Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 12

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng GIÁO ÁN - TUẦN: 1 - Tổ: Sinh – Hóa - TD - Ngày soạn: 15 / 08 /2011 Số: 2 Tiết 2 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-2 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-2 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-6 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-6. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: - Học: Động tác đánh hông. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút GV phân tích và thị phạm từ chậm đến nhanh 14 phút - Động tác phối hợp: GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình tập luyện chung ĐH 2 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển. Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp 2. Bài TDLH của Nam: - Học : Động tác 1 đến 6. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng (Nam) 14 phút (Nữ)       GV quan sát sửa sai hs thường mắc Đội hình tập bài TDLH nam (Nam) GV phân tích và thị phạm từ chậm đến nhanh (Nữ)       Đội hình chia nhóm tập luyện. Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 - Tổ: Sinh – Hóa – TD - Ngày soạn: 23 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  NHIỆM VỤ: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-2 + Thực hiện được các động tác từ 3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-15 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-6 + Thực hiện được các động tác từ 7 - 15 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện chạy tiếp sức 4 x 100m, bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác phối hợp. -Học : Động tác di chuyển tiến lùi. 16 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam:       - Ôn: Động tác 1 - 5 - Học : Động tác 6 đến 15. Đội hình nhóm nam tập bài TDLH (Nam) (Nam)       3.Chạy tiếp sức: Học cách T - N tín gậy. Bài tập tại chỗ tập động tác T - N tín gậy và tập động tác tay không nhân tín gậy. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy 12 phút     GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-15 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-15 + Vận dụng để tự tập hàng ngày. 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD,CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 3 động tác đã học. 2. Bài TDLH của Nam: 16 phút - Ôn: Động tác 1 – 15 GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ)       (Nam)       GV cho cán sự điều khiển ôn lại 15 động tác của bài TDLH nam đã học. 3.Chạy tiếp sức: Bài tập: - Tại chỗ tập động tác trao tín gậy. - Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy. (Nam) ĐH tập động tác trao nhận tín gậy. 12 phút     GV giới thiệu, làm mẫu cho HS xem Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-4 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-3 + Thực hiện được động tác 4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-20 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-15 + Thực hiện được các động tác 16 - 20 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ và kĩ thuật xuất phát. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. -Học : Động tác nhảy. 16 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 15 - Học : Động tác 16 đến 20.       (Nam)       3.Chạy tiếp sức: - Bài tập: Tại chỗ tập động tác trao tín gậy. + Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy. (Nam) ĐH tập động tác trao nhận tín gậy. 12 phút     GV quan sát sửa si hs thường mắc Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-4 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-20 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-20 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. + Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát . - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ và kĩ thuật xuất phát. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác nhảy. 16 phút GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 20.       (Nam)       3.Chạy tiếp sức: - Học: Xuất phát của người số 1 + Bài tập: Từng đôi, tại chỗ tập trao - nhận tín gậy. + Phối hợp chạy nhẹ trao - nhận tín gậy. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng. 12 phút          ------------------------  ---30m  ĐH tập kĩ thuật trao – nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu - Học: Xuất phát của người số 2,3,4. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. (Nam) 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ 5 - 7 phút 2phút 2phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 04 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-6 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-4 + Thực hiện được các động tác 5 - 6 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-30 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-20 + Thực hiện được các động tác 21 - 30 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác nhảy. -Học : Động tác di chuyển ngang. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 28 - 30 phút 13 phút - Động tác lưng bụng. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ)       2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 20 - Học : Động tác 21 đến 30. (Nam) (Nam)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng 3.Chạy tiếp sức:  - Ôn: Xuất phát của người số 1 + Phối hợp chạy nhẹ trao - nhận tín gậy. 15 phút - Ôn: Xuất phát của người số 2,3,4. GV giới thiệu, làm mẫu KTĐT cho HS quan sát. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút     ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Xp 60m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : 5 - 7 phút 2phút 2phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 04 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 8 Tiết 8 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-7 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-6 + Thực hiện được động tác 7 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-30 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-30 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy, bàn đạp, thước dây tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác nhảy. - Động tác di chuyển ngang. - Động tác lưng bụng. - Động tác bật nhảy co gối. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 28 - 30 phút 13 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 – 30.       (Nam) (Nam)       3.Chạy tiếp sức: Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng - Tập: Phối hợp chạy nhẹ trao - nhận tín gậy.  GV giới thiệu, làm mẫu KTĐT cho HS quan sát. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 15 phút 2 phút     ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Xp 60m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 5 - 7 phút 2phút 2phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 12 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-8 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-7 + Thực hiện được động tác 8 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-40 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-30 + Thực hiện được các động tác 31 - 40 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.   ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 6-8 phút 1Phút 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác 1 – 7. -Học : Động tác bật nhảy thẳng chân. 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 30 - Học : Động tác 31 đến 40. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. 3.Chạy tiếp sức: - Chạy chậm (nhanh) phối hợp trao nhận tín gậy. T 1 - 1.3 m 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? (Nam) (Nam)       Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 28 - 30 phút 13 phút Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng         (Nữ) (Nữ)       15 phút 2 phút         Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng     ------------------ Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng     ------------------     ------------------     ------------------  Xp 80m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu           Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng         GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5-7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 12 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 10 Tiết 10 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-9 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-8 + Thực hiện được động tác 9 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-50 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-40 + Thực hiện được các động tác 41 - 50 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. + Biết một số điểm cơ bản về luật thi đấu. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 13 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. 1. TDNĐ:Ôn - Động tác 1 – 8. - Động tác kiểng gót từng chân. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nam)       (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam: (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng
- Xem thêm -