Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 2

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Tử Đà Ngµy so¹n : Công nghệ 11 Ch¬ng 1 : VÏ KÜ thuËt c¬ së TiÕt1- Bµi1: Tiªu chuÈn tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËT A. Môc tiªu: - HiÓu ®îc néi dung c¬ b¶n cña 1 sè tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt. - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn b¶n vÏ kÜ thuËt. B.ChuÈn bÞ - Tranh vÏ phãng to c¸c h×nh 1. 3, 1. 4, 1. 5 Sgk - Cã thÓ dïng phÇn mÒm Power Point ®Ó tr×nh chiÕu c¸c tiªu chuÈn nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ thêi gian cho phÐp. C.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/ æn ®Þnh líp : Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp SÜ sè Ngµy d¹y 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2/ KiÓm tra bµi cò: - Ở líp 8 c¸c em ®· lµm quen víi b¶n vÏ KT, vËy em nµo cho biÕt b¶n VKT ®îc x©y dùng dùa trªn quy t¾c nµo? 3/ Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Häc sinh tù nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c¸c c©u I/ Khæ giÊy: hái. TCVN7258: 2003 (ISO 5457: 1999) C©u1 : Cã mÊy lo¹i khæ giÊy? KÝch thíc - Giíi thiÖu b¶ng 1. 1 tõng lo¹i khæ giÊy. - Giíi thiÖu h×nh 1. 1 - Mçi b¶n vÏ ®Òu cã khung vÏ vµ khung - Yªu cÇu 1 h/s tr¶ lêi. tªn. C©u 2: Tõ khæ giÊy chÝnh cã thÓ lËp ra c¸c khæ giÊy t¬ng øng b»ng c¸ch nµo? - Yªu cÇu 1 h/s tr¶ lêi vµ tÊt c¶ vÏ h×nh 1. 1 vµo vë. C©u 3: Khung tªn ®îc ®Æt ë ®©u?Yªu cÇu h/s quan s¸t h×nh 1. 2 vµ tr¶ lêi. - Hs vÏ h×nh 1. 2 vµo vë. C©u 4: TØ lÖ lµ g×? Cã c¸c lo¹i tØ lÖ nµo? I/ TØ lÖ: - TØ lÖ lµ tØ sè gi÷a kÝch thíc ®o ®îc trªn H·y cho vÝ dô vÒ viÖc ph¶I dïng tØ lÖ? h×nh biÓu diÔn cña vËt thÓ vµ kÝch thíc t- VD: VÏ nhµ -  ph¶i dïng tØ lÖ thu nhá. ¬ng øng trªn vËt thÓ ®ã. VÏ chi tiÕt cña ®ång hå ®eo tay  ph¶i III/ NÐt vÏ: dïng tØ lÖ phãng to… (TCVN 8- 20: 2002) (ISO 128- 20: 1996) 1/ C¸c lo¹i nÐt vÏ: - Giíi thiÖu b¶ng 1. 2 vµ giíi thiÖu øng dông cô thÓ cña tõng lo¹i ®êng nÐt trªn -Yªu cÇu häc sinh quan s¸t thËt kÜ b¶ng 1. 2, t×m c¸c ®êng nÐt øng dông trªn h×nh b¶n vÏ. H×nh 1. 3 1. 3. 2/ ChiÒu réng cña nÐt vÏ: - ChiÒu réng cña nÐt vÏ ®îc chän trong d·y -VÏ h×nh 1. 3 vµo vë víi chiÒu réng nÐt kÝch thíc sau: 0, 13; 0, 18; 0, 25; 0, 35; 0, 5; 0, 7;1, 4;2 ®Ëm b»ng 0, 5mm vµ nÐt m¶nh b»ng 0, 25mm. mm. Thêng lÊy chiÒu réng nÐt ®Ëm b»ng 0, 5 mm vµ nÐt m¶nh b»ng 0, 25 mm. IV/ Ch÷ viÕt: TCVN 7284- 2: 2003 (ISO 3092- 2: 2000) quy ®Þnh khæ ch÷ vµ kiÓu ch÷ La tinh viÐt trªn b¶n vÏ vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 1/ Khæ ch÷ : (h) Khæ ch÷ lµ gi¸ trÞ ®îc x¸c ®Þnh b»ng chiÒu cao cña ch÷ hoa tÝnh b»ng mm. C©u 5: Khæ ch÷ lµ g×? Cã c¸c lo¹i khæ Cã c¸c khæ ch÷ sau: ch÷ nµo? 1, 8; 2, 5; 3, 5; 5; 7; 10; 14; 20 mm. - Yªu cÇu häc sinh kÎ 1 sè ch÷ trªn h×nh 2/ KiÓu ch÷ : Trªn b¶n VKT thêng dïng kiÓu ch÷ nh h×nh 1. 4. 1. 4 V/ Ghi kÝch thíc: TCVN 5705: 1993 1/ §êng kÝch thíc: §êng kÝch thíc ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh, song song víi phÇn tö ®îc ghi kÝch thíc, ë C©u 6: §êng kÝch thíc lµ g×?§êng giãng kÝch thíc lµ g×? Ph©n biÖt ®êng kÝch thíc ®Çu mót ®êng kÝch thíc cã vÏ mòi tªn. vµ ®êng giãng kÝch thíc. 2/ §êng giãng kÝch thíc: §êng giãng kÝch thíc ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn - Gv vÏ h×nh minh ho¹ lªn b¶ng nÕu ®ñ thêi gian. m¶nh, thêng kÎ vu«ng gãc víi ®êng kÝch thíc vµ vît qu¸ ®êng kÝch thíc kho¶ng 6 lÇn chiÒu réng nÐt vÏ. -GV ph©n tÝch c¸ch ghi kÝch thíc trªn 3/ Ch÷ sè kÝch thíc: h×nh 1. 6 vµ 1. 7. Hs vÏ h×nh ®ã vµo Ch÷ sè kÝch thíc chØ trÞ sè thùc, kh«ng phô vë. thuéc vµo tØ lÖ b¶n vÏ vµ ®îc ghi trªn ®êng kÝch thíc - KÝch thíc ®é dµi dïng ®¬n vÞ lµ mm, trªn b¶n vÏ kh«ng ghi ®¬n vÞ ®o vµ ®îc ghi nh h×nh 1. 6, nÕu dïng ®¬n vÞ kh¸c th× ph¶I ghi râ ®¬n vÞ ®o. -GV vÏ h×nh minh ho¹ trªn b¶ng, häc - KÝch thíc gãc dïng ®¬n vÞ ®o lµ ®é, phót, sinh vÏ theo. gi©y vµ ®îc ghi nh h×nh 1. 7. 4/ KÝ hiÖu , R: Tríc con sè kÝch thíc ®êng kÝnh cña ®êng trßn ghi kÝ hiÖu  vµ b¸n kÝnh cung trßn ghi kÝ hiÖu R. 4/ Cñng cè : - Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK trang 10. 5/ Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ - Hoµn thµnh c¸c h×nh vÏ cña c¸c phÇn néi dung trªn. ChuÈn bi bµi míi. Ngµy so¹n: TiÕt 2 - Bµi 2: H×nh chiÕu vu«ng gãc A. Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu ®îc néi dung c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p h×nh chiÕu vu«ng gãc. - BiÕt ®îc vÞ trÝ cña c¸c h×nh chiÕu ë trªn h×nh vÏ. B.ChuÈn bÞ - Tranh vÏ phãng to h×nh 2. 1; 2. 2 ; 2. 3; 2. 4 SGK. - M« h×nh 3 mÆt ph¼ng h×nh chiÕu vµ vËt thÓ. - Cã thÓ dïng phÇn mÒm Power poin ®Ó thÓ hiÖn. C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) æn ®Þnh líp: Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A Ngµy d¹y SÜ sè 2) KiÓm tra bµi cò: C©u 1: NhËn xÐt mét sè kÝch thíc ghi ë h×nh 1. 8, kÝch thíc nµo ghi sai? C©u 2: Cã c¸c khæ giÊy chÝnh nµo? Nªu c¸ch vÏ khung b¶n vÏ vµ khung tªn. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 3) Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV I/ Ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt (PPCG 1) - Trong PPCG1, vËt thÓ ®îc ®Æt trong 1 gãc t¹o thµnh bëi c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu ®øng, mp h×nh chiÕu b»ng, mp h×nh chiÕu c¹nh vu«ng gãc víi nhau tõng ®«i mét. - Mp h×nh chiÕu ®øng ë sau, mp h×nh chiÕu b»ng ë díi vµ mp h×nh chiÕu c¹nh ë bªn ph¶i vËt thÓ. - C¸c híng chiÕu tõ tríc, tõ trªn, tõ tr¸i theo thø tù vu«ng gãc víi mp h×nh chiÕu ®øng, b»ng, c¹nh. - Sau khi chiÕu vËt thÓ lªn c¸c mp sÏ ®îc c¸c h×nh chiÕu ®øng A, h×nh chiÕu b»ng B vµ h×nh chiÕu c¹nh C. - Trªn b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu ®îc s¾p xÕp cã hÖ thèng theo h×nh chiÕu ®øng. Ho¹t ®éng cña hS Ph¬ng ph¸p nµy Hs ®· häc ë líp 8 v× vËy cã thÓ ®Æt c©u hái: C©u 1: Em h·y nªu tªn vµ vÞ trÝ c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu trong PPCG1? C©u 2: Trong PPCG1, vËt thÓ ®îc ®Æt nh thÕ nµo ®èi víi c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu? C©u 3 : Trªn b¶n vÏ, c¸c h×nh chiÕu ®îc bè trÝ nh thÕ nµo? - Gv giíi thiÖu c¸c h×nh chiÕu trªn h×nh 2. 1. C©u 4: H·y nªu sù liªn hÖ giãng ®èi víi c¸c h×nh chiÕu. - H×nh chiÕu b»ng B ®îc ®Æt díi h×nh chiÕu Gv giíi thiÖu l¹i víi Hs vÒ vÞ trÝ ®øng A, h×nh chiÕu c¹nh C ®îc ®Æt ë bªn ph¶i c¸c h×nh chiÕu trªn h×nh 2. 2 (Sgk- 12). Hs vÏ h×nh 2. 2 vµo h×nh chiÕu ®øng A. vë. - - C¸c níc ch©u Mü vµ 1 sè níc t b¶n kh¸c thêng dïng PPCG thø 3, ®Ó héi nhËp chóng ta cÇn t×m hiÓu vÒ ph¬ng ph¸p nµy. GV Giíi thiÖu tªn, vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu nh trªn h×nh 2. 4. - Cho HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ cña PPCG1 vµ PPCG2. - II/ Ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø 3 (PPCG3) T¬ng tù PPCG1 chØ kh¸c : Mp h×nh chiÕu ®øng ë tríc, mp h×nh chiÕu b»ng ë trªn vµ mp h×nh chiÕu c¹nh ë bªn tr¸i vËt thÓ. C¸c híng chiÕu tõ tríc, tõ trªn, tõ tr¸i theo thø tù vu«ng gãc víi c¸c mp h×nh chiÕu ®øng, b»ng vµ c¹nh. Sau khi chiÕu vËt thÓ lªn c¸c mp h×nh chiÕu, c¸c h×nh chiÕu ®îc ®Æt nh h×nh 2. 4. Sù liªn hÖ giãng gi÷a c¸c h×nh chiÕu ph¶i ®¶m b¶o nh PPCG1. - H×nh chiÕu b»ng B ®Æt ë trªn h×nh chiÕu ®øng A. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền (Tham kh¶o) Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 - H×nh chiÕu c¹nh C ®Æt ë bªn tr¸i h×nh chiÕu ®øng A. 4) Cñng cè: - VÞ trÝ cña c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ cña PPCG1 vµ PPCG2. - Sù kh¸c nhau gi÷a 2 ph¬ng ph¸p chiÕu. 5) Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ - Tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp SGK trang13. - §äc tríc bµi 3 SGK, chuÈn bÞ c¸c dông cô, vËt liÖu cho bµi thùc hµnh giê sau. --------------------------------------- oOo-------------------------------------- Ngµy so¹n: TiÕt 3 - Bµi 3 : Thùc hµnh : VÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n A.Môc tiªu: - VÏ ®îc 3 h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - Ghi ®îc c¸c kÝch thíc trªn c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - Tr×nh bµy ®îc b¶n vÏ theo c¸c tiªu chuÈn cña b¶n vÏ kÜ thuËt. B.ChuÈn bÞ - M« h×nh gi¸ ch÷ L (h×nh 3. 1 sgk) - Tranh vÏ phãng to h×nh 3. 2 sgk - C¸c ®Ò bµi h×nh 3 chiÒu. C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) æn ®Þnh líp: Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y SÜ sè 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) KiÓm tra bµi cò: - Tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp SGK trang 13. 3)Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV tr×nh bµy néi dung bµi thùc I/ Giíi thiÖu c¸ch vÏ chung: hµnh vµ nªu tãm t¾t c¸c bíc tiÕn - LÊy gi¸ ch÷ L lµm vÝ dô. Bíc 1: Cho häc sinh ph©n tÝch h×nh d¹ng vËt thÓ hµnh. - Gäi 1 HS nh¾c l¹i sù liªn hÖ vÒ vµ chän c¸c híng chiÕu. (H×nh 3. 2- Sgk) - Gi¸ cã d¹ng ch÷ L néi tiÕp trong khèi h×nh hép kÝch thíc vµ vÞ trÝ gi÷a c¸c h×nh ch÷ nhËt, phÇn th¼ng ®øng cã lç h×nh trô ë chiÕu b»ng c¸ch tr¶ lêi c¸c c©u gi÷a. hái: - Chän 3 híng chiÕu lÇn lît vu«ng gãc víi mÆt C©u 1: H×nh chiÕu ®øng, chiÕu tríc, mÆt trªn, mÆt bªn tr¸i cña vËt thÓ. b»ng, chiÕu c¹nh cho biÕt c¸c Bíc 2: Chän tØ lÖ thÝch hîp víi khæ giÊy A4 vµ kÝch thíc nµo cña vËt thÓ? kÝch thíc cña vËt thÓ. C©u 2: Trong PPCG1 c¸c h×nh - Bè trÝ 3 h×nh chiÕu c©n ®èi trªn b¶n vÏ theo chiÕu ®îc ®Æt nh thÕ nµo? ®óng sù liªn hÖ chiÕu. Bíc 3: LÇn lît vÏ mê b»ng nÐt m¶nh tõng phÇn C©u3: Ba h×nh chiÕu cña h×nh cña vËt thÓ theo sù ph©n tÝch h×nh d¹ng cña khèi hép ch÷ nhËt lµ nh÷ng h×nh nµo? h×nh häc. C©u 4: Ba h×nh chiÕu cña h×nh Bíc 4 : T« ®Ëm c¸c nÐt thÊy, ®êng bao thÊy cña trô trßn xoay lµ nh÷ng h×nh nµo? vËt thÓ trªn c¸c h×nh biÓu diÔn. Dïng nÐt ®øt ®Ó biÓu diÔn c¸c c¹nh khuÊt, ®êng bao khuÊt Bíc 5: KÎ c¸c ®êng giãng kÝch thíc, ®êng kÝch (Lu ý : Mçi kÝch thíc chØ ghi 1 thíc vµ ghi con sè kÝch thíc trªn c¸c h×nh chiÕu. lÇn). II/ Tæ chøc thùc hµnh: - Gi¸o viªn giao ®Ò bµi cho häc sinh vµ nªu c¸c yªu cÇu cña bµi lµm. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà - Gi¸o viªn gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cho h/s. Công nghệ 11 Häc sinh nhËn ®Ò vµ lµm bµi theo yªu cÇu vµ theo híng dÉn cña gi¸o viªn. 4/ Cñng cè: - Gi¸o viªn thu bµi lµm cña häc sinh, sau ®ã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh, kÜ n¨ng lµm bµi vµ th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. 5/ Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ -Yªu cÇu häc sinh ®äc tríc bµi 4 SGK . --------------------------------------- oOo-------------------------------------- Ngµy so¹n: tiÕt 3. luyÖn tËp: vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n I, Mục tiêu bài học: -Vẽ được ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể từ hình ba chiều hoặc vật mẫu. -Ghi được kích thước của vật thể, bố trí hợp lívà đúng tiêu chuẩn các kích thước. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 -Biết cách trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật. II. Chuẩn bị bài thực hành: 1. Nội dung: - GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài 3 SGK. -Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) về trình bày bản vẽ kỹ thuật. -HS: đọc trước nội dung bài 3 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm, bộ thước vẽ kĩ thuật . Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, bộ thước vẽ kĩ thuật . 2. Phương Pháp. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học thực hành. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1.Ổn định lớp: Líp 11A1 11A2 11A3 Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y 11A4 11A5 11A 2.Kiểm tra bài cũ: - Nêu nội dung PPCG1 và PPCG3?. 3.Nội dung: Hoạt động của Gv Hoạt động của H/s Hoạt động 1: Giáo Viên giới thiệu bài . (5 phút) -GV kiểm tra sự chuẩn bị -HS đặt các dụng cụ vật của HS cho bài thực hành. liệu mà GV đẵ yêu cầu chuẩn trước ở nhà. -GV treo tranh vẽ hình Giá -HS quan sát lắng nghe Chữ L lên bảng để giới thiệu và làm theo yêu cầu của và yêu cầu HS lập bản vẽ kĩ GV. thuật trên khổ giấy A4 của Giá Chữ L . SÜ sè Nội dung I/ Chuẩn bị - (SGK) II/ Nội dung thực hành: -Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của Giá Chữ L. Hoạt động 2: HS làm bài tại lớp dưới sự hướng dẫn của GV . (32 phút) -Quan sát vật thể em thấy Bước 1:Phân tích hình dạng vật thể, chọn -Vật có dạng chữ L, phần vật thể có hình dạng như thế hướng chiếu. đế nằm ngang có sẻ rãnh Höôùng chieáu nào? baèng hình hộp chữ nhật, phần thẳng đứng có sẻ lỗ hình trụ. -Các bạn chọn hướng chiếu -HS suy nghĩ trả lời. như thế nào? -Chúng ta đẵ học mấy phương pháp chiếu, trong -Chúng ta đẵ học PPCG1 trường hợp này các em chọn và PPCG2, trong bài này phương pháp chiếu góc thứ chúng ta chọn PPCG1. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Höôùng chieáu caïnh Höôùng chieáu chính Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 mấy? -HS dựa vào kiến thực Bước 2: Bố trí các hình chiếu. -Trong PPCG1 vị trí các bài 3 để trả lời. hình chiếu trên bản vẽ như thế nào? -Sau khi chọn PPCG1 và bố trí các hình chiếu thìn ta - Vẽ phác từng phần của làmm gì? vật thể bằng nét mảnh. Bước 3: Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh. -GV: sau khi vẽ phác từng phần của vật thể ta tiến hành -HS lắng nghe và làm vẽ phác các phần rãnh, phần theo hướng dẫn của GV. lỗ của vật thể. Trước tiên ta vẽ phác phần rãnh hình hộp chữ nhật. Bước 4: Vẽ phác rãnh hình hộp chữ nhật -GV: tiếp đến ta vẽ phác phần lỗ hình trụ. -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 Bước 5: Vẽ phác lỗ hình trụ -GV: sau khi đẵ vẽ phác song ta tiến hành tẩy xoá các -HS lắng nghe và làm nét thừa, tô đậm các nét theo hướng dẫn của GV. thấy, hoàn chỉnh các nét dứt và vẽ đường gióng và đường kích thước. Chú ý: khi biểu diễn kích thước phải bố trí đủ kích thước, không thừa, không thiếu, đảm bảo sạch sẽ, thẩm mỹ. Bước 6: Tẩy xoá các nét thừa, tô đậm các nét thấy, hoàn chỉnh các nét dứt và vẽ đường gióng và đường kích thước -GV: cuối cùng ta kẽ khung bản vẽ, khung tên, ghi kích -HS lắng nghe và làm thước và nội dung khung theo hướng dẫn của GV. tên, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ. Bước 7: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi kích thước và nội dung khung tên. IV. Tổng kết: -GV nhận xét giờ thực hành: Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 +Sự chuẩn bị của HS. +Kĩ năng làm bài của HS. +Tuyên dương những tập thể, cá nhân có ý thức tốt trong giờ thực hành và phê bình nhũng tập thể, cá nhân không có ý thức tốt trong giờ thực hành. +GV thu bài về nhà chấm điểm. V. Dặn dò: Các em về nhà học bài cũ, mỗi tổ làm một bài tập trang 21 sgk, đọc và nghin cứu bài 4 “Mặt cắt và hình cắt” trang 22 sgk , ghi chép lại các vấn đề khó hiểu. Ngµy so¹n: ………………… TiÕt 5- Bµi 4: MÆt c¾t vµ h×nh c¾t A. Môc tiªu: - HiÓu ®îc mét sè kiÕn thøc vÒ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t. - BiÕt c¸ch vÏ m¾t c¾t vµ h×nh c¾t cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. B.ChuÈn bÞ - M« h×nh, tranh vÏ phãng toh×nh 4. 1 vµ 4. 2 SGK - Cã thÓ dïng ch¬ng tr×nh Power poin ®Ó d¹y. C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) æn ®Þnh líp: Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y SÜ sè 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) KiÓm tra bµi cò: - ë líp 8 c¸c em ®· häc vÒ h×nh c¾t vËy v× sao trªn b¶n vÏ ph¶i dïng h×nh c¾t? - Cho vËt thÓ ®¬n gi¶n cã r·nh hoÆc lç, yªu cÇu häc sinh vÏ 3 h×nh chiÕu. 3) Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I/ Kh¸i niÖm vÒ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t: Dùa vµo kiÓm tra bµi cò GV nªu lÝ do v× Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 Gi¶ sö dïng 1 mp tëng tîng song song víi sao ph¶i c¾t. 1 mp h×nh chiÕu c¾t vËt thÓ ra lµm 2 phÇn. - Cho HS ®äc phÇn k/n, quan s¸t h×nh ChiÕu vu«ng gãc phÇn vËt thÓ ë sau mp c¾t 4. 1 SGK trªn tranh vÏ khæ to vµ rót lªn mp h×nh chiÕu song song víi mp c¾t ®ã ra k/n thÕ nµo lµ mÆt c¾t, h×nh c¾t? ®îc : MÆt c¾t vµ h×nh c¾t kh¸c nhau nh thÕ - H×nh biÓu diÔn c¸c ®êng bao cña vËt thÓ nµo? n»m trªn mp c¾t gäi lµ mÆt c¾t. - ThÕ nµo lµ mp c¾t, h×nh c¾t vµ mÆt - H×nh biÓu diÔn mÆt c¾t vµ c¸c ®êng bao c¾t? cña vËt thÓ sau mp c¾t gäi lµ h×nh c¾t. MÆt c¾t ®îc thÓ hiÖn b»ng ®êng g¹ch g¹ch. II/ MÆt c¾t: Dïng ®Ó biÓu diÔn h×nh d¹ng tiÕt diÖn vu«ng gãc cña vËt thÓ. - MÆt c¾t chËp dïng ®Ó biÓu diÔn mÆt c¾t cã h×nh d¹ng ®¬n gi¶n. 1) MÆt c¾t chËp: - Lµ mÆt c¾t ®îc vÏ ngay trªn h×nh chiÕu t- HS quan s¸t h×nh 4. 2 vµ 4. 3 SGK vµ ¬ng øng. §êng bao cña mÆt c¾t chËp ®îc vÏ vÏ vµo vë. b»ng nÐt liÒn m¶nh. - - - - - MÆt c¾t rêi ®îc ®Æt gÇn h×nh chiÕu t2) MÆt c¾t rêi: ¬ng øng vµ liªn hÖ víi h×nh chiÕu Lµ mÆt c¾t ®îc vÏ ë ngoµi h×nh chiÕu, ®êng b»ng nÐt chÊm g¹ch m¶nh. bao cña mÆt c¾t rêi ®îc vÏ b»ng nÐt liÒn HS quan s¸t h×nh 4. 4 vµ vÏ vµo vë. ®Ëm. HS quan s¸t h×nh 4. 1 vµ 4. 5, vÏ h×nh III/ H×nh c¾t: 4. 5 vµo vë. 1) H×nh c¾t toµn bé: H×nh c¾t sö dông mét mp c¾t vµ dïng ®Ó biÓu diÔn h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ. HS quan s¸t h×nh 4. 6 vµ vÏ vµo vë. 2) H×nh c¾t mét nöa: H×nh biÓu diÔn gåm 1 nöa h×nh c¾t ghÐp víi 1 nöa h×nh chiÕu, ®êng ph©n c¸ch lµ trôc ®èi xøng ®îc vÏ b»ng nÐt chÊm g¹ch m¶nh. H×nh c¾t mét nöa dïng ®Ó biÓu diÔn vËt thÓ ®èi xøng. Trªn phÇn h×nh c¾t thêng kh«ng vÏ c¸c nÐt ®øt. 3) H×nh c¾t côc bé: - H×nh biÓu diÔn vËt thÓ díi d¹ng h×nh c¾t, ®- HS quan s¸t h×nh 4. 7 vµ vÏ vµo vë. êng giíi h¹n phÇn h×nh c¾t vÏ b»ng nÐt lîn sãng. 4/ Cñng cè: - Tr¶ lêi c©u hái SGK trang 24. 5/ Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ - §äc phÇn th«ng tin bæ sung. - Lµm BT 1, 2 SGK trang 24, 25. - Xem tríc bµi 5. --------------------------------------- oOo-------------------------------------- Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 Ngµy so¹n: TiÕt 6- Bµi 5 : H×nh chiÕu trôc ®o A. Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu trôc ®o. - BiÕt c¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. B. ChuÈn bÞ - C¸c tranh vÏ phãng to h×nh 5. 1 vµ b¶ng 5. 1 SGK - Khu«n vÏ e lÝp. C.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) æn ®Þnh líp: Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) KiÓm tra sÜ sè, ®ång phôc. 3) KiÓm tra bµi cò: - ThÕ nµo lµ mÆt c¾t vµ h×nh c¾t?H×nh c¾t vµ mÆt c¾t dïng ®Ó lµm g×? - Ph©n biÖt c¸c lo¹i h×nh c¾t? 4) Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV I/ Kh¸i niÖm: 1) ThÕ nµo lµ h×nh chiÕu trôc ®o: - H×nh chiÕu trôc ®o lµ h×nh biÓu diÔn ba chiÒu cña vËt thÓ ®îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu song song. H ) C¸ch x©y dùng h×nh chiÕu trôc ®o : - G¾n vµo vËt thÓ hÖ trôc to¹ ®é vu«ng gãc OXYZ víi c¸c to¹ ®é theo 3 chiÒu dµi, réng vµ cao cña vËt thÓ. ChiÕu vËt thÓ cïng hÖ to¹ ®é vu«ng gãclªn mp h×nh chiÕu (P’) theo ph¬ng chiÕu l (l kh«ng song song víi P’) vµ kh«ng song song víi c¸c trôc to¹ ®é. Trªn mp (P’) nhËn ®îc mét h×nh chiÕu cña vËt thÓ vµ hÖ to¹ ®éO’X’Y’Z’. H×nh biÓu diÔn ®ã gäi lµ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu trôc ®o. C©u hái 1: C¸c h×nh 3. 9 Sgk trang 21 cã ®Æc ®iÓm g×? ThÓ hiÖn c¶ 3 chiÒu (3 kÝch thíc ) cña vËt thÓ. C©u hái 2: H×nh chiÕu trôc ®o cã u ®iÓm g×? - DÔ nhËn biÕt h×nh d¹ng cña vËt thÓ. C©u hái 3: - H×nh chiÕu trôc ®o ®îc vÏ trªn 1 hay nhiÒu mp h×nh chiÕu? - 1 mp h×nh chiÕu. C©u hái 4: V× sao ph¬ng chiÕu l kh«ng ®îc song song víi mp h×nh chiÕu vµ c¸c trôc to¹ ®é? - Hs vÏ h×nh 5. 1 vµo vë. - Giáo viên soạn: Hoàng Hiền SÜ sè Giíi thiÖu trªn tranh vÏ khæ to. Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 - Gãc trôc ®o vµ c¸c hÖ sè 2) Th«ng sè c¬ b¶n cña h×nh chiÕu trôc ®o: biÕn d¹ng thay ®æi liªn a) Gãc trôc ®o: quan ®Õn c¸c yÕu tè nµo? - Trong phÐp chiÕu trªn, h×nh chiÕu cña c¸c trôc to¹ ®é lµ O’X’, O’Y’, O’Z’ gäi lµ c¸c trôc ®o. Gãc gi÷a - VÞ trÝ cña c¸c trôc to¹ ®é hoÆc ph¬ng chiÕu l ®èi víi c¸c trôc ®o : mp h×nh chiÕu P’. X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’ gäi lµ c¸c gãc trôc ®o. b) HÖ sè biÕn d¹ng: + KL: C¸c gãc trôc ®o vµ c¸c Lµ tØ sè ®é dµi h×nh chiÕu cña 1 ®o¹n th¼ng n»m trªn hÖ sè biÕn d¹ng lµ 2 th«ng sè trôc to¹ ®é víi ®é dµi thùc cña ®o¹n th¼ng ®ã. c¬ b¶n cña HCT§. HS vÏ h×nh 5. 2 vµo vë. O ' A' = p lµ hÖ sè biÕn d¹ng theo trôc O’X’ OA O' B' = q lµ hÖ sè biÕn d¹ng theo trôc O’Y’ OB O' C ' = r lµ hÖ sè biÕn d¹ng theo trôc O’X’ OC II/ H×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu. 1) §Æc ®iÓm: Trong h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc đÒu l r (P’) vµ 3 hÖ sè biÕn d¹ng b»ng nhau p = q = r. 2)Th«ng sè c¬ b¶n: a) Gãc trôc ®o: X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’=1200 b) HÖ sè biÕn d¹ng: p = q = r = 0, 8 - §Ó dÔ vÏ quy íc lÊy p = q = r = 1, trôc O’Z’ biÓu thÞ chiÒu cao ®îc ®Æt th¼ng ®øng. 2) H×nh chiÕu trôc ®o cña h×nh trßn: - Lµ c¸c h×nh elip cã c¸c híng kh¸c nhau. - Quy íc Elip cã trôc dµi b»ng 1, 22 d, trôc ng¾n b»ng 0, 7 d (d lµ ®ßng kÝnh cña h×nh trßn). III/ H×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n: 1)§Æc ®iÓm: - Trong h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n l kh«ng vu«ng gãc víi P’. - C¸c hÖ sè biÕn d¹ng b»ng nhau tõng ®«i mét. p = q; q =r ; r =p. 2) Th«ng sè c¬ b¶n: a) Gãc trôc ®o: X’O’Z’=900, X’O’Y’=1350 b)HÖ sè biÕn d¹ng: p =r = 1; q= 0, 5 IV/ C¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o: Ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng cña vËt thÓ ®Ó chän c¸ch vÏ h×nh chiÕu trôc ®o cho phï hîp. Giíi thiÖu c¸c bíc vÏ trªn b¶ng 5. 1 sgk (30). 120o 120o - Häc sinh quan s¸t h×nh 5. 3 Sgk. Z’ 45o Trong h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n, c¸c mÆt cña vËt thÓ song song víi mp toa ®é XOZ kh«ng bÞ biÕn d¹ng 4/Cñng cè: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK trang 31. 5/ Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ: - Lµm BT 1, 2 SGK trang 31. --------------------------------------- oOo-------------------------------------- Ngµy so¹n: ………………… TiÕt 7- Bµi 6 : Thùc hµnh : BiÓu diÔn vËt thÓ. A/ Môc tiªu: - §äc ®îc b¶n vÏ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà - Công nghệ 11 VÏ ®îc h×nh chiÕu thø 3, h×nh c¾tvµ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ ®¬n gi¶n tõ 2 h×nh chiÕu. B/ ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh: 1) ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 6 SGK, t×m hiÓu c¸c bíc tiÕn hµnh vÏ. 2) ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc: - ChuÈn bÞ h×nh vÏ 6. 3 SGK (trang 33). - ChuÈn bÞ m« h×nh vµ c¸c dông cô vÏ cÇn thiÕt. C/ TiÕn tr×nh tæ chøc thùc hµnh: 1) æn ®Þnh líp: Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y SÜ sè 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu vµ xiªn gãc c©n. 3) Gi¶ng bµi míi: *)PhÇn 1 : Giíi thiÖu bµi; Gi¸o viªn tr×nh bµy néi dung bµi thùc hµnh vµ nªu tãm t¾t c¸c bíc tiÕn hµnh. Bíc 1: §äc b¶n vÏ 2 h×nh chiÕu vµ ph©n tÝch h×nh d¹ng vËt thÓ cÇn vÏ. Bíc 2: VÏ h×nh chiÕu thø 3. (Cã thÓ chän h×nh bÊt kú tuú ®èi tîng häc sinh). Bíc 3 : VÏ h×nh c¾t. Bíc 4 : VÏ h×nh chiÕu trôc ®o C¸c bíc vÏ h×nh chiÕu trôc ®o t¬ng tù nh bµi 3 ®· lµm. *) PhÇn 2: Tæ chøc thùc hµnh: - Gi¸o viªn giao bµi cho tõng häc sinh vµ nªu yªu cÇu cña bµi lµm. (Cã ®Ò in cho tõng häc sinh) - Häc sinh lµm bµi theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 4) Cñng cè : - HÕt giê gi¸o viªn thu bµi cña häc sinh vÒ kÝ, kiÓm tra nh÷ng g× ®· lµm ®îc cña häc sinh. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê thùc hµnh: vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh, kÜ n¨ng lµm bµi cña häc sinh. - Th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. 5) Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ: - Yªu cÇu häc sinh tiÕp tôc nghiªn cøu bµi tËp cña m×nh vµ xem kÜ c¸c tiªu chuÈn vÒ tr×nh bµy b¶n vÏ ®Ó thùc hiÖn bµi lµm cho tèt. - --------------------------------------- oOo-------------------------------------Ngµy so¹n: ………………… TiÕt 8- Bµi 6 : Thùc hµnh : BiÓu diÔn vËt thÓ (TiÕp) A/ Môc tiªu: - §äc ®îc b¶n vÏ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. - VÏ ®îc h×nh chiÕu thø 3, h×nh c¾tvµ h×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ ®¬n gi¶n tõ 2 h×nh chiÕu. B/ ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh: ChuÈn bÞ néi dung: Nghiªn cøu bµi 6 SGK, t×m hiÓu c¸c bíc tiÕn hµnh vÏ. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc: - ChuÈn bÞ h×nh vÏ 6. 3 SGK (trang 33). - ChuÈn bÞ m« h×nh vµ c¸c dông cô vÏ cÇn thiÕt. C/ TiÕn tr×nh tæ chøc thùc hµnh: 1) æn ®Þnh líp: Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y SÜ sè 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 2) KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c bíc vÏ h×nh chiÕu trôc ®o. - Nªu c¸c lo¹i h×nh c¾t, c¸ch vÏ h×nh c¾t. 3) Gi¶ng bµi míi: PhÇn 1 : - Gi¸o viªn tr¶ bµi lÇn tríc cho c¸c em. - Gi¸o viªn nhËn xÐt qua vÒ bµi lµm giê tríc cña c¸c em. Nªu c¸c bíc ®Ó hoµn thiÖn b¶n vÏ vµ nh÷ng chç sai cÇn söa. PhÇn 2 : - Häc sinh tiÕp tôc hoµn thiÖn bµi lµm cña m×nh. - VÏ h×nh c¾t vµ vÏ h×nh chiÕu trôc ®o. 4) Cñng cè : - HÕt giê gi¸o viªn thu bµi cña häc sinh vÒ chÊm. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê thùc hµnh: vÒ sù chuÈn bÞ cña häc sinh, kÜ n¨ng lµm bµi cña häc sinh. - Th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. 5) Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ: - Yªu cÇu häc sinh ®äc tríc bµi 7 SGK. --------------------------------------- oOo-------------------------------------- Ngµy so¹n: ………………… TiÕt 9- Bµi 7 : H×nh chiÕu phèi c¶nh A.Môc tiªu: -Häc sinh biÕt ®îc kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu phèi c¶nh. -BiÕt c¸ch vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh cña vËt thÓ ®¬n gi¶n. B.ChuÈn bÞ 1.Néi dung: -Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ h×nh chiÕu phèi c¶nh. -C¸ch vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh 1 ®iÓm tô. 2.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: -Tranh vÏ phãng to HCPC c¸c h×nh 7. 1;7. 2; 7. 3 SGK. -Sö dông m¸y chiÕu nÕu cã. C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1.æn ®Þnh líp : Líp Ngµy d¹y SÜ sè Líp Ngµy d¹y SÜ sè 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2.KiÓm tra bµi cò: H·y nªu c¸c phÐp chiÕu ®· häc? C¸ch x¸c ®Þnh h×nh chiÕu cña 1 ®iÓm trong c¸c lo¹i phÐp chiÕu võa nªu. 3.Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ I/ Kh¸i niÖm: 1)H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ g×? H×nhchiÕu phèi c¶nh lµ h×nh biÓu diÔn ®îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu xuyªn t©m. 1) Häc sinh quan s¸t h×nh 7. 1 SGK vµ cho nhËn xÐt. 2) C¸c viªn g¹ch cµng ë xa cµng nhá l¹i 3) C¸c ®êng th¼ng trong thùc tÕ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 mÆt tranh mÆt ph¼ng tÇm m¾t t ®iÓm nh×n mÆt ph¼ng vËt thÓ t song song víi nhau vµ kh«ng song song víi m¾t ph¼ng h×nh chiÕu, gÆp nhau t¹i 1 ®iÓm, ®îc gäi lµ ®iÓm tô. Häc sinh quan s¸t tiÕp h×nh 7. 2 - Yªu cÇu Hs quan Trong phÐp chiÕu nµy: s¸t h×nh 7. 1 vµ 7. 3 -T©m chiÕu lµ m¾t ngêi quan s¸t (®iÓm nh×n). ®Ó nhËn xÐt vµ -MÆt ph¼ng h×nh chiÕu lµ mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng tëng tph©n biÖt. îng gäi lµ mÆt tranh. -MÆt ph¼ng n»m ngang trªn ®ã ®Æt c¸c vËt thÓ cÇn biÓu diÔn gäi lµ mÆt ph¼ng vËt thÓ. - ThÕ nµo lµ HCPC 1 -MÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua ®iÓm nh×n gäi lµ mÆt ph¼ng ®iÓm tô, 2 ®iÓm tÇm m¾t. MP nµy c¾t mÆt tranh theo 1 ®êng th¼ng gäi lµ ®êng tô ? Chóng gièng ch©n trêi (tt) vµ kh¸c nhau ë 2)øng dông cña h×nh chiÕu phèi c¶nh nh÷ng ®iÓm nµo? - §Ó biÓu diÔn c¸c c«ng tr×nh cã kÝch thíc lín nh nhµ cöa, cÇu ®êng... 3) C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh: - Thêng cã 2 lo¹i : - Gi¸o viªn ®a ra ®Ò + H×nh chiÕu phèi c¶nh 1 ®iÓm tô bµi: + H×nh chiÕu phèi c¶nh 2 ®iÓm tô Cho vËt thÓ cã d¹ng *)H×nh chiÕu phèi c¶nh 1®iÓm tô: nhËn ®îc khi mÆt tranh ch÷ L. H·y vÏ ph¸c song song víi mét mÆt cña vËt thÓ. HCPC 1 ®iÓm tô cña vËt thÓ. - HS nghiªn cøu c¸c bíc vÏ trong SGK,. Gi¸o viªn híng dÉn tõng bíc vÏ, häc sinh vÏ theo vµo vë. *)H×nh chiÕu phèi c¶nh2 ®iÓm tô: nhËn ®îc khi mÆt tranh kh«ng song song víi mét mÆt nµo cña vËt thÓ. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 II/ Ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh: *) KÕt luËn: §Ó vÏ HCPC cña vËt thÓ, ta vÏ HCPC cña c¸c ®iÓm thuéc vËt thÓ. 4.Cñng cè: -Nªu l¹i c¸c kh¸i niÖm, c¸c bíc vÏ HCPC 1 ®iÓm tô. -Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK trang 40. 5. Híng dÉn giao nhiÖm vô vÒ nhµ: -VÏ h×nh 7. 4 SGK trang 40. - ChuÈn bÞ néi dung bµi, giê sau «n tËp ch¬ng I,II,III --------------------------------------- oOo-------------------------------------- Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Ngµy d¹y: Công nghệ 11 tiÕt 10: ¤n tËp I, Mục tiêu bài học: Qua bài GV cần làm cho HS: - Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc (HCVG) của vật thể đơn giản. - Vẽ được hình chiếu thư 3, hình cắt trên hình chiếu đứng HCTĐ của vật thể đơn giản từ bản vẽ 2 hình chiếu. - Ghi kích thước của vật thể. -Hoàn thành một bản vẽ kĩ thuật từ 2 hình chiếu cho trước. - Vẽ được hình chiếu trục đo và hình chiếu phối cảnh II. Chuẩn bị bài dạy: 1. Nội dung: *GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài 6 trang 32 SGK, đọc các tài liệu có nội dung liên quan tới bài giảng, soạn giáo án, lập kế hoạch giảng dạy. *HS: Đọc trước nội dung bài 6 trang 32 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm, bộ thước vẽ kĩ thuật. 2. Đồ dùng dạy học: -Mô hình ổ trục hình 6.3 sgk, tranh vẽ hình các đề bài trong SGK, thước vẽ kĩ thuật. 3. Phương Pháp. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học tích cực. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1.Ổn định lớp: Líp 11A1 11A2 11A3 TG Ngµy d¹y SÜ sè Líp 11A4 11A5 11A Ngµy d¹y SÜ sè 2.Kiểm tra bài cũ: HCTĐ dùng để làm gì ? Có mấy HCTĐ? Học sinh học bài cũ, trả lời câu hỏi. Nêu các thông số cơ bản của HCTĐ? 3. Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: (10 phút) Ôn lại kiến thức trọng tâm đã học Hoạt động của Gv Hoạt động Nội dung bài học Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 của Học sinh 5’ TG I. Hệ thống kiến thức: 1. Quy định về bản vẽ kỹ thuật - Khổ giấy: -Tỉ lệ -Nét vẽ Theo TCVN -Chữ viết -Ghi kích thước 2. PP chiếu góc thứ nhất: HCĐ phía trên góc trái; HCC phía trên góc phải; HCB phí dưới HCĐ 4. Hình cắt, mặt cắt -Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt. Ghi nhớ, khắc -Hình biểu diễn mặt cắt và sâu, biết ứng các đường bao của vật thể dụng sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt. Lưu ý: Mặt cắt được kẻ 5. HCTĐ và HCPC gạch gạch hoặc được kí hiệu của vật liệu. GV: Cách vẽ HCTĐ các em xem lại bảng 5.2 sgk. -Chọn truc đo. -Chọn mp cơ sở. -Tiến hành vẽ theo các Quan sát, lắng bước. nghe, ghi nhớ -Tẩy xoá nét thừa, tô đậm hình. *Các bước vẽ phác HCPC 1 điểm tụ. +B1 vẽ đường chân trời tt, xác định độ cao của diểm nhìn. +B2 chọn điểm tụ F’. B3 vẽ hc đứng của vật thể. B4 nối các điểm trên hc đứng với điểm tụ, A’F’, B’F’, C’F’, D’F’. Chú ý +B5 lấy điểm I’ trên F’ -Muốn thể hiện mặt bên nào của vật thể thì chọn để xác định chiều rộng Thực hiện điểm tụ F’ về phía bên đó của hc đứng. của vật thể. trên bản vẽ -Khi F’ ở vô cùng, các tia chiếu song song nhau, hc +B6 từ điểm I’ vẽ các nhận được có dạng hc trục đo của vật thể. đường thẳng song song Lắng nghe với các cạnh của vật thể. +B7 tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện bản vẽ. Hoạt động 2: (20 phút): Hướng dẫn thao tác vẽ BVKT ( Vẽ ba hình chiếu ) Hoạt động của Giáo Hoạt động Nội dung bài học viên của Học sinh Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 20’ Bước 1:Phân tích hình Quan sát, thực dạng vật thể, chọn hướng hiện theo chiếu. hướng dẫn của giáo viên Bước 2: Bố trí các hình chiếu. Bước 3: Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh. Bước 4: Vẽ phác rãnh hình hộp chữ nhật Bước 5: Vẽ phác lỗ hình trụ TG 3.Cách vẽ ba hình chiếu trên BVKT Quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên Quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên Hoạt động 3: (15 phút): Hướng dẫn cách bố trí và ghi kích thước, khung tên Hoạt động của Giáo Hoạt động Nội dung bài học viên của Học sinh 5’ Quan sát, thực Bước 6: Tẩy xoá các nét hiện theo thừa, tô đậm các nét thấy, hướng dẫn hoàn chỉnh các nét dứt và của giáo viên vẽ đường gióng và đường kích thước Bước 7: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi kích thước và nội dung khung tên. 4. Củng cố kiến thức bài học – dặn dò: Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 - Chốt lại kiến thức và khắc sâu những quy định bắt buột trong BVKT. - Mỗi học sinh chọn 1 đề bài trong 6 đề bài đã cho trong SGK T36.Hoàn thành theo yêu cầu của giáo viên - Chuẩn bị nội dung bài, giờ sau kiểm tra 1 tiết Ngµy d¹y: TiÕt 11: KiÓm tra 1 tiÕt I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã được học từ tiết 1 đến tiết 9. 2. Kỹ năng: Nhận biết được các hình chiếu vuông góc: HCĐ; HCB để vẽ HCC và HCTĐ trên bản vẽ. Biết cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ, ghi kích thước 3. Thái độ: Có ý thức nghiêm túc khi thực hiện bài kiểm tra nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Đề bài kiểm tra được in sẵn. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Học bài từ bài 1 đến bài 15. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: C©u 1: H×nh chiÕu b»ng cña vËt thÓ cho biÕt kÝch thíc nµo cña vËt: A. ChiÒu dµi, chiÒu réng. B. ChiÒu réng, chiÒu cao. C. ChiÒu dµi, chiÒu cao. Câu 2: Hình cắt dùng để biểu diễn những vật thể như thế nào? A. Hình cắt dùng để biểu diễn những vật thể có nhiều lỗ, rãnh. B. Biểu diễn vật thể có hình trụ. C. Biểu diễn vật thể đơn giản. D. Cả 3 đáp án trên. II/ Tù luËn (6 ®iÓm ) Câu 3: Trình bày các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo? Các thông số đó thay đổi liên quan đến yếu tố nào? C©u 4 :Cho 2 h×nh chiÕu, vÏ h×nh chiÕu thø 3 cña vËt thÓ. (ưu tiên và khuyến khích công thêm điểm cho những học sinh vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể) Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ
- Xem thêm -