Tài liệu Giáo án gdcd lớp 11 chuẩn ktkn_hk1

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Ngaøy soaïn: 23/08/2008 Ngaøy daïy: 25/08/2008 Tieát 01 Baøi 1 Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 Tuaàn 01 PHAÀN MOÄT COÂNG DAÂN VÔÙI KINH TEÁ COÂ N G DAÂ N VÔÙ I SÖÏ PHAÙ T TRIEÅ N KINH TEÁ (Tieá t 1) I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: -Neâu ñöôïc theá naøo laø saûn xuaát vaät chaát vaø vai troø cuûa s/x cuûa caûi v/c ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi. -Neâu ñöôïc caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình sx vaø moái quan heä giöõa chuùng. 2.Kyõ naêng: -Tham gia xaây döïng kt gia ñình phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân. 3.Thaùi ñoä: -Tích cöïc tham gia xaây döïng k/t gia ñình vaø ñòa phöông. -Tích cöïc hoïc taäp ñeå naâng cao chaát löôïng lao ñoäng cuûa baûn thaân goùp phaàn xaây döïng k/t ñaát nöôùc. II.CHUAÅN BÒ: 1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 11. -Sô ñoà, giaáy khoå lôùn ,buùt daï. -Maãu chuyeän, ca dao, tuïc ngöõ… 2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh: -Chuaån bò baøi tröôùc khi leân lôùp. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc : (1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ: GV giôùi thieäu chöông tình GDCD 11. 3.Giaûng baøi môùi : -Giôùi thieäu baøi : (1’) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào nui và lấp biển Quyết chí ắt làm nên” Trong công cuộc đổi mới hôm nay, học sinh thanh niên- sức trẻ của dân tộc có vai trò quan trọng như thế nào và phải làm gì để góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của đất nước, theo lời dạy trên dạy của Bác Hồ? -Tieán trình tieát daïy: Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 NOÄI DUNG TG 7’ 8’ 7’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoïat ñoäng 1: Thuyeát trình, ñaøm thoaïi. GV: Giôùi thieäu phaàn môû ñaàu H: Theá naøo laø s/x cuûa caûi v/chaát ? - GV nhaän xeùt boå sung keát luaän - Thaûo luaän nhoùm: Vai troø quyeát ñònh cuûa SX cuûa caûi vaät chaát ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa XH loaøi ngöôøi - GV khaùi quaùt laïi -Lòch söû x/h loaøi ngöôøi laø moät q/trình phaùt trieån vaø hoaøn thieän lieân tuïc cuûa caùc PTSX cuûa caûi v/c, laø quaù trình thay theá PTSX cuõ ñaõ laïc haäu baèng PTSX tieán boä hôn - SX cuûa caûi v/chaát laø cô sôû toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa XH loaøi ngöôøi laø quan ñieåm duy vaät lòch söû. Hoaït ñoäng 2: Vaán ñaùp, thuyeát trình. H: Ñeå thöïc hieän quaù trình s/x caàn phaûi coù nhöõng yeáu toá cô baûn naøo ? -GV trình baøy sô ñoà veà moái quan heä giöõa caùc yeáu toá veà quaù trình SX - Söùc LÑ  Tö lieäu LÑ  Ñoái töôïng LÑ  Saûn phaåm - GV goïi moät HS ñoïc caâu noùi cuûa Maùc - GV khaùi quaùt laïi - H : Ñoái töôïng lao ñoäng bao Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân - HS suy nghó traû lôøi S/x cuûa caûi v/c laø söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi vaøo töï nhieân, bieán ñoåi caùc yeáu toá cuûa töï nhieân ñeå taïo ra caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa mình. - HS thaûo luaän nhoùm theo söï höôùng daãn cuûa GV - Cöû ñaïi dieän nhoùm traû lôøi + Ñeå duy trì söï toàn taïi cuûa con ngöôøi vaø x/h loaøi ngöôøi -Thoâng qua lao ñoäng s/x, con ngöôøi ñöôïc caûi taïo, phaùt trieån vaø hoaøn thieän caû veà theå chaát vaø tinh thaàn. -Hoaït ñoäng s/x laø trung taâm, laø tieàn ñeà thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa x/h phaùt trieån. Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân vaø caû lôùp. - HS suy nghó traû lôøi -Söùc LÑ laø toaøn boä nhöõng naêng löïc theå chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi ñöôïc vaän duïng vaøo quaù trình s/x. NOÄI DUNG 1.Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát: a.Theá naøo laø s/x cuûa caûi v/c. - S/x cuûa caûi v/c laø söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi vaøo töï nhieân, bieán ñoåi caùc yeáu toá cuûa töï nhieân ñeå taïo ra caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa mình. b.Vai troø cuûa s/x cuûa caûi v/c. -S/x ra cuûa caûi v/c ñeå duy trì söï toàn taïi cuûa con ngöôøi vaø x/h loaøi ngöôøi -Thoâng qua LÑSX, con ngöôøi ñöôïc caûi taïo,  vaø hoaøn thieän caû veà theå chaát vaø tinh thaàn. -Hoaït ñoäng s/x laø trung taâm, laø tieàn ñeà thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa x/h . -Lòch söû x/h loaøi ngöôøi laø moät quaù trình  vaø hoaøn thieän lieân tuïc cuûa caùc PTSX cuûa caûi v/c. 2.Caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình s/x. a.Söùc lao ñoäng. -Söùc LÑ laø toaøn boä nhöõng naêng löïc theå chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi ñöôïc vaän duïng vaøo quaù trình s/x. -L/ñ laø hoaït ñoäng coù m/ñích coù yù thöùc cuûa con ngöôøi laøm bieán ñoåi nhöõng yeáu toá cuûa t/nhieân cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa con ngöôøi. Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang 7’ goàm nhöõng yeáu toá naøo ? Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 - GV nhaän xeùt boå sung choát yù - Ñoái töôïng lao ñoäng chia laøm maáy loaïi ? - GV nhaän xeùt boå sung choát yù 7’ - H : Tö lieäu lao ñoäng laø gì ? - GV nhaän xeùt boå sung choát yù - H : Tö lieäu LÑ ñöôïc chia laøm maáy loaïi ? - GV nhaän xeùt boå sung choát yù - HS suy nghó traû lôøi - ÑTLÑ laø nhöõng yeáu toá cuûa t/nhieân maø l/ñ cuûa con ngöôøi taùc ñoäng vaøo nhaèm bieán ñoåi noù cho phuø hôïp vôùi m/ñích cuûa con ngöôøi. - HS suy nghó traû lôøi + Loaïi coù saün trong TN + Loaïi ñaõ traûi qua taùc ñoäng cuûa LÑ b.Ñoái töôïng lao ñoäng. -ÑTLÑ laø nhöõng yeáu toá cuûa t/nhieân maø l/ñ cuûa con ngöôøi taùc ñoäng vaøo nhaèm bieán ñoåi noù cho phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa con ngöôøi. - ÑTLÑ goàm 2 loaïi: + Loaïi coù saün trong töï nhieân + Loaïi ñaõ traûi qua taùc ñoäng cuûa LÑ c.Tư liệu lao động: Là một vật hay hệ thống nhưng vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thõa mãn nhu cầu của con người. Bao gồm: Công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng. -Trong các yếu tố của quá trình - HS suy nghó traû lôøi lao động thì SLĐ là quan trọng -TLLÑ laø 1 vaät hay heä thoáng nhất. Bởi vì: Sức lao động của nhöõng vaät laøm nh/vuï truyeàn con người tác động đến TLLĐ daãn söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi tạo ra sản phẩm cho XH. leân ÑTLÑ, nhaèm bieán ñoåi ÑTLÑ thaønh saûn phaåm thoaû * Bài học: maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi. - HS suy nghó traû lôøi +Coâng cuï l/ñ hay c/cuï s/x. +Heä thoáng bình chöùa +Keát caáu haï taàng cuûa s/x. -Học tập và rèn luyện để sức lao động phát triển. -Bảo vệ tài nguyên- Môi trường. 4. Cuûng coá, daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát sau: (7’) +Cuûng coá: Baøi taäp: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm những gì ? a. Sức lao động, KCHT của sản xuất, phẩm chất của con người. b. Sức lao động, KCHT của sản xuất, đối tượng lao động. c. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 d. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động . Đáp án : c. Hướng dẫn các bài tập còn lại SGK- trang 12, giáo viên hướng dẫn, gợi ý cho học sinh. +Daën doø: -Học bài cũ và đọc phần 3 còn lại của bài 1 . -Hướng dẫn chuẩn bị bài mới (mục 1,2). IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Ngaøy soaïn: 29/08/2008 Ngaøy daïy: 01/09/2008 Tieát 02 Baøi 1 Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 Tuaàn 02 COÂ N G DAÂ N VÔÙ I SÖÏ PHAÙ T TRIEÅ N KINH TEÁ (Tieá t 2) I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: -Neâu ñöôïc theá naøo laø phaùt trieån kinh teá (k/t) vaø yù nghóa cuûa söï phaùt trieån kt ñoái vôùi (ñ/v) caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi (x/h).. 2.Kyõ naêng: -Tham gia xaây döïng k,t gia ñình phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân. 3.Thaùi ñoä: -Tích cöïc tham gia xaây döïng k/t gia ñình vaø ñòa phöông. -Tích cöïc hoïc taäp ñeå naâng cao chaát löôïng LÑ cuûa baûn thaân goùp phaàn xaây döïng k/t ñaát nöôùc. II.CHUAÅN BÒ: 1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 11. -Sô ñoà, giaáy khoå lôùn ,buùt daï. -Maãu chuyeän, ca dao, tuïc ngöõ… 2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh: -Chuaån bò baøi tröôùc khi leân lôùp. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc : (1’) GV kieåm tra só soá, veä sinh vaø taùc phong hoïc sinh. 2.Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ: Caùc yeáu toá cuûa quaù trình saûn xuaát? Yeáu toá naøo laø quan troïng nhaát? Vì sao? Döï kieán caâu traû lôøi: -Quaù trình saûn xuaát goàm 3 yeáu toá: +Söùc lao ñoäng +Ñoái töôïng lao ñoäng +Tö lieäu lao ñoäng -Yeáu toá söùc lao ñoäng laø quan troïng nhaát. Bôûi vì : QTSX ñ]ôïc quyeát ñònh bôûi söùc lao ñoäng, yeáu toá con ngöôøi laø quan troïng nhaát trong QTSX. 3.Giaûng baøi môùi : -Giôùi thieäu baøi : (1’) Ngaøy nay daân toäc ta ñang ñöùng tröôùc thaùch thöùc cuûa cuoäc ñaáu tranh choáng ñoùi ngheøo, laïc haäu, khaéc phuïc nguy cô tuït haäu xa hôn veà kinh teá so vôùi nhieàu nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Vì vaäy moãi chuùng ta phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh? -Tieán trình tieát daïy: NOÄI DUNG Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc phaùt 3.Phaùt trieån k/teá vaø yù nghóa trieån k/teá vaø yù nghóa cuûa noù. cuûa phaùt trieån k/teá ñoái vôùi - H : Theá naøo goïi laø phaùt trieån caù nhaân, gia ñình vaø x/h. kinh teá ? - HS suy nghó traû lôøi a.Phaùt trieån kinh teá: 10’ - GV nhaän xeùt boå sung choát yù -Phaùt trieån k/teá laø söï taêng tröôûng k/teá gaén lieàn vôùi cô caáu -Phaùt trieån k/teá laø söï taêng k/teá hôïp lí, tieán boä vaø coâng tröôûng k/teá gaén lieàn vôùi cô baèng x/h. caáu k/teá hôïp lí, tieán boä vaø - H : Phaùt trieån k/teá goàm coâng baèng x/h. nhöõng noäi dung cô baûn naøo ? -Phaùt trieån k/teá goàm 3 noäi - GV nhaän xeùt boå sung choát yù - HS suy nghó traû lôøi dung : +Taêng tröôûng k/teá +Taêng tröôûng k/teá :Taêng +Cô caáu k/t hôïp lí, tieán boä ñeå tröôûng k/t laø söï taêng leân veà soá ñ/baûo taêng tröôûng k/t beàn vöõng löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm +Taêng tröôûng k/t phaûi ñi ñoâi vôùi vaø caùc yeáu toá cuûa quaù trình c/baèng x/h s/x ra noù. +Cô caáu k/t hôïp lí, tieán boä ñeå ñ/baûo taêng tröôûng k/t beàn vöõng. +Cô caáu k/t laø toång theå caùc moái quan heä höõu cô, phuï thuoäc vaø quy ñònh laãn nhau caû veà quy moâ vaø trình ñoä giöõa caùc ngaønh k/t, caùc thaønh phaàn k/t, caùc vuøng k/t. +Taêng tröôûng k/t phaûi ñi ñoâi * Hoaït ñoäng nhoùm vôùi c/baèng x/h. - Nhoùm 1: YÙ nghóa cuûa phaùt trieån k/t ñoái vôùi caù nhaân b.YÙ nghóa cuûa phaùt trieån k/teá - Nhoùm 2: YÙ nghóa cuûa phaùt - HS caùc nhoùm thaûo luaän cöû ñaïi ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø trieån k/t ñoái vôùi gia ñình dieän nhoùm traû lôøi x/h. 20’ - Nhoùm 3: YÙ nghóa cuûa phaùt - Ñ/vôùi caù nhaân: P/trieån k/t taïo * Ñoái vôùi caù nhaân. trieån k/t ñoái vôùi XH ñ/kieän cho moãi ngöôøi coù vieäc Phaùt trieån k/t taïo ñieàu kieän - GV nhaän xeùt boå sung choát yù laøm vaø thu nhaäp oån ñònh, c/soáng cho moãi ngöôøi coù vieäc laøm vaø aám no, ñöôïc chaêm soùc vaø  veà thu nhaäp oån ñònh, cuoäc soáng aám no, ñöôïc chaêm soùc vaø  moïi maët veà moïi maët -Ñ/vôùi gia ñình: P/trieån k/t laø cô sôû, tieàn ñeà ñeå t/hieän toát caùc * Ñoái vôùi gia ñình. c/naêng cuûa gia ñình trôû thaønh Phaùt trieån k/t laø cô sôû, tieàn - GV nhaän xeùt boå sung choát yù teá baøo cuûa x/h ñeà ñeå t/hieän toát caùc c/naêng cuûa gia ñình trôû thaønh teá baøo Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 -Ñoái vôùi xaõ hoäi: cuûa x/h +Taêng thu nhaäp q/daân vaø phuùc lôïi x/h, caûi thieän ñ/soáng nd moïi * Ñoái vôùi xaõ hoäi: taàng lôùp, giaûm tình traïng ñoùi Phaùt trieån k/t laøm: ngheøo. +Taêng thu nhaäp q/daân vaø +Giaûi quyeát vieäc laøm, giaûm phuùc lôïi x/h, caûi thieän ñ/soáng thaát nghieäp, giaûm teä naïn x/h. nd moïi taàng lôùp, giaûm tình +Tieàn ñeà  v/hoùa, GD, y teá… traïng ñoùi ngheøo. Ñaûm baûo oån ñònh k/t, ch/trò, x/h. +Giaûi quyeát vieäc laøm, giaûm +Taïo ñ/kieän v/c cuûng coá thaát nghieäp, giaûm teä naïn x/h. ANQP, giöõ vöõng c/ñoä c/trò, taêng +Tieàn ñeà  v/hoùa, GD, y teá… hieäu löïc q/lí cuûa N2, cuûng coá Ñaûm baûo oån ñònh k/t, ch/trò, nieàm tin cuûa ND vaøo söï laõnh x/h. ñaïo cuûa Ñaûng. +Taïo ñ/kieän v/c cuûng coá +Ñ/kieän tieân quyeát ñeå khaéc ANQP, giöõ vöõng c/ñoä c/trò, -GV keát luaän : Tham gia  phuïc söï tuït haäu xa hôn veà k/t so taêng hieäu löïc q/lí cuûa N 2, cuûng k/teá vöøa laø q/lôïi, vöøa laø ng/vuï vôùi caùc nöôùc tieân tieán treân TG, coá nieàm tin cuûa ND vaøo söï cuûa c/daân, goùp phaàn thöïc hieän xaây döïng ñ/laäp töï chuû, môû roäng laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. daân giaøu, nöôùc maïnh, x/h q/heä q/teá, ñònh höôùng XHCN. +Ñ/kieän tieân quyeát ñeå khaéc coâng baèng DC, VM. phuïc söï tuït haäu xa hôn veà k/t so vôùi caùc nöôùc tieân tieán treân TG, xaây döïng ñ/laäp töï chuû, môû roäng q/heä q/teá, ñònh höôùng XHCN. * GD: Tham gia  k/teá vöøa laø q/lôïi, vöøa laø ng/vuï cuûa c/daân, goùp phaàn thöïc hieän daân giaøu, nöôùc maïnh, x/h coâng baèng DC, VM. 2’ 4. Cuûng coá, daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát sau: (7’) +Cuûng coá: - SX CCVC là gì ? Vai trò của SXCCVC ? - Các yếu tố cơ bản của quá trình SX ? - Nội dung phát triển kinh tế là gì? Ý nghĩa của PTKT với cá nhân ,gia đình và xã hội ? Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 +Daën doø: - Làm bài tập còn lại trong SGK. - Chuẩn bị bài số 2: ”HÀNG HÓA –TIỀN TỆ –THỊ TRƯỜNG” IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 Ngaøy soaïn: 06/08/2008 Tuaàn 03 Ngaøy daïy: 08/09/2008 Tieát 3 Baøi 2 HAØ N G HOAÙ – TIEÀ N TEÄ – THÒ TRÖÔØ N G (Tieát 1) I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: -Hiểu được khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa. 2.Kyõ naêng: -Bieát phaân bieät giaù trò vôùi giaù caû haøng hoaù. -Bieát nhaän xeùt tình hình s/x vaø tieâu thuï moät soá saûn phaåm haøng hoaù ôû ñòa phöông. 3.Thaùi ñoä: -Thấy được tầm quan trọng của sản xuất kinh tế hàng hóa, thị trường đối với cá nhân, gia đình và xã hội hiện nay. II.CHUAÅN BÒ: 1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: -Giáo án, SGV GDCD 11 -Một số tài liệu tham khảoliên quan khác 2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh: -SGK GDCD lớp 11 -Đọc trước nội dung bài mới. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc : (1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ: Phaùt trieån kinh teá laø gì ? Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån k/t vaø bieåu hieän cuûa noù ôû nöôùc ta hieän nay? Ñaùp aùn: -Phaùt trieån k/t laø söï taêng tröôûng k/t gaén lieàn vôùi cô caáu k/t hôïp lí, tieán boä vaø coâng baèng x/h. -Phaùt trieån k/t bao goàm 3 noäi dung +Taêng tröôûng k/t. Taêng tröôûng k/t laø söï taêng leân veà soá löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm vaø caùc yeáu toá cuûa quaù trình s/x ra noù. +Cô caáu k/t hôïp lí. Tieán boä ñeå ñaûm baûo taêng tröôûng k/t beàn vöõng. Cô caáu k/t laø toång theå caùc moái quan heä höõu cô, phuï thuoäc vaø quy ñònh laãn nhau caû veà quy moâ vaø trình ñoä giöõa caùc ngaønh k/t, caùc thaønh phaàn k/t, caùc vuøng k/t. +Taêng tröôûng k/t phaûi ñi ñoâi vôùi coâng baèng x/h, taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi trong ñoùng goùp vaø höôûng thuï caùc thaønh quaû cuûa taêng tröôûng k/t. 3.Giaûng baøi môùi : -Giôùi thieäu baøi : (1’) Nước ta đã và đang chuyển từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN dưới sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế hàng hóa Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 hàm chứa trong đó nhiều nhân tố và môi trường hoạt động. Hàng hóa, tiền tệ và thị trường là những nhân tố và môi trường có tầm quan trọng chủ yếu mang tính phổ biến. Trong chương trình học của chúng ta, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các nội dung này . -Tieán trình tieát daïy: NOÄI DUNG TG 10’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm. Phöông phaùp: Vaán ñaùp. GV đặt vấn đề: Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã từng tồn tại hai hình thức tổ chức kinh tế rõ rệt: Kinh tế tự nhiên: là kiểu sản xuất mang tính chất tự cấp tự túc, sản phẩm làm ra chỉ để thoaû mãn nhu cầu của chính người sản xuất trong nội bộ một đơn vị KT nhất định ; Kinh tế hàng hóa: Là hình thức sản xuất ra sản phẩm dung để bán nhằm thoaû mãn nhu cầu của chính người mua, người tiêu dùng. Sản phẩm chỉ trở thành hang hóa khi nó có đủ 3 điều kiện: -Sản phẩm do lao động tạo ra. -Có công dụng nhất định. -Thông qua trao đổi mua bán. GV hỏi: Vậy em nào có thể nêu một vài ví dụ về những sản phẩm được gọi là hàng hóa? GV Nhận xét và đưa ra kết luận Ví dụ : Quần áo, sách vở, xe đạp… Vì những sản phẩm trên nó có đủ 3 đk. GV hỏi: Vậy hàng hóa là gì? GV Nhận xét bổ sung và rút ra khái niệm cho HS ghi: GV Chỉ ra hàng hóa tồn tại dưới hai dạng: Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo NOÄI DUNG Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân vaø caû lôùp 1.Haøng hoaù. HS nghe HS traû lôøi caù nhaân. HS laáy ví duï: VD: Người nông dân trồng lúa quanh năm chuyên để ăn. Kinh tế hàng hóa:Là hình thức sản xuất ra sản phẩm dung để bán nhằm thõa mãn nhu cầu của chính người mua ,người tiêu dùng. a.Haøng hoaù laø gì: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán. HS traû lôøi caù nhaân. HS traû lôøi caù nhaân. Các dạng hàng hóa: Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang GV Chuyển ý, trong mỗi hình thái kinh tế xã hội, sản xuất hàng hóa cô bản chất khác nhau, nhưng hàng hóa đều có Hs neâu khaùi nieäm hai thuộc tính, chuùng ta sang HS ghi baøi muïc b Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 -Vật thể: LTTP,giày dép ,quần áo…. -Phi vật thể:(dịch vụ): Thương mại vận tải…. Hoaït ñoäng 2: GV Giảng giải kết hợp lấy ví dụ minh họa giúp HS tìm hiểu hai thuộc tính của hàng hóa 20’ GV Cho HS lấy ví dụ về một số hàng hóa.Đặt câu hỏi gợi mở giúp HS tìm ra giá trị sử dụng của hàng hóa là gì? GV kết luận đó chính là những công dụng của sản phẩm và làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng GV : Diễn giải giá trị sử dụng của hàng hóa ngày được phát hiện dần và ngày càng đa dạng, phong phú cùng với sự phát triển của LLSX và KHKT. GV hỏi : Em haõy lấy ví dụ về một hàng hóa có thể có nhiều giá trị sử dụng ? Hoaït ñoäng 2 Caù nhaân vaø caû lôùp HS lấy ví dụ: -Than đá ,dầu mỏ Chất đốt Nguyên liệu của nghành công nghiệp. -Cá: + mắm nước mắm. +Nguyên liệu cho ngành dược. +Thức ăn. GV kết luận chuyển ý: Giá trị HS ghi baøi. của haøng hóa do thuộc tính tự nhiên của nó quyết định và là nội dung vật chất của cải, do đó nó là phạm trù vónh viễn .Người sản xuất hang hóa luôn tìm mọi cách làm cho hang hóa của mình có chất lượng cao HS traû lôøi caù nhaân. bền, đẹp và coù nhiều công dụng và có thể bán được trên thị trường. GV: Theo em mục đích của người sản xuất hàng hóa là gì? HS nghe GV chuyển: Giá trị hàng hóa là gì? Bằng cách nào để xác định Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo b.Hai thuộc tính của hàng hóa: -Giá trị sử dụng: Là công dụng của sản phẩm có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người. -Giaù trò cuûa haøng hoaù: ñöôïc bieåu hieän thoâng qua giaù trò trao ñoåi cuûa noù. -Giaù trò trao ñoåi laø moät quan heä veà soá löôïng, hay tæ leä trao ñoåi giöõa caùc haøng hoaù coù giaù trò khaùc nhau. Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 được giá trị hàng hóa? GV diễn giải Để làm ra sản (lúa gạo ,quần áo, xe đạp) con người phải hao phí mức độ sức lao động.( thời gian trí lực năng lực cơ thể. Như vậy người lao động đã kêt -Giaù trò haøng hoaù laø lao ñoäng tinh vào sản phẩm moät lượng HS traû lôøi caù nhaân. cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù giá trị lao động của minh để tạo ra hang hóa làm cơ sở cho keát tinh trong haøng hoaù. giá trị trao đổi gọi là giá trị hang hóa. GV : Lấy ví dụ làm rõ: Lượng giá tri haøng hóa và cách HS traû lôøi caù nhaân. xac định lượng giá trị hàng hóa Thông qua sơ đồ về tỉ lệ trao đổivà đưa ra kết luận: GV giải thích: trong Xh có nhiều người cùng sản xuất một -Thôøi gian lao ñoäng hao phí loại hang hóa, nhưng do Đk ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù cuûa sản xuất trình độ kĩ thuật, quản töøng ngöôøi ñöôïc goïi laø thôøi lý tay nghề khác nhau nên hao gian lao ñoäng caù bieät. phí lao động không giống nhau. GV lấy ví dụ minh họa: Người A Sx vải:1m – 2 giờ. Người B Sx vải 1m-3 giờ. Người C SX vải 1m – 4 giờ. GV: Giải thích: thời gian 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ là thời gian hao phí lao động cá biệt của từng người GV Kết luận chuyển ý: HS trả lời: Người tiêu dùng phải Lượng giá trị hàng hóa không mua được hàng hóa đó tức là phải được tính bằng thời gian thực hiện giá trị của nó lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động GV lấy ví dụ giải thích: Thông qua ví dụ (SGK). GV hỏi HS: Để Sx có lãi người SX phải làm gi? Trách nhiệm của người SX hàng hóa phải đạt giá trị sử dụng,giá cả như thế nào để đáp ứng ngu cầu bản than gia đình và XH? GV : Nhận xét và kết luận: Để sản xuất có lãi và giành ưu Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 thế trong cạnh tranh thì mọi người SX phải cố gắng tìm mọi cách àm cho giá trị cá biệt hàng hóa càng thấp hơn giá trị Nhận xét rút ra định nghĩa về giá XH của hàng hóa càng tốt. trị hàng hóa: HS traû lôøi: Để sản xuất có lãi và giành ưu thế trong cạnh tranh thì mọi người SX phải cố gắng tìm mọi cách àm cho giá trị cá biệt hàng hóa càng thấp hơn giá trị XH của hàng hóa càng tốt. -Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi ñeå saûn xuaát haøng hoaù laø:thôøi gian caàn thieát cho baát cöù lao ñoäng naøo tieán haønh vôùi moät trình ñoä thaønh thaïo trung bình vaø moät cöôøng ñoä trung bìnhm trong nhöõng ñieàu kieän trung bình so vôùi hoaøn caûnh xaõ hoäi nhaát ñònh 4. Cuûng coá, daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát sau: (9’) +Cuûng coá: -Taïi sao noùi: haøng hoaù laø moät phaïm truø lòch söû? -Em haõy so saùnh nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa haøng hoaù vaät theå vaø haøng hoaù dòch vuï? -Giaù trò cuûa haøng hoaù coù ñoàng nhaát vôùi giaù caû cuûa haøng hoaù khoâng? Vì sao? +Daën doø: -Hoïc baøi, laøm caùc baøi taäp ôû phaàn cuûng coá. -Chuaån bò Tieát 2 IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Ngaøy soaïn: 13/09/2008 Ngaøy daïy: 15/09/2008 Tieát 4 Baøi 2 Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 Tuaàn 04 HAØ N G HOAÙ – THÒ TRÖÔØ N G – TIEÀ N TEÄ (Tieát 2) I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: -Hiểu được khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa. -Nắm được nguồn gốc, bản chất chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ -Nắm vững khái niệm thị trường, các chức năng của thị trường. 2.Kyõ naêng: -Phân tích các khái niệm và mối quan hệ giữa các nội dung chủ yếu. -Vận dụng nhưng kiến thức của bài học vao thực tiễn, giải thích được một số vấn đề co liên quan đến thực tiễn. 3.Thaùi ñoä: -Thấy được tầm quan trọng của sản xuất kinh tế hàng hóa, thị trường đối với cá nhân, gia đình và xã hội hiện nay. -Tôn trọng quy luật cuả thị trường và có khả năng thích ứng với cơ thị trường -Coi trọng việc sản xuất hàng hóa, nhưng không sùng bái hàng hóa, không sùng bái tiền tệ. II.CHUAÅN BÒ: 1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SGV, GDCD lớp 11 và một số tài liệu liên quan khác 2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Đọc trước nội dung bài mới. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc : (1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ: H : Neâu hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù vaø moái quan heä cuûa chuùng ? Ñaùp aùn: -Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù. Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù (h/h) laø coâng duïng cuûa saûn phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi. -Giaù trò cuûa h/h. Giaù trò h/h laø lao ñoäng x/h cuûa ngöôøi s/x keát tinh trong h/h. Keát luaän: h/h laø söï thoáng nhaát giöõa hai thuoäc tính : giaù trò söû duïng vaø giaù trò. Ñoù laø söï thoáng nhaát cuûa hai maët ñoái laäp maø thieáu moät trong hai thuoäc tính thì saûn phaåm khoâng trôû thaønh h/h. 3.Giaûng baøi môùi : -Giôùi thieäu baøi : (1’) Nước ta đã và đang chuyển từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN dưới sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế hàng hóa hàm chứa trong đó nhiều nhân tố và môi trường hoạt động. Hàng hóa, tiền tệ và thị trường là những nhân tố và môi trường có tầm quan trọng chủ yếu mang tính phổ biến. Trong chương trình học của chúng ta, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các nội dung này . Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang -Tieán trình tieát daïy: Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 NOÄI DUNG TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV GV đặt vấn đề : Hàng hóa được sản xuát ra trong nền KT thị trường không phải do nhu cầu nói chung mà chỉ đáp ứng nhu cầ có khả năng thanh toán. Khi SX và trao đổi hang hóa phát triển thi dung tiền làm phương tiện trao đổi hiện vật. GV tổ chức cho HS trao đổi nội dung: Nguồn gốc và bản chấ của tiền tệ. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG HS traû lôøi caù nhaân. HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. GV diễn giải: không phải khi trao đổi hàng hóa và SX hang hóa thì tiền tệ cũng xuất hiện. Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình pát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hang hóa và các hình thái giá trị Có 4 hình thái giá trị phát triển từ thấp đến cao dẫn đến sự ra đời của tiền tệ. GV Giải thích và lấy ví dụ phân tích cho HS hiểu ứng với mỗi hình thái. GV Đặt câu hỏi cho HS: + Tại sao vàng có được vai trò tiền tệ? + Phân tích thuộc tính hang hóa của vàng? GV nhận xét kết luận: GV :Phân tích :khi tiền tệ xuất hiện thì thế giới hang hóa phân làm hai cực +Hàng hóa thong thường +Vàng (vai trò tiền tệ) Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo HS traû lôøi caù nhaân. HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. HS traû lôøi caù nhaân. HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang GV hỏi : Vậy bản chất của tiền tệ là gì? GV kết luận chuyển ý: Tièn tệ xuất hiện thế giới hàng hóa được tách ra làm đôi,làm xuất hiện một cách cân dối mớilần đầu tien trong lịch sử, đó là cân đối (H-T) .Trong nền sản xuất hang hóa, cân đối này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó phản ánh cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa cung cầu và dịch vụ trong nền kinh tế. Hoaït ñoäng 2: GV tổ chức cho HS thảo luận về chức năng của tiền tệ.GV chia HS làm 5 nhóm GV Giao câu hỏi cho các nhóm. GV Chyển ý : Như vậy tiền tệ có 5 chức năng ,và khi đi vào lưu thông nó co tuân theo một quy luật nào không? Chuùng ta saùng muïc c. GV giải thích nội dung: quy luật lưu thông tiền tệ GV hướng dẫn HS nhóm 1, 2, 3 phân tích kĩ 3 chức năng này. GV Đưa ra sơ đồ trực quan. GV giới thiệu quy luật lưu thông tiền tệ qua công thức: Trong đó: M : Là số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông. P : Là mức giá cả của đơn vị hàng hóa. Q : Là lượng hàng hóa đưa ra lưu thông. V :Là số lượng vòng luân chuyển trung bình củ một đơn vị tiền tệ. GV Giải thích: Khi nói đến quy luật lưu thông tiền tệ thì Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm Nhóm 1: Lấy ví dụ và phân tích chức năng thước đo giá trị. Nhóm 2: Lấy ví dụ và phân tích chức năng phương tiện lưu thông? Nhóm 3: Lấy ví dụ và phân tích chức năng cất trữ? Nhóm 4: Lấy ví dụ và phân tích chức năng phương tiện thanh toán? Nhóm 5 :Lấy ví dụ và phân tích chức năng tiền tệ thế giới? HS các nhóm thảo luận: HS cử đại diện nhóm trình bày, giải thích ví dụ và phân tích nội dung. HS trả lời: -Lạm phát giá cả tăng ,sức mua của tiền tệ giảm Đơn vị kiến thức 2: Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 tiền vàng là tiền có đầy đủ giá 2.Tiền tệ. trị. Nên số lượng tiền vàng nhiều a.Nguồn gốc và bản chất của hơn mức cần thiết cho lưu tiền tệ: thông hàng hóa thì tiền vàng sẽ rời khỏi lưu thông đi vào cất trữ và ngược lại. Tiền giấy không có giá trị thực. GV cho HS lấy ví dụ những *Hình thái giá trị giản đơn hay sai phạm hiện tượng lưu thông ngẫu nhiên. tiền giấy Ví dụ: 1 con gà = 10 kg thóc. *Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng. Ví dụ: 1con gà = 2 kg thóc = 5kg chè = 5kg chè =2 cái rìu =0.2 g vàng * H ình thái giá trị chung: Ví dụ:1 con gà 10 kg thóc 5kg chè = 1 mvải 2 cái rìu 0.2g vàng -Thứ nhất: Vàng là hang hóa: +Giá trị sử dụng (Tìm kiếm và khai thác ) +Giá trị (kim loại hiếm khối lượng nhỏ, giá trị lớn) -Thứ hai Vàng : + Thuộc tính tự nhiên. + Thuần nhất, không hư hỏng dễ chia nhỏ. - Bản chất của tiền tệ: + Tiền tệ là hang hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 sự thể hiện chung của giá trị. +Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ xuất giữa những người sản xuất hàng hóa b.Các chức năng của tiền tệ: -Thước đo giá trị. - Phương tiện lưu thông. -Phương tiện cất trữ. - Phương tiện thanh toán. 4. Cuûng coá, daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát sau: (5’) +Cuûng coá: Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang +Daën doø: Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo Naêm hoïc: 2008-2009  Tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Quang Ngaøy soaïn: 20/08/2008 Ngaøy daïy: 22/09/2008 Tieát 5 Baøi 2 Giaùo aùn giaùo duïc coâng daân 11 Tuaàn 5 HAØ N G HOÙ A – THÒ TRÖÔØ N G – TIEÀ N TEÄ (Tieát 3) I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: -Neâu ñöôïc khaùi nieäm thò tröôøng, caùc chöùc naêng cô baûn cuûa thò tröôøng. 2.Kyõ naêng: -Bieát phaân bieät giaù trò vôùi giaù caû haøng hoaù. -Bieát nhaän xeùt tình hình s/x vaø tieâu thuï moät soá saûn phaåm haøng hoaù ôû ñòa phöông. 3.Thaùi ñoä: -Thấy được tầm quan trọng của sản xuất kinh tế hàng hóa, thị trường đối với cá nhân, gia đình và xã hội hiện nay. -Toân trọng quy luật cuảc thị trường vaø khả năng thích ứng với cơ thị trường. II.CHUAÅN BÒ: 1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SGV, GDCD lớp 11 và một số tài liệu liên quan khác 2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Đọc trước nội dung bài mới. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc : (1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ: Caâu hoûi: Tieàn teä laø gì ? Baûn chaát cuûa tieàn teä ? Ñaùp aùn: Tieàn teä (t/teä) xuaát hieän laø keát quaû cuûa quaù trình phaùt trieån laâu daøi cuûa s/x, trao ñoåi h/h vaø caùc hình thaùi giaù trò (g/t). Nhö vaäy t/teä laø h/h ñaëc bieät ñöôïc taùch ra laøm vaät ngang giaù chung cho taát caû h/h, laø söï theå hieän chung cuûa g/t; ñoàng thôøi t/teä bieåu hieän moái quan heä s/x giöõa nhöõng ngöôøi s/x h/h. Ñoù laø baûn chaát cuûa t/teä. +Taêng tröôûng k/t phaûi ñi ñoâi vôùi coâng baèng x/h, taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi trong ñoùng goùp vaø höôûng thuï caùc thaønh quaû cuûa taêng tröôûng k/t. 3.Giaûng baøi môùi : -Giôùi thieäu baøi : (1’) Ñeå thích öùng vôùi cuoäc soáng kinh teá thò tröôøng hoâm nay, moãi ngöôøi caàn phaûi hieåu roõ baûn chaát cuûa caùc yeáu toá caáu thaønh kinh teá thò tröôøng. Vaäy thò tröôøng laø gì ? Phaân loaïi thò tröôøng ? Vai troø cuûa thò tröôøng nhö theá naøo ? Tieát hoïc naøy seõ giaûu ñaùp caâu hoûi treân. -Tieán trình tieát daïy: NOÄI DUNG TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giaùo vieân: Kieàu Ñình Ñaøo HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Đơn vị kiến thức 3:Thị trường a.Thị trường là gì? NOÄI DUNG Naêm hoïc: 2008-2009
- Xem thêm -