Tài liệu Giáo án Âm nhạc khối 7 cả năm

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

Giáo án Âm nhạc khối 7 cả năm
1 Ngaøy soan: Ngaøy daïy:. BÀI 1: TIẾT 1 HỌC HÁT Bµi h¸t: m¸i trêng mÕn yªu I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï -Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu” 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: - Bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu gîi lªn h×nh ¶nh quen thuéc cña ng«i trêng. N¬i ®©y cã c¸c thÇy c« gi¸o suèt ®êi g¾n bã víi sù nghiÖp trång ngêi. NÐt nh¹c duyªn d¸ng nhÑ nhµng cña bµi h¸t l¾ng s©u trong t©m hån tuæi th¬ h×nh ¶nh m¸i trêng vµ c¸c thÇy c« gi¸o. Tg 32’ Néi dung Hoïc baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Le quoácThaéng Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1 - Gv: Vieát leân baûng - Gv:Treo baûng phuï Ho¹t ®éng cña HS - Hs : Vieát baøi Lê Tự Quốc Thắng (sinh - HS lắng nghe. 1965) là một học sinh Việt Nam đạt huy chương vàng tại kỳ thi toán quốc tế IMO lần thứ 23 tại Budapest, Hungary năm 1982. Ông cũng là thành viên của hội đồng tác giả 2 cuốn Encyclopedia of Mathematical Physics (Bách khoa toàn thư về toán lý) do nhà xuất bản Elsevier ấn hành, xuất bản năm 2006. Hiện ông đang là giáo sư tại Viện Công nghệ Georgia - Hs :Quan saùt -GV ñieàu khieån môû baêng - Hs :nghe vaø caûm nhaän nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - GV :Hoûi : bài sử dụng -HS: hình nốt trắng, đen, những hình nốt nào? đen chấm dôi, đơn, kép. 10’ - GV bài sử dụng nhưng kí hiệu âm nhạc nào? - GV giới thiệu cho HS về nhịp 4/4( nhịp 4/4 la nhịp có 4 phách trong 1 ô 1 nhịp, có 2 trọng âm. Trọng âm 1 rơi vào phách 1, trọng âm 2 rơi vào phách 3. mỗi phách bằng nốt đen. - Gv giới thiệu về hóa biểu của bài. Hoûi : (caâu hoûi cho hoïc sinh kh,G) Sau khi nghe baøi haùt naøy em naøo coù cho lôùp bieát baøi haùt naøy goàn maáy ñoaïn ? -Gv: hoûi tieáp – em coù theå cho bieát giôùi haïn cuûa moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ? -GV höôùng daãn: chia caâu , chia ñoaïn - baøi haùt goàm coù 2 ñoaïn. + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: goàm 2 caâu -Phaàn coøn laïi - Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca -Gv:ñaøn höôùng daãn -GV taäp haùt töøng caâu: - Gv: Haùt maãu caâu 1 - HS dấu luyến, dấu thăng, dấu lặng đen, - HS lắng nghe. -HS: traû lôøi ñöôïc goàm 2 ñoaïn -HS: traû lôøi ñöôïc: + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: Phaàn coøn laïi -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -HS: thöïc hieän -HS: luyeän thanh theo maãu aâm: Noà….oâ…oâ…Naø…a….a -Hs : laéng nghe giai 3 - Gv: Ñaøn giai ñieäu caâu moät 3 laàn. -Gv: taäp töông töï vôùi caùc caâu tieáp theo baèng phöông phaùp moùc xích. Sau khi taäp xong yeâu caàu haùt ñaày ñuû caû baøi -GV ñaùnh ñaøn giai ñieäu baøi haùt -GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn GV ñeäm ñaøn – höôùng daãn ñieäu caâu 1 -Hs : Nghe vaø haùt theo tieáng ñaøn, haùt hoaø gioïng -Hs : thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV -HS :nhaåm theo -Hs :Chia töøng daõy haùt toaøn baøi -HS: thöïc hieän -Ñoaïn 1 daõy beân traùi -GV chuù yù khi taäp haùt höôùng -Ñoaïn 2 daõy beân daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , phaûi haùt ñoái ñaùp sau nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå ñoù ñoåi laïi HS kòp thôøi söûa -HS: thöïc hieän -Hs : 2 HS moãi em lónh xöôùng hai caâu cuûa ñoaïn 1, caû lôùp cuøng haùt hoaø gioïng ñoaïn 2… 4/ Củng cố và luyện tập. - Gv yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài hoc. - Qua bài hát đã để lại cho e cảm nhận gi? 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (2 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK Ngµy so¹n: . Ngµy gi¶ng:. BÀI 1: TIẾT 2 ¤n tËp bµi h¸t:M¸i trêng mÕn yªu. TËp ®äc nh¹c: T§N sè1 Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu ……..…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Thaéng. 4 -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 1. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... -Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) tg Néi dung I.OÂân baøi haùt: “Maùi töôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng Ôi haøng caây xanh thaém döôùi mai tröôøng meán yeâu, coù loaøi chim ……… .Cho töøng aùnh maét treû thô cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm . Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm .Nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi chuùng em .Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng Hoaït ñoäng cuûa GV *Hoaït ñoäng 1 - Gv: Vieát leân baûng - Ñaøn vaø höôùng daãn -Gv: Môû laïi baøi nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - Gv: Duøng boä nhôù cuûa ñaøn coù giai ñieâïu vaø phaàn ñeäm cho HS haùt theo, GV chæ huy -Gv: Chia töøng daõy baøn, nhoùm laàn löôït oân luyeän baøi haùt - chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs : Vieát baøi luyeän thanh theo höôùng daãn cuûa GV - Hs : Laéng nghe, caûm thuï vaø nhôù laïi baøi haùt -Hs :oân luyeän theo töøng daõy baøn, nhoùm baèng nhöõng loái haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp hoaëc coù lónh xöôùng - Hs : Haùt caù nhaân vaø theå hieän baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV, phaùt aâm roõ raøng, haùt vôùi tình caûm nheï nhaøng khoâng 5 ngôøi. HS kòp thôøi söûa chöõa gaøo theùt. -Kieåm tra caù nhaân moät vaøi em, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. - Hs :Trình baøy caù nhaân - Niểm tụ hào dân tộc luôn cháy bỏng trong mỗi con người. Đối với các nhạc sĩ họ thể hiện điều đó trong mỗi tác phẩm mình viêt và nhạc sí Hoàng Vân cũng không phải là một nhạc sĩ tiêu biểu về điề đó. Hôm nay cô mời các em tìm hiểu bài TĐN *Hoaït ñoäng 2: - Gv: Vieát leân baûng - Gv: treo baûng phuï Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1: Ca Ngôïi Toå Quoác maáy ? Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi goàm nhöõng hình noát naøo ? - Gv: höôùng daãn luyeän ñoïc gam Ñoâ tröôûng. - Gv: Cho hs thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN. - Gv:Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN 3 laàn. - Gv bài TĐN được chia thành mấy câu. - GV höôùng daãn: chia caâu – 2 caâu - Gv: Ñaøn moãi caâu ba laàn III / Baøi ñoïc theâm C©y ®µn bÇu - Hs :Cheùp baøi - Hs : Quan saùt - Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 -Hs :Coù caùc hình noát: ñen, ñôn, noát traéng. - HS Ñoïc gam - HS:Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo - HS bài chia thành 2 câu. -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm theo - Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïc vaø baét -HS: caû lôùp cuøng ñoïc nhòp -HS: thöïc hieän -Gv:Töông töï vôùi caâu sau -Gv:Sau khi ñoïc hoaøn chænh - Ñoïc vaø gheùp lôøi ca cho HS gheùp lôøi ca HS: thöïc hieän - Gv:chæ ñònh vaø höôùng daãn töøng nhoùm - Các e đều thấy rằng âm nhạc không thể thiếu trong đời sống mỗi con người và có một loại nhạc cụ nhìn dù rất 6 đơn giản nhưng tiếng đàn của nó khiến bao con người rung động đó là cây Đàn Bầu. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Vieát leân baûng - Gv:chæ ñònh - Gv: giaûi thích – giôùi thieäu caây ñaøn baàu - Hs : Vieát baøi - Hs : ñoïc baøi troâng sgk -HS: theo doõi HS: thöïc hieän 4/ Củng cố và luyện tập : Kieåm tra vieäc trình baøy baøi TÑN vaø haùt lôøi cuûa töøng toå. Vôùi caù nhaân, neáu em naøo xung phong vaø trình baøy ñaït yeâu caàu, coù theå cho caùc em ñieåm toát. 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 8 SGK Đàn bầu, tên chữ là độc huyền cầm, là loại đàn một dây của người Việt, thanh âm phát ra nhờ sử dụng que hay miếng gảy vào dây. Dựa theo cấu tạo của hộp cộng hưởng, đàn bầu chia hai loại là đàn thân tre và đàn hộp gỗ. Đàn bầu có mặt phổ biến ở các dàn nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam. Các nhạc sĩ Việt Nam đã biên soạn và chuyển soạn một số tác phẩm dạng concerto để nghệ sĩ sử dụng đàn bầu trình tấu cùng với dàn nhạc giao hưởng thính phòng như Vì Miền Nam, Ru con, Tình ca ... Đàn bầu không chỉ được người Việt Nam ưa thích mà còn được nhiều khán-thính giả trên thế giới hâm mộ.[ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: BÀI 1: TIẾT 3 ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu. ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1. ¢m nh¹c thêng thøc:nh¹c sÜ Hoµng ViÖt víi bµi h¸t Nh¹c rõng ……..…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN soá1 vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo, yeâu queâ höông ñaùt nöôùc , töï haøo veà con ngöôøi Vieät Nam. - Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt “ Nhaïc röøng” caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. 7 II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 3. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: -ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá 1 TL 12’ 8’ Nội dung Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoạt động của HS I.OÂn baøi haùt: *Hoaït ñoäng 1: -GV höôùng daãn HS luyeän thanh. “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác - Trình baøy laïi baøi haùt - Cho HS haùt laïi toaøn boä Thaéng baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -HS luyeän thanh - Laéng nghe - OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. -Trong quaù trình oân caàn - Laøm theo höôùng daån naâng cao chaát löôïng gioïng cuûa GV haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Chæ ñònh . -Taäp bieåu dieãn ñôn ca, - Ñaùnh giaù – ghi ñieåm song ca, toáp ca. - GV cho HS nghe lại bài - HS laéng nghe TĐN nhắc nhở những chỗ cần phải chú ý *Hoaït ñoäng 2: - Ñoïc gam ñoâ tröôûng - Ñaøn gam ñoâ tröôûng - Laéng nghe vaø nhôù laïi - Ñaøn laïi baøi TÑN baøi TÑN. 8 17’ 5 - Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi II. OÂn taäp ñoïc nhaïc:T§N sè1 TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca Ca Ngôïi Toå Quoác - Söûa sai, neáu em naøo ñoïc Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. - Hôm nay cô giới thiệu với các em một nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của âm nhạc nước nhà những năm 30 đó là nhạc sĩ Hoàng Việt. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Vieát leân baûng -Gv:giôùi thieäu: - 1. Nhạc sĩ Hoàng Việt - Tên thật: Lê Chí Trực - Sinh: 1928 - Mất: 1967 - Quê: xã An Hữu – Cái Bè III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: – Tiền Giang. SGK nhaïc 8 trang 10 - Ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. b. Một số ca khúc nổi tiếng: - Nhạc rừng - Lên ngàn - Lá xanh - Bản giao hưởng: Quê hương. - Gv: chæ ñònh - Teân thaät Leâ Chí Tröïc - Sinh naêm 1928 , queâ ôû xaõ An Höïu, huyeän Caùi Beø, tænh Tieàn Giang. -Moät soá taùc phaåm noåi tieáng: Laù xanh, Tình ca.. -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. -Hs :Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. - Hs : Vieát baøi - Hs : theo dõi - Hs :Ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät trong SGK. -Hs :HS neâu vaøi neùt veà nhaïc só. - Hoûi: haõy neâu vaøi neùt veà -Hs :Thöôûng thöùc moät nhaïc só Hoaøng Vieät ? soá taùc phaåm cuûa nhaïc só - Gv: Môû baêng nhaïc coù Hoaøng Vieät moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só - Hs :Laéng nghe Hoaøng Vieät + Leân ngaøn, Laù xanh. -Gv:giôùi thieäu baøi haùt “ Nhaïc röøng” - Gv: Môû baêng nhaïc baøi 9 -Baøi haùt “ Nhaïc röøng” - Nhòp 3/4 haùt “ Nhaïc röøng” -Hs:Laéng nghe vaø caûm nhaän 4/ củng cố và luyện tập. - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Gv cho HS hát lại bài hát và bài TĐN số 1. 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 12 SGK Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy BÀI 2:TiÕt 4: Häc bµi h¸t: Lý cÊy ®a I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Lí Caây Ña” Daân ca quan hoï Baéc Ninh 2 kyõ naêng: - Luyeän cho hoïc sinh chaát gioïng meàm maïi, hình thaønh kha naêng luyeán , laùy trong khi haùt 3 Thaùi ñoä - Qua baøi haùt giuùp caùc em theâm yeâu quyù nhöõng laøng ñieäu daân ca Vieät Nam II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; Thöïc haønh . - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc, baûng phuï baøi haùt -“Lí Caây Ña” Moät vaøi trích ñoaïn daân ca quan hoï. 2/ Chuẩn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh toå chöùc : (1phuùt) - Kieåm tra só soá vaø taùc phong HS 2/ Kieåm tra baøi cuõ : (4phuùt) - HS1 : Ñoïc baøi TÑN soá 1 - HS 2 : Neâu sô löôïc veà nhaïc só Hoaøng Vieät 3/Baøi môùi :( 39 phuùt ) 10 tg Nội dung I.Hoïc haùt : Lí Caây Ña Daân ca quan hoï Baéc Ninh Dân ca quan họ (còn được gọi là dân ca quan họ Bắc Ninh hay dân ca quan họ Kinh Bắc) là những làn điệu dân ca của vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam; tập trung ở vùng văn hóa Kinh Bắc - mà trọng tâm là 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay. Tên gọi Quan họ Bắc Ninh không có nghĩa tỉnh Bắc Ninh là chủ thể chính của thể loại dân ca này, Bắc Ninh hay Kinh Bắc được hiểu là tỉnh Bắc Ninh cũ gồm cả Bắc Giang ngày nay. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi di sản này có thể thay đổi theo thời gian, do các chủ thể văn hóa tạo ra.[ - Treøo leân quan doác ngoài Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1 -Gv:Vieát baûng -Gv:Giôùi thieäu vaø theå hieän baøi haùt - Gv:Haùt 1 vaøi trích ñoaïn + Hoa thôm böôùm löôïn. + Troáng côm - Gv:Treo baûng phuï - Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? . - Trong baøi naøy söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? - Bài sử dụng những hình nốt nào? - Gv:Ñaøn vaø höôùng daån -Gv: chæ ñònh -Gv: Môû baêng nhaïc baøi haùt “Lí Caây Ña” - Gv:Höôùng daãn taäp haùt töøng caâu - Gv:Phaân caâu cho baøi haùt vaø höôùng daãn cho HS nhöõng choå laáy hôi . - Gv:Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . -Gv: Chia töøng nhoùm luyeän taäp baøi haùt vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai Hoạt động của HS - Hs:Vieát Baøi - Hs:laéng nghe . - Hs:Quan saùt baøi nhaïc - Hs:Traû lôøi : Nhòp 2/4 -Hs: Traû lôøi :Daáu luyeán , daáu chaám doâi. - Hình nốt đen, đơn, trắng, đen chấm dôi - Hs:Luyeän thanh -Hs: Ñoïc lôøi ca -Hs: nghe vaø caûm nhaän - Hs:Laéng nghe vaø thöïc hieän -Hs:thöïc hieän - Hs:Töøng nhoùm luyeän taäp vaø söûa sai. - chuù yù nhöõng choå coù luyeán : “quan” quan… Gv:höôùng daãn trình baøy haøn ..han ; baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn “ngoài” ngoâi.. hoài … chænh oâi.v.v. -Gv: Cho caû lôùp haùt laïi baøi -Hs:thöïc hieän haùt - Gv:Höôùng daãn cho HS -Hs:thöïc hieän 11 goác ôi a caây ña raèng toâi lí ôi a caây ña raèng toâi lôùi ôi a caây ña. - Ai ñem a tình tính tang tình raèng cho ñoâi mình gaëp xem hoäi caùi ñeâm hoâm raèm raèng toâi lí ôùi a caây ña raèng toâi lôùi ôi a caây ña. I.Baøi ñoïc theâm; Hoäi Lim vöøa haùt vöøa goû nhòp theo baøi haùt -Gv: Chæ ñònh - Gv:Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt . - Cái nôi của dân ca đó là quê hương Bắc ninh không chỉ có những làn điệu mượt mà sâu lắng đi vào lòng người mà người dân Bắc ninh còn có nững lễ hội rất độc đáo. Họ đã được tổ chức quốc tế USNETCO công nhận Văn hóa phi vật thể của thế giới. Cô giới thiệu với các em đó là Hội Lim Hoaït ñoäng 2 : -Gv:Vieát baûng -Gv: Chæ ñònh Gv: giôùi thieäu khaùi quaùt veà Hoäi Lim - Hs:Haùt + goû nhòp - Hs:1 vaøi caù nhaân theå hieän baøi haùt - Hs:Chuù yù laéng nghe - Hs:Vieát Baøi -Hs : ñoïc baøi ñoïc theâm -Hs : theo doõi- ghi nhôù -Hs : tra lôøi - vaøo ngaøy 13 thaùng gieâng haøng naêm. -Kinh Bắc xưa nổi tiếng là vùng đất của những câu truyện cổ, những sự tích văn hoá. Vì truyền thống này mà nơi đây sở -Hs:thöïc hieän hữu nhiều lễ hội dân gian. Lễ hội được nhiều người quan tâm nhất là Hội Lim tại thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh. Hội Lim là một sinh hoạt văn hoá - nghệ thuật đặc sắc của nền văn hoá truyền thống lâu đời ở xứ Bắc và dân ca Quan họ trở thành tài sản văn hoá chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ. Hoûi : Nhö vaäy hoäi lim ñöôïc toå chöùc vaøo thôøi gian naøo ? Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng giêng hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Hội 12 Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hoá Kinh Bắc. 4/ Củng cố và luyện tập : Chia lôùp thaønh 2 nhoùm . Nhoùm 1 haùt , nhoùm 2 ñaùnh nhòp 2/4 vaø ngöôïc laïi . 5/ Hướng dẫn HS học ỏ nhà ( 1 phuùt ) - Veà nhaø haùt thuoäc baøi haùt vaø cheùp baøi haùt vaøo vôû . - Cheùp baøi TÑN soá 2 vaø xem tröôùc baøi Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BÀI 2:tiªt 5. ¤n tËp bµi h¸t:Lý c©y ®a. Nh¹c lý: NhÝp 4/4. TËp ®äc nh¹c:T§N sè 2. ……..…….. I.MUÏC TiEÂU: 1. Kiến thức - OÂn luyeän cho HS haùt baøi Lí caây ña vaø taäp theât hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu. 2. Kĩ năng - HS coù khaùi nieäm veà nhòp 44 vaø bieát caùch ñaùnh nhòp ( C ). Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 2. 3. Thái độ - Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng nghe, kyõ naêng haùt taäp theå, haùt ñôn ca, haùt hoaø gioïng. Nhaän bieát aâm Son ôû vò trí döôùi doøng keû phuï. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp -Thuoäc lôøi baøi haùt “Lí caây ña ” 1.OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ phaàn naøy vì coù tieát oân taäp baøi haùt neân GV coù theå 3.kieåm tra baøi haùt sau khi oân luyeän. 13 A.Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) Tieát tröôùc caùc em ñaõ ñöôïc hoïc baøi haùt - Lí caây ña ñeå theå hieän toát baøi haùt, hoâm nay chuùng ta oân laïi baøi haùt vaø qua baøi TÑN soá 2 caùc em coù khaùi nieäm veà nhòp ( C ). 2.Tieán trình baøi daïy: TL 12’ Nội dung I.OÂân baøi haùt: Lí caây ña Daân ca quan hoï Baéc Ninh 10’ II. Nhòp 44:Kí hieäu c Coù 4 phaùch trong moät oâ nhòp, moãi phaùch baèng moät noát ñen. Phaùch 1 maïnh, phaùch 2 nheï, phaùch 3 maïnh vöøa, phaùch 4 nheï. *Caùch ñaùnh nhòp C: Hoạt động của HS Hoaït ñoäng cuûa GV -Gv: ghi leân baûng vaø giôùi - Hs: Cheùp baøi thieäu - Gv:Ñaøn vaø höôùng daãn -Hs:luyeän thanh theo höôùng daãn cuûa GV - Gv:Môû laïi baøi nhaïc hoaëc - Hs:Laéng nghe, caûm thuï trình baøy baøi haùt vaø nhôù laïi baøi haùt - Gv:Duøng boä nhôù cuûa ñaøn -Hs: OÂn luyeän theo töøng coù giai ñieâïu vaø phaàn ñeäm daõy baøn, nhoùm baèng cho HS haùt theo, GV chæ nhöõng loái haùt hoaø gioïng, huy ñoái ñaùp hoaëc coù lónh xöôùng - Gv:Chia töøng daõy baøn, -Hs: Haùt caù nhaân vaø theå nhoùm laàn löôït oân luyeän baøi hieän baøi haùt theo höôùng haùt daãn cuûa GV, phaùt aâm roõ - Gv:chuù yù khi taäp haùt raøng, haùt vôùi tình caûm höôùng daãn caùch phaùt aâm, nheï nhaøng khoâng gaøo söûa sai , nhaän xeùt sau moãi theùt. laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa -Gv: Kieåm tra caù nhaân moät -Hs: Trình baøy caù nhaân vaøi em, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. - GV dưới lớp 6 chúng ta đã được học 2 loại nhịp 2/4 và -Hs: Theo doõi VD vaø phaùt 3/4 hôm nay chúng ta sẽ hieän học một loại nhịp mới đó là nhịp 4/4. *Hoaït ñoäng 2: -Hs:Traû lôøi : Coù 4 phaùch - Gv:Vieát ví duï khuoâng trong moät oâ nhòp, moãi nhaïc coù nhòp ( C ) vaø thöïc phaùch baèng moät noát ñen hieän voã tay theo phaùch. -Hs: Chuù yù vaø laøm ví duï . - Hoûi: Soá chæ nhòp 44 cho -Hs: theo doõi vaø thöïc chuùng ta bieát ñieàu gì ? hieän laïi caùch ñaùnh nhòp C. -Gv:Cho HS thöïc hieän VD 14 2 4 3 1 -GV thöïc hieän VD nhaán maïnh vaøo phaùch 1 vaø 3. -GV höôùng ñaãn ñaùnh nhòp baèng tay phaûi theo sô ñoà 4 2 3 16’ 1 III. Taäp ñoïc nhaïc: Aùnh traêng Nhaïc Phaùp Lôøi Vieät: Leâ Minh Chaâu 4’ 4/ Củng cố và luyện tập. - Pháp là một nước rất đẹp là trung tâm thời trang của thế giới nhưng bên cạnh đó con người pháp rất dễ mến và thân thiện hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu họ qua bài TĐN số 2. *Hoaït ñoäng 3: - Gv : ghi leân baûng vaø giôùi thieäu Ñaây laø moät baøi daân ca Phaùp, baøi haùt ra ñôøi töø theá kæ 17. -Gv : treo baûng phuï Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy ? Hoûi :Noát cao nhaát, thaáp nhaát cuûa baøi ? Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi ? -Gv : Luyeän ñoïc gam Ñoâ tröôûng. - Gv : Cho hs thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN - Gv : Ñaøn giai ñieäu - Gv : Ñaøn moãi caâu ba laàn - Gv : Ñaøn laïi caâu nhaïc vaø baét nhòp -Töông töï vôùi caâu sau Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca -Hs: Cheùp baøi - Hs:Traû lôøi : Nhòp 4/4 -Hs:traû lôøi : Noát Ñoà - Mi -Hs: Coù caùc hình noát: ñen, traéng.Troøn . - Hs:Ñoïc gam - Hs:Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV -Hs:Nghe giai ñieäu - Hs:Ñoïc nhaïc - Hs:Ñoïc vaø gheùp lôøi , keát hôïp ñaùnh nhòp 4/4 15 -Gv : Kieåm tra vieäc trình baøy baøi TÑN vaø haùt lôøi cuûa töøng toå. Vôùi caù nhaân, neáu em naøo xung phong vaø trình baøy ñaït yeâu caàu, coù theå cho caùc em ñieåm toát. 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): - Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. Ñoïc thaønh thaïo baøi TÑN vaø gheùp lôøi ca. Söu taàm moät soá baøi haùt coù nhòp 4/4. Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy: BÀI 2:TiÕt 6 Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï phöông Taây ……..…….. I.I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Cung caáp cho HS moät kieán thöùc hay gaëp, ñoù laø nhòp laáy ñaø. - Hoïc sinh ñoïc ñöôïc giai ñieäu vaø haùt ñuùng lôøi ca baøi TÑN soá 3. - Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc nhaän bieát veà moät soá nhaïc cuï phoå bieán roäng raõi treân theá giôùi. 2 kyõ naêng: - Vaän duïng thaønh thaïo nhòp laáy ñaø trong baøi TÑN soá 3. 3 Thaùi ñoä - Taïo cho caùc em tính hieáu kì , thích tìm kieám vaø saùng taïo. II/Chuaån bò cuûa gv vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ;oân luyeän . - Nhaïc cuï - Nhaïc cuï – baêng nhaïc – Baûng phuï baøi TÑN soá 3 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Gv :Goïi HS trình baøy baøi TÑN soá 2 -Gv :nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3.Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong nhöõng baøi nhaïc caùc em ñaõ gaëp, thöôøng taát caû caùc oâ nhòp trong baøi ñeàu ñuû theo soá phaùch qui ñònh nhöng ñoâi khi cuõng coù nhöõng oâ nhòp khoâng ñuû theo soá phaùch qui ñònh. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ ñöôïc ñieàu 16 ñoù.Cuõng trong tieát naày chuùng ta bieát ñeán ñaát nöôc Ma-Lai-xi -a qua baøi TÑN soá 3 “ Ñaát nöôùc töôi ñeïp sao” T L 7’ Nội dung I.Nhaïc lí: Hoaït ñoäng cuûa GV *Hoaït ñoäng 1: -Gv:Vieát baûng Nhòp laáy ñaø -Gv: cho Hs quan saùt Vd -Hoûi: Caùc em haõy xaùc ñònh VD: xem ví duï treân baûng ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Gv: nhaéc laïi hoaëc chæ ñònh moät Hs Tbinh- neâu khaùi nieäm nhòp 4/4? Khaùi nieäm: -Hoûi: Haõy nhaän xeùt veà nhöõng oâ nhòp trong Vd tröø Laø oâ nhòp ñaàu tieân trong oâ nhòp ñaàu tieân ? baøi nhaïc khoâng ñuû soá phaùch theo qui ñònh cuûa soá -Vaäy ôû oâ nhòp ñaàu tieân khoâng ñuû 4 phaùch, ngöôøi ta chæ nhòp goïi laø oâ nhòp laáy ñaø. -Hoûi: Theá naøo laø nhòp laáy ñaø ? -Hoûi:ÔÛ oâ nhòp ñaàu tieân thieáu maáy phaùch ? - Hôm nay cô giới thiệu các bạn một bài TĐN mới có 20 giai điệu nhẹ nhành sâu lắng đó là bài “ đất nưới tươi đẹp II. Taäp ñoïc nhaïc soá 3: sao” Ñaát nöôùc töôi ñeïp sao *Hoaït ñoäng 2: -Gv:Vieát baûng Nhaïc Ma-lai-xi- Treo baûng phuï a -Hoûi: Caùc em haõy cho bieát baøi TÑN vieát ôû nhòp naøo ? -Gv: Höôùng daãn ñoïc teân noát Hoạt động của HS - Hs: vieát baøi - Hs: quan saùt - HS Ô nhịp đầu tiên thiếu. - Traû lôøi : Nhòp 4/4-nhòp laáy ñaø - Hs: Ñoïc teân noát theo höôùng daãn - Bài được viết ở nhịp 2/4. -Hoûi: Baøi TÑN coù söû duïng -Hs: traû lôøi Son-la-Si-Ñoânhöõng cao ñoä naøo ? Reâ-Mi-Pha -Höôùng daãn luyeân taäp tieát -Hs:Luyeän taäp tieát taáu 17 taáu chính cuûa baøi chính baøi TÑN - Gv: Ñaøn-höôùng daãn - Gv: Ñaøn toaøn boä giai ñieäu baøi TÑN -GV höôùng daãn HS luyeän -Hs:Luyeän thanh taäp töøng caâu moät theo phöông phaùp moùc xích -Sau khi ñoïc thaønh thaïo -Hs:laéng nghe cho HS gheùp lôøi ca 8’ - Gv: Höôùng daãn HS ñoïc -Hs: Ñoïc theo höôùng daãn baøi theo vaø phaùt hieän cuûa GV keát hôïp voã tay nhöõng choå sai ( Neáu coù ) theo nhòp, phaùch. - Các nước Phương đông -Hs:Moät nöûa lôùp ñoc luôn có nền âm nhạc phát nhaïc, moät nöûa gheùp lôøi triển là nôi sản sinh ra các ca nhạc sĩ nổi tiếng vậy nên họ III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: phát triển các loại nhạc cụ - Hs: Ñoïc baøi töøng nhoùm, luôn có kĩ xảo tinh tế cô với baøn, caù nhaân Sô löôïc veà nhaïc cuï phöông các bạn sẽ cùng tìm hiểu Taây *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Treo tranh aûnh veà - Hs: quan saùt +Ñaøn Pi-a-noâ:(Döông caùc loaïi nhaïc cuï phöông - Hs:Leân baûng thöïc hieän caàm) theo yeâu caàu Taây duøng ñeå ñoäc taáu, hoaø taáu, 3’ deäm haùt.+Ñaøn Vi-oâ-loâng: ( vó caàm), coù 4 daây,duøng - Hs:Laéng nghe vaø ghi cung keùo. Duøng ñeå ñoäc nhôù taáu, hoaø taáu. +Ñaøn Ghi-ta: nguoàn goác töø Taây Ban -Hs:Thöôûng thöùc vaø caûm Nha, coù 6 daây. Duøng ñeå nhaän ñoäc taáu, hoaø taáu, ñeäm haùt. Coù 2 loaïi ghi ta goã vaø ghi Hoûi: Haõy leân baûng chæ vaøo - Hs : thöïc hieän ta ñieän. moät nhaïc cuï vaø giôùi thieäu +Ñaøn Aéc-coâc-ñeâ-oâng: ñieàu em bieát veà nhaïc cuï (phong caàm ) ñoù? -Gv: Nhaán maïnh laïi ñaëc Duøng ñeå ñoäc taáu, ñeäm haùt. ñieåm cuûa caùc loaïi nhaïc cuï ñoù - Gv: Môû baêng nhaïc coù aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï 4/ Củng cố và luyện tập : Giáo viên gọi Hs nhắc lại nội dung học của bài. 18 5/ Hướng dẫn HS học ở nhà. (1 phuùt): + Veà nhaø thaønh thaïo giai ñieäu vaø thuoäc lôøi baøi TÑN SOÁ 3 + Ñoïc nhieàu laàn baøi AÂm nhaïc thöôøng thöùc Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 2: TIẾT 7 I- Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học. - HS đọc tốt các bài TĐN - Thực hành tốt các Tiết tấu chủ đạo của bài. 2. Kyõ naêng:: - Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp học sinh củng cố lại các kiến thức về nhạc lí. 3. Thaùi ñoä - Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh. II - Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Đàn phím điện tử. 2 - Học sinh: -Xem lại tất cả các bài đã học. III Hoạt động dạy học 1. Ổn định tình hình lớp: ( 1 phút ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt ) Lòng ghép vào phần nội dung ôn tập 3. Bài Mới: (40 phút 19 Nội dung Hoạt động của GV I. ¤n tËp. Hoạt động 1 1. ¤n h¸t: - Gv ghi bảng + M¸i trêng mÕn yªu. (Lª Quèc Th¾ng- GV giới thiệu nội dung + LÝ c©y ®a. tiếp (D©n ca quan hä B¾c - Hỏi ( Hs kha , giỏi ) Bài Ninh) hát lý cây đa thuộc dân ca vùng nào ? em hãy nêu một số bài cùng vngf miềm với bài lí cây đa ? - Gv cho Hs nghe hai bµi h¸t qua b¨ng mÉu mçi bµi mét lÇn. - Gv ®¸nh ®µn. Hoạt động của HS -Hs ghi vào vỡ -Hs theo dõi -Hs xung phong trả lời - Hs nghe vµ h¸t nhÉm theo. - Hs luyÖn thanh - Hs tr×nh bµy hoµn chØnh - Gv híng dÉn vµ ®Öm ®µn. bµi h¸t mçi bµi mét lÇn. - Gv ph¸t hiÖn chç sai vµ - Hs thực hiện híng dÉn Hs h¸t l¹i nÕu cã. ¤n T§N: + T§N sè 1: Ca ngîi Tæ quèc. + T§N sè 2: Ánh trăng + T§N sè 3: §Êt níc t¬i ®Ñp sao. Hoạt động 1 Hs ghi vào vỡ -HS nghe vµ ®äc nhÉm - Gv ghi bảng - Gv ®µn giai điệu các bài theo. TĐN. - Hs luyÖn gam - Gv ®¸nh ®µn. - C¶ líp tr×nh bµy - Gv híng dÉn vµ ®Öm ®µn. - Hs tr×nh bµy - Gv chỉ định Hs Tb – hướng dẫn Đọc bài TĐN số 2 ? - Hs trả lời nhịp 4/4 nhịp lấy đà - Bài TĐN số 3 có sử dụng - Hs nêu khái niệm nhịp nào ? ( Hs Tb ) - Hs tr×nh bµy - Gv chỉ định một hs Tb hỏi Thế nào là nhịp lấy đà - Gv chỉ định Hs Khá – hướng dẫn : Đọc bài TĐN số 3 4/ Ôn tập và củng cố(3’) : - Moãi em choïn 1 trong nhöõng baøi haùt vaø 1 trong nhöõng baøi taäp ñoïc nhaïc ñaõ hoïc ñeå trình baøy : - GV kiểm tra hs hát thuộc bài: 5/ Hướng dẫn bài tập về nhà Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng BÀI 2: TIẾT 8 20 KIỂM TRA I- Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học. - Häc sinh thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy 2 bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu vµ Lý c©y ®a ë møc ®é hoµn chØnh, biÕt vËn dông c¸c h×nh thøc biÓu diÔn vµo bµi h¸t. 2. Kyõ naêng: - Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp học sinh củng cố lại các kiến thức về nhạc lí. - Ghi nhí c¸ch thÓ hiÖn vµ ®äc nh¹c thµnh th¹o bµi T§N sè 1, sã 2 vµ sè 3. 3. Thaùi ñoä - Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh. II - Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Đàn phím điện tử. 2 - Học sinh: -Xem lại tất cả các bài đã học. III Hoạt động dạy học 1. Ổn định tình hình lớp: ( 1 phút ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt ) -Lòng ghép vào phần nội dung ôn tập 3.Bài Mới: (40 phút) Tl Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1 - Gv ghi leân baûng - GV nhÊn m¹nh vµ kh¸i qu¸t nh÷ng néi dung chÝnh trong 2 bµi häc. - GV chia líp thµnh 8 nhãm, chuÈn bÞ 6 ®Ò kiÓm tra (Theo h×nh thøc thùc hµnh). - GV yªu cÇu. Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs ghi baøi HS thùc hiÖn. Noäi dung kieán thöùc Kiểm tra một tiết - Bài hát “ Mái trường mến yêu” 8 tæ trëng ®¹i diÖn lªn bèc - Bài hát “Lý cây đa” th¨m ®Ò. - Bài tập đọc nhạc số 1 Ca ngợi tổ quốc - Bài tập đọc nhạc số 2 -HS chuÈn bÞ. Ánh trăng LÇn lît tõng nhoùm lªn §Ò 1: Tr×nh bµy BH "M¸i b¶ng tr×nh bµy néi dung - Bài tập đọc nhạc số 3 trêng mÕn yªu" - T§N sè kiÓm tra cña tæ m×nh. Đất nước tươi đẹp sao 2. §Ò 2: Tr×nh bµy BH "Lý c©y ®a" - T§N sè 1, sè 3. §Ò 3: Tr×nh bµy BH "M¸i trêng mÕn yªu" - T§N sè 1, sè 3.
- Xem thêm -