Tài liệu Giao an sinh hoc lop 6 du bo

  • Số trang: 158 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 KEÁ HOAÏ C H GIAÛ N G DAÏ Y SINH HOÏ C 6 Hoïc kyø I: 18 tuaàn , moãi tuaàn 2 tieát =36 tieát Hoïc kyø II: 17 tuaàn, moãi tuaàn 2 tieát = 34 tieát Caû naêm: 35 tuaàn, moãi tuaàn 2 tieát = 70 tieát Tuaàn Tieát 1. Baøi Daïy 1. Ñaëc ñieåm cuûa cô theå soáng Ghi Chuù 2. Nhieäm vuï cuûa Sinh hoïc 3. 3. Ñaëc ñieåm chung cuûa thöïc vaät 4. Coù phaûi taát caû thöïc vaät ñeàu coù hoa 5. 5. Kính luùp, kính hieån vi 6. Quan saùt teá baøo thöïc vaät 7. 7. Caáu taïo teá baøo thöïc vaät 8. Söï lôùn leân vaø phaân chia cuûa teá baøo 9. 9. Caùc loïai reã, caùc mieàn cuûa reã 10. Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã 11. 11. Söï huùt nöôùc vaø muoái khoùang cuûa reã 12. Söï huùt nöôùc vaø muoái khoùang cuûa reã (tt) 13. 13. Bieán daïng cuûa reã 14. Caáu taïo ngoøai cuûa thaân 15. Sinh Hoïc 6 15. Thaân daøi ra do ñaâu ? - 1 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 16. Caáu taïo trong cuûa thaân non 17. 17. Thaân to ra do ñaâu 18. Vaän chuyeån caùc chaát trong thaân 19. 19. Bieán daïng cuûa thaân 20. Oân taäp 21. 21. Kieåm tra 22. Ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa laù 23. 23. Caáu taïo trong cuûa phieán laù 24. Quang hôïp 25. 25. Quang hôïp (tieáp theo) 26. AÛnh höôûng cuûa caùc ñieàu kieän beân ngoaøi ñeán quang hôïp - yù nghóa cuûa quang hôïp 27. 27. Caây coù hoâ haáp khoâng 28. Phaàn lôùn nöôùc vaøo caây ñi ñaâu 29. 29. Bieán daïng cuûa laù 30. Sinh saûn sinh döôõng töï nhieân 31. 31. Sinh saûn sinh döôõng do con ngöôøi 32. Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa hoa 33. Sinh Hoïc 6 33. Caùc loaïi hoa - 2 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 34. Oân taäp 35. 35. Thi hoïc kì 1 36. Thuï phaán 37. 37. Thuï phaán ( tieáp theo ) 38. Thuï tinh, keát haït vaø taïo quaû 39. 39. Caùc loaïi quaû 40. Haït vaø caùc boä phaän cuûa haït 41. 41. Phaùt taùn cuûa quaû vaø haït 42. Nhöõng ñieàu kieän caàn cho haït naåy maàm 43. 43. Toång keát veà caây coù Hoa 44. Toång keát veà caây coù Hoa(tt) 45. 45. Taûo 46. Reâu-Caây rieâu 47. 47. Quyeát-Caây döông xæ 48. Oân taäp 49. 49. Kieåm tra giöõa hoïc kì 2 50. Haït traàn-Caây thoâng 51. Sinh Hoïc 6 51. Haït kín-Ñaëc ñieåm cuûa thöïc vaät haït kín - 3 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 52. Lôùp 2 laù maàm vaø lôùp 1 laù maàm 53. 53. Khaùi nieäm sô löôïc veà phaân loaïi thöïc vaät 54. Söï phaùt trieån cuûa giôùi thöïc vaät 55. 55. Nguoàn goác caây troàng 56. Thöïc vaät goùp phaàn ñieàu hoøa khí haäu 57. 57. Thöïc vaät baûo veä ñaát vaø nguoàn nöôùc 58. Vai troø cuûa thöïc vaät ñoái vôùi ñoäng vaät vaø ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi 59. 59. Vai troø cuûa thöïc vaät ñoái vôùi ñoäng vaät vaø ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi(tt) 60. Baûo veä söï ña daïng cuûa thöïc vaät 61. 61. Vi khuaån 62. Vi khuaån(tt) 63. 63. Moác traéng vaø naám rôm 64. Ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa naám 65. 65. Ñòa y 66. Oân taäp 67. 67. Kieåm tra hoïc kì 2 68. Tham quan thieân nhieân 69. Sinh Hoïc 6 69. Tham quan thieân nhieân(tt) - 4 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 70. Tham quan thieân nhieân(tt) Sinh Hoïc 6 - 5 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Tuaàn 1 - Tieát : 01 Baø i 1 : ÑAË C ÑIEÅ M CUÛ A CÔ THEÅ SOÁ N G I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC 1- Kieán thöùc - Neâu ñöôïc ví duï phaân bieät vaät soáng vaø vaät khoâng soáng - Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu cuaû cô theå soáng - Bieát caùch thieát laäp baûng so saùnh ñaëc ñieåm cuûa caùc ñoái töôïng ñeå xeáp loaïi chuùng vaø ruùt ra nhaän xeùt. 2- Kyõ naêng - Reøn kyõ naêng tìm hieåu ñôøi soáng hoaït ñoäng cuûa sing vaät. 3- Thaùi ñoä - Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân yeâu thích moân hoïc II. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP - Quan saùt, ñaøm thoaïi, dieãn giaûi III. CHUAÅN BÒ THIEÁT BÒ VAØ TAØI LIEÄU - Tranh keõ saün baûng ñaëc ñieåm cô theå soáng ( chöa ñieàn keát quaû ñuùng) - Tranh veõ moät vaøi ñoäng vaät ñang aên coû, ñang aên thòt. - Tranh veõ söï trao ñoåi khí ôû cuûa ñv vaø tv - Phieáu hoïc taäp cho hoïc sinh . - Hoïc sinh xem tröôùc baøi + SGK IV. TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY 1). Toå chöùc oån ñònh : naém só soá lôùp, veä sinh ( 1’) 2). Kieåm tra baøi cuõ : khoâng kieåm tra 3). Giaûng baøi môùi :  Haøng ngaøy chuùng ta tieáp xuùc vôùi caùc ñoà vaät, caây coái, con vaät khaùc nhau. Ñoù laø theá giôùi vaät chaát chung quanh ta . Chuùng coù theå laø vaät soáng hoaëc laø vaät khoâng soáng. Vaäy soáng coù nhöõng ñieåm gì khaùc vôùi vaät khoâng soáng? - Chuùng ta nghieân cöùu baøi ñaàu chöông trình laø : Baøi 1 : ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CÔ THEÅ SOÁNG TG Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoâïng HS Hoaït ñoäng 1: Nhaän daïng vaät soáng vaø vaät khoâng soáng. Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm cuûa vaät soáng. 18’ + Muïc tieâu: Bieát nhaän daïng vaät soáng 1). Nhaän daïng vaät soáng vaø vaät vaø vaät khoâng soáng qua bieåu hieän beân khoâng soáng. ngoaøi Sinh Hoïc 6 - 6 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 - Quan saùt xung tröôøng, ôû nhaø em haõy neâu teân moät vaøi caây, con vaät, ñoà vaät maø em bieát? - GV choïn ra 3 ví duï ñeå thaûo luaän. ? Caây baøng, con meøo caàn nhöõng ñieàu - Thí duï: Con meøo, vieân gaïch, caây kieän gì ñeå soáng? baøng. ? Vieân gaïch coù caàn nhöõng ñieàu kieän gioáng caây baøng, con meøo khoâng? - Con meøo hay caây baøng ñöôïc nuoài troàng sau thôøi gian coù lôùn leân khoâng? – coù söï lôùn leân, taêng kích thöôùc…. - Vieân gaïch thì sao? – khoâng lôùn leân, khoâng taêng kích thöôùc. - Töø nhöõng ñaëc ñieåm treân caùc em haõy cho bieát ñieåm khaùc nhau giöõa vaät soáng vaø vaät khoâng soáng? ? Theá naøo laø vaät soáng? - Thí duï vaät soáng. - Vaät soáng laø vaät lôùn leân sau thôøi gian ñöôïc nuoâi, troàng. - Ví duï: con gaø, caây ñaäu… - Vaät khoâng soáng laø vaät khoâng coù taêng veà kích thöôùc , di chuyeån…… - Vaät soáng ( ñoäng vaät, thöïc vaät ) laø vaät coù söï trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng ñeå lôùn leân vaø sinh saûn - Vaät khoâng soáng khoâng coù nhöõng ñaëc ñieåm nhö vaät soáng. ? Theá naøo laø vaät khoâng soáng - Thí duï vaät khoâng soáng. - Hs cho ví duï moät vaät soáng coù trong moâi tröôøng xung quanh? ñeå trao ñoåi thaûo luaän . - Töø nhöõng yù kieán thaûo luaän cuûa lôùp tìm ra ñaâu laø ñoäng vaät, thöïc vaät, ñoà vaät . - Töø söï hieåu bieát treân hoïc sinh cho bieát ñaâu laø vaät soáng vaø vaät khoâng soáng ? ? Vaät soáng caàn nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå soáng? ( ví duï nhö con gaø, caây ñaäu ....) - Coøn vaät khoâng soáng thì coù nhö vaät soáng khoâng ? ( ví duï nhö hoøn ñaù , vieân gaïch ...) ? Töø nhöõng yù kieán trao ñoåi treân hoûi Sinh Hoïc 6 - 7 15’ 8’ 3’ Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 hoïc sinh nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa vaät soáng vaø vaät khoâng soáng . Hoaït ñoäng 2: Ñaëc ñieåm cô theå soáng + Muïc tieâu: Thaáy ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa 2). Ñaëc ñieåm cô theå soáng cô theå soáng laø trao ñoåi chaát vaø lôùn leân - GV treo baûng keû saún maãu nhö SGK Hs hoaøn thieän baûng trong SGK höôùng daãn hoïc sinh caùch ñaùnh daáu caùc muïc caàn thieát theo baûng Toùm laïi : Ñaëc ñieåm cô theå soáng laø - Coù theå gôïi yù cho hoïc sinh vaán ñeà trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng ( laáy trao ñoåi caùc chaát cuûa ô theå. chaát caàn thieát, thaûy nhöõng chaát - Môøi hs leân baûng ñieàn vaøo caùc oâ cuûa khoâng caàn thieát) thì cô theå môùi toàn baûng, caùc em coøn laïi quan saùt nhaän taïi; Coù söï lôùn leân, sinh saûn vaø caûm xeùt. öùng vôùi moâi tröôøng. 4). Cuûng coá: - Giöõa vaät soáng vaø vaät khoâng soáng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì khaùc nhau. - Ñaëc ñieåm chung cuûa cô theå soáng laø gì? 5). Höôùng daãn hoïc ôû nhaø : - Laøm baøi taäp 2 trang 6 SGK - Xem tröôùc baøi nhieäm vuï sinh hoïc - Keû baûng baøi 2 vaøo vôû baøi taäp ---------------- Sinh Hoïc 6 - 8 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Tuaàn 1 - Tieát : 02 Baø i 2 NHIEÄ M VUÏ CUÛ A SINH HOÏ C I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC 1- Kieán thöùc - Neâu moät vaøi ví duï cho bieát söï ña daïng cuûa sinh vaät cuøng vôùi nhöõng maët, lôïi haïi cuûa chuùng . - Keå teân boán nhoùm sinh vaät chính : Ñoäng vaät , thöïc vaät , vi khuaån , naám. - Hieåu ñöôïc sinh hoïc noùi chung vaø thöïc vaät hoïc noùi rieâng 2 – Kyõ naêng - Quan saùt so saùnh 3 - Thaùi ño - Yeâu thieân nhieân vaø moân hoïc II. PHÖÔNG PHAÙP Ñaøm thoaïi ,dieãn giaûng ,tröïc quan, thuyeát trình III. CHUAÅN BÒ - GV : Tranh veõ quang caûnh töï nhieân Tranh veõ ñaïi dieän boán nhoùm SV chính - HS : xem tröôùc baøi, keû baûng ôû SGK IV. TIEÁN TRÌNH BAØI GIAÛNG TG Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoâïng HS 1. OÅn ñònh lôùp : sæ soá, taùc phong hoïc sinh, veä sinh lôùp (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ : ( 5’) Caâu 1: Giöõa vaät soáng vaø vaät khoâng soáng coù ñieåm gì khaùc nhau ? Caâu 2: Trình baøy ñaëc ñieåm chung cuûa cô theå soáng ? Ñaùp aùn Caâu 1: - Vaät soáng ( ñoäng vaät, thöïc vaät ) laø vaät coù söï trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng ñeå lôùn leân vaø sinh saûn - Vaät khoâng soáng khoâng coù nhöõng ñaëc ñieåm nhö vaät soáng. Caâu 2: Ñaëc ñieåm cô theå soáng laø trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng ( laáy chaát caàn thieát, thaûy nhöõng chaát khoâng caàn thieát) thì cô theå môùi toàn taïi; Coù söï lôùn leân, sinh saûn vaø caûm öùng vôùi moâi tröôøng. - Goïi HS khaùc nhaän - GV cho ñieåm 3. Baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi Sinh Hoïc 6 - 9 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Sinh hoïc vaø boä moân khoa hoïc nghieân cöùu veà theá giôùi sinh vaät trong töï nhieân .Coù nhieàu loaïi sinh vaät khaùc nhau nhö : ñoäng vaät , thöïc vaät ,vi khuaån, naám ,.. Quan nieäm tröôùc ñaây sinh vaät coù hai loaïi :giôùi ÑV vaø giôùi TV bao goàm caû vi khuaån vaø naám. Hoaït ñoäng 1. Tìm hieåu söï ña daïng caùc sinh vaät trong töï nhieân + Muïc tieâu: Giôùi sinh vaät ña daïng, 1). Sinh vaät trong töï nhieân a). Söï ña daïng cuûa theá giôùi sinh vaät soáng ôû nhieàu nôi coù lieân quan - Sinh vaät trong töï nhieân raát ña daïng vaø phong phuù chuùng ñöôïc phaân boá roäng raûi, khaép nôi, ñieàu kieän caøng thuaän lôïi thì sinh vaät phaùt trieån caøng nhieàu. - GV treo tranh sv trong töï nhieân vaø giaûi thích. - GV cho hoïc sinh ñieàn vaøo baûng ñaõ chuaån bò tröôùc . - GV keû baûng ôû SGK leân baûng - GV goïi hoïc sinh traû lôøi caùc VD ôû - HS hoaøn thieän baûng SGK vaøo taäp trong baûng choïn ra caâu ñuùng - GV nhaän xeùt töøng coät, nôi ôû, kích thöôùc caùc SV vaø toång hôïp thaønh nhaän xeùt chung . - Nhìn vaøo baûng ta thaáy trong caùc SV coù loaïi TV ,ÑV , coù loaïi khoâng phaûi laø TV, ÑV chuùng coù kích thöôùc nhoû, döôùi maét thöôøng khoâng nhìn thaáy GV treo baûng 4 nhoùm sinh vaät chính . - Trong töï nhieân sinh vaät ña daïng, ñöôïc phaân 4 nhoùm coù ñaëc ñieåm, hình daïng , caáu taïo , hoaït ñoäng soáng khaùc b). Caùc nhoùm sinh vaät trong töï nhau . nhieân Xaùc ñònh caùc nhoùm sinh vaät chính . ? Nhìn vaøo baûng xeáp rieâng loaïi naøo laø - Sinh vaät trong töï nhieân raát ña daïng phong phuù, bao goàm nhöõng TV , ÑV khoâng phaûi ÑV , TV nhoùm sinh vaät sau: ? Chuùng thuoäc nhoùm naøo cuûa SV - GV chænh lí caâu traû lôøi cuûa HS , Vi khuaãn, Naám, Thöïc vaät, Ñoäng vaät…. giôùi thieäu hình xaùc ñònh nhoùm SV. - Chuùng soáng ôû nhieàu moâi tröôøng - Nhöõng sinh vaät naøy soáng ôû ñaâu? - GV trao ñoåi vôùi HS töøng loaïi Sv khaùc nhau , coù quan heä maät thieát Sinh Hoïc 6 - 10 5’ 2’ Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 soáng ôû töøng moâi tröôøng nhau vaø vôùi con ngöôøi Chuùng coù quan heä gì khoâng? Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu nhieäm vuï cuûa sinh hoïc vaø thöïc vaät hoïc. - Sinh vaät coù moái quan heä vôùi ñôøi 2. Nhieäm vuï cuûa sinh hoïc : soáng con ngöôøi, coù nhieàu sinh vaät coù ích, coù haïi . ? Nhìn vaøo baûng loaøi SV naøo coù ích - Nghieân cöùu hình thaùi, caáu ? Loaøi SV naøo coù haïi taïo, ñôøi soáng cuõng nhö söï ña daïng ? SV coù lôïi, chuùng gaén boù vôùi con cuûa SV noùi chung vaø cuûa thöïc vaät ngöôøi nhö theá naøo? noùi rieâng, ñeå söû duïng hôïp lyù, phaùt ? SV coù haïi cho con ngöôøi nhö theá trieån vaø baûo veä chuùng phuïc vuï ÑS naøo? con ngöôøi laø nhieäm vuï cuûa sinh hoïc cuõng nhö thöïc vaät hoïc. ? Nhieäm vuï sinh hoïc laøm gì. - GV giôùi thieäu chöông trình sinh hoïc ôû THCS goàm caùc phaàn ôû SGK . ? Thöïc vaät hoïc coù nhieäm vuï gì. 4. Kieåm tra ñaùnh giaù: - Keå teân moät soá SV soáng döôùi nöôùc , treân caïn , cô theå ngöôøi ? - Nhieäm vuï thöïc vaät hoïc laø gì ? - Goïi HS ñoïc noäi dung trong khung 5. Höôùng daån hoïc ôû nhaø : - Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK - Laøm BT 3 trang 9 SGK , xem baøi 3 - Keû baûng baøi 3 vaøo vôû baøi taäp , söu taàm tranh aûnh . - Chuaån bò baøi 3: ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA THÖÏC VAÄT * Nhaän xeùt , ñaùnh giaù . Sinh Hoïc 6 - 11 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Tuaàn 2 - Tieát : 03 Baø i :3 ÑAË C ÑIEÅ M CHUNG CUÛ A THÖÏ C VAÄ T I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1- Kieán thöùc - Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chung thöïc vaät - Tìm hieåu söï ña daïng , phong phuù cuûa TV 2- Kyõ naêng Reøn kyõ naêng quan saùt, so saùnh . kyõ naêng hoaït ñoäng caù nhaân, hoaït ñoäng nhoùm 3- Thaí ñoä - Giaùo duïc tình yeâu thieân nhieân , yeâu thöïc vaät baèng haønh ñoäng baûo veä thöïc vaät II. PHÖÔNG PHAÙP : Ñaøm thoaïi , tröïc quan , dieãn giaûng III. CHUAÅN BÒ : - GV : tranh aûnh moät khu röøng , vöôøn caây , vöôøn hoa… - HS : Söu taàm caùc loaïi tranh aûnh TV soáng nhieàu m.tröôøng . IV. TIEÁN TRÌNH BAØI GIAÛNG : TG Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoâïng HS 1. oån ñònh lôùp sæ soá + taùc phong : ( 1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5’) Caâu 1: - Sinh vaät trong töï nhieân ña daïng vaø phong phuù nhö theá naøo ? Caâu 2: - Nhieäm vuï thöïc vaät hoïc laø gì ? Ñaùp aùn Caâu 1: - Sinh vaät trong töï nhieân raát ña daïng phong phuù, bao goàm nhöõng nhoùm sinh vaät sau: Vi khuaãn, Naám, Thöïc vaät, Ñoäng vaät…. - Chuùng soáng ôû nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau , coù quan heä maät thieát nhau vaø vôùi con ngöôøi Caâu 2: - Nghieân cöùu hình thaùi, caáu taïo, ñôøi soáng cuõng nhö söï ña daïng cuûa SV noùi chung vaø cuûa thöïc vaät noùi rieâng, ñeå söû duïng hôïp lyù, phaùt trieån vaø baûo veä chuùng phuïc vuï ÑS con ngöôøi laø nhieäm vuï cuûa sinh hoïc cuõng nhö thöïc vaät hoïc. - Goïi HS khaùc nhaän - GV cho ñieåm 3 Baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi Sinh Hoïc 6 - 12 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Thöïc vaät laø moät trong caùc cuûa sinh giôùi nhö ñoäng vaät , vi khuaån naám . thöïc vaät raát ña daïng vaø phong phuù , chuùng seõ coù chung ñaëc ñieåm gì ta seõ nghieân cöùu. Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu söï ña daïng , vaø phong phuù cuûa thöïc vaät. 18’ Muïc tieâu: Thaáy ñöôïc söï ña daïng vaø 1. Söï ña daïng vaø phong phuù cuûa phong phuù cuûa thöïc TV: GV: Kieåm tra caùc loaïi tranh aûnh maø hoïc sinh söu taàm . GV: Treo tranh aûnh 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 ? Keå teân vaøi caây soáng ñoàng baèng, ñoài nuùi , ao hoà , sa maïc GV nhaän xeùt vaø hoïc sinh nhìn vaøo tranh aûnh ñeå traû lôøi . 15’ ? Nôi naøo TV nhieàu , phong phuù , nôi naøo ít TV . GV nhaän xeùt ? Keå teân 1 soá caây goã soáng laâu naêm - Thöïc vaät soáng khaép moïi nôi treân ? Keå teân moät soá caây goã soáng trong 1 traùi ñaát , nhieàu moâi tröôøng nhö naêm trong nöôùc , treân maët nöôùc , treân ? Keå teân moät soá caây soáng döôùi nöôùc . traùi ñaát , chuùng raát phong phuù vaø ña ? Em coù nhaän xeùt gì veà TV . daïng . GV nhaän xeùt : TV treân traùi ñaát coù khoaûng 250 ngaøn ñeán 300 ngaøn loaøi ôû VN thì thöïc vaät coù 12 ngaøn loaøi . GV : giôùi thieäu moãi mieàn khí haäu ñeàu coù TV thích hôïp soáng . - TV coù maët ôû caùc mieàn khí haäu haøn ñôùi , oân ñôùi , vaø nhieàu nhaát laø nhieät ñôùi , töø ñoài nuùi , trung du , ñoàng baèng xa maïc . noùi chung thöïc vaät thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng . Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu ñaëc ñieåm chung cuûa thöïc vaät . Muïc tieâu: Naém ñöôïc ñaëc ñieåm chung 2. Ñaëc chung cuûa thöïc vaät cuûa thöïc thöïc GV: treo baûng theo maãu SGK leân baûng GV goïi hoïc sinh traû lôøi töøng VD , sau ñoù nhaän xeùt ñuùng sai - HS ñieàn ñaùp aùn ñuùng vaøo baûng ñaõ Sinh Hoïc 6 - 13 4’ 2’ Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 GV cho hoc sinh nghe vaø nhaän xeùt keû saün vôõ caùc hieän töôïng sau : ? Laáy roi ñaùnh choù thì noù chaïy vaø suûa , quaät vaøo caây thì ñöùng im . ? Khi troàng caây vaø ñaët leân beà cöûa soå , thôøi gian sau caây seõ moïc cong veà höôùng aùnh saùng . GV nhaän xeùt : Ñoäng vaät coù khaû naêng di chuyeån maø thöïc vaät khoâng coù khaû naêng di chuyeån , thöïc vaät phaûn öùng chaäm vôùi caùc kích thích cuûa moâi tröôøng . - Caây xanh coù khaû naêng taïo ra chaát höõu cô töø trong ñaát nhôø nöôùc , muoái khoaùng , khí cacbonic trong khoâng khí nhôø aùnh saùng maët trôøi vaø chaát dieäp - Thöïc vaät coù khaû naêng töï toång luïc ? Haõy ruùt ra ñaëc ñieåm chung cuûa thöïc hôïp ñöôïc chaát höõu cô, phaàn lôùn khoâng coù khaû naêng di chuyeån , vaät - Hoc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù SGK vaø phaûn öùng chaäm vôùi caùc kích thích töø beân ngoaøi . ghi baøi ? Tv nöôùc raát phong phuù , vì sao ta phaûi troàng vaø baûo veä chuùng . - Daân soá taêng laøm cho löông thöïc vaø thöïc phaåm taêng , do ñoán caây böøa baõi vaø laøm cho thöïc vaät caïn kieät 4 - Kieåm tra ñaùnh giaù: : - Thöïc vaät soáng ôû nôi naøo treân traùi ñaát ? - Ñaëc ñieåm chung cuûa thöïc vaät laø gì ? - Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå baûo veä thöïc vaät cho moâi tröôøng Goïi HS ñoïc noäi dung trong khung 5.Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK - Laøm baøi taäp trang 12 SGK , xem baøi 4 , keû baûng vaøo vôû baøi taäp tröôùc maåu vaät 1 soá caây coù hoa , khoâng hoa, tranh aûnh söu taàm … - Chuaån bò baøi 4: COÙ PHAÛI TAÁT CAÛ THÖÏC VAÄT ÑEÀU COÙ HOA ? - Nhaän xeùt ñaùnh giaù . Sinh Hoïc 6 - 14 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Tuaàn 2 - Tieát : 04 Baø i :4. COÙ PHAÛ I TAÁ T CAÛ THÖÏ C VAÄ T ÑEÀ U COÙ HOA ? I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1- Kieán thöùc - Bieát quan saùt, so saùnh ñeå phaân bieät ñöôïc caây coù hoa vaø caây khoâng coù hoa döïa vaøo ñaëc ñieåm sinh saûn - Phaân bieät caây moät naêm vaø caây laâu naêm 2- Kyõ naêng - Reøn kyõ naêng quan saùt , so saùnh 3- Thaùi ñoä - Coù yù thöùc baûo veä chaêm soùc thöïc vaät. II. PHÖÔNG PHAÙP : Ñaøm thoaïi , tröïc quan , dieãn giaûng III. CHUAÅN BÒ : - GV : Tranh veõ H4.1 , H 4.4 SGK moät soá caây coù hoa, caây khoâng coù hoa - HS : Maãu vaät moät soá caây coù hoa, caây khoâng coù hoa, tranh aûnh IV. TIEÁN TRÌNH BAØI GIAÛNG : TG Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoâïng HS 1. oån ñònh lôùp : Kieåm tra sæ soá + taùc phong : ( 1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5’) Caâu 1: - Treân traùi ñaát coù nhöõng thöïc vaät naøo sinh soáng ? Caâu 2: - Thöïc vaät coù ñaëc ñieåm chung nhö theá naøo? Ñaùp aùn Caâu 1: - Thöïc vaät soáng khaép moïi nôi treân traùi ñaát , nhieàu moâi tröôøng nhö trong nöôùc , treân maët nöôùc , treân traùi ñaát , chuùng raát phong phuù vaø ña daïng . Caâu 2: - Thöïc vaät coù khaû naêng töï toång hôïp ñöôïc chaát höõu cô, phaàn lôùn khoâng coù khaû naêng di chuyeån , phaûn öùng chaäm vôùi caùc kích thích töø beân ngoaøi . - Goïi HS khaùc nhaän - GV cho ñieåm 3. Baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi Sinh Hoïc 6 - 15 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 - Thöïc vaät coù moät soá ñaëc ñieåm chung nhö töï toång hôïp chaát höõu cô, khoâng coù khaú naêng di chuyeån, phaûn öùng chaäm vôùi moâi tröôøng, neáu quan saùt kyû ta seõ thaáy söï khaùc bieät cuûa chuùng . Söï khaùc bieät ñoù ra sao? Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh cô quan sinh döôõng, cô quan sinh saûn vaø chöùc naêng cuûa töøng cô quan 20’ 2. Thöïc vaät coù hoa vaø thöïc vaät Muïc tieâu: Naém ñöôïc caùc cô quan cuûa khoâng coù hoa caây xanh coù hoa, phaân bieät ñöôïc caây xanh coù hoa vaø caây xanh khoâng coù hoa GV: treo tranh hình 4.1 Hs :ñaët maãu vaät leân baøn Gv treo baûng ñaõ veõ saün ñeå ñoái chieáu ÔÛ thöïc vaät coù nhöõng cô quan naøo - Thöïc vaät coù hai cô quan chính : Cô quan sinh döôøng vaø cô quan sinh saûn. - HS quan saùt caây ñaäu: boä phaän naøo laø cô quan sinh döôõng . Ví duï moät soá caây khaùc Chöùc naêng cuûa cô quan sinh döôõng - Quan saùt caây ñaäu cho bieát cô quan sinh saûn cuûa chuùng? Vaø moät soá caây khaùc. - Chöùc naêng cô quan sinh saûn * HS ñaùnh daáu thích hôïp vaøo baûng trong SGK maø ñaõ keû tröôùc trong taäp. + Cô quan sinh döôøng laø reã, thaân ,laù coù chöùc nuoâi döôõng caây + Cô quan sinh saûn laø : Hoa, quaû, haït , chöùc naêng duy trì phaùt trieån noøi gioáng - HS ñaùnh daáu vaøo vôû baøi taäp - Quan saùt cô quan sinh döôõng vaø cô quan sinh saûn cuûa caây roài chia chuùng thaønh 2 nhoùm chính. Ñoù laø caây coù hoa - Caây xanh coù hai nhoùm chính: caây vaø caây khoâng coù hoa coù hoa vaø caây khoâng coù hoa : Phaân bieät caây coù hoa vaø caây khoâng coù hoa. - GV cuøng Hs trao ñoåi nhaän xeùt baèng tranh aûnh, vaät thaät + Thöïc vaät coù hoa : cô quan sinh saûn cuûa chuùng laø Hoa, quaû, haït . Ñeán thôøi kyø nhaát ñònh trong ñôøi soáng thì chuùng ra hoa, taïo quaû, keát haït . - Cho Hs ñoïc phaàn thoâng tin trong SGK Caây coù hoa coù nhöõng ñaëc ñieåm gì ? Ví duï:? Cô quan sinh saûn laø gì ? Sinh Hoïc 6 - 16 13’ 4’ 2’ Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Caây khoâng coù hoa coù nhöõng ñaëc ñieåm Ví duï: caây ñaäu, caûi… naøo? + Thöïc vaät khoâng coù hoa : thì caû Ví duï? ñôøi chuùng khoâng bao giôø coù hoa, cô Cô quan sinh saûn laø gì ? quan sinh saûn cuûa chuùng khoâng phaûi laø Hoa, quaû, haït. Ví duï : Hoaït ñoäng 2: Caây 1 naêm vaø caây laâu naêm Muïc tieâu: Phaân bieät caây 1 naêm vaø caây 2. Caây 1 naêm vaø caây laâu naêm laâu naêm GV trao ñoåi vôùi caû lôùp hoaëc nhoùm keå - Caây 1 naêm laø nhöõng caây coù voøng teân vaøi caây coù voøng ñôøi soáng trong ñôøi soáng keát thuùc trong voøng 1 naêm voøng 1 naêm . Ví duï: caây chuoái, luùa…. - Caây 1 naêm coù nhöõng ñaëc ñieåm naøo? - caây laâu naêm laø nhöõng caây ra hoa keát quaû nhieàu laàn vaø soáng ñöôïc nhieàu naêm trong voøng ñôøi cuûa - Moät soá aây soáng laâu naêm ? chuùng Chuùng coù ñaëc ñieåm gì ? Ví duï: Caây cam, quyùt, döøa ….. 4 - Kieåm tra ñaùnh giaù: : - Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo nhaän bieát thöïc vaät coù hoa vaø thöïc vaät khoâng coù hoa ? - Keå teân moät vaøi caây coù hoa hoaëccaây khoâng coù hoa ? - Keå teân 5 caây trong laøm löông thöïc, theo em nhöõng caây laøm löông thöïc laø caây 1 naêm hay caây laâu naêm Goïi HS ñoïc noäi dung trong khung 5.Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK - Laøm baøi taäp trang 15 SGK , xem baøi 5 , maãu vaät moät vaøi caønh , laù, hoa…. - Ñoïc phaàn “ em coù bieát “ - Chuaån bò baøi 5: KÍNH LUÙP, KÍNH HIEÅN VI CAÙCH SÖÛ DUÏNG * Nhaän xeùt ñaùnh giaù Sinh Hoïc 6 - 17 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 Chöông I: TEÁ BAØO THÖÏC VAÄT Tuaàn: 3 - Tieát:5 Baø i 5 KÍNH LUÙ P , KÍNH HIEÅ N VI VAØ CAÙ C H SÖÛ DUÏ N G I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1- Kieán thöùc - Nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän cuûa kính luùp vaø kính hieån vi - Bieát caùch söû duïng kính luùp vaø kính hieån vi, nhôù caùc böôùc söû duïng 2- Kyõ naêng: - Reøn kyõ naêng thöch haønh 3- Thaùi ñoä - Coù yù thöùc giöõ gìn baûo veä tröôùc khi söû duïng II. PHÖÔNG PHAÙP Ñaøm thoaïi, quan saùt, thuyeát trình III. CHUAÅN BÒ - GV : Tranh veõ kính luùp, kính hieån vi Kính luùp caàm tay, kính hieån vi - HS: Mang caû caây hoaëc caønh, laù, hoa cuûa moät caây baát kyø. Moät soá caây non, caây ra hoa, quaû IV. TIEÁN TRÌNH BAØI GIAÛNG TG Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoâïng HS 1. OÅn ñònh lôùp : sæ soá, taùc phong hoïc sinh, veä sinh lôùp. 2. Kieåm tra baøi cu.õ Caâu 1: - Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo nhaän bieát thöïc vaät coù hoa vaø thöïc vaät khoâng coù hoa ? Caâu 2: Theá naøo laø caây laâu naêm theá naøo laø caây moät naêm. Cho ví duï? Ñaùp aùn Caâu 1: Thöïc vaät coù hoa : cô quan sinh saûn cuûa chuùng laø Hoa, quaû, haït . Ñeán thôøi kyø nhaát ñònh trong ñôøi soáng thì chuùng ra hoa, taïo quaû, keát haït Ví duï: caây ñaäu, caûi… + Thöïc vaät khoâng coù hoa : thì caû ñôøi chuùng khoâng bao giôø coù hoa, cô quan sinh saûn cuûa chuùng khoâng phaûi laø Hoa, quaû, haït. Ví duï : Caâu 2: - Caây 1 naêm laø nhöõng caây coù voøng ñôøi soáng keát thuùc trong voøng 1 naêm Ví duï: caây chuoái, luùa…. - caây laâu naêm laø nhöõng caây ra hoa keát quaû nhieàu laàn vaø soáng ñöôïc Sinh Hoïc 6 - 18 13’ Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 nhieàu naêm trong voøng ñôøi cuûa chuùng Ví duï: Caây cam, quyùt, döøa ….. . - Goïi HS khaùc nhaän - GV cho ñieåm 3.Baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi : Muoán hình aûnh phoùng to hôn vaät ta phaûi duøng kính luùp vaø kính hieån vi Hoaït ñoäng 1: Kính luùp vaø caùch söû duïng - Tìm kính luùp vaø caùch xöû duïng muoán 1). Kính luùp vaø caùch söû duïng coù hình aûnh phoùng to hôn vaät thaät ta duøng kính luùp vaø kính hieån vi. - GV caàn kính luùp cho hoïc sinh quan - Kính luùp caàm tay goàm moät tay saùt caàm baèng kim loaïi hoaëc baèng nhöïa ? Kính luùp caáu taïo nhö theá naøo? gaém vôùi taám kính trong, daøy, hai maët loài, khung baèng kim loaïi hoaëc baèng nhöïa. - Phoùng to vaät töø 3 ñeán 20 laàn ? Kính luùp phoùng to bao nhieâu? - GV duøng tranh veõ giaûi thích caáu taïo kính luùp. - Caùch söû duïng kính luùp: ñeå maët - GV höôùng daãn HS quan saùt maãu vaät kính saùt vaät maãu, töø töø ñöa kính leân baèng kính luùp. ñeán khi nhìn roõ vaät. - GV goïi :1HS söû duïng kính luùp vaø quan saùt maãu vaät. 20’ - GV kieãm tra tö theá ngoài quan saùt cuaû hoïc sinh, giuùp HS bieát caùch quan saùt . Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu caáu taïo kính hieån vi vaø caùch söû duïng . - GV ñaët kính hieån vi leân baøn ñeå HS 2). Kính hieån vi vaø caùch söû duïng quan saùt ? Caáu taïo goàm maáy phaàn . - Goàm 3 phaàn: chaân kính ,thaân kính baøn kính. - Moät kính hieån vi goàm 3 phaàn: + Chaân kính ? Thaân kính goàm phaàn naøo: + Thaân kính goàm  OÁng kính coù thò kính, ñóa quay, vaät kính  OÁc ñieàu chænh: oác ta vaø oác nhoû Sinh Hoïc 6 - 19 Diễn đàn giáo án Đinh Như Huy: http://nhuhuy.tk * ĐT: 0982119801 - Ngoaøi ra coøn coù göông phaûn chieáu ? Kính hieån vi phoùng to vaät ñöôïc bao aùnh saùng vaøo vaät maãu nhieâu laàn . - Kính hieån vi phoùng to vaät leân töø 40 ñeán 3000 laàn hay töø 10.000 – - GV goïi hoïc sinh leân baûng nhìn vaøo 40.000 laàn tranh nieâu chöùc naêng töøng boä phaän . ? Boä phaän naøo cuûa kính hieån vi laø quan troïng nhaát ? vì sao? - GV höôùng daãn caùch söû duïng kính. - Caùch duøng kính hieån vi: Ñaët vaø coá ñònh tieâu baûn treân baøn kính, ñieàu chænh aùnh saùng baèng göông phaûn chieáu aùnh saùng. Söû duïng heä - GV goïi HS leân söû duïng kính . thoáng oác ñieàu chænh ñeå quan saùt roõ - GV kieåm tra tö theá ngoài vaø caùch söû vaät. duïng, ñieàu chænh aùnh saùng . - GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû - GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû 4. Cuõng coá : - Chæ treân kính (tranh veõ) caùc boä phaän vaø chöùc naêng kính hieån vi ? - Tình baøi caùc böôùc xöõ duïng kính hieån vi? - Caùch baûo quaûn kính hieån vi? 5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Hoïc caâu hoûi ôû SGK, ñoïc phaàn em biet ôõ SGK. - Chuaån bò vaät maãu cuû haønh ,quaû caø chua Sinh Hoïc 6 - 20
- Xem thêm -