Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 11

  • Số trang: 212 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Tuaàn : 1 TPPCT: 1 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: CHÖÔNG I VEÕ KỸÛ THUAÄT CÔ SÔÛ BAØI 1 TIEÂU CHUAÅN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT I, Muïc tieâu baøi hoïc: 1, Kieâùn thöùc: Qua baøi hoïc HS caàn: - Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa caùc tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ kyõõû thuaät. - Coù yù thöùc thöïchieän caùc tieâu chuaån baûn veõ kyõõ thuaät. 2, Kó naêng: - Bieát moät soá baûn veõ kyõõ thuaät, cuï theå: tieâu chuaån khoå giaáy, neùt veõ. II. Chuaån bò baøi daïy: 1. Noäi dung: - GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 1 SGK. - Ñoïc caùc tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø tieâu chuaån Quoác teâ (TCQT) veà trình baøy baûn veõ kyõõ thuaät. - Xem laïi baøi 2 saùch Coâng ngheä 8. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 1 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh veõ phoùng to hình 1.3; 1.4; 1.5 SGK, boä thöôùc veõ kó thuaät . 2. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc Giaùo vieân: Trang 1 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 1. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: - Khoå giaáy. - Tæ leä. - Neùt veõ. - Chöõ vieát. - Ghi kích thöôùc. Troïng taâm cuûa baøi laø caùc quy ñònh quan troïng cuûa tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ goàm: - Caùch chia caùc khoå giaáy chính. - Caùch veõ caùc neùt veõ. - Caùch ghi caùc chöõ soá kích thöôùc. 2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: 2.3.Ñaët vaán ñeà: ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ bieát moät soá caùc tieâu chuaån veà trình baøy baûn veõ. Ñeå hieåu roõ hôn caùc tieâu chuaån Vieät Namveà baûn veõ kó thuaät, ta nghieân cöùu baøi 1. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yù nghóa veà tieâu chuaån baûn veõ kó thuaät. GV nhaéc laïi veà vai troø, yù nghóa - HS laéng nghe vaø ghi cheùp cuûa baûn veõ kó thuaät (BVKT). YÙ nghóa cuûa tieâu chuaån BVKT: -BVKT laø phöông tieän trong lónh - Taïi sao baûn veõ kó thuaät phaûi - Vì baûn veû kyõõû thuaät laø “ngoân ngöõ” vöïc kó thuaät vaø ñaõ troû thaønh ñöôïc xaây döïng theo quy taéc chung duøng cho kyõõû thuaät. Giaùo vieân: “ngoân ngöõ” chung duøng cho kó Trang 2 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 thoáng nhaát? thuaät. Vì vaäy, noù phaûi ñöôïc xaây GV giôùi thieäu vaén taét veà tieâu döïng theo caùc quy taéc thoáng nhaát chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø tieâu ñöôïc quy ñònh trong caùc tieâu chuaån Quoác Teá (TCQT) veà chuaån veà BVKT. BVKT. - Taïi sao noùi baûn veõ kyõõû thuaät laø “ngoân ngöõ” kyõõû thuaät?. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu veà khoå giaáy. - Vì sao baûn veõ phaûi veõ theo caùc - Quy ñònh khoå giaáy ñeå thoáng nhaát I/ Khoå giaáy: khoå giaáy nhaát ñinh? quaûn lyù vaø tieát kieäm trong saûn - Coù 05 loaïi khoå giaáy, kích thöôùc - Vieäc quy ñònh caùc khoå giaáy coù xuaát. nhö sau: lieân quan gì ñeán caùc thieát bò saûn + A0: 1189 x 841(mm) xuaát vaø in aán? + A1: 841 x 594 (mm) - GV cho hoïc sinh quan saùt hình 1.1 SGK vaø ñaët caâu hoûi?. + A2: 594 x 420 (mm) - HS quan saùt hình 1.2 vaø neâu caùch + A3: 420 x 297 (mm) ?. Caùch chia caùc khoå giaáy A1, veõ khung baûn veõ vaø khung teân. + A4: 297 x 210 (mm) A2, A3, A4 töø khoå A0 nhö theá naøo? Kích thöôùc ra sao? Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu tyû leä. - Töø caùc öùng duïng thöïc teá laø baûn II/ Tyû leä: ñoà ñòa lyù, ñoà thò trong toaùn hoïc Tyû leä laø tyû soá giöõ kích thöôùc daøi caùc em ñaõ bieát, GV ñaët caâu hoûi: ño ñöôïc treân hình bieåu dieãn cuûa ?. Theá naøo laø tyû leä baûn veõ? Giaùo vieân: -Tyû leä laø tyû soá giöõ kích thöôùc daøi vaät theå vaø kích thöôùc thöïc töông Trang 3 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN ?. Caùc loaïi tyû leä? Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 ño ñöôïc treân hình bieåu dieãn cuûa öùng ño ñöôïc treân vaät theå ñoù. ?. Cho ví duï minh hoïa caùc loaïi tyû vaät theå vaø kích thöôùc thöïc töông - Coù 03 loaïi tyû leä: leä ñoù? öùng ño ñöôïc treân vaät theå ñoù. + Tyû leä 1:1 – tyû leä nguyeân hình - Coù 03 loaïi tyû leä: + Tyû leä 1:X – tyû leä thu nhoû + Tyû leä X:1 – tyû leä phoùng to Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu neùt veõ GV yeâu caàu hoïc sinh xem baûng III/ Neùt veõ: 1.2 vaø hình 1.3 SGK ñeå traû lôøi caùc 1. Caùc loaïi neùt veõ: caâu hoûi: - Neùt lieàn ñaäm: ?. Caùc neùt lieàn ñaäm, lieàn maûnh - Neùt lieàn ñaäm: ñöôøng bao thaáy, + A1: ñöôøng bao thaáy bieåu dieãn caùc ñöôøng gì cuûa vaät Caïnh thaáy + A2: Caïnh thaáy theå? - Neùt lieàn maûnh: ñöôøng kích thöôùc, - Neùt lieàn maûnh: ?. Hình daïng nhö theá naøo? ñöôøng gioùng, ñöôùng gaïch gaïch treân + B1: ñöôøng kích thöôùc ?. Neùt ñöùt, neùt chaám gaïch maûnh, maët caét. + B2: ñöôøng gioùng neùt löôïn soùng bieåu dieãn caùc - Neùt löôïn soùng: ñöôøng giôùi haïn + B3: ñöôùng gaïch gaïch treân maët ñöôøng gì cuûa vaät theå? moät phaàn hình caét. ?. Hình daïng nhö theá naøo? - Neùt ñöùt maûnh: ñöôøng bao khuaát, - Neùt löôïn soùng: GV keát luaän: Caùc neùt veõ naøy caïnh khuaát. ñöôïc quy ñònh theo TCVN. caét. + C1: ñöôøng giôùi haïn moät phaàn - Neùt gaïch chaám maûnh: ñöôøng hình caét. taâm, ñöôøng truïc ñoái xöùng - Neùt ñöùt maûnh: ?. Vieäc quy ñònh chieàu roäng caùc -SH ñoïc muïc 2 sgk traû lôøi. + F1: ñöôøng bao khuaát, caïnh neùt veõ nhö theá naøo vaø coù lieân khuaát. quan gì ñeán buùt veõ khoâng? - Neùt gaïch chaám maûnh: Giaùo vieân: Trang 4 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 + G1: ñöôøng taâm + G2: ñöôøng truïc ñoái xöùng 2. Chieàu roäng neùt veõ: 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 vaø 2mm. Thöôøng laáy chieàu roäng neùt ñaäm baèng 0,5mm vaø neùt maûnh baèng 0,25mm. Hoaït ñoäng 5: Giôùi thieäu chöõ vieát - GV: treân baûn veõ kyõõû thuaät, ngoaøi -HS laén nghe vaø ghi cheùp. IV/ Chöõ vieát: caùc hình veõ coøn coù phaàn chöõ ñeå 1. Khoå chöõ: ghi caùc kích thöôùng, ghi kyõõ hieäu - Khoå chöõ: (h) laø giaù trò ñöôïc xaùc vaø caùc chí thích caàn thieátkhaùc. ñònh baèng chieàu cao cuûa chöõ hoa Chöõ vieát caàn coù yeâu caàu gì? tính baèng mm. Coù caùc khoå chöõ: - GV yeâu caàu hoïc sinh quan saùt -SH ñoïc muïc IV sgk traû lôøi. 1,8; 2,5; 14; 20mm. hình 1.4 vaø neâu nhaän xeùt kieåu - Chieàu roäng: (d) cuûa neùt chöõ daùng, caáu taïo, kích thöôùc caùc thöôøng laáy baèng 1/10h. phaàn cuûa chöõ? 2. Kieåu chöõ: Thöôøng duøng kieåu chöõ ñöùng (hình 1.4 SGK). Hoaït ñoäng 6: Giôùi thieäu caùch ghi kích thöôùc - Hoïc sinh quan saùt hình 1.5; 1.6 V/ Ghi kích thöôùc: nhaän xeùt caùc ñöôøng ghi kích 1. Ñöôøng kích thöôùc: Veõ baèng thöôùc. neùt lieàn maûnh, song song vôùi Giaùo vieân: Trang 5 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 - GV neâu taàm quan troïng cuûa vieäc -Döïa vaøo kích thöôùc theå hieän treân phaàn töû ñöôïc ghi kích thöôùc (hình ghi kích thöôùc, baèng caùch ñaët caâu baûn veõ maø nhaø saûn xuaát hay cheá 1.5). hoûi: taïo seõ laøm ra saûn phaåm coù kích 2. Ñöôøng gioùng kích thöôùc: Veõ thöôùc ñuùng theo yeâu caàu. baèng neùt lieàn maûnh thöôøng keû ?. Neáu ghi kích thöôùc treân baûn veõ -Haøng hoaù saûn xuaát ra sai  vuoâng goùc vôùi ñöôøng kích thöôùc, sai hoaëc gaây nhaàm laãn cho ngöôøi khoâng söû duïng ñöôïc, toán nguyeân vöôït quaù ñöôøng kích thöôùc moät ñoïc thì ñöa ñeán haäu quaû nhö theá vaät lieäu, toán coâng daãn ñeán thua loã ñoaïn ngaén. naøo? 3. Chöõ soá kích thöôùc: Chæ trò soá - GV trình baøy caùc quy ñònh veà kích thöôùc thöïc (khoaûng saùu laàn vieäc ghi kích thöôùc. chieàu roäng neùt). 4. Kyù hieäu: Þ, R. IV. Toång keát: Qua noäi dung baøi hoïc caùc em caàn naém caùc noäi dung sau: - Vì sao baûn veõ kyõõû thuaät phaûi ñöôïc laäp theo caùc tieâu chuaån?. - Tieâu chuaån trình baøy baûn veõ kyõõû thuaät bao goàm nhöõng tieâu chuaån naøo?. V. Daën doø: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi 1.8, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi soá 2 “Hình chieáu vuoâng goùc”. VI. Ruùt kinh nghieäm: Giaùo vieân: Trang 6 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Tuaàn : 2 - 3 TPPCT: 2 - 3 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BAØI 2 HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC I, Muïc tieâu baøi hoïc: 1, Kieâùn thöùc: Qua baøi hoïc HS caàn: - Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp hình chieáu vuoâng goùc. - Bieát ñöôïc vò trí caùc hình chieáu ôû treân baûn veõ. - Phaân bieät giöõa phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát (PPCG1) vôùi phöông phaùp chieáu goùc thöù ba (PPCG3). 2, Kó naêng: - Bieát moät soá baûn veõ kyõõ thuaät, cuï theå: tieâu chuaån khoå giaáy, neùt veõ. II. Chuaån bò baøi daïy: 1. Noäi dung: - GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 2 SGK. - Ñoïc caùc taøi lieäu lieân quan ñeán baøi giaûng. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 2 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm. Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh veõ phoùng to caùc hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 11, 12, 13 SGK. - Vaät maãu theo hình 2.1 trang 11 SGK vaø moâ hình ba maët phaúng hình chieáu. Boä thöôùc veõ kyõõ thuaät. 2. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. III/ Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. Phaân boå baøi giaûng: Giaùo vieân: Trang 7 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: - Phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát (PPCG1) - Phöông phaùp chieáu goùc thöù ba (PPCG3) Troïng taâm cuûa baøi: - Vò trí töông ñoái giöõa vaät theå vaø caùc maët phaúng hình chieáu. - Caùch boá trí caùc hình chieáu trong baûn veõ. 2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1. OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2. Kieåm tra baøi cuõ: - Tyû leä laø gì? Coù maáy loaïi tyû leä? Laáy daãn chöùng minh hoaï caùc loaïi tyû leä. - Haõy neâu teân goïi, moâ taû hình daïng vaø öùng duïng caùc loaïi neùt veõ thöôøng duøng? - Trình baøy caùc quy ñònh khi ghi kích thöôùc? 2.3. Ñaët vaán ñeà: ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ ñöôïc bieát moät khaùi nieäm hình chieáu, caùc maët phaúng hình chieáu vaø vò trí caùc hình chieáu treân baûn veõ. Ñeå hieåu roõ hôn veà noäi dung, phöông phaùp hình chieáu vuoâng goùc ta nghieân cöùu baøi 2. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu phöông phaùp chieáu goùc thöù nhaát (PPCG1). Trong phaàn kyõ thuaät Coâng ngheä -HS laéng nghe va ghi cheùp. I/ Phöông phaùp chieáu goùc thöù 8, HS ñaõ hoïc moät soá noäi dung cô nhaát (PPCG1): baûn cuûa phöông phaùp caùc hình - Vaät theå ñöôïc ñaët giöõa ngöôøi chieáu vuoâng goùc, vì vaäy giaùo vieân quan saùt vaø maët phaúng chieáu. ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh nhôù laïi - Vaät theå chieáu ñöôïc ñaët trong kieán thöùc. moät goùc taïo thaønh bôûi caùc maët Giaùo vieân: Trang 8 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 - Trong phöông phaùp chieáu goùc - Vaät theå chieáu ñöôïc ñaët trong moät phaúng hình chieáu ñöùng, hình thöù nhaát, vaät theå ñöôïc ñaët nhö theá goùc taïo thaønh bôûi caùc maët phaúng chieáu baèng, hình chieáu caïnh naøo ñoái vôùi caùc maët phaúng hình hình chieáu ñöùng, hình chieáu baèng, vuoâng goùc vôùi nhau töøng ñoâi moät. chieáu ñöùng, hình chieáu baèng, vaø hình chieáu caïnh vuoâng goùc vôùi - Maët phaúng chieáu baèng môû hình chieáu caïnh (Hình 2.1 trang nhau töøng ñoâi moät. xuoáng döôùi, maët phaúng chieáu 11 - SGK). caïnh môû sang phaûi ñeå caùc hình - Sau khi chieáu, maët phaúng hình - Maët phaúng chieáu baèng môû xuoáng chieáu cuøng naèm treân maët phaúng chieáu baèng vaø maët phaúng hình döôùi, maët phaúng chieáu caïnh môû chieáu ñöùng laø maët phaúng baûn veõ. chieáu caïnh ñöôïc môû ra nhö theá sang phaûi ñeå caùc hình chieáu cuøng naøo? Hình chieáu baèng ñöôïc ñaët döôùi naèm treân maët phaúng chieáu ñöùng laø hình chieáu ñöùng, hình chieáu caïnh maët phaúng baûn veõ. ñöôïc daët beân phaûi hình chieáu - Treân baûn veõ, caùc hình chieáu Hình chieáu baèng ñöôïc ñaët döôùi ñöùng. ñöôïc boá trí nhö theá naøo? (hình 2.2 hình chieáu ñöùng, hình chieáu caïnh trang 12 – SGK). ñöôïc daët beân phaûi hình chieáu ñöùng. IV. Toång keát: Qua noäi dung baøi hoïc caùc em caàn naém caùc noäi dung sau: - Vì sao phaûi duøng nhieàu hình chieáu ñeå bieåu dieãn vaät theå? V. Daën doø: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi soá 3, chuaån bò duïng cuï, vaät lieäu ñeå laøm baøi thöïchaønh vaøo giôø hoïc sau. VI. Ruùt kinh nghieäm: Giaùo vieân: Trang 9 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Tuaàn :4 - 5 TPPCT:4 - 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BAØI 3 THÖÏC HAØNH – VEÕ CAÙC HÌNH CHIEÁU CUÛA VAÄT THEÅ ÑÔN GIAÛN I, Muïc tieâu baøi hoïc: -Veõ ñöôïc ba hình chieáu ñöùng, baèng, caïnh cuûa vaät theå töø hình ba chieàu hoaëc vaät maãu. -Ghi ñöôïc kích thöôùc cuûa vaät theå, boá trí hôïp lívaø ñuùng tieâu chuaån caùc kích thöôùc. -Bieát caùch trình baøy baûn veõ theo caùc tieâu chuaån cuûa baûn veõ kó thuaät. II. Chuaån bò baøi thöïc haønh: 3. Noäi dung: - GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 3 SGK. -Ñoïc caùc tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø tieâu chuaån Quoác teâ (TCQT) veà trình baøy baûn veõ kyõõ thuaät. -HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 3 SGK, tìm hieåu caùc noäi dung troïng taâm, boä thöôùc veõ kó thuaät . Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh veõ phoùng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, boä thöôùc veõ kó thuaät . 4. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc 3. Phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäi dung: -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø giôùi thieäu noäi dung baøi thöïc haønh trong (5 phuùt). -HS laøm baøi taïi lôùp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV (khoaûnh 32 phuùt). 4. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Giaùo vieân: Trang 10 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 2.1.OÂån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu noäi dung PPCG1 vaø PPCG3?. 2.3.Noäi dung: Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Giaùo Vieân giôùi thieäu baøi . (5 phuùt) -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa -HS ñaët caùc duïng cuï vaät I/ Chuaån bò HS cho baøi thöïc haønh. lieäu maø GV ñaü yeâu caàu - (SGK) chuaån tröôùc ôû nhaø. -GV treo tranh veõ hình Giaù -HS quan saùt laéng nghe Chöõ L leân baûng ñeå giôùi thieäu vaø laøm theo yeâu caàu cuûa vaø yeâu caàu HS laäp baûn veõ kó GV. thuaät treân khoå giaáy A4 cuûa II/ Noäi dung thöïc haønh: -Laäp baûn veõ kó thuaät treân khoå giaáy A4 goàm ba hình chieáu vaø caùc kích thöôùc cuûa Giaù Chöõ L. Giaù Chöõ L . Hoaït ñoäng 2: HS laøm baøi taïi lôùp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV . (32 phuùt) Giaùo vieân: Trang 11 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN -Quan saùt vaät theå em thaáy vaät Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 -Vaät coù daïng chöõ L, phaàn theå coù hình daïng nhö theá naøo? ñeá naèm ngang coù seû raõnh hình hoäp chöõ nhaät, phaàn Böôùc 1:Phaân tích hình daïng vaät theå, choïn höôùng chieáu. Höôùng chieáu baèng thaúng ñöùng coù seû loã hình truï. -Caùc baïn choïn höôùng chieáu -HS suy nghó traû lôøi. nhö theá naøo? Höôùng chieáu chính Höôùng chieáu caïnh Böôùc 2: Boá trí caùc hình chieáu. -Chuùng ta ñaü hoïc maáy phöông -Chuùng ta ñaü hoïc PPCG1 phaùp chieáu, trong tröôøng hôïp vaø PPCG2, trong baøi naøy naøy caùc em choïn phöông chuùng ta choïn PPCG1. phaùp chieáu goùc thöù maáy? -Trong PPCG1 vò trí caùc hình -HS döïa vaøo kieán thöïc chieáu treân baûn veõ nhö theá baøi 3 ñeå traû lôøi. Böôùc 3: Veõ phaùc töøng phaàn cuûa vaät theå baèng neùt maûnh. naøo? Giaùo vieân: Trang 12 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Böôùc 4: Veõ phaùc raõnh hình hoäp chöõ nhaät -Sau khi choïn PPCG1 vaø boá - Veõ phaùc töøng phaàn cuûa trí caùc hình chieáu thìn ta vaät theå baèng neùt maûnh. laømm gì? Böôùc 5: Veõ phaùc loã hình truï Giaùo vieân: Trang 13 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 -GV: sau khi veõ phaùc töøng -HS laéng nghe vaø laøm Böôùc 6: Taåy xoaù caùc neùt thöøa, toâ ñaäm caùc phaàn cuûa vaät theå ta tieán haønh theo höôùng daãn cuûa GV. neùt thaáy, hoaøn chænh caùc neùt döùt vaø veõ veõ phaùc caùc phaàn raõnh, phaàn ñöôøng gioùng vaø ñöôøng kích thöôùc loã cuûa vaät theå. Tröôùc tieân ta veõ phaùc phaàn raõnh hình hoäp chöõ nhaät. Böôùc 7: Keû khung baûn veõ, khung teân, ghi kích thöôùc vaø noäi dung khung teân. -GV: tieáp ñeán ta veõ phaùc -HS laéng nghe vaø laøm phaàn loã hình truï. Giaùo vieân: theo höôùng daãn cuûa GV. Trang 14 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 -GV: sau khi ñaü veõ phaùc song -HS laéng nghe vaø laøm ta tieán haønh taåy xoaù caùc neùt theo höôùng daãn cuûa GV. thöøa, toâ ñaäm caùc neùt thaáy, hoaøn chænh caùc neùt döùt vaø veõ ñöôøng gioùng vaø ñöôøng kích thöôùc. Chuù yù: khi bieåu dieãn kích thöôùc phaûi boá trí ñuû kích thöôùc, khoâng thöøa, khoâng thieáu, ñaûm baûo saïch seõ, thaåm myõ. -GV: cuoái cuøng ta keõ khung -HS laéng nghe vaø laøm baûn veõ, khung teân, ghi kích theo höôùng daãn cuûa GV. thöôùc vaø noäi dung khung teân, kieåm tra vaø hoaøn thieän baûn veõ. Giaùo vieân: Trang 15 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 IV. Toång keát: -GV nhaän xeùt giôø thöïc haønh: +Söï chuaån bò cuûa HS. +Kó naêng laøm baøi cuûa HS. +Tuyeân döông nhöõng taäp theå, caù nhaân coù yù thöùc toát trong giôø thöïc haønh vaø pheâ bình nhuõng taäp theå, caù nhaân khoâng coù yù thöùc toát trong giôø thöïc haønh. +GV thu baøi veà nhaø chaám ñieåm. V. Daën doø: - Caùc em veà nhaø hoïc baøi cuõ, moãi toå laøm moät baøi taäp tang 21 sgk, ñoïc vaø nghin cöùu baøi 4 “Maët caét vaø hình caét” trang 22 sgk , ghi cheùp laïi caùc vaán ñeà khoù hieåu. VI. Ruùt kinh nghieäm: Giaùo vieân: Trang 16 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 Tuaàn :6 TPPCT:6 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BAØI 4 HÌNH CAÉT VAØ MAËT CAÉT I, Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc: Qua baøi hoïc sinh caàn bieát ñöôïc: -Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø công duïng cuûa hình caét vaø maët caét. -Bieát caùch veõ hình caét vaø maët caét cuûa caùc vaät theå ñôn giaûn. -Nhaän bieát ñöôïc hình caét vaø maët caét treân baûn veõ kó thuaät. II. Chuaån bò baøi daïy: 3. Kieán thöùc lieân quan: Trong phaàn veõ kó thuaät coâng ngheä 8, hoïc sinh ñaõ hoïc khaùi nieäm veà hình caét vaø maët caét vaø öùng duïng thöïc teá. 4. Noäi dung: GV: -Nghieân cöùu kó baøi 4 SGK, ñoïc taøi lieäu tham khaûo lieân quan ñeán baøi giaûng, Xem laïi baøi 8 saùch coâng ngheä 8. HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 4 SGK. 5. Ñoà duøng daïy hoïc: GV:Giaùo aùn, tranh veõ hình 4.1, 4.2. trang 23, 24 trong SGK, ñoà duøng daïy hoïc khaùc. HS:Vô, thöôùc keû SGK. 6. Phöông Phaùp. Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, dieãn giaûng, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc vaø töông taùc. III. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc Giaùo vieân: Trang 17 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 7. phaân boå baøi giaûng: Baøi giaûng thöïc hieän trong moät tieát, goàm caùc noäih dung: - Khaùi nieäm ve hình caét vaø maët caét. - Maët caét. - Hình caét. 8. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 2.1.Oån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh. (1 phuùt) 2.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Haõy neâu sö khaùc nhau giöõa PPC G1? (3 phuùt) 2.3.Ñaët vaán ñeà: (1 phuùt) Ñoái vôùi caùc vaät theå coù nhieàn phaàn roãng ôû beân trong nhö caùc loã, caùc raõnh neáu duøng hình bieãu dieãn thì coù nhieàu neùt ñöùt, nhö theá baûn veõ thieáu roõ raøng, saùng suûa. Vì vaäy, treân baûn veõ kó thuaät thöôøng duøng hình caét vaø maët caét ñeå bieåu dieãn hình daïng beân trong cuûa vaät theå. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm hình caét vaø maët caét. (8 phuùt) GV:duøng tranh veõ hình 4.1 SGK ñeå giôùi thieäu cho HS veà vaät theå,maët phaúng chieáu, maët phaúng I. I.Khaùi nieäm hình caét vaø maët caét HS:Quan saùt vaø veõ hình 4.1 sgk theo höôùng daãn cuûa GV vaø ttraû lôøi caâu hoûi. caét, caùch tieán haønh caét. Trtình baøy quaù trình veõ hình caét vaø maët caét. Ñeå keát luaän GV hoûi. HS:Maët phaúng caét laø maêtl -Nhö theá naøo laø maët phaúng caét? phaúng song song vôùi maët phaúng a, maët caét -Töø vaät theå treân ta neân ñaët maët cieáu, ñi qua taâm cuûa vaät theå, Giaùo vieân: Trang 18 b,hình caét Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 phaúng caét ôû vò trjs naøo? chia vaät theå ra laøm 2 phaàn. -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. -Hình bieåu dieãn caùc ñöôøng bao cuûa vaät theå naèm treân maët phaúng caét goïi laø maët caét. -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. - Maët caét laø gì? -Hình bieåu dieãn maët caét vaø caùc ñöôøng bao cuûa vaät theå sau maët phaúng caét goïi laø hình caùt. Löu yù: Maët caét ñöôïc keû gaïch gaïch - Hình caét laø gì? hoaëc ñöôïc kí hieäu cuûa vaät lieäu. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà maët caét.(15 phuùt) GV: duøng tranh veõ II. hình II. Maët caét: 4.2;4.3;4.4 SGK phaân tích cho HS vaø ñaët caâu hoûi. -Maët caét duøng ñeå laøm gì? HS: Duøng ñeå bieåu dieãn tieát dieän ngang cuûa vaät theå. HS: Duøng ñeå bieåu dieãn tieát III. –Maét duøng ñeå bieåu dieãn tieát dieän -Maët caét duøng trong tröôøng hôïp dieän ngang cuûa vaät theå vuoâng goùc cuûa vaät theå. Duøng trong naøo? -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. tröôøng hôïp vaät theå coù nhieàu phaàn loã, - Coù maáy loaïi maët caét? raõnh. -Maët caét chaäp vaø maët caét rôøi khaùc nhau nhö theá naøo? -Chuùng ñöôïc quy öôùc veõ ra sao? Ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo? IV. 1. Maët caét chaäp: V. VI. –Maët caét chaäp ñöôïc veõ ngay treân hình chieáu töông öùng, ñöôøng bao cuûa maët caét ñöôïc veõ baèng neùt lieàn maûnh. Giaùo vieân: Trang 19 Tröôøng THPT Toå Lyù - CN Giaùo aùn giaûng daïy moân KTCN Lôùp 11 VII. –Maët caét chaäp duøng ñeå bieåu dieãn vaät theå coù hình daïng ñôn giaûn. VIII. 2. Maët caét rôøi: IX. –Maët caét rôøi ñöôïc veõ ôû ngoaøi hình chieáu töông öùng, ñöôøng bao cuûa maët caét ñöôïc veõ baèng neùt lieàn ñaäm. –Maët caét ñöôïc veõ gaàn hình chieáu vaø lieân heä vôùi hình chieáu baèng neùt gaïch chaám maûnh. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà hình caét.(15 phuùt) GV:Em haõy neâu laïi khaùi nieäm -HS neâu laïi khaùi nieäm hình caét III. Hình caét: hình caét? -Coù 3 loaïi hình caét. -Döïa vaøo hình 4.5;4.6;4.7sgkthì coù -coù 3loaïi. 1. Hình caét toaøn boä: maáy loaïi hình caét? -Hình caét toaøn boä ñöôïc duøng trong -duøng ñeå bieåu dieãn hình daïng tröôøng hôïp naøo? beân trong cuûa vaät theå. -Laø hình caét söû duïnh moät maët phaúng caét vaø duøng ñeå bieåu dieãn hình daïng beân trong cuûa vaät theå. 1. Hình caét moät nöûa: (baùn phaàn) - Hình caét moät nöûa ñöôïc quy öôùc -HS tìm hieåu trong sgk traû lôøi. veõ ra sao? -Hình caét moät nöûa ñöôïc duøng trong Giaùo vieân: Trang 20
- Xem thêm -