Tài liệu Giáo án hóa học 11 bài 2

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. § 2: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Biết khái niệm axit, bazơ theo thuyết Areniut. - Biết được sự điện li của axit, bazơ và muối trong nước. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng viết phương trình điện li của các chất điện li. - Phân biệt được các loại chất và làm các dạng bài tập cơ bản. II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Nội dung kiến thức. 2. Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà. IV. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Sự điện li là gì? Chất điện li là gì? - Thế nào là chất điện li yếu, điện li mạnh. 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: GV yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm axit ở lớp dưới. Theo khái niệm vừa học axit Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng I. Axit Axit là những hợp chất gồm 1. Định nghĩa có nguyên tử hiđro liên kết với HCl → H+ + Clgốc axit. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. thuộc loại gì? Axit là chất điện li. HNO3 → H+ + NO3- Yêu cầu học sinh cho một vài thí dụ về axit và viết phương trình điện li. HCl, HNO3, H2SO4. H2SO4 → H+ + HSO4- HCl → H+ + Cl- CH3COOH  H+ + CH3COO- HNO3 → H+ + NO3- - Theo thuyết Areniut axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Nhận xét gì về sự điện li của axit. Axit là gì? Tính chất chung của axit do ion nào tạo nên? H2SO4 → H+ + HSO4Sự điện li của axit tạo ra cation H+. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Tính chất chung của axit là tính chất của ion H+. 2. Axit nhiều nấc H3PO4  H+ + H2PO4H2PO4-  H+ + HPO42HPO4-  H+ + PO43- H2SO4 → H+ + HSO4HSO4Hoạt động 2:  H + SO4 . + 2- H3PO4  H+ + H2PO4- Vậy những axit như H2SO4, H3PO4 điện li như thế nào? H2PO4-  H+ + HPO42- Chúng được gọi là axit gì? H2PO4-  H+ + PO43- Chú ý cho học sinh rõ axit sunfuric là điaxit, nấc thứ nhất điện li mạnh, nấc thứ hai điện li yếu. Những axit phân li nhiều nấc ra nhiều cation H+ gọi là đa axit. Yêu cầu HS viết một số phương trình điện li của một số axit HClO, HNO2, HClO4. Hoạt động 3: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm bazơ ở lớp dưới, cho vài - Những axit phân li nhiều nấc ra nhiều cation H+ gọi là axit nhiều nấc, những axit chỉ phân li một nấc gọi là axit một nấc. HClO  H+ + ClO HNO2  H+ + NO2HClO4 → H+ + ClO4- II. Bazơ Bazơ là những hợp chất gồm cation kim loại liên kết với nhóm OH. NaOH → Na+ + OHKOH → K+ + OH- VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. thí dụ về bazơ và viết phương trình điện li. Nhận xét gì về sự điện li của bazơ có chứa ion nào? Vậy tính chất chung của bazơ là tính chất của ion nào? Cho học sinh cho một vài thí dụ khác và viết phương trinh điện li. Chú ý nhắc lại cách gọi tên các cation, anion và yêu cầu học sinh gọi tên các cation và anion. Hoạt động 4 GV làm thí nghiệm biểu diễn Zn(OH)2 + dd HCl. và thí nghiệm Zn(OH)2 + dd NaOH. HS quan sát và đưa ra khái niệm dựa vào khái niệm axit, bazơ ở trên. Cung cấp cho HS một số hiđroxit lưỡng tính hay gặp như Al(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2 và yêu cầu viết phương trình điện li. Chú ý dạng axit của các hiđroxit lưỡng tính. NaOH, Ca(OH)2, KOH. Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- NaOH → Na+ + OH- - Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-. KOH → K+ + OHCa(OH)2 → Ca2+ + 2OH- Sự điện li của bazơ tạo ra -Hiđroxit lưỡng tính là anion OH-. Tính chất chung hiđroxit khi tan trong nước vừa của bazơ là tính chất của anion có thể phân li như axit vừa có OH-. thể phân li như bazơ. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OHLiOH → Li+ + OHSr(OH)2 → Sr2+ + 2OHHS quan sát thí nghiệm biểu diễn và nhận xét sự điện li của Zn(OH)2. Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ. Pb(OH)2  Pb2+ + 2OHPb(OH)2  PbO22- + 2H+ Sn(OH)2  Sn2+ + 2OHSn(OH)2  SnO22- + 2H+ Al(OH)3  Al3+ + 3OH- + H2ZnO2, HAlO2.H2O, H2PbO2. Al(OH)3  AlO2 + H + H2O 4. Củng cố III. Hiđroxit lưỡng tính Zn(OH)2  Zn2+ + 2OHZn(OH)2  ZnO22- + 2H+ Tất cả các hiđroxit lưỡng tính đều là chất ít tan trong nước và điện li yếu. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. - Theo thuyết Areniut axit, bazơ là gì? Hiđroxit lưỡng tính là gì? - Tính nồng độ ion H+ của dung dịch HCl 0,1M, CH3COOH 0,1M. - Tính nồng độ ion OH- của dung dịch NaOH 0,1M. 5. Dặn dò - Làm các bài tập 1; 2a,b,d; 3; 4; 5 trang 10 SGK. Làm các bài tập 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 (1,2,3,6,7) trang 4 SBT. Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo.
- Xem thêm -