d÷ liÖu. - BiÕt khëi ®éng Access, t¹o mét CSDL míi hoÆc më mét CSDL ®· cã. BiÕt kÕt thóc lµm viÖc víi Access 2. KÜ n¨ng: - Häc sinh cã thÓ liªn hÖ c¸c bµi to¸n qu¶n lý trong trêng cïng c¸c c«ng cô qu¶n lý t¬ng øng trong Access. - Häc sinh biÕt mét sè thao t¸c c¬ b¶n: Khëi ®éng vµ kÕt thóc Access, t¹o mét CSDL míi hoÆc më mét CSDL ®· cã, t¹o mét ®èi tîng vµ më mét ®èi tîng. - Häc sinh biÕt hai chÕ ®é lµm viÖc víi c¸c ®èi tîng: chÕ ®é thiÕt kÕ (design view) vµ chÕ ®é trang d÷ liÖu (Datasheet view) - Häc sinh biÕt c¸ch t¹o c¸c ®èi tîng II. ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ph¬ng ph¸p: - H§ 1: §µm tho¹i, m« pháng vµ liªn tëng ®Ó nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm - H§ 2, H§ 3: Trùc quan, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - H§ 4: Ph¬ng ph¸p trùc quan, kØ thuËt m« pháng vµ liªn tëng. 2. Ph¬ng tiÖn: - M¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu projector ®Ó chiÕu c¸c vÝ dô. - CSDL Quanli_hs, b¶ng HOC_SINH, form, query, report. - S¸ch gi¸o khoa. III. tiÕn tr×nh d¹y häc  æn ®Þnh líp häc, kiÓm tra sÜ sè.  KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy c¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ QTCSDL.  Néi dung TiÕt 7: 1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸c kh¶ n¨ng cña Access a. Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu ®îc r»ng Access cã c¸c kh¶ n¨ng chÝnh lµ cung cÊp c¸c c«ng cô t¹o lËp, lu tr÷, cËp nhËt vµ khai th¸c d÷ liÖu. b. Néi dung: - Access cung cÊp kh¶ n¨ng t¹o lËp c¸c CSDL vµ lu tr÷ chóng trªn c¸c thiÕt bÞ nhí. - Access cung cÊp kh¶ n¨ng t¹o biÓu mÉu ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu, t¹o b¸o c¸o thèng kª, tæng hîp hay nh÷ng mÉu hái ®Ó khai th¸c CSDL, gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n qu¶n lÝ. c. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. PhÇn mÒm Microsoft Office Access - Theo dâi liªn tëng. + Lµ hÖ qu¶n trÞ CSDL n»m trong bé phËn phÇm mÒm Microsoft Office cña h·ng Microsoft giµnh cho m¸y tÝnh c¸ nh©n vµ m¸y tÝnh ch¹y trong m¹ng côc bé. 2. Kh¶ n¨ng cña Access a. Nh÷ng kh¶ n¨ng cña Access - Cung cÊp c¸c c«ng cô t¹p lËp, lu tr÷, cËp Ví dụ: - 19 - Trường THPT Nam Đàn I nhËt vµ khai th¸c d÷ liÖu  T¹o lËp c¸c c¬ së d÷ liÖu vµ lu chóng trªn bé nhí. Mét CSDL ®îc t¹o lËp b»ng Access gåm c¸c b¶ng d÷ liÖu vµ mèi liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng ®å.  T¹o biÓu mÉu ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu, t¹o b¸o c¸o thèng kª, tæng kÕt hay nh÷ng mÉu hái ®Ó khai th¸c d÷ liÖu trong CSDL, gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n qu¶n lý b. Ví dụ: §Ó qu¶n lý häc sinh mét líp, chóng ta cÇn t¹o b¶ng víi nh÷ng th«ng tin sau: Hä vµ tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, ®Þa chØ lµ ®oµn viªn hay kh«ng, tæ, ®iÓm tring b×nh c¸c m«n: To¸n, Lý, Ho¸, Tin… C¸c th«ng tin häc sinh ®îc lu vµo hå s¬ Líp. §Õn cuèi häc kú c¨n cø vµo ®iÓm trung b×nh c¸c m«n, gi¸o viªn t¹o b¸o c¸o thèng kª vµ ®¸nh gi¸ häc lùc cña têng häc sinh vµ cña toµn líp. Víi bµi to¸n trªn cã thÓ dïng Access x©y dùng CSDL gióp gi¸o viªn qu¶n lý häc sinh líp m×nh, cËp nhËt th«ng tin, tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n, tÝnh to¸n vµ thèng kª mét c¸ch tù ®éng. 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ®èi tîng chÝnh cña Access a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt cã 4 ®èi tîng chÝnh trong Access:: b¶ng, mÉu hái, biÓu mÉu vµ b¸o c¸o. b. Néi dung: - B¶ng dïng ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu. - MÉu hái dïng ®Ó s¾p xÕp, t×m kiÕm vµ kÕt xuÊt d÷ liÖu x¸c ®Þnh tõ 1 hoÆc nhiÒu b¶ng. - BiÓu mÉu gióp t¹o giao diÖn thuËn tiÖn cho viÖc nhËp vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu - B¸o c¸o ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®Þnh d¹ng , tÝnh to¸n, tæng hîp c¸c d÷ liÖu ®îc chän vµ in ra. c. C¸c bíc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 3. C¸c lo¹i ®èi tîng chÝnh trong Access - Më CSDL Quanli_hs. Më b¶ng HOC_SINH vµ giíi thiªu: B¶ng lµ mét ®èi tîng chÝnh trong Access. + Hái: Chøc n¨ng cña b¶ng? Em cã nhËn xÐt g× vÒ b¶ng? + Mét CSDL cã bao nhiªu b¶ng? Ho¹t ®éng cña häc sinh - Quan s¸t vµ tr¶ lêi + B¶ng dïng ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu + Mçi b¶ng chøa th«ng tin vÒ chñ thÓ cÇn qu¶n lÝ + Mçi b¶ng gåm nhiÒu hµng, nhiÒu cét. + Mét CSDL cã thÓ cã nhiÒu b¶ng. - MÉu hái dïng ®Ó s¾p xÕp, t×m kiÕm vµ kÕt - T¬ng tù cho c¸c ®èi tîng cßn l¹i: mÉu hái, xuÊt d÷ liÖu x¸c ®Þnh tõ 1 hoÆc nhiÒu b¶ng. biÓu mÉu, b¸o c¸o. - BiÓu mÉu gióp t¹o giao diÖn thuËn tiÖn cho viÖc nhËp vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu - B¸o c¸o ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®Þnh d¹ng , tÝnh to¸n, tæng hîp c¸c d÷ liÖu ®îc chän vµ in ra. TiÕt 8: 3. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu mét sè thao t¸c c¬ b¶n trong Access a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt 4 thao t¸c c¬ b¶n trong Access lµ khëi ®éng, t¹o CSDL míi, më CSDL ®· cã, kÕt thóc phiªn lµm viÖc víi Access. - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc viÖc khëi ®éng Access, t¹o ®îc CSDL míi, më ®îc CSDL ®· cã vµ kÕt thóc lµm viÖc víi Access. b. Néi dung: - Khëi ®éng Access - T¹o CSDL míi File -> New -> Blank Database, chän cÞ trÝ lu tÖp, gâ tªn tÖp, nh¸y Create. - Më CSDL ®· cã File -> Open ... - KÕt thóc phiªn lµm viÖc víi Access File -> Exit. c. C¸c bíc tiÕn hµnh: - 20 -
- Xem thêm -