Tài liệu Giáo án phụ đạo vật lí 6

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2864 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu Ngày so¹n :17/9/2012. Ngày dạy :20/9/2012. Buæi thø nhÊt TiÕt 1-2-3 «n tËp §o ®é dµi-®o thÓ tÝch chÊt láng-®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I. Môc tiªu: KT: HS biÕt GH§, §CNN cña thíc. KN: RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng: - ¦íc lîng gÇn ®óng mét ®é dµi cÇn ®o. - §o ®é dµi trong mét sè t×nh huèng. - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Néi dung «n tËp: TiÕt 1: §o ®é dµi.Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ cña Trß Néi dung ghi b¶ng I. §în vÞ ®o ®é dµi: 1) ¤n l¹i ®¬n vÞ ®o ®é dµi: §¬n vÞ chÝnh cña ®o ®é dµi lµ mÐt (m) Ngoµi ra cßn cã: dm, cm, mm, km 1m = 10 dm; 1m = 100 cm 1cm = 10mm; 1km =1000 m Bài tập:SBT1.1-1.2-1.3 II. §o ®é dµi: 1) T×m hiÓu dông cô ®o: Giíi h¹n ®o(GH§) cña thíc lµ ®é dµi lín nhÊt ghi ë trªn thíc. §é chia nhá nhÊt(§CNN) lµ ®é dµi gi÷a 2 v¹ch chia liªn tiÕp cña thíc. 2) §o ®é dµi: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 1 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - HS ®äc SGK, nh¾c l¹i c¸c®¬nvÞ. - HS t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng. 1. Ho¹t ®éng 1: Tæ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. chøc t×nh huèng häc tËp: (3/)Lý thuyết GV: yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: ? Nêu các dụng cụ thường dùng đề đo độ dài. ? Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là đơn vị nào? Ngoài ra còn có những đơn vị đo độ dài nào. ? Nêu cách đo độ dài. ? GHĐ là gì. ? ĐCNN là gì. HS: suy nghĩ trả lời từng câu hỏi. GV:nhận xét chốt lại kiến thức. 10. - Ho¹t ®éng 2: ¤n l¹ivµ 11. Làm mét sè bài tập ở SBT - GV híng dÉn HS «n Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 2 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu l¹i mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi nh ëSGK. 12. 13. 14. 15. Ho¹t ®éng 3: §o ®é dµi: 16. 4) DÆn dß: -Lµm bµi tËp 1.2.2 ®Õn 1.2.6 - Lµm c¸c bµi tËp 1.2.7 ®Õn 1.2.11SBT -----------------------------------------------------------------------------------Ngày so¹n :27/9/2012. Ngày dạy :04/10/2012. TiÕt 2 §o thÓ tÝch chÊt láng.®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I. môc tiªu: - KÓ tªn ®îc mét sè dông cô thêng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng. - BiÕt x¸c ®Þnh thÓ tÝch chÊt láng b»ng dông cô ®o thÝch hîp. -BiÕt sö dông c¸c dông cô (b×nh chia ®é, b×nh trµn) ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc (cã h×nh d¹ng bÊt k×). II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: ? H·y tr×nh bµy c¸ch ®o ®é dµi Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thÓ tÝch cña hßn ®¸ cña ®inh èc? Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch cña nh÷ng vËt - HS dù ®o¸n c¸ch kiÓm r¾n kh«ng thÊm níc: tra. - HS theo dâi vµ ghi vë. Trường THCS Quảng Néi dung ghi b¶ng TiÕt 2: §o thÓ tÝch chÊt láng I) §¬n vÞ ®o thÓ tÝch: §¬n vÞ ®o thÓ tich thêng Lµm viÖc c¸ nh©n víi dïng lµ mÐt khèi (m3) vµ lÝt (l) c©u 1. 1lÝt = 1 dm3; 1 ml = 1cm3 II) §o thÓ tÝch chÊt Hòa Năm học:2012-2013 3 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu - HS quan s¸t h×nh, ®äc láng: 1) T×m hiÓu dông cô ®o thÓ SGK. tÝch: Nh÷ng dông cô ®o thÓ tÝch - HS tr¶ lêi. chÊt láng gåm: chai lä, ca ®ong, cã ghi s½n dung tÝch, - HS th¶o luËn vµ tr¶ c¸c lo¹i ca ®ong ®· biÕt tríc dung tÝch, b×nh chia ®é, lêi. b¬m tiªm. 2) T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng. Khi ®o thÓ tÝch b»ng b×nh chia ®é cÇn: a) ¦íc lîng thÓ tÝch cÇn ®o. - HS lµm viÖc c¸ nh©n b) Chän b×nh chia ®é cã GH§ vµ §CNN thich hîp. tr¶ lêi c¸c c©u hái. c) §Æt b×nh chia ®é th¼ng - HS th¶o luËn vµ tr¶ ®øng. d) §Æt m¾t ngang víi ®é lêi. cao mùc chÊt láng trong . b×nh. - HS th¶o luËn theo h- e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi íng dÉn cña GV. mùc chÊt láng. ) §o thÓ tÝch vËt - HS ®äc SGK theo dâi r¾n kh«ng thÊm níc: híng dÉn. 1) Dïng b×nh chia ®é: - HS tù t×m c¸ch ®o. Th¶ ch×m vËt ®ã vµo chÊt láng ®ùng trong b×nh chia ®é. ThÓ tÝch phÇn chÊt láng d©ng lªn b»ng thÓ tÝch cña vËt r¾n. 2) Dïng b×nh trµn: Khi kh«ng bá lät vËt r¾n vµo b×nh chia ®é th× th¶ ch×m vËt ®ã vµo trong b×nh trµn. ThÓ tÝch cña phÇn chÊt láng trµn ra b»ng thÓ tÝch cña vËt 4) DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. - Lµm bµi tËp ë SBT ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày so¹n :09/10/2012. Ngày dạy :11/10/2012. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 4 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu TiÕt 3 Khèi lîng - ®o khèi lîng I. Môc tiªu: - HS tù tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái nh: Khi ®Æt gãi ®êng lªn c©n, c©n chØ 1 kg, sè ®ã chØ g×? - §o ®îc khèi lîng cña mét vËt b»ng c©n. - ChØ ®îc GH§ vµ §CNN cña mét c©n. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: KiÔm tra trong bµi häc. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc TiÕt 3: Khèi lîng - ®o t×nh huèng häc tËp: khèi lîng: - GV nªu c¸c t×nh huèng - HS tr¶ lêi theo yªu cÇu thùc tÕ trong cuéc sèng cña GV. nh: ma, g¹o, ®êng, b¸n c¸,…. Ta dïng dông cô g× ®Ó biÕt chÝnh x¸c khèi lîng g¹o, ®êng… I) Khèi lîng - ®¬n vÞ Sau ®ã ®Æt c©u hái nh ë khèi lîng: SGK. Ho¹t ®éng 2: Khèi lîng - GV chèt l¹i: - Giíi thiÖu Kg lµ g×? - HS th¶o luËn theo c©u 1) Khèi lîng: Ho¹t ®éng 3: §o khèi l- hái. Mäi vËt ®Òu cã khèi lîng îng: Khèi lîng cña mét vËt chØ l- Yªu cÇu HS ®äc SGK. îng chÊt chøa trong vËt. 2) §¬n vÞ khèi lîng: - HS tr¶ lêi. §¬n vÞ chÝnh cña khèi lîng lµ Kil«gam (kg). . C¸c ®¬n vÞ kh¸c: - Yªu cÇu HS thùc hiÖn - HS nhËn xÐt vµ ghi vë. tr¶ lêi c¸c c©u hái Gam 1g = 1 kg Ho¹t ®éng 4: VËn dông: 1000 - HS ®äc SGK n¾m c¸c Hect«gam (l¹ng) ®¬n vÞ. 1 l¹ng = 1 kg 10 Miligam (mg) - HS theo dâi. TÊn (t); t¹. II) §o khèi lîng: - HS ®äc SGK 1) T×m hiÓu c©n ®ång hå: MÆt ®ång hå HS kh¸c nhËn xÐt. Kim c©n Th©n c©n - §¹i diÖn HS thùc hiÖn, Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 5 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  líp theo dâi. - HS lµm c©u hái. -HS theo dâi. GV:Trần Thị Hoài Thu GH§,§CNN 2) C¸c lo¹i c©n kh¸c: III) VËn dông: 4) Còng cè dÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. Lµm c¸c bµi tËp ë SBT. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 6 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu Ngày dạy :18/9/2012.T3-64.T4-65.Ngày 20/09: T162. T363. Ngày22/09 -T36 TiÕt 4-5 «n tËp Lùc. hai lùc c©n b»ng I) Môc tiªu: - Nªu ®îc TD vÒ lùc ®Èy, kÐo…vµ chØ ra ®îc ph¬ng, chiÒu cña lùc ®ã. - Nªu ®îc TD vÒ 2 lùc c©n b»ng. - Nªu ®îc c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm. -Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷: lùc ®Èy, lùc kÐo, ph¬ng chiÒu, lùc c©n b»ng. II) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: Cho HS lµm l¹i c©u 9 ë bµi tríc, tõ ®ã nªu c¸ch dïng c©n robecvan ®Ó c©n mét vËt. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dông ghi b¶ng TiÕt 6: Lùc-Hai lùc c©n Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh b»ng huèng häc tËp: -HS chó ý ®Õn vÝ dô ®Èy - GV dùa vµo h×nh vÏ ë phÇn më ®Çu SGK ®Ó lµm kÐo cña lùc HS chó ý ®Õn t¸c dông ®Èy, kÐo cña lùc. I. Lùc: Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh 1) ThÝ nghiÖm kh¸i niÖm lùc: C4: - GV híng dÉn HS lµm thÝ a) Lß xo l¸ trßn bi Ðp ®· t¸c nghiÖm, quan s¸t vµ c¶m dông vµo xe l¨n mét lùc ®Èy. nhËn hiÖn tîng thÝ nghiÖm Lóc ®ã tay ta th«ng qua xe 1, thÝ nghiÖm 2. + Híng dÉn HS lµm thÝ -HS thùc hiÖn theo nhãm l¨n ®· t¸c ®éng vµo lß xo mét lùc ®Èy. nghiÖm, bè trÝ dông cô theo c¸c thÝ nghiÖm b) Lß xo bÞ d·n ®· t¸c dông tõng c¸c tõng c¸c thÝ vµo xe l¨n mét lùc kÐo. Lóc nghiÖm vµ tiÕn hµnh ThÝ nghiÖm 1: ? H·y nhËn -HS th«ng qua c¶m nhËn ®ã tay ta th«ng qua sîi d©y ®· t¸c dông vµo xe l¨n mét xÐt t¸c dông cña lß xo l¸ cña tay, nhËn xÐt lùc kÐo lµm lß xo d·n dµi ra. trßn lªn xe c) Nam ch©m ®· t¸c dông ? H·y nhËn xÐt t¸c dông vµo qu¶ n¨ng mét lùc hót cña lß xo lªn xe ThÝ nghiÖm 2: H·y nhËn -HS nhËn xÐt th«ng qua xÐt t¸c dông cña lß xo lªn thÝ nghiÖm xe vµ cña xe lªn lß xo ThÝ nghiÖm 3: NhËn xÐt t¸c -HS quan s¸t rót ra nhËn dông cña nam ch©m lªn qu¶ xÐt nÆng -GV tæ chøc HS ®iÒn tõ vµo -HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m 2) Rót ra kÕt luËn: tõ ®iÒn vµo c©u 4 chç trèng Khi vËt nµy ®Èy, kÐo vËt -Cho HS th¶o luËn chung. -HS tham gia nhËn xÐt kia, ta nãi vËt nµy t¸c dông Sau ®ã, GV thèng nhÊt ý lùc lªn vËt kia. kiÕn II. Ph¬ng vµ chiÒu Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt vÒ cña lùc: ph¬ng vµ chiÒu cña lùc: Mçi lùc cã ph¬ng vµ chiÒu -GV tæ chøc cho HS ®äc nhÊt ®Þnh SGK vµ lµm l¹ithÝ nghiÖm -HS ®äc SGK vµ nhËn Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 7 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 trªn råi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ ph¬ng vµ chiÒu cña lùc -GV híng dÉn HS tr¶ lêi c©u 5 Ho¹t ®éng 4: Nghiªn cøu l¹i c©n b»ng: -Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 6.4 vµ nªu dù ®o¸n ë c©u 6 -Tæ chøc HS nhËn xÐt c©u C7 -Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c©u C8 -GV chèt l¹i 2 lùc c©n b»ng  GV:Trần Thị Hoài Thu xÐt -Tr¶ lêi III.Hai lùc c©n b»ng: -HS quan s¸t råi nªu c¸c dù ®o¸n theo yªu cÇu cña Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc c©u 6 m¹nh nh nhau, cã cïng ph-HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m ¬ng nhng ngîc chiÒu. tõ thÝch hîp ®iÒn vµo C8 IV.VËn dông: C9 C10 Ho¹t ®éng 5: VËn dông -Yªu cÇu HS lµm c©u C9, -HS lµm viÖc c¸ nh©n c©u C9, c©u C10 c©u C10 4)DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí ë SGK - Lµm c¸c bµi tËp 6.1 ®Õn 6.3 SBT Ngày dạy :25/9/2012.T3-64.T4-65.Ngày 27/09: T162. T363. Ngày29/09 -T36 TiÕt 6 T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: -BiÕt ®îc thÕ nµo lµ sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng vµ nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt -BiÕt ®îc thÕ nµo lµ vËt bÞ biÕn d¹ng vµ nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn vËt lµm vËt bÞ biÕn d¹ng -Nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông võa lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt võa lµm biÕn d¹ng vËt. *KÜ n¨ng: -BiÕt l¾p r¸p TN. -BiÕt ph©n tÝch thÝ nghiÖm, hiÖn tîng ®Ó rót ra qui luËt cña vËt chÞu t¸c dông lùc. *Th¸i ®é: -Nghiªm tóc nghiªn cøu hiÖn tîng vËt lÝ, xö lý c¸c th«ng tin thu thËp ®îc II.ChuÈn bÞ: *Mçi nhãm: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 8 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu -Mét xe l¨n -Mét lß xo l¸ trßn, -Mét m¸ng ngiªng -Mét hßn bi, -Mét lß xo dµi, -Mét sîi d©y III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: HS1? ThÕ nµo gäi lµ t¸c dông lùc? T×m thÝ dô thùc tÕ cã lùc t¸c dông? HS2? ThÕ nµo gäi lµ hai lùc c©n b»n? T×m thÝ dô thùc tÕ cã hai lùc c©n b»ng? 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng Năm học:2012-2013 9 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp -Tõ hai h×nh vÏ ë ®Çu bµi, GV ®Æt vÊn ®Ò: Muèn d¬ng cung, ngêi ta ph¶i t¸c dông lùc vµo d©ycung. VËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®· cã lùc t¸c dông vµo d©y cung Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nh÷ng hiÖn tîng x¶y ra khi cã lùc t¸c dông: -GV híng dÉn HS ®äc SGK phÇn 1 -GV treo b¶ng phô ®· chuÈn bÞ nh÷ng hiÖn tîng nµy lªn b¶ng, y/c HS ®äc vµ ghi nhí - GV yªu cÇu HS t×m thÝ dô theo yªu cÇu cña c©u C1 -GV híng dÉn HS ®äc phÇn 2 -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C2 Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc: 1)GV tæ chøc cho HS lµm thÝ nghiÖm: + GV lµm l¹i thÝ nghiÖm h×nh 6.1 cho HS quan s¸t c® cña xe ? KÕt qu¶ thÝ nghiÖm nh thÕ nµo + Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ë h×nh 7.1 ? H·y nhËn xÐt vÒ lùc t¸c dông cña tay lªn xe th«ng qua sîi d©y + Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ë h×nh 7.2 SGK ? NhËn xÐt vÒ lùc mµ lß t¸c dông lªn hßn bi + Cho HS lµm thÝ nghiÖm nh híng dÉn ë c©u C6 -Sau khi hoµn thµnh c¸c thÝ nghiÖm GV tæ chøc líp nhËn xÐt, thèng nhÊt, chÊm phiÕu häc tËp 2) GV híng dÉn chän tõ ®iÒn vµo chç trèng ë phÇn kÕt luËn  GV:Trần Thị Hoài Thu TiÕt 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc -HS theo dâi vÊn ®Ò I)Nh÷ng hiÖn tîng cÇn chó ý quan s¸t khi cã lùc t¸c -HS ®äc SGK phÇn 1 dông: -Theodâi b¶ng phô vµ ghi 1)Nh÷ng sù biÕn ®æi cña chuyÓn ®éng nhí (SGK) -HS t×m thÝ dô 2)Nh÷ng sù biÕn d¹ng: (SGK) II) Nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc: 1/ThÝ nghiÖm: -H×nh 6.4 -H×nh7.1 -H×nh 7.2 -C©u C6 -HS ®äc phÇn 2 -HS th¶o luËn tr¶ lêi -HS quan s¸t thÝ nghiÖm 1 ë c©u C3 -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi -HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi -HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm - Tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp -HS tù lµm theo c¸ nh©n, tr¶ lêi kÕt qu¶ -C¶ líp tham gia nhËn xÐt, chÊm phiÕu häc tËp -HS th¶o luËn t×m tõ thÝch 2)KÕt luËn: hîp a)Lùc ®Èy mµ lß xo l¸ trßn t¸c dông lªn xe l¨n ®· lµm Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 10 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu + Cho HS th¶o luËn theo nhãm, t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c©u C7 +Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi -§¹i diÖn nhãm tr¶ lêi + GV thèng nhÊt ý kiÕn -Tõ c©u C7, GV híng dÉn HS rót ra c©u C8 -HS rót c©u 8 biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña xe b)Lùc mµ tay ta t¸c dông lªn xe l¨n khi ®ang ch¹y lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña xe c)Lùc mµ lß xo l¸ trßn t¸c dông lªn hßn bi khi va ch¹m ®· lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña hßn bi d)Lùc mµ tay ta Ðp vµo lß xo ®· lµm biÕn d¹ng lß xo (PhÇn trªn ghi ë b¶ng phô)  Lùc mµ vËt A t¸c dông lªn vËt B cã thÓ lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng vËt B hoÆc lµm biÕn d¹ng vËt B. Hai kÕt qu¶ nµy cã thÓ cïng x¶y ra III)VËn dông C9 C10 C11 Ho¹t ®éng 4: VËn dông: -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C9, c©u C10, c©u C11 ë -HS tr¶ lêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn SGK -Gv thèng nhÊt ý kiÕn 4) DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí - §äc thªm phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” - Lµm thªm c¸c bµi tËp 7.1, 7.2, 7.3 SBT - Xem tríc bµi 8 Ngày dạy :02/10/2012.T3-64.T4-65.Ngày 04/10: T162. T363. Ngày06/10 -T36 TiÕt 7 Träng lùc - ®¬n vÞ lùc I.Môc tiªu: *KiÕn thøc: - Tr¶ lêi ®îc c©u hái: Träng lùc hay träng lîng lµ g×? - Nªu ®îc ph¬ng vµ chiÒu cña lùc - N¾m ®îc ®¬n vÞ ®o cêng ®é lùc lµ Niut¬n *KÜ n¨ng: - Sö dông ®îc d©y däi ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng th¼ng ®øng *Th¸i ®é: Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng II.ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: - 1 gi¸ treo - 1 d©y däi - 1 lß xo, - 1 khay níc - 1 qu¶ nÆng - 1 ª ke III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Lùc t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ g©y ra t¸c dông g×? Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 11 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 3) Néi dung bµi míi:  GV:Trần Thị Hoài Thu Mçi kÕt qu¶ h·y nªu 1 vÝ dô Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huãng häc tËp: -GV giíi thiÖu: c¸c em biÕt -HS theo dâi GV n¾m kh«ng, Tr¸i §Êt cña chóng t×nh huèng cña vÊn ®Ò ta lu«n quay quanh trôc cña bµi häc nã, vµ quay quanh MÆt Trêi, thÕ mµ mäi vËt trªn Tr¸i §Êt vÉn cã thÓ ®øng yªn kh«ng bÞ r¬i ra khái tr¸i ®Êt. -Dïng t×nh huèng ë SGK -HS suy nghÜ vµ rót ra vµo bµi Ho¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn sù vÊn ®Ò cña bµi häc tån t¹i cña träng lùc: -Y/c HS ®äc SGK vµ nªu -§äc SGK vµ nªu phph¬ng ¸n thÝ nghiÖm -GV híng dÉn HS lµm thÝ ¬ng ¸n thÝ nghiÖm nghiÖm ë h×nh 8.1 SGK: -HS theo dâi + Ph¸t dông cô + Híng dÉn HS bè trÝ dông -NhËn dông cô cô vµ quan s¸t kÕt qu¶ -Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ -Theo dâi HD vµ bè trÝ TN tr¶ lêi c©u C1 -GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm -Th¶o luËn nhãm, tr¶ c©u C2, yªu cÇu HS quan lêi C1, ghi nhËn xÐt s¸t nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c©u 2 vµo phiÕu -Theo dâi GV lµm thÝ -GV thèng nhÊt ý kiÕn -Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch nghiÖm C2, th¶o luËn hîp ®iÒn vµo chç trèng ë vµ tr¶ lêi C2 theo HD cña GV, ghi nhËn xÐt c©u 3 ®Ó rót ra nhËn xÐt -Cho ®¹i diÖn nhãm ®iÒn vµo phiÕu -HS ®iÒn tõ vµo C3, cö vµo b¶ng phô -Líp nhËn xÐt, GV thèng ®¹i diÖn lªn b¶ng ®iÒn nhÊt -Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu ph¬ng vµ chiÒu cña träng -Líp tham gia nhËn xÐt lùc: -Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn HS rót ra kÕt luËn vµ d©y däi vµ quan s¸t h×nh 8.2 ghi vë SGK ? Ngêi thî x©y dïng d©y -§äc SGK phÇn 1 vµ quan s¸t h×nh 8.2 SGK däi ®Ó lµm g×? ? CÊu t¹o vµ ph¬ng cña d©y -Tr¶ lêi theo y/c cña GV däi nh thÕ nµo? -GV giíi thiÖu vÒ ph¬ng -Theo dâi -Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi th¼ng ®øng Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 8: träng lùc - ®¬n vÞ lùc I. Träng lùc lµ g×? 1/ThÝ nghiÖm: 2/KÕt luËn: a)Träng lùc lµ lùc hót cña Tr¸i §Êt t¸c dông lªn mäi vËt b)Träng lùc t¸c dông lªn mét vËt lµ träng lîng cña vËt ®ã II.Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc: 1)Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc: a) Ph¬ng cña d©y däi lµ ph¬ng th¼ng ®øng Khi qu¶ nÆng treo trªn d©y däi ®øng yªn th× träng lîng Năm học:2012-2013 12 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 -Y/c HS thùc hiÖn theo nhãm C4 -Y/c HS t×m tõ thÝch hiîp ®iÒn vµo C5 ®Ó rót ra kÕt luËn Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu ®¬n vÞ lùc: -GV th«ng b¸o nh ë SGK -Y/c Hs tr¶ lêi träng lîng cña vËt cã khèi lîng 1Kg, 10Kg lµ bao nhiªu? Ho¹t ®éng 5:VËn dông: -HD HS lµm TN C6 -GV nªu c¸c c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi häc.  GV:Trần Thị Hoài Thu C4 -Lµm viÖc theo c¸ nh©n t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo C5 -HS theo dâi vµ ghi vë -Tr¶ lêi c©u hái cña GV -Lµm TN C6 -Tr¶ lêi theo c©u hái cña GV cña qu¶ nÆng ®· c©n b»ng víi lùc kÐo cña sîi d©y. do ®ã ph¬ng cña träng lùc còng lµ ph¬ng cña d©y däi, tøc lµ ph¬ng th¼ng ®øng. b) ChiÒu cña träng lùc híng vÒ phÝa tr¸i ®Êt 2)KÕt luËn: Träng lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu híng vÒ phÝa tr¸i ®Êt III. §¬n vÞ lùc: -§é lín cña lùc gäi lµ cêng ®é lùc. -§¬n vÞ cña lùc lµ Niut¬n.(KÝ hiÖu lµ N) -Träng lîng cña qu¶ c©n cã khèi lîng 100g lµ 1N IV.VËn dông: TN C6 4) DÆn dß: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C5 - §äc thªm phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt” - Häc bµi theo vë ghi + Ghi nhí - Lµm c¸c bµi tËp tõ 8.1 ®Õn 8.4 SBT - ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 13 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 9 Bµi kiÓm tra 1 tiÕt Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 14 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 10 Lùc ®µn håi I.Môc tiªu: *KT: NhËn biÕt ®îc vËt ®µn håi N¾m ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi Rót ra ®îc nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña lùc ®µn håi vµo ®é biÕn d¹ng cña vËt ®µn håi *KN: l¾p r¸p ®îc TN theo h×nh II.ChuÈn bÞ: *Mçi nhãm: 1 lß xo 1 gi¸ treo 1 thíc ®o 4 qu¶ nÆng 50g * C¶ líp: b¶ng kÕt qu¶ III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Träng lùc lµ g×? Träng lùc cã ph¬ng vµ chiÒu nh thÕ nµo? Nªu kÕt qu¶ t¸c dông cña träng lùc lªn c¸c vËt 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: GV giíi thiÖu lß xo vµ sîi -HS theo dâi vµ tr¶ lêi cao su råi ®Æt c©u hái nh ë c©u hái cña GV SGK Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu biÕn d¹ng ®µn håi, ®é biÕn d¹ng -Y/c Hs ®äc SGK phÇn TN -§äc SGK -Giíi thiÖu dông cô vµ y/c -HS thùc hiÖn TN theo HS thùc hiÖn TN theo nhãm nhãm -Y/c HS dùa vµo kÕt qu¶ -Th¶o luËn tr¶ lêi C1 TN, th¶o luËn tr¶ lêi C1 -Tæ chøc líp th¶o luËn rót -Rót ra kÕt luËn ra kÕt luËn Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 10: lùc ®µn håi I-BiÕn d¹ng ®µn håi. §é biÕn d¹ng 1) BiÕn d¹ng ®µn håi: Khi bÞ träng lîng cña qu¶ nÆng t¸c dông th× lß xo bÞ d·n ra, chiÒu dµi cña nã t¨ng lªn, khi bá qu¶ nÆng ®i chiÒu dµi cña lß xo trë l¹i b»ng chiÒu dµi tù nhiªn cña nã. Lß xo cã h×nh d¹ng ban ®Çu. BiÕn d¹ng cña lß xo cã ®Æc ®iÓm nh trªn gäi lµ biÕn d¹ng ®µn håi. Lß xo lµ vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi 2) §é biÕn d¹ng: §é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc Năm học:2012-2013 15 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 -Y/c HS ®äc th«ng tin ë SGK ?§é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc tÝnh nh thÕ nµo -Y/c HS thùc hiÖn C2 Ho¹t ®éng 3: Lùc ®µn håi. §Æc ®iÓm cña nã -Y/c HS ®äc SGK, tr¶ lêi Lùc ®µn håi lµ g× -y/c HS thùc hiÖn C3  GV:Trần Thị Hoài Thu -§äc SGK -Tr¶ lêi c©u hái -§äc SGK, tr¶ lêi -Tr¶ lêi C3 -Y/c HS dùa vµo b¶ng kÕt -Tr¶ lêi C4 qu¶ tr¶ lêi C4 tÝnh: l – l0 II-Lùc ®nµ håi vµ ®Æc ®iÓm cña nã: 1)Lùc ®µn håi: Lùc mµ lß xo hay mét vËt ®µn håi khi biÕn d¹ng sinh ra gäi lµ lùc ®µn håi 2) §Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi: §é biÕn d¹ng t¨ng th× lùc ®µn håi t¨ng III-VËn dông Ho¹t ®éng 4: Cñng cè – VËn dông: -Tr¶ lêi C5, C6 -Y/c HS tr¶ lêi C5, C6 ? Qôa bµi häc em rót ra ®îc -Tr¶ lêi kiÕn thøc cña bµi häc kiÕn thøc g× vÒ lùc ®µn håi 4) DÆn dß: - §äc phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt” - Häc bµi theo vë ghi + SGK phÇn Ghi nhí - Xem tríc bµi 10 - Lµm bµi tËp ë SBT Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 16 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu N gµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 11 lùc kÕ - phÐp ®o lùc Khèi lîng - träng lîng I.Môc tiªu: *KT: NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o cña lùc kÕ,x¸c ®Þnh ®îc giíi h¹n ®o cña mét lùc kÕ vµ ®é chia nhá nhÊt cña nã. BiÕt c¸ch ®o lùc b»ng lùc kÕ BiÕt mèi quan hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng ®Ó tÝnh träng lîng cña vËt khi biÕt khèi lîng vµ ngîc l¹i *KN: BiÕta t×m tßi cÊu t¹o cña dông cô ®o BiÕt c¸ch sö dông lùc kÕ trong mäi trîng hîp *T§: S¸ng t¹o, cÈn thËn. II.ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: 1lùc kÕ lß xo. 1 sîi d©y m¶nh, ®Ó buéc SGK C¶ líp: 1 cung tªn, 1 xe l¨n, 1 vµi qu¶ nÆng III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Lß xo bÞ kÐo d·n th× t¸c dông lùc ®µn håi lªn ®©u? Lùc ®µn håi cã ph¬ng chiÒu nh thÕ nµo? ? Lùc ®µn håi phô thuéc vµo yÕu tè nµo? Chøng minh 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: -HS suy nghÜ GV ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu lùc kÕ: 1)Lùc kÕ lµ g×? -Yªu cÇu HS ®äc SGK, n¾m -HS ®äc SGK n¨m th«ng tin phÇn th«ng tin GV giíi thiÖu tiÕp: Cã -HS theo dâi nhiÒu lo¹i lùc kÕ 2)M« t¶ mét lùc kÕ lß xo ®¬n gi·n -GV ph¸t lùc kÕ lß xo cho -HS ho¹t ®éng theo c¸c nhãm yªu cÇu HS nhãm nghiÖn cøu cÊu nghiªn cøu cÊu t¹o t¹o cña lùc. -Yªu cÇu HS th¶o luËn t×m -HS t×m tõ ®iÒn vµo chç tõ ®iÒn vµo chç trèng ë c©u trèng. C1 -GV kiÓm tra, thèng nhÊt c¶ -HS tr¶ lêi vµo vë líp -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u 2 -HS tr¶ lêi Ho¹t ®éng 3: §o mét lùc b»ng lùc kÕ: 1)C¸ch ®o lùc: -Yªu cÇu HS th¶o luËn theo -HS th¶o luËn vµ t×m tõ Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 11: Lùc kÕ PhÐp ®o lùc. Träng lùc -Khèi lîng I)T×m hiÓu lùc kÕ: 1)Lùc kÕ lµ g×? Lùc kÕ lµ dông cô ®o lùc 2) M« t¶ mét lùc kÕ lß xo ®¬n gi¶n: Lùc kÕ cã mét chiÕc lß xo mét ®Çu g¾n víi vâ lùc kÕ ®Çu kia cã g¾n mét mãc vµ mét c¸i kim chØ thÞ. Kim chØ thÞ ch¹y trªn mÆt mét b¶ng chia ®é II)§o lùc b»ng lùc kÕ: 1) C¸ch ®o lùc: Năm học:2012-2013 17 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu nhãm t×m tõ ®iÒn vµo chç ®iÒn vµo chç trèng trèng ë c©u 3 -Híng dÉn HS thùc hiÖn trªn lùc kÕ Tho¹t tiªn ph¶i ®iÒu chØnh sè 0, nghÜa lµ ph¶i ®iÒu chØnh sao cho khi cha ®o lùc, kim chØ thÞ n»m ®óng v¹ch 0. Cho lùc t¸c dông vµo lß xo cña lùc kÕ, ph¶i cÇm vá lùc kÕ theo 2)Thùc hµnh ®o lùc: híng sao cho lß xo cña lùc kÕ -Cho HS dïng lùc kÕ ®Ó ®o -HS ho¹t ®éng theo n»m däc theo ph¬ng cña lùc träng lîng s¸ch VL: Híng nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u 4 cÇn ®o dÉn HS cÇm lùc kÕ, ®äc sè 2)Thùc hµnh: chØ Cßn nhiÒu thêi gian th× cho HS ®o thªm c¸c lùc kÐo ngang, kÐo xuèng Ho¹t ®éng 4: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng: -HS tr¶ lêi -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u 6 III)C«ng thøc liªn -Cho HS th¶o luËn, GV chèt hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng: l¹i -Sau khi tr¶ lêi, GV yªu cÇu -HS kÕt hîp ®äc SGK, P = 10m HS t×m mèi liªn hÖ gi÷a P t×m mèi liªn hÖ Trong ®ã: vµ m -P lµ träng lîng cña vËt, cã Ho¹t ®éng 5: Cñng cè vµ ®¬n vÞ lµ N -m lµ khèi lîng, ®¬n vÞ lµ kg vËn dông: IV- VËn dông -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C7 -HS tr¶ lêi C7, C8, C9 ®Õn c©u C9 -KiÓm tra c©u tr¶ lêi cña HS 4) DÆn dß: - Tr¶ lêi l¹i c¸c cÊu tõ c©u 1 ®Õn c©u 4 - §äc thªm phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt” - Häc bµi theo vë ghi vµ ghi nhí - Lµm hÕt c¸c bµi tËp ë SBT, bµi 10 Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 18 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu N gµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 12 khèi lîng riªng – träng lîng riªng I.Môc tiªu: *KT: -HiÓu khèi lîng riªng (KLR) vµ träng lîng riªng (TLR) lµ g×? -X©y dùng ®îc c«ng thøc m = D.V vµ P = d.V -Sö dông b¶ng khèi lîng riªng cña mét sè chÊt ®Ó x¸c ®Þnh: ChÊt ®ã lµ chÊt g×? Khi biÕt khèi lîng riªng cña chÊt ®ã hoÆc tÝnh ®îc khèi lîng hoÆc träng lîng cña mét sè chÊt khi biÕt khèi lîng riªng *KN: + Sö dông ph¬ng ph¸p ®o khèi lîng + Sö dông ph¬ng ph¸p ®o thÓ tÝch ®Ó ®o träng lîng cña vËt *T§: Nghiªm tóc, cÈn thËn II.ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: 1 lùc kÕ 5N 1 qu¶ nÆng b»ng s¾t 1 b×nh chia ®é III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o ®¹i lîng vËt lý nµo? H·y nªu nguyªn t¾c cÊu t¹o cña lùc kÕ? Tr¶ lêi bµi tËp 10.1 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp(5/) GV cho HS ®äc mÉu chuyÖn ë -HS ®äc SGK phÇn SGK vµ yªu cÇu HS chèt l¹i mÉu më bµi, tr¶ lêi c©u chuyÖn ®ã cho ta thÊy cÇn hái cña GV nghiªn cøu vÊn ®Ò g×? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu khèi lîng riªng dùng c«ng thøc tÝnh khèi lîng theo khèi lîng riªng (10/): 1)Khèi lîng riªng -Yªu cÇu HS ®äc phÇn c©u 1, -§äc SKG C1, ho¹t chän ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt (GV cho gîi ý HS ph¬ng ¸n 2) ®éng theo nhãm th¶o -Cho HS th¶o luËn vµ cïng nhau luËn ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt tÝnh khèi lîng cña cét trô (3/) Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy -Cho HS ht¶o luËn c¸ch lµm -Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ híng theo nhãm, tÝnh KL vµ tr×nh bµy hteo YC dÉn c¸ch lµm cña GV. 3 (V =1dm m=7,8Kg -Theo dâi V=1m3=1000dm3m=7.8.1000 V=0,9m3=900dm3m=7.8.900= Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 12: khèi lîng riªng - träng lîng riªng I- Khèi lîng riªng. TÝnh khèi lîng cña c¸c vËt theo khèi lîng riªng: 1) Khèi lîng riªng: Năm học:2012-2013 19 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6  GV:Trần Thị Hoài Thu 7020Kg -Sau c¸ch tÝnh ®ã yªu cÇu HS ®äc kh¸i niÖm khèi lîng -HS ®äc SGK vµ ghi Khèi lîng cña 1m3 mét vë chÊt gäi lµ khèi lîng riªng riªngghi b¶ng cña chÊt ®ã ?§¬n vÞ khèi lîng riªng lµ g×? -Tr¶ lêi §¬n vÞ khèi lîng riªng lµ kil«gam trªn mÐt khèi, kÝ hiÖu lµ Kg/m3 2)B¶ng khèi lîng riªng mét sè 2)B¶ng khèi lîng riªng chÊt: cña mét sè chÊt -Cho HS ®äc b¶ng khèi lîng HS ®äc b¶ng riªng mét sè chÊt NhËn xÐt -Qua sè liÖu em cã nhËn xÐt g× vÒ khèi lîng c¸c chÊt kh¸c khi cã V=1m3 -GV giíi thiÖu ý nghÜa cña b¶ng -Theo dâi  ChÝnh v× mçi chÊt cã khèi lîng riªng kh¸c nhaugi¶i quyÕt c©u hái ®Çu bµi 3)TÝnh khèi lîng mét vËt 3)TÝnh khèi lîng mét vËt theo theo khèi lîng riªng khèi lîng riªng -HS lµm viÖc theo -Yªu cÇu HS t¶ lêi c©u 2 nhãm tÝnh C2 GV gîi ý: 1m3 ®¸m? 0,5m3 ®¸m? HS tr¶ lêi ? Ta lµm thÕ nµo ®Ó biÕt khèi lîng cña vËt M=D.V -Dùa vµo phÐp to¸n ë C2 ®Ó tr¶ D lµ khèi lîng riªng lêi C3. (Kg/M3) M lµ khèi lîng (Kg) V lµ thÓ tÝch (m3) II)Träng lîng riªng: 1)Träng lîng cña mét mÐt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu träng l/ khèi mét chÊt gäi lµ träng HS ®äc SGK +ghi vë îng riªng(15 ) lîng riªng cña chÊt ®ã Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn 2)§¬n vÞ träng lîng riªng th«ng tin vµ ghi vë lµ Niut¬n trªn mÐt khèi. KÝ hiÖu lµ N/m3 HS chän tõ ®iÒn vµo P d= chç trèng Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4 V Trong ®ã: d lag träng lîng GV giíi thiÖu c«ng thøc: d=10D riªng nh ë SGK P lµ träng lîng (N) V lµ thÓ tich (m3) Dùa vµo c«ng thøc: P=10m ta cã: d=10D Ho¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh träng lIII)X¸c ®Þnh träng lHS theo dâi, th¶o îng riªng cña mét îng riªng cña mét chÊt: GV giíi thiÖu dông cô cÇn sö luËn t×m P.¸, tr¶ lêi chÊt: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 20
- Xem thêm -