Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 21

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn Đức Lượng GIAÙO AÙN SOÁ: 01/14 TEÂN BAØI: NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN  Tieát CT:17, 18 Thôøi gian daïy:.................................. I. NHIEÄM VUÏ: - Nhảy xa: Ôn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mô phỏng động tác chân lăng-chân giậm. Chạy trên địa hình tự nhiên. - Chạy bền: II. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. - Bieát caùch vöôït qua chöôùng ngaïi vaät ñeå hoaøn thaønh cöï ly chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän ñöôïc giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Hoaøn thaønh cöï li chaïy. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc taäp luyeän. III. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: 1. Thôøi gian: 90 phuùt 2. Ñòa ñieåm: Saân tröôøng. 3. Phöông tieän: Coøi IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG I. Phaàn môû ñaàu: 1. Giaùo vieân nhaän lôùp. 2. Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. 3. Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp, caùc ñoäng taùc, chaïy. 4. Kieåm tra baøi cuõ: II. Phaàn cô baûn: 1. Nhaûy xa: - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng, chaân giaäm. LÖÔÏNG VÑ 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ 65 phút 55’ 35’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - Hoïc sinh taäp trung nhanh choùng, baùo caùo roõ raøng, trang phuïc ñaày ñuû. - Hoïc sinh traät töï, nghe giaùo vieân phoå bieán noäi dung buoåi hoïc. - Hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc, laøm noùng caùc khôùp. - Ñoäi hình taäp trung: 4 haøng ngang. - GV goïi 1 – 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ - GV quan saùt, nhaän xeùt. - Ñoäi hình taäp luyeän: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay. - Ôn mô phỏng động tác chân lăng trên không -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau -1- Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn - Ôn mô phỏng động tác chân giậm nhảy . - Moät soá baøi taäp boå trôï theå löïc: + Baät coùc tieáp söùc + Baät xa taïi choå 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 3. Cuûng coá baøi: III. Phaàn keát thuùc: - Hoài tónh, thaû loûng. - Nhaän xeùt buoåi hoïc, giao baøi taäp veà nhaø. - Xuoáng lôùp. - Taäp luyeän tích cöïc ñuùng baøi taäp. 20’ 5’ 5’ Đức Lượng nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. -Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc, tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay - Chaïy voøng saân tröôøng : ( Nam4 - 5 voøng ; Nöõ 3 voøng) Yeâu caàu: Chaïy naâng daàn thaønh tích ( ruùt ngaén thôøi gian; coá gaéng khoâng boû cuoäc, chuù yù nhòp thôû). - GV goïi 1-2 hoïc sinh leân thöïc hieän laïi baøi taäp. - GV quan sát, nhắc nhở. - Hoïc sinh hít thôû saâu, hoài tónh thaû loûng caùc khôùp vaø toaøn boä cô theå. - Hoïc sinh traät töï nghe giaùo vieân nhaän xeùt buoåi hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø. - Hoïc sinh hoâ “ khoûe ” thaät to roài giaûi taùn. - Ñoäi hình thaû loûng: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. 5 phút - Ñoäi hình 4 haøng ngang. * Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. GIAÙO AÙN SOÁ: 02/14 TEÂN BAØI: NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN  Tieát CT:19, 20 Thôøi gian daïy:.................................. -2- Giaùo aùn Theå Duïc 12 I. NHIEÄM VUÏ: - Nhảy xa: GV: Đoàn Đức Lượng Ôn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mô phỏng động tác chân lăng-chân giậm. Chạy trên địa hình tự nhiên. - Chạy bền: II. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. - Bieát caùch vöôït qua chöôùng ngaïi vaät ñeå hoaøn thaønh cöï ly chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän ñöôïc giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Hoaøn thaønh cöï li chaïy. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc taäp luyeän. III. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: 1. Thôøi gian: 90 phuùt 2. Ñòa ñieåm: Saân tröôøng. 3. Phöông tieän: Coøi IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG I. Phaàn môû ñaàu: 1. Giaùo vieân nhaän lôùp. 2. Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. 3. Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp, caùc ñoäng taùc, chaïy. 4. Kieåm tra baøi cuõ: II. Phaàn cô baûn: 1. Nhaûy xa: - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng, chaân giaäm. LÖÔÏNG VÑ 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ 65 phút 55’ 35’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - Hoïc sinh taäp trung nhanh choùng, baùo caùo roõ raøng, trang phuïc ñaày ñuû. - Hoïc sinh traät töï, nghe giaùo vieân phoå bieán noäi dung buoåi hoïc. - Hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc, laøm noùng caùc khôùp. - Ñoäi hình taäp trung: 4 haøng ngang. - GV goïi 1 – 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ - GV quan saùt, nhaän xeùt. - Ñoäi hình taäp luyeän: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay. - Ôn mô phỏng động tác chân lăng trên không - Ôn mô phỏng động tác chân giậm nhảy . -3- -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. -Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc, tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn - Moät soá baøi taäp boå trôï theå löïc: + Baät coùc tieáp söùc + Baät xa taïi choå 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 20’ 3. Cuûng coá baøi: 5’ III. Phaàn keát thuùc: - Hoài tónh, thaû loûng. - Nhaän xeùt buoåi hoïc, giao baøi taäp veà nhaø. - Xuoáng lôùp. 5’ - Taäp luyeän tích cöïc ñuùng baøi taäp. Đức Lượng phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay - Chaïy voøng saân tröôøng : ( Nam4 - 5 voøng ; Nöõ 3 voøng) Yeâu caàu: Chaïy naâng daàn thaønh tích ( ruùt ngaén thôøi gian; coá gaéng khoâng boû cuoäc, chuù yù nhòp thôû). - GV goïi 1-2 hoïc sinh leân thöïc hieän laïi baøi taäp. - GV quan sát, nhắc nhở. - Hoïc sinh hít thôû saâu, hoài tónh thaû loûng caùc khôùp vaø toaøn boä cô theå. - Hoïc sinh traät töï nghe giaùo vieân nhaän xeùt buoåi hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø. - Hoïc sinh hoâ “ khoûe ” thaät to roài giaûi taùn. - Ñoäi hình thaû loûng: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. 5 phút - Ñoäi hình 4 haøng ngang. * Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. GIAÙO AÙN SOÁ: 03/14 TEÂN BAØI: NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN  Tieát CT:21, 22 Thôøi gian daïy:.................................. I. NHIEÄM VUÏ: - Nhảy xa: Ôn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mô phỏng động tác chân lăng-chân giậm. Chạy trên địa hình tự nhiên. - Chạy bền: II. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. -4- Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn Đức Lượng - Bieát caùch vöôït qua chöôùng ngaïi vaät ñeå hoaøn thaønh cöï ly chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän ñöôïc giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Hoaøn thaønh cöï li chaïy. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc taäp luyeän. III. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: 1. Thôøi gian: 90 phuùt 2. Ñòa ñieåm: Saân tröôøng. 3. Phöông tieän: Coøi IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG I. Phaàn môû ñaàu: 1. Giaùo vieân nhaän lôùp. 2. Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. 3. Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp, caùc ñoäng taùc, chaïy. 4. Kieåm tra baøi cuõ: II. Phaàn cô baûn: 1. Nhaûy xa: - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng, chaân giaäm. LÖÔÏNG VÑ 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ 65 phút 55’ 35’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - Hoïc sinh taäp trung nhanh choùng, baùo caùo roõ raøng, trang phuïc ñaày ñuû. - Hoïc sinh traät töï, nghe giaùo vieân phoå bieán noäi dung buoåi hoïc. - Hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc, laøm noùng caùc khôùp. - Ñoäi hình taäp trung: 4 haøng ngang. - GV goïi 1 – 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ - GV quan saùt, nhaän xeùt. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay. - Ôn mô phỏng động tác chân lăng trên không - Ôn mô phỏng động tác chân giậm nhảy . - Moät soá baøi taäp boå trôï theå löïc: 20’ - Ñoäi hình taäp luyeän: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - Taäp luyeän tích cöïc ñuùng baøi taäp. -5- -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. -Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc, tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn + Baät coùc tieáp söùc + Baät xa taïi choå 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 5’ 3. Cuûng coá baøi: 5’ III. Phaàn keát thuùc: - Hoài tónh, thaû loûng. - Nhaän xeùt buoåi hoïc, giao baøi taäp veà nhaø. - Xuoáng lôùp. Đức Lượng - Chaïy voøng saân tröôøng : ( Nam4 - 5 voøng ; Nöõ 3 voøng) Yeâu caàu: Chaïy naâng daàn thaønh tích ( ruùt ngaén thôøi gian; coá gaéng khoâng boû cuoäc, chuù yù nhòp thôû). - GV goïi 1-2 hoïc sinh leân thöïc hieän laïi baøi taäp. - GV quan sát, nhắc nhở. - Hoïc sinh hít thôû saâu, hoài tónh thaû loûng caùc khôùp vaø toaøn boä cô theå. - Hoïc sinh traät töï nghe giaùo vieân nhaän xeùt buoåi hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø. - Hoïc sinh hoâ “ khoûe ” thaät to roài giaûi taùn. - Ñoäi hình thaû loûng: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. 5 phút - Ñoäi hình 4 haøng ngang. * Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. GIAÙO AÙN SOÁ: 04/14 TEÂN BAØI: NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN  Tieát CT:23, 24 Thôøi gian daïy:.................................. I. NHIEÄM VUÏ: - Nhảy xa: Ôn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mô phỏng động tác chân lăng-chân giậm. Hoaøn chænh kó thuaät. Chạy trên địa hình tự nhiên. - Chạy bền: II. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laên, hoaøn chænh kó thuaät nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân” - Bieát caùch vöôït qua chöôùng ngaïi vaät ñeå hoaøn thaønh cöï ly chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän ñöôïc giai ñoaïn treân khoâng, ñoäng taùc chaân giaäm, ñoäng taùc chaân laêng. - Thöïc hieän ñöôïc nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân” - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Hoaøn thaønh cöï li chaïy. -6- Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn Đức Lượng 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc taäp luyeän. III. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: 1. Thôøi gian: 90 phuùt 2. Ñòa ñieåm: Saân tröôøng. 3. Phöông tieän: Coøi IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG - Ñoäi hình taäp trung: 4 haøng ngang. - Ñoäi hình taäp luyeän: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - GV quan saùt, nhaän xeùt. - Hoïc sinh taäp trung nhanh choùng, baùo caùo roõ raøng, trang phuïc ñaày ñuû. - Hoïc sinh traät töï, nghe giaùo vieân phoå bieán noäi dung buoåi hoïc. - Hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc, laøm noùng caùc khôùp. LÖÔÏNG VÑ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - GV goïi 1 – 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ I. Phaàn cô baûn: 15 phút 1. Nhaûy xa: - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng, chaân giaäm. - Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân” 65 phút 55’ 35’ - Ôn mô phỏng động tác chân lăng trên không -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay. - Ôn mô phỏng động tác chân giậm nhảy . - Hoaøn chænh kó thuaät: - Ñoäi hình taäp luyeän:      -7- Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn Đức Lượng                - Ñoäi hình taäp luyeän: - Moät soá baøi taäp boå trôï theå löïc: + Baät coùc tieáp söùc + Baät xa taïi choå 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 3. Cuûng coá baøi: 1’ 20’ - Taäp luyeän tích cöïc ñuùng baøi taäp. - GV quan sát, nhắc nhở. 5’ 5’ - Chaïy voøng saân tröôøng : ( Nam4 - 5 voøng ; Nöõ 3 voøng) Yeâu caàu: Chaïy naâng daàn thaønh tích ( ruùt ngaén thôøi gian; coá gaéng khoâng boû cuoäc, chuù yù nhòp thôû). - GV goïi 1-2 hoïc sinh leân thöïc hieän laïi baøi taäp. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. 2’ 7’ 5’ II. Phaàn môû ñaàu: III. 1. Giaùo vieân nhaän lôùp. IV. V. 2. Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. VI. 3. Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp, caùc ñoäng taùc, chaïy. VII. 4. Kieåm tra baøi cuõ: VIII. Phaàn keát thuùc: - Hoài tónh, thaû loûng. - Nhaän xeùt buoåi hoïc, giao baøi taäp veà nhaø. - Xuoáng lôùp. 5 phút - Hoïc sinh hít thôû saâu, hoài tónh thaû loûng caùc khôùp vaø toaøn boä cô theå. - Hoïc sinh traät töï nghe giaùo vieân nhaän xeùt buoåi hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø. - Hoïc sinh hoâ “ khoûe ” thaät to roài giaûi taùn. -8- - Ñoäi hình thaû loûng: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn Đức Lượng * Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. GIAÙO AÙN SOÁ: 05/14 TEÂN BAØI: ÑAÙ CAÀU - NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN  Tieát CT:25, 26 Thôøi gian daïy:.................................. I. NHIEÄM VUÏ: - Đá cầu: Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 11. Một số động tác bổ trợ chuyên môn. Kĩ thuật đánh ngực tấn công Thể lực. Một số chiến thuật phối hợp Giới thiệu Luật Đá cầu. Hoàn chỉnh kĩ thuật. Giới thiệu Luật Điền kinh Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nhảy xa: - Chạy bền: II. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc, hoaøn chænh kó thuaät nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân” - Bieát moät soá ñieåm trang Luaät Ñieàn kinh (phaàn nhaûy xa). - Bieát caùch thöïc hieän taâng caàu (nhòp 1), ñaù taán coâng caàu baèng mu baøn chaân, di chuyeån böôùc löôùt, kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng. - Bieát caùch vöôït qua chöôùng ngaïi vaät ñeå hoaøn thaønh cöï ly chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän cô baûn ñuùng moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. - Thöïc hieän ñöôïc nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân”. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng taâng caàu (nhòp 1), ñaù taán coâng caàu baèng mu baøn chaân, di chuyeån böôùc löôùt, kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng. - Vaän duïng vaøo ñaáu taäp. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Hoaøn thaønh cöï li chaïy. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc taäp luyeän. III. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: 1. Thôøi gian: 90 phuùt 2. Ñòa ñieåm: Saân tröôøng. 3. Phöông tieän: Trụ, lưới, cầu đá IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG I. Phaàn môû ñaàu: LÖÔÏNG VÑ 15 phút YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KÓ THUAÄT -9- BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC Giaùo aùn Theå Duïc 12 1. Giaùo vieân nhaän lôùp. GV: Đoàn 1’ - Hoïc sinh taäp trung nhanh choùng, baùo caùo roõ raøng, trang phuïc ñaày ñuû. - Hoïc sinh traät töï, nghe giaùo vieân phoå bieán noäi dung buoåi hoïc. - Hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc, laøm noùng caùc khôùp. 2. Phoå bieán noäi dung, 2’ yeâu caàu buoåi hoïc. 3. Khôûi ñoäng chung: 7’ xoay caùc khôùp, caùc ñoäng taùc, chaïy. 5’ - GV goïi 1 – 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ 4. Kieåm tra baøi cuõ: II. Phaàn cô baûn: Hoaøn - Ñoäi hình taäp luyeän: 1. Nhaûy xa: kó - Hoaøn chænh kó thuaät chænh nhaûy xa kieåu “Öôõn thuaät: thaân” - Giới thiệu Luật - Moät soá ñieåm trong Luaät: *Trong thi ñaáu, VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu, moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn, neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn, sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích 2. Ñaù caàu : cao ñöôïc - Moät soá baøi taäp boå trôï nhaûy theâm chuyeân moân. 3 laàn, Moãi + Ñöùng taïi choå thöïc vñv ñöôïc hieän ñoäng taùc ñaùnh tính thaønh ngöïc taán coâng. tích cuûa laàn - GV quan sát, nhắc nhở. - Đội hình:      - GV ñieàu khieån cho lôùp taäp, HS töï oân taäp taâng “buùng” caàu nhaèm taäp caûm giaùc vôùi caàu. - Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân. - Ñöùng theo hình tam giaùc, chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi, ngöôïc laïi. - 2 HS ñöùng caùch nhau 4-6m taäp ñoäng taùc - 10 - Đức Lượng - Ñoäi hình taäp trung: 4 haøng ngang. - Ñoäi hình taäp luyeän: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - GV quan saùt, nhaän xeùt. Giaùo aùn Theå Duïc 12 + Di chuyeån ñôn böôùc hoaëc böôùc keùp sang ngang thöïc hieän kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå - Kó thuaät ñaùnh ngöïc. quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô - Theå löïc : Taäp di theå,duø chaïy chuyeån saân. ñaø khoâng - Giôùi thieäu luaät ñaù caàu giaäm nhaûy (tieáp theo). hoaëc giaäm nhaûy. -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn, duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng, ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi 3. Chạy bền: trên địa ñieåm chaïm hình tự nhiên GV: Đoàn chuyeàn caàu qua laïi vôùi nhau - GV quan saùt söõa sai cho hoïc sinh - GV giôùi thieäu kó thuaät ñaù caàu - GV thò phaïm ñoäng taùc. - Tö theá chuaån bò - Kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng - Ñoäi hình taäp luyeän:      phuïc vuï     thöïc hieän      phuïc vuï      thöïc hieän - Đội hình:      - GV quan saùt, nhaéc nhôû - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc - 11 - Đức Lượng Giaùo aùn Theå Duïc 12 4. Cuûng coá baøi: 65 phút 20’ 15’ 5’ GV: Đoàn gaàn nhaát phục và hệ thống lại bài. trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy. * Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân: * Taâng caàu (nhòp 1) 35’ * Kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng. - TTCB: Ñöùng chaân truoác chaân sau, hoaëc hai chaân roäng baèng vai caùch löôùi 30 – 40 - 12 - Đức Lượng Giaùo aùn Theå Duïc 12 10’ 5’ 5’ 5’ GV: Đoàn cm, ñeå quang saùt ñöôøng caàu bai ñeán. Ñoäng taùc: Khi quaû caàu bay tôùi oå ñoä cao treân löôùi vaø caùch löôùi 30-40cm, caùch meùp löôùi khoaûng 20-25cm, ngöôøi taäp baät nhaûy thaúng leân cao, xoay thaân treân sang phaûi hoaëc sang traùi roâuøi duøng ngöïc ñaùnh maïnh vaøo caàu, cho caàu bai qua löôùi rôi xuoáng saân cuûa ñoái phöông. Thöïc hieân sung ngöôøi taäp tieáp ñaát baèng hai chaân, sau ñoù di chuyeån veà giöõa saân ñeå chuaån bò ñôû quaû caàu tieáp theo. Taäp luyeän tích cöïc. * Moät soá ñieåm trong luaät ñaù caàu: - 13 - Đức Lượng Giaùo aùn Theå Duïc 12 5’ GV: Đoàn - Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ - Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ - Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ - Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ - Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu. Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.- Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi, caùc - 14 - Đức Lượng Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn Đức Lượng VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân. + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi. III. Phaàn keát thuùc: - Hoài tónh, thaû loûng. - Nhaän xeùt buoåi hoïc, Chaïy voøng saân tröôøng : ( Nam4 - 5 voøng ; Nöõ 3 voøng) Yeâu caàu: Chaïy naâng daàn thaønh tích ( ruùt ngaén thôøi gian; coá gaéng khoâng boû cuoäc, chuù yù nhòp thôû). - GV goïi 12 hoïc sinh leân thöïc hieän laïi baøi taäp. 5 phút - Hoïc sinh hít thôû saâu, hoài tónh thaû loûng caùc khôùp vaø toaøn boä cô theå. - Hoïc sinh traät töï nghe giaùo vieân nhaän xeùt buoåi - 15 - - Ñoäi hình thaû loûng: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. Giaùo aùn Theå Duïc 12 giao baøi taäp veà nhaø. - Xuoáng lôùp. GV: Đoàn hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø. - Hoïc sinh hoâ “ khoûe ” thaät to roài giaûi taùn. Đức Lượng - Ñoäi hình 4 haøng ngang. * Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. GIAÙO AÙN SOÁ: 06/14 TEÂN BAØI: ÑAÙ CAÀU - NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN  Tieát CT:27, 28 Thôøi gian daïy:.................................. I. NHIEÄM VUÏ: - Đá cầu: Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 11. Một số động tác bổ trợ chuyên môn. Kĩ thuật đánh ngực tấn công Thể lực. Một số chiến thuật phối hợp Giới thiệu Luật Đá cầu. Hoàn chỉnh kĩ thuật. Giới thiệu Luật Điền kinh Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nhảy xa: - Chạy bền: II. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc, hoaøn chænh kó thuaät nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân” - Bieát moät soá ñieåm trang Luaät Ñieàn kinh (phaàn nhaûy xa). - Bieát caùch thöïc hieän taâng caàu (nhòp 1), ñaù taán coâng caàu baèng mu baøn chaân, di chuyeån böôùc löôùt, kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng. - Bieát caùch vöôït qua chöôùng ngaïi vaät ñeå hoaøn thaønh cöï ly chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän cô baûn ñuùng moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. - Thöïc hieän ñöôïc nhaûy xa kieåu “Öôõn thaân”. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng taâng caàu (nhòp 1), ñaù taán coâng caàu baèng mu baøn chaân, di chuyeån böôùc löôùt, kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng. - Vaän duïng vaøo ñaáu taäp. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Hoaøn thaønh cöï li chaïy. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc taäp luyeän. III. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: 1. Thôøi gian: 90 phuùt 2. Ñòa ñieåm: Saân tröôøng. 3. Phöông tieän: Trụ, lưới, cầu đá IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - 16 - Giaùo aùn Theå Duïc 12 PHAÀN VAØ NOÄI DUNG I. Phaàn môû ñaàu: 1. Giaùo vieân nhaän lôùp. LÖÔÏNG VÑ 15 phút 1’ GV: Đoàn YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - Hoïc sinh taäp trung nhanh choùng, baùo caùo roõ raøng, trang phuïc ñaày ñuû. - Hoïc sinh traät töï, nghe giaùo vieân phoå bieán noäi dung buoåi hoïc. - Hoïc sinh khôûi ñoäng tích cöïc, laøm noùng caùc khôùp. - Ñoäi hình taäp trung: 4 haøng ngang. 2. Phoå bieán noäi dung, 2’ yeâu caàu buoåi hoïc. 3. Khôûi ñoäng chung: 7’ xoay caùc khôùp, caùc ñoäng taùc, chaïy. 5’ - GV goïi 1 – 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ 4. Kieåm tra baøi cuõ: II. Phaàn cô baûn: Hoaøn - Ñoäi hình taäp luyeän: 1. Nhaûy xa: kó - Hoaøn chænh kó thuaät chænh nhaûy xa kieåu “Öôõn thuaät: thaân” - GV quan sát, nhắc nhở. - Giới thiệu Luật 2. Ñaù caàu : - Moät soá baøi taäp boå trôï chuyeân moân. - Moät soá ñieåm trong Luaät: *Trong thi ñaáu, VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu, moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn, neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn, sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn, Moãi Đức Lượng - Đội hình:      - GV ñieàu khieån cho lôùp taäp, HS töï oân taäp taâng “buùng” caàu nhaèm taäp caûm giaùc vôùi caàu. - Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân - 17 - - Ñoäi hình taäp luyeän: 4 haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay. - GV quan saùt, nhaän xeùt. Giaùo aùn Theå Duïc 12 + Ñöùng taïi choå thöïc hieän ñoäng taùc ñaùnh ngöïc taán coâng. + Di chuyeån ñôn böôùc hoaëc böôùc keùp sang ngang thöïc hieän kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå - Kó thuaät ñaùnh ngöïc. quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô - Theå löïc : Taäp di theå,duø chaïy chuyeån saân. ñaø khoâng - Giôùi thieäu luaät ñaù caàu giaäm nhaûy (tieáp theo). hoaëc giaäm nhaûy. -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn, duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng, ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi GV: Đoàn saân. - Ñöùng theo hình tam giaùc, chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi, ngöôïc laïi. - 2 HS ñöùng caùch nhau 4-6m taäp ñoäng taùc chuyeàn caàu qua laïi vôùi nhau - GV quan saùt söõa sai cho hoïc sinh - GV giôùi thieäu kó thuaät ñaù caàu - GV thò phaïm ñoäng taùc. - Tö theá chuaån bò - Kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng - Ñoäi hình taäp luyeän:      phuïc vuï     thöïc hieän      phuïc vuï      thöïc hieän - Đội hình:      - GV quan saùt, nhaéc nhôû - 18 - Đức Lượng Giaùo aùn Theå Duïc 12 GV: Đoàn vaùn giaäm hôn so vôùi 3. Chạy bền: trên địa ñieåm chaïm hình tự nhiên gaàn nhaát - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách trong khu khắc phục và hệ thống lại bài. vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn 4. Cuûng coá baøi: thaø n h laàn 65 phút nhaûy ñi 20’ 15’ ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo 5’ loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy. * Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân: * Taâng caàu (nhòp 1) 35’ * Kó thuaät ñaùnh ngöïc taán coâng. - TTCB: Ñöùng chaân truoác chaân sau, hoaëc hai chaân - 19 - Đức Lượng Giaùo aùn Theå Duïc 12 10’ 5’ 5’ 5’ GV: Đoàn roäng baèng vai caùch löôùi 30 – 40 cm, ñeå quang saùt ñöôøng caàu bai ñeán. Ñoäng taùc: Khi quaû caàu bay tôùi oå ñoä cao treân löôùi vaø caùch löôùi 30-40cm, caùch meùp löôùi khoaûng 20-25cm, ngöôøi taäp baät nhaûy thaúng leân cao, xoay thaân treân sang phaûi hoaëc sang traùi roâuøi duøng ngöïc ñaùnh maïnh vaøo caàu, cho caàu bai qua löôùi rôi xuoáng saân cuûa ñoái phöông. Thöïc hieân sung ngöôøi taäp tieáp ñaát baèng hai chaân, sau ñoù di chuyeån veà giöõa saân ñeå chuaån bò ñôû quaû caàu tieáp theo. Taäp luyeän tích cöïc. * Moät soá - 20 - Đức Lượng
- Xem thêm -