Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_hk2

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn : 20 I– II– III– Tieát : 39 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa: Hoaøn chænh kó thuaät; Baøi taäp phaùt trieån theå löïc. – TTTC(Boùng chuyeàn ): Oân caùc kó thuaät ñaõ hoïc ; Kó thuaät chuyeàn böôùc 2 . – Chaïy beàn: Reøn luyeän söùc beàn. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: – Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' Phöông phaùp : a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12' - Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh vaø höôùng daãn kó thuaät môùi . - Oân kó thuaät : Chuyeàn boùng thaáp vaø cao tay cô baûn , Phaùt boùng .  - Hoïc môùi : Kó thuaät chuyeàn böôùc 2 b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc . - Hoaøn chænh kó thuaät . 12’  * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän .  c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn :  - Oân kó thuaät : Chuyeàn boùng thaáp vaø cao tay cô baûn , Phaùt boùng ( Ñoäi hình oân kó thuaät Boùng chuyeàn ) - Kó thuaät chuyeàn böôùc 2 . d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa :  - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc . - Hoaøn chænh kó thuaät . 4’ e. Chaïy beàn : 4’ f. Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Chaïy beàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 20 I– II– III– Tieát : 40 MUÏC TIEÂU: – Nhaûy xa: Hoaøn chænh kó thuaät ; Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï ; Luaät . – TTTC( Boùng chuyeàn ): Oân chuyeàn böôùc 2; Hoïc : Kó thuaät ñaäp boùng chính dieän. – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. c) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' d) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12'  Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh vaø höôùng daãn kó thuaät môùi . - GV taäp trung HS giôùi thieäu luaät nhaûy xa . - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 . - Hoïc : kó thuaät ñaäp boùng chính dieän b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . - Luaät . 12’  * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän .   c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn : ( Ñoäi hình taäp theå löïc – boå trôï ) - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 . - Hoïc : kó thuaät ñaäp boùng chính dieän  d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . - Luaät . e. Chaïy beàn : 4’ f. Cuûng coá : 4’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' a) HS thaû loûng. Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 21 I– II– III– Tieát : 41 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Hoaøn chænh kó thuaät ; Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . – Boùng chuyeàn : Oân chuyeàn böôùc 2 , ñaäp boùng chính dieän . Hoïc : Nhaûy chaén boùng . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12'  Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh vaø höôùng daãn kó thuaät môùi . - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän . Hoïc môùi : Nhaûy chaén boùng . b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . 12’ * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn : - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän .  - Hoïc môùi : Nhaûy chaén boùng . d. Nhoùm nöõ – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . Khu Khu Sau Tröôùc NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G - Hoaøn chænh kó thuaät . 5’ e. Chaïy beàn : 3’ f. Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 21 I– II– III– Tieát : 42 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Hoaøn chænh kó thuaät ; Baøi taäp phaùt trieån theå löïc . – Boùng chuyeàn : Oân chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng chính dieän - Nhaûy chaén boùng ; Luaät . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh . - GV taäp trung HS giôùi thieäu luaät boùng chuyeàn . - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän , nhaûy chaén boùng ; Giôùi thieäu Luaät . b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc . - Hoaøn chænh kó thuaät . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn : - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän , nhaûy chaén boùng ; Giôùi thieäu Luaät .  d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa : Khu Khu Sau Tröôùc - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc . - Hoaøn chænh kó thuaät . e. Chaïy beàn : 5’ f. Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 22 I– II– III– Tieát : 43 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Hoaøn chænh kó thuaät ; Boå trôï phaùt trieån theå löïc . – Boùng chuyeàn : Oân chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng chính dieän - Nhaûy chaén boùng . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12'  Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh . - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän , nhaûy chaén boùng . b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn : - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän , nhaûy chaén boùng .  d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa : Khu Khu Sau Tröôùc - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . e. Chaïy beàn : 5’ 3’ f. Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 22 I– II– III– Tieát : 44 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Hoaøn chænh kó thuaät ; Boå trôï phaùt trieån theå löïc . – Boùng chuyeàn : Oân chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng chính dieän - Nhaûy chaén boùng ; Luaät . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12'  Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh . - GV taäp trung HS giôùi thieäu luaät boùng chuyeàn . - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän , nhaûy chaén boùng ; Giôùi thieäu luaät .  b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ Khu Khu Sau Tröôùc c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn : - Oân kó thuaät chuyeàn böôùc 2 , kó thuaät ñaäp boùng chính dieän , nhaûy chaén boùng ; Giôùi thieäu luaät .  d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa :  - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï .  - Hoaøn chænh kó thuaät . e. Chaïy beàn : ( Ñoäi hình taäp theå löïc – boå trôï ) 5’ f. Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 22 I– Tieát : 45 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Hoaøn chænh kó thuaät ; Boå trôï phaùt trieån theå löïc . – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . II– III– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12' - Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû – Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh .  b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . - Hoaøn chænh kó thuaät . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän .  Khu Khu Sau Tröôùc 12’ c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn :  - Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng .  d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa :  - Baøi taäp phaùt trieån theå löïc , boå trôï . ( Ñoäi hình taäp theå löïc – boå trôï ) - Hoaøn chænh kó thuaät . e. Chaïy beàn : 5’ - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . f. Cuûng coá : 3’ - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 3– Phaàn keát thuùc : 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 23 I– Tieát : 46 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Kieåm tra thöû . – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . – II– III– Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' Phöông phaùp : a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12' - Giaùo vieân cho hoïc sinh kieåm tra thöû nhaûy xa . - Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng .  - Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Kieåm tra thöû . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn :  - Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa : - Kieåm tra thöû . 5’ e. Chaïy beàn : 3’ f. Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 24 I– Tieát : 47 MUÏC TIEÂU : – Nhaûy xa : Hoaøn thieän kó thuaät . – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . II– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : III– – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' Phöông phaùp : a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : 12' - Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai .  - Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . b. Nhoùm nam – Nhaûy xa : - Hoaøn chænh kó thuaät . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ c. Nhoùm nam : – Boùng chuyeàn :  - Phoái hôïp ñeäm boùng - chuyeàn böôùc 2 - ñaäp boùng – chaén boùng . d . Nhoùm nöõ – Nhaûy xa : - Hoaøn chænh kó thuaät . 5’ e. Chaïy beàn : 3’ f. Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : 5' Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø : boùng chuyeàn . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 24 I– Tieát : 48 MUÏC TIEÂU : – Kieåm tra nhöõng kó thuaät hoïc sinh ñaõ hoïc . II– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi kieåm tra vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Hoá nhaûy xa - Coøi , côø . III– TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP 1– Phaàn môû ñaàu : 8' Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3'  GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp theo ñoäi hình 4 haøng ngang.     NOÄI DUNG Khôûi ñoäng : Quay xoay caùc khôùp: Coå, vai, tay, hoâng, goái, coå chaân… 5' 2– Phaàn cô baûn : 32' * Ñieåm : - Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kó thuaät , thaønh tích ñaït 4m ( nam ) ; 3,2m ( nöõ ) - Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kó thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng , thaønh tích ñaït 3,8m ( nam ) ; 3m ( nöõ ) - Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng , thaønh tích ñaït 3,5m ( nam ) ; 2,8m ( nöõ ) - Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng , thaønh tích ñaït döôùi 3,5m ( nam ) ; 2,8m ( nöõ ) . - Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät . 3– Phaàn keát thuùc : (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  Phöông phaùp : - Kieåm tra laøm hai ñôït nam , nöõ rieâng . - Sau khi khôûi ñoäng , moãi hoïc sinh nhaûy thöû 1 laàn , nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät . Cho ñieåm theo thaønh tích ôû laàn nhaûy ñuùng kó thuaät . - Giaùo vieân ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích : 4m – 3,8m – 3,5m ( nam ) ; 3,2m – 3m – 2,8m ( nöõ ) 5' a) HS thaû loûng roài taäp trung lôùp. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung Tuaàn : 25 I– II– III– Tieát : 49 MUÏC TIEÂU : – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a. Boùng chuyeàn :  Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . - Phoái hôïp caùc ñoäng taùc . – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi .  b . Chaïy beàn : 5’ d . Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 25 I– II– III– Tieát : 50 MUÏC TIEÂU : – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG 2– Phaàn cô baûn : ÑÒNH LÖÔÏN G 32' a. Boùng chuyeàn : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . - Phoái hôïp caùc ñoäng taùc . – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi .  b . Chaïy beàn : 5’ d . Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 26 I– II– III– Tieát : 51 MUÏC TIEÂU : – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 2– Phaàn cô baûn : 32' a. Boùng chuyeàn : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . - Phoái hôïp caùc ñoäng taùc .  – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . b . Chaïy beàn : 5’ d . Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 26 I– II– III– Tieát : 52 MUÏC TIEÂU : – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 2– Phaàn cô baûn : 32' a. Boùng chuyeàn : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . - Phoái hôïp caùc ñoäng taùc . – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi .  b . Chaïy beàn : 5’ d . Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 27 I– II– III– Tieát : 53 MUÏC TIEÂU : – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG 2– Phaàn cô baûn : ÑÒNH LÖÔÏN G 32' a. Boùng chuyeàn : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) Phöông phaùp : Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . - Phoái hôïp caùc ñoäng taùc . – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi .  b . Chaïy beàn : 5’ d . Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 27 I– II– III– Tieát : 54 MUÏC TIEÂU : – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . – Bóng đá: giới thiệu chung vềề bóng đá. – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän :Bóng đá , Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG 2– Phaàn cô baûn : Cả lớp tập trung , thầềy giới thiệu sơ vềề tểu sử của bóng đá.sau đó chia thành hai nhóm ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 32' Phöông phaùp : 12' - Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai .  a . Nhoùm nöõ – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . b. Nhoùm nam – làm quen với bóng đá.   12’ ( Ñoäi hình taäp luyeän boùng ñaù ) * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . c. Nhoùm nam – Boùng chuyeàn : Phoái hôïp – Thi ñaáu taäp vaø laøm troïng taøi . d . Nhoùm nöõ – laøm quen vôùi boùng ñaù  5’ 3’ Khu Khu Sau Tröôùc - Hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . e. Chaïy beàn : chaïy treân ñòa hình töï nhieân. f. Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt - Baøi taäp veà nhaø Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 28 I– MUÏC TIEÂU : – II– III– Tieát : 55 Boùng chuyeàn : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa hoïc sinh . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng chuyeàn , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV , HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ÑH 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑHKÑ : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' - Chuyeàn böôùc 2 : + Ñieåm 9 – 10 : Chuyeàn ñöôïc 3 quaû ñuùng kó thuaät , phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc , boùng rôi ñuùng oâ vaø coù ñoä cao treân löôùi khoaûng 1,5 – 2m  - HS ñöôïc kieåm tra ñöùng ôû vò trí soá 3 ( caùch löôùi 50cm ) , nhaän ñöôøng boùng do baïn tung töø vò trí soá 4 ( saùt vaïch 3m ) vaø chuyeàn traû veà vò trí soá 4 saùt löôùi , ñieåm rôi cuûa boùng naèm trong oâ coù kích thöôùc 1m x 1,5m , ñöôøng boùng cao hôn löôùi khoaûng 1,5 – 2m . Moãi em chuyeàn 5 laàn . + Ñieåm 7 – 8 : Chuyeàn ñöôïc 3 quaû ñuùng kó thuaät , boùng rôi ñuùng oâ vaø coù ñoä cao treân löôùi khoaûng 1 – 1,5m .  + Ñieåm 5 – 6 : Chuyeàn ñöôïc 2 quaû ñuùng kó thuaät , boùng rôi ñuùng oâ vaø coù ñoä cao treân löôùi khoaûng 1 – 1,5m  + Ñieåm 3- 4 : Chuyeàn ñöôïc 1 quaû ñuùng kó thuaät , boùng rôi ñuùng oâ .  + Ñieåm 1 – 2 : Khoâng chuyeàn ñuùng kó thuaät , boùng rôi khoâng vaøo oâ . 3– Phaàn keát thuùc :    5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Ñoäi hình 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 28 I– II– III– Tieát : 56 MUÏC TIEÂU : – Boùng ñaù: hoïc kyõ thuaät daãn boùng baèng maù trong baøn chaân – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Boùng ñaù , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' Boùng ñaù: hoïc sinh daãn boùng , giöõ boùng khoâng cho boùng quaù xa chaân, va cho boùng ñi ñuùng höôùng daãn boùng. 10 laàn Chaïy beàn : chaïy treân ñòa hình töï nhieân.  Phöông phaùp : - Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . Khi taäp theå löïc GV cho HS giaõn caùch ñoäi hình .      Cuûng coá :     5’         Ñoäi hình chaïy beàn 3’ 3– Phaàn keát thuùc : - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . 5' a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 29 I– II– III– Tieát : 57 MUÏC TIEÂU : – Boùng ñaù: hoïc kyõ thuaät ñaù boùng baèng mu baøn chaân , oân kyõ thuaät daãn boùng baèng maù trong baøn chaân. – Chaïy beàn: Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän: boùng ñaù , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' BOÙNG ÑAÙ. Ñaù boùng qua laïi baèng mu baøn chaân. Khoaûng caùch ñöôøng chuyeàn boùng töø 15-20 meùt. - Chaïy ñaø:khi ñaù boùng cheát ,thöôøng chaïy ñaø töø 3 – 5 böôùc, goùc ñoä chaïy ñaø 45 0 vôùi höôùng ñaù boùng(veà phía beân chaân truï) - Ñaët chaân truï: caùch boùng töø 25-30 cm Chaïy beàn : 10 laàn  Phöông phaùp : - Hoïc sinh oân laïi baøi cuû , GV quan saùt söûa sai . Khi taäp theå löïc GV cho HS giaõn caùch ñoäi hình .          5’         Ñoäi hình chaïy beàn Cuûng coá : 3’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' - Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 29 Tieát : 58 I– MUÏC TIEÂU : Bóng đá: học mới kĩ thuật đánh đầu bằng trán, ôn dẫn bóng bằng má trong bàn chân và đá bóng bằng mu bàn chân. – II– III– Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : bóng đá, coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
- Xem thêm -