Tài liệu Giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh tại công ty chứng khoán habubank

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1 §¹i häc Vinh Trêng ®¹i häc vinh Khoa kinh tÕ ----***---- NguyÔn ThÞ Thuû Tãm t¾t Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc Gi¶i ph¸p x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty chøng kho¸n habubank Ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh Vinh – 2009 Môc lôc SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 2 §¹i häc Vinh Trang Danh môc tõ viÕt t¾t Danh môc b¶ng, biÓu, s¬ ®å Lêi më ®Çu...................................................................... 1 Ch¬ng I: lý luËn chung vÒ v¨n ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp 5 1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n..........................................5 1.1.1. Kh¸i niÖm v¨n ho¸............................................5 1.1.2. Kh¸i niÖm v¨n ho¸ kinh doanh..........................6 1.2. C¸c yÕu tè t¹o thµnh v¨n ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp............................................................................ 9 1.2.1. TriÕt lý kinh doanh.............................................9 1.2.2. §¹o ®øc kinh doanh..........................................11 1.2.3. V¨n ho¸ doanh nh©n........................................12 1.2.4. V¨n ho¸ øng xö víi kh¸ch hµng.........................14 1.2.5. C¸c c¸ch thøc v¨n ho¸ kinh doanh kh¸c...........15 1.2.5.1. C¸c quy chÕ, quy ®Þnh vµ truyÒn thèng, tËp tôc thãi quen, nghi lÔ....................................................15 1.2.5.2. TruyÒn thuyÕt, giai tho¹i............................17 1.2.5.3. BiÓu trng vµ biÓu hiÖn bÒ ngoµi................18 1.3. TÇm quan träng cña v¨n ho¸ kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp..............................18 1.3.1. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 18 SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 3 §¹i häc Vinh 1.3.2. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp.......................................................................... 20 1.4. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn v¨n ho¸ kinh doanh.....23 1.4.1. NÒn v¨n hãa x· héi...........................................23 1.4.2. ThÓ chÕ x· héi..................................................23 1.4.3. Sù kh¸c biÖt, giao lu v¨n hãa vµ qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa.........................................................................24 1.4.4. V¨n hãa ngµnh kinh doanh...............................25 1.4.5. Kh¸ch hµng .....................................................25 ch¬ng 2: thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty chøng kho¸n habubank......................................................................... 27 2.1. Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty chøng kho¸n Habubank..................................................................... 27 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty......27 2.1.2. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank..................................................................... 29 2.1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty..30 2.1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank giai ®o¹n 2006 - 2008.............34 2.2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i C«ng ty chøng kho¸n Habubank..............................................................36 SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 4 §¹i häc Vinh 2.2.1. TriÕt lý kinh doanh cña c«ng ty........................36 2.2.1.1.C¬ së h×nh thµnh triÕt lý kinh doanh cña c«ng ty......................................................................... 36 2.2.1.2. Néi dung cña triÕt lý kinh doanh ...............37 2.2.1.3. T¸c ®éng cña triÕt lý kinh doanh ..............37 2.2.2. §¹o ®øc kinh doanh..........................................38 2.2.3. V¨n ho¸ doanh nh©n........................................41 2.2.3.1. VÒ søc khoÎ...............................................41 2.2.3.2. VÒ tr×nh ®é n¨ng lùc................................42 2.2.3.3. VÒ phong c¸ch l·nh ®¹o.............................43 2.2.3.4. ViÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi.............44 2.2.4. VÒ v¨n ho¸ øng xö víi kh¸ch hµng....................45 2.2.5. C¸c c¸ch thøc v¨n ho¸ kinh doanh kh¸c.......... 47 2.2.5.1. C¸c quy chÕ vµ quy ®Þnh néi bé.................47 2.2.5.2. C¸c truyÒn thèng........................................52 2.2.5.3. C¸c biÓu trng vµ biÓu hiÖn bÒ ngoµi..........56 2.3. §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank................................58 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc....................................58 2.3.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nã......................59 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ.....62 ......................................................................................... 3.1. Quan ®iÓm vÒ x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh .......62 SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 5 §¹i häc Vinh 3.2. Mét sè bµi häc vÒ x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc............................64 3.2.1. C¸c ®iÓn h×nh vÒ x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh cña mét sè doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc.................64 3.2.1.1. V¨n hãa FPT...............................................64 3.2.1.2. V¨n hãa Mai Linh.......................................65 3.2.1.3. V¨n hãa Microsof......................................67 3.2.1.4. V¨n hãa Honda..........................................68 3.2.2. Mét sè kinh nghiÖm cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh..............69 3.3. Ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam vµ C«ng ty chøng kho¸n Habubank......................71 3.3.1. Ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam...................................................................... 71 3.3.2. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong thêi gian tíi.................................74 3.4. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ......................................75 3.4.1. X©y dùng bé triÕt lý kinh doanh hoµn chØnh cho c«ng ty......................................................................... 75 3.4.2. §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua kinh doanh ........78 3.4.3. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o vÒ v¨n ho¸ kinh doanh cho CBNV............................................................79 SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp §¹i häc Vinh 6 3.4.4. X¸c ®Þnh chuÈn mùc hµnh vi cho c¸c nhµ qu¶n trÞ................................................................................ 81 3.4.5. X©y dùng m«i trêng v¨n ho¸ nh©n v¨n trong c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh........................................................................... 83 3.4.6. X©y dùng quy chÕ, quy ®Þnh, truyÒn thèng, tËp tôc, thãi quen, nghi lÔ cña doanh nghiÖp………………………………………………………………… 86 3.4.7. T¨ng cêng ho¹t ®éng Marketing vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu................................................................... 89 3.5. Mét sè kiÕn nghÞ...................................................90 KÕt luËn......................................................................... 93 Phô lôc Tµi liÖu tham kh¶o Lêi Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi C¸ch ®©y h¬n 60 n¨m (1946) Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nhÊn m¹nh: “Ph¶i lµm sao cho v¨n ho¸ vµo s©u trong t©m lý cña quèc d©n, nghÜa lµ v¨n ho¸ ph¶i söa ®îc tham nhòng, lêi biÕng, phï hoa, xa xØ. V¨n ho¸ ph¶i lµm thÕ nµo cho nh©n d©n cã tinh thÇn v× níc quªn m×nh, v× lîi Ých chung mµ quªn SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 7 §¹i häc Vinh lîi Ých riªng. V¨n ho¸ ph¶i lµm thÕ nµo cho mçi ngêi d©n ViÖt Nam, tõ giµ ®Õn trÎ, c¶ ®µn «ng lÉn ®µn bµ ai còng hiÓu ®îc nhiÖm vô cña m×nh vµ biÕt hëng h¹nh phóc cña m×nh nªn hëng” (T tëng Hå ChÝ Minh, NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2003). Ngay sau ngµy quèc kh¸nh 02-9-1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· thµnh lËp uû ban v¨n ho¸ B¾c K× 1945 B¸c tiÕp c¸c ®¹i biÓu cña uû ban nµy vµ Ngêi chØ râ: “Bæn phËn cña c¸c Ngµi lµ l·nh ®¹o t tëng quèc d©n, ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ kiÕn thiÕt mét nÒn v¨n ho¸ míi” (T tëng Hå ChÝ Minh, NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2003). Nh vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh v¨n ho¸ cã mét vai trß rÊt lín, nã võa lµ m«i trêng, võa lµ c«ng cô ®Ó t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cña c¸ nh©n vµ tæ chøc. V¨n ho¸ víi t c¸ch lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, lµ ®éng lùc v« h¹n thóc ®Èy sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ nhê hµng ho¸ ®Ó ph¸t triÓn, lµ môc tiªu cao c¶ cña mäi h×nh th¸i x· héi. V¨n ho¸ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc båi dìng vµ ph¸t huy nh©n tè con ngêi x· héi míi trong tÊt c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng chÝnh trÞ, ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ, ho¹t ®éng v¨n ho¸ - x· héi nh©n v¨n, vv…Trong thêi ®¹i ngµy nay kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ tri thøc, toµn cÇu ho¸ vµ c¸ch m¹ng qu¶n lý ngµy cµng ph¸t triÓn nh vò b·o, c¸c quèc gia xÝch l¹i gÇn nhau h¬n, v× thÕ SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 8 §¹i häc Vinh v¨n ho¸ d©n téc ngµy cµng trë thµnh trung t©m cña mäi sù chó ý. V¨n ho¸ doanh nghiÖp, v¨n ho¸ doanh nh©n ®îc h×nh thµnh trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc vµ lµ bé phËn cÊu thµnh, t« ®Ëm thªm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, kh«ng thÓ ®èi lËp víi b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, víi sù di chuyÓn dÔ dµng c¸c nguån tµi chÝnh, nguyªn liÖu vµ c«ng nghÖ tõ quèc gia nµy sang quèc gia kh¸c, viÖc gia nhËp c¸c thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn nãi chung vµ khoa häc qu¶n trÞ nãi riªng kh«ng khã. Tuy nhiªn yÕu tè chÝnh ¶nh hëng ®Õn sù thµnh b¹i trong viÖc ¸p dông thµnh c«ng c¸c thµnh tùu ®ã trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c¸c quèc gia lµ sù kh¸c biÖt vÒ v¨n ho¸. §èi víi lÜnh vùc kinh doanh, xu híng v¨n ho¸ kinh doanh ®ang lµ mét híng ®i tèi u ®Ó tËn dông c¸c thµnh tùu tiªn tiÕn cña khoa häc ®ång thêi vÉn ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña b¶n s¾c v¨n ho¸. ChÝnh v× vËy, x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh lµ gãp phÇn t¹o lËp n¨ng lùc cèt lâi cña doanh nghiÖp, vµ do vËy, t¹o cho doanh nghiÖp n¨ng lùc c¹nh tranh bÒn v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh mang tÝnh toµn cÇu. Bªn c¹nh ®ã, nã cßn gãp phÇn thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ d©n téc cña v¨n ho¸ ViÖt Nam trong lÜnh vùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp. SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 9 §¹i häc Vinh Víi nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña v¨n ho¸ kinh doanh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i C«ng ty chøng kho¸n HABUBANK” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tµi Môc ®Ých: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty chøng kho¸n Habubank tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ c¬ b¶n ®Ó x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty chøng kho¸n Habubank NhiÖm vô: Trªn c¬ së môc ®Ých nghiªn cøu, ®Ò tµi cã c¸c nhiÖm vô sau: - Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ v¨n ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 10 §¹i häc Vinh - §èi tîng nghiªn cøu: v¨n ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp c¸c yÕu tè cÊu thµnh v¨n ho¸ kinh doanh. - Ph¹m vi nghiªn cøu: ®îc x¸c ®Þnh trong khu«n khæ cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank g¾n víi ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Thêi gian kh¶o s¸t ®îc thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2008 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Thø nhÊt: Ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng Thø hai: Ph¬ng ph¸p pháng vÊn. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông ®Ó trùc tiÕp pháng vÊn mét sè nhµ l·nh ®¹o vµ CBNV trong c«ng ty Thø ba: Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra th«ng qua b¶ng hái Dùa trªn kÕt qu¶ kh¶o s¸t s¬ bé ®Ó x©y dùng b¶ng c©u hái ®Ó ®iÒu tra t×nh h×nh thùc tÕ v¨n ho¸ kinh doanh t¹i C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong giai ®o¹n hiÖn nay (nh÷ng néi dung chi tiÕt cô thÓ cña b¶ng c©u hái ®îc ®Ýnh kÌm trong phô lôc) Víi mét tr¨m b¶ng c©u hái ®îc göi tíi Ban l·nh ®¹o, Ban qu¶n lý vµ CBNV cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank, vµ ®· nhËn ®îc 68 c©u tr¶ lêi, c¸c c©u tr¶ lêi nµy ®îc ph©n bè t¬ng ®èi réng kh¾p c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn trong c«ng ty trong ®ã bao gåm c¶ Ban l·nh ®¹o, Ban qu¶n lý vµ CBNV Thø t: Ph¬ng ph¸p sö dông nguån th«ng tin thø cÊp SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 11 §¹i häc Vinh Víi ph¬ng ph¸p nµy em ®· cã ®îc mét sè kÕt qu¶ vµ nhËn ®Þnh vÒ V¨n ho¸ kinh doanh t¹i C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong giai ®o¹n hiÖn nay th«ng qua viÖc thu thËp c¸c th«ng tin tõ c¸c s¸ch, b¸o vµ t¹p chÝ chuyªn ngµnh 5. §ãng gãp cña ®Ò tµi: 5.1. VÒ mÆt lý luËn: Lµm râ ®îc nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ v¨n ho¸ kinh doanh vµ ¶nh hëng cña v¨n ho¸ kinh doanh nh mét nh©n tè quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh doanh. 5.2. VÒ mÆt thùc tiÔn: Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty chøng kho¸n Habubank tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c nh÷ng nh©n tè tÝch cùc, h¹n chÕ c¸c nh©n tè tiªu cùc gãp phÇn lµm cho kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao vµ híng tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 6. KÕt cÊu cña kho¸ luËn tèt nghiÖp Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc, néi dung cña kho¸ luËn tèt nghiÖp gåm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ v¨n ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng v¨n ho¸ kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong thêi gian qua SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 12 §¹i häc Vinh Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng cña v¨n ho¸ kinh doanh cña C«ng ty chøng kho¸n Habubank trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 13 §¹i häc Vinh Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ v¨n ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.1.1. Kh¸i niÖm v¨n ho¸ Nghiªn cøu vai trß cña v¨n ho¸ ®èi víi ph¸t triÓn nãi chung vµ ®èi víi doanh nghiÖp nãi riªng tríc hÕt ph¶i cã mét kh¸i niÖm chÝnh x¸c vµ nhÊt qu¸n vÒ v¨n ho¸ kinh doanh còng nh cÊu tróc cña nã. V¨n ho¸ kinh doanh lµ mét kh¸i niÖm rÊt réng, ®Õn møc hÇu nh mçi nhµ v¨n ho¸ ®Òu cã mét kh¸i niÖm riªng vÒ v¨n ho¸. Cho ®Õn nay cã kho¶ng h¬n 400 kh¸i niÖm vÒ v¨n ho¸. C¸c kh¸i niÖm ®ã kh«ng gièng nhau tuú theo c¸ch hiÓu réng hÑp kh¸c nhau, trong khi v¨n ho¸ lµ mét kh¸i niÖm v« cïng lín, phong phó vµ phøc t¹p. MÆt kh¸c, còng nh c¸c lÜnh vùc khoa häc x· héi kh¸c, ngµnh khoa häc vÒ v¨n ho¸ cã tÝnh chÊt lÞch sö vµ ph¸t triÓn xuyªn suèt lÞch sö loµi ngêi, tõ v¨n ho¸ d©n gian cã v¨n tù vµ kh«ng v¨n tù ®Õn v¨n ho¸ chØnh thÓ cña c¸c chÕ ®é ®¬ng thêi. Trong qu¸ tr×nh lÞch sö ®ã néi dung vµ kh¸i niÖm cña v¨n ho¸ còng thay ®æi theo. §ã lµ hiÖn thùc kh¸ch quan, sau ®©y lµ mét sè trong nh÷ng kh¸i niÖm ®ã. Theo E.Hri«t: “C¸i g× cßn l¹i khi tÊt c¶ nh÷ng c¸i kh¸c bÞ quªn ®i - ®ã chÝnh lµ v¨n ho¸”. (B¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam, SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 14 §¹i häc Vinh tËp1, trang 34). V¨n ho¸ lµ vèn hiÓu biÕt cña con ngêi tÝch luü ®îc trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn - lÞch sö, ®îc kÕt tinh l¹i hµnh c¸c gi¸ trÞ vµ chuÈn mùc x· héi, gäi chung lµ hÖ gi¸ trÞ x· héi, biÓu hiÖn ë vèn di s¶n v¨n ho¸ kinh doanh vµ phong c¸ch øng xö cña céng ®ång. HÖ gi¸ trÞ lµ thµnh tè c¬ b¶n lµm nªn b¶n s¾c riªng cña mäi céng ®ång x· héi, cã kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c thµnh viªn lµm cho céng ®ång trë thµnh mét khèi v÷ng ch¾c vµ cã kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong x· héi Êy. Theo Unessco: “V¨n ho¸ ph¶n ¸nh vµ thÓ hiÖn mét c¸ch tæng qu¸t, sèng ®éng mäi mÆt cña cuéc sèng (cña mçi c¸ nh©n vµ cña céng ®ång) ®· diÔn ra trong qu¸ khø còng nh ®ang diÔn ra trong hiÖn t¹i, qua hµng thÕ kØ nã ®· cÊu thµnh nªn mét hÖ thèng gi¸ trÞ, truyÒn thèng, thÈm mü vµ lèi sèng, vµ dùa trªn ®ã, tõng d©n téc ®· kh¼ng ®Þnh b¶n s¾c d©n téc riªng cña níc m×nh” (V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp, trang 45) Theo Hå ChÝ Minh, Ngêi cho r»ng v¨n ho¸ lµ toµn bé c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn do loµi ngêi t¹o ra trong lÞch sö cña m×nh trong mèi quan hÖ víi con ngêi, víi tù nhiªn vµ víi x· héi. Nãi ®Õn v¨n ho¸ lµ nãi ®Õn c¸c g¾n bã mËt thiÕt, s©u s¾c m¸u thÞt víi con ngêi mµ thiÕu nã cuéc sèng cña con ngêi trë nªn v« nghÜa. SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 15 §¹i häc Vinh Ngêi viÕt “V× lÏ sinh tån còng nh môc ®Ých cña cuéc sèng, loµi ngêi míi s¸ng t¹o vµ ph¸t minh ra ng«n ng÷, ch÷ viÕt, ®¹o ®øc, ph¸p luËt, khoa häc, t«n gi¸o, v¨n häc, nghÖ thuËt, nh÷ng c«ng cô cho sinh ho¹t hµng ngµy vÒ ¨n, mÆc, ë vµ c¸c ph¬ng tiÖn sö dông. Toµn bé nh÷ng s¸ng t¹o ph¸t minh ®ã ®Òu lµ v¨n ho¸. V¨n ho¸ lµ sù tæng hîp mäi ph¬ng thøc sinh ho¹t, cïng víi biÓu hiÖn cña nã mµ loµi ngêi ®· s¶n sinh ra nh»m thÝch øng víi nh÷ng yªu cÇu ®êi sèng vµ ®ßi hái cña sù sinh tån”. 1.1.2. Kh¸i niÖm v¨n ho¸ kinh doanh V¨n ho¸ kinh doanh ®îc thÓ hiÖn vµ chØ cã thÓ cã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua vËt mang nã - doanh nghiÖp. Nhng ®Ó cã mét ®Þnh nghÜa m¹ch l¹c cho thuËt ng÷ v¨n ho¸ kinh doanh hÇu nh ®· kh«ng dÔ dµng, bëi lÏ vÒ ng÷ nghÜa th× ngay nh kh¸i niÖm “V¨n ho¸” còng ®· cã hµng tr¨m c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau ®· tr×nh bµy trªn. Marvin Bowre, Tæng gi¸m ®èc Mackinsey Company cho r»ng: “V¨n ho¸ kinh doanh lµ tÊt c¶ c¸c thµnh tè mµ chóng ta ®ang thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ di s¶n ®Ó l¹i cho thÕ hÖ kÕ tiÕp”. Nh vËy v¨n ho¸ hiÖn diÖn ë bÊt kú doanh nghiÖp nµo, tuy nhiªn mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn ph¶i cã mét nh·n quan réng, tham väng l©u dµi, x©y dùng ®îc mét nÕp v¨n ho¸ cã b¶n s¾c riªng, thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt vît tréi. SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 16 §¹i häc Vinh V¨n ho¸ kinh doanh lµ viÖc sö dông c¸c nh©n tè v¨n ho¸ vµo ho¹t ®éng kinh doanh ¸p dông hoÆc t¹o ra trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn nh÷ng nÒn t¶ng cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ ®Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. V¨n ho¸ kinh doanh lµ tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn (díi d¹ng vËt thÓ hoÆc phi vËt thÓ) cã ®îc trong mét doanh nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Êy - ®· trë thµnh chuÈn mùc vµ nguån ®éng lùc chñ yÕu nhÊt - th©m nhËp vµo vµ chi phèi c¸c quan niÖm, tËp qu¸n vµ hµnh vi kinh doanh híng vÒ sù chÊt lîng, s¸ng t¹o, tr¸ch nhiÖm vµ sù kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých. V¨n ho¸ kinh doanh liªn kÕt con ngêi trong néi bé víi nhau, liªn kÕt doanh nghiÖp vµ x· héi b»ng nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n, ®Æt con ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m vµ quyÕt ®Þnh sù c¹nh tranh th¾ng lîi vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. V¨n ho¸ kinh doanh suy cho cïng nã lµ cèt lâi cña nÒn kinh tÕ tri thøc/ thÞ trêng x· héi vµ nh©n v¨n. VÊn ®Ò v¨n ho¸ kinh doanh ®èi víi ViÖt Nam kh«ng cã g× míi, «ng cha chóng ta ®Ò cËp tõ l©u. Chµng rÓ vua Hïng – Mai An Tiªm bÞ ®µy ra hoang ®¶o ®· trång da hÊu, da hÊu chÝn, ®· kh¾c tªn m×nh lªn qu¶ da hÊu cã ghi ®Þa chØ, råi th¶ xuèng biÓn, sãng ®a da hÊu vµo ®Êt liÒn võa ®Ó “tiÕp thÞ” gäi mêi th¬ng l¸i ®Õn mua. Di tÝch cæ Hoa L thêi nhµ §inh (968-979) cã nhiÒu viªn g¹ch lín kh¾c dßng ch÷ “§¹i ViÖt quèc qu©n thµnh chuyªn”, ph¶i ch¨ng ®©y lµ th¬ng hiÖu. SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 17 §¹i häc Vinh ChiÕc lä gèm vÏ hoa d©y mµu lam hiÖn ®ang trng bµy t¹i b¶o tµngTopkapt Saray, ë Istanbul, Thæ NhÜ K× cã dßng ch÷ ghi râ niªn ®¹i s¶n xuÊt “N¨m §¹i ho¸ thø 8” tøc n¨m 1450 thêi vua Lª nh©n T«ng (1443 – 1459), ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt Nam S¸ch, H¶i D¬ng, ngêi s¶n xuÊt ghi: “Bïi thÞ hØ bót” lµ ngêi hä Bïi vÏ ch¬i. HiÖu chôp ¶nh ®Çu tiªn ë Hµ Néi “C¶m HiÕu §êng” vµo n¨m 1869, chñ hiÖu lµ §Æng Huy Trø, v.v…Cuéc canh t©n ®Êt níc ®Çu thÕ kØ XX (1903) sù khëi ®Çu lµ sù kÕt hîp hai môc ®Ých gi¸o dôc vµ kinh doanh t×m ra nguån lùc cøu níc. Cô cö L¬ng V¨n Can (1854 – 1927) hiÖu trëng trêng §«ng kinh NghÜa Thôc, ngêi ®· sím truyÒn b¸ t tëng “®¹o lµm giµu”, cïng víi gia ®×nh thùc hµnh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, bÞ ®µy ¶i sang Nam Vang (PhnomPªnh - Campuchhia). Cô viÕt s¸ch “Th¬ng häc ph¬ng ch©m” cã ®o¹n “§¬ng buæi thÕ giíi c¹nh tranh nµy, c¸c níc phó cêng kh«ng ®©u lµ ch¼ng ®ua tµi thi søc ë trong trêng th¬ng chiÕn, v¨n minh tiÕn bé, bu«n b¸n cµng thÞnh ®¹t. ViÖc bu«n b¸n thÞnh suy cã quan hÖ ®Õn quèc d©n thÞnh suy nh thÕ, ta h¸ coi thêng xem khinh ®îc sao?” nÒn kinh doanh ë níc ta cßn lµ th¶m c¶nh bëi 10 lÏ nh cô Cö L¬ng V¨n Can tæng kÕt: “1 - Ngêi m×nh kh«ng cã th¬ng phÈm; 2 - Kh«ng cã th¬ng héi; 3 - Kh«ng cã tÝn thùc; 4 - Kh«ng cã kiªn t©m; 5- Kh«ng cã nghÞ lùc; 6 - Kh«ng biÕt träng nghÒ; 7Kh«ng cã th¬ng häc; 8- KÐm ®êng giao tiÕp; 9 - Kh«ng biÕt tiÕt kiÖm; 10 - Kinh néi ho¸!” SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 18 §¹i häc Vinh Tõ c¸c ph©n tÝch trªn ®©y, cã thÓ ®i ®Õn x¸c lËp mét kh¸i niÖm chung vÒ v¨n ho¸ kinh doanh, ®ã lµ: “V¨n ho¸ kinh doanh lµ toµn bé c¸c nh©n tè v¨n ho¸ ®îc chñ thÓ kinh doanh chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹o nªn b¶n s¾c kinh doanh cña chñ thÓ ®ã”. Theo nghÜa cô thÓ v¨n ho¸ kinh doanh lµ viÖc sö dông c¸c nh©n tè v¨n ho¸ kinh doanh vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹o nªn b¶n s¾c kinh doanh cña chñ thÓ, lµ c¸i v¨n ho¸ mµ c¸c chñ thÓ kinh doanh t¹o ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh h×nh thµnh nªn nh÷ng kiÓu kinh doanh æn ®Þnh ®Æc thï. Nh vËy v¨n ho¸ kinh doanh lµ mét ph¬ng diÖn cña v¨n ho¸ trong x· héi bao gåm toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt tinh thÇn, nh÷ng ph¬ng thøc vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña con ngêi ®îc t¹o ra vµ sö dông trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 1.2. C¸c yÕu tè t¹o nªn v¨n ho¸ kinh doanh V¨n ho¸ kinh doanh ®îc t¹o nªn tõ rÊt nhiÒu yÕu tè phøc t¹p vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. ë ®©y cã thÓ kh¸i qu¸t c¸c nhãm yÕu tè c¬ b¶n sau: 1.2.1 TriÕt lý kinh doanh Trong quan hÖ víi v¨n ho¸ hiÓu theo nghÜa réng, ho¹t ®éng qu¶n trÞ, mµ trùc tiÕp ë ®©y lµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, võa lµ mét bé phËn cÊu thµnh v¨n ho¸. Ph¬ng thøc qu¶n trÞ, hµnh vi øng xö trong qu¶n trÞ ®Òu cã b¶n chÊt v¨n ho¸ theo SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 19 §¹i häc Vinh ®óng hai nghÜa nh vËy, cã thÓ ph©n ra hai quan hÖ ¶nh hëng: Quan hÖ thø nhÊt liªn quan ®Õn t¸c ®éng cña v¨n ho¸ ®Õn lùa chän chiÕn lîc kinh doanh l©u dµi cña doanh nghiÖp trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt. Quan hÖ thø hai liªn quan ®Õn sù øng xö cña chñ thÓ kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c cô thÓ trùc tiÕp trong néi bé doanh nghiÖp nh nh÷ng ngêi l·nh ®¹o cÊp trªn, ®iÒu hµnh cÊp díi, nh©n viªn ngêi lao ®éng,v.v… víi kh¸ch hµng mua vµ b¸n, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c ®èi t¸c liªn minh trªn tinh thÇn “thªm b¹n bít thï” biÕn ®èi thñ thµnh ®èi t¸c. Hai quan hÖ ®ã võa cã sù ®éc lËp nhÊt ®Þnh, l¹i võa cã t¸c ®éng lÉn nhau vÒ néi dung c¸c c«ng viÖc cô thÓ víi sù xuyªn suèt sîi chØ ®á - TriÕt lý kinh doanh. TriÕt lý kinh doanh hiÖn ®· trë thµnh mét tõ th«ng dông, nhiÒu khi nh lµ mét “héi chøng”, “mèt”, thµnh mét trong nh÷ng tiªu chÈn c¬ b¶n chøng tá “®¼ng cÊp v¨n ho¸” cña nhµ qu¶n trÞ. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ cho thÊy, víi ®a sè, th«ng thêng, sù thõa nhËn nã mang tÝnh h×nh thøc h¬n lµ cã néi dung vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn, cho triÕt lý kinh doanh lµ thËt ng÷ qu¸ cao siªu vµ trõu tîng. MÆt kh¸c, triÕt lý kinh doanh lµ nãi ®Õn môc ®Ých, ý nghÜa cao nhÊt cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt triÕt lý mµ SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD Kho¸ luËn tèt nghiÖp 20 §¹i häc Vinh mçi nhµ qu¶n trÞ ®· ®Õn lóc ph¶i tù ®Æt ra cho chÝnh b¶n th©n m×nh. §ã lµ lý lÏ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp cã ngµnh nghÒ kinh doanh riªng biÖt, kh«ng doanh nghiÖp nµo gièng doanh nghiÖp nµo vÒ chØ dÉn ®Þa lý, vÒ con ngêi, vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, vÒ quy m«, chÊt lîng vµ vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸,… Do ®ã, triÕt lý kinh doanh lµ mét hÖ thèng t tëng chñ ®¹o, thÓ hiÖn quan ®iÓm riªng cña mçi doanh nghiÖp vÒ gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña doanh nghiÖp ®îc ®óc kÕt nh÷ng thµnh c«ng vµ nh÷ng thÊt b¹i trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tõ ®ã bæ sung vµ s¸ng t¹o kh«ng ngõng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét hoµn thiÖn h¬n: kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay diÖt vong cña doanh nghiÖp. TriÕt lý kinh doanh ph¶n ¸nh môc ®Ých cña doanh nghiÖp. Tríc hÕt nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh: m×nh vµ doanh nghiÖp ph¶i tån t¹i trong mu«n vµn sãng giã. M×nh vµ doanh nghiÖp ph¶i ®îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong biÕn ®éng cña th¬ng trêng b»ng tµi vµ lùc néi bé, chø kh«ng ph¶i tr«ng chê vµo sù ban ¬n, bè thÝ cña ngêi kh¸c, tæ chøc kh¸c. Th«ng qua néi lùc ®Ó tiÕp thu sù hîp t¸c, héi nhËp trªn c¬ së “®ång thuËn” vµ “cïng cã lîi”. MÆt kh¸c: Doanh nghiÖp cã nh÷ng g× vµ cha cã nh÷ng g×? Doanh nghiÖp hiÖn ®ang ®øng ë ®©u trong thiªn ®å b¸t qu¸i nµy? Lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp lµ g×? v.v… SVTH: NguyÔn ThÞ Thuû – Líp 46B2 - QTKD
- Xem thêm -