Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 7

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 60891 tài liệu

Mô tả:

PhÇn Mét : c¬ häc ChuyÓn ®éng c¬ häc I.ChuyÓn ®éng cña mét hay nhiÒu vËt trªn mét ®êng th¼ng 1/.lóc 6 giê, mét ngêi ®i xe ®¹p xuÊt ph¸t tõ A ®i vÒ B víi vËn tèc v1=12km/h.Sau ®ã 2 giê mét ngêi ®i bé tõ B vÒ A víi vËn tèc v2=4km/h. BiÕt AB=48km/h. a/. Hai ngêi gÆp nhau lóc mÊy giê?n¬i gÆp nhau c¸ch A bao nhiªu km? B/. NÕu ngêi ®i xe ®¹p ,sau khi ®i ®îc 2km råi ngåi nghØ 1 giê th× 2 ngêi gÆp nhau lóc mÊy giê?n¬i gÆp nhau c¸ch A bao nhiªu km? c. vÏ ®å thÞ chuyÓn ®éng cña 2 xe trªn cïng mét hÖ trôc täa ®é d. vÏ ®å thÞ vËn tèc -thêi gian cña hai xe trªn cuµng mét hÖ trôc täa ®é. 2/.Mét ngêi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B víi dù ®Þnh mÊt t=4h. do n÷a qu¶ng ®êng sau ngêi ®ã t¨ng vËn tèc thªm 3km/h nªn ®Õn sím h¬n dù ®Þnh 20 phót. A/. TÝnh vËn tèc dù ®Þnh vµ qu¶ng ®êng AB. B/. NÕu sau khi ®i ®îc 1h, do cã viÖc ngêi Êy ph¶i ghÐ l¹i mÊt 30 ph.hái ®o¹n ®êng cßn l¹i ngêi ®ã ph¶i ®i v¬Ý vËn tèc bao nhiªu ®Ó ®Õn n¬i nh dù ®Þnh ? 3/. Mét ngêi ®i bé khëi hµnh tõ C ®Õn B víi vËn tèc v1=5km/h. sau khi ®i ®îc 2h, ngêi ®ã ngåi nghØ 30 ph råi ®i tiÕp vÒ B.Mét ngêi kh¸c ®i xe ®¹p khëi hµnh tõ A (AC >CBvµ C n»m gi÷a AB)còng ®i vÒ B víi vËn tèc v2=15km/h nhng khëi hµnh sau ngêi ®i bé 1h. a. TÝnh qu·ng ®êng AC vµ AB ,BiÕt c¶ 2 ng¬× ®Õn B cïng lóc vµ khi ngêi ®i bé b¾t ®Çu ngåi nghØ th× ngêi ®i xe ®¹p ®· ®i ®îc 3/4 qu·ng ®êng AC. b*.VÏ ®å thÞ vÞ trÝ vµ ®å thÞ vËn tèc cña 2 ngêi trªn cïng mét hÖ trôc täa ®é c. §Ó gÆp ngêi ®i bé t¹i chç ngåi nghØ,ngêi ®i xe ®¹p ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu? 4/. Mét thuyÒn ®¸nh c¸ chuyÓn ®éng ngîc dßng níc lµm rít mét c¸i phao.Do kh«ng ph¸t hiÖn kÞp,thuyÒn tiÕp tôc chuyÓn ®äng thªm 30 ph n÷a th× míi quay l¹i vµ gÆp phao t¹i n¬i c¸ch chç lµm rít 5km. T×m vËn tèc cña dßng níc,biÕt vËn tèc cña thuyÒn ®èi víi níc lµ kh«ng ®æi. 5/. Lóc 6h20ph hai b¹n chë nhau ®i häc víi vËn tèc v1=12km/h.sau khi ®i ®îc 10 ph mét b¹n chît nhí m×nh bá quªn bót ë nhµ nªn quay l¹i vµ ®uæi theo víi vËn tèc nh cò.Trong lóc ®ã b¹n thø 2 tiÕp tôc ®i bé ®Õn trêng víi vËn tèc v2=6km/h vµ hai b¹n gÆp nhau t¹i trêng. A/. Hai b¹n ®Õn trêng lóc mÊy giê ? ®óng giê hay trÔ häc? B/. TÝnh qu·ng ®êng tõ nhµ ®Õn trêng. C/. §Ó ®Õn n¬i ®óng giê vµo häc ,b¹n quay vÒ b»ng xe ®¹p ph¶i ®i víi vËn tèc b»ng bao nhiªu?Hai b¹n gÆp nhau lóc mÊy giê?N¬i gÆp nhau c¸ch trêng bao xa? 6/. H»ng ngµy « t« 1 xuÊt ph¸t tõ A lóc 6h ®i vÒ B,« t« thø 2 xuÊt ph¸t tõ B vÒ A lóc 7h vµ 2 xe gÆp nhau lóc 9h.Mét h«m,« t« thø 1 xuÊt ph¸t tõ A lóc 8h, cßn « t« thø 2 vÉn khëi hµnh lóc 7h nªn 2 xe gÆp nhau lóc 9h48ph.Hái h»ng ngµy « t« 1®Õn B vµ « t« 2 ®Õn B lóc mÊy giê.Cho vËn tèc cña mçi xe kh«ng ®æi. 7/. Hai ngêi ®i xe m¸y cïng khëi hµnh tõ A ®i vÒ B.Sau 20ph 2 xe c¸ch nhau 5km. A/. TÝnh vËn tèc cña mçi xe biÕt xe thø 1 ®i hÕt qu¶ng ®êng mÊt 3h,cßn xe thø 2 mÊt 2h 1 B/.NÕu xe 1 khëi hµnh tríc xe 2 30ph th× 2 xe gÆp nhau bao l©u sau khi xe thø 1 khëi hµnh?N¬i gÆp nhau cach A bao nhiªu km? C/.xe nµo ®Õn B tríc?Khi xe ®ã ®· ®Õn B th× xe kia cßn c¸ch B bao nhiªu km? 8*/Vµo lóc 6h ,mét xe t¶i ®i tõ A vÒ C,®Õn 6h 30ph mét xe t¶i kh¸c ®i tõ B vÒ C víi cïng vËn tèc cña xe t¶i 1.Lóc 7h, mét « t« ®i tõ A vÒ C, « t« gÆp xe t¶i thø 1lóc 9h, gÆp xe t¶i 2 lóc 9h 30ph.T×m vËn tèc cña xe t¶i vµ « t«. BiÕt AB =30km 9/ Hai ®Þa ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 72km.cïng lóc,mét « t« ®i tõ A vµ mét ngêi ®i xe ®¹p tõ B ngîc chiÒu nhau vµ gÆp nhau sau 1h12ph. Sau ®ã « t« tiÕp tôc vÒ B råi quay l¹i víi vËn tèc cò vµ gÆp l¹i ngêi ®i xe ®¹p sau 48ph kÓ tõ lÇn gÆp tríc a/. TÝnh vËn tèc cña « t« vµ xe ®¹p. b/. NÕu « t« tiÕp tôc ®i vÒ A råi quay l¹i th× sÏ gÆp ngêi ®i xe ®¹p sau bao l©u( kÓ tõ lÇn gÆp thø hai) c*/. VÏ ®å thÞ chuyÓn ®éng ,®å thÞ vËn tèc cña ngêi vµ xe (ë c©u b) trªn cïng mét hÖ trôc täa ®é. 10/ Mét ngêi ®i tõ A ®Õn B.Trªn 1 4 qu¶ng ®êng ®Çu ngêi ®ã ®i v¬i vËn tèc v1,nõa thêi gian cßn l¹i ®i víi vËn tèc v2 ,n÷a qu·ng ®êng cßn l¹i ®i víi vËn tèc v1 vµ ®o¹n cuèi cïng ®i víi vËn tèc v2 .tÝnh vËn tèc trung b×nh cña ngêi ®ã trªn c¶ qu·ng ®êng 11/. Cho ®å thÞ chuyÓn ®éng cña 2 xe nh h×nh vÏ. x(km) a. Nªu ®Æc ®iÓm cña mçi chuyÓn ®éng. TÝnh thêi 80 ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau. b. §Ó xe 2 gÆp xe 1 b¾t ®Çu khëi hµnh sau khi nghØ C E th× vËn tèc cña xe 2 lµ bao nhiªu? VËn tèc xe 2 lµ 40 bao nhiªu th× nã gÆp xe 1 hai lÇn. A c. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña xe 1 trªn c¶ qu¶ng 20 (II) (I) ®êng ®i vµ vÒ. 0 1 F 3 t(h) 2 Gîi ý ph¬ng ph¸p gi¶i 1. lËp ph¬ng tr×nh ®êng ®i cña 2 xe: a/. S1 =v1t; S2= v2(t-2)  S1+S2=AB  v1t+v2(t-2)=AB, gi¶i p/t  t  s1,,S2  thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ 2 xe gÆp nhau. b/. gäi t lµ thêi gian tÝnh tõ lóc ngêi ®i xe xuÊt ph¸t ®Õn lóc 2 ngêi gÆp nhau ta cã p/t S1= v1 (t-1); S2= v2 (t-2) ; S1 + S2 = AB  v1 (t-1)+ v2 (t-2)=48  t=4,25h=4h 15ph thêi ®iÓm gÆp nhau T=10h 15 ph n¬igÆp nhau c¸ch A: xn=S1=12(4,25-1)=39km. 2 a/.lËp p/t: AB AB  4  1 / 3, (1); AB=4v 2v 2(v  3) (2) gi¶i 2 p/t (1)vµ (2) v=15km/h; AB=60km/h b/. lËp p/t AB=4.1+(t-1-0,5)v2 v2=18km/h A E C D B 2 3a khi ngêi ®i bé b¾t ®Çu ngåi nghØ ë D th× ngêi ®i xe ®¹p ®· ®i mÊt t2 =2h-1h=1h . Qu¶ng ®êng ngêi ®ã ®· ®i trong 1h lµ : .. . . . . AE=V2t2=1.15=15km. Do AE=3/4.AC AC=...20km V× ngêi ®i bé khëi hµnh tríc ngêi ®i xe 1hnhng l¹i ngåi ngØ 0,5h nªn tæng thêi gian nêi ®ibé ®i nhiÒu h¬n ngêi ®i xe lµ 1h-0,5h = 0,5h.Ta cã p/t (AB-AC)/v1-AB/v2=0,5 (AB-20)/5-AB/15=0,5 AB=33,75km b.chän mèc thêi gian lµ lóc ngêi ®i bé khëi hµnh tõ C  VÞ trÝ cña ngêi ®i bé ®èi víi A: T¹i thêi ®iÓm 0h :X0=20km T¹i thêi ®iÓm 2h: X01=X0+2V1=20+2. 5=30km T¹i thêi ®iÓm 2,5h: X01=30km Sau 2,5 h X1= X01+(t-2,5)v1. VÞ trÝ cña ngêi ®i xe ®èi víi A: X2=v2(t-1). Ta cã b¶ng biÕn thiªn: T 0 1 2 2,5 3 X1 20 25 30 30 32,5 BiÓu diÔn c¸c cÆp gi¸ trÞ t¬ng øng cña x, t len hÖ trôc X2 0 0 15 22,5 30 täa®é ®Ò c¸c vu«ng gãc víi trôc tung biÓu diÔn vÞ trÝ, trôc hoµnh biÓu diÓn thêi gian chuyÓn ®éng ta cã ®å thÞ nh h×nh vÏ B¶ng biÕn thiªn vËn tèc cña 2 xe theo thêi gian T giê 0 1 2 2,5 3 5 5 5-0 0-5 5 V1km/h V2km/h 0 015 15 15 15 Ta cã ®å thÞ nh h×nh vÏ bªn c./ ®Ó gÆp ngêi ®i bé t¹i vÞ trÝ D c¸ch A 30km th× thêi gian ng¬× ®i xe ®¹p ®Õn D ph¶i tháa m¶n ®iÒu kiÖn: 2  30 v 2,5  12km / h v2 15km / h 2 5 a. qu¶ng ®êng 2 b¹n cïng ®i trong 10 ph tøc 1/6h lµ AB= v1/6=2km khi b¹n ®i xe vÒ ®Õn nha ( mÊt 10 ph )th× b¹n ®i bé ®· ®Õn D :BD=v2/6=6/6=1km k/c gi÷a 2 b¹nkhi b¹n ®i xe b¾t ®Çu ®uæi theo : AD=AB+BD=3km thêi gian tõlóc b¹n ®i xe ®uæi theo®Õn lóc gÆp ngêi ®i bbé ë trêng lµ: t=AD/(v1-v2)= 3/6=1/2h=30ph 3 tæng thêi gian ®i häc:T=30ph+2.10ph=50ph trÔ häc 10 ph. A B C D b. qu·ng ®êng tõ nhµ ®Õn trêng: AC= t. v1=1/2.12=6km c.* gäi vËn tãc cña xe ®¹p ph¶i ®i saukhi ph¸t hiÖn bá quªnlµ v1* ta cã: qu¶ng ®êng xe ®¹p ph¶i ®i: S=AB+AC=8km 8/12-8/v1*=7h10ph-7h v1*=16km/h * thêi gian ®Ó b¹n ®i xe quay vÔ ®Õn nhµ: t1=.....AB/v1*=2/16=0,125h=7,5ph. khi ®ã b¹n ®i bbé ®· ®Õn D1 c¸ch A lµ AD1= AB+ v2 .0,125=2,75km. *Th¬i gian ®Ó ngêi ®i xe duæi kÞpngêi ®i bé: t2=AD1/(v1*-v2)=....0,275h=16,5ph Thêi ®iÓm gÆp nhau: 6h20ph+ 7,5ph + 16,5ph + 6h 54ph * vÞ trÝ gÆp nhau c¸ch A: X= v1*t2=16.0,125=4,4km c¸ch trêng 6-4,4=1,6km. 6.gäi v1 ,v2 lµ vËn tèc còae 1 vµ xe 2 ta cã: thêng ngµy khi gÆp nhau, xe1 ®i ®îc t1-9-6=3h, xe 2 ®i ®îc t2= 9-7=2h p/t v1 t1+ v2t2=AB hay 3 v1+2v2=AB (1) h«m sau,khigÆp nhau, xe 1 ®· ®i mÊt t01=..1,8h,xe 2 ®· ®i mÊt t02=...2,8h. p/t v1t01+ v2t02=AB hay 1,8v1+2,8v2=AB (2) tõ (1) vµ (2) 3v1= 2v2.(3) tõ (3) vµ (1)  t1=6h, t1=4h thêi ®iÓm ®Õn n¬i T1=6+6=12h, T2= 7+4=11h 7 gäi v1 , v2 lÇn lît lµ vËn tèc cña 2 xe.khi ®i hÕt qu¶ng ®êng AB, xe 1 ®i mÊt t1=3h, xe 2 ®i mÊt t2=2h . ta cã p/t v1t1=v2t2=AB v1/v2=t2/t1=2/3 (1) v  v ) s  v -v =5:1/3=15 (2) mÆt kh¸c t ( 1 1 2 2 tõ (1) vµ (2)  v1=30km/h,v2=45km/h b qu¶ng ®êng 2 xe ®i trong thêi gian t tÝnh tõ lóc xe 1 b¾t ®Çu xuÊt ph¸t S1= v1t=30t, S2=v2(t-0,5)=45t-22,5 Khi 2 xe gÆp nhau: S1=S2=  t=1,5h x N¬i gÆp nhau c¸ch A lµ x=s1=30.1,5=45km c. ®¸p sè 15km. 8 gäi vËn tèc « t« lµ a, vËn tèc xe t¶i lµ b. Khi « t« gÆp xe t¶i 1 xe t¶i 1 ®· ®i mÊt 3h, xe « t« ®· ®i mÊt 2h. v× qu¶ng ®êng ®i b»ng nhau nªn: 3.a=2.b (1) t Khi « t« gÆp xe t¶i 2 th× xe t¶i 2 ®· ®i mÊt 3h,cßn « t« ®i mÊt 2,5 h. v× « t« ®i nhiÒu h¬n xe t¶i mét ®o¹n AB=30km nªn : 2,5b-3a=30 (2) tõ (1) vµ (2)  a=40km/h, b=60km/h. 9 A D C B 4 Tõ khi xuÊt ph¸t ®Õn lÇn gÆp nhau thø nhÊt : (tv1+v2) =AB/t1=72:1,2=60km/h (1) Tõ lÇn gÆp nhau thø nhÊt ë C ®Õn lÇn gÆp nhau thø 2 ë D « t« ®i ®îc qu¶ng ®êng dµi h¬n xe d¹p lµ (v1-v2). 0,8=2.CB (v1-v2).0,8=2.v2.1,2 v1=4v2 (2) Tõ 1 vµ 2  v1=48km/h, v2=12km/h b. khi gÆp nhau lÇn thø 3 tæng qu¶ng ®êng hai xe ®· ®i lµ 3.AB p/t:( v1+v2)t=3.AB t=... c. b¶ng biÕn thiªn vÞ trÝ cña 2 xe ®èi víi A theo thêi gian t tÝnh tï luc khëi hµnh T 0 1,5 3 4,5 X1 0 72 0 72 Vkm/h X2 72 54 36 18 D¹ng ®å thÞ nh h×nh vÏ trªn **B¶ng biÕn thiªn vËn tèc cña 2 xe theo thêi gian tÝnh tõ lóckhëi hµnh T(h) 0 1 1,5 3 4,5 5 V1km/h 48 48 48 -48 48 -48 --48 48 -48 V1km/h 12 12 12 12 12 12 48. 12. . 1 . 2 . . 4 3 . 5 -48 . I.VËn tèc trung b×nh 1.1.1.Mét ngêi ®i trªn qu·ng ®êng S chia thµnh n chÆng kh«ng ®Òu nhau, chiÒu dµi c¸c chÆng ®ã lÇn lît lµ S1, S2, S3,......Sn. Thêi gian ngêi ®ã ®i trªn c¸c chÆng ®êng t¬ng øng lµ t1, t2 t3....tn . TÝnh vËn tèc trung b×nh cña ngêi ®ã trªn toµn bé qu¶ng ®êng S. Chøng minh r»ng:vËn trung b×nh ®ã lín h¬n vËn tèc bÐ nhÊt vµ nhá h¬n vËn tèc lín nhÊt. Gi¶i: VËn tèc trung b×nh cña ngêi ®ã trªn qu·ng ®êng S lµ: Vtb= s  s  s  ..... s t  t  t  ....  t 1 1 2 2 3 3 n n Gäi V1, V2 , V3 ....Vn lµ vËn tèc trªn c¸c chÆng ®êng t¬ng øng ta cã: s s s s v  ; v  ; v  t ; ....... v  t ; t t 1 1 1 3 2 3 2 2 n n 3 n gi¶ sö Vklín nhÊt vµ Vi lµ bÐ nhÊt ( n  k >i  1)ta ph¶i chøng minh Vk > Vtb > Vi.ThËt vËy: 5 v1t1  v2 t 2  v3 t 3  .....vn t n Vtb= v  v  v  ..... v t t t t v v v v t  t  t  ....  t 1 = t1  t 2  t 3  ....  t n 2 i 1 i v v v t+ v 1 ... n 3 i 1 v v v v 3 2 1 i 2 3 n i .Do v v 1 ; i n >1 nªn i v t > t +t +....t  V < V (1) v v t  v t  v t  .....v t = T¬ng tù ta cã V = t  t  t  ....  t 1 i 1 1 1 t2.+.. i n 1 2 1 1 2 2 1 2 1 k 2 3 k n n 3 n 3 k 1 v v 3 2 k tb 3 3 2 v  v  v  ..... v t t t t v v v v t  t  t  ....  t 1 i i tb 1 n n .Do n v;v v v 1 1 k k ... v v 1 k <1 nªn v v 1 k t1 + v v 1 t2.+.. k n tn< t1 +t2+....tn  Vk> Vtb (2) §PCM k 2. Hîp 2 vËn tèc cïng ph¬ng 1.2.1 C¸c nhµ thÓ thao ch¹y thµnh hµng dµi l, víi vËn tèc v nh nhau. HuÊn luyÖn viÖn ch¹y ngîc chiÒu víi hä víi vËn tèc u p1, bá qua ma s¸t vµ khèi lîng cña rßng räc).hái a.Hái ngêi ®ã ph¶i kÐo d©y víi mét lc b»ng bao nhiªu . b.Lùc do v¸n t¸c dông lªn dao. c. Lùc do gi¸ treo t¸c dông lªn rßng räc R. 4.1.18MÆt ph¼ng nghiªng h×nh 4.1.18 cã ®é dµi AB=1m, chiÒu cao AH=30cm. VËt M cã khèi lîng 14kg. ®Ó gi÷ cho vËt M khái bÞ trît xuèng, ngêi ta buéc vµo nã hai sîi d©y v¾t qua hai rßng räc cè ®Þnh R1 v¶ R2 vµ treo hai vËt nÆng m1, m2. a. biÕt m1=4kg. HÉy x¸c ®Þnh m2. b. Thay m2 b»ng vËt nÆng m3 =2,4kg. H·y x¸c ®Þnh m1 ®Ó vËt M kh«ng trît. c. Cho r»ng hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt m vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k=0,05, bá qua ma s¸t ë rßng räc. H·y gi¶i l¹i bµi to¸n theo c¸c yªu cÇu ë c©u a vµ c©u b 4.1.19 Nªu ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh hµm lîng vµng vµ b¹c trong mét ®å trang søc víi c¸c dông cô sau:mét thanh cøng ; mét thíc th¼ng cã thang ®o; mét vËt r¾n ®· biÕt tríc khèi lîng;mét b×nh níc; d©y buéc ®ñ dïng 4.1.20Cã mét ®å trang søc b»ng hîp kim cña vµng vµ b¹c.H·y tr×nh bÇy ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh hµm lîng phÇn tr¨m vµng , b¹c trong ®å trang søc ®ã víi c¸c dông cô sau: Mét cèc níc(®· biÕt Dn), mét thanh cøng ®ång chÊt, d©y buéc ( ®ñ dïng vµ kh«ng thÊm níc) thíc th¼ng ( hoÆc thíc d©y) cã thang ®o. Bµi bæ sung Lùc-M¸y c¬ 3.1. Mét qu¶ cÇu bÊc, khèi lîng m=0,05g ®îc treo b»ng mét sîi d©y mÒm, c¸ch ®iÖn vµo mét ®iÓm cè ®Þnh 0. Cho qu¶ cÇu tiÕp xóc víi mét thanh tÝch ®iÖn, th× ngay sau ®ã, nã bÞ ®Èy b»ng mét lùc n»m ngang F. khi qu¶ cÇu c©n b»ng, d©y treo lµm víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc = 600. tÝnh lùc F. 3.2 Hai qu¶ cÇu bÊc nhá m1, m2 ®îc treo b»ng hai d©y mÒm, cïng ®é dµi l,vµo mét ®iÓm cè ®Þnh 0. Cho hai qu¶ cÇu tÝch ®iÖn cïng dÊu, th× chóng ®Èy nhau, vµ khi c©n b»ng hai sîi d©y treo lµm thµnh hai c¹nh cña mét tam gi¸c vu«ng c©n, ®ång thêi d©y treo qu¶ cÇu m2 lÖch mét gãc  =300 so víi ph¬ng th¼ng ®øng (h.3.2).BiÕt m1=0,02g, tÝnh lùc tÜnh ®iÖn gi÷a 2 qu¶ cÇu vµ khèi lîng m2. 3.3. Cho hÖ thèng thiÕt bÞ nh h×nh 3.3: vËt A cã khèi lîng m, BH=h, BC=l.X¸c ®Þnh cêng ®é cña lùc f ®Ó gi÷ cho vËt A c©n b»ng trªn mÆt ph¼ng nghiªng trong c¸c trêng hîp sau. a. Ma s¸t kh«ng ®¸ng kÓ,  =00 b. Ma s¸t kh«ng ®¸ng kÓ, =300 c. HÖ sè ma s¸t gi÷a A vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k. d. Ma s¸t kh«ng ®¸ng kÓ, =300 , hÖ thèng ®Æt ë trong níc . biÕt khèi lîng riªng cña vËt lµ D1, khèi lîng riªng cña níc lµ D2 ; (D1. D2.) e.TÝnh c«ng do lùc f thùc hiÖn khi kÐo vËt A chuyÓn ®éng ®Òu lªn ®é cao h b»ng mÆt ph¼ng nghiªng ë trêng hîp c tõ ®ã tÝnh hiÖu suÊt cña mÆt ph¼ng nghiªng. 15 3.4. Cho hÖ thèng thiÕt bÞ h×nh 3.4.T×m tØ sè khèi lîng cña hai vËt A vµ B khi: a. Ma s¸t kh«ng ®¸ng kÓ. b. HÖ sè ma s¸t gi÷a A vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k, ma s¸t cña B víimÆt ph¼ng nghiªng vµ ma s¸t ë rßng räc kh«ng ®¸ng kÓ. c. HÖ sè ma s¸t gi÷a A ,B víi mÆt ph¼ng nghiªng lÇn lît lµ k1 vµ k2. 3.5 §Ó ®a vËt nÆng cã khèi lîng m =5 kg lªn cao,mét häc sinh dïng mét rßng räc.D©y kÐo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc , ma s¸t vµ khèi lîng cña rßng räc kh«ng ®¸ng kÓ. a.Chøng minh r»ng muèn lùc kÐo d©y lµ bÐ nhÊt th× häc sinh ph¶i kÐo d©y sao cho =00 ( tøc 2 d©y treo song song). b. Chøng minh r»ng khi bá qua ma s¸t vµ khèi lîng cña rßng räc th× khi sö dông rßng räc ®éng, nÕu ®îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× bÞ thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ ®êng ®i. do ®ã kh«ng ®îc lîi vÒ c«ng. 3.6. Mét thanh ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu ®Æt trªn thµnh mét b×nh ®ùng níc, ë ®Çu thanh cã buéc mét qu¶ cÇu ®ång chÊt cã b¸n kÝnh R( qu¶ cÊu ngËp hoµn toµn trong níc)hÖ thèng nµy ë tr¹ng th¸i c©n b»ng nh h×nh 3.6.BiÕt träng lîng riªng cña qu¶ cÇu vµ níc lµ d vµ d0, tØ sè l1: l2=a:b. TÝnh träng lîng cña thanh ®ång chÊt nãi trªn. cã thÓ x¶y ra l1  l2 ®îc kh«ng? V× sao? Lùc -Khèi lîng: 19.1.mét ngêi ®Æt mét qu¶ bãng da lªn mét c©n bµn tù ®éng, kim c©n chØ 1kg; Anh ta ®øng tiÕp lªn c©n, kim c©n chØ 50kg. a.Hái khèi lîng vµ träng lîng cña vËn ®éng viªn. b. VÉn ®øng trªn c©n, khi ngêi nµy dïng tay n©ng qu¶ bãng lªn . Sè chØ cña kim c©n cã thay ®æi kh«ng? c. Ngêi Êy tung qu¶ bãng lªn kh«ng. Lóc ®Çu sè chØ cña kim c©n thay ®æi nh thÕ nµo, råi sau ®ã thÕ nµo? d. Vµi gi©y ®ång hå sau, qu¶ bãng r¬i xuèng, v©n ngêi Êy gi¬ tay b¾t bãng, Sè chØ cña c©n thay ®æi thÕ nµo? Gi¶i: b. Khi ngêi ®a qu¶ bãng lªn, tøc lµ lµm thay ®æi vËn tèc cña qu¶ bãng th× anh ta ph¶i t¨ng lùc t¸c dông vµo qu¶ bãng mét chót. Ngîc l¹i lùc do qu¶ bãng t¸c dông vµo anh ta t¨ng lªn dÉn tíi lùc do anh ta t¸c dông vµo bµn c©n còng t¨ng lªn nªn sè chØ cña kim c©n t¨ng( h¬n 50kg), vµ t¨ng cµng m¹nh nÕu ®éng t¸c ®a bãng lªn cµng nhanh . Nhng khi dõng tay th× kim c©n l¹i chØ sè 50kg. c.Khi tung bãng, ®é biÕn thiªn vËn tèc cña bãng rÊt lín,nªn lùc t¸c dông cña anh lªn bãng cµng lín. Ngîc l¹i bãng còng t¸c dông mét lùc rÊt lín lªn anh ta do ®ã lùc do anh ta t¸c dông lªn bµn c©n t¨ng rÊt m¹nh lµm sè chØ cña c©n t¨ng vät( cã thÓ lªn t¬i 70kg..). khi qu¶ bãng rêi khái tay, lùc do bãng t¸c dông lªn ngêi b»ng kh«ng do ®ã lùc do ngêi t¸c dông lªn bµn c©n b»ng träng lîng cña ngêi nªn sè chØ cña c©n lµ 49. d.Khi ngêi b¾t bãng, ®Ó lµm biÕn thªn vËn tèc cña bãng ngêi còng ph¶i t¸c dông vµo bãng mét lùc ( m¹nh b»ng chÝnh lùc tung bãng),do ®ã bãng t¸c dông trë l¹i ngêi mét lùc lµm lùc t¸c dông vµo bµn c©n t¨ng lªn nªn sè chØ cña kim c©n l¹i t¨ng lªn.Khi qu¶ bãng ®øng yªn trªn tay th× sè chØ cña c©n lµ 50kg. 19.2. trong mét viªn bi b»ng thñy tinh cã mét læ hæng . lµm hÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña phÇn ræng ®ã mµ kh«ng ®îc ®Ëp vì( dông cô tïy chän). BiÕt khèi lîng riªng cña thñy tinh lµ Dt. 16 . B. khèi lîng-träng lîng  X¸c ®Þnh khèi l¬ng, khèi lîng riªng. 2.1.1 .Cã c¸ch ®¬n gi¶n nµo ®Ó kiÓm tra xem mét c¸i c©n cã chÝnh x¸c hay kh«ng? 2.1.2. cã mét c¸i c©n ®ång hå ®· bÞ cò vµ kh«ng cßn chÝnh x¸c. Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc khèi lîng cña mét vËt r¾n nÕu cho phÐp dïng thªm mét bé qu¶ c©n. 2.1.3. Cã 9 c¸i nhÉn, trong ®ã cã 1 c¸i nhÉn nhÑ h¬n . h·y nªu c¸ch dïng c©n r« bÐc van ®Ó sau 2 lÇn c©n th× x¸c ®Þnh ®îc c¸i nhÉn nhÑ ®ã. 2.1.4 Mét thî tiÖn cha cã kinh nghiÖm, s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm sai quy c¸ch vÒ khèi lîng( ®óng vÒ kÝch thíc), mçi c¸i hôt mÊt 10 gam. C¸c s¶n phÈm nµy ®îc ®Æt trong mét c¸i thïng vµ chuyÓn vÒ kho cÊt gi÷ cïng víi s¶n phÈm ®óng quy c¸ch. Trong kho cã 10 thïng, do kh«ng ®¸nh dÊu nªn ngêi thñ kho kh«ng nhí thïng nµo chøa s¶n phÈm sai quy c¸ch ®ã. B»ng mét c©n ®ßn (c©n kh«ng cã ®Üa c©n), lµm thÕ nµo chØ sau 1 lÇn c©n, ngêi thñ kho ph¸t hiÖn ra thïng s¶n phÈm sai quy c¸ch ®ã . 2.1.5 Cã mét c¸i c©n vµ mét b×nh níc, lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc KLR cña mét hßn ®¸ Cã h×nh d¹ng bÊt kú. 2.1.6. Nªu c¸ch x¸c ®Þnh träng lîng riªng cña mét vËt r¾n Kh«ng thÊm níc, h×nh d¹ng bÊt kú víi c¸c dông cô sau. a.Mét thíc th¼ng cã v¹ch chia, d©y buéc ( kh«ng thÊm níc), cèc níc( ®¸ biÕt Dn) b. VËt nÆng, , cèc níc( ®· biÕt Dn). B×nh chia ®é ( cã thÓ bá lät cèc) 2.1.7. Tr×nh bÇy ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña mét chÊt láng x víi c¸c dông cô sau ®©y. Mét thanh cøng, ®ång chÊt, mét thíc th¼ng cã thang ®o, d©y buéc kh«ng thÊm níc, mét cèc níc( ®· biÕt Dn), Mét vËt r¾n kh«ng thÊm níc( cã thÓ ch×m ®îc trong c¶ hai chÊt láng), Cèc ®ùng chÊt x. Sai sè chñ yÕu do ®©u? *Gîi ý :- Dïng d©y treo thanh cøng, khi thanh th¨ng b»ng, ®¸nh dÊu vÞ trÝ d©y treo lµ G( G chÝnh lµ träng t©m cña thanh). Treo vËt nÆng vµo thanh cøng, dÞch chuyÓn d©y treo ®Ó thíc th¨ng b»ng trë l¹i, ®¸nh dÊu vÞ trÝ treo thanh vµ treo vËt lµ O1 vµ A, dïng thíc ®o kho¶ng c¸ch AO1=l1, O1G=l2. khi ®ã ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng: l1 P1=p0l2(1) -Nhóng ch×m vËt r¾n vµo chÊt láng x , dÞch d©y treo thíc ®Õn vÞ trÝ O2 ®Ó thíc th¨ng b»ng trë l¹i. ®o kho¶ng c¸ch AO2 =l3, O2G=l4  l3( P1- 10 V Dx) = P0.l4 (2). -Nhóng ch×m vËt r¾n vµo cèc níc , dÞch d©y treo thíc ®Õn vÞ trÝ O3 ®Ó thíc th¨ng b»ng trë l¹i. ®o kho¶ng c¸ch AO3 =l5, O3G=l6  l5( P1- 10 V Dn) = P0.l6 (3). - gi¶i hÖ 3 ph¬ng tr×nh 1,2,3 ta t×m ®îc Dx ...... 2.1.8.ChØ cã mét c¸i b×nh chia ®é, mét chËu ®ùng níc, mét th×a ®Ó móc níc. Lµm thÕ nµo x¸c ®Þnh ®îc KLR cña mét hßn ®¸ nhá cã h×nh d¹ng bÊt k×.  X¸c ®Þnh thµnh phÇn khèi lîng, 17 thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi lîng cña c¸c chÊt trong hîp kim: 2.2.1. Mét khèi hîp kim nh«m vµ s¾t cã thÎ tÝch V=5 dm, khèi lîng m= 32,5 kg. X§ thµnh phÇn khãi lîng vµ thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hîp kim ®ã. BiÕt KLR cña s¾t vµ nh«m lÇn lît lµ: Ds= 7800kg/m3; Dn= 2700kg/m3. 2.2.2.Mét thái vµng pha lÉn b¹c cã khèi lîng riªng lµ D=18660kg/m3. H·y x¸c ®Þnh hµm lîng phÇn tr¨m vµng cña nã. 2.2.3. "Thanh ®ång" lµ hîp kim cña ®ång vµ thiÕc. Mét c¸i chu«ng b»ng " Thanh ®ång", cã khèi lîng m=50kg, chøa 88% ®ång cßn l¹i lµ thiÕc. X¸c ®Þnh khèi lîng riªng vµ thÓ tÝch cña chu«ng. 2.2.4. Mét thanh " hoµng ®ång"cã khèi lîng 1,5 kg chøa 90% ®ång ( cßn l¹i lµ kÏm), vµ mét thanh kh¸c khèi lîng 1,2 kg chøa 85% ®ång ( cßn l¹i lµ kÏm) , ®îc ®óc víi nhau thµnh mét thanh ®éc nhÊt. TÝnh hµm lîng phÇn tr¨m ®ång vµ kÏm trong thanh míi. 2.2.5. H·y tr×nh bÇy ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh gÇn ®óng hµm lîng phÇn tr¨m vµng , b¹c trong mét ®å trang søc víi c¸c dông cô sau: c©n lß xo( hoÆc lùc kÕ), b×nh níc ( biÕt Dn), d©y buéc ( kh«ng thÊm níc)  VËt ®Æc hay rçng 2.3.1Mét khèi nh«m cã thÓ tÝch V = 1dm3, cã khèi lîng m=5,8kg, bªn trong cã læ hæng ®îc tr¸m bëi ®ång. BiÕt khèi lîng riªng cña nh«m vµ ®ång lÇn lît lµ: Dn=2700kg/m3, D®= 8900kg/m3. TÝnh thÓ tÝch phÇn læ hæng ®îc tr¸m bëi ®ång. 2.3.2 Mét qu¶ cÇu b»ng thñy tinh, cã thÓ tÝch V= 1dm3, nÆngm= 2kg. Hái qu¶ cÇu ®ã ®Æc hay ræng. H·y tÝnh thÓ tÝch phÇn ræng nÕu cã. C. c¬ häc thñy tÜnh *Tãm t¾t lÝ thuyÕt: 1. §Þnh luËt pa xcan: ¸p suÊt t¸c dông lªn chÊt láng hay khÝ ®ùng trong b×nh kÝn ®îc chÊt láng hay khÝ truyÒn ®i nguyªn vÑn theo mäi híng. 2. do cã träng lîng nªn chÊt láng g©y ra trong lßng nã mét ¸p suÊt. ¸p suÊt do chÊt láng g©y ra trong lßng nã phô thuéc ®é s©u vµ träng lîng riªng cña chÊt láng. P=hd *HÖ qu¶: a.T¹i cïng mét ®é s©u trong lßng mét chÊt láng, ¸p suÊt b»ng nhau theo mäi híng. b.§é chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a 2 ®iÓm trong lßng mét chÊt láng ®îc x¸c ®Þnh b»ng tÝch cña träng lîng riªng chÊt láng víi kho¶ng c¸ch (tÝnh theo ph¬ng th¾ng ®øng) gi÷a 2 ®iÓm ®ã.  P= d .  h c.Mäi vËt nhóng trong lßng chÊt láng hay khÝ bÞ chÊt láng hay khÝ ®Êy tõ díi lªn mét lùc, cã ®é lín b»ng träng lù¬ng cña chÊt láng hay khÝ mµ vËt chiÕm chç. FA=dV. d.Nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau: - trong hai (hay nhiÒu) b×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, mùc chÊt láng ë c¸c nh¸nh cao b»ng nhau. -trong hai b×nh th«ng nhau cha 2 chÊt láng ®øng yªn, b×nh cha chÊt láng cã khèi lîng riªng bÐ h¬n th× mùc mÆt tho¸ng cao h¬n. g. m¸y dïng chÊt láng: f/F=s/S. 18  lùc- ¸p suÊt 3.1.1. Mét b×nh h×nh trô cã chiÒu cao h, tiÕt diÖn s ®ùng ®Çy níc. a.TÝnh ¸p suÊt Trung b×nh cña níc lªn ®¸y b×nh ,thµnh b×nh b. TÝnh ¸p lùc cña níc lªn ®¸y vµ thµnh b×nh. BiÕt träng lîng riªng cña níc lµ d=10000N/m3. c. BiÕt ¸p suÊt cña khÝ quyÓn lµ P0=105 N/m2. TÝnh ¸p lùc ë bªn trong ®¸y vµ thµnh b×nh. 3.1.2.Mét èng nghiÖm h×nh trô tiÕt diÖn S=2cm2 chøa m= 36g dÇu. H·y t×m ¸p suÊt ë bªn trong ®¸y èng nghiÖm khi: a. èng ®Æt th¼ng ®øng trong kh«ng khÝ, miÖng ë trªn. Cho ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ P0=100000N/m3, khèi lîng riªng cña dÇu lµ D1=900kg/m3, èng dµi l= 30cm. b. èng ®îc nhóng th¼ng ®øng vµo chÊt láng cã khèi lîng riªng D2= 600kg/m3, miÖng ë trªn sao cho miÖng èng c¸ch mÆt tho¸ng cña chÊt láng mét kho¶ng h2= l/2. H×nh 3.1.1a c. èng ®îc nhóng th¼ng ®øng vµo níc, miÖng ë díi. Cho khèi lîng riªng cña níc lµ D3= 100kg/m3. XÐt 2 trêng hîp: - ®¸y èng ngang víi mÆt tho¸ng(h×nh 3.1.1.b) - MiÖng èng ngang víi mÆt tho¸ng. ( h×nh 3.1.1.c) 3.1.3. Mét thî lÆn mÆc mét bé quÇn ¸o lÆn chØ chÞu ®îc ¸p suÊt tèi ®a lµ 300000N/m3.Hái a. Ngêi Êy cã thÓ lÆn s©u nhÊt lµ bao nhiªu mÐt trong níc. LÊy TLR cña níc lµ10000N? m3 . b.TÝnh ¸p lùc cña níc lªn cöa kÝnh quan s¸t cña ¸o lÆn khi xuèng s©u 25 m. Cho r»ng kÝnh cã diÖn tÝch lµ 200cm2. (S121 NC9) 3.1.4 3.1.5. Trong mét èng trô cã chøa 3 chÊt láng ( h×nh 3.1.5). Trong ®ã l1=l3 =6cm, l2=10cm. Khèi lîng riªng cña dÇu D1=800kg/m3, cña níc D2= 100kg/m3, cña thñy ng©n lµ D3= 13600kg/m3. H·y vÏ ®å thÞ ph©n bè ¸p suÊt cña chÊt láng theo ®é s©u? lÊy g=10N/kg. ( chuyªn lý 7) gîi ý: T×m hÖ thøc liªn hÖ cña ¸p suÊt vµ ®é s©u cña chÊt láng. Trong cét dÇu ¸p suÊt t¨ng bËc nhÊt theo ®é s©u  t¹i ®¸y líp dÇu: P1=h1d1; t¬ng tù T¹i ®¸y cét níc P2= P1+h2d2..... ®å thÞ. C¬ thñy tØnh: 1.1.Mét BÓ níc cã bÒ réng a= 4m, dµi b=8m chøa níc cã chiÒu cao h=1m. a. T×m lùc t¸c dông vµo mÆt bªn cña bÓ. Cho träng lîng riªng cña níc lµ d= 10000N/m3. b. B©y giê ta ng¨n bÓ thµnh 2 phÇn cho ®¸y cña mçi phÇn lµ mét h×nh vu«ng. Mùc níc trong hai phÇn lµ h1=1,5m vµ h2=1m. T×m lùc t¸c dông vµo v¸ch ng¨n. 1.2Mét èng thñy tinh tiÕt diÖn S=2cm2, hë hai ®Çu ®îc c¾m vu«ng gãc vµo chËu níc. Ngêi ta rãt 72g dÇu vµo èng. a. T×m ®é chªnh lÖch gi÷a mùc dÇu trong èng vµ mùc níc trong chËu. BiÕt träng lîng riªng cña níc vµ dÇu lµ: d0=10000N/m3. d=9000N/m3. b. NÕu èng cã chiÒu dµi l= 60cm th× ph¶i ®Æt èng nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ rãt dÇu vµo ®Çy èng. c. T×m lîng dÇu ch¶y ra ngoµi khi èng ®ang ë tr¹ng th¸i cña c©u b .NÕu ngêi ta kÐo èng lªn mét ®o¹n lµ x . 1.3.Cho khèi lîng riªng cña níc muèi thay ®æi theo ®é s©u b»ng quy luËt: D=D0+Ah; víi D0=1g/cm3, A=0,001g/cm4. Hai qu¶ cã cïng thÓ tÝch V=1cm3, khèi lîng m1=1,2 g; m2=1,4g ®îc th¶ vµo níc muèi. T×m ®é s©u ®Õn t©m mçi qu¶ cÇu khi: a. hai qu¶ cÇu rêi ra. b. Hai qu¶ cÇu ®îc nèi víi nhau b»ng d©y m¶nh, kh«ng d·n, chiÒu dµi gi÷a hai t©m lµ l=5cm. 1.4. trong b×nh h×nh trô tiÕt diÖn S1=30cm2 cã chøa níc, khèi lîng riªng D1=1g/cm3. Ngêi ta th¶ th¼ng ®øng mét thanh gç cã khèi lîng riªng D2=0,8g/cm3, tiÕt diÖn S2=10cm2 th× thÊy phÇn ch×m trong níc lµ h=20cm. a. tÝnh chiÒu dµi l cña thanh gç 19 b. biÕt ®Çu díi cña thanh gç c¸ch ®¸y  h=2cm. T×m chiÒu cao mùc níc ®· cã lóc ®Çu trong b×nh. c. cã thÓ nhÊn ch×m thanh gç trong níc ®îc kh«ng? §Ó cã thÓ nhÊn ch×m thanh gç vµo níc th× chiÒu cao ban ®Çu tèi thiÓu cña mùc níc trong b×nh ph¶i lµ bao nhiªu. d**. TÝnh c«ng cÇn thiÕt ®Ó nhÊn ch×m khèi gæ xuèng ®¸y b×nh ( theo ®iÒu kiÖn ë ®Çu bµi)  M¸y dïng chÊt láng- B×nh th«ng nhau 3.2.1. Mét m¸y Ðp dïng dÇu, cã 2 xi lanh A vµ B th¼ng ®øng, nèi th«ng ®¸y víi nhau b»ng mét èng nhá. TiÕt diÖn th¼ng cña xi lanh lµ 200cm2, cña xi lanh B lµ 4cm2. träng lîng riªng cña dÇu lµ 8000N/m3. ®Çu tiªn mùc dÇu ë 2 xi lanh b»ng nhau. a. §Æt lªn mÆt dÇu trong A mét pÝt t«ng cã träng lîng 40N. Hái khi c©n b»ng th× ®é chªnh lÖch cña mùc chÊt láng ë 2 xi lanh nh thÕ nµo. b. CÇn ph¶i ®Æt lªn mÆt chÊt láng trong B mét pÝt t«ng cã träng lîng bao nhiªu ®Ó mÆt díi cña 2 pÝt t«ng n»m trªn cïng mét mÆt ph¼ng. c.CÇn t¸c dông lªn pÝt t«ng ë nh¸nh B mét lùc b»ng bao nhiªu ®Ó cã thÓ n©ng ®îc mét vËt cã khèi lîng 2000kg ®Æt lªn pÝt t«ng trong A? 3.2.2. Trong 2 b×nh th«ng nhau chøa níc vµ dÇu. BiÕt ®é cao tõ mÆt ph©n c¸ch cña 2 chÊt láng ®Õn mÆt tho¸ng cña níc vµ dÇu lÇn lît lµ 4,6cm vµ 5 cm. Träng lîng riªng cña níc lµ10000N/m3. TÝnh träng lîng riªng cña dÇu? 3.2.3.Hai b×nh th«ng nhau th¼ng ®øng cã tiÕt diÖn th¼ng bªn trong lÇn lît lµ S1=20cm2 vµ S2=10cm2, ®ùng thñy ng©n. Mùc thñy ng©n ban ®Çu ë ®é cao 10cm so víi èng nèi. a. §æ thªm vµo èng cã tiÕt diÖn S1, mét cét níc tinh khݪt cao 27,7cm. T×m ®é chªnh lÖch 2 mÆt tho¸ng cña níc vµ dÇu trong 2 èng. b. Mùc thñy ng©n ë b×nh nhá ®· d©ng lªn bao nhiªu so víi ban ®Çu. c. Muèn mùc thñy ng©n l¹i c©n b»ng ë c¶ 2 èng th× ph¶i ®æ thªm vµo èng bÐ mét cét dÇu cao bao nhiªu . 3.2.4. Mét b×nh gåm 2 èng trô A vµ B tiÕt diÖn S nèi th«ng ®¸y víi nhau , ®ùng níc. Ngêi ta ®æ vµo A chÊt láng thø 2 cã träng lîng riªng d2 th× mùc níc ë A vµ B chªnh lÖch nhau lµ h1 . sau ®ã ®æ tiÕp vµo B chÊt láng 3 cã träng lîng riªng d3 ( d3 S2) ®îc nèi th«ng ®¸y víi nhau b»ng èng nhá cã khãa. Ban ®Çu khãa ®ãng l¹i vµ mçi b×nh ®ùng mét chÊt láng cïng ®Õn ®é cao H (h×nh 2.2.5). Träng lîng riªng cña 2 chÊt láng lÇn lît lµ d1 vµ d2 ( d1> d2). a. T×m ®é chªnh lÖch gi÷a 2 mùc chÊt láng trong 2 b×nh sau khi më khãa. Gi¶ sö c¸c chÊt láng kh«ng tréng lÉn vµo nhau, bá qua thÓ tÝch cña èng n»m ngang. b. Ngêi ta ®æ tiÕp vµo b×nh bªn tr¸i mét chÊt láng cã träng lîng riªng d3 sao cho mùc chÊtláng ë nh¸nh tr¸i b»ng víi lóc ®Çu. T×m chiÒu cao  h3 cña cét chÊt láng ®æ thªm vµo vµ ®é chªnh lÖch gi÷a 2 mùc chÊt láng ë 2 b×nh. BiÖn luËn kÕt qu¶ t×m ®îc. ( Bµi 24/CL7) 3.2.6. B×nh th«ng nhau cã tiÕt diÖn nh¸nh tr¸i gÊp ®«i nh¸nh ph¶i.Ngêi ta ®æ chÊt láng cã träng lîng riªng d1 vµo b×nh sao cho mùc chÊt láng b»ng nöa chiÒu cao l cña mçi nh¸nh. Rãt tiÕp mét chÊt láng kh¸c cã träng lîng riªng d2 ®Çy ®Õn miÖng b×nh bªn ph¶i. a. T×m ®é chªnh lÖch gi÷a 2 mùc chÊt láng vµ chiÒu cao cña cét chÊt láng rãt thªm vµo. BiÕt c¸c chÊt láng kh«ng trén lÉn. b. T×m ®iÒu kiÖn gi÷a d1 vµ d2 ®Ó bµi to¸n thùc hiÖn ®îc. 3.2.7*. Hai b×nh h×nh trô A vµ B cã tiÕt diÖn ®¸y S1 vµ S2 (S1 > S2), th«ng ®¸y víi nhau b»ng mét èng nhá cã khãa. Ban ®Çu khãa ®ãng, mçi b×nh ®ùng mét chÊt láng ®Õn ®é cao h (h×nh 3.2.7). Träng lîng riªng cña chÊt láng trong 2 b×nh A vµ B lÇn lît lµ d1 vµ d2(d1>d2) vµ kh«ng hßa lÉn víi nhau. a. T×m ®é chªnh lÖch mùc chÊt láng sau khi më khãa. b. §Æt vµo b×nh B mét vËt C h×nh trô cã tiÕt diÖn ®¸y S3 - Xem thêm -