Tài liệu Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Häc kú I TuÇn 1 TiÕt 1 consolidation Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: I. Môc ®Ých – yªu cÇu Students practice the present tense, the past tense and do some exercises II. Néi dung ng«n ng÷ Ng÷ ph¸p S + tobe + N/adj S + tobe not + N/adj Tobe + S + N/adj ?- Yes, S + tobe - No, S + tobe not S + V (s, es)… S + don’t/doesn’t +Vnt Do/does + S + Vnt ? - Yes, S + do/does - No, S + don’t/doen’t III. ph¬ng ph¸p d¹y Thay thÕ, hái ®¸p iv. §å dïng d¹y häc. PhÊn, b¶ng, SGK IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y Teacher’ s activities 1. Warm up Good morning How are you? 2. New lesson a, ThÕ nµo lµ “tobe” ? Cã mÊy d¹ng ®éng tõ “tobe” ? Give examples Students’ activities Good morning We are fine P1: th×, lµ , ë 3 d¹ng : am , is, are P3 : I am tall P4 : She is beautiful P5 : S + tobe + N/adj ThÓ kh¼ng ®Þnh : VD : They are teachers Note : Chó ý c¸ch ®äc “s” ë h×nh thøc sè nhiÒu. Cã 3 c¸ch ®äc (-) ThÓ phñ ®Þnh (?) ThÓ nghi vÊn ? Give examples? Exercise : Chia ®éng tõ trong ngoÆc c¸c c©u sau 1. They (tobe) in Hue 2. A pair of shoes (tobe) white 3. You and I (not tobe) the same height 4. She (tobe) up stairs? §a ®¸p ¸n B, ThÕ nµo lµ ®éng tõ thêng? Cã mÊy thÓ : (+) ThÓ kh¼ng ®Þnh CÊu tróc nh thÕ nµo Ghi b¶ng S + V(s , es) Example : go She goes to HN Listen and write down P6 : S + tobe + not + N/adj P7 : Nam isn’t a student P8 : The Brown is in Ha Noi P9 : Tobe + S + N/adj? Yes, S + tobe No, S + tobe not P10 : Are you a teacher? P11 : No, I am not P12 : Is your brother a worker? P13 : Yes, he is Tõng em lªn b¶ng ch÷a P : They are in Hue A pair of shoes is while You and I aren’t the same height Is she upstains? So s¸nh ch÷a vµo vë P : Lµ nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng cña ngêi hay vËt 3 thÓ : K§, P§, NV HS: S + (s, es) + … Ghi vë HS : nÕu ®éng tõ tËn cïng lµ ch, o, tch, sh, x, o, ss, + es HS : He watches T.V NÕu ®éng tõ tËn cïng lµ y tríc y lµ 1 phô ©m biÕn ®æi y  i + es VD : Nam writes a letter (-) ThÓ phñ ®Þnh S + don’t + Vnt Doesn’t HS : They don’t stay up late She doesn’t drink beer (?) ThÓ nghi vÊn Do + I /we / they, you + Vnt? Does + she/he, it , Lan + Vnt? Yes, S + do/does No, S + don’t/doesn’t Exercises : §æi c¸c c©u sau sang 2 thÓ cßn l¹i 1. Mr Peter washes his hands 2. Do they watch football 3. She doesn’t 4. Does Mary sew a dress §a ®¸p ¸n Home work : - Häc thuéc c¸ch sö dông cÊu tróc c©u - ChuÈn bÞ bµi 1 HS : Does your mother play guitar No, she doesn’t Do you play soccer? Yes, I do C¸c em lªn b¶ng ch÷a (4 HS0 1. Peter doesn’t wash his hands Does Peter wash his hands 2. They watch football They don’t watch football 3. She misses the bus Does she miss the bus? 4. Mary doesn’t sew a dress Mary sews a dress Ghi vë Listen Rót kinh nghiÖm ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: TiÕt 2 Unit 1 my friends Lesson 1 : Getting Started & listen and read I. Môc ®Ých Sau khi häc xong bµi, HS cã kh¶ n¨ng - Miªu t¶ ®Æc ®iÓm, tÝnh c¸ch con ngêi. - Giíi thiÖu ngêi vµ c¸ch ®èi ®¸p khi ®îc giíi thiÖu. II. Néi dung ng«n ng÷ a, Ng÷ ph¸p - Simple tenses - Present simple to talk about general truth - (not) adj + enough + to + Verb. b, Tõ vùng - TÝnh tõ chØ tÝnh c¸ch, ®Æc ®iÓm … cña ngêi - Tõ ®Ó ®iÒn vµo b¶n khai (s¬ lîc th«ng tin vÒ c¸ nh©n) III. §å dïng d¹y häc. - B¨ng vµ catset - Tranh, ¶nh, minh häa. IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y Teacher’ s activities Students’ activities Getting started 1. GV vµ HS «n l¹i c¸c ho¹t ®éng cña HS hay lµm vµo thêi gian rçi Teacher : What do you usually do in your free time? GV cã thÓ gäi 1 sè cÆp lªn b¶ng viÕt : 2. GV cho hä xem tranh vµ giíi thiÖu: C¸c em thö xem c¸c b¹n trong tranh cã lµm c¸c viÖc nh c¸c em kh«ng? GV ®Æt mét sè c©u hái vÒ c¸c nh©n vËt trong tranh, GV lµm mÉu 1 bøc tranh - What are these children doing? Where are they? - Are the girls also playing soccer? - Nghe, tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - ViÕt lªn b¶ng : I usually play soecer I usually read book I usually watch T.V - Nghe, tr¶ lêi c©u hái cña GV HS theo dâi They are playing soccer They are in the park - No, they aren’t No, they aren’t Yªu cÇu 1 sè HS hái vµ tr¶ lêi tríc líp HS tËp hái vµ tr¶ lêi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trong thêi gian rçi Thùc hµnh theo cÆp (Hái – Tr¶ lêi) theo tranh VD : Do you play badminton? Who do you like to play with? - Thùc hµnh theo cÆp (Hái – Tr¶ lêi) tù do 3. Listen & Read HS «n l¹i mét sè th«ng tin vÒ Hoa T : What do you know about Hoa? GV giíi thiÖu bµi míi : Lan & Hoa are classmates, today Hoa received a letter from her friend Nien, in Hue. Hoa is talking toLan about Nien. Listen GV giíi thiÖu ng÷ liÖu - What does she look like ? Dïng ®Ó hái h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm bªn ngoµi GV yªu cÇu mét sè cÆp ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi vÒ sè b¹n trong líp - Nam is 6 years old He can go to school  Nam is old enough to go to school - Lan isn’t well She can’t go to school  Lan isn’t well enough to go to school 4. CÊu tróc: (not) + adj + enough + to V (®ñ, kh«ng ®ñ ®Ó lµm g×) - Answer She’s from Hue Last year she was in 7A She’s living with her aunt & uncle in Ha Noi Her class mates are : Nga , Lan, Ba … - Nghe HS nghe Thùc hµnh theo cÆp HS tr¶ lêi ViÕt vµo vë Ghi vµo vë Nghe lÇn 1 : - HS nghe b¨ng vµ cè t×m th«ng tin vÒ Niªn - HS trao ®æi th«ng tin víi ngêi bªn c¹nh Nghe Nghe, t×m th«ng tin - GV cïng HS ch÷a b»ng c¸ch viÕt lªn b¶ng Niªn : - next door neighbor in Hue - beautiful - lovely mile - 12 years old - going to visit Hoa at Christmas HS ®äc c©u tr¶ lêi 5. Nghe lÇn 2 + GV & HS ®èi chiÕu th«ng tin Nghe 6. Nghe lÇn 3 : - HS nghe, ®äc ®ång thanh - GV yªu cÇu 1 sè HS ®äc tríc líp - GV yªu cÇu tr¶ lêi 1 sè c©u hái a, Where does Niªn live? b, Does Lan know Lien c, Which sentence tells you that Hoa is older than Nien? d, When is Nien going to visit Hoa? Nghe, ®äc ®ång thanh §äc theo b¨ng 2 HS Tr¶ lêi c©u hái : - She lives in Hue - No, she doesn’t - She wasn’t old enough to be in my class - She is going to visit Hoa at Christmas Homework - §Æt 5 c©u víi cÊu tróc enough… - ViÕt 5 tõ míi vÒ h×nh d¸ng con ngêi, 5 tõ vÒ ®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch. - Nghe, ®èi chiÕu th«ng tin HS ghi vë Rót kinh nghiÖm : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: TiÕt 3 Unit 1 my friends Lesson 2 : speak I. Môc ®Ých – yªu cÇu - LuyÖn tËp m« t¶ ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ®Ó nhËn d¹ng - LuyÖn ph¸t triÓn kü n¨ng nghe hiÓu. II. Néi dung 1. Tõ vùng - slim : gÇy, m¶nh mai - bold hair : hãi - blond = yellow= fair - curly >< straight 2. CÊu tróc VÞ trÝ cña tÝnh tõ ghÐp : kÝch cì, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c. III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc LuyÖn kü n¨ng ®äc. C¸ch ghÐp tÝnh tõ . IV. §å dïng d¹y häc SGK, phÊn, b¶ng, V. TiÕn tr×nh . Teacher’ s activities 1.Warm up : - How are you? - What’s the weather like today…? Student’ s activities - Nghe, tr¶ lêi It’s … He’s … - What does Nam look like? 2. Check up the old lesson Play a game GV vÏ h×nh lªn b¶ng, yªu cÇu HS viÕt tÝnh tõ t¶ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch fair short fat slim curly light grey heavy tall black blond HS tham gia trß ch¬i - Lµm BT trªn b¶ng brow GV & HS cïng ch÷a bµi 3. New lesson GV ®äc bµi khãa giíi thiÖu tõ míi b»ng tranh - ViÕt tõ vµo vë - slim : gÇy, m¶nh mai - slim : gÇy, m¶nh mai - bold hair : hãi - bold hair : hãi - blond = yellow= fair - blond = yellow= fair - curly >< straight - curly >< straight Yªu cÇu HS ®äc tõ míi §äc ®ång thanh 2 lÇn GV gäi HS ®iÒn nh÷ng tõ nµy vµo phÇn HS tr¶ lêi kiÓm tra bµi cò GV ®a bøc tranh giíi thiÖu - Xem tranh , nghe A: This person is short & thin. She has long blond hair B : Is this Mary? A: Yes NhÊn m¹nh : h×nh d¸ng dïng tobe Ghi vë tãc dïng to have GV yªu cÇu HS miªu t¶ thªm 1 nh©n vËt HS tr¶ lêi This person is tall & strong Tall : kÝch cì Strong : ®Æc ®iÓm He has short black hair Short : kÝch cì Black : mµu s¾c short curly blond hair kÝch cì - ®Æc ®iÓm – mµu s¾c GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm Build Lµm viÖc theo nhãm, s¾p xÕp c¸c tÝnh tõ cho ®óng Hair tall thin long curly short fat short straight fair slim blord dark bold GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm T¶ l¹i 1 ngêi trong tranh, ngêi kh¸c ®o¸n Lµm viÖc theo nhãm HS trao ®æi Home work : Dïng nh÷ng tÝnh tõ vµ vÞ trÝ cña tÝnh tõ ghÐp ®Ó miªu t¶ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh (Ýt nhÊt 5 ngêi) HS ghi vµo vë Rót kinh nghiÖm : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... TuÇn 2 TiÕt 4 Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: Unit 1 my friends Lesson 3 : I. Môc ®Ých – yªu cÇu listen - LuyÖn tËp m« t¶ ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ®Ó nhËn d¹ng - LuyÖn ph¸t triÓn kü n¨ng nghe hiÓu. II. Néi dung 1. Tõ vùng 2. CÊu tróc Nice to meet you It’s a pleasure to meet you III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc LuyÖn kü n¨ng nghe §iÒn chi tiÕt thiÕu IV. §å dïng d¹y häc SGK, phÊn, b¶ng, TiÕn tr×nh . Teacher’ s activities GV gi¶i thÝch This is Nam = I’d like you to meet nam = Come & meet Nam How do you do ? = Nice to meet you = It’s a pleasure to meet you GV cho HS ®o¸n tríc viÕt ra giÊy - Nghe lÇn 1 : ®èi chiÕu kÕt qu¶ - Nghe lÇn 2 : §äc ®ång thanh  Ch÷a lçi §¸p ¸n : 1- I’d like to meet 2- Nice to meet you 3- I’d like to meet 4- It’s a pleasure to meet you 5- Come and meet 6- How do you do Cuèi cïng GV cho HS luyÖn tËp theo nhãm (3 HS lªn b¶ng) Student activities ViÕt vµo vë §o¸n c©u - Nghe lÇn 1 - Nghe lÇn 2 , ®äc theo HS ghi c©u ®óng vµo vë 1- I’d like to meet 2- Nice to meet you 3- I’d like to meet 4- It’s a pleasure to meet you 5- Come and meet 6- How do you do - HS luyÖn chµo hái nhau A. Hello, B B. Morning A. A. I’d like you to meet C B. Nice to meet you, C C. Nice to meet you too, B (2HS lªn b¶ng, lµm quen víi GV) P1 : Hello P2 HS A HS B HS C HS thùc hµnh víi GV P2 : Hi, P2 - This is my new teacher P1 : How do you do? Teacher : How do you do Home work : - H·y t¶ vÒ 2 ngêi næi tiÕng trªn thÕ giíi ®Ó m×nh ®o¸n. HS ghi vë Rót kinh nghiÖm : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: TiÕt 5 Unit 1 my friends Lesson 4 : read I. Môc ®Ých yªu cÇu - LuyÖn ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc hiÓu. II. Néi dung 1. Tõ vùng extremely = very orphanage + tr¹i trÎ må c«i to annoy = lµm phiÒn 2. CÊu tróc enjoy + Ving prefer sth to sth III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc LuyÖn kü n¨ng nghe §iÒn chi tiÕt thiÕu IV. §å dïng d¹y häc SGK, phÊn, b¶ng, V. TiÕn tr×nh . Teacher’ s activities 1.Warm up : KiÓm tra bµi cò : HSt¶ vÒ 1b¹n HS trong líp, c¸c b¹n ®o¸n xem ®ã lµ ai 2 b¹n lµm mÉu A : She has long black hair. She’s slim beautiful . She has a round face B : Is she Mai? A : yes. Tríc bµi ®äc - Gv giíi thiÖu bµi ®äc : Ba has 3 class friends. They ar : Bao, Khai & song. ……. you guess the adjs showing their characters had-working warm Characters slow quiet helpful cold -Dùa vµo nh÷ng tõHS ®o¸n. GV giíi thiÖu tõ míi a- New works : HS nh×n b¶ng ®o¸n Pupils’ activities T¶ 1b¹n trong líp (®o¸n) ViÕt tõ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nghÜa vµ ho¹t ®éng Characters hard-working Activities Meanings do volumteer thÝchH§XH get good marks ch¨m chØ like to give or share hµo phãng like the quiet of libra dÌ dÆt enjoy teling stories hµi híc easy to make friends dÔ gÇn §o¸n nghÜa tõ míi qua c¸c viÖclµm 3. Thùc hiÖn bµi ®äc §äc lÇn 1 - HS kÎ b¶ng vµo vë. §äc lÇn 1 t×m tÝnh tõ chØ tÝnh c¸ch cña 3 b¹n - HS ®äc to c¸c tÝnh tõ ®ã - GV & HS cïng ch÷a §äc lÇn 2 Read the text gain & write the activities of the 4 friend - HS ®äc lÇn 2 t×m nh÷ng viÖc mµ HS lµm t¬ng øng víi c¸c tÝnh tõ ®· cho - GV cho nghÜa tõ míi: extremely = very orphanage + tr¹i trÎ må c«i to annoy = lµm phiÒn - HS ®iÒn vµo vë råi trao ®æi víi b¹n - GV ch÷a bµi. Cö 2 em th ký lªn b¶ng - KÎ b¶ng vµo vë, ®äc bµi t×m tÝnh tõ chØ tÝnh c¸ch §äc lÇn 2 t×m c¸c viÖc mµ hä hay lµm Ch÷a bµi Name Characters Activities Bao - does volunteer work at a local orphanage sociable, kind generous, hard-working - gets good marks Song reserved in public + enjoys school, plays soccer + prefers tobe outside the class-room reserved in public Khai - enjoys school - likes the peace & quiet of a local library - prefers tobe outside the class-room Ba humorous , out going + enjoys telling jokes You §äc lÇn 3 - Read the text again & choose the best answers for ex1 - Read the text again & answer the questions in ex 2 4. Sau bµi ®äc Write about your character & activities you like to do in the table - HS viÕt c¸c tÝnh tõ vµ ho¹t ®éng m×nh yªu thÝch vµo môc You trong b¶ng trªn 5. Bµi tËp vÒ nhµ a,Thuéc c¸c tÝnh tõ chØ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch con ngêi b, Lµm 2BT 1/2 vµo vë c, ChuÈn bÞ bµi míi Rót kinh nghiÖm : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: TiÕt 6 Unit 1 my friends Lesson 5 : write I. Môc ®Ých – yªu cÇu - LuyÖn ph¸t triÓn kü n¨ng viÕt vÒ mét sè c©u t¶ b¹n th©n, b¹n bÌ.\ II. Néi dung 1. Tõ vùng 2. CÊu tróc HiÖn t¹i thêng III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc ViÕt th«ng tin dùa vµo tõ gîi ý IV. §å dïng d¹y häc PhÊn, b¶ng phô, SGK … V. TiÕn tr×nh . Teacher’ s activities 1.Vµo bµi - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ - Trß ch¬i « ch÷  «n bµi Pupils’ activities Ch÷a bµi tËp Find out all adjs in the Crossword puzzle . Lu ý : Chia líp thµnh 2 ®éi, thi nhau t×m tõ, ®é nµo nhanh ®éi ®ã th¾ng. GV cã thÓ ph¸t phiÕu h A R D W O R K u S E E Q U I I N G C C K C D L m L S C H T Y L G U W E o I E I K G B Z E F O V r N R N S O C o T V Q U I I A B L E E T P L S R u A E G E N E R O U S O s F D M A G L O V E L Y §¸p ¸n hard –working , quick, sociable, quiet, generous, lovely  humious, slim, recerued, out going, clever Play a game  fat , nice, slow  lazy  ugly HS ®äc to c¸c tÝnh tõ t×m ®îc 2. Tríc bµi viÕt GV : At the beginning of the new school year, each student has to fill a form Read Tam’s form and then the paosage below + HS ®äc tê khai cña b¹n Tam & ®o¹n v¨n ®Ó ®èi chiÕu th«ng tin xem cã khíp kh«ng + Lµm viÖc theo cÆp, 2 ngêi : 1 ngêi ®äc, 1 ngêi ®èi chiÕu - GV hái mét sè c©u hái kiÓm tra møc ®é hiÓu cña HS T : What’s his name ? What is his age? HS ®äc Read the form HS ®äc Lµm viÖc theo cÆp Tr¶ lêi c©u hái GV He’s Le Van Tam He’s fourteen 3. Thùc hµnh bµi viÕt - GV ph¸t cho mçi HS 1 b¶n khai vµ yªu cÇu HS hái vµ ®iÒn vµo ®ã th«ng tin vÒ b¹n ngåi c¹nh - HS hái b¹n ngåi c¹nh thay his/her = your - HS ghi th«ng tin vµo b¶n khai Name : Nguyen Viet Linh , age : 13 Appearance : tall, slim, long straight hair Characters: land, humorous, hard-working address : 01 Tran Hung Dao, Ha Noi family : mother, father, younger brother friends : Lan, Mai, Hien + Sau khi hoµn thµnh b¶n khai, ®æi b¹n bªn c¹nh kiÓm tra Ex 3: Now write a paragraph about … + HS nh×n vµo b¶n khai viÕt ®o¹n v¨n t- Trao ®æi th«ng tin HS thay thÕ HS ghi vë Trao ®æi, kiÓm tra Nh×n vµo phiÕu viÕt ®o¹n v¨n ¬ng tù VD : His name is … 4. Sau bµi viÕt HS trao ®æi bµi víi b¹n, bæ xung th«ng tin cho nhau GV chÊm mét sè bµi 5. Home work Hoµn thiÖn bµi viÕt Rót kinh nghiÖm : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... TuÇn 3 TiÕt 7 Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: Unit 1 my friends Lesson 6 : language focus I. Môc ®Ých yªu cÇu Häc sinh «n l¹i thêi cña ®éng tõ : - HiÖn t¹i thêng - HiÖn t¹i tiÕp diÔn - Qu¸ khø II. Néi dung 1. Tõ vùng 2. CÊu tróc III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc Chia ®éng tõ, hoµn thµnh ®o¹n héi tho¹i. IV. §å dïng d¹y häc PhÊn, b¶ng phô, SGK … V. TiÕn tr×nh . Teacher’ s activities Ex 1 : Use the correct forms of the verbs + HS ®äc bµi tËp 1/16 vµ ®iÒn vµo chç trèng d¹ng thÝch hîp cña V. + GV cïng HS ch÷a bµi, qua trß ch¬i Noughts & Crosses Pupils’ activities - Lµm bµi tËp - Play a game 1/b 3/a 2/b 1/a - living 1/b – are 1/a 5/a 4/a 2/a-sent 2/b-came 3/b 2/a 4/b 3/a – was 3/b-showed 4/a - is 4/b – introduced 5/a – willcome Ex 2/16 : Comple the dialogue - GV ®äc tõ trongkhung yªu cÇu HS ®o¸n Gi¶i thÝch to set >< to rise go down>< go up Mars : sao Háa Mercury : sao Thñy planet : hµnh tinh GV yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n Gv ch÷a bµi tËp qua trß ch¬i “Lucky number” §o¸n tõ Lµm bµi tËp a/1 - sets e/4 - is b/2 - goes f- Lucky number c/- Luckynumber g/5 – is d/3 - moves Ex 3/17 : Look and describt h/6 – is GV giíi thiÖu tranh (1 phót) HS quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái - How many people are there in the picture? - What does each person look like? Look at the pucture (try to remember details of the picture) - There are four - What to each person wearing 2. HS xem l¹i tranh/kiÓm tra l¹i c©u tr¶ lêi HS hái tr¶ lêi theo cÆp GV ch÷a bµi, söa lçi - The man standing next to the taxi is tall & big He’s wearing a yellow and black houser +The woman is this with short hair She’s wearing a green short & red blouse The boy sitting on the groud and holding his head is wearing blue shuts & a white shirt The man acrossing the stract is short He’s wearing a pink skirt and blue trouser 5. Homework ViÕt l¹i nh÷ng c©u tr¶ lêi thµnh ®o¹n v¨n ng¾n. ChuÈn bÞ bµi 2 Rót kinh nghiÖm : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... Ngµy d¹y: Ngµy so¹n: TiÕt 8 Unit 2 making arrangements Lesson 1 : getting started I. Môc ®Ých – yªu cÇu Sau khi kÕt thóc bµi, HS sÏ cã kh¶ n¨ng : - Nãi vÒ dù ®Þnh (hµnh ®éng trong t¬ng lai) - BiÕt dµn xÕp c¸c cuéc hÑn gÆp II. Träng t©m ng«n ng÷ be going to Advs of place (here, there, upstans, inside, outside) III. §å dïng d¹y häc. - B¨ng, catsset - Tranh, ¶nh, m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng iv. TiÕn tr×nh . Teacher’ s activities 1. Getting started - GV cÇm sæ ®iÖn tho¹i hoÆc ®iÖn tho¹i ®Ó giíi thiÖu GV : What’s this? - GV yªu cÇu HS nãi tªn c¸c ®å vËt trong tranh b»ng tiÕng viÖt, sau ®ã hái xem c¸c em ®· biÕt nh÷ng ®å vËt nµo b»ng tiÕng Anh - Gv cho HS ghÐp tªn ®å vËt víi tªn t¬ng øng (®èi chiÕu kÕt qu¶) - GV kiÓm ta ®ång thêi luyÖn ph¸t ©m GV : Picture a Pupils’ activities - Nghe GV : It is a mobile phone It is an address book §o¸n tªn c¸c vËt trong tranh - Lµm viÖc theo cÆp (ghÐp tªn t¬ng øng) HS (®ång thanh) an answering machine - Ch÷a bµi : §¸p ¸n : a, an answering machine b, a mobile phone c, a fax machine d, a telephone directory e, a public telephone directory f, an address book 2. Listen and read - Gv cho HS xem tranh, giíi thiÖu nh©n Listen vËt, néi dung bµi häc Answer GV : These are Hoa and Nga. What are GV : They are phoning (talking on the they doing? phone)
- Xem thêm -