Tài liệu Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại nhtmcp á châu cần thơ

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -----  ----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn TS. LÊ KHƢƠNG NINH Sinh viên thực hiện NGUYỄN ĐỖ THÙY UYÊN MSSV: 4043491 Lớp: Tài chính ngân hàng 2 –K30 Cần Thơ 2008 GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh i SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ LỜI CẢM TẠ  Sau 4 năm học tập và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Cần Thơ. Hôm nay, với những kiến thức đã học đƣợc ở trƣờng và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ em đã hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp của mình. Nhân quyển luận văn này, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến: Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, đã dầy công truyền đạt kiến thức cho em trong suốt bốn năm học tập tại trƣờng. Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn đến Tiến sĩ LÊ KHƢƠNG NINH, Thầy đã nhiệt tình hƣớng dẫn và đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành luận văn này. Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các cô chú, các anh chị trong phòng Tín dụng và các phòng ban khác của Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại Ngân hàng giúp em có điều kiện hoàn thành Luận văn của mình. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và thời gian thực tập có hạn nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em kính mong đƣợc sự đóng góp ý kiến của Quý Ngân hàng cùng Quý Thầy Cô để luận văn này hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn. Cuối lời, em kính chúc quý Thầy Cô Khoa KT-QTKD cùng Quý Cô Chú, Anh Chị tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ đƣợc dồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn vui vẽ trong cuộc sống và thành đạt trong công việc. Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Đỗ Thùy Uyên GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh ii SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Đỗ Thùy Uyên GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh iii SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2008 NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh iv SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2008 Giáo viên hƣớng dẫn TS. Lê Khƣơng Ninh GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh v SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2008 Giáo viên phản biện GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh vi SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ...............................................................................……1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .....................................................................……1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................ ………..……2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................... ……………2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................……2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .............................................................................……2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................................... …..……2 1.4.1 Giới hạn không gian ..............................................................................……2 1.4.2 Giới hạn thời gian ..................................................................................……2 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................……3 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................…....3 1.5.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu ..............................................................…....3 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu ...............................................................…....4 1.6 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU ..............................................................................……5 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ......................................................................……7 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG ...........................……7 2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng ...................................................................……7 2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng .....................................................................……7 2.3 Đối tƣợng và điều kiện vay tiêu dùng tại ACB ........................................……7 2.2 PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG ........................................................……7 2.4.1 Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo ..................... .....................................8 2.4.2 Cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo ................................. …..…....9 2.3 MỘT SỐ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI ACB . .......................…..10 2.4 QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI ACB ........................................…..12 2.4.1 Lập hồ sơ cho vay và phỏng vấn khách hàng .......................................…..13 2.4.2 Thẩm định cho vay ................................................................................…..14 2.4.3 Phê duyệt tín dụng .................................................................................…..17 2.4.4 Thƣơng lƣợng các điều kiện vay ...........................................................…..18 2.4.5 Giải ngân ...............................................................................................…..18 GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh vii SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ 2.5 NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG ...........................19 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ ....................…..20 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP Á CHÂU ………………………....20 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................…..20 3.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn lực nhân sự ..................................................…..22 3.1.3 Các sản phẩm dịch vụ chính ............................................................….…..24 3.1.4 Mạng lƣới phân phối và các đối tƣợng chiến lƣợc ................................…..24 3.1.5 Khái quát về NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ ........................……..25 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM (2005-2007) .........................…..30 3.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm ........................................................................ ………..30 3.2.2 Tình hình huy động vốn của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm .......................................................................................... ………..33 3.2.3 Tình hình sử dụng vốn của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm .......................................................................................... ………..36 3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM .........................…..38 3.3.1 Thực trạng thị trƣờng tiêu dùng hiện nay ..............................................…..38 3.3.2 Thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ ...................... 40 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG ....................................…..53 4.1 NHÓM CÁC NHÂN TỐ KHÁCH QUAN ....................................................…..53 4.2 NHÓM CÁC NHÂN TỐ CHỦ QUAN .............................................................. 57 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẺ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG .................................................…..60 5.1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ ................................... 61 5.1.1 Nâng cao vai trò của hệ thống tính điểm tự động đối với tín dụng tiêu dùng . 61 5.1.2 Kiểm tra quá trình vay vốn, sử dụng vốn và quản lý giám sát tín dụng .......... 65 5.1.3 Tăng cƣờng tham gia các chế độ bảo hiểm tín dụng tiêu dùng66 GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh viii SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ 5.2. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG................................................................................................... 67 5.2.1 Xây dựng thƣơng hiệu ACB vững mạnh .................................................... 67 5.2.2 Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tại chi nhánh Cần Thơ ............................................................................................... 69 5.2.3 Xây dựng và thực hiện chiến lƣợc tiếp thị nhằm phát triển sản phẩm tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ ............................................................................ 69 5.2.4 Một số biện pháp khác .................................................................................. 71 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................….73 6.1. KẾT LUẬN ..............................................................................................…….73 6.2. KIẾN NGHỊ ....................................................................................... ……..….74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh ix SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1 Trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của nhân viên ACB Cần Thơ 29 2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Cần Thơ qua ba năm 30 3 Tình hình huy động vốn của ACB Cần Thơ qua ba năm 33 4 Tình hình sử dụng vốn của ACB Cần Thơ qua ba năm 36 5 Tốc độ tăng trƣởng tỷ số giá tiêu dùng qua các năm 39 6 Đánh giá chất lƣợng các khoản mục cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ 42 7 Tỷ trọng vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ ba năm qua 43 8 Tình hình vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ qua ba năm 45 9 Biểu lãi suất cho vay tiêu dùng thế chấp tại ACB Cần Thơ 48 10 Các yếu tố cho việc dự đoán chất lƣợng tín dụng tiêu dùng 62 GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh x SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 12 2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu 22 3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ 26 4 Lợi nhuận ròng của ACB Cần Thơ qua ba năm 31 5 Sự biến động doanh thu và chi phí qua các năm 32 6 Cơ cấu nguồn vốn huy động qua các năm 34 7 Tình hình cho vay và thu nợ qua các năm 37 8 Tỷ lệ khách hàng vay tiêu dùng tại các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ hiện nay 41 9 Tỷ trọng vay tiêu dùng tại ACB Cần thơ qua ba năm 44 10 Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng 46 11 Doanh số cho vay tiêu dùng thế chấp qua các năm 47 12 Doanh số cho vay tiêu dùng tín chấp qua các năm 51 13 Tố độ giảm nợ quá hạn của khoản vay tiêu dùng thế chấp và tín chấp 52 13 Các nhân tố tác động đến quyết định vay của khách hàng GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh xi SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên 58 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Á Châu AO Nhân viên thẩm định BTD Ban tín dụng CBCNV Cán bộ công nhân viên ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng Loan CSR Nhân viên dịch vụ khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo UBND Ủy ban nhân dân GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh xii SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa gắn liền với mở cửa thị trƣờng và tự do hóa kinh tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trong hơn hai thập kỷ trở lại đây. Nó đã trở thành nhân tố bao trùm, làm thay đổi căn bản môi trƣờng hoạt động, trật tự và cấu trúc kinh tế thế giới; và quan trọng hơn là nó đã thực sự trở thành động lực phát triển đối với kinh tế quốc gia, khu vực và thế giới. Việt Nam không phải là trƣờng hợp ngoại lệ. Sau hai mƣơi năm đổi mới nền kinh tế theo định hƣớng thị trƣờng và lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm xung lực cho đổi mới và phát triển. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, đời sống nguời dân ngày càng đƣợc cải thiện. Với vai trò là mạch máu cho quá trình vận hành nền kinh tế - hệ thống các tổ chức tín dụng, đứng đầu là các ngân hàng thƣơng mại đã đóng góp một phần to lớn vào sự tăng trƣởng và phát triển đó. Tuy nhiên trong môi trƣờng cạnh tranh hiện nay, để giữ vững vị thế các ngân hàng thƣơng mại phải không ngừng phát triển, cải thiện các sản phẩm dịch vụ, làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Với phƣơng châm “Ngân hàng của mọi nhà” ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động, chính vì thế ACB đã đƣợc bình chọn là ngân hàng thƣơng mại cổ phần tốt nhất Việt Nam vào năm 2006. Có đƣợc thành công này là sự đóng góp không nhỏ của các chi nhánh và phòng giao dịch ACB trên cả nƣớc. Chi nhánh ACB Cần Thơ là một điển hình. Với các dòng sản phẩm đa dạng nhƣ huy động vốn, cho vay, bảo lãnh thanh toán, tài trợ xuất khẩu... Hàng năm ACB chi nhánh Cần Thơ đã mang về một khoản lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng. Một trong những khu vực đƣợc đánh giá là năng động nhất ở ACB chi nhánh Cần Thơ là khu vực cho vay, trong đó cho vay tiêu dùng luôn là sản phẩm có số lƣợng khách hàng vay đông nhất và mang lại lợi nhuận cao.Tuy nhiên việc đánh giá các khoản cho vay tiêu dùng quả thật không đơn giản với nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan xuất phát từ phía bên ngoài và bên trong nội bộ ngân hàng. Chính vì những lý do nêu trên, đề tài “Giải pháp GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 1 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ” đƣợc thực hiện nhằm giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm này, góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng và giúp ACB nói chung và ACB chi nhánh Cần Thơ nói riêng trở thành một trong những ngân hàng có sản phẩm cho vay tiêu dùng phát triển nhất Việt Nam. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Định hƣớng phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ACB chi nhánh Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt đƣợc mục tiêu chung trên cần có các mục tiêu cụ thể nhƣ sau - Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007. - Phân tích các nhân tố tác động: các nhân tố khách quan từ môi trƣờng bên ngoài và các nhân tố chủ quan xuất phát từ nội bộ ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nhƣ thế nào? - Các nhân tố nào ảnh hƣởng đến hiệu quả loại hình cho vay này? - Mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng là nhƣ thế nào? - Các giải pháp nào để giảm thiểu các nhân tố ảnh hƣởng tiêu cực cũng nhƣ gia tăng các nhân tố ảnh hƣởng tích cực? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Giới hạn không gian Đề tài nghiên cứu về sản phẩm cho vay tiêu dùng đƣợc thực hiện tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ. 1.4.2 Giới hạn thời gian Đề tài đƣợc thực hiện trong vòng 3 tháng từ ngày 11/02/2008 đến ngày 09/05/2008 với số liệu đƣợc thu thập tại ngân hàng từ năm 2005 đến năm 2007. GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 2 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu Tình hình hoạt động kinh doanh, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ, nợ quá hạn và các vấn đề liên quan đến cho vay tiêu dùng tại ngân hàng. 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 1.5.1.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp Sử dụng phƣơng pháp Bàn giấy (Desk research): phƣơng pháp này có tên gọi xuất phát ở chỗ ngƣời nghiên cứu có thể ngồi tại bàn giấy của mình để tiến hành nghiên cứu không cần ra hiện trƣờng. Muốn vậy ngƣời ngƣời nghiên cứu phải sử dụng thông tin có sẵn khác nhau, không phải do tự mình điều tra cho đề tài nghiên cứu. Ở luận văn này, sử dụng các số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ các nguồn sau: - Nguồn thông tin bên trong ngân hàng: là các số liệu và tài liệu do ngân hàng cung cấp nhƣ doanh số cho vay tiêu dùng qua các năm, doanh số thu nợ, dƣ nợ, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự của ngân hàng... - Nguồn thông tin bên ngoài: đƣợc thu thập từ các loại sách báo, tạp chí, từ trang web của các ngân hàng nhƣ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... 1.5.1.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập bằng phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp khách hàng đang giao dịch với ACB chi nhánh Cần Thơ. Hoạch định công tác thu thập số liệu sơ cấp - Soạn thảo bản câu hỏi nghiên cứu. - Chọn mẫu điều tra: + Đối tƣợng mẫu: Khách hàng đang vay tiêu dùng tại bất kỳ một ngân hàng nào trên địa bàn thành phố Cần Thơ. + Phƣơng pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện phi xác suất. Nghĩa là các đơn vị mẫu đƣợc chọn ở tại một địa điểm vào một thời gian nhất định (phỏng vấn khách hàng ngay sau khi giải ngân xong). + Cỡ mẫu: 40 - Điều tra thực địa, thu thập số liệu Thời gian dự kiến là 01tuần (từ ngày 24/03/2008 đến 31/03/2008). GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 3 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 1.5.2.1 Đối với số liệu thứ cấp Sau khi đƣợc ngân hàng cung cấp và thu thập từ các nguồn bên ngoài, sẽ tiến hành phân loại, hệ thống, kiểm tra sau đó sử dụng phƣơng pháp tỷ trọng, phƣơng pháp so sánh để phân tích về thực trạng của khoản vay tiêu dùng tại ngân hàng.  Phƣơng pháp tỷ trọng Xác dịnh phần trăm của từng yếu tố chiếm đƣợc trong tổng thể các yếu tố đang xem xét phân tích.  Phƣơng pháp so sánh - Khái niệm Là phƣơng pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phƣơng pháp đơn giản và đƣợc sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng nhƣ trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô. - Nguyên tắc so sánh + Tiêu chuẩn so sánh  Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh  Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua  Chỉ tiêu của các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành  Chỉ tiêu bình quân của ngành  Các thông số thị trƣờng  Các chỉ tiêu có thể so sánh đƣợc + Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu so sánh đƣợc phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian; cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lƣờng, phƣơng pháp tính toán; quy mô và điều kiện kinh doanh. - Các phƣơng pháp so sánh + Phương pháp so sánh số tuyệt đối Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. t– GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 4 F0 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ Trong đó: Ft là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ phân tích F0 là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ gốc + Phƣơng pháp so sánh số tƣơng đối Là kết quả của phép chia giữa trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. F  Ft  Fo  100 Fo 1.5.2.2 Đối với số liệu sơ cấp Tiến hành kiểm tra chỉnh lý các dữ liệu (làm sạch dữ liệu) đã thu thập đƣợc trong quá trình phỏng vấn. Sau đó tiến hành mã hóa số liệu, nhập số liệu vào máy tính. Sử dụng phần mềm thống kê SPSS để phân tích dữ liệu, phát triển các mô hình. Cuối cùng là tóm tắt các kết quả phân tích đƣợc, hình thành biểu bảng và diễn giải kết quả. 1.6 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Đề tài có sự tham khảo các tài liệu sau: - Thái Phƣơng Thảo (2007), “Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ”, Tiểu luận tốt nghiệp, Giáo viên hƣớng dẫn ThS. Phạm Thị Thu Trà, Đại học Cần Thơ. Bài viết phân tích về tình hình huy động vốn, cho vay và các chính sách tín dụng tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ trong 2 năm 2005 và 2006. Qua phân tích và tìm hiểu thực tế tại ngân hàng tác giả đã có những nhận xét và đánh giá sau: + Tình hình tài chính của ngân hàng khá bền vững và biến động theo xu hƣớng tích cực. Vốn huy động chi nhánh năm sau cao hơn năm trƣớc và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, số dƣ tiền gửi cao. + Chính sách huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng rất hiệu quả, phù hợp với khả năng và vị thế của mình. + ACB Cần Thơ rất xem trọng nhân tố con ngƣời, xem đó là nhân tố quyết định thành công của đơn vị. Nhân viên chi nhánh đƣợc quan tâm đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. + Tuy nhiên do các tác nhân khách quan và chủ quan tác động, ngân hàng cũng có một số hạn chế nhƣ: Vốn huy động tăng nhƣng phần lớn nguồn vốn ngắn hạn chiếm đa số trong khi đó nguồn vốn trong dân cƣ là không nhỏ, tác giả cho GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 5 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ rằng chi nhánh nên chủ động hơn trong việc thu hút khách hàng, mở rộng thị phần tín dụng. Nợ quá hạn vẫn phát sinh, các chiến lƣợc quãng bá vẫn chƣa thật sự có hiệu quả... + Tóm lại tác giả nhận định rằng ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ là một ngân hàng có tiềm năng phát triển ở thành phố. Do các dịch vụ khách hàng luôn cải tiến. Trong tƣơng lai có thể là mục tiêu cạnh tranh với các NHTM trên địa bàn thành phố, nếu từng bƣớc khắc phục đƣợc các hạn chế và hoàn thiện dần cơ chế hoạt động của mình. - Tác giả Quỳnh Đan (2007), “14 năm ACB một cuộc chạy tiếp sức”, Bản tin ACB tháng 06/2007. Bài viết là cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Mộng Hùng về quá trình hình thành và phát triển của ACB trong 14 năm qua. Những thành tựu đạt đƣợc cũng nhƣ những khó khăn đã trải qua, định hƣớng phát triển trong những năm sắp tới. Qua bài viết tác giả giúp ngƣời đọc hiểu đƣợc: Bằng cách nào NHTMCP Á Châu đã trở thành NHTMCP số một ở Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận. Đâu là nhũng yếu tố tạo nên sự thành công của ACB trong 14 năm qua và cho chặng đƣờng phía trƣớc... Câu trả lời chính là sự lãnh đạo tài tình của Hội đồng quản trị, nguyên tắc điều hành minh bạch cao và quản trị tốt, hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho ngân hàng phù hợp và có hiệu quả, sự liên kết đồng tâm của nhân viên, có chính sách để khuyến khích nhân viên, nắm bắt nhu cầu để phục vụ tốt khách hàng... Qua bài viết tác giả cũng nhận thấy đƣợc ACB có một chiến lƣợc tín dụng thận trọng – luôn duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao. GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 6 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI ACB 2.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng để khách hàng sử dụng vào mục đích tiêu dùng nhƣ mua sắm vật dụng gia đình, sữa chữa nhà ở, mua xe, mua nền nhà, làm kinh tế hộ gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cƣới hỏi... mà có thể cần hoặc không cần tài sản đảm bảo. 2.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Từ trƣớc đến nay cho vay tiêu dùng vẫn đƣợc các ngân hàng coi là khoản mục mang lại lợi nhuận khá cao, điều đó có nghĩa là nó đủ bù đắp chi phí huy động vốn của ngân hàng. Loại cho vay này đang chiếm một tỷ trọng đáng kể trong các loại cho vay hiện nay tại ACB. Tuy cho vay tiêu dùng thƣờng chỉ là những món vay nhỏ, nhƣng đây là loại cho vay có số lƣợng khách hàng nhiều nhất, phát triển tốt loại vay này sẽ góp phần quan trọng đƣa tiếng nói của ngân hàng rộng khắp quần chúng nhân dân và từ đó ngân hàng sẽ thu dƣợc lợi nhuận khả quan nhất. 2.1.3 Đối tƣợng và điều kiện vay tiêu dùng tại ACB Khách hàng vay vốn của ngân hàng phải hội đủ các điều kiện sau: - Ngƣời vay vốn là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không bị bệnh tâm thần có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Luật dân sự Việt Nam. - Có mục đích vay hợp pháp. - Có khả năng trả nợ. - Có giấy chứng minh nhân dân, có hộ khẩu thƣờng trú tại địa phƣơng hay làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở cùng địa phƣơng với đơn vị tác nghiệp của ngân hàng. 2.2 PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG Cho vay tiêu dùng đƣợc phân loại dựa vào tài sản đảm bảo khi vay. Cho vay tiêu dùng hiện nay tại ACB Cần Thơ đƣợc chia ra làm hai loại: - Cho vay tiêu dùng trong trƣờng hợp có tài sản đảm bảo (Thế Chấp). GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 7 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Á Châu Cần Thơ - Cho vay tiêu dùng trong trƣờng hợp không có tài sản đảm bảo (Tín chấp). 2.2.1 Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo (Cho vay thế chấp) 2.2.1.1 Phạm vi áp dụng - Bao gồm tất cả các khoản cho vay với mục đích tiêu dùng cho cá nhân và gia đình hàng ngày (nhƣ mua sắm phƣơng tiện đi lại, mua sắm đồ dùng gia đình, tiện nghi sinh hoạt, chi phí sinh hoạt cá nhân, đời sống cá nhân và gia đình). - Loại cho vay này thƣờng theo phƣơng thức trả góp hàng tháng hay định kỳ với thời hạn trung hoặc dài hạn (đôi khi vẫn cho vay ngắn hạn theo phƣơng thức trả góp hoặc trả lãi, đáo hạn hợp đồng sẽ trả vốn theo đề nghị của khách hàng (ngƣời vay)). - Có thể cho vay trực tiếp khách hàng hoặc cho vay gián tiếp trả thẳng tiền cho các đơn vị bán hàng tiêu dùng cho khách hàng (ngƣời vay)). - Loại cho vay này khuyến khích ngƣời tiêu dùng chi tiêu trƣớc thu nhập, chƣa đủ thu nhập vẫn có thể sở hữu đƣợc tài sản, sản phẩm tiêu dùng nhƣ ý, chỉ cần có ý thức tiết kiệm tích góp một thời gian thì sản phẩm tiêu dùng đó sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Ngƣời tiêu dùng còn tiếp cận ngay với sản phẩm mới, có giá trị mà không phải đợi đến khi có đủ thu nhập. Qua đó kích thích sản xuất tiêu thụ trong nền kinh tế, ngân hàng nhanh chóng mở rộng hoạt động tín dụng. 2.2.1.2 Những quy định chung - Khi cho vay phải luôn chú ý đến: Tình hình nợ nần của khách hàng, mục đích vay cụ thể, giá trị mua sắm, chi tiêu là gì? Khả năng trả nợ, thu nhập dành trả nợ, tính thanh khoản trả nợ. - Loại vay tiêu dùng có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau, thƣờng giá trị vay không lớn nhƣng vẫn phải biết rõ tiêu dùng vào mục đích cơ bản nào, nhằm hạn chế rủi ro sau này. - Thời hạn cho vay thƣờng là trung hạn (<=5 năm). Tùy theo mức vay, khả năng trả nợ và yêu cầu khách hàng bố trí một thời hạn vay thích hợp. - Phƣơng thức vay chủ yếu là trả góp vốn và lãi hàng tháng hoặc định kỳ, các trƣờng hợp khác vẫn xem xét giải quyết nhƣng cần có ý kiến của ban lãnh đạo hoặc HĐTD/ BTD. - Lãi đƣợc tính trên dƣ nợ giảm dần hoặc cố định trên dƣ nợ vay ban đầu. Tuỳ theo từng trƣờng hợp áp dụng cách tính nào sẽ có lãi suất cho vay thích hợp. GVHD: TS Lê Khƣơng Ninh 8 SVTH: Nguyễn Đỗ Thùy Uyên
- Xem thêm -