Tài liệu Giáo án gdcd lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 14

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

BIÊN SOẠN: NGUYỄN XUÂN YÊN (11A3)  Tuaàn : 1 –2 Tieát : 1 – 2 A.- Muïc tieâu baøi hoïc : Hoïc xong baøi naøy HS caàn ñaït : 1.- Veà kieán thöùc : Vai troø quyeát ñònh cuûa saûn xuaát CCVC ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi. Caùc khaùi nieäm, caùc boä phaän hôïp thaønh vaø vai troø cuûa töøng yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình LÑSX : Söùc lao ñoäng, tö lieäu lao ñoäng ñoái töôïng lao ñoäng. Noäi dung vaø yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. 2.- Veà kyû naêng : Phaân tích caùc khaùi nieäm vaø moái lieân heä giöõa nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa baøi hoïc. Vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn, giaûi thích moät soá vaán ñeà thöïc tieãn coù lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc. 3.- Veà thaùi ñoä haønh vi : Thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát CCVC, quyù troïng ngöôøi LÑ, xaùc ñònh ñöôïc quyeàn vaø nghóa vuï lao ñoäng cuûa CD. Bieát tieát kieäm trong saûn xuaát vaø tieâu duøng. Thaáy ñöôïctraùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá cuûa gia ñình vaø ñaát nöôùc. Töø ñoù quyeát taâm hoïc taäp thaät toát ñeå goùp phaàn cuøng caû nöôùc khaéc phuïc nguy cô tuït haäu so vôùi caùc nöôùc treân theá giôi. Xaùc ñònh nhieäm vuï chính trò cuûa caû daân toäc luùc naøy laø taäp trung phaùt trieån kinh teá theo ñònh höôùng CHCN. B.- Döï kieán hoaït ñoäng Duøng sô ñoà – ñeøn chieáu Duøng phöông phaùp giaûng giaûi keát hôïp vôùi gôïi môû, neâu vaán ñeà… C.- Noäi dung hoaït ñoäng : Vaøo baøi : Môû trang söû Huøng Vöông döïng nöôùc Daân toäc ta töøng böôùc naéng möa Anh huøng tieáp noái ngaøn xöa Goác daân nguoàn nöôùc beàn nhö ñaát trôøi. Thaät nhö vaäy ñaát nöôùc chuùng ta cvoù moät ñaëc ñieãm maø khoâng coù nöôùc naøo coù ñoù laø chieán tranh. Chính vì vaäy maø ñaát nöôùc ta ngheøo naøn laïc haäu so vôùi theá giôùi. Cho neân nhieäm vuï cuûa chuùng ta hieän nay laø phaûi laøm sao xaây döïng laïi nhöõng gì ñaõ maát khi hoaø bình cuûa ñaát nöôùc ñaõ ñöôïc laäp laïi. Moät trong nhöõng nhieäm vuï ñoù laø chuùng ta phaûi cuøng nhau xaây döïng kinh teá. Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì? Baøi hoïc hoâm nay seõ cho chuùng ta hieåu ñöôïc ñieàu ñoù. Hoaït ñoäng cuûa GV – HS Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1 : Phöông phaùp gôïi môû: I.- Vai troø cuûa SX CCVC - Em cho bieát con ngöôøi muoán toàn taïi vaø phaùt trieån 1.- SX CCVC : thì caàn nhöõng thöù gì? ( aên – maëc – ôû …) Laø söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi vaøo - Nhöõng thöù ñoù laáy töø ñaâu ra? ( trong töï nhieân – vaø töï nhieân, bieán ñoåi caùc vaät theå töï nhieân ñoù do con ngöôøi taùc ñoäng vaøo). Caùi aên , maëc, ôû ñoù goïi thaønh caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu chung laø gì? (CCVC) cuûa mình. - Vaäy SX CCVC laø gì? (trong SGK) - Ngoaøi nhu caàu veà caùi aên, maëc, ôû thì con ngöôøi 2.- Vai troø : caàn coù nhöõng nhu caàu naøo nöõa? (Vui chôi – giaûi trí – Laø tieàn ñeà , laø cô sôû thuùc ñaåy môû tín ngöôõng…) roäng caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa XH. - Nhö vaäy trong nhöõng nhu caàu treân thì nhu caàu naøo Laøm con ngöôøi ngaøy caøng hoaøn quan troïng nhaát? Taïi sao ? ( ñoù laø tieàn ñeà cho nhöõng thieän vaø phaùt trieån toaøn dieän. nhu caàu khaùc phaùt trieån) - Vaäy vai troø cuûa SX CCVC laø gì? Hoaït ñoäng 2 : Phöông phaùp : Thaûo luaän nhoùm - Theo em quaù trình SX CCVC thì caàn nhöõng yeáu toá cô baûn naøo? ( Söùc lao ñoäng – ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö II.- Caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình SX 1.- Söùc lao ñoäng – lao ñoäng lieäu lao ñoäng ) - Chia lôùp ra laøm 3 nhoùm, moãi nhoùm thaûo luaän moät a.- Söùc lao ñoäng : laø naêng löïc lao ñoäng cuûa con ngöôøi bao goàm theå löïc – trí löïc. yeáu toá. Sau ñoù cho ñaïi dieän toå leân phaùt bieåu yù kieán - Moãi nhoùm sau khi phaùt bieåu xong GV seõ ruùt ra b.- Lao ñoäng : laø hoaït ñoäng coù muïc ñích coù yù thuùc cuûa con ngöôøi laøm bieán ñoåi keát luaän töøng yeáu toá nhöõng yeáu toá töï nhieân cho phuø hôïp vôùi 1.- Söùc lao ñoäng vaø lao ñoäng laø gì ? GV noùi roõ khaùi nieäm söùc lao ñoäng vaø lao ñoäng. nhu caàu cuûa con ngöôøi. Caàn chuù yù : Söùc lao ñoäng : theå löïc – trí löïc – khaû naêng keát hôïp theå löïc vaø trí löïc. Lao ñoäng : so saùnh vôùi nhöõng lao ñoäng cuûa loaøi ñoäng vaät. 2.- Ñoái töôïng lao ñoäng : Loaïi coù saún trong töï nhieân vaø loaïi ñaõ traûi qua taùc ñoäng cuûa lao ñoäng nhöng cuõng töø töï nhieân maø ra. 3.- Tö lieäu lao ñoäng : Bao goàm coâng cuï lao ñoäng vaø phöông tieän vaät chaát khaùc nhö nhaø kho, ñieän nöôùc, ñöôøng xaù… Sau ñoù GV treo baûng sô ñoà 1 leân cho caùc em xem. Sau ñoù ñaët caâu hoûi : Theo em trong 3 yeáu toá ñoù yeáu toá naøo laø quan troïng nhaát.? Taïi sao? ( söùc lao ñoäng) Nhö vaäy laø hoïc sinh chuùng ta phaûi coù traùch nhieäm gì? ( cho 3 em ñöùng leân töï noùi traùch nhieäm cuûa mình). Hoaït ñoäng 3 : Phöông phaùp : gôïi môû – thuyeát trình. 1.- Phaùt trieån kinh teá laø gì? GV keå cho caùc em nghe moät caâu chuyeän veà söï vöôn leân cuûa moät ngöôøi thöông binh baèng kinh teá vaø sau ñoù ñaët caâu hoûi : Qua caâu chuyeän treân em cho bieát anh thöông 2.- Ñoái töôïng lao ñoäng : Laø nhöõng yeáu toá cuûa giôùi töï nhieân maø lao ñoäng cuûa con ngöôøi taùc ñoäng vaøo laøm thay ñoåi hình thaùi cuûa noù cho phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa con ngöôøi. 3.- Tö lieäu lao ñoäng : Laø moät vaät hay heä thoáng nhöõng vaät laøm nhieäm vuï truyeàn daãn söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi leân ñoái töôïng lao ñoäng, nhaèm bieán ñoåi ñoái töôïng thaønh saûn phaåm thoaû maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi. III.- Phaùt trieån kinh teá vaø yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân gia ñình vaø xaõ hoäi . 1.- Phaùt trieån kinh teá laø gì ? Laø söï taêng tröôûng kinh teá gaén lieàn binh ñoù coù cuoäc soáng nhö theá naøo? ( kinh teá phaùt trieån cuoäc soáng giaøu coù hôn leân.) Ñieàu naøo cho chuùng ta thaáy neàn kinh teá anh thöông binh ñoù giaøu coù hôn? Vaäy söï phaùt trieån kinh teá laø gì? 2.- YÙ nghóa kinh teá ñoái vôùi … Cho moãi toå leân noùi veà yù nghóa cuûa kinh teá ñoái vôùi caù nhaân – gia ñình – vaø xaõ hoäi. Sau moãi toå noùi xong GV cho caùc em ñaët caâu hoûi thaéc maéc Sau ñoù GV ñaët caâu hoûi : em hieåu theá naøo khi ngöôøi ta noùi Lao ñoäng laø quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi coâng daân. vôùi cô caáu kinh teá hôïp lyù, tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi. 2.- YÙ nghóa a.- Ñoái vôùi caù nhaân b.- Ñoái vôùi gia ñình c.- Ñoái vôùi xaõ hoäi Tích cöïc tham gia phaùt trieån kinh teá vöøa laø quyeàn lôïi vöøa laø nghóa vuï cuûa coâng daân, goùp phaàn thöïc hieän daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh. D.- Kieåm tra ñaùnh giaù : 1.- Taïi sao con ngöôøi phaûi lao ñoäng 2.- Em haõy keå moät göông lao ñoäng maø em khaâm phuïc. ( GV ñoïc cho caùc em nghe 2 maãu chuyeän lao ñoäng ñaêng treân baùo.) ( tieát 1) 3.- Em haõy cho bieát söï phaùt trieån kinh teá vaø söï gia taêng daân soá,baûo veä moâi tröôøng coù moái quan heä nhö theá naøo? 4.- Em haõy cho bieát traùch nhieäm cuûa em ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá gia ñình. E.- Daën doø : Chuaån bò tröôùc baøi 2. traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK trang 18. Tuaàn : 3 – 4 – 5 Tieát : 3 – 4 – 5 I.- Muïc Tieâu Baøi Hoïc : 1.- Kieán thöùc : Hieåu ñöôïc khaùi nieäm haøng hoaù vaø thuoäc tính haøng hoaù Naém ñöôïc nguoàn goác, baûn chaát, chöùc naêng cuûa tieàn teä vaø quy luaät löu thoâng tieàn teä. Naém vöõng khaùi nieäm thò tröôøng vaø chöùc naêng cuûa thò tröôøng. Thaáy ñöôïc vai troø cuûa saûn xuaát haøng hoaù vaø thò tröôøng ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi hieän nay.. 2.- Kyû naêng : Phaân tích caùc khaùi nieäm vaø moái quan heä giöõa caùc noäi dung chuû yeáu cuûa baøi. Vaän duïng kieán thöùc chuû yeáu cuûa baøi hoïc vaøo thöïc tieån. 3.- Thaùi ñoä : Thaáy taàm quan troïng cuûa phaùt trieån kinh teá haøng hoaù , thò tröôøng ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi Coi troïng saûn xuaát haøng hoaù nhöng khoâng suøng baùi haøng hoaù vaø khoâng leä thuoäc vaøo ñoàng tieàn. II.- Phöông Phaùp : Thuyeát giaûng – gôïi môû – ñaøm thoaïi – so saùnh – sô ñoà – thaûo luaän nhoùm. III.- Caùc Böôùc Hoaït Ñoäng : 1.- Oån ñònh lôùp : 2.- Kieåm tra baøi cuõ : Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát coù vai troø gì trong cuoäc soáng? Cho ví duï. Vì sao noùi phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quanheä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä moâi tröôøng. 3.- Baøi môùi : Vaøo baøi : Trong baøi tröôùc ta ñaõ tìm hieåu veà vai troø cuûa söï phaùt trieån kinh teá. Yù nghóa cuûa söï phaùt trieån kinh teá. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu xem nhöõng khaùi nieäm veà kinh teá : Haøng hoaù – Tieàn teä – Thò tröôøng laø gì? Ñeå töø ñoù giuùp ta hieåu theâm vai troø, yù nghóa cuûa kinh teá vôùi ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân, vaø traùch nhieäm cuûa chuùng ta trong söï phaùt trieån kinh teá nöôùc nhaø. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS TIEÁT 1 I.- Haøng Hoaù 1.- Haøng hoaù laø gì? Hoaït ñoäng 1 : Vaán ñaùp – sô ñoà Ñeå soáng vaø toàn taïi con ngöôøi phaûi laøm gì? Theo doõi traõ lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. ( SX CCVC) Veõ laïi sô ñoà maø GV ghi treân baûng Nhöõng thöù SX ra coù teân chu goïi laø gì? ( Saûn Döïa vaøo sô ñoà ñeå ruùt ra keát luaän : phaåm) KTTN _ KTHH laø gì? Saûn phaåm ñoù duøng ñeå laøm gì? (Phuïc vuï cho a.- KTTN : laø kieåu saûn xuaát mang con ngöôøi ) tính töï cung töï caáp saûn phaåm laøm ra nhaèm Con ngöôøi ôû ñaây laø ai? ( Ngöôøi saûn xuaát – ngöôøi tieâu duøng) Con ñöôøng ñöa saûn phaåm ñeán ngöôøi saûn xuaát laø con ñöôøng naøo? ( Töï tung töï caáp ) Con ñöôøng ñöa saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng laø con ñöôøng naøo? ( trao ñoåi – mua baùn ) Con ñöôøng saûn phaåm ñeán ngöôøi saûn xuaát goïi laø neàn kinh teá töï nhieân – con ñöôøng saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng goïi laø neàn kinh teá haøng hoaù. Vaäy KTTN, KTHH laø gì? ( Cho caùc em xem sô ñoà 1.) GV keõ baûn so saùnh KTTN vaø KTHH ñeå caùc em leân baûng ghi. Qua sô ñoà 1 em haõy cho bieát neàn KTTN vaø KTHH coù nhöõng ñaëc ñieåm gì khaùc nhau veà muïc ñích SX, coâng cuï SX, tính chaát SX, phaïm vi SX. Qua ñoù em cho bieát haøng hoaù laø gì ? ( Cho caùc em xem sô ñoà 3) Coù maáy laïi haøng hoùa? (2 loaïi) Ñoù laø haøng hoaù gì? ( Vaät theå – phi vaät theå ). Hoaït ñoäng 2 : Ñaøm thoaïi - sô ñoà – thaûo luaän nhoùm Thuoäc tính laø nhöõng ñaë ñieåm maø haøng hoaù khoâng theå thieáu ñöôïc. Vaäy theo em haøng hoaù coù nhöõng thuoäc tính naøo? Em cho bieát ngöôøi ta laøm ra caùi baøn, xe, maùy caøy,……ñeå laøm gì ? (söû duïng cho coâng vieäc ) Coù haøng hoaù naøo laøm ra maø khoâng coù taùc duïng khoâng? ( khoâng) Vaäy thuoäc tính ñaàu tieân cuûa haøng hoaù laø gì? ( giaù trò söû duïng.) Giaù trò söû duïng laø gì? Ñeå coù moät saûn phaåm ngöôøi ta phaûi laøm gì? ( lao doäng) Thôøi gian lao ñoäng laø ra moät saûn phaåm coù gioáng nhau khoâng? ( khoâng ) Taïi sao? ( caùi deã – caùi khoù - … ) Vaäy thôøi gian laøm ra saûn phaåm ta goïi laø gì? ( Giaù trò haøng hoaù.) Vaäy giaù trò haøng hoaù laø gì? Hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù naøy coù thoáng nhaát hay khoâng? taïi sao? GV trình baøy theâm veà giaù trò haøng hoaù ( thôøi gian lao ñoäng caù bieät vaø xaõ hoäi ) sau ñoù GV ñaët caâu hoûi : nhö vaäy giaù trò haøng hoa do thôøi gian lao ñoäng naøo quyeát ñònh ? taïi sao ? thoaû maõn nhu caàu cuûa chính ngöôøi saûn xuaát . b.- KTHH : laø kieåu saûn xuaát ñeå baùn nhaèm thoaû maõn nhu caàu cuûa ngöoøi mua, ngöôøi tieâu duøng. Döïa vaøo ñònh nghóa treân caùc toå thaûo luaän vaø leân ghi söï khaùc nhau ( moãi toå ghi 1 ñaëc ñieåm. Sau ñoù veõ baûng 2 vaøo taäp. c.- Haøng hoaù : Laø saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua söï trao ñoåi, mua baùn. 2.- Thuïoâc tính cuûa haøng hoaù Caùc em theo doõi caùc caâu hoûi cuûa GV keát hôïp vôùi SGK ñeå traõ lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. Ghi laïi caùc keát luaän maø GV cho caùc baïn ñoïc laïi. a.- Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù laø coâng duïng cuûa vaät phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi. b.- Giaù trò cuûa haøng hoaù : laø lao ñoäng cuûa ngöoøi saûn xuaát haøng hoaù keát tinh trong haøng hoaù. c.- Keát luaän : Haøng hoaù laø söï thoáng nhaát cuûa 2 thuoäc tính : Giaù trò söû duïng vaø giaù trò. Ñoù laø söï thoáng nhaát giöõa 2 maët ñoái laäp maø thieáu moät trong 2 thuoäc tính thì saûn phaåm khoâng theå thaønh haøng hoaù. Haøng hoaù laø bieåu hieän quan heä saûn xuaát xaõ hoäi giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoaù. II.- Tieàn teä HS chuaån bò caùc tieåu phaåm do GV phaân coâng vaø bieåu dieãn cho caùc lôùp xem. Töø ñoù tham gia goùp phaàn traõ lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV ñeå tìm hieåu baøi roõ raøng hôn. 1.- Nguoàn goác vaø baûn chaát cuûa tieàn teä : a.- Caùc hình thaùi giaù trò : Giaûn ñôn ( hay ngaãu nhieân): Trao ñoåi haøng hoaù moät caùch ngaãu nhieân . Ñaày ñuû ( hay môû roäng ) : Trao ñoåi coù söï löïa choïn. Chung cuûa giaù trò ( hay trao ñoåi giaùn tieáp) : Coù moät vaät trung gian ñeå trao ñoåi. Tieàn teä : Laáy Vaøng laøm vaät ngang giaù Vieäc haøng hoaù ra ñôøi noù bieåu hieän moái quan heä naøo? TIEÁT 2 Hoaït ñoäng 2 : ñaøm thoaïi – gôïi môû – sô ñoà – tieåu phaåm Kinh teá haøng hoaù ra ñôøi khi coù söï trao ñoåi haøng hoaù. Vaäy töø xöa con ngöôøi trao ñoåi haøng hoaù nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta seõ nghieân cöùu vaán ñeà naøy. Khi trao ñoåi haøng hoaù ngöôøi ta döïa vaøo thuoäc tính naøo nhieàu nhaát? ( giaù trò) Vaäy töø xöa ñeán nay coù bao nhieâu hình thaùi veà giaù trò ñeå trao ñoåi. Caùc em xem caùc hình aûnh minh hoaï sau : GV cho caùc nhoùm leân dieãn taû theo caùc hình thaùi trong SGK. Nhö vaäy chuùng ta coù 4 hình thaùi veà giaù trò haøng hoaù. Ôû tieåu phaåm thöù nhaát hình thaùi ñoù goïi laø gì? Thöù 2 ,3 , 4 goïi laø gì? (GV cho caùc em xem sô ñoà) Trong caùc hình thaùi ñoù hieän nay ta ñang söû duïng hình thaùi naøo? Taïi sao? Cho bieát vì sao choïn vaøng coù vai troø tieàn teä( vaøng cuõng laø haøng hoaù maø laø haøng hoaù quyù hieám – khoâng bò hö hoûng, chia nhoû vaø thuaàn nhaát) GV cho caùc nhoùm thaûo luaän 4 chöùc naêng ñaàu sau ñoù caùc em leân trình baøy. Coøn chöùc naêng cuoái cuøng GV seõ giaûi thích Trong phaàn naøy GV chuù yù giaûi thích chöùc naêng thöù 1veà giaù caû. Phaàn quy luaät löu thoâng haøng hoaù chuû yeáu GV dieãn giaûng. ( GV treo baûng coâng thöùc löu thoâng haøng hoaù. Döïa vaøo ñaây maø GV noùi roõ hôn.) Nhö vaäy em cho bieát taïi sao chuùng ta coù tieàn maët nhieàu phaûi gôûi vaøo ngaân haøng? TIEÁT 3 Hoaït ñoäng 3 : Ñaøm thoaïi – thaûo luaän nhoùm Em cho bieát HH laøm ra ñöôïc laøm sao ñöa ñeán ngöôøi tieâu duøng ( chôï – sieâu thò – baøy ra leà ñöôøng – cöûa haøng …) Nhöõng nôi ñoù ta goïi chung laø gì? ( thò tröôøng ) Vaäy muoán goïi nôi ñoù laø thò tröôøng thì caàn nhöõng yeáu toá cô baûn naøo? ( HH – Tieàn teä – ngöôøi mua – ngöôøi baùn ) Vaäy thò tröôøng laø gì? Ngaøy nay thò tröôøng coøn coù ôû daâu nöõa? chung ñeå trao ñoåi. b.- Tieàn teä laø gì? Laø haøng hoaù ñaëc bieät ñöôïc taùch ra laøm vaät ngang giaù chung cho taát caû haøng hoaù, laø söï theå hieän chung cuûa giaù trò, ñoàng thôøi tieàn teä bieåu hieän moái quan heä saûn xuaát giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù. Ñoù laø baûn chaát cuûa tieàn teä. 2.- Chöùc naêng cuûa tieàn teä : Thöôùc ño giaù trò. Phöông tieän löu thoâng. Phöông tieän caát tröõ. Phöông tieän thanh toaùn. Tieàn teä theá giôùi. Giaù caû : Laø giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc bieåu hieän baèng moät löôïng tieàn teä nhaát ñònh. Giaù caû cuûa haøng hoaù ñöôïc quyeát ñònh bôûi caùc yeáu toá : Giaù trò haøng hoaù – giaù trò tieàn teä – quan heä cung - caàu 3.- Quy luaät löu thoâng tieàn teä : Laø quy luaät quy ñònh soá tieàn caàn thieát cho löu thoâng haøng hoaù ôû moãi thôi kyø nhaát ñònh Coâng thöùc : Naém ñöôïc quy luaät naøy coâng daân khoâng neân giöõ tieàn maët maø tích cöïc gôûi ngaân haøng goùp phaàn taêng möùc löu thoâng tieàn teä, haïn cheá laïm phaùt, III.- Thò tröôøng : HS thaûo luaän nhoùm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø laàn löôït leân trình baøy quan ñieåm cuûa mình. 1.- Thò tröôøng laø gì? Laø lónh vöïc trao ñoåi, mua baùn maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá taùc ñoäng qua laïi laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng haøng hoaù, dòch vuï. ( Chuû theå kinh teá : ngöôøi mua – ngöôøi baùn; ngöôøi saûn xuaát – ngöôøi tieâu duøng ) 2.- Chöùc naêng thò tröôøng : a.- Thöïc hieän (hay thöøa nhaän) giaù ( moâi giôùi – quaûng caùo – tieáp thò – maïng Internet – kyù keát hôïp ñoàng…) Theo em thò tröôøng coù nhöõng chöùc naêng cô baûn naøo? Caùc toå chia nhau thaûo luaän theo thöù töï toå 1 chöùc naêng 1… rieâng toå 4 noùi taùc duïng chung cuûa caùc chöùc naêng thò tröôøng Caùc chöùc naêng naøy coù taùc duïng gì ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát vaø tieâu duøng? trò söû duïng vaø giaù trò haøng hoaù b.- Chöùc naêng thoâng tin c.- Chöùc naêng ñieàu tieát, kích thích hoaëc haïn cheá saûn xuaát vaø tieâu duøng. Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng seõ giuùp cho ngöôøi saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng giaønh ñöôïc lôïi ích kinh teá lôùn nhaát vaø Nhaø nöôùc caàn ban haønh nhöõng chính saùch kinh teá phuø hôïp nhaèm höôùng neàn kinh teá vaøo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh. 4.- Kieåm tra ñaùnh giaù : ÔÛ moãi tieát sau phaàn giaûng baøi ñeå laïi 5 phuùt ñeå kieåm tra söï tieáp thu cuûa caùc em. Noäi dung döïa vaøo caùc caâu hoûi trong SGK ( Taäp trung caùc caâu : 2, 4, 6, 7, 8, 11 ) 5.- Daën doø : Laøm caùc baøi taäp trong SGK trang 18. Hoïc kyû 2 baøi ñeå kieåm tra 15 phuùt Xem tröôùc baøi 3 : Quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Tuaàn 7 – 8 Tieát 7 – 8 I.- Muïc Tieâu Baøi Hoïc : Hoïc xong baøi naøy caùc em caàn ñaït ñöôïc : 1.- Veà kieán thöùc : Hieåu roõ noäi ung cô baûn cuûa quy luaät giaù trò Vai troø vaø söï taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù 2.- Veà kyû naêng : Bieát caùch phaân tích noäi dung vaø taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò Bieát quan saùt vaø nhaän xeùt tình hình saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà quy luaät giaù trò trong SX vaø löu thoâng haøng hoaù. 3.- Veà thaùi ñoä : Thaáy ñöôïc söï caàn thieát phaûi hieåu bieát veà noäi ung vaø taùc duïng cuûa quy luaät giaù trò. Thaáy ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong söï nghieäp xaây döïng vaø phaùt trieân kinh teá ñaât nöôùc. II.- Taøi lieäu – Phöông tieän daïy hoïc SGK vaø saùch höôùng daãn GV Bieåu ñoà 1,2,3,4 veà quy luaät giaù trò. III.- Troïng taâm vaø phöông phaùp Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò. Vai troø vaø taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò trong SX vaø löu thoâng haøng hoaù. Vaán ñaùp – bieåu ñoà – thaûo luaän nhoùm IV.- Caùc böôùc leân lôùp : 1.- Oån ñònh lôùp : 2.- Kieåm tra baøi cuû : 3.- baøi môùi : Noäi dung chính cuûa baøi hoïc 1.- Tính khaùch quan cuûa quy luaät giaù trò Khi naøo vaø ôû ñaâu coù SX vaø löu thoâng HH thì ôû ñoù xuaát hieän quy luaät giaù trò 2.- Noäi dung quy luaät giaù trò Saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù phaûi öïa treân cô sôû thôøi gian lao ñoäng XH caàn thieát ñeå saûn xuaát ra HH ñoù. 3.- Bieåu hieän cuûa quy luaät giaù trò : Trong saûn xuaát : Quy luaät giaù trò yeâu caàu ngöôøi SX phaûi baûo ñaõm sao cho thôøi gian LÑ caù bieät ñeå SX töøng Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng 1 : HS ñoïc caùc thoâng tin vaø GV môû baøi baèng caâu hoûi gôïi môû trong SGK, sau ñoù yeâu caàu HS ñoïc nhaän xeùt thoâng tin ôû muïc 1 trong SGK GV nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ôû baøi 2 baèng caâu hoûi : Treân thò tröôøng löôïng giaù trò XH cua HH do thôøi gian LÑ caù bieät hay thôøi gian LÑ XH quyeát ñònh? GV treo sô ñoà 1&2 TGLÑXHCT CUÛA 1 HAØNG HOAÙ a HS traû lôøi ngaén goïn caâu hoûi cuûa GV : Thôøi gian LÑ xaõ hoäi HH hay SX toaøn boä HH phaûi phuø (1) hôïp vôùi thôøi gian LÑ XH caàn thieát. (2) (3) Tuaàn : 9 Tieát : 9 I.- Muïc tieâu baøi hoïc : 1.- Veà kieán thöùc : Hieåu ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa caïnh tranh, moät taát yeáu kinh teá khoâng theå thieáu ñöôïc trong sarn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Nhaän roõ muïc ñích cuûa caïnh tranh vaø caùc loaïi caïnh tranh aûnh höôûng vaø tính 2 maët cuûa caïnh tranh. 2.- Veà kyû naêng : Bieát caùch quan saùt tình hình caïnh tranh treân thò tröôøng, qua ñoù phaân loaïi ñöôïc caùc loaïi caïnh tranh vaø aûnh höôûng cuûa chuùng. Phaân tích ñöôïc muïc ñích, caùc loaïi caïnh tranh vaø tính hai maët cuûa caïnh tranh trong sarn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù. Böôùc ñaàu nhaän thöùc ñöôïc caùc giaûi phaùp maø Nhaø nöôùc duøng ñeå phaùt huy maët tích cöïc vaø khaéc phuïc maët haïn cheá cuûa caïnh tranh ôû nöôùc ta hieän nay. 3.- Veà thaùi ñoä haønh vi : UÛûng hoä vieäc söû duïng caïnh tranh ñeå thuùc ñaåy söï hình thaønh vaø phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN ôû nöôùc ta. Bieåu thò söï ñoàng tình vôùi Nhaø nöôùc khi xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp caïnh tranh khoâng laønh maïnh, caïnh tranh traùi vôùi phaùp luaät. II.- Phöông phaùp : Ñaøm thoaïi – gôïi môû – tieåu phaåm III.- Caùc böôùc leân lôùp : 1.- Oån ñònh lôùp : 2.- Kieåm tra baøi cuû : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naâng cao naêng suaát lao ñoäng Taïi sao quy luaät giaù trò coù taùc ñoäng phaân hoaù ngöôøi saûn xuaát thaønh giaøu ngheøo? 3.- Baøi môùi Vaøo baøi : GV Keå cho caùc em nghe caâu chuyeän veà 2 chuû ñoø treân moät con soâng tranh giaønh khaùch haï giaù veù ñöa ñoø ñeán luùc moät beân saït nghieäp ruùt lui thì beân kia laøm chuû beán ñoø vaø baét ñaàu taêng giaù laïi. Qua caâu chuyeän treân cho ta thaáy ñieàu gì? ( caïnh tranh ) Vaäy caïnh tranh laø gì? Xaûy ra ôû caùc maët naøo? Coù ích hay coù lôïi cho neàn kinh teá. Hoâm nay chuùng ta seõ nghieân cöùu ñieàu naøy. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS I.- Caïnh tranh vaø nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh Hoaït ñoäng 1 : Vaán ñaùp – gôïi môû. tranh. I.- Caïnh tranh vaø nguyeân nhaân daãn HS theo doõi caâu chuyeän GV keå ñeå traû lôøi ñeán caïnh tranh. GV keå theâm moät caâu chuyeän veà söï caïnh caùc caâu hoûi cuûa GV vaø ruùt ra keát luaän. tranh : 2 xí nghieäp cuøng saûn xuaát moät maët haøng, saûn phaåm laøm ra tieâu thuï raát chaäm ôû xí nghieäp A 1.- Caïnh tranh laø gì? (SGK trang 24) . Xí nghieäp A tìm hieåu nguyeân do taïi sao khoâng 2.- Nguyeân nhaân daãn ñeán söï caïnh tranh? (SGK trang 24 ) ai mua. Ñoù laø do giaù thaønh quaù maéc. Theá laø xí nghieäp A tìm caùch haï giaù thaønh xuoáng thaáp hôn hoaëc baèng xí nghieäp B, baèng caùch mua nguyeân lieäu taän goác ñeå haï giaù thaønh thaáp hôn xí nghieäp B . Töø ñoù xí nhieäp A baùn ñöôïc nhieàu haøng hôn. Qua 2 caâu chuyeän treân, haønh ñoäng ñoù goïi laø gì? (caïnh tranh) Vaäy caïnh tranh laø gì? ( goïi 2 em traû lôøi. ) Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï caïnh tranh.(quaûn lyù – maùy moùc – nguyeân lieäu – chuyeân moân … lôïi nhuaän) Nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa söï caïnh tranh laø gì? Em naøo coù theå keå caâu chuyeän coù söï caïnh tranh. Theo em caïnh tranh coù yeáu toá khaùch quan hay chuû quan ? (khaùch quan ) Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm 1.- Muïc ñích cuûa caïnh tranh GV nhö vaäy ta ñaõ bieát caïnh tranh laø gì roài, vaäy theo em söï caïnh tranh theå hieän ôû nhöõng maët naøo? Caùc em cuøng thaûo luaän vaø leân baûng ghi vaén taét caùc maët caïnh tranh, toå naøo ghi nhanh nhaát ñaày ñuû nhaát toå ñoù thaéng. ( Caùc em thaûo luaän, GV keû baûng ra laøm 4 ghi toå 1,2,3,4 ñeå caùc em leân ghi ) Sau ñoù GV cho moãi toå trình baøy yù nghóa cuûa caùc maët caïnh tranh nhaèm laøm saùng toû hôn nhöõng kieán thöùc caùc em ñang hoïc. Hoaït ñoäng 3 : Tieåu phaåm 2.- Caùc loaïi caïnh tranh GV ñeà nghò töøng toå leân trình baøy tieåu phaåm cuûa mình trong ñoù theå hieän noäi dung cuûa caùc loaïi caïnh tranh Caùc toå khaùc theo doõi vaø cho bieát laø loaïi caïnh tranh naøo? II.- Muïc ñích cuûa caïnh tranh vaø caùc loaïi caïnh tranh. HS trong toå cuøng thaûo luaän vaø cöõ ñaïi dieän leân baûng ghi ( em naøo leân ghi phaûi naém roõ caùc vaán ñeà ñeå GV hoûi bieát traû lôøi. 1.- Muïc ñích caïnh tranh : ( SGK trang 25) HS ñaõ chuaån bò tröôùc caùc tieåu phaåm cuûa mình do GV ñaõ phaân coâng tröôùc leân trình baøy tieåu phaåm cuûa mình. ( chuù yù khi trình baøy laøm sao ngöôøi xem hieåu ñöôïc ñoù laø loaïi caïnh tranh naøo. Neáu ngöôøi xem khoâng hieåu thì coi nhö laø thaát baïi.) 2.- Caùc loaïi caïnh tranh : ( SGK trang 25) Hoaït ñoäng 4 : Thaûo luaän nhoùm III.- Tính 2 maët cuûa caïnh tranh. Nhö vaäy ta thaáy ñöôïc coù bao nhieâu loaïi HS theo doõi traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. caïnh tranh, vaø caïnh tranh laø gì? Vaäy theo em Tham gia tích cöïc phaàn ghi baûng caùc maët caïnh tranh coù lôïi hay coù haïi. tích cöïc vaø haïn cheá cuûa caïnh tranh. GV cho vaøi em traû lôøi. Sau ñoù ñeà nghò 1.- Maët tích cöïc : (SGK tyang 26) caùc em leân baûng ghi. Chia lôùp laøm hai nhoùm 1 2.- Maët haïnh cheá : (SGK trang 26 ) nhoùm ghi caùi tích cöïc – moät nhoùm ghi caùi haïn 3.- Toùm laïi : ( SGK trang 26) cheá. Sau khi caùc em ghi xong GV ñuùt keát laïi. Caùc em baèng loøng chöa? Neáu baèng loøng thì chuùng ta ghi laïi ( trong SGK trang 26) Nhö vaäy ta neân duy trì hay caám khoâng cho caïnh tranh nöõa. GV hoûi khoaûng 3 – 4 em sau ñoù ruùt laïi. ( tieáp tuïc – coøn haïn cheá thì töø töø giaùo duïc vaø baèng PL seõ ñieàu chænh laïi.) Qua phaàn naøy em naøo coù theå toùm laïi ñaày ñuû veà söï caïnh tranh. 4.- Cuõng coá : Theo em trong lôùp hoïc coù söï caïnh tranh giöõa caùc baïn HS trong lôùp khoâng ? Ñoù laø söï caïnh tranh naøo? ( Hoïc taäp – aên maëc – tieâu xaøi ) Nhöõng söï caïnh tranh naøy coù haïi hay coù lôïi ? Höôùng giaûi quyeát nhöõng caùi haïi? Trong tröôøng lôùp 2 chöõ caïnh tranh naøy ñöôïc thay theá baèng 2 töø naøo? ( ganh ñua) 5.- Daën doø : Laøm caùc baøi taäp trong SGK. Xem tröôùc baøi Cung caàu. Chuaån bò tieåu phaåm caùc moái quan heä trong cung caàu. TUAÀN : 10 TIEÁT : 10 I.- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Hieåu ñöôïc khaùi nieäm cung, caàu haøng hoaù, dòch vuï vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chuùng. Hieåu ñöôïc noäi dung moái quan heä cung caàu haøng hoaù dòch vuï trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Böôùc ñaàu vaän duïng moái quan heä cung caàu haøng hoaù, dòch vuï hieän nay ôû nöôùc ta ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø ñoái vôùi coâng daân laøm kinh teá. II.- PHÖÔNG PHAÙP : Vaán ñaùp – tieåu phaåm – thaûo luaän nhoùm – bieåu ñoà. III.- CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP : 1.- Oån ñònh lôùp : 2.- Kieåm tra baøi cuû : Caïnh tranh laø gì? Cho bieát yù nghóa cuûa caùc loaïi caïnh tranh? Tính hai maët cuûa caïnh tranh laø gì? Laøm theá naøo haïn cheá maët tieâu cöïc. 3.- Baøi môùi: Vaøo baøi : Em cho bieát khi muøa naéng chuùng ta mua aùo möa thì giaù caû bao nhieâu? Coøn muøa möa thì chuùng ta mua giaù nhö theá naøo? Taïi sao coù söï cheânh leäch giaù nhö vaäy? Baøi hoïc hoâm nay cho chuùng ta bieát ñieàu ñoù. Phöông phaùp Hoaït ñoäng 1 : vaán ñaùp Em cho bieát vaøo dòp Teát ngöôøi ta thích mua caùi gì ñeå chöng trong nhaø. ( Hoa mai – hoa ñaøo) Ôû TP chuùng ta coù hoa ñaøo khoâng? (khoâng) Luùc ñoù hoa ñaøo ñöôïc chôû töø ñaâu ñeán? (Haø Noäi) Nhö vaäy taïi sao ngöôøi ta chôû hoa ñaøo vaøo TP nhieàu nhö vaäy? ( nhieàu ngöôøi caàn) Hieän töôïng ñoù ngöôøi ta goïi laø gì? ( caàu) Vaäy caàu laø gì? Vaäy soá löôïng caàu phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? ( thu nhaäp – giaù caû – thò hieáu – taâm lyù - …) Trong nhöõng yeáu toá ñoù yeáu toá naøo quan troïng nhaát? ( thu nhaäp – giaù caû) Moái quan heä giöõa caàu vaø thu nhaäp giaù Noäi dung I.- Khaùi nieäm cung, caàu vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chuùng. 1.- Caàu vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caàu : Caàu laø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua trong moät thôøi kyø töông öùng vôùi giaù caû vaø hu nhaäp xaùc ñònh. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caàu laø : thu nhaäp, giaù caû, thò hieáu, taâm lyù…) 2.- Cung vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán cung : Cung laø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï hieän coù ôû treân thò tröôøng hay coù theå ñöa ra thò tröôøng trong moät thôøi kyø nhaát ñònh, töông öùng vôùi möùc giaù caû, khaû naêng saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát xaùc ñònh. Yeáu toá aûnh höôûng : Khaû naêng SX, chi phí SX, giaù caû… caû nhö theá naøo? ( tyû leä nghòch) Em naøo cho ví duï chöùng minh. Vaøo muøa Teát ta thaáy ngöôøi ta baùn haøng soân raát nhieàu theo em giaù caû nhö theá II.- Moái quan heä cung caàu trong SX vaø LTHH naøo? ( reõ) a.- Tính khaùch quan : Nôi naøo coù SX vaø LTHH thì Taïi sao giaù reõ nhö vaäy? (cung nhieàu ) nôi ñoù dieãn ra moái quan heä cung caàu. Vaäy cung laø gì? b.- Noäi dung cuûa quan heä cung caàu. Nhöõng yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán * Cung caàu taùc ñoäng laãn nhau cung.(khaû naêng SX, soá löôïng, chaát löôïng, Caàu taêng cung taêng naêng suaát, chi phí SX… ) Caàu giaûm cung giaûm Trong ñoù yeâuù toá naøo quan troïng nhaát? * Cung caàu aûnh höôûng ñeán giaù caû thò tröôøng. (giaù caû) Cung nhieàu hôn caàu : giaù giaûm Vaäy moái quan heä giöõa cung vaø giaù caû Cung ít hôn caàu : giaù taêng. nhö theá naøo? (tyû leä thuaän) * Giaù caû thò tröôøng aûnh höôûng ñeán cung caàu : Phía cung : Giaù taêng thì SX taêng Hoaït ñoäng 2 : Tieåu phaåm Giaù giaûm thì SX giaûm Em cho bieát moái quan heä giöõa cung vaø Phía caàu : Giaù giaûm thì saûn xuaát taêng . caàu mang tính khaùch quan hay chuû quan? Giaù taêng thì SX giaûm. Taïi sao? c.- Vai troø cuûa quan heä cung caàu GV cho caùc em dieån tieåu phaåm bieåu Giuùp ta coù theå giaûi thích ñöôïc taïi sao giaù caû hieän 3 noäi dung cuûa cung vaø caàu. leân xuoáng Qua caùc tieåu phaåm ñoù em cho bieát noäi Giuùp cho caùc chuû cô sôû doanh nghieäp coù dung cuûa quan heä cung caàu? Cho bieát yù nhöõng quyeát ñònh SX nghóa cuûa caùc noäi dung ñoù. Giuùp cho ngöôøi tieâu duøng coù cô sôû löïa choïn Nhö vaäy em naøo cho bieát vai troø cuûa haøng hoaù. quan heä cung caàu trong saûn xuaát vaø LTHH? III.- Vaän duïng quan heä cung – caàu Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän nhoùm : GV cho caùc toå thaûo luaän veà vieäc vaän duïng moái quan heä cung caàu ñoái vôùi Nhaø nöôùc – ngöôøi SX – ngöôøi tieâu duøng. Sau ñoù ñaïi dieän töøng toå leân phaùt bieåu. 1.- Ñoái vôùi Naø nöôùc 2.- Ñoái vôùi ngöoøi SX 3.- Ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. 4.- Cuûng coá : Laøm baøi taäp : Ñuùng – Sai 5.- Daën doø : Xem laïi 3 baøi Quy luaät giaù trò – caïnh tranh – cung caàu. Ñeå kieåm tra 1 tieát. Tuaàn : 11 - 12 Tieát : 11 – 12 I.- MUÏCTIEÂU BAØI HOÏC : 1.- Veà kieán thöùc : Naém ñöôïc khaùi nieäm, noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù. Nhaän thöùc ñuùng tính taát yeáu vaø taùc duïng cuûa coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù. 2.- Veá kyû naêng : Bieát caùc quan saùt tìnhhình vaø trình ñoä coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù ôû caùc nöôùc vaø ôû nöôùc ta ñeå thaáy ñöôïc khoaûng caùch tuït haäu veà trình ñoä kinh teá kyû thuaät vaø coâng ngheä nöôùc ta hieän nay. Phaân tích ñöôïc tính taát yeáu vaø taùc duïng coângnghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù. 3.- Veà thaùi ñoä haønh vi : Naâng cao loøng tin vaøo ñöôøng loái coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta. Xaùc ñònh ñuùng tinh thaàn, thaùi ñoä vaø traùch nhieäm cuûa HS goùp phaàn thöïc hieän söï nghieäp coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù. II.- PHÖÔNG PHAÙP : Phöông phaùp neâu vaán ñeà keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeá trình. Söû duïng bieåu ñoà III.- CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP : 1.- Oån ñònh lôùp : 2.- Kieåm tra baøi cuõ : Nhaän xeùt keát quaû laøm baøi kieåm tra 1 tieát. 3.- Baøi môùi : Vaøo baøi : GV keå caâu chuyeän veà TTLL : töø xöa con ngöôøi truyeàn tin cho nhau baèng tieáng huù ……… ñöa thö ---- ñieän thoaïi ---- Inter… Nhôø ñaâu maø con ngöôøi ñaït ñöôïc nhö vaäy? ( CNH – HÑH ) Vaäy CNH – HÑH laø gì ? coù vai troø ra sao? Vaø nhieäm vuï chuùng ta nhö theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay cho ta bieát ñieàu ñoù Phöông phaùp Hoaït ñoäng 1 : Ñaøm thoaïi : GV cho caùc em neâu nhaän xeùt cuûa mình veà söï phaùt trieån moät soá ngaønh ngheà ñeå laøm noåi baät tính CNH – HÑH ( ngaønh deät, thoâng tin lieân laïc, quaûn lyù, löu thoâng haønh hoaù,…) Nhö vaäy nhôø vaøo söï tieán boä cuûa KHKT maø con ngöôøi ngaøy caøng vaên minh hôn. Nhöng söï phaùt trieån tieán boä cuûa KHKT ñoù coù caàn söùc lao ñoäng khoâng ? Taïi sao? Vaäy CNH – HÑH laø gì? GV coù theå cho caùc m xem moät soá tranh Noäi dung I.- Khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù 1.- Khaùi nieäm : CNH, HÑH laø quaù trình chuyeån ñoåi, caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï vaø quaûn lyù kinh teá – xaõ hoäi töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä, phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä nhaèm taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao. aûnh veà CNH – HÑH. Nhö vaäy noäi dung caên baûn cuûa CNH – HÑH laø gì? Nhìn vaøo ñaát nöôùc chuùng ta ñeå suy ra noäi dung caên baûn cuûa noù Ñaát nöôùc ta veà noâng nghieäp caùc em thaáy theá naøo? ( laïc haäu, thuû coâng) Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì? (YÙ 1) Nhöng neáu chuùng ta xaây döïng neàn KHKT hieän ñaïi maø söï quaûn lyù cuûa NN ta vaãn bao caáp, quan lieâu, … thì coù theå aùp duïng ñöôïc vaøo thöïc teá khoâng? Taïi sao? Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì nöõa? (YÙ 2) Nhöng ñaát nöôùc chuùng ta ñang xaây döïng cheá ñoä XHCN thì vieäc xaây döïng CNH – HÑH phaûi nhö theá naøo môùi phuø hôïp vôùi ñaát nöôùc chuùng ta? (YÙ 3) Hoaït ñoäng 2 : Thuyeát giaûng – Ñaøm thoaïi GV cho caùc em thaáy sô löôïc veà quaù trình phaùt trieån lòch söû ( traûi qua 5 cheá ñoä) Nhö vaäy ñaát nöôùc chuùng ta töø cheá ñoä naøo tieán leân CNXH (PK ---CNXH) Vaäy CCSX cuûa chuùng ta nhö theá naøo? Do ñoù quaù trình xaây döïng CNXH cuûa chuùng ta seõ nhö theá naøo? ( gaëp khoù khaên) Muoán giaûi quyeát khoù khaên ñoù chuùng ta phaûi laøm gì? (CNH –HÑH) Vaäy xaây döïng CNH – HÑH ñeå laøm gì? Khi coù neàn CNH – HÑH seõ coù taùc duïng gì leân ñaát nöôùc chuùng ta? Taïi sao noùi raèng CNH – HÑH seõ taïo tieàn ñeà hình thaønh vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù… 2.- Noäi dung cô baûn cuûa CNH – HÑH laø gì? a.- Phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát tröôùc heát baèng vieäc cô khí hoaù neàn saûn xuaát xaõ hoäi treân cô sôû aùp duïng nhöõng thaønh töïu cuûa caùch maïng khoa hoïc – coâng ngheä hieän ñaïi. b.- Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lyù, hieän ñaïi vaø hieäu quaû. c.- Cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò chuû ñaïo cuûa quan heä saûn xuaát XHCN. Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän nhoùm Qua tìm hieåu veà CNH – HÑH em ñaõ thaáy roõ taùc duïng cuûa noù ñoái vôùi vieäc xaây döïng ñaát nöôùc, vaäy em cho bieát baûn thaân chuùng ta phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng CNH – HÑH? Caùc em thaûo luaän nhoùm vaø sau ñoù moät em ñaïi dieän leân trình baøy suy nghæ cuûa nhoùm mình. GV ruùt kinh nghieäm III.- Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi söï nghieäp CNH – HÑH ñaát nöôùc. 1.- Nhaän thöùc ñuùng veà söï caàn thieát CNH – HÑH 2.- Xaây döïng cho baûn thaân ñoäng cô hoïc taäp toát naém vöõng kieán thöùc KHKT 3.- Bieát löïa choïn ngeà nghieäp phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình ñeå ñoùng goùp thaät nhieàu cho ñaát nöôùc trong quaù trình CNH – HÑH. 4.- Cuûng coá : II.- Coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù laø nhieäm vuï trung taâm cuûa thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH 1.- Tính taát yeáu khaùch quan phaûi tieán haønh CNH – HÑH a.- Do yeâu caàu phaûi xaây döïng cô sôû vaät chaát – kyû thuaät cuûa CNXH b.- Do yeâu caàu phaûi ruùt ngaén khoaûng caùch tuït haäu xa veà kinh teá, kyû thuaät coâng ngheä giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. c.- Do yeâu caàu phaûi taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao ñaûm baûo cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa CNXH. 2.- Taùc duïng cuûa CNH – HÑH a.- Taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát vaø taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi. b.- Taïo ra löïc löôïng saûn xuaát môùi laøm tieàn ñeà cho vieäc cuûng coá quan heä saûn xuaát XHCN c.- Taïo tieàn ñeà hình thaønh vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù môùi XHCN – neàn vaên hoaù tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. d.- Taïo sô sôû vaät chaát kyû thuaät cho vieäc xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû gaén vôùi chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, cuûng coá vaø taêng cöôøng quoác phoøng an ninh. Taïi sao CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä xaây döïng CNXH. 5.- Daën doø : Xem tröôùc baøi 7. Caùc em chuaån bò tröôùc xem TP chuùng ta coù caùc thaønh phaàn kinh teá naøo? Tuaàn : 13 – 14 Tieát :13 – 14 A/ MUÏC TIEÂU : Veà kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh hieåu * Khaùi nieäm thaønh phaàn kinh teá, tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích cuûa söï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn trong thôøi kì quaù ñoä. * Ñaëc ñieåm caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta hieän nay, thaáy ñöôïc nhieäm vuï cuûa coâng daân trong vieäc thöïc hieän chính saùch neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nuôùc ta. * Vai troø quaûn lí cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn Veà kó naêng : Bieát caùch quan saùt thöïc tieãn ñeå thaáy ñöôïc söï toàn taïi vaø hoaït ñoäng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá Thaáy ñöôïc söï quan lí cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá Phaân bieät ñöôïc ñaëc tröng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá vaø vai troø quaûn lí kinh teá cuûa NN Veà thaùi ñoä : Naâng cao loøng tin cuûa mình vaøo chính saùch neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc. Vaän ñoäng gia ñình vaø ngöôøi thaân haêng haùi ñaàu tö nguoàn löïc vaøo saûn xuaát vaø kinh doanh Thöïc hieän toát phaùp luaät vaø chính saùch kinh teá, quaûn lí cuûa nhaø nöôùc II/ TROÏNG TAÂM VAØ PHÖÔNG PHAÙP : Phöông phaùp: a.- Phöông phaùp neâu vaán ñeà keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình b.- Phöông phaùp ñaøm thoaïi, moâ hình vaø bieåu ñoà Troïng taâm cuûa baøi : Thöïc hieän kinh teá haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn: Khaùi nieäm sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát vaø caên cöù vaøo caùc hình thöùc sôû höõu xaùc ñònh caùc thaønh phaàn kinh teá . Tính taát yeáu khaùch quan toàn taïi caùc thaønh phaàn kinh teá Caùc thaønh phaàn kinh teá nöôùc ta Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Söï caàn thieát phaûi coù vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Noäi dung vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi vieäc thöïc hieän neàn KT haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn. III/ TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN: + Saùch giaùo khoa lôùp 11 vaø saùch höôùng daãn giaùo vieân + Vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 8+9 IV/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ : 1/ Trình baøy khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa CNH – HÑH , ôû nöùôc ta ? 2/ Taïi sao CNH- HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kì quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta? 3/ Laø coâng daân, em phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn vaøo söï nghieäp CNH – HÑH ñaát nöôùc Vaøo baøi : Trong thôøi kì quaù ñoä leân CNXH, ngoaøi nhieäm vuï CNH –HÑH, coøn phaûi thöïc hieän nhieäm vuï xaây döïng neàn KTeá nhieàu thaønh phaàn vaø taêng cöôøng vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi neàn kinh teá . Vaäy thaønh phaàn kinh teá laø gì? Tính taát yeáu khaùch quan cuûa söï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn.Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi chính saùch kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaøvai troø cuûa nhaø nöôùc trong quaûn lí kinh teá . Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm Caâu hoûi : 1/ Thaønh phaàn kinh teá ñöôïc xaùc ñònh döïa treân hình thöùc naøo? 2/ Thaønh phaàn kinh teá vì sao toàn taïi mang tính taát yeáu khaùch quan ? 3/ Haõy neâu maët tích cöïc vaø haïn cheá cuûa neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn? Hoaït ñoäng 2 : thuyeát trình Moãi nhoùm phaân tích 1 thaønh phaàn kinh teá, neâu maët tích vaø haïn cheá cuûa thaønh phaàn kinh teá ñoù . Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/ Thöïc hieän neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn: a/ Khaùi nieäm thaønh phaàn KT, tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích neàn KT nhieàu thaønh phaàn: a1. Khaùi nieäm: Kinh teá thaønh phaàn kinh teá laø kieåu toå chöùc, quan heä kinh teá döïa treân moät hình thöùc sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát nhaát ñònh. a2.Tính taát yeáu khaùch quan cuûasöï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn Ñeå löïc löôïng saûn xuaát phuø hôïp vôùi quan heä saûn xuaát phuø hôïp vôùi quan heä saûn xuaát, neàn kinh teá nöôùc ta taát yeáu toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá. a3.Lôïi ích cuûa neàn KT nhieàu thaønh phaàn * Cho pheùp khai thaùc vaø phaùt huy caùc nguoàn voán vaø kinh nghieäm cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá * Taïo theâm nhieàu vieäc laømnhôø ño ùgoùp phaàn thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá * Giaûm tæ leä thaát nghieäp , taêng thu nhaäp * Naâng cao ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng vaø goùp phaàn giaûmcaùc tieâu xaõ hoäi khaùc. b/ Caùc thaønh phaàn kinh teá : * Thaønh phaàn Kinh teá nhaø nöôùc * Thaønh phaàn Kinh teá taäp theå * Thaønh phaàn kinh teá caù theå, tieåu chuû * Thaønh phaàn kinh teá tö baûn tö nhaân * Thaønh phaàn kinh teá tö baûn nhaø nöôùc * Thaønh phaàn kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi c/ Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi chính saùch kinh teá nhieàu thaønh phaàn : * Vaän ñoäng gia ñình ñaàu tö voán vaø caùc nguoàn khaùc vaøo saûn xuaát kinh doanh trongcaùc TPKT maø phaùp luaät khoâng Nhoùm 1: Kinh teá nhaø nöôùc Nhoùm 2: Kinh teá taäp theå Nhoùm 3: kinh teá caù theå, tieåu chuû Nhoùm 4: kinh teá tö baûn tö nhaân Nhoùm 5: kinh teá tö baûn nhaø nöôùc Nhoùm 6 : kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Nhoùm 7: Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi chính saùch neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn 1) 2) 3) 4) 5) Tieát 2: Hoaït ñoäng 3 : Ñaøm thoaïi Taïi sao nhaø nöôùc laïi coù vai troø quaûn lí Kinh teá ? Vai troø chöùc naêng quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc laø gì ? Nhaø nöôùc caàn thoâng qua coâng cuï gì ñeå thöïc hieän noù? Taïi sao phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc? Theo em muoán taêng cöôøng caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp gì ? caám. * Chuû ñoäng tìm kieámvieäc laøm ôû caùc ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân sau khi toát nghieäp. * Töø chính saùch KT haøng hoaù nhieàu TP ñoøi hoûi moãi coâng daân caàn coù nhaän thöùc môùi veà vieäc laøm vaø tìm kieám vieäc laøm 2/ Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc : a/ Söï caàn thieát khaùch quan phaûi coù vai troø quaûn lí cuûa nhaø nöôùc: Neàn kinh teá thò tröôøng phaùt trieån qua 2 giai ñoaïn * Giai ñoaïn ñaàu :cô cheá thò tröôøng töï ñieàu chænh chöa caàn coù söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc. * Giai ñoaïn hai : Chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng hieän ñaïi vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lí cuûa nöôùc => Vieäc quaûn lí cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi neàn kinh teá môùi ñaët ra nhö laø moät taát yeáu khaùch quan . b/Vai troø, chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc:  Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Nhaø nöôùc XHCN coù vai troø quaûn lí kinh teá chuû yeáu sau : * Quaûn lí tröïc tieáp caùc doanh nghieäp KT thuoäc khu vöïc KT NN vôùi tö caùch laø ngöôøi chuû sôû höõu. * Quaûn lí vaø ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng ñaûm baûo cho neàn KT thò tröôøng maø nöôùc ta chuû tröông xaây döïng phaùt trieån ñuùng höôùng XHCN.  Chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc : @ Chöùc naêng ñònh höôùng phaùt trieån neàn KT: Muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng , daân chuû, vaên minh @ Vaïch haønh lang phaùp lí,traät töï kæ cöông cuûa neàn KT: Thoâng qua phaùp luaät ñöôïc ban haønh,caùc chuõ kinh teá , caùc coâng daân döïa vaøo ñoù thöïc hieän caùc hoaït ñoäng, haát laø hoaït ñoäng SX_KD => Cô quan luaät phaùp caên cöù vaøo ñoù ñeå thöïc hieän, kieåm tra vaø xöû lí vieäc thi haønh phaùp luaät. @ Ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng Kinh teá thò tröôøng coù 2 maët cuûa noù laø tích cöïc vaø haïn cheá, ñoøi hoûi phaûi coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc baèng löïc löôïng vaát chaát, chính saùch vaø cô cheá kinh teá thích hôïp. @ Chöùc naêng coâng baèng xaõ hoäi Nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng naøy thoâng qua caùc chính saùch phaân phoái thu nhaäp vaø caùc chính saùch xaõ hoäi khaùc nhaèn phaùt huy nhaân toá con ngöôøi . c/ Taêng cöôøng vai troø vaø hieäu löïc quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc: * Ñoåi môùi coâng cuï keá hoaïch hoaù, phaùp luaät, chính saùch vaø cô cheá quaûn lí kinh teá theo höôùng: Ñoàng boä, khuyeán khích vaø thuùc ñaåy SX KD. * Taêng cöôøng löïc löôïng vaät chaát cuûa nhaø nöôùc ñeå ñieàu tieát thò tröôøng * Caûi caùch boä maùy haønh chính NN, cheá ñoä coâng chöùc theo höôùng tinh goïn, coù naêng löïc, trong saïch vaø vöõng maïnh . IV Cuûng coá vaø daën doø : 1/Cuûng coá: 1/ Taïi sao hình thöùc sôû höõu veà TLSX laïi laø caên cöù ñeå xaùc ñònh caùc thaønh phaàn kinh teá? 2/ Taïi sao noùi trong 6 thaønh phaàn kinh teá, kinh teá nhaø nöôùc laïi göõi vai troø chuû ñaïo? 3/ Haõy cho bieát noäi dung vai troø quaûn lí KT cuûa nhaø nöôùc vaø taïi sao nhaø nöôùc laïi coù vai troø ñoù 2/Daën doø:  Veà nhaø laøm baøi taäp 2,4,5,6,7  Ñoïc vaø soaïn baøi 8 caùc thöùc doanh nghieäp Söï caàn thieát khaùch quan cuûa QLNN veà kinh teá Do yeâu caàu phaûi thöïc hieän vai troø cuûa chuû sôû höõu NN veà TLSX (voán) ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc. Do yeâu caàu phaûi phaùt huy maët tích cöïc vaø khaéc phuïc maët haïn cheá cuûa KT thò tröôøng Do yeâu caàu phaûi giöõ vöõng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa trong xaây döïng kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta Tuaàn : 16 Tieát 16 I.- Muïc tieâu baøi hoïc : 1.- Veà nhaän thöùc Nhaän thöùc ñöôïc khaùi nieäm vaø caùc hình thöùc toà chöùc saûn xuaát kinh doanh vôùi tö caùch laø nhöõng ñôn vò kinh teá. Nhaän thöùc vai troø cuûa caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát kinh doanh ñoái vôùi vieäc thöïchieän nhieäm vuï coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù vaø thöïc hieän kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta. 2.- Veà kyû naêng : Bieát caùch quan saùt thöïc tieãn hoaït ñoäng cuûa caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát kinh doanh ôû nöôù ta vaø ôû ñòa phöông. Bieát caùch phaân tích khaùi nieäm,caên cöù hình thöùc toå chöùc saûn xuaát kinh doanh vaø vai troø cuûa chuùng ôû nöôùc ta hieän nay. 3.- Veà thaùi ñoä : Toân troïng baûo veä vaø ñaáu tranh choáng moïi hanh vi ngaên caûn vaø xaâm phaïm ñeán lôïi ích cuûa caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát vaø kinh doanh ôû nöôùc ta vaø ôû ñòa phöông. Xaùc ñònh ñuùng nhieäm vuï cuûa coâng daân ñoái vôùi vieäc phaùt trieån caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát, kinh doanh ôû ñaát nöôùc vaø kinh teá gia ñình. II.- Phöông phaùp – phöông tieän : 1.- Phöông phaùp : Keát hôïp phöông phaùp neâu vaán ñeà vôùi phöông phaùp vaán ñaùp. Ñaëc bieät söû duïng phöông phaùp moâ hình vaø bieåu ñoà. 2.- Phöông tieän : SGK vaø saùch giaùo vieân Luaät doanh nghieäp ñaàu tö, luaät doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø hôïp taùc xaõ. III.- Caùc böôùc leân lôùp : 1.- Oån ñònh lôùp : 2.- Kieåm tra baøi cuõ : Taïi sao hình thöùc sôû höõu veà TLSX laø caên cöù ñeå xaùc ñònh caùc thaønh phaàn kinh teá
- Xem thêm -