Tài liệu Giáo án gdcd lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 4

  • Số trang: 137 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÔÛ GDÑT LAÂM ÑOÀNG TRÖÔØNG THPT ĐƠN DƯƠNG  GIAÙ O AÙ N GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 10 Ngöôøi thöïc hieän: Phạm Thị Thanh Thúy NAÊM HOÏC 2012-2013 PHAÀN THỨ NHẤT CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC Tuaàn 1 Tieát1 Ngaøy soaïn : 18/8/2013 Ngaøy giaûng : 19/8/2013 Baøi 1 : THEÁ GIÔÙ I QUAN DUY VAÄ T VAØ PHÖÔNG PHAÙ P LUAÄ N BIEÄ N CHÖÙ N G . < tieát 1> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh hieåu vai troø cuûa theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän cuûa Trieát hoïc, Noäi dung cô baûn cuûa Trieát hoïc duy vaät, Trieát hoïc duy taâm. 2 . Kyõ naêng : a. Kĩ năng bài học. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa quan ñieåm duy vaät hoaëc duy taâm,bieän chöùng hoaëc sieâu hình trong cuoäc soáng haèng ngaøy b. Kĩ năng sống Reøn luyeän kyõ naêng pheâ phaùn, kyõ naêng hôïp taùc … 3 . Thaùi ñoä : Pheâ phaùn caùc quan ñieåm sai laàm, phaûn khoa hoïc, caùc haønh vi lôïi duïng vaán ñeà taâm linh ñeå truïc lôïi, ñoàng thôøi uûng hoä caùc quan ñieåm tieán boä ñuùng ñaén . II . PHÖÔNG PHAÙP, KYÕ THUAÄT DAÏY HOÏC - Thaûo Luaän Vaán Ñaùp Neâu vaán ñeà . Kyõ thuaät ñaët caâu hoûi III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK,SGV, Sách höôùng daãn thöïc hieän kyõ naêng. IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Oån ñònh lôùp. 2. Giôùi thieäu baøi môùi : Xung quanh chuùng ta coù voâ vaøn söï vaät hieän töôïng vaø ôû moãi goùc ñoä, phöông dieän, thôøi ñaïi, con ngöôøi coù caùch nhìn nhaän, ñaùnh giaù khaùc nhau veà söï vaät hieän töôïng ñoù. Vaäy ñieàu quan troïng nhaát laø caùch nhìn nhaän, giaûi quyeát vaán ñeà naøo môùi laø khoa hoïc ? 3. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän 1 . Theá giôùi quan vaø phöông phaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu khaùi nieämTrieát hoïc, luaän a . Vai troø cuû a theá giôù i quan, phöông vai troø cuûa theá giôùi quan, phöông phaùp luaän cuûa phaù p luaä n cuû a Trieá t hoï c Trieát hoïc . Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc - Khaùi nieäm Trieát hoïc: Laø heä thoáng quan ñieåm lyù luaän chung nhaát * Caùch tieán haønh : - GV : Giôùi thieäu veà khaùi nieäm trieát hoïc. Theo cuûa con ngöôøi veà theá giôùi vaø vò trí cuûa tieáng HiLaïp trieát hoïc coù nghóa laø chæ söï thoâng thaùi, con ngöôøi trong theá giôùi. bôûi laäp luaän cuûa trieát hoïc mang tính tö duy cuûa thôøi ñaïi . Ngaøy nay ngöôøi ta ñònh nghóa khaùi nieäm trieát hoïc nhö theá naøo ? TL : sgk - GV : Cho Hoïc sinh thaûo luaän vaø laáy ví duï veà : + Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa Vaät lyù, hoùa hoïc ? + Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa Söû hoïc, Trieát hoïc? VD : TL : sgk - GV : Vaät lí : söï vaän ñoäng, dòch chuyeån cuûa caùc haït ñieän tích .: chieàu doøng ñieän. Hoùa : nghieân cöùu veà coâng thöùc caáu taïo, tính chaát, söï bieán ñoåi cuûa caùc chaát : Nöôùc … Söû: Lòch söû daân toäc Vieät Nam. Trieát : … Nghieân cöùu quy luaät chung veà söï vaän ñoäng : caùc söï vaät luoân vaän ñoäng. - GV : Vì nghieân cöùu caùc quy luaät chung nhaát, phoå bieán nhaát veà söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa giôùi töï nhieân, ñôøi soáng xaõ hoäi… neân Trieát hoïc coù vai troø nhö theá naøo ? * Keát luaän : Vai troø cuûa Trieát hoïc : Laø theá giôùi quan, phöông phaùp luaän chung cho moïi hoaït ñoâng nhaän thöùc vaø hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa con ngöôøi . Hoaït ñoäng 2 : Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu söï khaùc nhau giöõa theá giôùi quan duy vaät vaø theá giôùi quan duy taâm. Reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng theå hieän söï töï tin. * Caùch tieán haønh : - GV : Em hieåu nhö theá naøo veà “theá giôùi quan”? TL : sgk - GV : Laáy ví duï veà quan nieäm cuûa nhöõng ngöôøi theo ñaïo thieân chuùa giaùo? Caùc con chieân laøm gì ñeå theå hieän nieàm tin vaøo chuùa? VD : Chuùa taïo ra theá giôùi, caùc con chieân tin töôûng, thôø phuïng chuùa suoát ñôøi. - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän : Döïa vaøo ñaâu ñeå ngöôøi ta phaân chia theá giôùi quan duy vaät, theá giôùi quan duy taâm? TL : Hoïc sinh döïa vaøo saùch giaùo khoa ñeå traû lôøi. - GV : Em haõy neâu quan nieäm cuûa theá giôùi quan duy vaät? Ví duï ? TL : SGK Taleùt : Nöôùc laø baûn nguyeân cuûa theá giôùi. - GV : Haõy neâu quan ñieåm cuûa theá giôùi quan duy taâm ? TL : SGK - Vai troø cuûa Trieát hoïc: Laø theá giôùi quan, phöông phaùp luaän chung cho moïi hoaït ñoâng nhaän thöùc vaø hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa con ngöôøi . b . Theá giôù i quan duy vaä t vaø theá giôù i quan duy taâ m - Theá giôùi quan: laø toaøn boä nhöõng quan ñieåm, nieàm tin ñònh höôùng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong cuoäc soáng. Theá giôùi quan duy vaät : Giöõa vaät chaát vaø yù thöùc thì vaät chaát coù tröôùc, quyeát ñònh yù thöùc. Theá giôùi vaät chaát toàn taïi khaùch quan, ñoäc laäp vôùi yù thöùc cuûa con ngöôøi, khoâng do ai saùng taïo ra vaø khoâng ai coù theå tieâu dieät ñöôïc. - Theá giôùi quan duy taâm : YÙ thöùc laø caùi coù tröôùc vaø saûn sinh ra giôùi töï nhieân. - GV : Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 4 SGK, keát hôïp TLTK TL : Toaøn boä caâu chuyeän bao truøm yeáu toá duy taâm. Tuy nhieân caùch giaûi thích veà söï ra ñôøi cuûa soâng, nuùi mang yeáu toá duy vaät . * Keát luaän : Theá giôùi quan duy vaät coù vai troø thuùc ñaåy khoa hoïc phaùt trieån, naâng cao vò trí cuûa con ngöôøi tröôùc töï nhieân. * Vai troø cuûa theá giôùi quan duy vaät: Theá giôùi quan duy taâm laø choã döïa cho theá löïc thuùc ñaåy khoa hoïc phaùt trieån, naâng cao thoáng trò baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình. vò trí cuûa con ngöôøi tröôùc thieân nhieân. 4 . Cuûng coá : Cho hoïc sinh phaân bieät 2 quan nieäm sau thuoäc veà theá giôùi quan naøo? Thuyeát cuûa Khoång Töû : soáng cheát coù meänh, giaøu sang do trôøi. Thuyeát nguõ haønh : kim-thuûy-moäc-hoûa-thoå… 5 . Daën doø : Cho hoïc sinh veà nhaø ñoïc phaàn coøn laïi cuûa baøi 1, hoïc baøi cuõ. 6. Ruùt kinh nghieäm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn 2 Tieát 2 Ngaøy soaïn : 26/8/2013 Ngaøy giaûng : 27/8/2013 Baøi 1 : THEÁ GIÔÙ I QUAN DUY VAÄ T VAØ PHÖÔNG PHAÙ P LUAÄ N BIEÄ N CHÖÙ N G . < tieát 2> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh phaân bieät söï khaùc nhau cuûa 2 phöông phaùp luaän bieän chöùng vaø phöông phaùp luaän sieâu hình. Söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng. 2 . Kyõ naêng : a. Kó naêng baøi hoïc. Nhìn nhaän, ñaùnh giaù nhöõng quan ñieåm raäp khuoân maùy moùc, vieäc laøm sai traùi trong cuoäc soáng. Nhaän xeùt ñaùnh giaù ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa quan ñieåm duy vaät hoaëc duy taâm,bieän chöùng hoaëc sieâu hình trong cuoäc soáng haèng ngaøy b. Kó naêng soáng Reøn luyeän kyõ naêng pheâ phaùn, hôïp taùc 3 . Thaùi ñoä : Leân aùn, pheâ phaùn nhöõng quan ñieåm phieán dieän, hình thöùc, beânh vöïc caùi ñuùng, tieán boä. II . PHÖÔNG PHAÙP, KYÕ THUAÄT DAÏY HOÏC Thaûo Luaän, Vaán Ñaùp ,Thuyeát trình . Kyõ thuaät ñaët caâu hoûi III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK, SGV, Tình huoáng GDCD 10 IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Baøi cuõ : - Neâu quan ñieåm theá giôùi quan duy vaät, theá giôùi quan duy taâm? 2 . Giôùi thieäu baøi môùi : Trong hoaït ñoäng thöùc tieãn vaø hoaït ñoäng nhaän thöùc , chuùng ta caàn coù theá giôùi quan khoa hoïc vaø phöông phaùp luaän khoa hoïc höôùng daãn. Ñoù laø theá giôùi quan duy vaät vaø phöông phaùp luaän bieän chöùng. Vaäy phöông phaùp luaän bieän chöùng laø gì? 3 . Hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu söï khaùc nhau giöõa 2 phöông phaùp bieän chöùng vaø sieâu hình . Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc * Caùch tieán haønh : - GV : Cho Hoïc sinh neâu khaùi nieäm phöông phaùp? - GV : Phöông phaùp luaän laø gì? - GV : Neâu quan ñieåm cuûa phöông phaùp luaän bieän chöùng ? - GV : Cho hoïc sinh phaân tích caâu thaønh ngöõ sau: + Ruùt daây ñoäng röøng. < HS traû lôøi -> GV ruùt ra keát luaän> - GV : Cho Hoïc sinh neâu phöông phaùp luaän sieâu hình ? - GV : Cho Hoïc sinh Phaân tích yeáu toá sieâu hình trong truyeän “ Thaày boùi xem voi” ? - GV : Lieân heä nhöõng ñaùnh giaù phieán dieän trong cuoäc soáng ñeå giaùo duïc hoïc sinh. Noäi dung baøi hoïc c . Phöông phaù p luaä n bieä n chöù n g, phöông phaù p luaä n sieâ u hình * Phöông phaùp luaän: Laø khoa hoïc veà phöông phaùp veà phöông phaùp nghieân cöùu. * Trong lòch söû trieát hoïc coù hai phöông phaùp luaän cô baûn: - Phöông phaùp luaän bieän chöùng : xem xeùt söï vaät hieän töông trong söï raøng buoäc laãn nhau, trong söï vaän ñoäng, phaùt trieån khoâng ngöøng giöõa chuùng. - GV : ñöa ra ví duï : Hieän töôïng luõ luït dieãn ra , neáu theo quan ñieåm duy taâm cho raèng trôøi sinh ra möa( theo thieân chuùa giaoù coù caâu chuyeän do daân gian gian aùc neân gaây ra luõ luït ñeå tröøng phaït), ñieåm naøy cuõng coù tính giaùo duïc con ngöôøi ñöøng soáng gian aùc; maët khaùc neáu tin theo ñieàu naøy ñaõ laøm cho con ngöôøi chaáp nhaän söï vieäc voâ ñieàu kieän maø khoâng caàn suy xeùt nguyeân nhaân vaø traùnh, giaûm thieåu söï taùc haïi cuûa thieân tai…coøn theá giôùi quan duy vaät, phöông phaùp luaän bieän chöùng? -> GV : Cho hoïc sinh giaûi thích hieän töôïng luõ queùt? -> Khoâng chaët phaù röøng, ñaëc bieät röøng ñaàu nguoàn… * Keát luaän : Phöông phaùp luaän bieän chöùng Phöông phaùp luaän sieâu hình Hoaït ñoäng 2 : Thuyeát trình * Muïc tieâu : Hoïc sinh thaáy ñöôïc söï caàn thieát phaûi thoáng nhaát theá giôùi quan duy vaät vaø phöông phaùp luaän bieän chöùng. Laéng nghe tích cöïc. * Caùch tieán haønh : - Phöông phaùp luaän sieâu hình: xem xeùt söï vaät hieän töôïng moät caùch phieán dieän, coâ laäp, khoâng vaän ñoäng, khoâng phaùt trieån, aùp duïng maùy moùc söï vaät hieän töôïng naøy leân söï vaät hieän töôïng khaùc. 2 . Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng – söï keát hôïp giöõa theá giôùi quan duy vaät vaø phöông phaùp luaän bieän chöùng. Trong từng vấn đề , từng trường GV cho HS so sánh thế giới quan PPL của các nhà hợp cụ thể chúng ta cần : - Về thế giới quan : Phải xem xét duy vật biện chứng trước Mác và triết học Mácchúng với quan điểm duy vật biện Lênin. Rút ra kết luận. chứng. * Keát luaän : - Về phương pháp luận : phải Treân cô sôû keá thöøa caùc lyù luaän cuûa caùc hoïc thuyeát xem xét chúng với quan điểm duy tröôùc ñoù, Mark boå sung, phaùt trieån hoaøn thieän theâm vật taïo thaønh moät hoïc thuyeát môùi – tieán boä cuûa thôøi ñaïi – Hoïc thuyeát trieát hoïc Mark – Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng : 4 . Cuûng coá : Neâu phöông phaùp luaän bieän chöùng, phöông phaùp luaän sieâu hình . 5 . Daën doø : Hoïc sinh veà hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi 3 . 6. Ruùt kinh nghieäm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn 3 Tieát 3 Ngaøy soaïn : 2/9/2013 Baøi 2 : THEÁ GIÔÙ I VAÄ T CHAÁ T TOÁ N TAÏ I KHAÙ C H Ngaøy giaûng : 3/9/2013 QUAN < tieát 1> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm giôùi töï nhieân, söï toàn taïi khaùch quan cuûa giôùi töï nhieân. 2 . Kyõ naêng : a. Kó naêng baøi hoïc Vaän duïng kieán thöùc caùc moân hoïc ñeå chöùng minh vaán ñeà. Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc, thu thaäp xöû lyù thoâng tin 3 . Thaùi ñoä : Ñaáu tranh choáng caùc quan ñieåm sai laàm veà giôùi töï nhieân II . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Thaûo Luaän, Vaán Ñaùp ,Neâu vaán ñeà . III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK,SGV, Taøi lieäu tham khaûo IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Baøi cuõ : - Neâu quan ñieåm cuûa phöông phaùp luaän bieän chöùng.Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng ra ñôøi nhö theá naøo ? 2 . Giôùi thieäu baøi môùi : Theo quan ñieåm cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng : Theá giôùi töï nhieân toàn taïi khaùch quan. Vaäy chuùng ta cuøng ñi vaøo baøi hoïc chöùng minh coù phaûi theá giôùi vaät chaát toàn taïi khaùch quan khoâng? Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh naém khaùi nieäm giôùi töï nhieân . Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc * Caùch tieán haønh : - GV : Thoâng qua tranh aûnh söu taàm cho Hoïc sinh neâu nhöõng söï vaät hieän töôïng nhìn thaáy ñöôïc ? VD : Caây, hoa, caù, chim….-> Nhöõng vaät chaát naøy ngöôøi ta goïi laø giôùi töï nhieân .Vaäy giôùi töï nhieân laø gì ? TL : sgk - GV : Cho hoïc sinh nhaän bieát trong nhöõng söï vaät hieän töôïng sau caùi gì thuoäc giôùi töï nhieân : Vi khuaån, Traùi ñaát, Caùi buùt, Sao hoûa, Con Nai, Con ngöôøi. TL : Taát caû thuoäc veà giôùi töï nhieân. * Keát luaän : Giôùi töï nhieân laø toaøn boä theá giôùi vaät chaát, trong ñoù con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø moät boä phaän cuûa giôùi töï nhieân. Hoaït ñoäng 2 : Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu söï toàn taïi khaùch quan cuûa giôùi töï nhieân giôùi töï nhieân laø voán coù. Kyõ naêng thu thaäp, xöû lyù thoâng tin * Caùch tieán haønh : 1* Quan nieäm cuûa toân giaùo; Quan nieäm cuûa CNDVBC : 1. Giôùi töï nhieân toàn taïi khaùch quan a . Khaù i nieä m giôù i töï nhieâ n - Khaùi nieäm : Giôùi tö nhieân laø toaøn boä theá giôùi vaät chaát, trong ñoù con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø moät boä phaän cuûa giôùi töï nhieân. b . Giôù i töï nhieâ n toà n taï i khaù c h quan Giôùi töï nhieân laø taát caû nhöõng gì töï coù khoâng phaûi do yù thöùc cuûa con ngöôøi hoaëc moät löïc löôïng thaàn bí naøo taïo ra. Moïi söï vaät hieän töôïng trong giôùi töï nhieân ñeàu coù quaù trình hình thaønh - GV : Theo lyù thuyeát cuûa caùc nhaø khoa hoïc vuõ khaùch quan, vaän ñoäng vaø phaùt trieån truï ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo, thôøi gian ? theo quy luaät voán coù cuûa noù. TL : Traùi ñaát hình thaønh caùch ñaây 4,5-5 tyû naêm. Beà maët coù saün caùc khí CO, CH 4, NH3, H2 .Do taùc duïng cuûa nhieàu nguoàn naêng löôïng ->axit amin hình thaønh . .. CH4 Aùnh saùng MT NH3 H2O CO H2 Axitamin, Nucleâoâtit… Caùc nguoàn toång hôïp chaát höõu cô 2* : : Coù quan ñieåm cho raèng töï nhieân sinh ra töï nhieân: Aùo hoâi sinh ra chuoät : Moät chieác aùo hoâi ñeå trong boà ñöïng luùa, 21 ngaøy sau sinh ra chuoät . Ñieàu naøy theo em ñuùng hay sai? Giaûi thích ?; Thòt oâi sinh doøi … - GV : cho hoïc sinh thaûo luaän ñöa ra yù kieán -> GV keát luaän . 3* Coù moät soá quan ñieåm cho raèng con ngöôøi coù theå taïo ra giôùi töï nhieân, quan ñieåm naøy ñuùng hay sai? Giaûi thích? < Baèng con ñöôøng nhaân baûn ren coù theå taïo ra cöøu Ñoâly; taùc ñoäng vaøo töï nhieân taïo ra möa nhaân taïo> - GV : nhöng con ngöôøi coù thay ñoåi quy luaät ñöôïc khoâng? - GV : cho hoïc sinh neâu caùc quy luaät töï nhieân? TL : Quy luaät choïn loïc töï nhieân, quy luaät caân baèng giôùi töï nhieân, di truyeàn noøi gioáng … - GV : Cho hoïc sinh ñoïc tö lieäu tham khaûo * Keát luaän : Giôùi töï nhieân laø taát caû nhöõng gì töï coùkhoâng phaûi do yù thöùc cuûa con ngöôøi hoaëc moät löïc löôïng thaàn bí naøo taïo ra. 4 . Cuûng coá : Trong caùc söï vaät sau söï vaät naøo toàn taïi khaùch quan: Bieån, chuù Cuoäi, con Höôu, Hình tam giaùc, Thaàn soâng ? Cho hoïc sinh chöùng minh nuùi löûa toàn taïi khaùch quan. 5 . Daën doø : Hoïc sinh veà hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc phaàn coøn laïi cuûa baøi 2 . Tuaàn 3 Tieát 3 Ngaøy soaïn : 2/9/2013 Ngaøy giaûng : 3/9/2013 Baøi 2 : THEÁ GIÔÙ I VAÄ T CHAÁ T TOÁ N TAÏ I KHAÙ C H QUAN < tieát 1> Ngaøy soaïn : 3/9/2011 Ngaøy giaûng : 5/9/2011 Tieát : 4 Baøi 2: THEÁ GIÔÙI VAÄT CHAÁT TOÀN TAÏI KHAÙCH QUAN . < tieát 2> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh hieåu con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø moät boä phaän ñaëc thuø cuûa giôùi töï nhieân, con ngöôøi coù khaûn naêng nhaän thöùc vaø caûi taïo theá giôùi. 2 . Kyõ naêng : Toång hôïp kieán thöùc cuûa caùc moân khoahoïc khaùc ñeå chöùng minh cho vaán ñeà ñaët ra. Reøn luyeän kyõ naêng thu thaäp xöû lyù thoâng tin, hôïp taùc 3 . Thaùi ñoä : Tin töôûng vaøo khaûn naêng nhaän thöùc vaø caûi taïo theá giôùi cuûa con ngöôøi, khoâng ngöøng naâng cao nhaän thöùc cuûa baûn thaân, goùp phaàn caûi taïo theá giôùi ngaøy caøng toát ñeïp hôn . II . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Thaûo Luaän, Vaán Ñaùp ,Neâu vaán ñeà, thuyeát trình III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK,SGV, HD thöïc hieän chuaån kieán thöùc, kyõ naêng. IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Baøi cuõ : - Neâu khaùi nieäm giôùi töï nhieân . - Neâu quan ñieåm cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng veà giôùi töï nhieân? 2 . Giôùi thieäu baøi môùi : Con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø moät boä phaän cuûa giôùi töï nhieân, quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi töøng böôùc nhaän thöùc vaø caûi taïo giôùi töï nhieân nhö theá naøo ? Hoaï t ñoä n g cuû a thaà y vaø troø Noä i dung baø i hoï c Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän 2 . Xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø moät boä * Muïc tieâu : Hoïc sinh naém ñöôïc trong chuoãi heä phaän ñaëc thuø cuûa giôùi töï nhieân. a . Con ngöôø i laø saû n phaå m cuû a giôù i thoáng soáng con ngöôøi laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa söï töï nhieâ n tieán hoùa . Thu thaäp xöû lyù thoâng tin + Con ngöôøi coù nguoàn goác töø ñoäng vaät, laø saûn phaåm cao nhaát, cuoái * Caùch tieán haønh : - GV : Cho Hoïc sinh thaûo luaän : Khoa hoïc chöùng cuøng cuûa giôùi töï nhieân. + Thoâng qua lao ñoäng ñaõ taùch minh con ngöôøi coù nguoàn goác töø ñaâu? Ai Laø ngöôøi ñöa ra lyù thuyeát ñoù< con ngöôøi coù nguoàn goác töø ñoäng con ngöôøi khoûi ñôøi soáng ñoäng vaät. vaät >? TL : Con ngöôøi coù nguoàn goác töø ñoäng vaät. Ñaùc -uyn. - GV : Loaïi ñoäng vaät gaàn nhaát vôùi con ngöôøi laø loaïi naøo? TL : Vöôïn, Ñöôøi öôi, Goârila, Tinh tinh - GV : Giaùo vieân ñöa ra ví duï quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ñoäng vaät laëp laïi ôû quaù trình phaùt trieån phoâi thai ngöôøi: Phoâi thai 20 ngaøy coøn daáu veát khe mang ôû coå, 1 thaùng naõo gioáng naõo caù, 2 thaùng coøn ñuoâi, 6 thaùng coøn loâng raäm, vuù coøn 3-4 ñoâi. Do phaùt trieån khoâng bình thöôøng cuûa phoâi maø coù tröôøng hôïp ngöôøi sinh ra coù 3-4 ñoâi vuù, loâng raäm, coù ñuoâi. - GV : Con ngöôøi laøm gì ñeå taùch khoûi ñôøi soáng ñoäng vaät ? TL : lao ñoäng - GV : Vaäy taïi sao tinh tinh ngaøy nay maëc duø cuõng bieát caàm caønh caây kheàu thöùc aên nhöng khoâng bieán thaønh ngöôøi ? TL : Ñieàu kieän, moâi tröôøng khoâng coøn taïo ñieàu kieän ñeå tinh tinh -> ngöôøi . * Keát luaän : Trong chuoãi tieán hoùa cuûa giôùi töï nhieân con ngöôøi laø saûn phaåm tieán hoùa cao nhaát + Con ngöôøi coù nguoàn goác töø ñoäng vaät. + Thoâng qua lao ñoäng ñaõ taùch con ngöôøi khoûi ñôøi soáng ñoäng vaät. Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu ñöôïc xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø saûn phaåm ñaëc thuø cuûa giôùi töï nhieân. Hôïp taùc, trình baøy * Caùch tieán haønh : - GV : Taïi sao noùi xaõ hoäi laø saûn phaåm cuûa giôùi töï nhieân ? TL : sgk - GV : Taïi sao noùi xaõ hoäi laø saûn phaåm ñaëc thuø cuûa giôùi töï nhieân ? Tl : SGK < GV lieân heä tình huoáng Nöôùc ta khi coù giaëc xaâm löôïc vaø moät ñaøn Höôu khi noù phaùt hieän thaáy con Sö töû . Caùch xöû lyù tình huoáng naøy ôû xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø ñaøn Höôu ?> * Keát luaän : Xaõ hoäi laø saûn phaåm ñaëc thuø cuûa giôùi töï nhieân : + Tính toå chöùc. + Coù quaù trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån theo quy luaät rieâng. b . Xaõ hoä i laø saû n phaå m cuû a giôù i töï nhieâ n - Con ngöôøi laø saûn phaåm cuûa giôùi töï nhieân, con ngöôøi taùch khoûi ñôøi soáng ñoäng vaät ñoàng thôøi hình thaønh neân caùc moái quan heä trong xaõ hoäi-> Xaõ hoäi cuõng laø saûn phaåm cuûa giôùi töï nhieân. - Xaõ hoäi laø saûn phaåm ñaëc thuø : + Tính toå chöùc. + Coù quaù trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån theo quy luaät rieâng. c. Con ngöôø i coù khaû n naê n g nhaä n thöù c Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän * Muïc tieâu : Hoïc sinh tin vaøo khaûn naêng nhaän thöùc vaø caû i taï o theá giôù i - Con ngöôi nhaän thöùc theá giôùi vaø caûi taïo giôùi töï nhieân cuûa con ngöôøi . nhôø coù caùc giaùc quan vaø hoaït ñoäng Kyõ naêng hôïp taùc cuûa boä naõo. * Caùch tieán haønh : - GV : Cho Hoïc sinh thaûo luaän 2 quan ñieåm trong SGK ->GV choát laïi yù kieán : Con ngöôøi coù khaûn naêng nhaän thöùc theá giôùi. Maëc duø khoâng coù khaûn naêng taïo ra theá giôùi nhöng con ngöôøi coù theå caûi taïo töï nhieân. - GV : Con ngöôøi nhaän thöùc theá giôùi baèng caùch naøo? - Con ngöôøi coù khaûn naêng caûi taïo TL : Taùc ñoäng vaøo giôùi töï nhieân laøm noù boäc loä baûn theá giôùi baèng caùch tuaân theo quy luaät chaát vaø con ngöôøi nhaän thöùc ñöôïc söï vaät, hieän töôïng khaùch quan ñoù. - GV : Ñöa ra tình huoáng : Moät ñaøn caù ñang bôi, nhöng coù moät taûng ñaù chaén ngang doøng bôi. Neáu thaáy taûng ñaù ñaøn caù seõ nhö theá naøo? Ñaøn caù nhìn thaáy taûng ñaù vaø quay trôû laïi, ngöôøi ta baûo ñaøn caù cuõng coù khaûn naêng nhaän thöùc. Ñieàu naøy ñuùng hay sai? Giaûi thích ? TL : Sai. Vì con caù khoâng theå nhaän thöùc ñöôïc baûn chaát cuûa taûng ñaù vaø noù cuõng khoâng bao giôø coù suy nghó caàn khaùm phaù tìm hieåu baûn chaát ñeå öùng duïng nhö con ngöôøi. - GV : Cho Hoïc sinh chæ nhöõng taùc ñoäng cuûa töï nhieân ñeán con ngöôøi, con ngöôøi -> töï nhieân ? Nhöõng taùc ñoäng ñoù coù lôïi, haïi nhö theá naøo ? TL : + Möa, gío,luõ, nuùi löûa phun … + Chaët phaù röøng, troàng röøng, thaûi raùc baån… Hoïc sinh traû lôøi -> GV keát luaän. Taïi sao con ngöôøi phaûi caûi taïo giôùi töï nhieân? - GV : Caûi taïo baèng caùch naøo ? TL : SGK - GV : Ñöa ra tình huoáng ÔÛ hoà A coù raát nhieàu caù vaø thöïc vaät sinh soáng, nhöng do khai thaùc böøa baõi -> caùc loaøi bò caïn kieät. Nhaø quaûn lyù tìm caùch thaû vaøo hoà A moät loaïi caù sinh soâi naûy nôû nhanh.Haäu quaû: Loaïi caù naøy ngoán luoân moät soá ñoäng, thöïc vaät coøn laïi trong hoà. Em coù nhaän xeùt gì veà caùch caûi taïo naøy ? -> Caûi taïo phaûi tuaân theo quy luaät khaùch quan. * Keát luaän : - Con ngöôøi coù khaûn naêng caûi taïo theá giôùi baèng caùch tuaân theo quy luaät khaùch quan 4 . Cuûng coá : Taïi sao noùi con ngöôøi laø saûn phaåm cuûa giôùi töï nhieân, xaõ hoäi laø saûn phaåm ñaëc thuø cuûa giôùi töï nhieân? Con ngöôøi caûi taïo theá giôùi baèng caùch naøo? 5 . Hoaït ñoäng noái tieáp : Hoïc sinh veà laøm baøi taäp SGK, hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi 3. Tuaàn 3 Tieát 3 Ngaøy soaïn : 2/9/2013 Ngaøy giaûng : 3/9/2013 Baøi 3: SÖÏ VAÄ N ÑOÄ N G VAØ PHAÙ T TRIEÅ N CUÛ A THEÁ GIÔÙ I VAÄ T CHAÁ T < tieát 1> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm vaän ñoäng, phaùt trieån cuûa theá giôùi vaät chaát. 2 . Kyõ naêng : a. Kó naêng baøi hoïc. -Phaân loaïi ñöôïc naêm hình thöùc vaän ñoäng cô baûn cuûa theá giôùi vaät chaát . -So saùnh ñöôïc söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa söï vaät hieän töôïng . b. Kó naêng soáng. - Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc, laéng nghe, kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà. 3 . Thaùi ñoä : - Xem xeùt söï vaät vaø hieän töôïng trong söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån khoâng ngöøng giöõa chuùng ,khaéc phuïc thaùi ñoä cöùng nhaéc ,thaønh kieán , baûo thuû trong cuoäc soáng caù nhaân vaø taäp theå. II . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Thaûo Luaän, Vaán Ñaùp ,Neâu vaán ñeà . Kyõ thuaät ñaët caâu hoûi. III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK, SGV, Chuaån kieán thöùc kyõ naêng. IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Oån ñònh vaø kieåm tra baøi cuõ. Phöông phaùp luaän bieän chöùng vaø phöông phaùp luaän sieâu hình. 2. Giôùi thieäu baøi môùi : Moïi söï vaät, hieän töôïng coù vaän ñoäng thì môùi toàn taïi . Vaäy vaän ñoäng laø gì? Nhöõng vaän ñoäng naøo môùi ñöôïc xem laø phaùt trieån? 3. Hoaït ñoäng daïy hoïc. Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän 1. Theá giôùi vaät chaát luoân vaän ñoäng * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm vaän ñoäng . a. Vaä n ñoä n g laø gì? Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc Vaän ñoäng laø bao goàm moïi söï * Caùch tieán haønh : bieá n ñoåi (bieán hoùa) noùi chung cuûa söï - GV : Cho Hoïc sinh thaûo luaän : + Neâu nhöõng vaän ñoäng cuûa caùc söï vaät hieän vaät, hieân töôïng trong giôùi töï nhieân vaø ñôøi soáng xaõ hoäi. töôïng xung quanh chuùng ta ? + Suy nghó sau ñuùng hay sai: Ñoaøn taøu chaïy thì vaän ñoäng, coøn ñöôøng ray thì ñöùng im. Cho caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi thaûo luaän -> GV nhaän xeùt -> coù nhöõng vaän ñoäng nhìn thaáy ñöôïc coù nhöõng vaän ñoäng khoâng nhìn thaáy ñöôïc . Vaän ñoäng laø gì?  Keát luaän : Vaän ñoäng laø bao goàm moïi söï bieán ñoåi (bieán hoùa) noùi chung cuûa söï vaät, hieân töôïng trong giôùi töï nhieân vaø ñôøi soáng xaõ hoäi. b . Vaä n ñoä n g laø phöông thöù c toà n taï i Hoaït ñoäng 2 : Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu Taïi sao noùi vaän ñoäng laø cuû a theá giôù i vaä t chaá t - Moïi söï vaät hieän töôïng vaän ñoäng phöông thöùc toàn taïi cuûa theá giôùi vaät chaát? thì toàn taïi. Kyõ naêng trình baøy - Moïi söï vaät hieän töôïng khoâng vaän * Caùch tieán haønh : ñoäng -> khoâng toàn taïi. - GV : Neâu caâu hoûi : Traùi ñaát toàn taïi khi naøo ? => Vaän ñoäng laø thuoäc tính voán coù, laø - GV : Thöïc vaät toàn taïi khi naøo ? TL : Khi coù söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå vôùi moâi phöông thöùc toàn taïi cuûa theá giôùi vaät chaát. tröôøng? ( cuï theå quaù trình trao ñoåi chaát ) - GV : Con ngöôøi toàn taïi khi naøo ? TL : + AÊn, uoáng, hít thôû + Lao ñoäng + Hoïc taäp. + Tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc - GV lieân heä giaùo duïc hoïc sinh caàn tham gia lao ñoäng, hoïc taäp, vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc ñeå cuoäc soáng coù yù nghóa hôn. * Keát luaän : Vaän ñoäng laø thuoäc tính voán coù, laø phöông thöùc toàn taïi cuûa theá giôùi vaät chaát. c. Caù c hình thöù c vaä n ñoä n g Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän - Vaän ñoäng cô hoïc : di chuyeån vò * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu caùc hình thöùc vaän ñoäng. trí vaät theå trong khoâng gian. Hôïp taùc - Vaän ñoäng vaät lyù: söï chuyeån * Caùch tieán haønh : - GV :Coù maáy hình thöùc vaän ñoäng ñoù laø nhöõng ñoäng caùc phaân töû, caùc haït cô baûn … - Vaän ñoäng hoùa hoïc: söï hoùa hôïp, hình thöùc naøo? - GV : Cho hoïc sinh thaûo luaän chæ ra caùc vaän ñoäng phaân giaûi caùc chaát. - Vaän ñoäng sinh hoïc: söï trao ñoåi thaûo luaän ôû phaàn 1.a thuoäc hình thöùc vaän ñoäng naøo ? chaát giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng. Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi -> GV keát luaän. - Vaän ñoäng xaõ hoäi : söï phaùt trieån * Keát luaän : cuûa lòch söû xaõ hoäi con ngöôøi - Vaän ñoäng cô hoïc. - Vaän ñoäng vaät lyù. - Vaän ñoäng hoùa hoïc. - Vaän ñoâng sinh hoïc. - Vaän ñoäng xaõ hoäi. 4 . Cuûng coá : Vaän ñoäng laø gì? Coù maáy hình thöùc vaän ñoäng, ñoù laø nhöõng hình thöùc naøo ? 5 . Daën doø : Hoïc sinh veà hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc muïc 2 baøi 3 . 6. Ruùt kinh nghieäm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn 4 Tieát 4 Ngaøy soaïn : 9/9/2013 Ngaøy giaûng : 10/9/2013 Baøi 3: SÖÏ VAÄ N ÑOÄ N G VAØ PHAÙ T TRIEÅ N CUÛ A THEÁ GIÔÙ I VAÄ T CHAÁ T < tieát 2> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm phaùt trieån cuûa theá giôùi vaät chaát. 2 . Kyõ naêng : a. Kó naêng baøi hoïc. -So saùnh ñöôïc söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa söï vaät hieän töôïng . b. Kó naêng soáng. - Reøn luyeän kyõ naêng hôïp taùc, laéng nghe, kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà. 3 . Thaùi ñoä : - Xem xeùt söï vaät vaø hieän töôïng trong söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån khoâng ngöøng giöõa chuùng ,khaéc phuïc thaùi ñoä cöùng nhaéc ,thaønh kieán , baûo thuû trong cuoäc soáng caù nhaân vaø taäp theå. II . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Thaûo Luaän, Vaán Ñaùp ,Neâu vaán ñeà . Kyõ thuaät ñaët caâu hoûi. III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK, SGV, Chuaån kieán thöùc kyõ naêng. IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Oån ñònh vaø kieåm tra baøi cuõ. Kieåm tra 15 phuùt Vaän ñoäng laø gì? Caùc hình thöùc vaän ñoäng cô baûn. Ví duï. Taïi sao noùi vaän ñoäng laø phöông thöùc toàn taïi cuûa theá giôùi vaät chaát? Ñaùp aùn- thang ñieåm: - Vaän ñoäng laø gì? 1ñ - Caùc hình thöùc vaän ñoäng cô baûn. Ví duï töøng vaän ñoäng 5 ñ - Taïi sao noùi vaän ñoäng laø phöông thöùc toàn taïi cuûa theá giôùi vaät chaát? 4 ñ Thoáng keâ keát quaû LÔÙP SÓ SOÁ TREÂN TB TYÛ LEÄ DÖÔÙI TB TYÛ LEÄ 10A1 10B4 10B5 2. Giôùi thieäu baøi môùi : Moïi söï vaät, hieän töôïng coù vaän ñoäng thì môùi toàn taïi . Vaäy nhöõng vaän ñoäng naøo môùi ñöôïc xem laø phaùt trieån? 3. Hoaït ñoäng daïy hoïc. Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän 2 . Theá giôùi vaät chaát luoân phaùt * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm phaùt trieån vaø trieån a. Phaù t trieå n laø gì ? khuynh höôùng phaùt trieån ? Laø bao goàm nhöõng vaän ñoäng theo Laéng nghe tích cöïc, hôïp taùc chieàu höôùng tieán leân töø thaáp ñeán cao, * Caùch tieán haønh : - GV : Cho hoïc sinh thaûo luaän nhöõng vaän ñoäng sau tònh tieán nhö theá naøo? + Gioù baõo -> laøm ñoå caây + B taäp theå duïc . + Con taèm -> nhoäng -> ngaøi -> tröùng -> con taèm + Naáu nöôùc -> boác hôi -> ngöng tuï -> nöôùc. Hoïc sinh ñöa ra yù kieán ->Gv keát luaän : nhöõng vaän ñoäng naøo tieán leân ñöôïc goïi laø phaùt trieån. Phaùt trieån laø gì? TL : SGK - GV : Khuynh höôùng phaùt trieån cuûa söï vaät hieän töôïng dieãn ra nhö theá naøo? TL : SGK * Keát luaän : Khuynh höôùng phaùt trieån cuûa söï vaät hieän töôïng : caùi môùi ra ñôøi thay theá caùi cuõ, caùi tieán boä ra ñôøi thay theá caùi laïc haäu. Baøi hoïc : Khi xem xeùt moät söï vaät, hieän töôïng, hoaëc ñaùnh giaù moät con ngöôøi , caàn phaùt hieän ra nhöõng neùt môùi, uûng hoä caùi tieán boä, traùnh moïi thaùi ñoä thaønh kieán, baûo thuû. VD: Thaáy ñöôïc söï phaán ñaáu tieán boä cuûa caùc tuø nhaân, haèng naêm, Nhaø nöôùc ñaõ ñaëc xaù tha toäi cho haøng ngaøn ngöôøi. töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp, töø chöa hoaøn thieän ñeán hoaøn thieän, caùi môùi ra ñôøi thay theá caùi cuõ, caùi tieán boä ra ñôøi thay theá caùi laïc haäu. b. Phaù t trieå n laø khuynh höôù n g chung taá t yeá u cuû a söï vaä t hieä n töôï n g. Phaùt trieån laø khuynh höôùng chung cuûa quaù trình vaän ñoäng cuûa söï vaät hieän töôïng trong theá giôùi khaùch quan Khuynh höôùng taát yeáu cuûa quaù trình ñoù laø caùi môùi ra ñôøi thay theá caùi cuõ, caùi tieán boä ra ñôøi thay theá caùi laïc haäu. 4 . Cuûng coá : Phaùt trieån laø gì ? Quan nieäm vaän ñoäng vaø hình thöùc vaän ñoäng gì ñöôïc theå hieän nhö theá naøo qua ñoaïn thô: Xöa yeâu queâ höông vì coù chim, coù böôùm Coù nhöõng ngaøy troán hoïc bò ñoøn roi Nay yeâu queâ höông vì trong töøng naém ñaát Coù moät phaàn xöông thòt cuûa em toâi. ( Queâ Höông – Giang Nam) 5 . Daën doø : Hoïc sinh veà hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi 4 . 6. Ruùt kinh nghieäm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn 5 Tieát 5 Ngaøy soaïn : 16/9/2013 Ngaøy giaûng : 17/9/2013 Baøi 4: NGUOÀ N GOÁ C VAÄ N ÑOÄ N G PHAÙ T TRIEÅ N CUÛ A SÖÏ VAÄ T VAØ HIEÄ N TÖÔÏ N G < tieát 1> I . MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Giuùp cho Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm maâu thuaãn, söï thoáng nhaát, ñaáu tranh giöõa caùc maët ñoái laäp trong moät söï vaät, hieän töôïng. 2 . Kyõ naêng : a. Kó naêng baøi hoïc . Bieát phaân tích maâu thuaãn trong moät söï vaät hieän töôïng vaø giaûi quyeát maâu thuaãn -> caùc maâu thuaãn coù lieân quan. b. Kó naêng soáng. Reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng hôïp taùc, kyõ naêng thu thaäp xöû lyù thoâng tin … 3 . Thaùi ñoä : Coù yù thöùc tìm hieåu, tham gia giai quyeát nhöõng maâu thuaãn trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy. II . PHÖÔNG PHAÙP, KYÕ THUAÄT DAÏY HOÏC Thaûo Luaän, Vaán Ñaùp, Neâu vaán ñeà . III . PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC SGK,SGV IV . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 . Oån ñònh vaø kieåm tra baøi cuõ. Caâu 1 . Phaùt trieån laø gì? Neâu 2 ví duï veà phaùt trieån. 2 . Giôùi thieäu baøi môùi : Moïi söï vaät hieän töôïng luoân vaän ñoäng, phaùt trieån. Vaäy nguoàn goác vaän ñoäng vaø phaùt trieån laø gì? 3. Hoaït ñoäng daïy hoïc. Hoaï t ñoä n g cuû a thaà y vaø troø Noä i dung baø i hoï c Hoaït ñoäng 1: Thuyeát trình 1. Theá naøo laø maâu thuaãn a . Khaù i nieä m maâ u thuaã n * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm maâu thuaãn . Laø moäi chænh theå trong ñoù caùc Laéng nghe tích cöïc maë t ñoái laäp vöøa thoáng nhaát vöøa ñaáu * Caùch tieán haønh : - GV : Trích nhöõng quan ñieåm veà nguoàn goác vaän tranh vôùi nhau ñoâng, phaùt trieån cuûa söï vaät hieän töôïng : Niutôn : nguoàn goác vaän ñoâng, phaùt trieån cuûa söï vaät hieän töôïng laø nhôø cuù huyùch cuûa thöôïng ñeá . Phôbaùch: Laø do söùc maïnh beân trong cuûa baûn thaân noù, khoâng caàn ñeán moät söï thuùc ñaåy naøo töø beân ngoaøi. Tuy nhieân haïn cheá khoâng giaûi thích ñöôïc söùc maïnh beân trong laø caùi gì? - GV : Ñöa ra ví duï caâu chuyeän vui : ngöôøi thôï reøn, khi ñuùc ñöôïc chieác khieân oâng ta mang ra chôï baùn vôùi lôøi rao “ ñaây laø chieác khieân toát nhaát, khoâng coù caùi gì ñaâm thuûng”. OÂng laïi reøn tieáp caùi göôm vaø cuõng mang ra chôï baùn vôùi lôøi rao “ caùi göôm naøy ñaâm caùi gì cuõng thuûng”.Em coù nhaän xeùt gì veà lôøi rao cuûa oâng thôï reøn ? TL : Lôøi rao ñaày maâu thuaãn ? - GV : Maâu thuaãn laø gì? * Keát luaän : Laø moät chænh theå trong ñoù caùc maët ñoái laäp vöøa thoáng nhaát vöøa ñaáu tranh vôùi nhau Hoaït ñoäng 2 : Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu theá naøo maët ñoái laäp cuûa maâu thuaãn ? Reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng hôïp taùc * Caùch tieán haønh : - GV : Cho Hoïc sinh neâu maët ñoái laäp cuûa maâu thuaãn laø gì ? - GV : Cho hoïc sinh laáy ví duï veà caùc caëp ñoái laäp nhau? VD : trong – ngoaøi, ñen – traéng , ñoàng hoùa – dò hoùa, di truyeàn – bieán dò, leân - xuoáng, xaáu - toát …ñaâu laø maâu thuaãn trong moät söï vaät hieän töôïng ? Gv nhaän xeùt sau khi hoïc sinh traû lôøi. * Keát luaän : Laø nhöõng khuynh höôùng, tính chaát, ñaëc ñieåm maø trong quaù trình vaän ñoäng caùc söï vaät, hieän töôïng phaùt trieån theo chieàu höôùng traùi ngöôïc nhau Hoaït ñoäng 3: Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu söï thoáng nhaát giöõa caùc maët ñoái laäp cuûa maâu thuaãn . Reøn luyeän kyõ naêng trình baøy, theå heän söï töï tin * Caùch tieán haønh : - GV : Söï thoáng nhaát giöõa 2 maët ñoái laäp cuûa maâu thuaãn theå hieän nhö theá naøo? - GV : Cho hoïc sinh laáy ví duï sau ñoù phaân tích söï gaén boù giöõa 2 maët ñoái laäp ? GV nhaän xeùt, keát luaän. * Keát luaän : Hai maët ñoái laäp lieân heä gaén boù vôùi nhau laøm tieàn ñeà toàn taïi cho nhau . Hoaït ñoäng 4: Vaán ñaùp * Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu söï ñaáu tranh giöõa caùc maët ñoái laäp cuûa maâu thuaãn . Reøn luyeän kyõ naêng trình baøy, theå hieän söï töï tin * Caùch tieán haønh : - GV : Taïi sao hai maët ñoái laäp laïi coù söï ñaáu tranh laãn nhau? - GV : Cho hoïc sinh laáy ví duï sau ñoù phaân tích söï ñaáu tranh giöõa 2 maët ñoái laäp ? GV nhaän xeùt, keát luaän. * Keát luaän : b . Maë t ñoá i laä p cuû a maâ u thuaã n Laø nhöõng khuynh höôùng, tính chaát, ñaëc ñieåm maø trong quaù trình vaän ñoäng caùc söï vaät, hieän töôïng phaùt trieån theo chieàu höôùng traùi ngöôïc nhau laä p c. Söï thoá n g nhaá t giöõ a caù c maë t ñoá i Trong moãi maâu thuaãn,hai maët ñoái laäp lieân heä gaén boù vôùi nhau laøm tieàn ñeà toàn taïi cho nhau laä p c. Söï ñaá u tranh giöõ a caù c maë t ñoá i Trong moãi maâu thuaãn, söï thoáng nhaát cuûa caùc maët ñoái laäp khoâng taùch rôøi söï ñaáu tranh giöõa chuùng. Vì raèng, caùc maët ñoái laäp cuøng toàn taïi beân nhau, vaän ñoäng vaø phaùt trieån theo chieàu höôùng traùi ngöôïc nhau neân chuùng luoân taùc ñoäng, baøi trö,ø gaït boû nhau. Caùc maët ñoái laäp cuøng toàn taïi beân nhau, vaän ñoäng vaø phaùt trieån theo chieàu höôùng traùi ngöôïc nhau neân chuùng luoân taùc ñoäng, baøi trö,ø gaït boû nhau. 4 . Cuûng coá : Maâu thuaãn laø gì? Theá naøo laø maët ñoái laäp cuûa maâu thuaãn ? laáy ví duï ? 5 . Daën doø : Hoïc sinh veà hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc phaàn coøn laïi cuûa baøi . 6. Ruùt kinh nghieäm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn 6
- Xem thêm -