Tài liệu Giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc trả lương và các khoản trích theo lương của các công ty xây dựng nhà nước tại việt nam

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty tu bæ di tÝch vµ thiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Bé V¨n ho¸ Th«ng tin. C«ng ty cã trô së t¹i 489 ®êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn lu«n g¾n chÆt víi sù nghiÖp b¶o tån di s¶n v¨n ho¸ nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ níc nhµ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nãi chung. I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng. §Êt níc ta tr¶i qua hµng ngµn n¨m lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc. ¤ng cha ta ®· ®Ó l¹i mét kho tµng vÒ v¨n ho¸ v« cïng quý b¸u, ®ã lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c di tÝch c¸ch m¹ng, di tÝch lÞch sö tr¶i dµi tõ B¾c chÝ Nam. Nhng do thêi gian sö dông ®· l©u cïng víi sù huû ho¹i cña thiªn nhiªn, ®Æc biÖt lµ tr¶i qua chiÕn tranh liªn miªn kÐo dµi, ®· vµ ®ang lµm cho c¸c di tÝch mÊt dÇn ®i tÝnh nguyªn tr¹ng cña nã. Nh÷ng di tÝch cÇn ®îc b¶o vÖ gi÷ g×n cho thÕ hÖ mai sau. Sù nghiÖp nµy kh«ng ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mµ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n. Nã cã ý nghÜa v« cïng to lín kh«ng nh÷ng gi÷ g×n nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ cho con ch¸u mai sau mµ nã cßn cã ý nghÜa trong viÖc gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng, yªu níc vµ x©y dùng ®Êt níc ngµy mét phån thÞnh ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng cña «ng cha ta ®Ó l¹i. Sau nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, B¸c Hå cña chóng ta ®· ra s¾c lÖnh sè 65 ngµy 23/11/1945 vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c di tÝch vËt thÓ. §ã lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy ®Çu tiªn cho ngµnh b¶o tån. b¶o tµng. §ång thêi víi s¾c lÖnh trªn, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ v¨n ho¸ còng lÇn lît ®îc ra ®êi ®Ó qu¶n lý tèt h¬n c¸c di tÝch. TiÕp theo lµ c¸c th«ng t, nghÞ ®Þnh vÒ viÖc xÕp h¹ng c¸c di tÝch v¨n ho¸ vµ ph¸p lÖnh b¶o vÖ c¸c di s¶n v¨n ho¸ còng ®îc nhµ níc ban hµnh. Song song víi viÖc ra ®êi c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c di s¶n v¨n ho¸, trªn thÕ giíi tõ l©u ®· cã mét ngµnh khoa häc vÒ b¶o tån vµ tu bæ di tÝch. Nhng níc ta do tr×nh ®é d©n trÝ cha cao, nhËn thøc vÒ sù gi÷ g×n c¸c di s¶n v¨n ho¸ cßn nhiÒu h¹n chÕ. H¬n n÷a l¹i do chiÕn tranh kÐo dµi ®· tµn ph¸ vµ huû ho¹i lµm cho c¸c di tÝch bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ã, nhµ níc ta nhËn thÊy cÇn ph¶i cã mét c¬ quan chuyªn ngµnh, cã tr×nh ®é, cã ®éi ngò c¸c bé khoa häc kü thuËt v÷ng vµng, cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp ®Ó lµm c«ng t¸c tu bæ phôc chÕ c¸c di tÝch lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. ChÝnh tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng ®· ra ®êi. C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng tiÒn th©n tõ mét xëng s¶n xuÊt nhá lÊy tªn lµ “Xëng phôc chÕ di tÝch” ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 89/Q§-BVHTT ngµy 25/4/1971 cña Bé V¨n ho¸- Th«ng trùc thuéc Côc B¶o tån b¶o tµng, sau ®æi tªn thµnh “Xëng b¶o qu¶n Tu bæ di tÝch trung ¬ng”. §©y lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã thu víi nhiÖm vô lËp hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, lËp sù to¸n kinh phÝ cho viÖc trïng tu c¸c di tÝch. Xëng ®îc phÐp thµnh lËp ®éi thùc nghiÖm, thi c«ng tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch ®ã, víi nhiÖm vô lµ b¶o tån c¸c di tÝch vµ phôc chÕ nh÷ng di tÝch ®· mÊt ®a chóng trë vÒ nguyªn tr¹ng ban ®Çu cña nã. Th¸ng 7/1987 sù nghiÖp tu bæ c¸c c«ng tr×nh ngµy mét ph¸t triÓn, “Xëng B¶o qu¶n tu bæ di tÝch trung ¬ng” ®æi tªn thµnh “XÝ nghiÖp B¶o qu¶n Tu bæ di tÝch trung ¬ng”, trùc thuéc Bé v¨n ho¸ trung ¬ng. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô söa ch÷a, thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt trªn ®Þa bµn c¶ níc. N¨m 1993 ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp l¹i theo N§-388/H§BT. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 341 ngµy 10/2/1993 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vÒ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp víi tªn gäi lµ “XÝ nghiÖp Tu bæ di tÝch trung ¬ng” ®ång thêi ban hµnh “Quy chÕ ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp”. Ngµy 23/6/1994, Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ra quyÕt ®Þnh sè 771/TC/Q§ ®æi tªn “XÝ nghiÖp Tu bæ di tÝch trung ¬ng” thµnh “C«ng ty Tu bæ di tÝch trung ¬ng ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi kú míi. Ngµy 27/2/1998 Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ra quyÕt ®Þnh sè 279/1998/Q§BVHTT vÒ viÖc hîp nhÊt C«ng ty Tu bæ di tÝch trung ¬ng vµ C«ng ty ThiÕt bÞ v¨n ho¸ thµnh C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng. §ång thêi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh hîp nhÊt trªn, ngµy 28/4/1998, Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ra quyÕt ®Þnh sè 745/1998/Q§ - BVHTT vÒ viÖc quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña c«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng. MÆc dï C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng qua nhiÒu lÇn ®æi tªn, xong qua mçi lÇn ®æi tªn, chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty ngµy cµng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lín m¹nh h¬n vµ ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu cña ngµnh vµ thÞ trêng giao cho theo tõng nÊc thang cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi lÞch sö. C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hoµn toµn v× môc tiªu lîi nhuËn mµ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých x· héi vµ lîi Ých kinh tÕ cña doanh nghiÖp nh»m b¶o tån, t«n t¹o tèt nhÊt c¸c di s¶n v¨n ho¸ vËt chÊt (di tÝch) b»ng c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc hiÖn ®¹i kÕt hîp víi viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cæ truyÒn; ®ãng gãp vµo sù nghiÖp b¶o tån di s¶n v¨n ho¸ d©n téc. Trªn c¬ së ®ã n©ng cao vÞ trÝ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®ãng gãp vµo sù nghiÖp b¶o tån di s¶n v¨n ho¸ nh©n lo¹i. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty 1.1 H×nh thøc së h÷u vèn: Së h÷u nhµ níc 1.2 H×nh thøc ho¹t ®éng: S¶n xuÊt kinh doanh 1.3 LÜnh vùc kinh doanh: Tu bæ di tÝch, thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt ®å méc mü nghÖ, s¶n phÈm c¬ khÝ, thiÕt bÞ v¨n ho¸. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Còng nh bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng còng ®îc nhµ níc giao nhiÖm vô lµ s¶n xuÊt kinh doanh t¹o lîi nhuËn vµ lµm nghÜa vô víi nhµ níc. Tõ n¨m 1998, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng ®îc giao nhiÖm vô víi nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu sau: - LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®Çu t tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. T vÊn lËp hå s¬ ®Êu thÇu, gi¸m s¸t thi c«ng vµ t vÊn kh¸c. - Thi c«ng tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n ho¸ - nghÖ thuËt, x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh: nhµ xëng, kho tµng, h¹ tÇng c¬ së... - ChÕ biÕn kinh doanh c¸c mÆt hµng tõ gç. S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ truyÒn thèng, s¶n phÈm méc mü nghÖ, méc néi thÊt, méc c«ng tr×nh, méc dông cô, méc c«ng nghÖ, phôc trang, ®¹o cô nghÖ thuËt phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c vËt liÖu cho tu bæ di tÝch, cho x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - S¶n xuÊt kinh doanh, l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ kü thuËt, thiÕt bÞ néi thÊt cho ngµnh v¨n ho¸ (®iÖn ¶nh, nghÖ thuËt biÓu diÔn, th«ng tin, th viÖn, b¶o tµng, trêng häc...) vµ cho d©n dông. - ThiÕt kÕ, s¶n xuÊt chi tiÕt, l¾p r¸p vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ, ®iÖn v« tuyÕn, phôc vô cho ngµnh vµ d©n dông. - Liªn doanh, liªn kÕt, ký kÕt c¸c hîp ®ång vÒ hîp t¸c lao ®éng víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¸c s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu cña C«ng ty - C¸c s¶n phÈm x©y dùng: chuyªn ngµnh tu bæ t«n t¹o di tÝch, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nhµ r¹p, nhµ v¨n ho¸ cho c¸c tØnh thµnh vµ c¸c nhµ v¨n ho¸ cÊp huyÖn. - C¸c s¶n phÈm méc: ghÕ r¹p, néi thÊt nhµ v¨n ho¸, nhµ r¹p, nhµ b¶o tµng. - C¸c s¶n phÈm méc mü nghÖ: bµn, ghÕ, giêng, tñ kiÓu gi¶ cæ... - C¸c s¶n phÈm ®iÖn tö: söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô ngµnh ®iÖn ¶nh. - C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ: s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh c¬ khÝ s©n khÊu, c¬ khÝ nhµ r¹p phôc vô ngµnh v¨n ho¸ vµ x· héi. Tõ c¸c s¶n phÈm trªn cho thÊy, víi chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng ®· rÊt cè g¾ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin nãi riªng vµ thÞ trêng nãi chung. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty S¶n phÈm SXKD trong c¶ níc SP x©y dùng Tu XD bæ c¶i c¸c t¹o di c¸c tÝch c«ng lÞch tr×nh sö v¨n v¨n ho¸ ho¸ SP chuyªn ngµnh VH XD c¸c c«ng tr×nh d©n dông nhãm C SP phôc trang ®¹o cô phôc vô biÓu diÔn SP méc SP phôc vô b¶o qu¶n TB cho b¶o tµng GhÕ Méc r¹p d©n néi dông thÊt vµ cho mü c¸c nghÖ c«ng truyÒn tr×nh thèng VH SP c¬ khÝ ®iÖn tö C¬ khÝ s©n khÊu, c¬ khÝ phôc vô XD ¢m thanh ¸nh s¸ng x©y dùng 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty * T×nh h×nh lao ®éng: TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2002 tæng sè c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hiÖn nay lµ 351 ngêi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý gåm 41 ngêi. Khèi phßng ban gi¸n tiÕp lµ 45 ngêi (12,8%). Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô lµ 306 ngêi (87,2%). Tr×nh ®é lao ®éng trong c«ng ty. Tõ ®¹i häc trë lªn: 75 ngêi (21,3%). Thî bËc cao tõ 5-7 lµ 122 ngêi (34,9%).Lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ c«ng nh©n tõ bËc 4 trë xuèng lµ 154 ngêi (43,8%). 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ Nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn thèng tõ nh÷ng n¨m 1970 cßn l¹i chñ yÕu lµ c¸c m¸y c¬ khÝ cña Liªn X«, Trung Quèc ®Ó chÕ t¹o ra c¸c thiÕt bÞ phôc vô ngµnh V¨n ho¸ nh m¸y tiÖn, m¸y phay, m¸y ®ét dËp, m¸y bµo... Ngoµi ra cßn cã nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Çu t gÇn ®©y ®Ó n©ng cao c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh m¸y ®ét dËp, m¸y phay r¨ng cña Hµn Quèc, dµn m¸y c¾t mót, Ðp nhùa cña NhËt, m¸y trén bª t«ng... §ång thêi víi viÖc trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi, C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhîng b¸n thanh lý nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò n¸t vµ kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt kinh doanh b©y giê. * §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ nªn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc: mçi xÝ nghiÖp, ph©n xëng, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. * Qóa tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt: - Kh¸ch hµng ký hîp ®ång (hoÆc ®¬n ®Æt hµng) víi C«ng ty, phßng kÕ ho¹ch kinh doanh tiÕp nhËn vµ lªn dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, sau ®ã më lÖnh s¶n xuÊt giao cho c¸c xÝ nghiÖp, ph©n xëng trùc tiÕp s¶n xuÊt. - C¸c xÝ nghiÖp, ph©n xëng sau khi nhËn lÖnh s¶n xuÊt tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu cã thÓ mua ngoµi hoÆc xuÊt t¹i kho cña C«ng ty. Th«ng thêng th× mua ngoµi v× C«ng ty kh«ng ®Ó tån kho vËt t nhiÒu g©y ø ®äng vèn mµ C«ng ty chØ dù tr÷ mét sè nguyªn vËt liÖu quý hiÕm nh gç lim, gç tr¾c...mua theo chØ tiªu cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. NÕu vËt liÖu ph¶i mua ngoµi th× c¸c xÝ nghiÖp, ph©n xëng lµm giÊy t¹m øng tiÒn t¹i phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, sau ®ã lµm thñ tôc nhËp kho vµ xuÊt ngay cho s¶n xuÊt. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cö c¸n bé theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Khi thµnh phÈm hoµn thµnh sÏ lµm phiÕu nhËp kho thµnh phÈm. Lóc ®ã kho¶n thanh to¸n tiÒn c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c sÏ ®îc hoµn thµnh. Thµnh phÈm b¸n hoÆc giao cho kh¸ch hµng ®îc coi nh b¸n s¶n phÈm b×nh thêng. 5. Ph¬ng híng s¶n xuÊt - Ph¸t huy m¹nh mÏ kh¶ n¨ng chuyªn m«n chÝnh vÒ lËp dù ¸n, thiÕt kÕ, tu bæ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt. - T¹o ®iÒu kiÖn t¨ng s¶n lîng doanh thu vµ thu nhËp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. ChØ tiªu vÒ sè tuyÖt ®èi §VT: ®ång, ngêi ChØ tiªu 2000 2001 2002 1.Tæng doanh thu 18.750.733.082 23.352.742.408 24.705.751.926 2.Lîi nhuËn tríc thuÕ 127.964.211 214.199.248 397.026.636 3.Lîi nhuËn sau thuÕ 31.991.052,75 53.549.812 99.256.659 4.Tæng vèn kinh doanh 12.990.108.511 13.603.599.224 16.649.308.105 - Vèn cè ®Þnh 1.474.924.357 1.547.393.947 1.346.902.139 - Vèn lu ®éng 11.515.184.154 12.056.205.277 15.302.405.966 5.Lao ®éng hiÖn cã 386 371 351 6.Thu nhËp/ th¸ng 805000 905.814 1.020.200 2. ChØ tiªu vÒ sè t¬ng ®èi ChØ tiªu 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn - Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng sè tµi s¶n - Tµi s¶n lu ®éng/Tæng sè tµi s¶n 2. Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn 3. T×nh h×nh tµi chÝnh - Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n - Kh¶ n¨ng thanh to¸n + Tæng qu¸t: tµi s¶n lu ®éng/Nî ng¾n h¹n 7 §VT: % 2000 2001 2002 11,28 88,65 11,33 88,67 8,08 91,8 0,72 4,22 0,92 6,69 1,61 9,44 87,16 83,75 83,37 101,7 105,87 102,34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Thanh to¸n nhanh: TiÒn hiÖn cã/Nî ng¾n h¹n 15,89 16,93 12,10 IV. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng STT Tªn s¶n phÈm I S¶n phÈm Tu bæ di tÝch 1 §Òn chÝnh, hai nhµ t¶ h÷u vu ®Òn ¢u C¬ 2 Chïa Cöa ¤ng + nhµ treo chu«ng 3 X©y l¾p nhµ chÝnh ®Òn NguyÔn Tr·i 4 Tu bæ ®Òn thê §«ng Duyªn-Hµ T©y 5 Tu bæ nhµ tiÒn ®êng v¨n miÕu B¾c Ninh II S¶n phÈm X©y dùng c¬ b¶n 1 Nhµ häc nh¹c häa 3 tÇng-Th¸i Nguyªn 2 C¶i t¹o phßng häc trêng viÕt v¨n NguyÔn Du 3 C¶i t¹o xëng in+nhµ kho Cty ph¸t hµnh s¸ch VN III S¶n phÈm trang trÝ néi thÊt, thiÕt bÞ v¨n ho¸ 1 Cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ Cung VHTTTNHN 2 Trang bÞ néi thÊt Nh¹c viÖn Hµ Néi IV S¶n phÈm ThiÕt kÕ 1 LËp dù ¸n phôc håi chÝn toµ Th¸i miÕu-Thanh Ho¸ 2 ThiÕt kÕ U Minh Thîng 3 ThiÕt kÕ khu s¸ng t¸c Nha Trang V S¶n phÈm c¬ khÝ 1 S¶n phÈm c¬ khÝ- Xëng TBCK-C§ 2 Trung t©m b¸nh r¨ng §VT: §ång Tæng trÞ gi¸ V. C¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm qu¶n lý cña C«ng ty 8 2.031.878.172 1.448.000.000 1.582.545.000 950.758.000 743.361.000 229.723.008 71.944.000 43.631.000 514.226.000 758.118.000 145.000.000 150.000.000 134.964.000 2.341.060.500 725.049.500 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng lµ doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng vµ ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu chÞu sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña Ban gi¸m ®èc. Ban gi¸m ®èc gåm: Gi¸m ®èc vµ hai Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt, cã quyÒn chØ huy toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty; phô tr¸ch chung, phô tr¸ch c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh tæ chøc bé m¸y, vèn vµ tµi chÝnh cña C«ng ty; chØ ®¹o c¸c phßng ban, bé phËn díi quyÒn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mµ C«ng ty ®Ò ra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty tríc ph¸p luËt nhµ níc. Hai Phã gi¸m ®èc: gióp viÖc Gi¸m ®èc, phô tr¸ch kinh doanh vµ kü thuËt cña C«ng ty. Díi Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp, xëng s¶n xuÊt. C¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty bao gåm: * Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vÒ tæ chøc lao ®éng, tiÒn l¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. * Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, theo dâi qu¸ tr×nh thu chi, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Lµm c«ng t¸c Marketing, t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm. - B¶o ®¶m cung øng vËt t ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a c¸c mÆt vËt t, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ. - Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc ®Çu t vµ ph¸t triÓn C«ng ty. - §iÒu hµnh toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phßng kü thuËt KCS: - ThiÕt kÕ kü thuËt cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thiÕt kÕ mÉu m· qui chuÈn c¸c nhµ r¹p, nhµ v¨n ho¸ vµ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c. - KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa theo ®óng chØ tiªu qui ®Þnh tríc khi nhËp kho, b¸n ra thÞ trêng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty cã sù phèi hîp chÆt chÏ, mçi phßng ban cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng, song cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau trong mét c¬ thÓ thèng nhÊt díi sù l·nh ®¹o chung cña Ban gi¸m ®èc. Bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty: C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, C«ng ty ®· thµnh lËp bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm: 04 xÝ nghiÖp, 01 trung t©m thiÕt kÕ vµ 01 ph©n xëng s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, qu¶n ®èc ph©n xëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ph©n xëng m×nh; bè trÝ c«ng nh©n ë tõng tæ ®éi, s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña tõng ngêi, ®¸p øng c«ng viÖc, hoµn thµnh nhiÖm vô, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ c«ng ty giao cho. - XÝ nghiÖp thi c«ng 1: + TriÓn khai thi c«ng tu bæ c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö, x©y dùng, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nh: nhµ r¹p, nhµ h¸t, nhµ chiÕu phim... + Chñ ®éng triÓn khai thi c«ng, lËp tiÕn ®é thi c«ng, kÕt hîp cïng víi c¸c phßng cña c«ng ty trong viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi bªn A. + Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o vÒ tiÕn ®é khèi lîng thi c«ng trong ph¹m vi xÝ nghiÖp ®¶n nhËn cho phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. - XÝ nghiÖp thi c«ng 2: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông nhãm C ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ níc. + Chñ ®éng triÓn khai thi c«ng vµ lËp tiÕn ®é thi c«ng, hµng th¸ng b¸o c¸o vÒ C«ng ty. - XÝ nghiÖp thiÕt bÞ v¨n hãa: Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc trang ®¹o cô phôc vô ®ãng phim biÓu diÔn vµ c¸c s¶n phÈm b¶o qu¶n trng bµy cho b¶o tµng. - XÝ nghiÖp Mü thuËt truyÒn thèng: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng méc mü nghÖ, v¨n hãa xuÊt khÈu; ghÕ r¹p néi thÊt cho c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, méc d©n dông vµ mü nghÖ truyÒn thèng. - Xëng c¬ khÝ - ®iÖn tö: + S¶n xuÊt thiÕt bÞ c¬ khÝ s©n khÊu cho c¸c nhµ r¹p nh dµn ®Ìn chiÕu s¸ng, dµn chiÕu s¸ng n©ng h¹ m¸y, phßng rÌm s©n khÊu cho c¸c r¹p h¸t... + S¶n xuÊt c¸c lo¹i ch©n ghÕ cho ghÕ kh¸n gi¶, s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã, hÖ thèng c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt cho c¸c nhµ h¸t, nhµ v¨n hãa. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + S¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c phÇn c¬ khÝ kh¸c theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n ®Æt hµng, söa ch÷a b¶o qu¶n c¸c m¸y næ, m¸y chiÕu phim, l¾p ®Æt ©m thanh cho c¸c nhµ h¸t... - Trung t©m thiÕt kÕ: + LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®Çu t tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. + T vÊn lËp hå s¬ ®Êu thÇu, gi¸m s¸t thi c«ng vµ t vÊn kh¸c. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty tu bæ di tÝch vµ thiÕt bÞ v¨n ho¸ TW Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc 1 phßng KHKD XN thi c«ng 1 phã gi¸m ®èc 2 Phßng KT KCS XN thi c«ng 2 TT thiÕt kÕ Phßng TCKT XN thiÕt bÞ v¨n ho¸ 11 XN mü thuËt truyÒn thèng Phßng HCTH Xëng c¬ khÝ ®iÖn tö Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. C«ng ty cã phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty. ë c¸c XÝ nghiÖp, ph©n xëng kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n mµ chØ cã c¸c nh©n viªn thèng kª, ghi chÐp vµ tËp hîp chóng tõ ban ®Çu, ®Þnh kú chuyÓn chøng tõ lªn phßng KÕ to¸n C«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n. 2. §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn. KÕ to¸n trëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh kh«ng th«ng qua kh©u trung gian nhËn lÖnh. * C¬ cÊu lao ®éng kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 6 ngêi a) KÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n - ChØ ®¹o kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña toµn C«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n kÕ to¸n, tµi chÝnh cña C«ng ty. - Tham mu cho Gi¸m ®èc trong viÖc sö dông ®ång vèn hiÖu qu¶ nhÊt. b) KÕ to¸n tæng hîp - TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô. - Phô tr¸ch c¸c sæ tæng hîp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - LËp c¸c biÓu b¸o c¸o tµi chÝnh c) KÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµng - Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt. - Giao dÞch víi ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi, sè d vµ viÖc thanh to¸n víi ng©n hµng. - NhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh. d) KÕ to¸n vËt t, TSC§ - Theo dâi t×nh h×nh vÒ nhËp xuÊt tån vËt t. - Theo dâi c¬ cÊu vèn vÒ TSC§, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña TSC§, t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§. e) KÕ to¸n thanh to¸n - Theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho tõng ®èi tîng. - NhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh. f) Thñ quü - Qu¶n lý c¸c lo¹i tiÒn hiÖn cã t¹i C«ng ty. - Thùc hiÖn viÖc nhËp-xuÊt tiÒn khi cã lÖnh cña Gi¸m ®èc th«ng qua c¸c phiÕu thu-chi. s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n hãa trung ¬ng KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn mÆt ng©n hµng KÕ to¸n vËt t TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü * Quan hÖ gi÷a phßng KÕ to¸n víi c¸c phßng ban kh¸c trong C«ng ty KÕ to¸n cã nhiÖm vô gióp ®ì híng dÉn c¸c bé phËn kh¸c trong C«ng ty thùc hiÖn ®óng chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh, ®ång thêi cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn cã liªn quan. Ngîc l¹i c¸c phßng ban trong C«ng ty ph¶i thi hµnh ®óng thÓ lÖ, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh vµ ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c tµi kiÖu cÇn thiÕt vµ liªn quan cho phßng kÕ to¸n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n C«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Bé Tµi ChÝnh. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty ®Òu tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc cña nhµ níc, ®îc lËp theo ®óng biÓu mÉu ®· in s½n cña Bé Tµi ChÝnh hoÆc do c«ng ty ph¸t hµnh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n C¨n cø vµo viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, hiÖn nay C«ng ty ®ang tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt hiÖn hµnh. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó phï hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý, trong hÖ thèng tµi kho¶n t¹i c«ng ty cã chi tiÕt tµi kho¶n cho tõng xÝ nghiÖp, xëng . TK 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” më thªm tµi kho¶n cÊp 2 TK 6271: XÝ nghiÖp thi c«ng 1 TK 6272: XÝ nghiÖp thi c«ng 2 TK 6273: XÝ nghiÖp thiÕt bÞ v¨n ho¸ TK 6274: XÝ nghiÖp mü thuËt truyÒn thèng TK 6275: Xëng c¬ khÝ-®iÖn tö TK 6276: Trung t©m thiÕt kÕ 3. §Æc ®iÓm chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n HiÖn nay ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ghi chÐp vµ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy, sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty gåm cã: - Sæ NhËt ký chung: Lµ sæ kÕ to¸n c¨n b¶n ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sè liÖu trªn sæ NhËt ký chung ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ C¸i. - Sæ c¸i: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông. - Sæ, thÎ chi tiÕt: dïng ®Ó ghi chÐp c¸c ®èi tîng kÕ to¸n cÇn ph¶i theo dâi chi tiÕt. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nhËn ®îc kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña c¸c chøng tõ ®ã ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ vµ lËp c¸c danh s¸ch chøng tõ, chøng tõ nhËt ký. - C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ghi vµo sæ nhËt ký chung. Nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn nh÷ng ®èi tîng cÇn thiÕt ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt liªn quan. - §Þnh kú 3 -5 ngµy c¨n cø vµo c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung kÕ to¸n tiÕn hµnh chuyÓn sè liÖu vµo sæ c¸i liªn quan. Mçi tµi kho¶n cÊp 1 ®îc më mét sæ c¸i, mét sè tµi kho¶n cÊp 2 còng ®îc më riªng mét sæ c¸i. - Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c sè liÖu trªn sæ c¸i kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ®Ó kiÓm tra vµ theo dâi sè ph¸t sinh sè d cña c¸c tµi kho¶n ®ång thêi tiÕn hµnh ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh tõ ®ã lÊy sè liÖu ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. 4. §Æc ®iÓm chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh do Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995, c¨n cø vµo sù ph©n cÊp qu¶n lý ®¸p øng yªu cÇu thèng nhÊt vµ tæng hîp t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - MÉu sè B01-DN - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - MÉu sè B02-DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - MÉu sè B03-DN - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - MÉu sè B04-DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®îc lËp theo quý vµ n¨m. Cßn b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ b¶n thuyÕt minh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc lËp vµo cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n. III. Quy tr×nh h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña C«ng ty 1. PhÇn hµnh kÕ to¸n vËt t §Ó ®îc thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y l¾p, vËt liÖu ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c chi phÝ, yÕu tè ®Çu vµo. §©y lµ mét bé phËn chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng. §ång thêi, do ngµnh nghÒ kinh doanh ®a d¹ng nªn vËt liÖu ®îc sö 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lý, sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ¶nh hëng rÊt nhiÒu tíi sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh toµn ®¬n vÞ. V× vËy, tæ chøc thu mua, xuÊt dïng vËt liÖu còng nh h¹ch to¸n vËt liÖu lu«n lu«n ph¶i g¾n chÆt víi nhau vµ víi tõng ®èi tîng sö dông nã. 1.1 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n vËt t - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo gi¸ thùc tÕ - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: kª khai thêng xuyªn - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT: khÊu trõ thuÕ * §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho T¹i c«ng ty, nguån vËt liÖu chñ yÕu lµ do mua ngoµi vµ tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu ®Òu ®îc nhËp kho. * §èi víi nguyªn vËt liÖu xuÊt kho §èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu xuÊt t¹i kho c«ng ty, kho xÝ nghiÖp vµ c¸c c«ng trêng trùc thuéc c«ng ty, gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. 1.2 Tr×nh tù h¹ch to¸n vËt t t¹i C«ng ty a) Chøng tõ vµ thñ tôc nhËp xuÊt * §èi víi qu¸ tr×nh nhËp ë c«ng ty, tuú khèi lîng vµ tÝnh chÊt cña qu¸ tr×nh, phßng kÕ ho¹ch triÓn khai theo h×nh thøc giao kÕ ho¹ch hay giao kho¸n gän cho c¸c xÝ nghiÖp hay ph©n xëng. VËt t cña c«ng ty mua cã thÓ giao th¼ng tíi c«ng tr×nh hoÆc nhËp kho ®Ó dù tÝnh. VËt t sö dông cho thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm: vËt t nhËp tõ kho cña c«ng ty, vËt t c«ng ty mua xuÊt th¼ng tíi c«ng tr×nh vµ vËt t do ph©n xëng kh¸c chuyÓn qua. - Trêng hîp nguyªn vËt liÖu nhËp kho c«ng ty: Phßng kÕ ho¹ch vËt t c¨n cø vµo khèi lîng dù to¸n c«ng tr×nh, c¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông vËt t, quy tr×nh quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ kü thuËt vµ thi c«ng, t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt... còng nh nhiÒu yÕu tè liªn quan kh¸c ®Ó kÞp thêi ®a ra ®Þnh møc thi c«ng vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. Trªn c¬ së ®ã lËp kÕ ho¹ch mua s¾m dù trï vËt t nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi cho c¸c ®éi ngò thi c«ng vµ tr×nh cho ban gi¸m ®èc duyÖt. §îc sù ®ång ý cña ban gi¸m ®èc, phßng kÕ ho¹ch vËt t sÏ cö ngêi ®i b¸o gi¸ ë nhiÒu n¬i, sau khi b¸o gi¸ xong 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sÏ chuyÓn ®Õn kÕ to¸n trëng duyÖt. NÕu ®îc duyÖt, phßng kÕ ho¹ch vËt t sÏ tiÕn hµnh mua vËt t vµ lµm thñ tôc nhËp kho. Khi vËt t vÒ, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra vËt t råi lËp Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n vµ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, phßng kÕ ho¹ch vËt t sÏ lËp PhiÕu nhËp kho gåm 2 liªn : Liªn 1 lu t¹i phßng kÕ ho¹ch vËt t; thñ kho gi÷ liªn 2 ®Ó ghi vµo thÎ kho råi chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t ®Ó ghi sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp vµ lu t¹i phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan, kÕ to¸n vËt t tÝnh ra sè tiÒn trªn mçi phiÕu nhËp kho. - Trêng hîp qu¸ tr×nh thu mua vËt t do c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ph©n xëng c«ng ty ®¶m nhËn dùa trªn nhu cÇu sö dông thùc tÕ cña xÝ nghiÖp, ph©n xëng vµ ®îc phÐp cña ban gi¸m ®èc vµ phßng vËt t: Ngêi cã tr¸ch nhiÖm ®i mua vËt t viÕt giÊy xin t¹m øng, cã ký duyÖt cña kÕ to¸n trëng, sau ®ã lÜnh t¹m øng ®i mua vËt t. Khi mua vËt t vÒ ®îc qu¶n ®èc ph©n xëng kiÓm nghiÖm míi ®îc xuÊt cho thi c«ng c«ng tr×nh. Chøng tõ dïng ®Ó h¹ch to¸n ë ®©y lµ ho¸ ®¬n mua hµng. Cuèi kú qu¶n ®èc lªn b¶ng kª vËt t do xÝ nghiÖp, ph©n xëng tù mua. * §èi víi qu¸ tr×nh xuÊt Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng lµ c¸c phiÕu xuÊt vËt t, c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng, c¸c giÊy tê t¹m øng, thanh to¸n, tiÒn cíc phÝ vËn chuyÓn, phiÕu xuÊt nhËn vËt t lu©n chuyÓn néi bé... cïng c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c. Trªn chøng tõ xuÊt, mäi vËt t hµng ho¸ xuÊt phôc vô s¶n xuÊt ghi cô thÓ tõng néi dung h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng sù viÖc vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký theo quy ®Þnh. C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c xëng cã nhu cÇu vÒ vËt t ®Ó phôc vô s¶n xuÊt viÕt giÊy ®Ò nghÞ xin lÜnh vËt t lªn phßng kÕ ho¹ch vËt t . Trong giÊy ghi râ rµng ®Çy ®ñ néi dung cÇn øng, thanh to¸n kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ chøng tõ ho¸ ®¬n hîp lÖ. Sau khi giÊy ®Ò nghÞ xin lÜnh vËt t ®îc ký duyÖt, ngêi phô tr¸ch xÝ nghiÖp sÏ cö ngêi xuèng kho lÜnh vËt t. C¨n cø vµo sè lîng nguyªn vËt liÖu tån kho vµ giÊy ®Ò nghÞ xin lÜnh vËt t, phßng kÕ ho¹ch lËp PhiÕu xuÊt kho gåm 2 liªn: Liªn 1 lu t¹i phßng vËt t, liªn 2 giao cho nh©n viªn vËn chuyÓn phßng cung øng hoÆc cña xÝ nghiÖp, liªn 3 chuyÓn lªn cho kÕ to¸n vËt t ®Ó ghi sæ ®ång thêi lu t¹i phßng kÕ to¸n . Sau khi vËt liÖu ®îc chuyÓn tíi ®éi s¶n xuÊt x©y l¾p, ngêi nhËn kiÓm tra sè lîng xong, ký lªn phiÕu vµ gi÷ phiÕu lµm chøng tõ thanh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 to¸n. Qu¶n ®èc ph©n xëng tËp hîp phiÕu xuÊt vËt t nµy thµnh mét quyÓn riªng, cuèi kú lËp b¶ng kª nhËn vËt t tõ kho cña c«ng ty. b) H¹ch to¸n chi tiÕt vËt t C«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t t¹i c«ng ty ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t ®îc tiÕn hµnh nh sau: * T¹i kho: Thñ kho më thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng hiÖn vËt. Mçi lo¹i thÎ kho ®îc më cho mét lo¹i nguyªn vËt liÖu, mçi chøng tõ nhËp xuÊt ®îc ghi mét dßng vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng céng thÎ kho ®Ó ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu cuèi th¸ng vÒ sè lîng hiÖn vËt. * T¹i phßng kÕ to¸n Sau khi nhËn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu céng sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó ®èi chiÕu víi thÎ kho vÒ mÆt sè lîng hiÖn vËt vµ lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån. * T¹i c¸c xÝ nghiÖp, c¸c xëng cña c«ng ty §èi víi vËt t nhËn tõ kho c«ng ty, viÖc nhËp- xuÊt kho vËt t ®îc thÓ hiÖn trªn thÎ kho cña c«ng ty do phßng kÕ ho¹ch vËt t qu¶n lý. Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn sè vËt liÖu thùc nhËp kho. NÕu vËt t do c¸c xÝ nghiÖp, xëng tù mua th× c¸c qu¶n ®èc ph¶i ký nhËn thay thñ kho, sau ®ã chuyÓn ngay vÒ phßng vËt t vµ phßng kÕ to¸n ®Ó vµo thÎ kho vµ sæ kÕ to¸n. c) H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty * Tµi kho¶n sö dông §Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty, kÕ to¸n sö dông TK 152 “Nguyªn vËt liÖu”. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh: - TK 111 “TiÒn mÆt” - TK 112 “TiÒn göi ng©n hµng” - TK 331 “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n” - TK 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ......................................................................... * Tr×nh tù h¹ch to¸n T¹i c«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung ¬ng, hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc ®Òu ®îc vi tÝnh ho¸, mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy nãi chung vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®Òu ®îc ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung . Víi h×nh thøc sæ NhËt ký chung, ngoµi hÖ thèng sæ chi tiÕt ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô vÒ vËt t, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c sæ tæng hîp: sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152. Sau khi nhËn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n trªn c¸c chøng tõ råi chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tæng hîp kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ c¸c chøng tõ vµ ghi sæ NhËt ký chung. 20
- Xem thêm -