Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* TuÇn1. Ngµy so¹n: 16 / 8 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn ph©n sè. 1. Môc tiªu: -RÌn kü n¨ng lµm c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn ph©n sè. -Cñng cè kü n¨ng céng ,trõ hai ph©n sè. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 59,61( to¸n båi dìng HSG líp 5). -Bµi 59: HD: nhËn xÐt 1/2,1/3, 1/4 ®Òu lín h¬n 1/5 nªn 1/2+1/3 +1/4+ 1/5 >4/5. PhÇn b,c,d lµm t¬ng tù phÇn a. -Bµi 61: HD:a, Ta cã 1/2 x 1/3 = 1/6 vµ 1/2 -1/3 =1/6 nªn ta thay 1/2 x 1/3 thµnh 1/2 1/3 .C¸c tÝch cßn l¹i lµm t¬ng tù råi rót gän cho nhau cuèi cïng ta cßn phÐp tÝnh 1/2 - 1/10 . Thùc hiÖn phÐp trõ ®Ó t×m kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh. C¸c phÇn b,c,d lµm t¬ng tù phÇn a.  Qua bµi tËp cñng cè cho HS c¸ch céng trõ ph©n sè. c.GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em lªn b¶ng ch÷a bµi. HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ . GV quan s¸t. HS nªu c¸ch céng ,trõ hai ph©n sè. HS nghe. ________________________________________ TuÇn2. Ngµy so¹n: 23 / 8 /2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. LuyÖn tõ vµ c©u:Tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y. 2. Môc tiªu: -Cñng cè c¸ch t×m tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y. -RÌn kü n¨ng chia nhãm, ®Æt tªn. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp1,2,3,4(Tr.2,3 tµi liÖu båi dìng HSG líp 5).Bµi1,2,3,4(Tr. 3,4- tµi liÖu BDHSG líp5.) -Bµi 1,2,3,4(Tr. 2,3). HD:HS ®äc c¸c ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ ®Ó t×m tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y. C¸ch t×m:dùa vµo ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i tõ ®Ó t×m. -Bµi1,2,3,4(Tr.3,4): HD: Bµi1:HS dùa vµo nghÜa ®Ó chia nhãm. Bµi2:HDHS dùa vµo tiÕng ®øng sau ®Ó chia thµnh nhãm nÕu tiÕng ®øng tríc gièng nhau. Bµi3:HS ph¶I hiÓu nghÜa cña tiÕng “non”råi míi chia nhãm. Bµi4:HDHS hiÓu nghÜa cña tõng tõ sau ®ã míi chän tõ ®óng ®Ó khoanh.  Qua bµi tËp cñng cè cho HS c¸ch x¸c ®Þnh tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y. c.GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em lªn b¶ng ch÷a bµi. HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ . GV quan s¸t. HS nªu c¸ch lµm cña m×nh. HS gi¶i nghÜa c¸c tõ (theo cÆp råi lµm. HS lµm, gäi 3 em ®äc bµi lµm, c¶ líp cïng nhËn xÐt. HS nghe. HS nghe. __________________________________________ TuÇn3. Ngµy so¹n: 6 /9 /2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m sè trung b×nh céng. 1.Môc tiªu: -RÌn kü n¨ng lµm c¸c bµi to¸n vÒ t×m sè trung b×nh céng. -Cñng cè kü n¨ng t×m sè trung b×nh céng. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 1,2,3,4,5 (Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 ) -Bµi1: HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em HD:t×m ra tæng c¶ 10 sè lÎ. lªn b¶ng ch÷a bµi. 10 x 130. T×m hiÖu cña 10 sè lÎ. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* VÏ s¬ ®å tæng hiÖu råi lµm. HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm -Bµi2: tra kÕt qu¶ . GV quan s¸t. HD:T×m tæng cña 6 sè ph¶i t×m. T×m sè phÇn cña tõng sè. VÏ s¬ ®å tæng tû råi gi¶i. -Bµi3: HD:T×m tæng cña5 sè. HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi. Tæng cña4 sè chÝnh b»ng 4 lÇn sè thø n¨m.t×m ®îc sè thø n¨m. -Bµi4: T¬ng tù bµi 3. -Bµi5:T×m sè lÝt dÇu thïng thø ba,tæng HS lµm bµi råi ch÷a. sè dÇu thïng 1,2,3; t×m TBC sè dÇu 4 thïng,t×m sè dÇu thïng4. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. _________________________________________ TuÇn 4. Ngµy so¹n: 13 / 9 /2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m sè trung b×nh céng(tiÕp). 1.Môc tiªu: -RÌn kü n¨ng lµm c¸c bµi to¸n vÒ t×m sè trung b×nh céng. -Cñng cè kü n¨ng t×m sè trung b×nh céng. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 6,7,8,9,10,11 (Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 ) -Bµi6: HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em HD:vÏ s¬ ®å, biÓu thÞ 7 ®o¹n b»ng lªn b¶ng ch÷a bµi. nhau(mçi ®o¹n lµ 1 lÇn TBC sè tiÒn cña 7 ngêi), biÓu thÞ sè tiÒn cña ngêi ®éi trënglµ 1 ®o¹n vµ 9000 ®ång. -Bµi7: HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm HD: T×m tæng sè tuæi cña c« gi¸o vµ tra kÕt qu¶ . GV quan s¸t. HS. T×m tæng sè tuæi cña 30 HS. T×m tuæi cña c« gi¸o( lÊy hai tæng trõ cho nhau.) -Bµi8: HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng HD: t¬ng tù bµi 7. nhËn xÐt. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* -Bµi9: T¬ng tù bµi 8. -Bµi10:T¬ng tù bµi 6 -Bµi11: HS lµm bµi råi ch÷a,nªu c¸ch lµm. HD: t×m tæng cña 3 sè. T×m sè phÇn cña tõng sè. VÏ s¬ ®å tæng tû råi gi¶i. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. ------------------------------------------------------------TuÇn 5. Ngµy so¹n:20/ 9 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ chuyªn ®Ò tæng- tû. 3. Môc tiªu: -RÌn kü n¨ng lµm c¸c bµi to¸n d¹ng tæng tû. -Cñng cè kü n¨ng vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 1,2,3,4,5,6 (Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 ) -Bµi1: HD:x¸c ®Þnh tæng, tû sè, vÏ HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em s¬ ®ß råi gi¶i. lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. -Bµi2: HD: T×m tæng sè viªn bi khi Nam cho Hoµng vÉn lµ 48 viªn. T×m tû sè khi Nam cho Hoµng. HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm VÏ s¬ ®å råi gi¶i. tra kÕt qu¶ . -Bµi3:HD: X¸c ®Þnh tæng sè b¹n khèi5( 75 b¹n) X¸c ®Þnh tû sè ( B¹n nam 2 phÇn, HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng b¹n n÷ 3 phÇn.) nhËn xÐt. VÏ s¬ ®å råi gi¶i. -Bµi4: HD: t¬ng tù bµi 3. -Bµi5: T¬ng tù bµi 4. HS lµm bµi, ch÷a bµi trªn b¶ng. -Bµi6: X¸c ®Þnh tû sè cña sè c©y tõng líp ( khèi3 lµ 1phÇn, khèi 4 lµ 2 phÇn, khèi 5 lµ 3 phÇn.) HS lµm bµi råi ch÷a,nªu c¸ch lµm. * Cñng cè :HS nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng tæng tû: x¸c ®Þnh tæng cña c¸c sè. T×m sè phÇn cña tõng sè. VÏ s¬ ®å tæng tû råi gi¶i. HS nªu c¸ch bíc gi¶i bµi to¸n d¹ng tæng (*Lu ý:c¸c ®o¹n th¼ng ph¶i ®Òu nhau.) tû. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* TuÇn 6. Ngµy so¹n : 27 / 9 / 2008. Ngµy d¹y : Thø b¶y ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ c¶nh. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ c¶nh. -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tríc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi: * §Ò bµi:H·y t¶ l¹i c¶nh ®Ñp cña c¸nh ®ång lóa quª em. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. cña bµi v¨n. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ c¶nh. lo¹i v¨n t¶ c¶nh. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tríc líp. sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tríc líp, * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví nhËn xÐt bµi b¹n. sau ®ã ®äc bµi lµm tríc líp. ( Më bµi giíi thiÖu ®îc ®Æc ®iÓm cña c¸nh ®ång lóa quª em. Th©n bµi:t¶ c¶nh ®Ñp cña ®ång lóa theo thêi gian trong ngµy. KÕt bµi: nªu t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi c¶nh ®Ñp cña ®ång lóa ®ã.) 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña c¶nh. thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. 2 HS ®äc bµi. 2 HS ®äc bµi lµm tríc líp, GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. . TuÇn 7. Ngµy so¹n: 4 / 10 /2008. Thø b¶y ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ c¶nh. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ c¶nh. -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tríc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi: * §Ò bµi:H·y t¶ l¹i c¶nh ®êng lµng em lóc trêi s¾p ma. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. cña bµi v¨n. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ c¶nh. lo¹i v¨n t¶ c¶nh. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tríc líp. sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tríc líp, * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví sau nhËn xÐt bµi b¹n. ®ã ®äc bµi lµm tríc líp. ( Më bµi giíi thiÖu ®îc ®Æc ®iÓm cña ®êng lµng em lóc trêi s¾p ma. Th©n bµi:t¶ c¶nh bÇu trêi, giã, ngêi ®i trªn ®êng, c¶nh vËt xung quanh ( lu ý ®Õn ©m thanh, h×nh ¶nh cña c¶nh vËt lóc trêi s¾p ma.) KÕt bµi: nªu t×nh c¶m xóc cña m×nh khi ®îc chøng kiÕn c¶nh ®ã.) 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña c¶nh. thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. 2 HS ®äc bµi. 2 HS ®äc bµi lµm tríc líp, GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. TuÇn 8. Ngµy so¹n:11/ 10 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ chuyªn ®Ò tæng- tû ( tiÕp). 4. Môc tiªu: -RÌn kü n¨ng lµm c¸c bµi to¸n d¹ng tæng tû. -Cñng cè kü n¨ng vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 7,8,9,10,11,12,13,14(Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 , Tr. 13 ). -Bµi7: * HD:x¸c ®Þnh tæng(108m). HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em T×m ph©n sè chØ sã v¶i cßn lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. l¹i ë mçi tÊm. Sau ®ã c¨n cø vµo mÉu sè ®Ó t×m sè phÇn cña tõng lo¹i v¶i.. -Bµi8: * HD: + X¸c ®Þnh tæng sè tuæi HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm cña hai anh em. +LËp luËn ®Ó suy ra tuæi tra kÕt qu¶ . em hiÖn nay lµ 2 phÇn , tuæi anh lµ 3 phÇn. +VÏ s¬ ®å råi gi¶i. -Bµi9: *HD: + X¸c ®Þnh tæng cña sè HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng nhËn xÐt. chia vµ sè bÞ chia 969 – ( 6+ 51) = 812. + VÏ s¬ ®å råi gi¶i ®Ó t×m sè bÞ chia vµ sè chia. -Bµi10: * HD: C¸ch1: vÏ s¬ ®å biÓu thÞ HS lµm bµi, ch÷a bµi trªn b¶ng.( 2c¸ch) 4 sè råi gi¶i. C¸ch2:Gäi sè thø ba lµ A, sè thø nhÊt lµ t lµ A x 4, sè thø nhÊt lµ A x 2 – 2, sè thø hai lµ A x 2 + 2. LËp biÓu thøc råi t×m tõng sè. HS lµm bµi råi ch÷a,nªu c¸ch lµm. -Bµi11: * HD: + LËp luËn suy ra tuæi cña ngêi thø ba lµ 1 phÇn, tuæi cña ngêi thø hai lµ 7 phÇn , tuæi cña ngêi thø nhÊt lµ 12 phÇn. + VÏ s¬ ®å råi gi¶i. HS lµm råi ch÷a bµi. -Bµi12 : * HD:+ X¸c ®Þnh tæng sè tuæi cña ba ngêi. +LËp luËn t×m sè phÇn cña tõng ngêi råi vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. HS lµm råi ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm, nhËn - Bµi13:C¸ch gi¶i t¬ng tù bµi 12. xÐt. - Bµi 14: HD: + T×m sè trøng c¶ ba con ®Î trong 1 ngµy. + T×m gi¸ tiÒn 1 qu¶ trøng. + T×m sè tiÒn b¸n trøng mçi ngµy. + T×m sè ngµy ngêi ®ã sÏ hoµ vèn. Gi¶i: Mçi ngµy c¶ ba con ®Î ®îc: 3/4 + 2/3 +1/2 = 23/12(qu¶ trøng) Gi¸ mét qu¶ trøng lµ 6000 : 5 = 1200 (®) Sè tiÒn b¸n trøng mçi ngµy lµ 23/12 x 1200 = 2300 (®) Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* Ngêi ®ã sÏ hoµ vèn sau: 82800 : 2300 = 36 (ngµy) * Cñng cè :HS nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng HS nªu c¸ch bíc gi¶i bµi to¸n d¹ng tæng tæng tû: x¸c ®Þnh tæng cña c¸c sè. tû. T×m sè phÇn cña tõng sè. VÏ s¬ ®å tæng tû råi gi¶i. (*Lu ý:c¸c ®o¹n th¼ng ph¶i ®Òu nhau.) c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. TuÇn 9. Ngµy so¹n: 18 / 10 /2008. Thø b¶y ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ c¶nh. C¶m thô: Chñ ®Ò vÒ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ c¶nh. -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tríc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. - RÌn kü n¨ng x¸c ®Þnh néi dung, nghÖ thuËt cña ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* A.GTB: HS nghe. B.Híng dÉn HS lµm bµi: a, TËp lµm v¨n: * §Ò bµi:cho do¹n v¨n:Buæi s¸ng mai h«m Êy, mét buæi s¸ng ®Çy s¬ng thu vµ giã l¹nh, mÑ t«i ©u yÕm n¾m tay t«i dÉn ®i trªn con ®êng dµi vµ hÑp. Con ®êng nµy t«i ®· quen ®i l¹i nhiÒu lÇn nhng lÇn nµy tù nhiªn t«i thÊy l¹. C¶nh vËt xung quanh t«i ®ang cã sù thay ®ái: H«m nay t«i ®i häc. Dùa vµo ®o¹n v¨n gîi ý, h·y t¶ l¹i con ®êng trong ngµy ®Çu tiªn ®i häc. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. cña bµi v¨n. * Gîi ý: §Ò bµi thuéc kiÓu t¶ c¶nh. §èi tîng t¶ lµ con ®êng tíi trêng díi con m¾t cña cËu HS trong ngµy ®Çu tiªn tíi líp, tíi trêng. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ c¶nh. lo¹i v¨n t¶ c¶nh. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tríc líp. sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tríc líp, sau ®ã ®äc bµi lµm tríc líp. nhËn xÐt bµi b¹n. ( Më bµi giíi thiÖu ®îc ®Æc ®iÓm cña ®êng lµng em lóc mÑ dÉn ®i häc. Th©n bµi:t¶ c¶nh bÇu trêi, giã, ngêi ®i trªn ®êng, c¶nh vËt xung quanh ( lu ý ®Õn ©m thanh, h×nh ¶nh cña c¶nh vËt so víi tríc ®©y .) KÕt bµi: nªu t×nh c¶m xóc cña m×nh khi ®îc nh×n thÊy con ®êng lóc ®ã.) * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. c¶nh. 2 HS ®äc bµi lµm tríc líp, GV nhËn 2 HS ®äc bµi. xÐt bµi lµm cña HS. c, C¶m thô : Cho HS lµm bµi1 ( Tr.31- Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5.) *HD: HS x¸c ®Þnh nghÖ thuËt , x¸c HS ®äc thÇm ®o¹n th¬, trao ®æi theo cÆp ®Þnh néi dung cña ®o¹n th¬. ®Ó x¸c ®Þnh nghÖ thuËt, néi dung cña *GV gîi ý: NghÖ thuËt nh©n ho¸ lµm ®o¹n th¬,sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. næi bËt kh«ng khÝ n¸o nøc ®ãn chê c¬n ma ®Õn, t©m tr¹ng vui t¬i h¶ hª cña c¶nh Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* vËt, ®Êt trêi khi c¬n ma kÐo ®Õn. Qua ®ã thÊy sù quan s¸t tinh tÕ, tØ mØ, khÐo lÐo cña t¸c gi¶, t¸c gi¶ rÊt yªu thiªn nhiªn. * Hs lµm bµi vµo vë. 3HS ®äc bµi lµm tríc líp. C. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. -------------------------------------------------- TuÇn 10. Ngµy so¹n:25/ 10 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ chuyªn ®Ò hiÖu- tû. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* 5. Môc tiªu: -RÌn kü n¨ng lµm c¸c bµi to¸n d¹ng hiÖu- tû. -Cñng cè kü n¨ng vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 1,2,3,4,5,6 (Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 – Tr. 17) -Bµi1: * HD:x¸c ®Þnh hiÖu- tû sè, HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. vÏ s¬ ®å råi gi¶i. + T×m hiÖu sè tuæi cña hai anh em hiÖn nay ( 13 – 3 = 10 (tuæi) ). + T×m tuæi anh, tuæi em3 n¨m n÷a. + T×m sè n¨m ®Ó tuæi anh gÊp 3 lÇn tuæi em ( lÊy tuæi ba n¨m n÷a trõ ®i tuæi hiÖn nay). HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm - Bµi 2: * HD:+ LËp luËn ®Ó coi tuæi ng- tra kÕt qu¶ . êi thø ba cã 1 phÇnth× ngêi thø hai cã 7 phÇn ,ngêi thø hai cã 12 phÇn. +VÏ s¬ ®å hiÖu tû råi gi¶i. HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng -Bµi3: *HD: + LËp luËn hiÖu kh«ng nhËn xÐt. thay ®æi. +X¸c ®Þnh tû sè ( 1/4) +VÏ s¬ ®å råi gi¶i. HS lµm bµi, ch÷a bµi trªn b¶ng. -Bµi4: *HD: +X¸c ®Þnh hiÖu ( 17bi). +X¸c ®Þnh tû sè ( sè bi cña B×nh gÊp 3 lÇn sè bi cña An). +VÏ s¬ ®å hiÖu tû råi gi¶i. HS lµm bµi råi ch÷a,nªu c¸ch lµm. -Bµi5: * HD: + X¸c ®Þnh tû sè ( Ba lÇn rìi b»ng 3,5). + X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian tõ tríc ®©y ®Õn sau nµy lµ: ( 7 + 8 = 15 ) + Sè phÇn b»ng nhau øng víi 15 n¨m ®ã lµ (7 – 2 = 5 ( phÇn) ). + Mét phÇn lµ ( 15 : 5 = 3 ( n¨m )). + Tuæi Lan tríc ®©y 7 n¨m lµ 2 x 3 = 6 ( tuæi). + Tuæi Lan hiÖn nay lµ ( 6 + 7 = 13 ( tuæi ) ). HS lµm råi ch÷a bµi. -Bµi6: * HD:+ Khi viÕt thªm ch÷ sè 7 sau mét sè th× sè ®ã gÊp lªn 10 lÇn vµ 7 ®¬n vÞ. +Suy ra 754 chÝnh lµ 9 lÇn sè ®ã Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* vµ 7 ®¬n vÞ. HS nªu c¸ch bíc gi¶i bµi to¸n d¹ng hiÖu * Cñng cè :HS nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n tû. d¹ng hiÖu- tû: x¸c ®Þnh hiÖu cña c¸c sè. T×m sè phÇn cña tõng sè. VÏ s¬ ®å tæng tû råi gi¶i. (*Lu ý:c¸c ®o¹n th¼ng ph¶i ®Òu nhau.) HS nghe. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: . TuÇn 11. Ngµy so¹n: 1 / 11 /2008. Thø b¶y ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ c¶nh. LuyÖn tõ vµ c©u: Chuyªn ®Ò vÒ tõ. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ c¶nh. -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tríc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. - RÌn kü n¨ng chia nhãm ®Æt tªn ( dùa vµo nghÜa cña tõ). 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* A.GTB: HS nghe. B.Híng dÉn HS lµm bµi: a, TËp lµm v¨n: * §Ò bµi:LÇn ®Çu tiªn ®îc c¾p s¸ch ®Õn trêng, ®îc ng¾m nh×n ng«i trêng míing«i trêng em sÏ theo häc suèt 5 n¨m ®Çu bËc tiÓu häc- Em kh«ng khái ngì ngµng vµ thÝch thó.Nh÷ng c¶m xóc thËt l¹ chît trµo d©ng trong lßng. H·y t¶ l¹i ng«i trêng cïng t©m tr¹ng xóc ®éng cña em khi Êy. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu cña bµi v¨n. * Gîi ý: §Ò bµi thuéc kiÓu t¶ c¶nh. §èi HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. tîng t¶ lµ con ®êng tíi trêng díi con m¾t cña cËu HS trong ngµy ®Çu tiªn tíi líp, tíi trêng. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ c¶nh. sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tríc líp. nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví sau ®ã ®äc bµi lµm tríc líp. ( Më bµi giíi thiÖu ®îc ®Æc ®iÓm cña HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tríc líp, ng«I trêng em trong ngµy ®Çu ®Õn trêng. nhËn xÐt bµi b¹n. Th©n bµi:t¶ c¶nh ng«i trêng, c¶nh c¸c b¹n vui ch¬i, c¶nh trang hoµng léng lÉy .) KÕt bµi: nªu t×nh c¶m xóc cña m×nh khi ®îc nh×n thÊy c¶nh ng«i trêng lóc ®ã.) * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ 2 HS ®äc bµi lµm tríc líp, GV nhËn c¶nh. xÐt bµi lµm cña HS. 2 HS ®äc bµi. c, LuyÖn tõ vµ c©u : Cho HS lµm bµi1, 2, 3, 4 ( Tr. 3, 4- Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5.) *Bµi1: HD: HS dùa vµo nghÜa ®Ó chia nhãm, ®Æt HS ®äc thÇm bµi trao ®æi theo cÆp,sau ®ã tªn cho tõng nhãm. tr×nh bµy tríc líp, nhËn xÐt. a, -Nói non, hang ®éng, k× quan, b·i biÓn. - Ch«m ch«m, m¨ng côt, sÇu riªng, vó s÷a, mai vµng. - Nãng nùc, m¸t mÎ, ©m u. b, - Hµnh qu©n, luyÖn tËp, canh g¸c. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* - Ph¸t minh, nghiªn cøu, s¸ng chÕ, thö nghiÖm. - Tíng lÜnh, chØ huy, sÜ quan, binh lÝnh. PhÇn c,d lµm t¬ng tù. * Bµi2:HD: Dùa vµo c¸c tiÕng ®øng sau ®Ó chia thµnh c¸c nhãm nÕu c¸c tiÕng ®øng tríc gièng nhau hoÆc ngîc laÞ. * Bµi3:HD:a, dùa vµo nghÜa cña tiÕng non ®Ó gi¶i nghÜa cña tõ. b, Tõ non ®îc hiÓu theo nghÜa gèc:c©y non, chåi non. *Bµi4: HD: a, Tõ cïng nghÜa víi íc m¬ lµ: mong íc, íc nguyÖn. b, ý chÝ, quyÕt chÝ. c, Th¾ng nghÌo nµn l¹c hËu. d, TruyÒn ng«i. e, Nªn th¬,hïng vÜ. g, ®¸p ¸n c. h, §¸p ¸n a,d, C. GV nhËn xÐt tiÕt häc: 3HS ®äc bµi lµm tríc líp. HS lµm bµi råi ch÷a trªn b¶ng líp. HS lµm, nªu kÕt qu¶ tríc líp. HS nghe. -------------------------------------------------- TuÇn 12. Ngµy so¹n:8/ 11 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ chuyªn ®Ò hiÖu- tû. 6. Môc tiªu: -RÌn cho HS kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m hai sè khi biÐt hiÖu vµ tû sè cña hai sè ®ã. -Cñng cè kü n¨ng vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 7, 8, 9, 10, 11 (Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 – Tr. 17, 18 ). -Bµi7: * HD:x¸c ®Þnh hiÖu- tû sè, HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. vÏ s¬ ®å råi gi¶i. + X¸c ®Þnh hiÖu hai sè ( 12 b¹n). + X¸c ®Þnh tû sè cña hai sè ( dùa vµo 1/3 sè HS nam b»ng 1/5 sè HS n÷. Cã nghÜa lµ HS nam chia lµm 3 phÇn th× sè HS n÷ chia lµm 5 phÇn nh thÕ.) * Lu ý: trêng hîp nµy gióp HS thÊy ®îc tû sè Èn díi d¹ng mÉu sè. HS lËp luËn ®Ó t×m hiÖu. - Bµi 8: * HD:+ LËp luËn ®Ó t×m hiÖu míi khi khèi 5 trång nhiÒu gÊp 4 lÇn khèi HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ . 4 ( 360 – 30 + 30 = 360) +VÏ s¬ ®å hiÖu tû råi gi¶i ra sè c©y mçi khèi sau khi trång thªm vµ bít . Sau ®ã t×m sè c©y mçi líp ®· trång. * Lu ý : ë bµi nµy thuéc d¹ng Èn hiÖu. HS nªu c¸ch t×m hiÖu. -Bµi9: *HD: + T×m hiÖu sè thãc ë hai HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng kho( 50 – 35 = 15 tÊn). nhËn xÐt. + LËp luËn sau khi chuyÓn sè thãc ë kho A vÉn nhiÒu h¬n sè thãc ë kho B lµ 15 tÊn. + VÏ s¬ ®å hiÖu tû råi gi¶i. * Lu ý : bµi nµy cho HS x¸c ®Þnh ®îc hiÖu, x¸c ®Þnh tû sè ( hiÖu kh«ng thay HS nªu c¸ch t×m hiÖu. ®æi). HS lµm bµi, ch÷a bµi trªn b¶ng. -Bµi10: *HD: +X¸c ®Þnh hiÖu sè thãc ë hai kho: 45 – 18 = 27 tÊn. + LËp luËn: Mçi kho cïng nhËp sè g¹o nh nhau th× kho thø hai vÉn nhiÒu h¬n kho htø nhÊt lµ 27 tÊn. + VÏ s¬ ®å hiÖu tû råi gi¶i. * Lu ý: Bµi nµy thuéc d¹ng Èn hiÖu , Trao ®æi theo cÆp ®Ó t×m c¸ch lµm. gióp HS t×m ra hiÖu råi vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. HS lµm bµi vµo vë råi ch÷a,nªu c¸ch lµm. -Bµi11: * HD:+ Gäi ch÷ sè viÕt thªm lµ a. Khi viÕt thªm ch÷ sè a vµo bªn ph¶i sè ®ã th× sè ®ã gÊp lªn 10 ®¬n vÞ. NÕu a lµ 9 th× sè ®· cho lµ: Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* ( 319 – 9 ) : 9 = 310 : 9 V× kÕt qu¶ phÕp chia 319 : 9 kh«ng ph¶I lµ sè tù nhiªn nªn a < 9. Cã thÓ coi 319 lµ sè bÞ chia, 9 lµ sè chia th× th¬ng cña 319 : 9 lµ sè ®É cho, cßn sè d cña phÐp chia nµy chÝnh lµ sè viÕt thªm. Ta cã : 319 : 9 = 35 ( d 4). Vëy sè ®· cho lµ 35 vµ ch÷ sè viÕt thªm lµ 4. * Cñng cè :1 HS nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n HS nªu c¸ch bíc gi¶i bµi to¸n d¹ng hiÖu d¹ng hiÖu- tû: x¸c ®Þnh hiÖu cña c¸c sè. tû. T×m sè phÇn cña tõng sè. VÏ s¬ ®å tæng tû råi gi¶i. (*Lu ý:Cã mét sè bµi Èn hiÖu , Èn tû sè . HiÖu, tû sè Èn díi d¹ng kh¸c nhau.) HS nghe. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: TuÇn13. Ngµy so¹n: 15 / 11 /2008. Thø b¶y ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ c¶nh. C¶m thô: Chñ ®Ò vÒ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ c¶nh. -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tríc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. - RÌn kü n¨ng x¸c ®Þnh néi dung, nghÖ thuËt cña ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A.GTB: HS nghe. B.Híng dÉn HS lµm bµi: a, TËp lµm v¨n: * §Ò bµi:Nhí ngµy nµo lµ häc sinh líp 1, theo mÑ ®Õn trêng cßn rôt rÌ, bì ngì vËy mµ h«m nay, em ®· lµ co (cËu) häc sinh líp 5 ch÷ng ch¹c vµ tù tin. Trong giê phót chÝ tay lªn CÊp hai, nh×n b¶ng ®en, phÊn tr¾ng, nh×n chç ngåi th©n quen, lßng em kh«ng khái b©ng khu©ng, xao xuyÕn. H·y t¶ l¹i ng«i trêng yªu dÊu lu gi÷ bao kû niÖm tuæi th¬ trong giê kh¾c chia tay xóc ®éng Êy. HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu cña bµi v¨n. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* * Gîi ý: §Ò bµi thuéc kiÓu t¶ c¶nh. §èi tîng t¶ lµ ng«i trêng yªu dÊu víi bao kû niÖm cña m×nh. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ lo¹i v¨n HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ c¶nh. t¶ c¶nh. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tríc líp. sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví sau ®ã ®äc bµi lµm tríc líp. ( Më bµi giíi thiÖu ®îc ®Æc ®iÓm cña ng«i trêng em ®· theo häc suèt 5 n¨m. Th©n bµi:t¶ c¶nh ng«i trêng ( lu ý nªu ®îc c¶m xóc cña m×nh vÒ ng«i trêng) KÕt bµi: nªu t×nh c¶m xóc cña m×nh tríc khi chia tay víi ng«i trêng th©n yªu nµy.) * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. 2 HS ®äc bµi lµm tríc líp, GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS. c, C¶m thô : Cho HS lµm bµi2 ( Tr.32- Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5.) *HD: HS x¸c ®Þnh nghÖ thuËt , x¸c ®Þnh néi dung cña ®o¹n th¬. *GV gîi ý: NghÖ thuËt nh©n ho¸ lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña c©y æi vên nhµ thËt b×nh dÞ, ®¬n s¬ nhng rÊt gÇn gòi th©n th¬ng. Qua ®ã thÊy sù quan s¸t tinh tÕ, tØ mØ, khÐo lÐo cña t¸c gi¶, t¸c gi¶ rÊt yªu thiªn nhiªn. * Hs lµm bµi vµo vë sau ®ã ®äc bµi lµm tríc líp. C. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tríc líp, nhËn xÐt bµi b¹n. 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. 2 HS ®äc bµi. HS ®äc thÇm ®o¹n th¬, trao ®æi theo cÆp ®Ó x¸c ®Þnh nghÖ thuËt, néi dung cña ®o¹n th¬,sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. 3HS ®äc bµi lµm tríc líp. HS nghe. Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* ____________________________________ TuÇn 14. Ngµy so¹n:22/ 11 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2008. Båi dìng HSG: To¸n. Chuyªn ®Ò: D¹ng to¸n tÝnh ngîc tõ cuèi. 1.Môc tiªu: -RÌn cho HS kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸nd¹ng tÝnh ngîc tõ cuèi -Cñng cè kü n¨ng vÏ s¬ ®å ®Ó gi¶i. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: HS nghe. b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5 (Tµi liÖu båi dìng HS giái líp5 – Tr. 21, 22) HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét sè em -Bµi1: * HD:Gäi sè cÇn t×m lµ x lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. Ta cã: x : 3 - 2 = 7 HS gi¶i ®Ó t×m x HoÆc: T×m sè tríc khi trõ ®i 2 lµ: 7+2=9 Sè tríc khi chia cho 3 lµ: 9 x 3 = 27 VËy sè ph¶i t×m lµ 27 - Bµi 2: * HD:+ T×m sè bi cña mçi ngêi HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm lóc b»ng nhau tra kÕt qu¶ . 48 : 2 = 24 ( bi ) + T×m sè bi cña B×nh : 24 - 3 = 21 ( bi ) + T×m sè bi cña An: 24 + 3 = 27 ( bi ) -Bµi3: *HD: Lµm t¬ng tù bµi 1 HS lµm ,gäi 1HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng -Bµi4 nhËn xÐt. *HD: + VÏ s¬ ®å råi gi¶i. Nh×n vµo s¬ ®å sÏ t×m ®îc : 50 + 10 = 60 ( kg) 60 kg chÝnh lµ : 1 - 5 = 6 ( sè g¹o cßn l¹i sau khi b¸n 11 11 cho ngêi thø nhÊt) Sè g¹o cßn l¹i sau khi b¸n cho ngêi thø nhÊt lµ: 60 : 6 = 110 ( kg) 11 Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* Ta cã : 110 + 10 = 120 ( kg ) chÝnh b»ng 1 - 1 = 3 ( sè g¹o ®em b¸n) 4 4 VËy sè g¹o ®em b¸n lµ: 120 : 3 x 4 = 160 ( kg ) Trao ®æi theo cÆp ®Ó t×m c¸ch lµm. §¸p sè 160 kg. HS lµm bµi vµo vë råi ch÷a,nªu c¸ch lµm. - Bµi 5: HD HS gi¶ t¬ng tù bµi 4. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: TuÇn15. Ngµy so¹n: 29 / 11 /2008. Thø b¶y ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2008. Båi dìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ ngêi C¶m thô: Chñ ®Ò vÒ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ ngêi. -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tríc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. - RÌn kü n¨ng x¸c ®Þnh néi dung, nghÖ thuËt cña ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A.GTB: HS nghe. B.Híng dÉn HS lµm bµi: a, TËp lµm v¨n: Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009. Gi¸o ¸n båi dìng häc sinh giái ( Líp 5) - Lu ThÞ Kim Hêng – TiÓu häc B Trùc §¹i. N¨m häc 2008 – 2009. ******************* * §Ò bµi: Em bÐ cña em, bÐ ®ang tuæi tËp nãi tËp ®i. Em h·y t¶ l¹i hµnh ®éng vµ tÝnh nÕt th¬ ng©y cña em bÐ. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu cña HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. bµi v¨n. +Gîi ý: §Ò bµi thuéc kiÓu t¶ ngêi. §èi tîng t¶ lµ em bÐ ®ang tuæi tËp nãi tËp ®i. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ngêi. HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ ngêi. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý sau ®ã tr×nh bµy tríc líp. HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tríc líp. Lu ý: Chó ý ®Ðn ®Æc ®iÓm th¬ ng©y cña em bÐ. Em bÐ tËp nãi, tËp ®i nh thÕ nµo. Chó ý ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt thÓ hiÖn qua hµnh ®éng, cö chØ. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV Lu ThÞ Kim Hêng - Trêng TiÓu häc B Trùc §¹i - N¨m häc 2008 -2009.
- Xem thêm -