Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 14

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ Tuaàn 1, tieát 1 NS:  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 CHÖÔNG I : LINH KIEÄN ÑIEÄN TÖÛ I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Bieát ñöôïc caáu taïo, kyù hieäu, soá lieäu kó thuaät vaø coâng duïng cuûa caùc linh kieän ñieän töû cô baûn nhö: Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm. - Nhaän bieát, phaân bieät caùc loaïi ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm - Vaän duïng coâng duïng cuûa caùc linh kieän ñieän töû ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng thöïc teá. 2. Kó naêng : - Nhaän bieát, phaân bieät caùc loaïi ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm - Vaän duïng coâng duïng cuûa caùc linh kieän ñieän töû ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng thöïc teá. 3. Thaùi ñoä : - Lieân heä thöïc teá, thaûo luaän tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Tranh veõ caùc hình 2-2;2-4;2-7 trong SGK; Vaät maãu veà ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm. 2. Hoïc sinh : Tham khaûo baøi môùi. Caùc linh kieän ñieän trôû caùc loaïi, tuï cuoän caûm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY NOÄI DUNG - Neâu vai troø cuûa kó thuaät ñieän töû ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng ? Baøi 2 : ÑIEÄN TRÔÛ - TUÏ ÑIEÄN CUOÄN CAÛM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi -OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp - Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi -Giôùi thieäu baøi môùi: Caùc thieát bò ñieän töû ñöôïc laép bôûi caùc linh kieän gì vaø caáu taïo caùc linh kieän ñoù ?! Hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu vaán ñeà naøy. GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 1 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù lôùp. - HS: ñöôïc goïi traû lôøi => HS khaùc nhaän xeùt - HS: Laéng nghe TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 HÑ2: Tìm hieåu veà ñieän trôû I. Ñieän trôû: 1. Coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi, kyù hieäu: H1: Coâng duïng cuûa ñieän trôû laø gì ? a) Coâng duïng: Haïn cheá hoaëc ñieàu chænh doøng ñieän vaø phaân chia ñieän aùp trong maïch ñieän. b) Caáu taïo: GV: Haõy xem thoâng tin muïc b. Baèng kim loaïi coù ñieän trôû suaát cao hoaëc H2: Ñieän trôû thöôøng ñöôïc caáu taïo baèng gì ? duøng boät than phun leân loõi söù. T1: Haïn cheá hoaëc ñieàu chænh doøng ñieän vaø phaân chia ñieän aùp trong maïch ñieän. HS: Xem thoâng tin muïc b. T2: Thöôøng duøng kim loaïi coù ñieän trôû suaát cao hoaëc duøng boät than phun leân loõi söù. GV: Haõy xem thoâng tin muïc c. c) Phaân loaïi: Theo : HS: Xem thoâng tin muïc b. H3: Theo coâng suaát coù loaïi naøo? + Coâng suaát: T3: CS nhoû, CS lôùn. H4: Theo trò soá coù loaïi naøo ? + Trò soá: H5: Khi ñaïi löôïng vaät lí taùc ñoäng leân ñieän trôû T4:Trò soá coá ñònh hoaëc bieán ñoåi. + Trò soá ñieän trôû thay ñoåi theo taùc ñoäng : trò soá noù thay ñoåi thì phaân loaïi theá naøo ? T5: Ñieän trôû nhieät : Heä soá döông , Heä d) Kí hieäu : SGK soá aâm -Ñieän trôû bieán ñoåi theo ñieän aùp. GV: Cho HS quan saùt caùc loaïi ñieän trôû thaät. 2. Caùc soá lieäu kó thuaät cuûa ñieän trôû: GV: Duøng baûng veõ hình 2.2 SGK giôùi thieäu kí - Quang ñieän trôû a) Trò soá ñieän trôû: HS: Quan saùt caùc loaïi ñieän trôû thaät. hieäu. + Cho bieát möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän cuûa HS: Ghi nhaän kí hieäu. H6: Trò soá ñieän trôû cho bieát gì ? ñieän trôû. + Ñôn vò: OÂm (  ) T6: Cho bieát möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän H7: Ñôn vò ñieän trôû laø gì ? + 1k  =103  cuûa ñieän trôû. + 1M  =106  T7: + Ñôn vò: OÂm (  ) b) Coâng suaát ñònh möùc: H8: Coâng suaát ñònh möùc laø gì ? Ñôn vò ño laø gì + 1k  =103  Laø coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû maø + 1M  =106  ? noù coù theå chòu ñöïng ñöôïc trong thôøi gian T8: Laø coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû daøi maø khoâng hoûng. maø noù coù theå chòu ñöïng ñöôïc trong thôøi Ñôn vò ño laø oaùt : W. GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 2 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 gian daøi maø khoâng hoûng. Ñôn vò ño laø oaùt : W. HÑ3 : Tìm hieåu veà tuï ñieän II. Tuï ñieän: 1. Coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi, kí hieäu: a) Coâng duïng: Ngaên caûn doøng ñieän 1 chieàu vaø cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua. b)Caáu taïo: Laø taäp hôïp cuûa hai hay nhieàu vaät daãn ngaên caùch bôûi lôùp ñieän moâi. c) Phaân loaïi: theo lôùp ñieän moâi d) Kí hieäu : SGK 2. Caùc soá lieäu kyû thuaät cuûa tuï ñieän: a) Trò soá ñieän dung: Cho bieát khaû naêng luyõ naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän khi coù ñieän aùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän. - Ñôn vò ño laø fara ( F ). Caùc öôùc soá : + 1  F =10-6F + 1 nF =10-9F + 1 pf = 10-12F. b) Ñieän aùp ñònh möùc: ( Uñm) laø trò soá ñieän aùp lôùn nhaát cho pheùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän maø noù hoaït ñoäng ñöôïc. c) Dung khaùng cuûa tuï ñieän: XC  1 2fc H9: Coâng duïng cuûa tuï ñieän ? H10: Caáu taïo cuûa tuï ñieän theá naøo ? H11:Coù nhöõng loaïi tuï ñieän naøo? GV: Giôùi thieäu HS quan saùt caùc daïng cuûa tuï thaät. T9: Ngaên caûn doøng ñieän 1 chieàu vaø cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua. T10: Laø taäp hôïp cuûa hai hay nhieàu vaät daãn ngaên caùch bôûi lôùp ñieän moâi. T11: Tuï xoay, tuï giaáy, tuï mica, tuï goám,tuï ni lon, tuï daàu, tuï hoaù. HS: Quan saùt caùc daïng tuï thaät. T12: Cho bieát khaû naêng tích luyõ naêng H12: Trò soá ñieän dung cho bieát khaû naêng gì löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän khi coù cuûa tuï ? ñieän aùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän. T13: Ñôn vò ño laø fara ( F ). Caùc öôùc soá : + 1  F =10-6F H13: Neâu ñôn vò ñieän dung vaø caùc öôùc soá cuûa + 1 nF =10-9F noù ; quan heä caùc ñôn vò ? + 1 pf = 10-12F. T14: laø trò soá ñieän aùp lôùn nhaát cho pheùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän. H14: Ñieän aùp ñònh möùc cuûa tuï ñieän laø gì ? 1 T15: X C  2fc GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 3 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 H15: Dung khaùng cuûa tuï ñieän xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo ? HÑ4 : Tìm hieåu veà cuoän caûm III. Cuoän caûm: 1. Coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi, kyù hieäu: a) Coâng duïng: Thöôøng duøng ñeå daãn doøng ñieän moät chieàu, chaën doøng ñieän cao taàn. b) Caáu taïo: Daây daãn ñieän quaán thaønh cuoän caûm. c) Phaân loaïi: Cuoän caûm cao taàn, cuoän caûm trung taàn, cuoän caûm aâm taàn. d) Kí hieäu : SGK 2. Caùc soá lieäu kyû thuaät cuûa cuoän caûm: a)Trò soá ñieän caûm : + Cho bieát khaû naêng tích luyõ naêng löôïng töø tröôøng khi coù doøng ñieän chaïy qua. + Ñôn vò ño laø Henry ( H ). Caùc öôùc soá : - 1 mH =10-3H - 1  H =10-6H b) Heä soá phaåm chaát: 2fL Q r c) Caûm khaùng: XL= 2  fL H16: Cuoän caûm coù taùc duïng gì ? H17: Cuoän caûm ñöôïc caáu taïo baèng gì ? H18: Neâu phaân loaïi cuoän caûm ? T16: Thöôøng duøng ñeå daãn doøng ñieän moät chieàu, chaën doøng ñieän cao taàn. T17: Daây daãn ñieän quaán thaønh cuoän caûm. T18: Duøng daây daãn ñieän quaán thaønh cuoän caûm. GV: Cho HS quan saùt caùc cuoän caûm, vaø giôùi HS: Quan saùt caùc daïng cuoäng caûm vaø thieäu kí hieäu. ghi nhaän kí hieäu. H19: Trò soá cuoän caûm cho bieát khaû naêng gì T19: Cho bieát khaû naêng tích luyõ naêng cuûa cuoän caûm ? löôïng töø tröôøng khi coù doøng ñieän chaïy qua. H20: Trò soá cuoän caûm phuï thuoäc vaøo gì ? T20: Phuï thuoäc vaøo kích thöôùc, hình daïng, vaät lieäu loõi, … H21: Ñôn vò cuûa heä soá töï caûm ? T21: Ñôn vò ño laø Henry ( H ). Caùc öôùc soá : - 1 mH =10-3H - 1  H =10-6H GV: xem thoâng tin muïc b) ; c). H22: Heä soá phaåm chaát cuûa cuoän caûm ñaëc HS: Xem thoâng tin. GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 4 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  tröng cho gì ? H23: Caûm khaùng laø gì ? H24:Vieát bieåu thöùc caûm khaùng ? GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 T22: Ñaëc tröng cho toån hao naêng löôïng trong cuoän caûm. T23: Laø ñaïi löôïng bieåu hieän söï caûn trôû cuûa cuoän caûm ñoái vôùi doøng ñieän chaïy qua noù. T24: XL= 2  fL HÑ5 : Vaän duïng, cuûng coá 1. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai ? A. Ñieän trôû duøng haïn cheá hoaëc ñieàu chænh doøng ñieän vaø phaân chia ñieän aùp trong maïch ñieän. B. Tuï ñieän coù taùc duïng ngaên caûn doøng ñieän 1 chieàu vaø cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua. C. Cuoän caûm thöôøng duøng ñeå daãn doøng ñieän moät chieàu, chaën doøng ñieän cao taàn. D. Ñieän aùp ñònh möùc cuûa tuï laø trò soá ñieän aùp ñaët vaøo hai cöïc tuï ñieän ñeå noù hoaït ñoäng bình thöôøng. 2. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai ? A. Trò soá ñieän trôû cho bieát möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän cuûa ñieän trôû. B. Trò soá ñieän dung cho bieát khaû naêng tích luyõ ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän khi coù ñieän aùp ñaët leân hai cöïc cuûa tuï ñieän. C. Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñieän trôû laø coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû maø noù coù theå chòu ñöïng ñöôïc trong thôøi gian ngaén maø khoâng hoûng. D. Trò soá ñieän caûm cho bieát khaû naêng tích luyõ naêng löôïng töø tröôøng khi coù doøng ñieän chaïy qua. HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh caùc caâu hoûi -GV: höôùng daãn HS hoïc baøi, laøm baøi SGK -GV: höôùng daãn HS chuaån bò baøi môùi - Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi 3,soaïn baøi theo gôïi yù SGK GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 5 1. Ñaùp aùn : D. 2. Ñaùp aùn : C -HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV -HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn 2, tieát 2 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Nhaän bieát ñöôïc hình daïng vaø phaân loïai ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm. - Naém ñöôïc qui öôùc ghi voøng maøu vaø caùch ñoïc giaù trò cuûa caùc linh kieän. 2. Kó naêng : - Ñoïc vaø ño ñöôïc soá lieäu kó thuaät cuûa caùc linh kieän ñieän trôû, tuï ñieän vaø cuoän caûm. 3. Thaùi ñoä : - Coù yù thöùc thöïc hieän ñuùng quy trình vaø caùc quy ñònh veà an toøan. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Ñoàng hoà vaïn naêng moät chieác, caùc loïai ñieän trôû coù trò soá töø 100 Ω -470 Ω 20 chieác goàm loïai ghi trò soá vaø loïai chæ thò baèng voøng maøu., caùc loïai tuï ñieän goàm 10 chieác ( tuï giaáy , tuï söù, tuï hoùa), caùc loïai cuoän caûm 6 chieác (goàm loõi khoâng khí, loõi ferit, loõi saét töø) 2. Hoïc sinh : OÂn baøi 2 ñoïc baøi 3 vaø chuaån bò baûn baùo caùo. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 1ph. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra chuaån bò maãu baùo caùo cuûa HS GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 6 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 Ñaët vaán ñeà : Ñeå kieåm tra chaát löôïng cuûa caùc linh kieän ñieän trôû, tuï vaø cuoän caûm ta ño trò soá cuûa chuùng nhö theá naøo ?! Ñoïc giaù trò cuûa cuûa theo qui ghi theá naøo ?! 3. Thöïc haønh : * Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn ban ñaàu : + Giôùi thieäu muïc tieâu tieát hoïc : - Nhaän bieát ñöôïc hình daïng vaø phaân loïai ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän caûm - Ñoïc vaø ño ñöôïc soá lieäu kó thuaät cuûa caùc linh kieän ñieän trôû, tuï ñieän vaø cuoän caûm. + Giôùi thieäu noäi dung vaø qui trình thöïc haønh : a) Qui öôùc veà maøu ñeå ghi vaø ñoïc trò soá ñieän trôû : Ñen Naâu ñoû Cam Vaøng Xanh luïc Xanh lam Tím Xaùm traéng soá 0 soá 1 soá 2 soá 3 soá 4 soá 5 soá 6 soá 7 soá 8 soá 9 Giaù trò ñieän trôû bieåu hieän bôûi caùc voøng maøu : - Voøng thöù nhaát chæ chöõ soá thöù nhaát. - Voøng thöù hai chæ chöõ soá thöù hai. - Voøng thöù ba chæ soá chöõ soá 0 ñaët tieáp theo chöõ soá thöù hai. - Voøng thöù tö chæ möùc sai soá theo qui öôùc ( SGK). Ví duï : SGK. b) Caùch ñoïc soá lieäu kó thuaät ghi treân tuï ñieän : + Treân tuï thöôøng ghi hai soá lieäu kó thuaät : - Ñieän aùp ñònh möùc (V) - Trò soá ñieän dung, ñôn vò  F. tuï goám thöôøng ghi con soá maø khoâng ghi ñôn vò : ví duï : 101 coù giaù trò 100pF ; 102 coù giaù trò 1000pF ; 203 coù giaù trò laø 20000pF. Böôùc 1 : Quan saùt vaø nhaän bieát caùc loaïi linh kieän. Böôùc 2: Choïn ra 5 ñieän trôû maøu. Laàn löôït ñoïc giaù trò töøng ñieän trôû vaø ño trò soá baèng ñoàng hoà, ghi vaøo baûng 1. Böôùc 3: Choïn 3 loaïi cuoän caûm khaùc nhau veà vaät lieäu laøm loõi vaø caùch quaán daây roài ñieàn vaøo baûng 2. Böôùc 4: Choïn ra 1 tuï coù cöïc tính vaø 1 tuï khoâng coù cöïc tính ñeå ñoïc caùc soá lieäu kó thuaät, ghi vaøo baûng 3. + Phaân duïng cuï cho caùc nhoùm : Caùc nhoùm nhaän vaø kieåm tra soá löôïng duïng cuï. MAÃU BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 7 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12  ÑIEÄN TRÔÛ – CUOÄN CAÛM – TUÏ ÑIEÄN Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hieåu, ñoïc vaø ño trò soá cuûa ñieän trôû : Baûng 1 SGK. 2. Tìm hieåu veà cuoän caûm : Baûng 2 SGK. 3. Tìm hieåu veà tuï ñieän : Baûng 3 SGK. 4. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh : * Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Tìm hieåu veà ñieän trôû + Haõy xaùc ñònh ñieän trôû, cuoän caûm tuï ñieän döïa vaøo + HS xem caùc duïng cuï vaø xaùc ñònh caùc linh kieän vaø ñaët caùc linh kieän hình daïng ñaëc ñieåm beân ngoøai cuûa chuùng . cuøng loïai moät choã. + Haõy ñoïc trò soá ñieän trôû ghi baèng voøng maøu. + HS ñoïc trò soá ñieän trôû döïa vaøo höôùng daãn cuûa GV hoaëc döïa vaøo caùch höôùng daãn cuûa SGK. + Giaùo vieân laáy moät ñieän trôû maøu ñoïc vaø höôùng daãn + HS tieáp tuïc ñoïc caùc trò soá ñieän trôû maøu khaùc hoïc sinh caùch ñoïc. + Ghi soá lieäu ñoïc ñöôïc vaøo baûng 1. + Caùc nhoùm ghi soá lieäu ñoïc ñöôïc vaøo baûng 1. + Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch söû duïng ñoàng + HS quan saùt vaø nhôù laïi caùch söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng ôû lôùp 11. hoà vaïn naêng . + Caùc nhoùm phaân tieán haønh ño trò soá ñieän trôû vaø ghi vaøo baûng soá 1. + Haõy ño trò soá ñieän trôû cuûa caùc ñieän trôû vaø ghi vaøo + Ghi nhaän xeùt vaøo coät töông öùng. baûng soá 1. + Ghi nhaän xeùt vaøo coät töông öùng. Tìm hieåu veà cuoän caûm + Haõy choïn ra 3 loïai cuoän caûm khaùc nhau veà vaät lieäu + HS quan saùt caùc cuoän daây vaø xaùc ñònh caùc cuoän daây. laøm loõi vaø caùch quaán daây roài ñieàn vaøo baûng 2. + Xaùc ñònh cuoän daây cao taàn ,trung taàn , aâm taàn. + Haõy phaân bieät cuoän daây cao taàn, trung taàn vaø aâm taàn. + Ghi kí hieäu vaät lieäu loõi vaøo baûng 2. + Ghi kí hieäu vaät lieäu loõi vaøo baûng 2. + Ghi nhaän xeùt vaøo baûng 2. GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 8 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 + Ghi nhaän xeùt vaøo baûng 2. Tìm hieåu veà tuï ñieän + Giaùo vieân laáy moät tuï ñieän ñoïc vaø giaûi thích soá lieäu + Nghe höôùng daãn vaø ñoïc, giaûi thích soá lieäu kó thuaät cuûa caùc tuï ñieän coøn kó thuaät treân tuï ñieän. laïi. + Haõy choïn moät tuï ñieän coù cöïc tính vaø moät tuï ñieän + Choïn moät tuï ñieän coù cöïc tính vaø moät tuï ñieän khoâng coù cöïc tính, ñoïc vaø khoâng coù cöïc tính, ñoïc vaø ghi caùc soá lieäu kó thuaät vaøo ghi caùc soá lieäu kó thuaät vaøo baûng soá 3. baûng soá 3. + Ghi giaûi thích soá lieäu kó thuaät vaøo baûng 3. + Haõy giaûi thích caùc soá lieäu kó thuaät ghi treân tuï ñieän. Hoïat ñoäng 3 : Keát thuùc tieát hoïc ñaùnh giaù keát quaû. + HS hoøan thaønh baùo caùo veà keát quaû thöïc haønh theo maãu. + GV döïa vaøo quaù trình thöïc haønh vaø keát quaû thuïc haønh nhaän xeùt ñaùnh tieát thöïc haønh . + Noäp baùo caùo thöïc haønh vaø thu doïn duïng cuï, veä sinh phoøng thöïc haønh., giaûm chaát thaûi raén ra moâi tröôøng. Caên daën : Tham khaûo baøi 4. BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn 3, tieát 3 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 9 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 - Bieát caáu taïo, kí hieäu, phaân loaïi vaø coâng duïng cuûa moät soá linh kieän baùn daãn vaø IC. - Bieát ñöôïc nguyeân lyù laøm vieäc cuûa tirixto vaø triac 2. Kó naêng : - Phaân bieät ñöôïc caùc linh kieän baùn daãn vaø nhaän bieát ñöôïc caùc cöïc cuûa chuùng. 3. Thaùi ñoä : - Coù thaùi ñoä hoïc taäp nghieâm tuùc, thaûo luaän tìm hieåu kieán thöùc. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Caùc hình vaø tranh veõ : 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7 ( SGK) - Moät soá linh kieän maãu : caùc loaïi ñioát tieáp ñieåm vaø tieáp maët, caùc loaïi tranzito PNP vaø NPN, caùc loaïi tirixto, triac,diac, IC 2. Hoïc sinh : Xem laïi baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaát baùn daãn cuõng nhö öùng duïng cuûa chaát baùn daãn trong vieäc taïo ra caùc linh kieän baùn daãn (ñioát, tranzito). (vaät lyù 11). Tham khaûo baøi 4. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY NOÄI DUNG -Coâng duïng, caáu taïo cuûa ñieän trôû ?Trò soá ñieän trôû, Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñieän trôû laø gì ? Baøi 4 : LINH KIEÄN BAÙN DAÃN VAØ IC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HÑ 1: oån ñònh, kieåm tra, giôùi thieäu baøi môùi -OÅn ñònh: kieåm tra só soá lôùp - Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS vaø neâu caâu hoûi - Lôùp tröôûng baùo caùo só soáù lôùp. - HS: ñöôïc goïi traû lôøi => HS khaùc nhaän xeùt -Giôùi thieäu baøi môùi: Hieän nay trong ñôøi soáng vaø trong saûn xuaát vieäc öùng duïng kó thuaät, coâng - HS: Laéng nghe ngheä thoâng tin phaùt trieån nhö theá naøo ?! Hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu vaán ñeà naøy. HÑ2: tìm hieåu veà ñioát vaø tranzito I. Ñioát baùn daãn : GV: Xem thoâng tin muïc I SGK. 1. Caáu taïo: H1: Ñioát baùn daãn coù caáu taïo theá naøo? Linh kieän baùn daãn coù 1 lôùp tieáp giaùp P-N, H2: Theo cheá taïo, ñioát chia maáy loaïi ? GV: NGUYỄN VĂN THỐNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 10 HS: Xem thoâng tin muïc I. T1: Laø linh kieän baùn daãn coù 1 lôùp tieáp giaùp P-N, coù hai cöïc A,K. TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ coù hai cöïc A, K. 2. Phaân loaïi : + Theo cheá taïo : - Ñioât tieáp ñieåm. - Ñioât tieáp maët. + Theo chöùc naêng : - Ñioât oån aùp : - Ñioât chænh löu : +Kí hieäu trong maïch ñieän: hình 4.1 SGK. II. Tranzito : 1. Caáu taïo : Linh kòeân baùn daãn coù 2 lôùp tieáp giaùp P – N vaø coù 3 cöïc ( E,B,C) 2. Phaân loaïi : + PNP +NPN - Sô ñoà caáu taïo vaø kí hieäu trong maïch ñieän : hình 4.3 SGK 3. Coâng duïng : Duøng ñeå khueách ñaïi, taùch soùng vaø xung . . . III. Tirixto : GV: NGUYỄN VĂN THỐNG  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 H3: Neâu ñaëc ñieåm, coâng duïng cuûa ñioât tieáp T2: Hai loaïi : Ñioât tieáp ñieåm vaø ñioât tieáp ñieåm ? maët T3: Ñioât tieáp ñieåm : Choã tieáp giaùp raát nhoû, chæ cho doøng ñieän nhoû ñi qua, duøng H4: Neâu ñaëc ñieåm, coâng duïng cuûa ñioât tieáp ñeå taùch soùng vaø troän taàn. maët ? T4: Ñioât tieáp maët : Choã tieáp giaùp coù dieän tích lôùn, cho doøng ñieän lôùn ñi qua, duøng H5: Theo chöùc naêng coù maáy loaïi, coâng duïng chænh löu. moãi loaïi ? T5: Hai loaïi : - Ñioât oån aùp : OÅn ñònh ñieän aùp moät chieàu. - Ñioât chænh löu : Bieán doøng xoay chieàu thaønh doøng ñieän moät chieàu. H6: Veõ kí hieäu ñioát vaø chæ chieàu doøng ñieän T6: Veõ vaø neâu chieàu doøng ñieän cho qua ñioát. ñioât cho qua ? H7: Caáu taïo cuûa tranzito coù maáy lôùp tieáp giaùp T7: Laø linh kòeân baùn daãn coù 2 lôùp tieáp giaùp P – N vaø coù 3 cöïc ( E,B,C). vaø maáy cöïc ? H8: Ngöôøi ta phaân loaïi tranzito theá naøo ? T8: döïa vaøo caáu taïo phaân loaïi : PNP vaø NPN. H9: Kí hieäu vaø chieàu doøng ñieän qua moãi T9: Veõ kí hieäu vaø chæ chieàu doøng ñieän cho loaïi ? qua moãi loaïi. H10: Coâng duïng cuûa tranzito ? T10: Duøng ñeå khueách ñaïi, taùch soùng vaø xung . . . HÑ3: Tìm hieåu veà tirixto: GV: Haõy xem thoâng tin muïc III.1 SGK. 11 HS: Xem thoâng tin muïc III. 1 SGK. TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12  1. Caáu taïo vaø coâng duïng : H11: Caáu taïo tirixto coù maáy lôùp tieáp giaùp P+ Caáu taïo: N, maáy cöïc ? Coù 3 lôùp tieáp giaùp P – N vôùi 3 cöïc : A, H12: Veõ kí hieäu, chæ teân caùc cöïc ? K,G. H13: Tirixto coù coâng duïng gì ? + Kí hieäu : h.4.4. GV: Haõy xem thoâng tin muïc III.2. + Coâng duïng: Duøng trong maïch chænh löu H14: Khi chöa coù UGK > 0, UAK> 0 thì tirixto coù ñieåu khieån. ñaãn ñieän khoâng ? 2. Nguyeân lyù laøm vieäc vaø soá lieäu kó thuaät : H15: Khi naøo noù daãn ñieän ? a) Nguyeân lí laøm vieäc : + Khi chöa coù UGK > 0 thì duø UAK> 0, noù vaãn khoâng daãn ñieän. + Khi coù UGK > 0 vaø H16: Caùc soá lieäu kó thuaät chính cuûa tirixto laø UAK> 0, noù cho doøng ñieän ñi töø A sang K, gì ? UGK khoâng coøn taùc duïng. b) Soá lieäu kó thuaät : IAkñm, UAkñm, UGKñm vaø IGKñm. IV.Triac vaø ñiac : 1. Caáu taïo kí hieäu vaø coâng duïng: +Caáu taïo : caû hai ñeàu coù caáu truùc nhieàu lôùp ; triac coù 3 cöïc A1, A2, G coøn triac khoâng coù cöïc G. + Caáu taïo vaø kí hieäu trong maïch ñieän: hình 4.6SGK - Coâng duïng : Duøng ñeå ñieàu khieån trong caùc maïch ñieän xoay chieàu. 2. Nguyeân lyù laøm vieäc vaø soá lieäu kyõ thuaät : a) Nguyeân lyù laøm vieäc : *Triac : GV: NGUYỄN VĂN THỐNG HÑ4: Tìm hieåu veà triac vaø ñiac GV: xem thoâng tin muïc III.1. T11: Coù 3 lôùp tieáp giaùp P – N vôùi 3 cöïc : A, K,G. T12: Veõ kí hieäu, chæ teân caùc cöïc T13: Duøng trong maïch chænh löu coù ñieåu khieån. HS: Xem thoâng tin muïc III. 2 SGK. T14: Khi chöa coù UGK > 0 thì duø UAK> 0, noù vaãn khoâng daãn ñieän. T15: Khi coù UGK > 0 vaø UAK> 0, noù cho doøng ñieän ñi töø A sang K, UGK khoâng coøn taùc duïng. T16: IAkñm, UAkñm, UGKñm vaø IGKñm. HS: Xem thoâng tin. H17: Caáu taïo cuûa triac vaø ñiac gioáng vaø khaùc T17: Caû hai ñeàu coù caáu truùc nhieàu lôùp ; nhau theá naøo ? triac coù 3 cöïc A1, A2, G coøn triac khoâng coù cöïc G. GV: Giôùi thieäu caáu taïo vaø kí hieäu baèng trang HS: Theo doõi tranh veõ. veõ. H18: Coâng duïng cuûa triac vaø ñiac ? T18: Duøng ñeå ñieàu khieån trong caùc maïch ñieän xoay chieàu. GV: Haõy xem thoâng tin muïc III.2 . 12 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 + Khi G vaø A2 coù ñieän theá aâm so vôùi A 1 thì H19: Khi naøo triac môû cho I chaïy töø A1 sang HS: Xem thoâng tin. triac môû, I töø A1 sang A2 A2 ? + Khi G vaø A2 coù ñieän theá döông so vôùi A 1 T19: Khi G vaø A2 coù ñieän theá aâm so vôùi thì triac môû, I töø A2 sang A1 A1 thì triac môû, A1 ñoùng vai troø anoát, A2 ñoùng vai troø laø catoát, doøng ñieän ñi töø A1 * Ñiac : H20: Khi naøo triac môû cho I chaïy töø A2 sang sang A2 Ñöôïc kích môû baèng caùch naâng cao ñieän A1 ? T20: Khi G vaø A2 coù ñieän theá döông so vôùi aùp ñaët vaøo hai cöïc A1 thì triac môû, A2 ñoùng vai troø anoát, A1 b)Soá lieäu kó thuaät : IAñm, UAñm, UG vaø IG. ñoùng vai troø laø catoát, doøng ñieän ñi töø A2 sang A1 H21: Ñiac hoaït ñoäng cho doøng ñieän qua khi T21: Khi ñöôïc kích môû baèng caùch naâng cao ñieän aùp ñaët vaøo hai cöïc naøo ? T22: IAñm, UAñm, UG vaø IG. H22: Neâu soá lieäu kó thuaät cuûa triac vaø ñiac ? HÑ5: Tìm hieåu veà quang ñieän töû vaø vi maïch toå hôïp V. Quang ñieän töû : GV: Haõy xem thoâng tin muïc V. HS: Xem thoâng tin. + laø linh kieän ñieän töû coù thoâng soá thay ñoåi H23: Quang ñieän trôû laø gì ? T23: laø linh kieän ñieän töû coù thoâng soá thay theo ñoä chieáu saùng. ñoåi theo ñoä chieáu saùng. + Duøng trong caùc maïch ñieän töû ñieàu khieån H24: Cho bieát coâng duïng cuûa quang ñieän trôû ? T24: Duøng trong caùc maïch ñieän töû ñieàu baèng aùnh saùng. khieån baèng aùnh saùng. GV: Yeâu caàu xem thoâng tin muïc VI VI. Vi maïch toå hôïp HS: Xem thoâng tin. H25: Vi maïch toå hôïp laø gì ? + Laø vi maïch ñieän töû tích hôïp. + Phaân loaïi : T25: Laø vi maïch ñieän töû tích hôïp, goïi taét H26: IC töông töï duøng ñeå laøm gì ? -IC töông töï : duøng ñeå khueách ñaïi, taïo dao laø IC. ñoäng, oån aùp. . . T26: Duøng ñeå khueách ñaïi, taïo dao ñoäng, H27: IC soá duøng ñeå laøm gì ? -IC soá : duøng trong thieát bò töï ñoäng, xung oån aùp thu phaùt soùng voâ tuyeán ñieän, giaûi soá, trong maùy tính ñieän töû. . . maõ ti vi maøu . . . T27: Duøng trong thieát bò töï ñoäng, thieát bò xung soá, trong xöû lí thoâng tin, trong maùy tính ñieän töû. . GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 13 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 HÑ5: Vaän duïng, cuûng coá 1. Neâu caáu taïo vaø coâng duïng cuûa ñioât ? 2. Neâu caáu taïo vaø coâng duïng cuûa tranzito ? 3. Tirixto thöôøng duøng ñeå laøm gì ? 4. Triac vaø ñiac cho doøng ñieän qua noù coù chieàu theá naøo ? HÑ 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh caùc caâu hoûi -GV: höôùng daãn HS hoïc baøi, laøm baøi SGK -GV: höôùng daãn HS chuaån bò baøi môùi - Hoïc sinh ñoïc tröôùc baøi 5,soaïn baøi theo caâu hoûi SGK BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. HS neâu laïi caáu taïo vaø coâng duïng. 2. HS neâu laïi caáu taïo vaø coâng duïng. 3. Neâu coâng duïng. 4. Cho doøng ñieän qua ñöôïc theo hai chieàu tuyø thuoäc ñieän aùp ñaët vaøo caùc cöïc. -HS: thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV -HS: chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa GV ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn 4, tieát 4 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 14 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 -Cuûng coá nguyeân lí laøm vieäc cuûa caùc linh kieän : Ñioát ; Tirixto ; Triac vaø naém vöõng kí hieäu cuûa chuùng. 2. Kó naêng : - Nhaän daïng ñöôïc caùc loaïi ñioát, tirixto vaø triac. -Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän, ñieän trôû ngöôïc cuûa caùc linh kieän ñeå xaùc ñònh ñöôïc cöïc anoât, catoât loaïi toát, xaáu. 3.Thaùi ñoä : -Coù yù thöùc thöïc hieän ñuùng qui trình vaø caùc qui ñònh veà an toaøn. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : Moãi nhoùm : 1 ñoàng hoà vaïn naêng ; ñioât tieáp ñieåm vaø tieáp maët (toát + xaáu) : 6 chieác ; Tirixto vaø triac (toát vaø xaáu) : 6 chieác. 2. Hoïc sinh : OÂn baøi 4 ; caùch söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng ; ñoïc baøi 5 vaø chuaån bò maãu baùo caùo. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 2. Kieåm tra baøi cuõ : Ñaët vaán ñeà : 3. Thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn ban ñaàu : + Giôùi thieäu muïc tieâu tieát hoïc : Quan saùt, nhaän bieát caùc loaïi linh kieän. Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa caùc linh kieän. + Giôùi thieäu noäi dung vaø qui trình thöïc haønh : Böôùc 1 : Quan saùt, nhaän bieát caùc loaïi linh kieän : Caên cöù hình daïng, caáu taïo beân ngoaøi ñeå choïn rieâng ra : Ñioát tieáp ñieåm, ñioát tieáp maët, tirixto, triac : - Ñioát tieáp ñieåm coù hai ñieän cöïc, daây daãn nhoû. - Ñioát tieáp maët coù hai ñieän cöïc, daây daãn to. - tirixto vaø triac ñeàu coù ba ñieän cöïc. Böôùc 2: Chuaån bò ñoàng hoà ño : Chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . Kieåm tra chænh laïi kim ñoäng hoà cho ñuùng vò trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. Chuù yù : - Que ñoû caém ôû cöïc döông (+) cuûa ñoàng hoà laø cöïc aâm (-) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. - Que ñen caém ôû cöïc aâm (-) cuûa ñoàng hoà laø cöïc döông (+) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. Böôùc 3: Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa caùc linh kieän : a) Choïn ra hai loaïi ñioát roài laàn löôït ño ñieän trôû thuaän, ngöôïc theo hình 5.1 SGK. Ghi vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt ghi Ñioát toát hay xaáu. GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 15 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 b) Choïn ra tirixto roài laàn löôït ño ñieän trôû thuaän, ngöôïc trong hai tröôøng hôïp cho UGK = 0 vaø UGK > 0V theo hình 5.2 SGK. Ghi keát quaû vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. c) Choïn ra triac roài laàn löôït ño ñieän trôû giöõa hai ñaàu A 1 vaø A2 trong hai tröôøng hôïp : - Cöïc G ñeå hôû vaø ño theo hình 5.3a SGK. - Cöïc G noái vôùi A2 vaø ño theo hình 5.3b. ghi keát quaû vao baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. + Phaân duïng cuï cho caùc nhoùm : Caùc nhoùm nhaän vaø kieåm tra soá löôïng duïng cuï. MAÃU BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH ÑIOÂT – TIRIXTO – TRIAC Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hieåu vaø kieåm tra ñioát : Baûng 1 SGK. 2. Tìm hieåu vaø kieåm tra tirixto : Baûng 2 SGK. 3. Tìm hieåu vaø kieåm tra triac : Baûng 3 SGK. 4. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Quan saùt, nhaän bieát caùc loaïi linh kieän + Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt nhaän bieát caùc loaïi linh kieän : Ñioát tieáp + Caùc nhoùm thaûo luaän nhaän bieát caùc loaïi linh kieän. ñieåm, ñioát tieáp maët, tirixto, triac + Caên cöù hình daïng, caáu taïo beân ngoaøi ñeå choïn rieâng ra : Ñioát + Quan saùt theo doõi caùc nhoùm löïa choïn linh kieän. tieáp ñieåm, ñioát tieáp maët, tirixto, triac + Ñaïi dieän nhoùm neâu ñaëc dieåm nhaän bieát caùc linh kieän chæ cuï theå vaøo linh kieän. + Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm neâu caên cöù ñaëc ñieåm ñeå nhaän bieát. 2. Chuaån bò ñoàng hoà ño + Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt ñoàng hoà ño vaø chuyeån thang ño ñieän trôû + Chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . + Kieåm tra chænh laïi kim ñoäng hoà cho ñuùng vò trí 0  khi chaäp veà x 100  . hai ñaàu que ño laïi. + Kieåm tra vieäc chænh laïi kim cuûa caùc nhoùm. + Quan saùt maët thang ño naém vöõng thang ño caàn ñoïc. Ñaïi GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 16 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 + Yeâu caàu caùc nhoùm chæ vaø neâu thang ño caàn ñoïc treân maët chia ñoä öùng dieän neâu thang ño ñoïc treân maët chia ñoä. thang ño ñaõ chuyeån treân. + Neâu cöïc döông vaø cöïc aâm cuûa pin trong ñoàng hoà ño. + Yeâu caàu caùc nhoùm neâu chæ cöïc döông vaø cöïc cuûa pin trong ñoàng hoà ño. 3. Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa caùc linh kieän a) Ño ñieän trôû thuaän vaø nghòch cuûa ñioát : + Theo doõi caùch ño ñioát cuûa caùc nhoùm. Ghi vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt ghi ñioát toát hay xaáu. b) Ño ñieän trôû thuaän, ngöôïc cuûa Tirixto trong hai tröôøng hôïp + Theo doõi caùch ño Tirixto cuûa caùc nhoùm. Chæ daãn theâm ñoái vôùi nhoùm cho UGK = 0 vaø UGK > 0V theo hình 5.2 SGK. Ghi keát quaû vaøo baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. coøn chöa naém vöõng caùch ño. c) Laàn löôït ño ñieän trôû giöõa hai ñaàu A 1 vaø A2 cuûa triac trong hai tröôøng hôïp : - Cöïc G ñeå hôû vaø ño theo hình 5.3a SGK. + Nhaéc nhôû caùc nhoùm ghi soá lieäu ño ñöôïc vaøo baûng baùo caùo vaø ghi - Cöïc G noái vôùi A2 vaø ño theo hình 5.3b. ghi keát quaû vaøo nhaän xeùt. baûng baùo caùo. Nhaän xeùt daãn ñieän hay khoâng. ° Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû : + Caùc nhoùm ñaïi dieän baùo caùo keát quaû thöïc haønh vaø töï ñaùnh giaù. + Nhaän xeùt yù thöùc HS trong giôø thöïc haønh. + HS hoaøn thaønh vaø noäp baùo caùo, thu doïn duïng cuï, veä sinh phoøng hoïc, giaûm chaát thaûi raén ra moâi tröôøng. Caên daën : Chuaån bò thöïc haønh baøi 6 vaøo tieát sau. BOÅ SUNG CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 17 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 18 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 Tuaàn 5, tieát 5 NS: I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : -Cuõng coá kieán thöùc veà tranzito. 2. Kó naêng : - Nhaän daïng ñöôïc caùc loaïi tranzito PNP, NPN cao taàn, aâm taàn, coâng suaát nhoû, coâng suaát lôùn. - Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän , ngöôïc giöõa caùc chaân cuûa tranzito ñeå phaân bieät loaïi tranzito PNP, NPN, phaân bieät loaïi toát, xaáu vaø xaùc ñònh ñöôïc ñieän cöïc B cuûa tranzito. 3. Thaùi ñoä : - Coù yù thöùc thöïc hieän ñuùng quy trình vaø caùc qui ñònh veà an toaøn. II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : duïng cuï, vaät lieäu cho 1 nhoùm HS: - Ñoàng hoà vaïn naêng : 1 chieác - Tranzito caùc loaïi: PNP. NPN cao taàn, aâm taàn, coâng suaát nhoû, coâng suaát lôùn (loaïi toát, xaáu) cuûa Nhaät Baûn: 8 chieác. 2. Hoïc sinh : OÂn kieán thöùc veà tranzito. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp : 1 ph. 2. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra chuaån bò maãu baùo caùo. Ñaët vaán ñeà : Ta ñaõ hoïc veà tranzito, nay ta tìm hieåu caùch kieåm tra chaát löôïng tranzito nhö theá naøo ! 3. Thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn ban ñaàu : + Giôùi thieäu muïc tieâu tieát hoïc : - Quan saùt, nhaän bieát caùc tranzito PNP va NPN cao taàn, aâm taàn, coâng suaát nhoû, coâng suaát lôùn. . - Ño ñöôïc ñieän trôû thuaän , ngöôïc giöõa caùc chaân cuûa tranzito ñeå phaân bieät loaïi tranzito PNP, NPN, phaân bieät loaïi toát, xaáu vaø xaùc ñònh ñöôïc ñieän cöïc B cuûa tranzito. + Giôùi thieäu noäi dung vaø qui trình thöïc haønh : GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 19 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 - GV Neâu caùch ñaët teân vaø kí hieäu tranzito Nhaät Baûn. - Giaûi thích caùc kí hieäu. - Neâu caùch ño ñeå tìm ra cöïc B vaø phaân bieät loaïi PNP vaø NPN : Ño ñieän trôû thuaän vaø ñieän trôû ngöôïc cuûa tieáp giaùp P-N theo sô ñoà hình 6.1. SGK. Böôùc 1: Quan saùt, nhaän bieát vaø phaân loaïi caùc tranzito cuûa Nhaät Baûn Böôùc 2: Chuaån bò ñoàng hoà ño: chuyeån ñoàng hoà vaïn naêng veà thang ño ñieän trôû x 100  . Kieåm tra chænh laïi kim ñoàng hoà cho ñuùng vò trí 0  khi chaäp hai ñaàu que ño laïi. Chuù yù : - Que ñoû caém ôû cöïc döông (+) cuûa ñoàng hoà laø cöïc aâm (-) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. - Que ñen caém ôû cöïc aâm (-) cuûa ñoàng hoà laø cöïc döông (+) cuûa pin 1,5V ôû trong ñoàng hoà. Böôùc 3: Xaùc ñònh loaïi vaø chaát löôïng tranzito : ño ñieän trôû ñeá xaùc ñònh loaïi, chaát löôïng cuûa tranzito theo hình 6.1 vaø hình 6.2. Sau ñoù ghi trò soá ñieän trôû vaø nhaän xeùt vaøo baûng cuûa maãu baùo caùo thöïc haønh. + Phaân duïng cuï cho caùc nhoùm : Caùc nhoùm nhaän vaø kieåm tra soá löôïng duïng cuï. MAÃU BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH ÑIOÂT – TIRIXTO – TRIAC Hoï vaø teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tìm hieåu vaø kieåm tra tranzito : Baûng ghi giaù trò ño trang 35 SGK. 2. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh : ° Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh : TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Quan saùt, nhaän bieát vaø phaân loaïi caùc tranzito cuûa Nhaät Baûn : GV: Yeâu caàu HS : HS: Thöïc hieän : + Ñoïc kí hieäu ghi treân tranzito Nhaät Baûn ñeå xaùc ñònh : + Ñoïc kí hieäu ghi treân tranzito Nhaät Baûn ñeå xaùc ñònh : -Tranzito cao taàn loaïi PNP : coù kí hieäu A. -Tranzito cao taàn loaïi PNP : coù kí hieäu A. -Tranzito aâm taàn loaïi PNP : coù kí hieäu B. -Tranzito aâm taàn loaïi PNP : coù kí hieäu B. - Tranzito cao taàn loaïi NPN : coù kí hieäu C. - Tranzito cao taàn loaïi NPN : coù kí hieäu C. - Tranzito aâm taàn loaïi NPN : coù kí hieäu D. - Tranzito aâm taàn loaïi NPN : coù kí hieäu D. GV: NGUYỄN VĂN THỐNG 20 TỔ :VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ
- Xem thêm -