Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 4

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

* Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * kÜ thuËt ®iÖn tö PhÇn 1 TiÕt1: Bµi 1 VAI TROØ VAØ TRIEÅN VOÏNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA NGAØNH KYÕ THUAÄT ÑIEÄN TÖÛ TRONG SAÛN XUAÁT VAØ ÑÔØI SOÁNG Ngµy so¹n : 8/8/2010 Ngµy d¹y : A1: .................................... A2: .................................... A3: .................................... A4: .................................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: -Bieát ñöôïc vai troø vaø trieån voïng phaùt trieån cuûa ngaønh kyõ thuaät ñieän töû ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. 2- KÜ n¨ng: -Từ kiến thức bài khóa, học sinh có thể tự kể ra những ứng dụng trong sản xuất và đời sống của ngành kĩ thuật điện tử. Đặc biệt các vật dụng điện tử trong gia đình, địa phương . 3- Th¸i ®é: - Học sinh tự nhận thấy vai trò và triển vọng của ngành điện tử , từ đó có thể định hướng được nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. II- §å dïng: - Hình aûnh, vaät maãu veà caùc thieát bò ñieän töû daân dụng iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- æn ®Þnh líp: 2- Giíi thiÖu bµi míi: -Giáo viên có thể cho HS tường thuật lại đoạn phim quãng cáo trên tivi về mạng điện thoại Vinaphone. Từ đó nói lên sự phát triển của thông tin liên lạc và khẳng định tầm quan trọng của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống . 3- Bµi míi: Ho¹t ®éngcña GV&HS Néi dung kiÕn thøc - GV: Nhaán maïnh vai troø cuûa kyõ thuaät ñieän töû ñoái vôùi saûn xuaát HS: Chuù yù theo doõi GV: Y/C häc sinh lÊy VD vÒ øng dông cña nghµnh ®iÖn tö trong c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n GV: Gôïi yù vaø khuyeán khích hoïc sinh phaùt bieåu neâu ra nhöõng daãn chöùng ñeå khaúng ñònh vai troø cuûa kyõ thuaät ñieän töû. HS: Ñöa ra ví duï GV: Nhaán maïnh vai troø cuûa kyõ thuaät ñieän töû laø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. H§1 - Giôùi thieäu vai troø cuûa kyõ thuaät ñieän töû trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng. + Môc tiªu * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * -Bieát ñöôïc vai troø cuûa ngaønh kyõ thuaät ñieän töû ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng -Từ kiến thức bài khóa, học sinh có thể tự kể ra những ứng d ụng trong s ản xu ất và đời s ống của ngành kĩ thuật điện tử. Đặc biệt các vật dụng điện tử trong gia đình, địa phương . + §å dïng - Hình aûnh, vaät maãu veà caùc thieát bò ñieän töû daân dụng + TiÕn hµnh H§2 - Tìm hieåu veà trieån voïng cuûa ngaønh kyõ thuaät ñieän töû.I. Vai troø cuûa ngaønh ñieän töû trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng: + Môc tiªu -Bieát ñöôïc trieån voïng phaùt trieån cuûa ngaønh kyõ thuaät ñieän töû. + TiÕn hµnh 1. Ñoái vôùi saûn xuaát: Ñieàu khieån vaø töï ñoäng hoaù caùc quaù trình saûn xuaát, laøm xuaát hieän nhieàu coâng ngheä môùi, laøm taêng naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm. + Veà ngaân haøng: thöông maïi ñieän töû maùy ATM,… + Veà giao thoâng: ñeøn giao thoâng, daãn ñöôøng haøng khoâng,… 2. Ñoái vôùi ñôøi soáng: Kyõ thuaät ñieän töû coù vai troø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng con ngöôøi Trong caùc ngaønh: thuyû saûn, y teá, thöông maïi,… GV: Neâu ra nhöõng daãn chöùng cuï theå vaø laàn löôït theo thôøi gian cuûa ngaønh ñieän töû . GV: Gôïi yù vaø khuyeán khích hoïc sinh neâu ra nhöõng daãn chöùng cuï theå HS: Traû lôøi theo gôïi yù cuûa giaùo vieân H§3 - Toång keát ñaùnh giaùII. Trieån voïng cuûa ngaønh kyõ thuaät ñieän töû: - GV : + Haõy neâu öùng duïng cuï theå cuûa kyõ thuaät ñieän töû trong saûn xuaát maø em bieát ? Lieân heä vôùi ñòa phương mình. + Neâu caùc öùng duïng cuï theå cuûa ngaønh ñieän töû trong ñôøi soáng maø em bieát? Lieân heä vôùi gia ñình mình. - Daën doø hoïc sinh : ñoïc tröôùc baøi 2 - Kyõ thuaät ñieän töû ñaõ vaø ñang phaùt trieån maïnh meõ. - Trong töông lai, kyõ thuaät ñieän töû ñoùng vai * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * troø laø “boä naõo” cho thieát bò vaø caùc quaù trình saûn xuaát, ñaûm nhieäm caùc vai troø maø con ngöôøi khoâng laøm ñöôïc, thu nhoû khoái löôïng theå tích. -----********** **********----- TiÕt2: Ch¬ng1 linh kiÖn ®iÖn tö Bµi 2 ®iÖn trë - tô ®iÖn - cuén c¶m Ngµy so¹n : 14/8/2010 Ngµy d¹y : A1: .................................... A2: .................................... A3: .................................... A4: .................................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö c¬ b¶n:R-L-C 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i kinh kiÖn:®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m. 3- Th¸i ®é: - Yªu thÝch c¸c nghÒ trong ngµnh kÜ thuËt ®iÖn tö. II- §å dïng: - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2; 2-4; 2-7 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i. iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- æn ®Þnh líp: 2- KiÓm tra bµi cò C©u hái: Nªu vai trß cña KT§T ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ? Nªu øng dông cô thÓ cña KT§T ®îc dïng trong gia ®×nh em ? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éngcña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 : T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña R - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc ®iÖn trë + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë + TiÕn hµnh I- §iÖn trë (R): - GV: Dïng vËt mÉu ®èi chiÕu víi tranh vÏ kÝ hiÖu 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc c¸c ®iÖn trë. - CÊu t¹o:Dïng d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë suÊt cao, hoÆc bét than phun lªn lâi sø. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) U - Dïng ®Þnh luËt «m: I = ; P=R.I2 ®Ó m« t¶ - Ph©n lo¹i: R + C«ng suÊt:C«ng suÊt nhá,lín. c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng dông cña ®iÖn trë + TrÞ sè:Cè ®Þnh, biÕn ®æi. trong m¹ch. + §¹i lîng vËt lÝ: * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * - HS: quan s¸t hÝnh vÏ 2.1 vµ vËt mÉu ®Ó nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®iÖn trë. - GV: Y/C häc sinh nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o, c«ng suÊt ®Þnh møc cña R Híng dÉn häc sinh ®äc trÞ sè ®iÖn trë H§2 : T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña C - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc tô ®iÖn + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-4 sgk. - VËt mÉu: tô ®iÖn + TiÕn hµnh - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ 2.3 ®Ó cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc tô ®iÖn. - Dïng c«ng thøc: Xc = 1 2FC ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông. - HS: Quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ ®Ó nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i tô ®iÖn. - GV: Y/C häc sinh nh¾c l¹i ®¬n vÞ ®o, ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña C H§3 : T×m hiÓu vÒ cuén c¶m L + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña L - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc cuén c¶m + §å dïng - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-7 sgk. - VËt mÉu: cuén c¶m + TiÕn hµnh - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ h×nh 2.5 ®Ó giíi thiÖu cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m. - Dïng c«ng thøc: XL = 2  FL ®Ó gi¶i thÝch c«ng thøc cña cuén c¶m. . §iÖn trë nhiÖt: HÖ sè nhiÖt d¬ng: toc   R  HÖ sè nhiÖt ©m :toc   R  - §iÖn trë biÕn ®æi theo ®iÖn ¸p: U   R  - C«ng dông: 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®iÖn trë: a- TrÞ sè ®iÖn trë (R): - §¬n vÞ ®o:  1M  =103k  =106  b- C«ng suÊt ®Þnh møc: + Lµ c«ng suÊt tiªu hao trªn ®iÖn trë mµ nã cã thÓ chÞu ®ùng ®c trong thêi gian dµi, kh«ng bÞ qu¸ nãng hoÆc bÞ ch¸y, ®øt. + §¬n vÞ : o¸t (W) II- Tô ®iÖn: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - CÊu t¹o: Gåm 2 hay nhiÒu vËt dÉn ng¨n c¸ch nhau b»ng líp ®iÖn m«i. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Ph©n lo¹i: Tô giÊy,tô mi ca,tô dÇu,tô hãa... - C«ng dông: Ng¨n c¸ch dßng ®iÖn 1 chiÒu vµ cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua,läc nguån,läc sãng. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn dung: (C) - §¬n vÞ: F 1F=106  F=109nF=1012pF. b- §iÖn ¸p ®Þnh møc: (U®m) - Khi m¾c tô hãa vµo m¹ch ®iÖn ph¶i ®Æt cho ®óng chiÒu ®iÖn ¸p. III- Cuén c¶m: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - CÊu t¹o: Dïng ®©y dÉn ®iÖn quÊn thµnh - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Ph©n lo¹i: Cao tÇn,trung tÇn,©m tÇn. - C«ng dông: Dïng dÉn dßng ®iÖn 1 chiÒu, chÆn dßng ®iÖn cao tÇn. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn c¶m: (L) - §¬n vÞ: H 1H=103mH=106  H. b- HÖ sè phÈm chÊt: 2FL Q= r H§4 : Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk. - Y/C häc sinh vÒ ®äc tríc bµi thùc hµnh. * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * -----********** **********----- TiÕt3: Bµi 3 Thùc hµnh c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m Ngµy so¹n : 21/8/2010 Ngµy d¹y : A1: .................................... A2: .................................... A3: .................................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn biÕt h×nh d¹ng,th«ng sè cña c¸c linh kiÖn. 2- KÜ n¨ng: - §äc vµ ®o ®îc c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn. - Sö dông thµnh th¹o ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn. II- §å dïng: - Dông cô, vËt liÖu cho mçi nhãm hs. + §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. + C¸c lo¹i ®iÖn trë: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i tô ®iÖn: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i cuén c¶m: 10 chiÕc. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: A4: .................................... * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * 1- æn ®Þnh líp: 2- KiÓm tra bµi cò: Nªu kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,sè liÖu kÜ thuËt vµ t¸c dông cña ®iÖn trë trong m¹ch ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1 : Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,®äc vµ ®o ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. - Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn. - Bíc 2: Chän ra 5 ®iÖn trë mµu lËn lît lÊy ra tõng ®iÖn trë ®Ó ®äc trÞ sè vµ ®o b»ng ®ång hå råi ghi vµo b¶ng sè 01. - Bíc 3: Chän ra 3 lo¹i cuén c¶m kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm lâi vµ c¸ch quÊn d©y råi ®iÒn vµo b¶ng 02. - Bíc 4: Chän ra 1 tô ®iÖn cã cùc tÝnh vµ 1 tô ®iÖn kh«ng cã cùc tÝnh ®Ó ghi ra c¸c sè liÖu kÜ thuËt råi ®iÒn vµo b¶ng 03. c- Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho c¸c nhãm hs: Theo nh ®· chuÈn bÞ H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña hs 1- Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn: Quan s¸t h×nh d¹ng c¸c linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt vµ ph© lo¹i ra c¸c linh kiÖn: ®iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. 2- §äc vµ ®o trÞ sè cña ®iÖn trë mµu. - C¸ch ®äc c¸c ®iÖn trë mµu. - C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - §o trÞ sè ®iÖn trë. - Ghi trÞ sè vµo b¶ng 01. 3- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m: Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm lâi. Ghi vµo b¶ng 02. 4- Ph©n lo¹i,c¸ch ®äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt ghi trªn tô ®iÖn: Ho¹t ®éng cña GV - Theo dái, híng dÉn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña hs. - Híng dÉn hs c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - Quan s¸t híng dÉn c¸ch ®äc ®iÖn trë cña hs. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung vÒ qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Thu dän vËt liÖu,dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - VÒ nhµ ®äc tríc bµi 4 sgk. -----********** **********----- * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * Ngµy so¹n : 27/8/2010 Ngµy d¹y : TiÕt 4: linh kiÖn b¸n dÉn vµ ic A1: .................................... A2: .................................... A3: .................................... A4: .................................... I - Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña mét sè linh kiÖn b¸n dÉn vµ IC. - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ tri ac. 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ®äc ®îc c¸c kÝ hiÖu trªn c¸c linh kiÖn. 3- Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp. II - §å dïng: - Tranh vÏ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Mét sè linh kiÖn mÉu: §i èt c¸c lo¹i,tranzito,Tirixto,Triac,®iac,IC. III - TiÕn tr×nh thùc hiÖn bµi d¹y 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Néi dung: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1 - T×m hiÓu vÒ ®ièt vµ tranzito: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña ®ièt vµ tranzito + §å dïng - H×nh 4.1, 4.2, 4.3 phãng to vµ linh kiÖn: ®ièt vµ tranzito + TiÕn hµnh I- §i èt b¸n dÉn: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.1 - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 1 tiÕp gi¸p N-P ? HS quan s¸t h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña ®ièt. vá b»ng thñy tinh,nhùa,kim lo¹i.Cã 2 ®iÖn cùc: anèt (A) vµ katèt ? §ièt cã cÊu t¹o ntn ? (k). ? Cã mÊy lo¹i ®ièt ? + §ièt tiÕp ®iÓm: t¸ch sãng,trén tÇn. + §ièt tiÕp mÆt: ChØnh lu. + §ièt æn ¸p (zªne): æn ¸p. - GV: Dö dông tranh vÏ h×nh 4.2, 4.3 vµ vËt II- Tranzito: mÉu cho hs quan s¸t. - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 2 tiÕp gi¸p P-N vá bäc nhùa,kim lo¹i.Cã 3 ?HS cho biÕt Tranzito kh¸c ®ièt ntn ? ®iÖn cùc: E,B,C. - Cã 2 lo¹i: P-N-P vµ N-P-N - Dïng kuÕch ®¹i tÝnh hiÖu,t¸ch sãng, t¹o xung. H§2- T×m hiÓu vÒ Tirixto: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu cña tirixto - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto + §å dïng - H×nh 4.4 phãng to vµ linh kiÖn: tirixto + TiÕn hµnh III- Tirixto:(§ièt chØnh lu cã ®iÒu khiÓn) -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.3 sgk ®Ó 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: gi¶ng gi¶i. - Cã 3 tiÕp gi¸p P-N,vá b»ng nhùa,kim lo¹i. cã 3 ®iÖn cùc (A), -HS quan s¸t vµ cho biÕt: (K),®/kh (G) ? Tirixto kh¸c tranzito vÒ cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu - Dïng trong m¹ch chØnh lu cã ®/kh. ntn ? 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: -NhËn d¹ng 1 sè lo¹i Tirixto. - UGK  0, UAK >0  Tirixto kh«ng dÉn -GV: Dïng s¬ ®å gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc - U > 0, U >0  Tirixto dÉn ®iÖn. GK AK cña Tirixto. - §i tõ A ®Õn Kvµ ngõng khi UAK= 0 - C¸c sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UGK. * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * H§3- T×m hiÓu vÒ triac vµ ®iac: + Môc tiªu - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu cña triac vµ ®iac - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac + §å dïng - Linh kiÖn: triac vµ ®iac + TiÕn hµnh -GV: Sö dông tranh vÏ H 4.6 sgk gi¶i thÝch cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu. -HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph©n biÖt gi÷a triac vµ ®iac. -GV: Gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac H§4- Giíi thiÖu quang ®iÖn tö vµ IC + Môc tiªu - BiÕt ®îc c«ng dông cña quang ®iÖn tö vµ IC + §å dïng - Linh kiÖn: IC + TiÕn hµnh -GV: LÊy mét sè vÝ dô vÒ quang ®iÖn tö lµm c¸c bé c¶m biÕn trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng. IV- Triac vµ §iac: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 5 líp tiÕp gi¸p P-N. + Triac: 3 ®iÖn cùc: A1, A2, G. + §iac: 2 ®iÖn cùc: A1, A2, - Dïng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: * Triac: - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ ©m so víi A1  Triac më A1(A), A2 (K) dßng ®i tõ A1  A2 - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ d¬ng so víi A1 th× Triac më. A2(A), A1 (K) dßng ®i tõ A2  A1  Triac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn theo 2 chiÌu  G ®/khiÓn lóc më. * §iac: - KÝch më b»ng c¸ch n©ng cao ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc. - Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UG V- Quang ®iÖn tö: - Lµ linh kiÖn ®/tö cã th«ng sè thay ®æi theo ®é chiÕu s¸ng.Dïng trong c¸c m¹ch ®/k b»ng ¸nh s¸ng. VI- Vi ®iÖn tö IC: - IC tuyÕn tÝnh. - IC l« gÝc. Khi sö dông cÇn tra cøu sæ tay H§5- §¸nh gi¸ tæng kÕt: - N¾m ch¾c cÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt cña Tirixto. - CÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac. - Ph©n biÖt ®îc gi÷a Tirixto vµ triac. - NhËn xÐt quµ tr×nh häc tËp cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - ChuÈn bÞ dông cô,vËt liÖu vµ mÉu b¸o c¸o ë bµi 5 sgk. -----********** **********----- Ngµy so¹n : 30/8/2010 Ngµy d¹y : A1: .................................... TiÕt5: Thùc hµnh ®ièt - tirixto - triac A2: .................................... A3: .................................... A4: .................................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i linh kiÖn: §ièt,Tirixto,triac. - BiÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh cùc A,K vµ x¸c ®Þnh tèt xÊu. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * II- §å dïng: Dông cô vËt liÖu cho mét nhãm hs. - §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. - §ièt c¸c lo¹i: Tèt vµ xÊu. - Tirixto, Triac. III- TiÕn tr×nh bµi thùc hµnh: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra 15 phót: So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ Triac ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu. a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,biÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn: §ièt,Tirixto,Triac. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: - Bíc 1: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn. - Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. - Bíc 3: §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn. c- Chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS: -Theo chuÈn bÞ nh trªn H§2 : Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn: - Quan s¸t h×nh d¹ng,cÊu t¹o bªn ngoµi cña c¸c linh kiÖn ®Ó chän ra c¸c lo¹i ®ièt,triac, Tirixto. - Dïng ®ång hå ®o ®Ó ph©n biÖt gi÷a Tirixto vµ Triac. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Qua s¸t GV híng dÉn c¸h sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vµ lµm mÉu. - Thùc hµnh c¸c thao t¸c vÒ c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå ®o (v¹n n¨ng) vµ lµm mÉu. 3- §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn të ngîc cña c¸c linh kiÖn: - §ièt: Theo s¬ ®å h×nh 5.1 sgk vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 01. - Tirixto: + UGK= 0: S¬ ®å 5.2 (a). + UGK> 0: S¬ ®å 5.2 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 02 vµ cho nhËn xÐt vÒ chÊt lîng. - Triac: + UG= 0 (®Ó hë) S¬ ®å 5.3 (a). + UG 0 (G nèi víi A2) 5.3 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 03. + NhËn xÐt vÒ chÊt lîng. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ g¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khi hs gÆp khã kh¨n hoÆc yªu cÇu. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß hs chuÈn bÞ c¸c linh kiÖn ®Ó thùc hµnh vµ ®äc tríc bµi 6 sgk. -----********** **********----- * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * Ngµy so¹n : 2/9/2010 Ngµy d¹y : A1: .................................... TiÕt 6: Thùc hµnh tranzito A2: .................................... A3: .................................... A4: .................................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i Tran zi to P-N-P, N-P-N cao tÇn, ©m tÇn, c«ng suÊt nhá, c«ng suÊt lín. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë ngîc, thuËn gi÷a c¸c ch©n cña tranzito. - Ph©n biÖy lo¹i PNP, NPN. Tèt, xÊu vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®iÖn cùc cña tranzito. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- §å dïng - §ång hå v¹n n¨ng: 1c¸i 1nhãm. - Tranzito c¸c lo¹i: NPN, PNP. - HS nghiªn cøu c¸ch ®o, kiÓm tra tranzito vµ chuÈ bÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh theo mÉu sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Nªu cÊu t¹o, c«ng dông, ph©n lo¹i cña Tranzito? 3- Néi dung thùc hµnh: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung H§1- Híng dÉn ban ®Çu + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu néi dung vµ qui tr×nh thùc I/ Néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: hµnh a- Môc tiªu cña bµi häc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito. b- Néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c tranzito NPN, PNP. - Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. Bíc 3: X¸c ®Þnh lo¹i vµ chÊt lîng tranzito. H§2 - Thùc hµnh + Môc tiªu: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito + Dông cô: §ång hå v¹n n¨ng, tranzito + TiÕn hµnh * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * II/ Thùc hµnh 1/ Quan s¸t, nhËn biÕtvµ ph©n lo¹i tranzito PNP, NPN: - Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o bªn ngoµi. - Quan s¸t c¸c ®iÖn cùc. 2/ ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - §o ®iÖn trë thang x100. - ChËp que ®o chØnh vÒ vÞ trÝ 0. 3/ X¸c ®Þnh lo¹i,chÊt lîng cña T: - §o ®iÖn trë ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i. - X¸c ®Þnh chÊt lîng theo h×nh 6.1; 6.2. - Ghi trÞ sè ®iÖn trë. - Rót ra kÕt luËn. - §iÒn c¸c th«ng sè vµ kÕt luËn vµo mÉu b¸o c¸o. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå v¹n n¨ng kÕ,vµ lµm mÉu. - Híng dÉn,quan s¸t hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - ChØ can thiÖp khi hs gÆp khã kh¨n,th¾c m¾c. Híng dÉn hs ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - §¹i diÖn nhãm hs lªn tr×nh b¸y kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt. - HS thu dän ph¬ng tiÖn, dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 7 sgk. -----********** **********----- Ch¬ng2 mét sè m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n TiÕt 7: kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö chØnh lu vµ nguån mét chiÒu Ngµy so¹n :4/9/2010 Ngµy d¹y : * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * A1: .................................... A2: .................................... A3: .................................... A4: .................................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - HiÓu ®îc chøc n¨ng, nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch chØnh lu, m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp, yªu thÝch bµi häc. II- §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: + Môc tiªu: - Ph¸t biÓu ®c KN vÒ m¹ch ®iÖn tö - Ph©n lo¹i ®c c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn tö + §å dïng - Tranh vÏ h×nh 7.1 sgk + TiÕn hµnh I- Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 1- Kh¸i niÖm: - GV: LÊy mét sè m¹ch trog thùc tÕ ®Ó giíi thiÖu kh¸i M¹ch ®iÖn tö lµ m¹ch ®iÖn m¾c phèi hîp gi÷a c¸c linh niÖm vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. kiÖn ®iÖn tö ®Ó thøc hiÖn 1 nhiÖm vô nµo ®ã. 2- Ph©n lo¹i: Theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - HS: Quan s¸t s¬ ®å h×nh 7-1 sgk ®Ó ph©n lo¹i m¹ch - M¹ch khuÕch ®¹i. ®iÖn tö. - M¹ch t¹o sãng h×nh sinh. - M¹ch t¹o xung. - M¹ch nguån chØnh lu, läc vµ æn ¸p. - Theo ph¬ng thøc gia c«ng, xö lÝ tÝn hiÖu. - M¹ch kÜ thuËt t¬ng tù. - M¹ch kÜ thuËt sè. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch chØnh lu: + Môc tiªu: - HiÓu ®îc chøc n¨ng, nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch chØnh lu, m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 sgk + TiÕn hµnh II- M¹ch chØnh lu vµ nguån mét chiÒu: 1- M¹ch chØnh lu: -KN: Dïng c¸c ®ièt ®Ó ®æi ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iÖn - GV: Sö dông tranh vÏ c¸c h×nh 7-2; 7-3; 7-4 sgk ®Ó mét chiÒu. giíi thiÖu c¸c m¹ch chØnh lu. + Cã nhiÒu c¸ch m¾c m¹ch chØnh lu: - M¹ch ®iÖn chØnh lu n÷a chu k×:(7.2) * Nguyªn lÝ: Nöa chu k× d¬ng, § ph©n cùc thuËn, cho - HS: Quan s¸t vµ cho biÕt ng lÝ lµm viÖc cña c¸c m¹ch. dßng ®iÖn qua nã, qua R vµ vÒ biÕn ¸p - Trong h×nh 7-3 nÕu m¾c c¶ hai ®ièt ngîc chiÒu th× sÏ Nöa chu k× ©m, § ph©n cùc nghÞch, kh«ng cã dßng ®iÖn ra sao ? ®i qua Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ chỉ cho dòng điện nửa chu kỳ dương đi qua * ¦u ®iÓm: cÊu t¹o m¹ch ®¬n gi¶n * Nhîc ®iÓm: HiÖu suÊt sö dông biÕn ¸p thÊp Dßng ®iÖn cã ®é nhÊp nh¸y cao - M¹ch chØnh lu hai n÷a chu kÝ (7.3) * M¹ch chØnh lu 2 ®ièt Nửa chu kỳ (+) dòng điện đi qua Đ1 qua R về giữa biến áp Nửa chu kỳ âm dòng điện đi từ + qua Đ2 qua R về giữa biến áp Như vậy dòng qua R là dòng một chiều ¦u ®iÓm: dßng ®iÖn t¬ng ®èi æn ®Þnh Nhîc ®iÓm: Cuén thø cÊp biÕn ¸p ph¶i cã 2 phÇn gièng nhau §ièt ph¶i chÞu ®iÖn ¸p ngîc cao * M¹ch chØnh lu cÇu (7.4) * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * Nửa chu kỳ + dòng diện đi qua Đ1 qua R qua Đ3 về Nửa chu kỳ - dòng điện đi từ + qua Đ2 qua R qua Đ4 về cực – Như vậy dòng điện qua R luôn đi từ trên xuống dưới nên điện áp ra là một chiều ¦u ®iÓm: Dßng ®iÖn t¬ng ®èi æn ®Þnh Kh«ng yªu cÇu linh kiÖn (®i«t vµ nguån) ®Æc biÖt Nhîc ®iÓm: CÊu t¹o phøc t¹p - H×nh 7-4 nÕu mét ®ièt nµo m¾c ngîc hoÆc bÞ ®¸nh thñng th× sao ? H§3- T×m hiÓu vÒ nguån mét chiÒu: + Môc tiªu: BiÕt ®c c¸c lo¹i m¹ch nguån trong thùc tÕ + §å dïng - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.6 sgk + TiÕn hµnh - GV: Dïng tranh vÏ h×nh 7-5; 7-6 ®Ó chØ ra c¸c khèi chøc n¨ng trong m¹ch nguån mét chiÒu. 2- Nguån mét chiÒu: a- S¬ ®å chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu: S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån h×ng 7-5 1. BiÕn ¸p nguån. 2. M¹ch chØnh lu. 3. M¹ch läc nguån. 4. M¹ch æn ¸p. 5. M¹ch b¶o vÖ. b- M¹ch nguån ®iÖn thùc tÕ: - BiÕn ¸p nguån: h¹ tõ 220V -> theo yªu cÇu cña t¶i - M¹ch chØnh lu: BiÕn dßng XC -> 1C - M¹ch läc nguån: san b»ng ®é gîn sãng - M¹ch æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu: æn ®Þnh ®iÖn ¸p kÜ thuËt sè - HS: Quan s¸t chØ ra ®îc dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch vµ d¹ng sãng minh häa ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÓm 1,2,3,4 trong m¹ch. H§4- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: ? Cã mÊy lo¹i m¹ch ®iÖn tö ? ? M¹ch chØnh lu gåm nh÷ng m¹ch nµo ? Ng lÝ lµm viÖc ? ? C¸c khèi chøc n¨ng cña nguån mét chiÒu ? M¹ch nguån trong thùc tÕ ? - NhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - DÆn dß: + Quan s¸t mét sè m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ. + §äc tríc bµi 8 sgk -----********** **********----- * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * TiÕt 8: m¹ch khuÕch ®¹i - m¹ch t¹o xung Ngµy so¹n : 17/09/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung ®¬n gi¶n. 2- KÜ n¨ng: §äc ®îc s¬ då vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung. 3- Th¸i ®é: Tu©n thñ theo ng lÝ lµm viÖc cña c¸c m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: ? S¬ ®å ng lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu ? C¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu ? 3- Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ m¹ch K§: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch K§ - §äc ®îc s¬ ®å vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch K§ + TiÕn hµnh I- M¹ch khuÕch ®¹i: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch k§: GV: NhÊn m¹nh ®©y lµ m¹ch ®iÖn rÊt c¬ b¶n,nã cã K§ tÝn hiÖu vÒ mÆt ®iÖn ¸p,dßng ®iÖn, c«ng suÊt. m¹ch trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. Cã thÓ dïng 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§: Tranzito rêi r¹c hoÆc dïng IC. a- Giíi thiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n vµ m¹ch k§ dïng GV sö dông tranh vÏ kÕt hîp vËt mÉu nh h×nh 8-1 sgk IC: ®Ó gi¶i thÝch kÝ hiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n. - IC k§ thuËt to¸n(OA): Cã hÖ sè k§ lín,cã hai ®Çu HS: Quan s¸t s¬ ®å ®Ó biÕt c¸c kÝ kiÖu. vµo vµ mét ®Çu ra. - KÝ hiÖu cña OA: + UVK: §Çu vµo kh«ng ®¶o (+) + UV§: §Çu vµo ®¶o (-) + Ura: §Çu ra. b- Ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA: GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-2 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i m¹ch - §Çu vµo kh«ng ®¶o nèi ®Êt (®iÓm chung cña m¹ch). K§ ®iÖn ¸p dïng OA. - TÝn hiÖu vµo qua R1 ®a vµo ®Çu ®¶o cña OA. - §iÖn ¸p ®Çu ra ngîc pha víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo vµ ®îc k§ lín lªn. Ura Rht - HSK§: K®= = Uvao R1  HSK§ do Rht Vµ R1 quyÕt ®Þnh. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch t¹o xung: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung - §äc ®îc s¬ ®å vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung + TiÕn hµnh II- M¹ch t¹o xung: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung: BiÕn ®æi n¨ng lîng cña dßng ®iÖn 1 chiÒu thµnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn cã h×nh d¹ng vµ tÇn sè theo yªu cÇu. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-3 sgk giíi thiÖu s¬ ®å m¹ch ®iÖn. HS: Quan s¸t vµ cho biÕt c¸c linh kiÖn bè trÝ trong m¹ch ? GV:Sö dông tranh vÏ h×nh 8-4 Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®a hµi tù dao ®éng. tù dao ®éng: a- S¬ ®å m¹ch ®iÖn: - T1,T2 : cïng lo¹i. - R1,R2,R3,R4. - C1,C2. b- Nguyªn lÝ lµm viÖc: - Khi ®ãng ®iÖn mét T th«ng vµ mét T t¾t,sau 1 thêi gian T ®ang th«ng l¹i t¾t,T ®ang t¾t l¹i th«ng (nhê qu¸ tr×nh phãng n¹p cña hai tô ®iÖn) qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn theo chu k× ®Ó t¹o xung. - NÕu chän T1 gièng T2 ,R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C th× xung ®a hµi ®èi xøng víi ®é réng xung.  =0,7 Rc, Chu k× xung Tx=2  H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch k§ dïng OA. - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi,häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 9 sgk. -----********** **********----- TiÕt 9: thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n Ngµy so¹n : 20/09/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung vµ c¸c bíc cÇn thiÕt tiÕn hµnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. 3- Th¸i ®é: - Tu©n thñ theo nguyªn t¾c vµ c¸c bíc thiÕt kÕ. II- ®å dïng * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * - Mét b¶ng ®iÖn tö ®· l¾p s½n. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung? S¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch t¹o xung ®a hµi? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Ng/t¾c thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung khi thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh I- Nuyªn t¾c chung: GV: Muèn chÕ t¹o ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ngêi thiÕt kÕ - B¸m s¸t vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt kÕ. cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g× ? - M¹ch thiÕt kÕ ®¬n gi¶n,tin cËy. - ThuËn tiÖn khi l¾p ®Æt,vËn hµnh vµ söa ch÷a. - Ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - Linh kiÖn cã s¼n trªn thi trêng. H§2: C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn: + Môc tiªu: - BiÕt ®îc c¸c bíc cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. + TiÕn hµnh II- C¸c bíc thiÕt kÕ: 1- ThÕt kÕ m¹ch nguyªn lÝ: GV: Tr×nh bµy hai bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. - T×m hiÓu yªu cÇu cu¶ m¹ch thiÕt kÕ. - §a ra mét sè ph¬ng ¸n ®Ó thøc hiÖn. - Chän ph¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. Sö dông b¶ng m¹ch ®Ó chØ râ c¸ch bè trÝ c¸c linh kiÖn - TÝnh to¸n chän c¸c linh kiÖn hîp lÝ. vµ bè trÝ ®êng d©y ®iÖn trong m¹ch in. 2- ThiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p: - Bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn b¶ng m¹ch ®iÖn khoa häc vµ hîp lÝ. - VÏ ra ®êng d©y dÉn ®iÖn. - D©y dÉn kh«ng chång chÐo lªn nhau vµ ng¾n nhÊt. H§3: ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: + Môc tiªu: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. + TiÕn hµnh III- ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: GV: Giao nhiÖm vô thiÕt kÕ cho HS theo ®Çu bµi sgk Yªu cÇu thiÕt kÕ: §iÖn ¸p vµo 220v,50Hz. §iÖn ¸p ra mét chiÒu 12v,dßng ®iÖn t¶i 1A. - Giíi thiªu c¸c lo¹i s¬ ®å chØnh lu vµ chän s¬ ®å. 1 .Lùa chän s¬ ®å thiÕt kÕ. 2. S¬ ®å bé nguån (h×nh 9-1 sgk). - TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c linh kiÖn. 3. TÝnh to¸n vµ chän c¸c linh kiÖn trong m¹ch. * BiÕn ¸p: - C«ng suÊt bbiÕn ¸p: P= KP..Ut¶i .It¶i=1,3.12,1=15,6 w Kp: HÖ sè thêng chän = 1,3. - §iÖn ¸p vµo: U1=220v; f=50Hz. - §iÖn ¸p ra: U2=(Ut¶i+  U§ +  UBA)/ 2 =(12+3+ 0,72)/ 2 =11,15v U = 0,75v: Sôt ¸p trªn ®ièt.  D - Chän MBA cã: U1=220v; U2=9,2v; P®m=15,6w. * §ièt: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m) I®m= KI.It¶i/ 2 = 10.1/2 = 5A (KI: H sè) - §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn ®ièt (UN) UN= Ku.U2. 2 =1,8.9,2. 2 =14,3v. * Tô ®iÖn: §Ó läc tèt th× trÞ sè ®iÖn dung cµng lín cµng tèt vµ ph¶i chÞu ®îc ®iÖn ¸p cña m¹ch. C=1000  F, UN 25v H§4: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - Nguyªn t¾c chung vÒ thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö.C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch. - TÝnh to¸n,lùa chän c¸c linh kiÖn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch nguån mét chiÒu. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi 9 sgk. + §äc tríc néi dung bµi 10 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * -----********** **********----- TiÕt 10: Thùc hµnh m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu L¾p m¹ch nguån chØnh lu cÇu cã biÕn ¸p nguån vµ tô läc Ngµy so¹n : 3/10/2010 Ngµy d¹y : ............................... I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. - BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. 2- KÜ n¨ng: - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. - L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- §å DïNG - Dông cô vËt liÖu cho mçi nhãm HS: + 1 ®ång hå v¹n n¨ng. + 1 m¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s½n trªn b¶ng m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Tr×nh bµy c¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ vµ nhiÖm vô cña tõng khèi? 3- Néi dung thøc hµnh: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- Híng dÉn ban ®Çu + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh - GV giíi thiÖu môc tiªu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh Néi dung I/Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. PhÇn I: Bíc 1: Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thøc tÕ. Bíc 2: VÏ s¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch ®iÖn trªn. Bíc 3: CÊp ®iÖn cho m¹ch vµ ®o c¸c th«ng sè * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * PhÇn II: Bíc 1: KiÓm tra vµ ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt. Bíc 2: Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö vµ nèi thµnh m¹ch theo s¬ ®å ng/lÝ 9-1 sgk. Bíc 3: C¾m ®iÖn cho m¹ch lµm viÖc vµ ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu. - Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu H§2 - Thùc hµnh + Môc tiªu: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. + §å dïng - §ång hå v¹n n¨ng - M¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s¼n trªn b¶ng m¹ch. - BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. - L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 + TiÕn hµnh II/ Thùc hµnh - Híng dÉn hs quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn PhÇn I : m¹ch thùc tÕ. 1- Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ: - Quan s¸t h×nh d¹ng cña c¸c linh kiÖn - Sè lîng cña c¸c linh kiÖn. - Híng dÉn HS vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ. - C¸ch nèi gi÷a c¸c linh kiÖn víi nhau. 2- VÏ s¬ ®å ng/lÝ: VÏ s¬ ®å ng/lÝ trª c¬ së ®· qua s¸t m¹ch thøc tÕ. - Híng dÉn HS c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®o ®iÖn 3- CÊp ®iÖn cho m¹ch: ¸p xoay chiÒu,mét chiÒu vµ c¸ch ®äc trÞ sè Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ c¸c ®iÖn ¸p ë theo c¸c thang ®o. nh÷ng vÞ trÝ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. - Quan s¸t qu¸ tr×nh thøc hµnh cña HS vµ híng dÉn HS - §iÖn ¸p ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña BA nguån U1(xoay ghi kÕt qu¶ vµo mÉu thùc hµnh. chiÒu). - §iÖn ¸p hai ®Çu cuén thø cÊp U2 ~ - §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau mach läc U3- §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau æn ¸p U4II : - Híng dÉn HS c¸ch dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó kiÓm tra PhÇn 1KiÓm tra ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt: c¸c ®ièt. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra chÊt lîng cña c¸c ®ièt tèt hay xÊu. tra vµ ph©n biÖt c¸c ®iÖn cùc cña ®ièt: anèt, kat«t. - Giíi thiÖu vÒ bo m¹ch thö, c¸ch nèi d©y,l¾p m¹ch ®iÖn KiÓm 2Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö: trªn bo m¹ch thö. -Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh 9-1 sgk. - VÏ s¬ ®å m¹ch l¾p r¸p. - Nèi m¹ch theo s¬ ®å. - KiÓm tra m¹ch ®· l¾p cña tõng nhãm HS,nÕu l¾p 3- C¾m nguån vµ ®o ®iÖn ¸p: ®óng míi cho phÐp c¾m ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi cã tô läc. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi kh«ng cã tô läc. - Ghi kÕt qu¶ vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu. - CÊp nguån cho thiÕt bÞ nguån mét chiÒu vµ rót ra nhËn xÐt,kÕt luËn. * Chó ý: Nh¾c nhë HS vÒ an toµn ®iÖn. H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß HS chuÈn bÞ dông cô,c¸c linh kiÖn vµ ®äc tríc néi dung bµi 12. -----********** **********----- TiÕt 11: Thùc hµnh * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito Ngµy so¹n : 4/10/2010 Ngµy d¹y : .............................. I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi chu k× xung cho nhanh hay chËm. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ mäi qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m,kÑp,tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cò: Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung H§1: Híng dÉn ban ®Çu. + Môc tiªu: HS n¾m ®c môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hµnh + TiÕn hµnh I/Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh: - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. Bíc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng,quan s¸t - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. Bíc 2: C¾t nguån,m¾c song song 2tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1. Bíc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña bíc 2.§ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1,so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD LED. H§2: Thùc hµnh 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - Híng dÉn HS ®a nguån vµo ®óng vÞ trÝ vµ quan s¸t sè - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong lÇn s¸ng cña LED. kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn ghi kÕt qu¶. Híng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Híng dÉn HS thao t¸c c¸c bíc thay ®æi tô ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Chó ý an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. 3- C¾t nguån: - Bá mét tô ë bíc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: «n tËp ch¬ng 1 vµ 2 ®Ó tiÕt sau kiÓm tra mét tiÕt. * Giáo án công nghệ 12* Vũ Tuấn Anh * Trường THPT số 2 Bát Xát * -----********** **********----- TiÕt 12: Ngµy so¹n : 17/10/2010 Ngµy d¹y : ............................... kiÓm tra mét tiÕt I- Môc tiªu: - HiÓu ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c linh kiÖn vµ m¹ch ®iÖn tö. - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông vµ ng/lÝ lµm viÖc cña tõng linh kiÖn. - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh lµm bµi. II- NéI DUNG A. Líp 12A1: C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu cÇu? T¹i sao m¹ch chØnh lu cÇu l¹i ®îc dïng nhiÒu trong thùc tÕ ? C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA ? B. Líp 12A2 : C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh lu nöa chu k× ? T¹i sao m¹ch chØnh lu nöa chu k× l¹i Ýt ®îc dïng trong thùc tÕ ? C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA ? C. Líp 12A3 : C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o , kÝ hiÖu ,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña ®i«t b¸n dÉn ? C©u 2: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ , tr×nh bµy nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch chØnh h×nh tia? So s¸nh u, nhîc ®iÓm cña m¹ch chØnh lu h×nh tia vµ m¹ch chØnh lu cÇu C©u 3: Nªu chøc n¨ng vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng ? D. Líp 12A4 :
- Xem thêm -