Tài liệu Giáo án tin học 11 chuẩn ktkn_bộ 7

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Ngày soạn: 20/08/2010 CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN GỮ LẬP TRÌNH Tiết 1 Tªn bµi gi¶ng KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. Mục đích, yêu cầu.  Hiểu được khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ.  Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch. Phân biệt được thông dịch và biên dịch.  Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.  Hiểu và phân biệt được các thành phần này. II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phươn pháp đặt vấn đề, hướng dẫn, gợi ý. III. Chuẩn bị 1-Chuẩn bị của giáo viên:- Bảng viết, sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 2-Chuẩn bị của học sinh:- Sách giáo khoa, vở ghi chép và các đồ dùng học tập III. Nội dung lên lớp: 1. Ổn định tình hình lớp.  Giới thiệu làm quen với HS của lớp.  Tạo tâm lý và quan hệ tốt với HS trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên 2. Bài mới HĐ của GV - HS chú ý. HĐ của HS Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - HS lên bảng: + Input: a, b + Output: nghiệm x * Thuật toán: +B1: Nhập a, b; +B2: Nếu a<>0 PT có nghiệm x=-b/a +B3: Nếu a=0, b=0 PT có vô số nghiệm; +B4: Nếu a=0, b<>0 PT vô nghiệm. HS trả lời theo SGK HS: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao. HS: (1-2 hs) Nghe giảng và tự ghi chép HS: + In: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao. + Out: Chương trình trên ngôn ngữ máy. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - HS: Dịch các chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang chương trình viết bằng ngôn ngữ máy. - HS thực hiện yêu cầu của GV. - HS trả lời. - HS trả lời. Ho¹t ®éng 1: * Môc tiªu: Giới thiệu để học sinh nắm được khái niệm lập trình và chương trình dịch. * C¸ch tiÕn hµnh ĐVĐ: Về lập trình các em chỉ mới được tìm hiểu qua bài các bước để giải bài toán trên máy tính chta chưa có khái niệm cụ thể. Còn ngôn ngữ lập trình chúng ta cũng đã tìm hiểu tất cả ở lớp 10. - GV đưa ra ví dụ: Giải PT bậc nhất 1 ẩn: ax + b=0. H?: Em hãy xác định Input, Output và viết thuật toán để giải bài toán trên? - GV giải thích: Việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán đưa vào máy tính giải gọi là lập trình. H?: Lập trình là gì? Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 H?: Vậy có những loại ngôn ngữ lập trình nào? H?: Hãy phân biệt ngôn ngữ bậc cao với các loại ngôn ngữ khác? Phân biệt ngôn ngữ bậc cao: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không phụ thuộc vào loại máy và phải dùng chương trình dịch để chuyển về ngôn ngữ máy. . Dẫn dắt: Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy sẽ thực hiện được ngay, còn chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao thì phải chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được. Công cụ thực hiện chuyển đổi đó gọi là chương trình dịch.. H?: Input, Output của chương trình dịch là gì? H?: Nhiệm vụ quan trọng nhất của chương trình dịch là gì? Ho¹t ®éng 2: Môc tiªu: Học sinh phân biệt thông dịch và biên dịch C¸ch tiÕn hµnh: - Yêu cầu HS đọc ví dụ SGK. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - Gọi HS khác phân tích ví dụ. - H?: Phân biệt hai cách dịch trong ví dụ trên? - H?: Phân biệt th«ng dịch và biên dịch? - - GV còng cè l¹i vÊn ®Ò: 3. Củng cố: * Ba lớp của ngôn ngữ lập trình và các mức của nó. * Vai trò của chươngtrình dịch * Khái niệm biên dịch và thông dịch * Lỗi cú pháp, lỗi ngữ nghĩa 4. Về nhà: * Đọc Bài đọc thêm 1 để tìm hiểu sơ về 1 số ng2 lập trình * Soạn trước phần còn lại của bài 2. Trong đó chú ý các khái niệm mới: tên, hằng, biến. Cách sử dụng nó trong lập trình Ngµy so¹n: 24/08/2010 Tªn bµi gi¶ng: C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nH TiÕt 2 I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸c thµnh phÇn cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nãi chung - BiÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm nh: tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng. 2. Kü n¨ng - Ph©n biÖt ®îc tªn chuÈn víi tªn dµnh riªng vµ tªn tù ®Æt. - Nhí c¸c qui ®Þnh vÒ tªn, h»ng vµ biÕn. - BiÕt ®Æt tªn ®óng, nhËn biÕt tªn sai. 3. Th¸i ®é - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp. II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp , ®å dïng häc tËp. III. Néi dung lªn líp 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò : C©u hái: Em h·y ph©n biÖt th«ng dÞch vµ biªn dÞch? HS lªn b¶ng tr¶ lêi. 3. Néi dung bµi míi Hoạt động của GV 1. Ho¹t ®éng1 - Môc tiªu: Giíi thiÖu c¸c thµnh phÇn cña NNLT - C¸ch tiÕn hµnh: §Æt vÊn ®Ò : Cã nh÷ng yÕu tè nµo dïng ®Ó x©y dùng nªn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt? Hoạt động của HS *HS ®éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi. - B¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt, sè, dÊu. -C¸ch ghÐp c¸c kÝ tù thµnh tõ, phÐp tõ thµnh c©u. - Ng÷ nghÜa cña tõ thµnh c©u. * HS l¾ng nghe vµ ghi nhí. * DiÔn gi¶i : Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng t¬ng tù nh vËy, nã gåm cã c¸c thµnh phÇn : B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. * Chia líp thµnh 3 nhãm, ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm thùc hiÖn mét nhiÖm vô : - H?: H·y nªu c¸c ch÷ c¸i cña b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh? * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp : B¶ng ch÷ c¸i : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z. abcdefhgijklmnopqrstuvwxyz. HÖ ®Õm : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . KÝ hiÖu ®Æc biÖt : -H?: Nªu c¸c kÝ sè trong hÖ ®Õm thËp + - * / = < > [ ] . , _ ; # ^ $ & ( ) { } : “ - Theo dâi kÕt qu¶ cña c¸c nhãm kh¸c vµ bæ sung nh÷ng ph©n? thiÕu sãt . -H?: Nªu mét sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt kh¸c? - TËp trung xem tranh vµ ghi nhí . - Thu phiÕu tr¶ lêi, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - Treo tranh gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ ®Ó tiÓu kÕt ho¹t ®éng nµy. 2 Ho¹t ®éng 2 - Môc tiªu: T×m hiÓu tªn trong NNLT Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - C¸ch tiÕn hµnh: * §Æt vÊn ®Ò : Mäi ®èi tîng trong ch¬ng * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . tr×nh ®Òu ph¶i ®îc ®Æt tªn. - Gåm ch÷ sè, ch÷ c¸i, dÊu g¸ch díi. H?: H·y nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, trang - B¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch díi. 10, ®Ó nªu quy c¸ch ®Æt tªn trong Turbo - §é dµi kh«ng qu¸ 127 . Pascal? * HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi . * Treo tranh chøa c¸c tªn ®óng – sai, yªu A cÇu häc sinh chän tªn ®óng . R12 A 45 A BC 6Pq R12 X#y 45 . * HS nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi . * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK (trang 10 – 11 ) ®Ó biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ tªn giµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp - HS th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp . tr×nh ®Æt . + Tªn dµnh riªng : Lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh - Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm tr×nh quy ®Þnh dïng víi nghÜa x¸c ®Þnh, ngêi lËp tr×nh kh«ng ®bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét lo¹i tªn vµ îc dïng víi ý nghÜa kh¸c . cho vÝ dô . + Tªn chuÈn : Lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi mét ý nghÜa nµo ®ã, ngêi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ®Ó dïng nã víi ý nghÜa kh¸c. + Tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt : Lµ tªn ®îc dïng theo ý nghÜa riªng cña tõng ngêi lËp tr×nh, tªn nµy ®îc khai b¸o tríc khi sö dông. C¸c tªn dµnh riªng. - HS quan s¸t tranh vµ ®iÒn phiÕu häc tËp . - Treo tranh chøa mét sè tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal ®· ®îc chuÈn bÞ s½n : Program Abs Interger Type Xyx Byte tong - Ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ Tªn dµnh riªng : Program type Tªn chuÈn : Abs Interger Byte Tªn tù ®Æt : Xyx Tong Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 yªu cÇu häc sinh mçi nhãm thùc hiÖn : - HS quan s¸t kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c vµ nhËn xÐt, ®¸nh + X¸c ®Þnh tªn giµnh riªng. gi¸ vµ bæ sung. + X¸c ®Þnh tªn chuÈn . - Theo dâi bæ sung cña gi¸o viªn ®Ó hoµn thiÖn kiÕn thøc . + X¸c ®Þnh tªn tù ®Æt . - Thu phiÕu häc tËp cña ba nhãm, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung . - TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch bæ sung thªm cho mçi nhãm ®Ó ®a ra tr¶ lêi ®óng . * HS ®éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi . 3. Ho¹t ®éng 3 - H»ng sè : 50 60.5 - Môc tiªu: Giíi thiÖu vÒ h»ng vµ biÕn - H»ng x©u : “Ha Noi” “A” - C¸ch tiÕn hµnh: * Yªu cÇu häc sinh cho mét sè vÝ dô vÒ - H»ng logic : False h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic. - H»ng sè häc lµ c¸c sè nguyªn vµ sè thùc, cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu . -H?: Em h·y tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ h»ng - H»ng x©u : Lµ chuçi kÝ tù trong bé m· ASCII, ®îc ®Æt sè, h»ng x©u vµ h»ng logic? trong cÆp dÊu nh¸y. - H»ng logic : Lµ gi¸ trÞ ®óng (true) HoÆc sai ( False) . * Quan s¸t b¼ng vµ tr¶ lêi . - H»ng sè : - 32767, 1.5E+2 - H»ng x©u : “QB” “50” * Ghi b¶ng : X¸c ®Þnh h»ng sè vµ h»ng x©u trong c¸c h»ng sau : - 32767 “QB” *HS nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . “50” 1.5E+2 - BiÕn lµ ®¹i lîng ®îc ®Æt tªn dïng ®Ó lu tr÷ gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o nµy cã thÓ ®îc thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng khoa, cho biÕt kh¸i niÖm biÕn . tr×nh ®Òu ph¶i ®îc khai b¸o . -H?: Cho vÝ dô mét biÕn . - VÝ dô hai tªn biÕn lµ : Tong, xyz . * §éc lËp tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi . - Có thÝch ®îc ®Æt gi÷a cÆp dÊu { } hoÆc (* *) dïng ®Ó gi¶i thÝch cho ch¬ng tr×nh râ rµng dÔ hiÓu . - {Lenh xuat du lieu} * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ hco biÕt chøc n¨ng cña chó thÝch HS: Lµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt . trong ch¬ng tr×nh. HS: Kh«ng. V× ®ã lµ dßng chó thÝch . Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - H?: Cho mét vÝ dô vÒ mét dßngchó thÝch . - H?: Tªn biÕn vµ tªn h»ng lµ tªn giµnh riªng hay tªn chuÈn hay tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt ? - H?: C¸c lÖnh ®îc viÕt trong cÆp dÊu {} cã ®îc TP thùc hiÖn kh«ng? V× sao? IV. Tæng kÕt bµi häc 1. Nh÷ng néi dung ®· häc . - Thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh : B¶ng ch÷, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. - Kh¸i niÖm : Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt, h»ng, biÕn vµ chó thÝch. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ . - Lµm bµi tËp 4, 5, 6, s¸ch gi¸o khoa, trang 13 . - Xem bµi ®äc thªm : Ng«n ng÷ Pascal, s¸ch gi¸o khoa, trang 14, 15, 16 . - Xem tríc bµi : CÊu tróc ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 18. - Xem néi dung phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa trang 128 : Mét sè tªn giµnh riªng. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Ngày soạn: 25/08/2010 Tªn bµi gi¶ng BÀI TẬP Tiết 3 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. - Biết vai trò của chương trình dịch. - Biết khái niệm biên dịch và thông dịch. - Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. - Biết các thành phần cơ sở của Pascal: bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến. 2. Kĩ năng: Biết viết hằng và tên đúng trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể. 3. Về tư duy và thái độ: Nhận thức được quá trình phát triển của ngôn ngữ lập trình gắn liền với quá trình phát triển của tin học nhằm giải các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp. Ham muốn học một ngôn ngữ lập trình cụ thể để có khả năng giải các bài toán bằng máy tính điện tử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: chuẩn bị nội dung để giải bài tập cuối chương và một số câu hỏi trắc nghiệm của chương. 2. Học sinh: Ôn lại kiến thức của chương, chuẩn bị bài tập cuối chương. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: SD phương pháp nêu vấn đề, hướng dẫn, gợi mở. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp. 2. Nội dung bài mới Hoạt động 1: Hđ của GV ĐVĐ: Trước khi giải bài tập trong SGK, Hđ của HS các em tự ôn lại một số kiến thức mà - Đọc yêu cầu của câu hỏi và bài tập cuối chương trang 13 chúng ta đã học ở các bài trước dựa trên SGK. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 yêu cầu của câu hỏi trang 13 SGK. H?: Tại sao người ta phải xây dựng các - Suy nghĩ để đưa ra phương án trả lời. ngôn ngữ lập trình bậc cao? - Nhận xét, đánh giá và bổ sung hướng - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi. dẫn cho học sinh trả lời câu hỏi số 1: H?: Biên dịch và thông dịch khác nhau - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi. như thế nào? Phân tích câu trả lời của học sinh. Hoạt động 2: Hđ của GV H?: Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa Hđ của HS tên dành riêng và tên chuẩn? Viết 3 tên Suy nghĩ, trả lời, giải thích đúng quy tắctrong Pascal? - Gọi hs trả lời và cho ví dụ - Phân tích câu trả lời của học sinh. Trả lời H?: Nêu lại quy tắc đặt tên trong Pascal? - Gọi 3 học sinh lên bảng cho ví dụ về tên do người lập trình đặt. Lên bảng *Nhận xét, sửa chữa, góp ý. Chú ý, ghi nhớ Hoạt động 3: Hđ của GV Hđ của HS H?: Hãy cho biết những biểu diễn nào Trả lời giải thích từng câu một dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ trong từng trường hợp: - Nhận xét, giải thích Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Câu hỏi, bài tập về nhà Xem trước Chương 3 gồm các bài: Cấu trúc chương trình và Một số kiểu dữ liệu chuẩn. Xem trước nội dung phụ lục B phần 3: Một số kiểu dữ liệu chuẩn. (trang 129 Sgk) Bài tập kiểm tra trắc nghiệm cuối chương Câu 1:Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau: A. Ngắn gọn hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao. B. Tốc độ thực hiện nhanh hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao. C. Diễn đạt gần với ngôn ngữ tự nhiên. D. Sử dụng trọn vẹn các khả năng của máy tính Câu 2: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau: A. Không phụ thuộc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều loại máy. B. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và nâng cấp. C. Kiểu dữ liệu cà cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán. D. Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này. Câu 3: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau? A. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa. C. Phát hiện được lỗi cú pháp. B. Thông báo lỗi cú pháp. D. Tạo được chương trình dịch. Câu 4: Nhận biết đúng/sai trong Pascal? STT 1 2 3 4 5 6 Tên biến 1hoten Hoten Ho ten Ho_ten Ho-ten1 Hoten1 Đúng(Đ)/Sai(S) S Đ S Đ S Đ Câu 5: Ghép mỗi câu ở cột 1 với một câu thích hợp ở cột 2 trong bảng sau: Cột 1 (1) Biên dịch Cột 2 (A) là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 (2) Thông dịch (B) dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục. (3) Chương trình viết (C) là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trên ngôn ngữ lập trình trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. bậc cao. (4) Biến (d) dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần (5) Hằng thiết. (E) phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Ngày soạn: 04/09/2010 CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Tªn bµi gi¶ng: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Tiết 4 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một NNLT Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và các thành phần 2. Kĩ năng: Nhận biết được thành phần của một chương trình đơn giản II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên Máy tính, máy chiếu projector . Một số chương trình mẫu viết sẵn. 2. Học sinh: Sách giáo khoa III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: SD phương pháp nêu vấn đề, hướng dẫn, gợi mở IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hđ của GV Hđ của HS H?: Phân biệt tên chuẩn và từ khóa? Tên Hs1: Trả lời trước lớp hằng, tên biến thuộc loại tên nào? H?: Cho một số tên biến, hằng đúng qui Hs2: Trình bày trên bảng cách? Hs3: Nhận xét phần trả lời của Hs2 Nhận xét, đánh giá cho điểm 3 hs 2. Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc chung của chương trình . Mục tiêu: Hs biết được cấu trúc chương trình có 2 phần: phần khai báo, phần thân. . Cách tiến hành: H§ của GV H§ của HS 1. Câu hỏi gợi ý: Một bài tập làm văn 1. Suy nghĩ và trả lời. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 thường viết có mấy phần? Các phần có thứ - Có ba phần tự không? - Có thứ tự: mở bài, thân bài, kết luận. H? Tại sao phải chia ra như vậy? * HS trả lời: - Dễ viết, dễ đọc và dễ hiểu nội dung . 2. Y/cầu Hs n/cứu Sgk và trả lời các câu 2. N/cứu sgk, thảo luận và trả lời: hỏi sau: Có 2 phần: -H? Một chương trình có cấu trúc mấy [] phần? 3. Quan sát và trả lời 3. Chiếu lên bảng chương trình: Program vidu; Begin Write(‘ chao cac ban’); Readln; End. - Phần bôi đen là phần thân. Còn lại là phần khai báo. H?: Đâu là phần khai báo và phần thân chương trình? GV: Chương trình trên chỉ là chương trình đơn giản. Để có thể nhận biết các thành phần trong chương trình bất kỳ, ta cần tìm hiểu nội dung của từng thành phần. 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu các thành phần của chương trình. . Mục tiêu: Hs biết được nội dung của các thành phần trong chương trình: * Phần khai báo: khai báo tên chương trình, khai báo các thư viện, khai báo hằng, khai báo biến, khai báo chương trình con, ... * Phần thân: Bao gồm dãy lệnh được đặt trong cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc . Cách tiến hành: Hđ của GV 1. Yªu cầu Hs nghiªn cứu Sgk và trả lời: Hđ của HS 1. N/cứu sgk, thảo luận - Trong phần khai báo có những khai báo Trả lời: Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 nào? - Khai báo tên chương trình - Khai báo thư viện CTC - Khai báo hằng Dẫn dắt: Cách khai báo các đối tượng này - Khai báo biến trong chương trình như thế nào? - Khai báo CTC 2. Y/cầu Hs tiếp tục n/cứu Sgk và lấy ví dụ cho từng loại khai báo. * Khai b¸o tªn ch¬ng trinh? * Khai b¸o th viÖn? * Khai b¸o h»ng? * khai b¸o biÕn? 2. N/cứu sgk, thảo luận và cho ví dụ: - Khai báo tên chương trình Program tim_uscln; - Khai báo thư viện CTC GV: gäi hs kh¸c cho vÝ dô tiÕp Uses crt; GV: Cách khai báo biến sẽ được tìm hiểu - Khai báo hằng riêng trong tiết sau. Const max = 1000; Pi = 3.14; * Khai báo và sử dụng CTC được trình bày ở - Khai báo biến chươngVI. Var a, d, c: integer; 3. Y/cầu Hs cho biết cấu trúc của phần thân chương trình. Kt:char; * Ghi nhớ các ví dụ. 3. Trả lời Begin Dãy các câu lệnh; GV: còng cè vµ bæ sung End. 4. Hoạt động 4: Xét một vài ví dụ về những chương trình đơn giản Mục tiêu: Hs nhận biết được từng phần của một chương trình đơn giản. . Các bước tiến hành: Hđ của GV Hđ của HS 1. Chiếu lên bảng một chương trình đơn giản. 1. Quan sát và trả lời Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Program vidu; Uses crt; Var x, y: byte; z:word; Begin z:= x+y; writeln(z); readln; End. H?: Phần khai báo của chương trình? - Phần khai báo (gồm 3 dòng đầu): khai báo tên CT, khai báo thư viện, khai báo biến. H?: Phần thân của chương trình, + lệnh z:=x+y có ý nghĩa gì? + lệnh writeln có chức năng gì? - Còn lại là phần thân. * HS trả lời: + lệnh gán (: =) + lệnh đưa thông tin ra màn hình. 2. Có thể bỏ bớt các phần nào trong chương trình trên, nhưng kết quả chương trình không thay đổi? 2. Suy nghĩ, thảo luận và trả lời. Dòng khai báo tên Dòng khai báo thư viện. 3. Chia lớp thành 4 nhóm Y/cầu: + 2 nhóm lấy một ví dụ về chương trình Pascal chỉ có phần thân. 3. Thảo luận và trả lời Trình bày trên bìa trắng + 2 nhóm còn lại chương trình không có phần khai báo biến * Đính bìa các nhóm lên bảng, cho các nhóm nhận xét và đánh giá chéo. IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI 1. Nội dung đã học Một chương trình gồm có 2 phần: phần khai báo và phần thân. 2. Câu hỏi, bài tập về nhà Xem trước bài: Một số kiểu dữ liệu chuẩn. Khai báo biến. (trang 21-23 sgk) Xem trước nội dung phụ lục B phần 3: Một số kiểu dữ liệu chuẩn. (trang 129 Sgk) Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Ngày soạn: 10/09/2010 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN KHAI BÁO BIẾN Tiết 5 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, kí tự, logic. Hiểu cách khai báo biến. 2. Kĩ năng Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. Biết khai báo biến đúng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu projector, một số ví dụ minh hoạ. Bảng treo chứa một số khai báo biến cho Hs chọn Đúng - Sai 2.Học sinh: SGK III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: SD phương pháp nêu vấn đề, hướng dẫn, gợi mở IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hđ của GV H?: Nêu cấu trúc chung của một chương trình? Hđ của HS Hs: trả lời trước lớp H?: Nêu cấu trúc của các phần khai báo: tên chương trình, hằng, thư viện? Hs: trình bày trên bảng Nhận xét, đánh giá cho điểm 3 hs Hs: nhận xét phần trả lời của Hs2 2. Hoạt động 2: Một số kiểu dữ liệu chuẩn. a. Mục tiêu: Biết được tên và giới hạn biểu diễn của một số kiểu dữ liệu: Kiểu số nguyên: Byte, Integer, Word, Longint. Kiểu số thực: Real, Extended. Kiểu kí tự: là kí tự thuộc bảng mã ASCII (char) Kiểu logic: là tập hợp gồm 2 giá trị True và False, là kết quả của phép so sánh. Cách tiến hành: Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Hđ của GV 1. Kiểu dữ liệu chuẩn là một tập hữu 1. Chú ý, lắng nghe Hđ của HS hạn các giá trị, mỗi kiểu dữ liệu cần một - Liên tưởng các tập số trong toán học với một kiểu dữ liệu dung lượng bộ nhớ cần thiết đẻ lưu trữ trong Pascal. và xác định các phép toán có thể tác động lên dữ liệu. 2. Y/cầu Hs n/cứu Sgk trả lời các câu 2. N/cứu Sgk và trả lời hỏi sau: H?: Có bao nhiêu dữ liệu chuẩn trong HS: Có 4 kiểu: nguyên, thực, kí tự, lôgic. ngôn ngữ Pascal ? HS: Có 4 loại: byte, integer, word, longint. H?: Trong ngôn ngữ Pascal, có những kiểu nguyên nào thường dùng, phạm vi HS: Có 2 loại: Real, Extended. biểu diễn của mỗi loại? H?: Trong ngôn ngữ Pascal, có những HS: Có 1 loại: char kiểu thực nào thường dùng, phạm vi biểu diễn của mỗi loại? HS: Có 1 loại: Boolean gồm 2 giá trị: True và False H?: Trong ngôn ngữ Pascal, có bao Quan sát nhiêu kiểu kí tự? 3. Chú ý lắng nghe và ghi nhớ. H?: Trong ngôn ngữ Pascal, có bao nhiêu kiểu logic, gồm các giá trị nào? Treo bảng 4. Suy nghĩ và trả lời 3. Giải thích một số vấn đề cho Hs Kiểu thực (Real) + Vì sao phạm vi biểu diễn của các loại số nguyên là khác nhau? + Miền giá trị của các loại kiểu thực, số chữ số có nghĩa? 4. Ứng dụng: Muốn tính toán các giá trị: 5, 8, 9.05 ta phải sử dụng kiểu dữ liệu nào? 4. Hoạt động 4:Tìm hiểu cách khai báo biến Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Mục tiêu: - Hs biết được rằng mọi biến trong chương trình đều phải được khai báo tên và kiểu dữ liệu. - Hs biết được cấu trúc chung của khai báo biến trong NNLT Pascal, khai báo được biến khi lập trình. Cách tiến hành: Hđ của GV Hđ của HS 1. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách GK 1. Đọc s¸ch nghiªn cøu vµ tr¶ lêi. H? cho biết vì sao phải khai báo biến ? Mọi biến dùng trong chtrình đều phải được khai báo tên biến và kiểu dữ liệu của biến. Tên biến dùng để xác lập quan hệ giữa biến với địa chỉ bộ nhớ nơi lưu giữ giá trị của biến. H? Cấu trúc chung của khai báo biến bằng Pascal? Var : ; H? Cho ví dụ: Cần một biến kiểu nguyên, và một biến kiểu logic. Var a: integer; B: boolean; 2. Treo bảng có chứa một số khai báo và yêu cầu Hs: *chọn khai báo đúng trong Pascal? H? h·y cho vÝ dô t¬ng tù 2.Quan sát và chọn khai báo đúng Var x, y, z: word; I: byte; 3. Treo bảng có chứa một số khai báo trong Pascal. HS tr¶ lêi: Hỏi: Có tất cả bao nhiêu biến, bộ nhớ - Có 5 biến phải cấp phát là bao nhiêu? - Tổng bộ nhớ cần cấp phát: x (2byte), y (2byte), n(6byte), GV Còng cè vµ bæ sung i(1byte), c(1byte) 2+2+6+1+1=12byte IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI 1. Nội dung đã học Các kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, kí tự, lôgic
- Xem thêm -