Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 4

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn TuÇn 1 : tiÕt 1 TDN§: Giíi thiÖu môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh Häc ®éng t¸c 1-3( bµi TDN§ Nam, N÷ riªng) I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc môc tiªu , néi dung m«n thÓ dôc. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c 1, 2, 3 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu(nam, n÷ riªng). 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c 1- 3 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). 3. Th¸i ®é: - HS tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ gi¸o ¸n, tranh thÓ dôc. Häc sinh trang phôc gän gµng. III. tiÕn tr×nh lªn líp . Néi dung §Þnh lîng 8p A.PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc. - GV hái th¨m søc kháe häc sinh . 2.Khëi ®éng: Khëi ®éng chung: - HS ch¹y 1 nhÑ nhµng vßng quanh s©n trêng: - Xoay c¸c khíp. + Cæ, Vai,khuûu tay, cæ ch©n. + Ðp ngang , Ðp däc. VÆn m×nh. Khëi ®éng chuyªn m«n: §i bíc nhá, n©ng cao ®ïi, l¨ng sau ( t¹i chç thùc hiÖn) B.PhÇn c¬ b¶n: 1.Gi íi thiÖu môc tiªu , néi dung , ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 10 vµ bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷) riªng. 2 . Häc thÓ dôc nhÞp ®iÖu * §èi víi n÷ : *§éng t¸c1: GiËm ch©n t¹i chç . *§éng t¸c2: Di chuyÓn ngang kÕt hîp víi cæ: 200m 4x8N 2x8N Trªn ®t 32p ph¬ng ph¸p - tæ chøc - Gv nhËn líp, líp trëng b¸o c¸o sÜ - sè. - §éi h×nh nhËn líp . +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. Ú - §éi h×nh gi·n c¸ch nhau mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùc díi sù ®iÒu hµnh cña c¸n sù líp. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0CS 4x8N 3-5lÇn/ + GV d¹y néi dung bµi häc míi nhãm * §éi h×nh tËp bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu: +Chia thµnh 2 nhãm Nam, N÷ riªng. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4x8N + + + + + + + (n÷) GV 4x8N *§éng t¸c 3 : §éng t¸c lên + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (nam) GV - GVnªu tªn vµ lµm mÉu ®éng t¸c 1- thùc hiÖn 1 1 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn 2 x8N 4 x8N * §èi víi nam : * §éng t¸c 1: Gi¹m ch©n t¹i chç . lÇn, sau ®ã lµm chËm ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c. GV cho HS lµm chËm cïng chiÒu. GV h« cho HS tËp, Gv quan s¸t vµ söa sai cho HS. * Nh÷ng sai lÇm thêng m¾c: + Nam: Kh«ng duçi ®îc tay, ch©n. C¸c ngãn tay cha khÐp vµo nhau, m¾t kh«ng nh×n theo tay. * C¸ch söa: - Nh¾c nhë HS chó ý tËp trung trong khi tËp, võa h« nhÞp võa h« duçi tay, ch©n. Lµm chËm ®éng t¸c. + N÷: Ch©n tay phèi hîp kh«ng khíp víi nhÞp h«, khuþu gèi qu¸ ss©u, cha t× ®óng mói(gãt) bµn ch©n. * C¸ch söa: - Nh¾c HS chó ý h¬n, lµm chËm ®éng t¸c, chØ ra lçi sai cho HS. 4 x8N * §éng t¸c 2 : Tay ch©n kÕt hîp víi di chuyÓn 2p 5p * §éng t¸c 3 : Tay ngùc di chuyÓn sang ngang - Gv cñng cè, nhËn xÐt buæi häc. - §éi h×nh tËp trung. +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 1 HSNam, 1 HS N÷ bÊt k× tËp l¹i bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu võa häc: §T 2,3 cña(N÷), C. PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: - Rung c¬.- V¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ:¤n ®éng t¸c 1-2 bµi TDN§. TuÇn 1 Ngµy so¹n 20/8/2010 TiÕt 2 : NDND: + «n : ®éng t¸c 1-3 Ch¹y ng¾n: + häc : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc 30-60m I . Môc tiªu 1 KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c 1-3 . - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá , ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. Ch¹y t¨ng tèc ®é 30m. 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c 1-3. ®ång thêi thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, ®éng t¸c bµi bæ trî cho ch¹ycù li ng¾n. - Thùc hiÖn ®îc ch¹y t¨ng tèc ®é 30m. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, tÝnh kØ luËt. - HS tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: 1 2 .§Þa ®iÓm: S©n trêng. . Ph¬ng tiÖn: - Cßi, §ång hå bÊm d©y. 2 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung - HS trang phôc gän gµng. A.PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y nhÑ nhµng mét vßng quanh s©n trêng. - Xoay c¸c khíp: Cæ, Vai. - Khuûu tay, H«ng .- Ðp day ch»ng ngang, däc. - VÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y ®¸ l¨ng t¹i chç 3.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 1-2 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu ( nam, n÷ riªng) B.PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: - ¤n ®éng t¸c 1-3 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu ( Nam, N÷) §Þnh lîng 8p 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t 32p 15p Ph¬ng ph¸p- Tæ chøc. - GV nhËn líp. Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè. - §éi h×nh nhËn líp . +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 CS - GV kiÓm tra 1-2 nhãm(Nam, N÷) mçi nhãm lµ 3-5 em. Gv nhËn xet cho ®iÓm GV chia líp thµnh 2 nhãm (Nam, N÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®éng t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL, GVquan s¸t chung vµ söa sai cho HS. + 2.Häc míi: Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá(10-51m). - Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). - Ch¹y ®¹p sau(10-15). - Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 15p 2- 4 l 2- 4 l 2- 4 l 2- 4 l + + + + + + + + + + + + + ( n÷) + + + + + ( nam) GV + + + + + + + + + - Gv giíi thiÖu vµ ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c , kÕt hîp lµm mÉu ®éng t¸c . * §éi h×nh luyÖn tËp ch¹y ng¾n. GV +++++ (30-60m) 2p +++++ +++++ 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn toµn bé nh÷ng ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 1 HS nam, 1 HS n÷ bÊt k× tËp l¹i bµi thÓ dôc võa «n, §T 1-3(N÷), §T 1-3 (Nam), HS tù tËp, tù h«. 5p 3 - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm( 2-4 HS/ nhãm). - HS tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh ®Ó cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ +++++++++ +++++++++ Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn C,PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng. - Rung c¬.. - V¬n thë. 2. NhËn xÐt: u ®iÓm , nhîc ®iÓm 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ. - «n c¸c ®éng t¸c TDN§ ®· häc - ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y ng¾n +++++++++ GV - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV Ngµy so¹n 26 / 8 / 2010 Ngµy d¹y : 31 / 8 / 2010 Líp : A1,A2,A3,A4. TuÇn 2 : TiÕt 3 : + «n : ®éng t¸c 1-3 + Häc: §éng t¸c 4-5. Ch¹y ng¾n: + ¤n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc 30-60m NDND: I . Môc tiªu 1 KiÕn thøc: -BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-5 thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam,N÷). - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y ng¾n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ®¹p sau . 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c 1-3 . Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c 4-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y ng¾n 30m. Ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n 20-30m. 3. Th¸i ®é: - ý thøc kØ luËt trong giê. - HS tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn luyÖn tËp . 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - Cßi, ®ång hå bÊm d©y, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t. tranh ¶nh thÓ dôc . - HS trang phôc gän gµng. III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung §Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp A.PhÇn më ®Çu: 8p 1.NhËn líp: - §éi h×nh nhËn líp . - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . +++++++++ - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc. +++++++++ - Hái th¨m søc kháe cña HS. +++++++++ 0+++++++++ 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh s©n trêng. Xoay c¸c khíp: + Cæ, Vai, Khuûu tay. + Cæ tay, Cæ ch©n. + H«ng, §ïi. + Ðp ngang, Ðp däc. + VÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y bíc nhá(10-15m). GV - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t 1-2lÇn 1-2lÇn 4 GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn + Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). + Ch¹y ®¹p sau(10-15m). + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 2-3 (Nam,N÷). B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-3 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu)Nam,N÷). - Häc: §éng t¸c 4-5(Nam,N÷) * §èi víi n÷ : *§éng t¸c 4: Tay ngùc . 1-2lÇn 2-3lÇn 32p 4x8N - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xet cho ®iÓm -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc ë giê tríc díi sù ®iÒu khiÓn cua CSL. GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * Nhãm «n vµ kÕt hîp häc néi dung míi. 4x8N + + + + + + + + + + + + *§éng t¸c 5: §Èy h«ng . + + GV + 4x8N * §èi víi nam : *§éng t¸c 4: Di chuyÓn tiÕn lïi. 4x8N . *§éng t¸c 5: §éng t¸c phèi hîp . + + + + + + + + + + + + + - GV thÞ ph¹m mÉu ®éng t¸c 1 lÇn, sau ®ã lµm chËm ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c. Gv cho HS lµm chËm cïng chiÒu. Gv h« ch HS tËp, GV quan s¸t HS luyÖn tËp ®ång thêi nh¾c nhë, söa sai cho HS. Nh÷ng sai lÇm mµ HS thêng m¾c vµ c¸ch söa ch÷a: Nam: Thùc hiÖn ®äng t¸c chua thuÇn thôc, tay , ch©n cha kÕt hîp nhÞp nhµng víi nhau, tay cßn co qu¸ nhiÒu. * C¸ch söa: TËp chËm, võa tËp võa h« nhÞp vµ h« tay, ch©n ®Ó söa. 13p - Gv cñng cè l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c . * §éi h×nh «n luyÖn ch¹y ng¾n. 2.Ch¹y ng¾n: - ¤n: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, - Ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. +++++ GV (30-60m) +++++ +++++ 3p 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). 5p 5 +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 2-4hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai - HS lªn thùc hiÖn . GV + hs nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷). + + + + + + + + GV 3. Xuèng líp. TuÇn 2 : + - §øng theo ®éi h×nh nhËn líp, HS chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt, cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n 28/ 8 / 2010 Ngµy d¹y : 2 / 9 / 2010 Líp : A1,A2,A,A4. TiÕt 4 : NDND: + «n : ®éng t¸c 1-5 Ch¹y ng¾n: + ¤n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau + Bµi tËp 6,7(trang 57, SGV TD 10) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: -BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ ®éng t¸c 1-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam, N÷) , vµ kÜ n¨ng ch¹y ng¾n . - BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t trong ch¹y cù li ng¾n. 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu( ®éng t¸c 1-5 Nam- N÷). - Thùc hiÖn ®îc c¸c ®o¹n ch¹y ng¾n 20m,30m , vÒ ®Ých. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng xuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p ch¹y 15-20m. 3. Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II. ®Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: Cßi, ®ång hå bÊm giê. - HS trang phôc gän gµng. 6 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn III.tiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn më ®Çu: 1.NhËn líp: - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc. - GV hái th¨m søc kháe HS. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh s©n trêng. Xoay c¸c khíp: + Cæ, Vai, Khuûu tay. + Cæ tay, Cæ ch©n. + H«ng, §ïi. + Ðp ngang, Ðp däc. + VÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y bíc nhá(10-15m). + Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). + Ch¹y ®¹p sau(10-15m). + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 (Nam,N÷). - Thùc hiÖn kÜ thuËt : Bíc nhë , n©ng cao ®ïi . B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu)Nam,N÷). ph¬ng ph¸p - tæ chøc §Þnh lîng 8p - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp - §éi h×nh nhËn líp . +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. GV 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xet cho ®iÓm 32 p -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc - CSL ®iÒu khiÓn . GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh «n + + + + + + + + + + + + + + GV + 2.Ch¹y ng¾n: - ¤n: Ch¹y bíc nhá: 10-15m - Ch¹y n©ng cao ®ïi : 10-15m - Ch¹y ®¹p sau: 15-20m - Ch¹y t¨ng tèc ®é: 30-60m. + + + + + + + + + + + + + Nh÷ng sai lÇm mµ HS thêng m¾c vµ c¸ch söa ch÷a: Nam: Thùc hiÖn ®äng t¸c chua thuÇn thôc, tay , ch©n cha kÕt hîp nhÞp nhµng víi nhau, tay cßn co qu¸ nhiÒu. * C¸ch söa: TËp chËm, võa tËp võa h« nhÞp vµ h« tay, ch©n ®Ó söa. - Gv cñng cè l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c . 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn * §éi h×nh «n luyÖn ch¹y ng¾n. +++++ +++++ +++++ 7 GV (30-60m) Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn 2. Häc bµi tËp : 6,7 ThÓ dôc a. Thùc hiÖn kÜ thuËt sau lÖnh “ Vµo chç”, “s½n sµng”vµ “ch¹y”. Khi GV h« c¸c lÖnh ®Ó häc sinh thùc hiÖn chØ cÇn mau chãng thùc hiÖn bíc ch¹y thø nhÊt ®óng kÜ thuËt lµ hoµn thµnh nhiÖm vô . +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 24hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai 13p - §éi h×nh tËp luyÖn ++++++ ++++++ GV quan s¸t b. XuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p ch¹y 15-20m Yªu cÇu : Ch¹y hÕt cù li T¨ng tèc ®é 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn xuÊt ph¸t thÊp cã bµn ®¹p GV söa sai. 3p - HS lªn thùc hiÖn . GV + hs nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ 5p B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷). GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3. Xuèng líp. + + + + + + + + + GV - §øng theo ®éi h×nh nhËn líp, HS chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt, cho líp gi¶i t¸n. 8 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn TuÇn 3 : Ngµy so¹n 2 / 9 / 2010 TiÕt 5 : + «n : ®éng t¸c 1-5 + Häc ®éng t¸c 6-7 Ch¹y ng¾n: + ¤n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau + Bµi tËp 6,7(trang 57, SGV TD 10) NDND: I Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thøc hiÖn ®éng t¸c tõ 1-7 - BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t trong ch¹y cù li ng¾n, ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n 20-30m, kÜ thuËt vÒ ®Ých : ®ãng bµn ®¹p. 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu( ®éng t¸c 1-5 Nam- N÷).Thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c tõ 6-7 - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y ng¾n. vµ kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp . 3. Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II ®Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: + Cßi, ®ång hå bÊm giê. + Trang phôc gän gµng. III.tiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn më ®Çu: 1.NhËn líp: - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc. - Gv hái th¨m søc kháe häc sinh. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng quanh s©n trêng. Xoay c¸c khíp: + Cæ, Vai, Khuûu tay. + Cæ tay, Cæ ch©n. + H«ng, §ïi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ðp ngang, Ðp däc. + VÆn m×nh. + Ch¹y bíc nhá(10-15m). + Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). + Ch¹y ®¹p sau(10-15m). + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 (Nam,N÷). - Thùc hiÖn kÜ thuËt : Bíc nhá , n©ng cao §Þnh lîng 8p 1p 4p ph¬ng ph¸p - tæ chøc - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp - §éi h×nh nhËn líp . +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. 200m 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3p 0 CSL - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xet cho 9 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn ®ïi . xuÊt ph¸t thÊp . B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu)Nam,N÷). - Häc: §éng t¸c 4-5(Nam,N÷) * §èi víi n÷ : *§éng t¸c 6:VÆn m×nh . 32 p 15 p ®iÓm -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc - CSL ®iÒu khiÓn . GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh «n vµ häc míi ®«ng t¸c + + + + + + + + + + + + + + GV + + + + + + + + + + + + + + * Häc míi ®éng t¸c: - Gv lµm mÉu ®éng t¸c , mçi ®éng t¸c 1 lÇn sau ®ã lµm chËm ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c . Gv cho häc sinh lµm chËm cïng chiÒu .Gv h« cho häc sinh tËp . * Nh÷ng sai lÇm thêng m¾c vµ c¸ch söa - N÷: Kh«ng bËt nh¶y, ch©n gËp Ýt. C¸ch söa: Nh¾c nhë HS chó ý tËp trung trong khi tËp. GV chØ sai cho HS vµ lµm chËm §T ®óng. Nam: Thùc hiÖn ®äng t¸c chua thuÇn thôc, tay , ch©n cha kÕt hîp nhÞp nhµng víi nhau, tay cßn co qu¸ nhiÒu. * C¸ch söa: TËp chËm, võa tËp võa h« nhÞp vµ h« tay, ch©n ®Ó söa. - Gv cñng cè l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c . *§éng t¸c 7:Nhón bËt lªn cao , xuèng b»ng mét ch©n , mét ch©n co * §èi víi nam : *§éng t¸c 6: BËt nh¶y. *§éng t¸c 7: GiËm ch©n t¹i chç vç tay . 2.Ch¹y ng¾n: - ¤n: Ch¹y bíc nhá: 10-15m - Ch¹y n©ng cao ®ïi : 10-15m - Ch¹y ®¹p sau: 15-20m - Ch¹y t¨ng tèc ®é: 30-60m. 11p 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn GV (30-60m) +++++ +++++ +++++ 13p 2.¤N : bµi tËp : 6,7 ThÓ dôc a. Thùc hiÖn kÜ thuËt sau lÖnh “ Vµo chç”, “s½n sµng”vµ “ch¹y”. Khi GV h« c¸c lÖnh ®Ó häc sinh thùc hiÖn chØ cÇn mau chãng thùc hiÖn bíc ch¹y thø nhÊt ®óng kÜ thuËt lµ hoµn thµnh nhiÖm vô . * §éi h×nh «n luyÖn ch¹y ng¾n. +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 24hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai - §éi h×nh «n tËp : ++++++ ++++++ s¸t 10 GV söa sai. GV quan Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn b. XuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p ch¹y 15-20m Yªu cÇu : Ch¹y hÕt cù li T¨ng tèc ®é 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn xuÊt ph¸t thÊp cã bµn ®¹p B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷). 3. Xuèng líp. TuÇn 3 3p 5p - HS lªn thùc hiÖn . GV + hs nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV §øng theo ®éi h×nh nhËn líp, Ngµy so¹n 5 / 9 / 2010 TiÕt 6 : I Môc tiªu: NDND: + «n : ®éng t¸c 1-7 Ch¹y ng¾n: + häc bµi 2,4 (trang 61, SGV TD 10) 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thøc hiÖn ®éng t¸c tõ 1-7 - BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t trong ch¹y cù li ng¾n, ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n 20-30m, kÜ thuËt vÒ ®Ých : ®ãng bµn ®¹p. 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu( ®éng t¸c 1-7 Nam- N÷). - Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y ng¾n. 3. Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II ®Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: + Cßi, ®ång hå bÊm giê. + Trang phôc häc sinh. III.tiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 8p - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp A.PhÇn më ®Çu: 1.NhËn líp: 1p - §éi h×nh nhËn líp . - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . +++++++++ - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi +++++++++ häc. +++++++++ 0+++++++++ 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: GV - GV cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. 4p quanh s©n trêng. 200m + TËp 6 ®éng t¸c tay kh«ng . 2x8N 11 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn Xoay c¸c khíp: - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ðp ngang, Ðp däc. + VÆn m×nh. + Ch¹y bíc nhá(10-15m). + Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). + Ch¹y ®¹p sau(10-15m). + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 6-7 (Nam,N÷). - Thùc hiÖn kÜ thuËt : Bíc nhá , n©ng cao ®ïi . xuÊt ph¸t thÊp . 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-7 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam,N÷. 3p 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn 32 p 15 p GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 CSL - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm - GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc - CSL ®iÒu khiÓn . GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh «n TDND + + + + + + + + + + + + + + GV + * Gv cñng cè l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c . 2.Ch¹y ng¾n: * Häc bµi tËp 2 : Cã giíi h¹n ®é dµi bíc : 15-20m + ChuÈnn bÞ : §Æt c¸c mèc nhá c¸ch ®Òu nhau mét ®o¹n ng¾n ®é dµi bíc trung b×nh cña häc sinh . + §éng t¸c : Ch¹y t¨ng tèc ®é 10-15m råi ch¹y vµo ®o¹n cã ®Æt c¸c mèc , Sao cho mçi bíc chØ vît 1 mèc mµ tèc ®é ch¹y kh«ng bÞ gi¶m . §Ó bíc ch¹y kh«ng dµi h¬n møc quy ®Þnh ph¶i chñ ®éng t¨ng tÇn sè bíc . * Bµi tËp 4: Ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n ng¾n (20-30m). - Ch¹y lÆp l¹i 2-4 lÇn víi tèc ®ä tèi ®a, cè x¸c ®Þnh thêi gian (bÊm giê) nghØ gi÷a c¸c ®ît lµ ch¹y nhÑ nhµng vµ thë s©u, tÝch cùc. - HS ®îc biÕt thµnh tÝch cña m×nh ë mçi lÇn ch¹y. Cè g¾ng kh«ng bÞ gi¶m tèc ®é ë c¸c lÇn sau. Chó ý: C¶m nhËn nç lùc dïng søc vµ tèc ®é cña m×nh ®· ®¹t ë mçi lÇn ch¹y; cho nghØ gi÷a hai lÇn ch¹y. + + + + + + + + + + + + + * Nh÷ng sai lÇm thêng m¾c vµ c¸ch söa - N÷: Kh«ng bËt nh¶y, ch©n gËp Ýt. C¸ch söa: Nh¾c nhë HS chó ý tËp trung trong khi tËp. GV chØ sai cho HS vµ lµm chËm §T ®óng. Nam: Thùc hiÖn ®äng t¸c chua thuÇn thôc, tay , ch©n cha kÕt hîp nhÞp nhµng víi nhau, tay cßn co qu¸ nhiÒu. * C¸ch söa: TËp chËm, võa tËp võa h« nhÞp vµ h« tay, ch©n ®Ó söa. 14p -Gv ph©n tÝch , híng dÉn néi dung c¸ch tËp luyÖn . -gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn mÉu , GV nhËn xÐt chuÈn kiÕn thøc . -TËp luyÖn : * §éi h×nh luyÖn ch¹y ng¾n. GV +++++ (30-60m) +++++ +++++ +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 24hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai 12 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn xuÊt ph¸t thÊp cã bµn ®¹p - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp ë 2 giai ®o¹n dÇu ( xuÊt ph¸t, ch¹y lao) B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc c¸c ®éng t¸c thÓ dôc cña bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷) ®· häc . 3p 5p - §¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + 3. Xuèng líp. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - §øng theo ®éi h×nh nhËn líp, 13 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn Ngµy so¹n 10/ 9 / 2009 TuÇn 4 : TiÕt 7 : + «n : ®éng t¸c 1-7 + Häc ®éng t¸c 8-9 Ch¹y ng¾n: + ¤n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau + bµi tËp 8 (trang 57 SGV TD 10) NDND: III. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - RÌn kÜ thuËt ®éng t¸c 1 – 7 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam, N÷ , vµ kÜ n¨ng ch¹y ng¾n .Lµm quen ®éng t¸c 8-9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam, N÷ . 2. KÜ n¨ng: - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c 8, 9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu( ®éng t¸c 1-7 Nam- N÷). - Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y ng¾n. 3. Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. IV. ®Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: Tranh TD, Cßi, ®ång hå bÊm giê. III.tiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc (Ho¹t ®éng d¹y – häc cña thµy vµ trß). îng - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp A.PhÇn më ®Çu: 8’ 1.NhËn líp: - §éi h×nh nhËn líp . - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . +++++++++ - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi +++++++++ häc. +++++++++ 0+++++++++ 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng. + TËp 6 ®éng t¸c tay kh«ng . Xoay c¸c khíp: + Cæ, Vai, Khuûu tay. + Cæ tay, Cæ ch©n. + H«ng, §ïi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ðp ngang, Ðp däc. + VÆn m×nh. + Ch¹y bíc nhá(10-15m). + Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). + Ch¹y ®¹p sau(10-15m). + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 6-7 (Nam,N÷). - Thùc hiÖn kÜ thuËt : Bíc nhá , n©ng cao ®ïi . xuÊt ph¸t thÊp . B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-7 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam,N÷. - Häc : §éng t¸c 8,9 bµi thÓ dôc ( Nam, N÷): * §èi víi n÷ : *§éng t¸c 8:Phèi hîp. GV - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm 32’ 15’ -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc - CSL ®iÒu khiÓn . GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh «n vµ häc míi TDND 14 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn + + + + + + + + + + + + + + GV + *§éng t¸c 9: Lng phèi hîp víi di chuyÓn ngang. + + + + + + + + + + + + + - Häc ®éng t¸c míi : GV lµm mÉu ®éng t¸c 1 lÇn, sau ®ã GV thùc hiÖn chËm HS tËp theo cïng chiÒu. LÇn 3, GV h« cho HS tËp vµ quan s¸t, söa sai cho HS. - HS tËp phèi hîp 2 §T 8,9, CSL h«, GV söa sai. * §èi víi nam : *§éng t¸c 8:Hãp më ngùc. * Sai lÇm thêng m¾c vµ c¸ch söa: - N÷: Tay ch©n kh«ng khíp cha ®óng nhÞp, c¸c ngãn tay kh«ng khÐp. Khi gËp c¼ng ch©n trô kh«ng kiÔn gãt, gËp tay cha ngang ngùc. C¸ch söa: Nh¾c nhë HS chó ý tËp, tay vµ ch©n ph¶i phèi hîp ®ång thêi. *§éng t¸c 9 : Lng – bông 14’ 2.Ch¹y ng¾n: - ¤n: Ch¹y bíc nhá: 10-15m - Ch¹y n©ng cao ®ïi : 10-15m - Ch¹y ®¹p sau: 15-20m - Ch¹y t¨ng tèc ®é: 30-60m. -Häc bµi tËp 8: KÜ thuËt vÒ ®Ých. -Gv híng dÉn , cñng cè l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c vµ néi dung c¸ch tËp luyÖn . -gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn mÉu , GV nhËn xÐt chuÈn kiÕn thøc . -TËp luyÖn : * §éi h×nh luyÖn ch¹y ng¾n. GV +++++ (30-60m) +++++ +++++ +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 24hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai - GV ph©n tÝch kÜ thuËt vµ lµm mÉu ®éng t¸c - HS luyÖn tËp díi sù híng dÉn cña GV. - Gv chia líp thµnh c¸c nhãm luyÖn tËp. - Mçi nhãm 2- 4 HS/nhãm, 2-3 lÇn. 15 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn - XuÊt ph¸t, ch¹y c¸ch ®Ých 5 – 10m, lµm ®éng t¸c ®¸nh ®Ých ë bíc cuèi cïng( b»ng vai hoÆc b»ng ngùc cã kÕt hîp ®¹p sau tÝch cùc). 5’ - §¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 4-5 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn xuÊt ph¸t thÊp cã bµn ®¹p - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp ë 2 giai ®o¹n dÇu ( xuÊt ph¸t, ch¹y lao) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - §øng theo ®éi h×nh nhËn líp, B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc c¸c ®éng t¸c thÓ dôc cña bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷) ®· häc . 3. Xuèng líp. Ngµy so¹n 21/ 9 / 2009 TuÇn 4 : I. Môc tiªu: TiÕt 8 : TDND: + «n : ®éng t¸c 1-9 Ch¹y ng¾n: + ¤n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau + bµi tËp 5 (trang 61 SGV TD 10) hoÆc do GV chän 1. KiÕn thøc: - RÌn kÜ thuËt ®éng t¸c 1 – 9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam, N÷ , vµ kÜ n¨ng ch¹y ng¾n . 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c 1- 9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y ng¾n. 3. Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II®Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: Cßi, ®ång hå bÊm giê. III.tiÕn tr×nh lªn líp: 16 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn Néi dung A.PhÇn më ®Çu: 1.NhËn líp: - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng. + TËp 6 ®éng t¸c tay kh«ng . Xoay c¸c khíp: + Cæ, Vai, Khuûu tay. + Cæ tay, Cæ ch©n. + H«ng, §ïi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: §Þnh lîng 8’ ph¬ng ph¸p - tæ chøc (Ho¹t ®éng d¹y – häc cña thµy vµ trß). - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp - §éi h×nh nhËn líp . +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t . 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 8-9 (Nam,N÷). - Thùc hiÖn kÜ thuËt : Bíc nhá , n©ng cao ®ïi . xuÊt ph¸t thÊp . 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam,N÷. 32’ 14’ GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc. - GV Cñng cè ,nªu sai lÇm vµ c¸ch söa . - CSL ®iÒu khiÓn . GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh «n vµ häc míi TDND + + + + + + + + + + + + + + GV 2. Ch¹y ng¾n - ¤N : ¤n Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi ,ch¹y ®¹p sau + Ch¹y bíc nhá(10-15m). + Ch¹y n©ng cao ®ïi(10-15m). + Ch¹y ®¹p sau(10-15m). + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. -Häc bµi tËp 5:Ch¹y tèc ®é cao c¸c giai ®o¹n ng¾n ( 20-30m) - Ph¶i ®¶m b¶o cù li quy ®Þnh víi tèc ®é tèi ®a . Kh«ng chê khi tíi v¹ch b¸o hiÖu ®Çu tiªn míi t¨ng tèc ®é ®ét ngét , kh«ng gi¶m tèc ®é khi cha qua v¹ch b¸o hiÖu thø 2 . 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 7,8,9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). + 15’ 3-4lÇn 3-4lÇn 3-4lÇn 3-4lÇn + + + + + + + + + + + + + - Gv ph©n tÝch , híng dÉn kÜ thuËt ®éng t¸c . - 2 HS lªn thÞ ph¹m - GV nhËn xÐt , chuÈn kiÕn thøc . * §éi h×nh luyÖn ch¹y ng¾n. GV +++++ (30-60m) +++++ +++++ 3’ +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 24hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai - §¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. 17 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn - Thùc hiÖn xuÊt ph¸t thÊp cã bµn ®¹p B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc c¸c ®éng t¸c thÓ dôc cña bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷) 5’ +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. Ngµy so¹n 25/ 9 / 2009 TuÇn 5 : IMôc tiªu: TDND: . TiÕt 9 : + «n : ®éng t¸c 1-9 + Häc ®éng t¸c 10-11 Ch¹y ng¾n: + ¤n : Ch¹y bíc nhá , n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau + bµi tËp 5 (trang 61 SGV TD 10) hoÆc do GV chän 1. KiÕn thøc: - RÌn kÜ thuËt ®éng t¸c 1 – 9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam, N÷ , vµ kÜ n¨ng ch¹y ng¾n .Häc ®éng t¸c 10-11 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam, N÷ . RÌn kÜ n¨ng ch¹y ng¾n . 2. KÜ n¨ng: - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c 10-11 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). - Thùc hiÖn ®óng , ®Ñp ®éng t¸c 1-9 (Nam- N÷).cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y ng¾n. N©ng cao thµnh tÝch ch¹y ng¾n . 3. Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : 1. §Þa ®iÓm: S©n trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: Tranh TD, Cßi, ®ång hå bÊm giê. III.tiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc (Ho¹t ®éng d¹y – häc cña thµy vµ trß). îng - CSL b¸o c¸o sÜ sè. Gv nhËn líp A.PhÇn më ®Çu: 8’ 1.NhËn líp: - §éi h×nh nhËn líp . - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè . +++++++++ - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi +++++++++ häc. +++++++++ 0+++++++++ 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - GV cho HS ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng. + TËp 6 ®éng t¸c tay kh«ng . Xoay c¸c khíp: + Cæ, Vai, Khuûu tay. + Cæ tay, Cæ ch©n. + H«ng, §ïi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®éng t¸c 8-9 (Nam,N÷). - Thùc hiÖn kÜ thuËt : Bíc nhá , n©ng cao ®ïi . xuÊt ph¸t thÊp . B. PhÇn c¬ b¶n: 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trªn ®t 1-2lÇn 1-2lÇn 1-2lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn GV - HS ch¹y khëi ®éng, GV quan s¸t. GV - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch mét s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùcdíi sù ®iÒu khiÓn cña CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 4 HS lªn thùc hiÖn ( 2 nam , 2n÷ ) - Gv nhËn xÐt cho ®iÓm 18 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-9 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam,N÷. - Häc : §éng t¸c 10-11 bµi thÓ dôc ( Nam, N÷): * §èi víi n÷ : *§éng t¸c 10:Di chuyÓn ngang ch©n chÐo sau.. 32’ 15’ -GV chia líp thµnh 2 nhãm luyÖn tËp (nam, n÷) riªng,2 nhãm «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c ®· häc - CSL ®iÒu khiÓn . GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai cho tõng nhãm. * §éi h×nh «n vµ häc míi TDND + + + + + + + + + + + + + + GV + *§éng t¸c 11: Bông phèi hîp víi Lên. + + + + + + + + + + + * Sai lÇm thêng m¾c vµ c¸ch söa: - N÷: Tay ch©n kh«ng khíp cha ®óng nhÞp, c¸c ngãn tay kh«ng khÐp. Khi gËp c¼ng ch©n trô kh«ng kiÔn gãt, gËp tay cha ngang ngùc. C¸ch söa: Nh¾c nhë HS chó ý tËp, tay vµ ch©n ph¶i phèi hîp ®ång thêi. *§éng t¸c 10:BËt nh¶y. 2.Ch¹y ng¾n: - ¤n: Ch¹y bíc nhá: 10-15m - Ch¹y n©ng cao ®ïi : 10-15m - Ch¹y ®¹p sau: 15-20m - Ch¹y t¨ng tèc ®é: 30-60m. -¤n bµi tËp 5:Ch¹y tèc ®é cao c¸c giai ®o¹n ng¾n ( 20-30m) - Ph¶i ®¶m b¶o cù li quy ®Þnh víi tèc ®é tèi ®a . Kh«ng chê khi tíi v¹ch b¸o hiÖu ®Çu tiªn míi t¨ng tèc ®é ®ét ngét , kh«ng gi¶m tèc ®é khi cha qua v¹ch b¸o hiÖu thø 2 . + - Häc ®éng t¸c míi : GV lµm mÉu ®éng t¸c 1 lÇn, sau ®ã GV thùc hiÖn chËm HS tËp theo cïng chiÒu. LÇn 3, GV h« cho HS tËp vµ quan s¸t, söa sai cho HS. - HS tËp phèi hîp 2 §T 10-11, CSL h«, GV söa sai. * §èi víi nam : *§éng t¸c 11 : Di chuyÓn chÕch tr¸i ph¶i. - N1: Bíc ch©n tr¸i chÕch sang tr¸i 45®é , 2 tay ®a ra tríc ngang ngùc , bµn tay sÊp . -N2: bíc ch©n ph¶i lªn , 2 tay lªn cao lßng bµn tay híng vµo nhau . -N3: nh N1 ,tay sang ngang . N4: VªTT . LÇn 2 Lïi : §«ng t¸c t¬ng tù . * Cñng cè kiÕn thøc: TDND + - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c 10-11 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu (Nam, N÷). GV nh©n xÐt , ®¸nh gi¸ , nªu sai lÇm c¸ch söa . 3’ 14’ -Gv híng dÉn , cñng cè l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c vµ néi dung c¸ch tËp luyÖn . -gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn mÉu , GV nhËn xÐt chuÈn kiÕn thøc . -TËp luyÖn : * §éi h×nh luyÖn ch¹y ng¾n. GV +++++ (30-60m) +++++ +++++ +++++ - GV cho HS luyÖn tËp theo tõng nhãm, mçi nhãm 2-4hs/nhãm. - GV quan s¸t HS luyÖn tËp nh¾c nhë, söa sai - §¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm. * §éi h×nh cñng cè kiÕn thøc. +++++++++ 19 Gi¸o ¸n thÓ dôc 10 – NguyÔn Th¾ng KhuyÕn +++++++++ +++++++++ +++++++++ 3’ 3.Cñng cè kiÕn thøc: - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n. - GV gäi 2-4 HS lªn thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp ë 2 giai ®o¹n dÇu ( xuÊt ph¸t, ch¹y lao) B.PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng: - Th¶ láng c¬. - v¬n thë. 2. NhËn xÐt, giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS vÒ nhµ tù luyÖn tËp kÜ thuËt còng nh néi dung cña bµi. - §ång thêi häc thuéc c¸c ®éng t¸c thÓ dôc cña bµi thÓ dôc nhÞp diÖu (Nam,N÷) ®· häc . 3. Xuèng líp. GV + + - Mçi néi dung, Gv gäi 1 HS nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt chung. 5’ - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - §øng theo ®éi h×nh nhËn líp, 20
- Xem thêm -