Tài liệu Giáo án lớp 5 buổi chiều môn toán -theo dự án vnen

  • Số trang: 211 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4789 |
  • Lượt tải: 6
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 1 tiết 1 Ôn Tập Phân Số (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số: a) 5 8 và . MSC :………..; 4 3 5 =……………………...............; 4 b) 8 =……………………................ 3 2 6 và . MSC :………..; 7 5 2 =……………………...............; 7 6 =……………………................ 5 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Bài 2. Rút gọn phân số: a) 24 = ……...............................................................................…………………… 56 b) 96 = ……...............................................................................…………………… 30 Bài 3. Viết tiếp vào ô trống : Viết Đọc Tử số Mẫu số ……………………………………………… …………. …………. ………… Tám phần mười chín …………. …………. ………… ……………………………………………… 25 44 43 68 ……………………………………………… …………. …………. 87 100 ……………………………………………… …………. …………. 7 4 Bài 4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : a) 8 17 ..... 34 34 b) 4 16 ..... 9 36 c) 6 9 ..... 15 7 c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 1 tiết 2 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Ôn Tập Phân Số Thu Hà (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Viết dưới dạng phân số: a)Viết thương dưới dạng phân số. 8 : 15 7:3 23 : 6 15 : 9 ............................ .............................. .............................. ............................ ............................ .............................. .............................. ............................ b) Viết số tự nhiên dưới dạng phân số. 19 25 32 78 ............................ .............................. .............................. ............................ ............................ .............................. .............................. ............................ Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau: 3 ; 5 6 ; 7 12 12 18 60 ; ; ; 20 24 21 100 Các phân số bằng nhau là: ........................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 3. Qui đồng mẫu số các phân số sau: a) 4 7 và 5 9 MSC: ............... .............................................................................................................. .............................................................................................................. b) 2 5 và 3 12 MSC: ............... .............................................................................................................. .............................................................................................................. Bài 4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : a) 2 2 ...... 9 7 b) 4 4 ........ 15 19 c) 2 3 ......... 3 2 d) 15 15 ....... 11 8 c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 1 tiết 3 Ôn Tập Phân Số (tiết 3) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống: a) 3� 3  4 4� c) 17 17 �  21 21 �  28  105 b) 35 : 35  30 30 : d) 48 : 48  360 360 : Bài 3. Một quãng đường cần phải sửa. Ngày đầu đã sửa được bằng  6  30 2 quãng đường, ngày thứ 2 sửa 7 3 so với ngày đầu. Hỏi sau 2 ngày sửa thì còn lại bao nhiêu phần quãng đường chưa sửa? 4 Giải ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Bài 4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : a) 1 .....1 12 b) 18 .....1 18 c) 25 .....1 21 d) 72 .....1 73 c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Rèn Toán tuần 2 tiết 1 Ôn Tập Phân Số (tiết 4) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính: a) 5 3  =……………………...................................................................................…. 6 4 b) 2 8  =……………………...................................................................................…. 7 5 c) 8 7  =……………………...................................................................................…. 3 9 d) 3 1  =……………………...................................................................................…. 5 2 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Chuyển phân số thành phân số thập phân (viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp): a) 3� 3 ........   4 4 �25 ........ b) 14 14 �  5 5�  ........ ........ c) 36 : 36  600 600 : d) 77 : 77  70 70 :  ........ ........  ........ ........ Bài 3. Tính : a) 5 2 � =……………………...................................................................................….. 8 3 b) 16 11 � =……………………..................................................................................... 25 4 c) 10 5 : =……………………....................................................................................… 9 3 d) 25 1 : =……………………....................................................................................... 12 6 c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 1 dm , chiều rộng kém chiều dài dm . Tính diện tích 3 2 của hình chữ nhật đó. Bài giải ……………………………………………………………………………….……... …………………………………………………………….………...……………… …………………………………………………………….………...……………… …………………………………………………………….……...………………… …………………………………………………………….…………..…………… - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. RÚT KINH NGHIỆM Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 2 tiết 2 Ôn Tập Phân Số (tiết 5) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Bài 1. So sánh hai PS theo hai cách khác nhau: a) 3 4 và 4 3 Cách 1: ...................................................... Cách 2: ...................................................... ....................................................... ....................................................... 11 7 b) 8 và 10 Cách 1: ...................................................... Cách 2: ...................................................... ....................................................... ....................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a) 80 13 15 21 ; ; ; 29 29 29 29 b) 7 7 7 7 ; ; ; 8 13 10 12 : ........................................................................................... : ........................................................................................... 1 3 9 3 ; ; ; 4 10 40 8 c) (HS giỏi) : ........................................................................................... Bài 3. Tìm x: a) x - 1 3 5 = 2 1 10 b) 5 1 7 : x = 4 1 2 ......................................................... .................................................. ......................................................... .................................................. Bài 4. Khối lớp 5 có 80 hoch sinh, tronh đó có 90 70 số HS thích học toán, có số HS thích 100 100 học vẽ. Hỏi có bao nhiêu em thích học toán? Bao nhêu em thích học vẽ. Bài giải ……………………………………………………………………………….……... …………………………………………………………….………...……………… …………………………………………………………….………...……………… …………………………………………………………….……...………………… …………………………………………………………….…………..…………… c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 2 tiết 3 Ôn Tập Phân Số (tiết 6) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Viết tiếp vào ô trống cho thích hợp : Hỗn số 4 2 5 ………. .. ……… …. Phần nguyên Phần phân số ……………... ……………... ……………...…………….............. 8 5 9 ……………...…………….............. …………….... ……………... 7 Đọc Ba và một phần hai ………………. …….. và bảy phần chín Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Viết tiếp vào ô trống cho thích hợp : Viết Đọc ……… ……………………………. ……… ……………………………. ……… ……………………………. Bài 3. Chuyển hỗn số thành phân số: a) 4 3 =……………………………………………………………....................……….. 2 b) 7 6 11 =…………………………………………………………….................. ………… Bài 4. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: a) 5 4 3 3 5 4 = ……………………………………………………………..................... b) 6 6 1 1 7 2 = ……………………………………………………………..................... c) 3 1 3 :4 6 7 = ……………………………………………………………..................... c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 3 tiết 1 Ôn Tập Phân Số (tiết 7) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: 2 7 5 6 = …………………………………………………………………… 3 1 2 4 5 = …………………………………………………………………… 3 5 = …………………………………………………………………… a) 1  4 b) 3 c) 6 �2 1 6 Bài 3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu): Mẫu: 4m 3dm = 4m + 3 3 m=4 m 10 10 a) 5m 7dm =……………………………………………………………… b) 8m 5dm =……………………………………………………………… c) 6m 73cm =…………………………………………………………… d) 4m 2cm =……………………………………………………………… Bài 4. Lớp 5A có 27 học sinh trong đó số học sinh nam chiếm 5 tổng số học sinh. Tìm số học 9 sinh nam của lớp 5A. Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Rèn Toán tuần 3 tiết 2 Ôn Tập Phân Số (tiết 8) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Chuyển phân số thành phân số thập phân: a) 9 4 b) 15 =……….......................................................................................…….…. 5 c) 18 = ……….......................................................................................………. 30 d) 4 = ……….......................................................................................………. 400 = ……….......................................................................................………. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chuyển 4 A. b) 2 thành phân số ta được: 3 8 3 B. 12 3 C. 14 3 D. 3 14 2 của 18 là: 3 A. 6m B. 12m C. 18m D. 27m Bài 3. Tìm số tự nhiên x khác 0 để (dành cho học sinh siêu !): 1 x 8  5 5 x là: ..................................................................................... Bài 4. Một tấm lưới hình chữ nhật có chiều dài 15 2 m, chiều rộng m. Tấm lưới được chia ra 4 3 thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần. Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 3 tiết 3 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Ôn Tập Phân Số Thu Hà (tiết 9) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính : a) 4 2 + 5 9 b) 4 1 2 - 3 2 7 =……………………………………………………….……………… 7 8 3 5 =………………………………………………….…….……………… 5 1 :4 6 9 =………………………………………………………………………... c) 5 �6 d) 7 =…………………………………..………………….…………………… Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Bài 2. Viết các số đo độ dài (theo mẫu): Mẫu: 5m 34cm = 5m + 34 34 m= 5 m 100 100 a) 6m 81cm =…………………………………………………………… b) 7m 57cm =…………………………………………………………… c) 2m 3cm =…………………………………………………………… Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: “Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 168kg. Số gạo nếp bằng A. 48kg 2 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?” 5 B. 120kg C. 112kg D. 280 kg Bài 4. Nhân dịp năm học mới, mẹ mua cho Trang 35 quyển sách và vở. Biết rằng số sách bằng 2 3 số vở. Tìm số sách và số vở mẹ đã mua cho Trang. Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Rèn Toán tuần 4 tiết 1 Giải Toán Về Quan Hệ Tỉ Lệ (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về giải hai dạng toán có quan hệ tỉ lệ. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1. Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập của học sinh - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Mua 4kg nhãn hết 64 000 đồng. Hỏi mua 8kg nhãn như thế hết bao nhiêu tiền? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………
- Xem thêm -