Tài liệu Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại có hiệu quả cho các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu……………………………………..…………..……………………..03 PhÇn I: Lý luËn vÒ nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i 1. Thùc chÊt cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i 1.1LÞch sö ph¸t triÓn cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i……..…………….05 1.2Kh¸i niÖm nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i………………………………..05 1.3Sù ph¸t triÓn nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam…………….…07 1.4Ph©n biÖt nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i vµ ®¹i lý……………………….07 2 C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i…………..…………....08 3 C¸c h×nh thøc chñ yÕu cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i………………………...09 3.1Nh-îng quyÒn kinh doanh s¶n phÈm, nh·n hiÖu……...……………..09 3.2Nh-îng quyÒn m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh………………………09 4 Lîi Ých vµ h¹n chÕ ®èi víi nhµ nhËn quyÒn khi tham gia hÖ thèng 4.1Lîi Ých………………………………………….………….…………10 4.2H¹n chÕ…………………………………………..…………………..11 5 Mét sè lîi Ých cña nhµ nh-îng quyÒn khi tham gia hÖ thèng………………….12 6 C¨n cø ph¸p lý cho nh-îng quyÒn ë ViÖt Nam……………..…………………11 7 C¸c yÕu tè cÇn chó träng khi triÓn khai hÖ th«ng nh-îng quyÒn………………13 PhÇn II Trung Nguyªn vµ Nh-îng quyÒn 1. Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ Trung Nguyªn 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn…………………….……………….14 1.2 TÇm nh×n sø m¹ng………………………………….………………..15 1.3 Gi¸ trÞ cèt lâi…………………………………………………………15 1.4 §Þnh h-íng ph¸t triÓn……………………………….……………….15 2. VÊn ®Ò nh-îng quyÒn cña Trung Nguyªn 2.1 HÖ thèng nh-îng quyÒn cña Trung Nguyªn…………..…………….16 2.2 Mét sè quyÒn lîi cña bªn nhËn nh-îng quyÒn…………...………….17 2.3 Mét sè tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn nh-îng quyÒn………...………….18 3. Mét sè ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña hÖ thèng nh-îng quyÒn Trung Nguyªn 3.1 §iÓm m¹nh…………………………………………….…………….18 3.2 §iÓm yÕu…………………………………………….……………….19 4. §Ò xuÊt kh¾c phôc…………………………………………….……………….20 Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 1. C¸c h¹n chÕ cña lÜnh vùc nh-îng quyÒn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam..….21 1.1 HÖ thèng nh-îng quyÒn t¹i ViÖt Nam……………………………..……..21 1.2 Nh-îng quyÒn ra n-íc ngoµi…………………………………….……….22 2. Mét sè nh©n tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i………..22 3. Gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ…………………………………………………..……….24 KÕt luËn……………………………………………………………………..……..25 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………….………..25 Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i lµ mét ph¸t triÓn tÊt yÕu vµ lµ yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr-êng. M« h×nh nµy ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u trong lÞch sö c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, ViÖt Nam ph¶i më cña cho c¸c thµnh viªn ®-îc giao dÞch th-¬ng m¹i t¹i ®Êt n-íc m×nh vµ ph¶i thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi gia nhËp WTO. M« h×nh kinh doanh nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng dù b¸o tr-íc ®-îc c¸c th-¬ng hiÖu næi tiÕng trªn thÕ giíi quan t©m vµ cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn t¹i ViÖt Nam, ®©y còng lµ mét khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt. Lµ mét ®Êt n-íc cã nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng cao trong suèt nhiÒu n¨m qua, GDP b×nh qu©n 7,5%/n¨m, kh«ng cã xung ®ét vÒ t«n gi¸o, chÝnh trÞ; mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng víi d©n sè 84 triÖu ng-êi, trong ®ã 70% sè d©n ®é tuæi d-íi 30, ®a sè thÝch mua s¾m, tiªu dïng. Theo kh¶o s¸t cña Tæng côc Thèng kª trong lÜnh vùc tiªu dïng, cã 90% ng-êi tiªu dïng quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô th«ng qua th-¬ng hiÖu vµ theo sè liÖu cña Héi ®ång Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i thÕ giíi (WFC), n¨m 2007 ViÖt Nam ®-îc xÕp lµ thÞ tr-êng b¸n lÎ ®øng thø 4 thÕ giíi víi søc mua kho¶ng 44,8 tû USD, cã trªn 70 hÖ thèng nh-îng quyÒn ®ang ho¹t ®éng víi tèc ®é t¨ng tr-ëng kho¶ng 15-20%. §©y lµ xu h-íng vµ còng lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn thö søc b»ng c¸c h×nh thøc nh-îng quyÒn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, h×nh thøc nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i kh«ng cßn xa l¹ vµ trë thµnh vÊn ®Ò g©y chó ý víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam. Nh×n mét c¸ch tæng quan ho¹t ®éng nh-îng quyÒn t¹i ViÖt Nam ®· khëi s¾c høa hÑn mét thÞ tr-êng ®Çy hÊp dÉn cho c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi. Trong sè c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay ®· cã c¸c th-¬ng hiÖu nh-îng quyÒn næi tiÕng nh- Cµ phª Trung Nguyªn, B¸nh kÑo Kinh §«, May An Ph-íc, Thêi trang Foci… ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n khëi ®éng lÜnh vùc Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i nªn tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trong lÜnh vùc nµy cßn rÊt lín vµ ch¾c ch¾n sÏ t¨ng tr-ëng m¹nh trong vµi n¨m tíi. ChÝnh v× c¸c lý do trªn, em ®± chän ®Ò t¯i “Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam”. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: §-a ra c¸c vÊn ®Ò lý luËn vÒ Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i, thªm vµo ®ã víi viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng nh-îng quyÒn cña doanh nghiÖp Cµ phª Trung Nguyªn, ®-a ra c¸c ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn lÜnh vùc nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp hiÓu râ h¬n vÒ nh-îng quyÒn, tõ ®ã x©y dùng, lùa chän cho m×nh mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý, lùa chän con ®-êng ®óng ®¾n nhÊt ®Ó ®-a th-¬ng hiÖu cña m×nh vµo t©m trÝ Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng-êi tiªu dïng ®ång thêi t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam víi l-îng vèn nhá, c«ng nghÖ cßn thÊp kÐm,… cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh- t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp víi thÕ giíi vµ ®-a th-¬ng hiÖu cña m×nh v-¬n ra thÕ giíi. KÕt cÊu ®Ò ¸n: §Ò ¸n ®-îc chia lµm 3 phÇn - PhÇn I: Lý luËn vÒ nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i - PhÇn II: Trung Nguyªn víi nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i - PhÇn III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lÜnh vùc Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS.TS NguyÔn KÕ TuÊn ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy! Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Lý luËn vÒ nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i 1. Thùc chÊt cña Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i 1.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i H×nh thøc s¬ khai cña lèi kinh doanh nh-îng quyÒn ®· xuÊt hiÖn vµo thÕ kû 17-18 t¹i ch©u ¢u. Tuy nhiªn ho¹t ®éng franchise ®-îc chÝnh thøc thõa nhËn kh¬i nguån vµ ph¸t triÓn lµ t¹i Hoa Kú vµo gi÷a thÕ kû 19, khi nhµ m¸y Singer (s¶n xuÊt m¸y kh©u) ký kÕt hîp ®ång nh-îng quyÒn kinh doanh ®Çu tiªn cho ®èi t¸c cña m×nh. Franchise thùc sù ph¸t triÓn m¹nh, bïng ph¸t kÓ tõ sau n¨m 1945 víi sù ra ®êi cña hµng lo¹t hÖ thèng hµng, kh¸ch s¹n vµ c¸c hÖ thèng kinh doanh ph©n phèi theo kiÓu b¸n lÎ mµ sù ®ång nhÊt vÒ c¬ së h¹ tÇng, th-¬ng hiÖu, sù phôc vô lµ ®Æc tr-ng c¬ b¶n ®Ó nhËn d¹ng nh÷ng hÖ thèng kinh doanh theo ph-¬ng thøc nµy. Tõ nhøng n¨m 60 franchise trë thµnh ph-¬ng thøc kinh doanh thÞnh hµnh, thµnh c«ng kh«ng chØ t¹i Hoa Kú mµ cßn ë nh÷ng n-íc ph¸t triÓn kh¸c nh- Anh, Ph¸p, …Ngµy nay franchise ®· cã mÆt t¹i h¬n 150 quèc gia trªn thÕ giíi, riªng t¹i ch©u ¢u cã kho¶ng 200 ngµn cöa hµng kinh doanh theo ph-¬ng thøc nh-îng quyÒn Ngµy nay nhiÒu tæ chøc phi chÝnh phñ víi t«n chØ thóc ®Èy ph¸t triÓn, hç trî vµ qu¶ng b¸ ho¹t ®éng franchise ®· ®-îc thanh lËp. §iÓn h×nh lµ Héi ®ång Franchise thÕ giíi (World Franchise Council) ra ®êi n¨m 1994 cã c¸c thµnh viªn lµ hiÖp héi franchise cña nhiÒu quèc gia. Ngoµi ra mét tæ chøc uy tÝn vµ l©u ®êi nhÊt lµ hiÖp héi Franchise Quèc tÕ (International Franchise Association) ®-îc thµnh lËp n¨m 1996 cã kho¶ng 30.000 thµnh viªn bao gåm c¸c doanh nghiÖp b¸n, mua franchise. Th«ng qua c¸c tæ chøc nµy nhiÒu ho¹t ®éng cã Ých cho doanh nghiÖp cho c¸c nÒn kinh tÕ quèc gia ®· ®-îc thùc hiÖn nh-: Tæ chøc c¸c héi trî franchise quèc tÕ X©y dùng niªn gi¸m franchise khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi Hîp t¸c xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm chuyªn ngµnh, c¸c website ®Ó cung cÊp th«ng tin cho mäi c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp quan t©m ®Õn franchise T- vÊn, hç trî, hîp t¸c, vµ ph¸t triÓn ph-¬ng thøc kinh doanh franchise. 1.2 Kh¸i niÖm nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i Trªn thÕ giíi tuú theo nÒn v¨n ho¸, kinh tÕ hay chÝnh trÞ mµ quan niÖm vÒ nh-îng quyÒn còng kh¸c nhau. HiÖp héi Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i Quèc tÕ – Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖp héi lín nhÊt n-íc Mü vµ thÕ giíi - ®· ®Þnh nghÜa nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i nh­ sau: “Nh­îng quyÒn th­¬ng m³i l¯ mèi quan hÖ theo hîp ®ång gi÷a bªn giao vµ bªn nhËn quyÒn. Theo ®ã bªn giao ®Ò xuÊt ho¹c ph¶i duy tr× sù quan t©m liªn tôc tíi doanh nghiÖp ( c¬ së, cöa hµng…) cña bªn nhËn trªn c¸c khÝa c¹nh nh-: bÝ quyÕt kinh doanh, ®µo t¹o nh©n viªn vµ c¸c ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn b¸n hµng. Bªn nhËn ho¹t ®éng d-íi nh·n hiÖu hµng ho¸, ph-¬ng thøc, ph-¬ng ph¸p kinh doanh do bªn giao së h÷u ho¹c kiÓm so¸t vµ bªn nhËn ®ang hoÆc sÏ tiÕn hµnh ®©u t- ®¸ng kÓ vèn v¯o doanh nghiÖp b´ng c²c nguån lùc cða m×nh”. Uû ban th-¬ng m¹i Hoa Kú ®Þnh nghi· mét hîp ®ång nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i lµ hîp ®ång theo ®ã bªn giao hç trî ®¸ng kÓ cho bªn nhËn trong viÖc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp hoÆc kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸ch thøc vËn hµnh doanh nghiÖp cña bªn nhËn, chuyÓn quyÒn së h÷u nh·n hiÖu cho bªn nhËn ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm hay dÞch vô theo nh·n hiÖu hµng ho¸ cña bªn giao vµ yªu cÇu bªn nhËn thanh to¸n cho bªn giao mét kho¶n phÝ tèi thiÓu. Liªn minh ch©u ¢u ®Þnh nghÜa Nh­îng quyÒn th­¬ng m³i l¯ mét “tËp hîp nh÷ng quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ së h÷u trÝ tuÖ liªn quan tíi nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn th-¬ng m¹i, biÓn hiÖu hµng ho¸, gi¶i ph¸p h÷u Ých, kiÓu d¸ng, b¶n quyÒn t¸c gi¶, bÝ quyÕt, hoÆc s¸ng chÕ sÏ ®-îc khai th¸c ®Ó b¸n s¶n phÈm, hoÆc cung cÊp dÞch vô tíi ng­êi sö dông cuèi cïng”. LuËt së h÷u c«ng nghiÖp cña Mªhic« cã hiÖu lùc tõ th¸ng 6 n¨m 1991 quy ®Þnh: “Nh­îng quyÒn th­¬ng m³i tån t³i khi mét “xi – l¨ng” cÊp quyÒn sö dông mét th-¬ng hiÖu nhÊt ®Þnh, cã sù chuyÓn giao kiÕn thøc c«ng nghÖ hoÆc hç trî kü thuËt ®Ó mét ng-êi s¶n xuÊt, chÕ t¹o, hoÆc b¸n s¶n phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô ®ång bé víi c¸c ph-¬ng ph¸p vËn hµnh, c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i hoÆc hµnh chÝnh ®· ®-îc chñ th-¬ng hiÖu thiÕt lËp víi chÊt l-îng, danh tiÕng, h×nh ¶nh cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®± t³o dùng ®­îc d­íi th­¬ng hiÖu ®ã.” Theo hiÖp héi nh-îng quyÒn Ph¸p, nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i lµ mét ph-¬ng thøc hîp t¸c gi÷a mét bªn lµ nhµ nh-îng quyÒn vµ bªn cßn l¹i lµ mét hay nhiÒu nhµ nhËn quyÒn ®Ó khai th¸c hµng ho¸, dÞch vô hay c«ng nghÖ mµ nhµ nh-îng quyÒn së h÷u. Trong ®ã, bao gåm quyÒn së h÷u cña hµng ho¸ hay dÞch vô, bÝ mËt hay bÝ quyÕt kinh doanh vµ s¶n phÈm, dÞch vô hay c«ng nghÖ. Trªn c¬ së ®èi t-îng nh-îng quyÒn nµy, nhµ nh-îng quyÒn x©y dùng thµnh mét hÖ thèng nh-îng quyÒn mµ ng-êi tham gia cã tr¸ch nhiÖm b¶o tån vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ®ã. Theo quy ®Þnh vÒ nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam ®-îc quy ®inh lÇn ®Çu tiªn t¹i LuËt Th-¬ng m¹i 2006, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006. Khung ph¸p lý ®iÒuchØnh ho¹t ®éng nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i tiÕp tôc ®-îc hoµn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØnh víi viÖc ban hµnh NghÞ ®Þnh 35/2006/N§ - CP ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2006 cña thñ t-íng chÝnh phñ h-íng dÉn chi tiÕt LuËt th-¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i vµ th«ng t- sè 9/2006/TT – BTM ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2006 cña bé th-¬ng m¹i h-íng dÉn ®¨ng ký ho¹t ®éng nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i. LuËt Th­¬ng m³i ViÖt Nam ®Þnh nghÜa: “Nh­îng quyÒn th­¬ng m³i l¯ mét ho³t ®éng th-¬ng m¹i, theo ®ã bªn nh-îng quyÒn cho phÐp vµ yªu cÇu bªn nhËn quyÒn tù m×nh tiÕn hµnh viÖc mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô theo hai ®iÒu kiÖn chÝnh, ®-îc tiÕn hµnh theo c¸ch thøc tæ chøc kinh doanh do bªn nh-îng quyÒn quy ®Þnh vµ ®-îc g¾n víi nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn th-¬ng m¹i, bÝ quyÕt kinh doanh, biÓu t-îng kinh doanh, qu¶ng c¸o cña bªn nh-îng quyÒn. Bªn nh-îng quyÒn cã quyÒn kiÓm so¸t vµ trî gióp cho bªn nhËn quyÒn trong viÖc ®iÒu hµnh nh-îng quyÒn kinh doanh”. Qua mét sè kh¸i niÖm cña c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc nh-îng quyÒn trªn thÕ giíi ta thÊy tÝnh ®a d¹ng vµ tÇm quan träng cña h×nh thøc kinh doanh nµy ®èi víi mçi quèc gia. 1.3 Sù ph¸t triÓn cña Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i vÉn cßn kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam, ®-îc xem lµ manh nha xuÊt hiÖn vµo gi÷a thËp niªn 90, khi mµ ®ång lo¹t xuÊt hiÖn hÖ thèng c¸c qu¸n cµ phª Trung Nguyªn trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n-íc. MÆc dï c¸ch lµm cña Trung Nguyªn lóc ®ã kh«ng hoµn toµn lµ Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i nh-ng còng phÇn nµo thÓ hiÖn ®-îc nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña ph-¬ng thøc kinh doanh Nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i. Ho¹t ®éng kinh doanh nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ víi nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn kh«ng chÝnh thøc nh- c¸c c¬ së b¶o d-ìng « t«, xe g¾n m¸y, c¸c c¬ së ®µo t¹o tin häc, c«ng nghÖ th«ng tin… Theo thèng kª cña Héi ®ång nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i thÕ giíi n¨m 2004 ViÖt Nam cã kho¶ng 70 hÖ thèng nh-îng quyÒn ho¹t ®éng, trong ®ã phÇn lín lµ c¸c th-¬ng hiÖu n-íc ngoµi. §Õn n¨m 2006, cã kho¶ng 530 hå s¬ ®¨ng ký nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. Theo dù ®o¸n, ho¹t ®éng nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i sÏ tiÕp tôc ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng 25-30% trong 2-3 n¨m tíi. 1.4 Ph©n biÖt nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i vµ ®¹i lý §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc chÊt cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i ta sÏ ®-a ra mét sè ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i víi ho¹t ®éng ®¹i lý Ho¹t ®éng ®¹i lý thiªn vÒ viÖc cung øng hµng hãa dÞch vô trùc tiÕp tõ bªn giao ®¹i lý cßn ho¹t ®éng nh-îng quyÒn th-¬ng hiÖu thiªn vÒ viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh g¾n liÒn víi c¸c yÕu tè mang tÝnh th-¬ng hiÖu cña bªn nh-îng Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÒn (Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ph©n phèi trùc tiÕp hµng hãa dÞch vô tõ bªn nh-îng quyÒn cã thÓ thùc hiÖn theo chØ ®Þnh cña bªn nh-îng quyÒn VÒ tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý th× t¸ch b¹ch râ gi÷a bªn nhËn quyÒn víi bªn nh-îng quyÒn cßn ®èi víi ho¹t ®éng ®¹i lý th× bªn giao ®¹i lý vÉn cã tr¸ch nhiÖm liªn ®íi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña bªn ®¹i lý liªn quan ®Õn hµng hãa mµ m×nh ®· giao hoÆc ®èi víi hµnh vi ñy quyÒn cung øng dÞch vô Bªn nhËn quyÒn ph¶i tr¶ phÝ th-êng xuyªn cho bªn nh-îng quyÒn ng-îc l¹i bªn lµm ®¹i lý ®-îc h-ëng thï lao tõ bªn giao ®¹i lý 2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i Nhµ nh-îng quyÒn (Franchisor): lµ mét c¸ nh©n hay tæ chøc së h÷u th-¬ng hiÖu, s¶n phÈm hay dÞch vô hoÆc bÝ quyÕt, cã m« h×nh kinh doanh tèi -u…vµ tiÕn hµnh h×nh thøc kinh doanh b»ng c¸ch nh-îng quyÒn cho mét hoÆc nhiÒu ®èi t¸c qua viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i. Nhµ nhËn quyÒn (Franchisee): lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kinh doanh ®-îc bªn nh-îng quyÒn th«ng qua hîp ®ång nh-îng quyÒn cho phÐp sö dông th-¬ng hiÖu, moo h×nh kinh doanh, hÖ thèng c¸c quy tr×nh… ®Ó kinh doanh s¶n phÈm hoÆc dÞch vô theo mét chuÈn thèng nhÊt ®-îc nhµ nh-îng quyÒn quy ®Þnh trong cÈm nang nh-îng quyÒn trong mét kho¶ng thêi gian, ®Þa ®iÓm vµ ph¹m vi nhÊt ®Þnh PhÝ nh-îng quyÒn (Initial fee or Franchise fee): lµ kho¶n phÝ kh«ng hoµn l¹i mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ cho nhµ nh-îng quyÒn ®Ó gia nhËp hÖ thèng nh-îng quyÒn cho viÖc kinh doanh ë mét ®Þa ®iÓm hoÆc khu vùc x¸c ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®-îc hai bªn thèng nhÊt trong hîp ®ång nh-îng quyÒn. Tuú vµo chiÕn l-îc kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ uy tÝn trªn th-¬ng tr-êng cña nhµ nh-îng quyÒn mµ møc phÝ nµy cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. §«i khi møc phÝ nµy còng thay ®æi tuú theo vïng miÒn ®Þa lý cña tõng hÖ thèng nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i. PhÝ ho¹t ®éng hay phÝ vËn hµnh (Royalty fee): lµ kho¶n phÝ mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ hµng th¸ng hoÆc hµng quý hoÆc hµng n¨m cho nhµ nh-îng quyÒn, ®-îc c¨n cø trªn doanh thu thu ®-îc t¹i thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña m×nh. M-c phÝ nµy cã thÓ lµ tû lÖ phÇn tr¨m doanh thu cña tÊt c¶ s¶n phÈm b¸n ®-îc t¹i cña hµng hoÆc mét møc phÝ cè ®Þnh mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ cho nhµ nh-îng quyÒn khi tham gia vµo hÖ thèng. Còng nh- tr-êng hîp phÝ nh-îng quyÒn tuú vµo chiÕn l-îc kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vïng miÒn kinh doanh hay uy tÝn cña nhµ nh-îng quyÒn mµ møc phÝ nµy cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. Th«ng th-êng phÝ ho¹t ®éng nµy ®-îc nhµ nh-îng quyÒn t¸i ®Çu t- cho hÖ thèng th«ng qua c¸c ch-¬ng tr×nh xóc Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÕn b¸n hµng hoÆc c¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o, khen th-ëng… cho hÖ thèng nh-îng quyÒn cña minh. CÈm nang nh-îng quyÒn (Franchise operation manuals): lµ tµi liÖu do nhµ nh-îng quyÒn biªn so¹n trong ®ã bao gåm toµn bé c¸c yÕu tè chuyÓn giao cña hÖ thèng, c¸c ®Þnh h-íng, t«n chØ ho¹t ®éng còng nh- nh÷ng chuÈn mùc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó c¸c yÕu tè quan hÖ ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Nhµ nhËn quyÒn sÏ ho¹t ®éng tu©n theo cÈm nang nh-îng quyÒn nµy. 3. C¸c h×nh thøc chñ yÕu cña Franchise 3.1 Nh-îng quyÒn kinh doanh s¶n phÈm – nh·n hiÖu lµ h×nh thøc nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i trong ®ã c¸c nhµ cung øng nhµ s¶n xuÊt sÏ nh-îng quyÒn b¸n s¶n phÈm cña hä cho bªn nhËn quyÒn lµ c¸c nhµ ph©n phèi, ®¹i lý trong mét khu vùc vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong mèi quan hÖ nµy nhµ ph©n phèi yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp s¶n phÈm, nh·n hiÖu vµ th-¬ng hiÖu. H×nh thøc nh-îng quyÒn nµy lµ mét h×nh thøc ph©n phèi hµng ho¸ c¬ b¶n tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn nh÷ng nhµ ph©n phèi tõ ®ã hµng ho¸ sÏ ®-îc b¸n l¹i cho kh¸ch hµng cuèi cïng. M« h×nh nµy ®-îc ¸p dông réng r·i trong ngµnh kinh doanh xe h¬i, « t«, n-íc gi¶i kh¸t ®ãng chai, kinh doanh x¨ng dÇu… §iÓm ®Æc biÖt l-u ý cña h×nh thøc nµy lµ nhµ nhËn quyÒn chØ kinh doanh hµng ho¸ hoÆc dÞch vô t¹i cña hµng hay c¬ së cña m×nh cho mét nhµ nh-îng quyÒn mµ kh«ng ®ång thêi kinh doanh s¶n phÈm cña nhiÒu nhµ nh-îng quyÒn hay nhµ s¶n xuÊt kh¸c d-íi th-¬ng hiÖu vµ quy tr×nh cña nhµ nh-îng quyÒn mµ m×nh ®· ký hîp ®ång 3.2 Nh-îng quyÒn m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét h×nh thøc cho phÐp bªn nhËn quyÒn sö dông s¶n phÈm, dÞch vô, th-¬ng hiÖu, nh·n hiÖu vµ ®Æc biÖt lµ m« h×nh kinh doanh cña nhµ nh-îng quyÒn. Nhµ nh-îng quyÒn th«ng qua hîp ®ång nh-îng quyÒn, chuyÓn giao hÖ thèng quy tr×nh ho¹t ®éng, kü thuËt chuyªn m«n, kÕ ho¹ch marketing, ph-¬ng ph¸p qu¶n lý, ®µo t¹o vµ tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan cÇn thiÕt cho nhµ nhËn quyÒn. §ång thêi nhµ nh-îng quyÒn ph¶i huÊn luyÖn trªn toµn bé mäi mÆt còng nh- tiÕp tôc ®µo t¹o, hç trî bªn nhËn quyÒn trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh cña hä. B¶n chÊt cña h×nh thøc nµy lµ nhµ nh-îng quyÒn kinh doanh b»ng hiÖu qu¶ cña hÖ thèng hay cßn gäi lµ kinh doanh mét tËp hîp c¸c yÕu tè v« h×nh mµ kh«ng tËp trung vµo hiÖu qu¶ cña mét s¶n phÈm cô thÓ nµo ®ã do nhµ nh-îng quyÒn cung cÊp. Tuy nhiªn s¶n phÈm chñ lùc ®ã lu«n lµ mét thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu cña hÖ thèngmµ nhµ nh-îng quyÒn triÓn khai. Do vËy h×nh thøc nµy chñ yÕu ®-îc ¸p dông Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong lÜng vùc kinh doanh nhµ hµng, thøc ¨n nhanh, kh¸ch s¹n vµ c¸c cña hµng thùc phÈm 4. Lîi Ých vµ h¹n chÕ cña nhµ nhËn quyÒn khi tham gia hÖ thèng 4.1 Lîi Ých Gi¶m thiÓu rñi ro: Khi x©y dùng mét c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi cã rÊt nhiÒu rñi ro gÆp ph¶i. Lý do lµ nhµ ®Çu t- cã thÓ kh«ng cã nguån vèn dåi dµo, míi b-íc vµo kinh doanh, kh«ng cã kinh nghiÖm vµ mÊt nhiÒu thêi gian cho viÖc häc hái…Do vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ nhiÒu kinh nghiÖm h¬n hay cã nguån vèn dåi dµo h¬n th× sÏ gÆp nhiÒu bÊt lîi hoÆc sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Trong khi ®ã nhµ nh-îng quyÒn b»ng hÖ thèng cña m×nh h-íng dÉn, ®µo t¹o, chuyÓn giao hÖ thèng vËn hµnh, quy tr×nh qu¶n lý… tèi -u cho nhµ nhËn quyÒn ®Ó b¾t ®Çu kinh doanh vµ cßn tiÕp tôc trong suèt qu¸ tr×nh hai bªn hîp t¸c. H¬n thÕ n÷a khi khëi sù kinh doanh nhµ nhËn quyÒn sÏ kh«ng ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn thö nghiÖm nªn tr¸nh ®-îc nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã cã thÓ x¶y ra víi mét doanh nghiÖp míi. Së h÷u th-¬ng hiÖu cã gi¸ trÞ: Trªn thÞ tr-êng cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô cã cïng gi¸ trÞ sö dông nh-ng ®-îc cung cÊp bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ®ã viÖc cè g¾ng x©y dùng mét th-¬ng hiÖu næi tiÕng, ®-îc kh¸ch hµng tin cËy vµ nhí ®Õn lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp. Khi khëi sù kinhh doanh víi mét c¸i tªn míi, ®iÒu quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó th-¬ng hiÖu ®ã tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §iÒu ®ã cÇn thêi gian còng nh- tµi chÝnh t-¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn khi tham gia hÖ thèng nh-îng quyÒn nhµ nhËn quyÒn sÏ ®-îc së h÷u mét th-¬ng hiÖu cã gi¸ trÞ ngay tõ ®Çu. §ã lµ th-¬ng hiÖu ®-îc tr¶i nghiÖm thµnh c«ng cña nhµ nh-îng quyÒn, mét th-¬ng hiÖu ®· tån t¹i trong lßng kh¸ch hµng vµ ®-îc hä tin t-ëng. DÔ vay tiÒn ng©n hµng: Do x¸c suÊt thµnh c«ng cao h¬n nªn c¸c ng©n hµng th-êng tin t-ëng vµ cho c¸c doanh nghiÖp mua franchise vay tiÒn. Nãi ®óng ra hÇu nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nh-îng quyÒn lín trªn thÕ giíi ®Òu chñ ®éng ®µm ph¸n, thuyÕt phôc ng©n hµng ñng hé c¸c ®èi t¸c mua franchise tiÒm n¨ng cña m×nh b»ng c¸ch cho vay l·i suÊt thÊp. Nãi kh¸c ®i chñ th-¬ng hiÖu th-êng ®ãng vai trß cÇu nèi gióp ng-êi mua franchise m-în tiÒn ng©n hµng hoÆc chÝnh minhf cho vay nh»m ph¸t triÓn nh©n réng m« h×nh kinh doanh nhanh h¬n. §iÒu nµy ch-a ®-îc thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam do h×nh thøc kinh doanh nh-îng quyÒn ch-a phæ biÕn vµ chñ tr-¬ng cho vay tiÒn ®èi víi doanh nghiÖp nhá cña hÖ thèng ng©n hµng ta cßn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giíi h¹n. Nh-ng sím muén g× th× ViÖt Nam còng ®i theo con xu h-íng thÕ giíi nhÊt lµ khi ®· gia nhËp WTO TËn dông c¸c nguån lùc: Bªn nhËn quyÒn chØ tËp trung vµo viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, phÇn cßn l¹i nh- x©y dùng chiÕn l-îc tiÕp thÞ, quy tr×nh vËn hµnh, chiÕn l-îc kinh doanh sÏ do bªn nh-îng quyÒn ®¶m tr¸ch vµ chuyÓn giao. §-îc mua nguyªn liÖu, s¶n phÈm víi gi¸ -u ®·i: Bªn nh-îng quyÒn lu«n cã nh÷ng -u ®·i ®Æc biÖt vÒ cung cÊp s¶n phÈm, nguyªn liÖu cho bªn nhËn quyÒn. Do ®ã bªn nhËn quyÒn ®-îc mua s¶n phÈm hoÆc nguyªn liÖu víi khèi l-îng lín theo mét tû lÖ khÊu trõ ®Çy hÊp dÉn. Gi¸ c¸c s¶n phÈm hay nguyªn liÖu ®Çu vµo sÏ lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh lín. NÕu thÞ tr-êng cã nh÷ng biÕn ®éng lín nh- viÖc khan hiÕm nguån hµng th× bªn nh-îng quyÒn sÏ -u tiªn ph©n phèi cho bªn nhËn quyÒn tr-íc. §iÒu nay gióp cho bªn nhËn quyÒn æn ®Þnh ®Çu vµo, tr¸nh nh÷ng tæn thÊt tõ biÕn ®éng thÞ tr-êng. 4.2 H¹n chÕ ®èi víi nhµ nhËn quyÒn Kh«ng bao giê ®-îc tù do hoµn toµn khi ®-a ra quyÕt ®Þnh cña riªng m×nh Ph¶i tu©n thñ theo ph-¬ng ph¸p vµ hÖ thèng ho¹t ®éng s½n cã mµ kh«ng ®-îc phÐp thay ®æi Dùa trªn doanh thu hµng th¸ng mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ lµ phÝ nh-îng quyÒn Chi phÝ ®Ó mua franchise cã thÓ cao h¬n 40% so víi chi phÝ mµ nhµ nhËn quyÒn bá ra nÕu cã dù ¸n kinh doanh ®éc lËp ChØ cã thÓ kinh doanh ®óng lÜnh vùc ®-îc nh-îng quyÒn, gi¸ c¶ còng ®-îc ®Æt theo mét chuÈn mùc trªn thÞ tr-êng ®Þa ph-¬ng C«ng viÖc kinh doanh hoµn toµn phô thuéc vµo uy tÝn cña th-¬ng hiÖu mµ nhµ nhËn quyÒn ®¹i diÖn vµ nÕu th-¬ng hiÖu cã vÊn ®Ò th× viÖc kinh doanh sÏ ngay lËp tøc bÞ ¶nh h-ëng 5. Mét sè lîi Ých cña nhµ nh-îng quyÒn khi tham gia hÖ thèng Vèn lu«n lµ mèi lo ng¹i lín nhÊt khi muèn më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Nh-ng trong hÖ thèng nh-îng quyÒn ng-êi bá vèn ra ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh l¹i chÝnh lµ bªn nhËn quyÒn. §iÒu nµy gióp cho bªn nh-îng quyÒn cã thÓ më réng ho¹t ®éng kinh doanh b»ng chÝnh ®ång vèn cña ng-êi kh¸c vµ gi¶m chi phÝ cho viÖc th©m nhËp thÞ tr-êng. §ång thêi viÖc ph¶i bá vèn kinh doanh lµ ®éng lùc thóc ®Èy bªn nhËn quyÒn ph¶i cè g¾ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho bªn nhËn quyÒn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Më réng ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch nhanh chãng: Ngµy nay nh÷ng sù thay ®æi trªn thÞ tr-êng diÔn ra rÊt nhanh. LÏ dÜ nhiªn lµ nÕu doanh nghiÖp nµo kh«ng thay ®æi, ph¸t triÓn vµ më réng cïng thÞ tr-êng th× doanh nghiÖp ®ã sÏ bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh qua mÆt, nh÷ng c¬ héi kinh doanh còng sÏ tr«i qua tÇm tay. H×nh thøc nh-îng quyÒn sÏ gióp doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng sù hiÖn diÖn ë kh¾p n¬i mét c¸ch nhanh chãng víi hµng tr¨m cöa hµng trong vµ ngoµi n-íc mµ kh«ng mét h×nh thøc kinh doanh nµo cã thÓ lµm ®-îc Thóc ®Èy viÖc qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu. Khi sö dông h×nh thøc nh-îng quyÒn bªn nh-îng quyÒn sÏ t¹o ®-îc nh÷ng lîi thÕ trong viÖc qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu cña m×nh. Më réng kinh doanh vµ sù xuÊt hiÖn ë kh¾p n¬i cña chuçi cöa hµng nh-îng quyÒn sÏ ®-a h×nh ¶nh vÒ s¶n phÈm ®i s©u vµo t©m trÝ kh¸ch hµng mét c¸ch dÔ dµng h¬n. Bªn c¹nh ®ã chi phÝ qu¶ng c¸o sÏ ®-îc tr¶i réng cho rÊt nhiÒu cöa hµng cho nªn chi phÝ qu¶ng c¸o cho mét ®¬n vÞ kinh doanh lµ rÊt nhá. §iÒu nµy gióp bªn nh-îng quyÒn x©y dùng ®-îc mét ng©n s¸ch qu¶ng c¸o lín. §©y lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh mµ khã cã ®èi thñ c¹nh tranh nµo cã kh¶ n¨ng v-ît qua. Tèi ®a hãa thu nhËp: Khi nh-îng quyÒn bªn nhËn quyÒn ph¶i tr¶ tiÒn b¶n quyÒn thuª th-¬ng hiÖu vµ tiÒn phÝ ®Ó ®-îc kinh doanh víi tªn vµ hÖ thèng cña bªn nh-îng quyÒn. §ång thêi bªn nhËn quyÒn ph¶i mua s¶n phÈm, nguyªn liÖu cña bªn nh-îng quyÒn nhê ®ã mµ bªn nh-îng quyÒn cã thÓ tèi ®a hãa thu nhËp cña m×nh. TËn dông nguån nh©n lùc: Bªn nhËn quyÒn sÏ lµ ng-êi bá vèn ra kinh doanh vµ ®©y lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èt hä lµm viÖc tèt h¬n. V× khi ng-êi nhËn quyÒn lµ chñ nªn hä cã tr¸ch nhiÖm h¬n. Nhê vËy bªn nh-îng quyÒn tËn dông ®-îc nguån nh©n lùc tõ phÝa nhËn quyÒn Ngoµi ra bªn nhËn quyÒn cã thÓ tiÕp cËn ®-îc nh÷ng ®Þa ®iÓm kinh doanh mµ bªn nh-îng quyÒn kh«ng thÓ tiÕp cËn ®-îc vµ hä cã thÓ n¾m v÷ng th«ng tin ®Þa ph-¬ng h¬n bªn nh-îng quyÒn 6. C¸c c¨n cø ph¸p lý cho nh-îng quyÒn ë ViÖt Nam  Tr-íc 01/01/2006: §©y lµ giai ®o¹n nh-îng quyÒn th-¬ng hiÖu ch-a ®-îc luËt hãa vµ chØ ®-îc nh¾c ®Õn trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy N¨m 1999: Th«ng t­ 1254/1999/TT/BKHCNMT cã nh¾c ®Õn côm tõ “hîp ®ång cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh, tiÕng anh gäi l¯ Franchise” N¨m 2005: ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 11/2005/N§-CP vµ Th«ng t30/2005/TT-BKHCN quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ theo ®ã ho¹t ®éng cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh lµ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× vËy trong giai ®o¹n nµy ho¹t ®éng franchise ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ  Tõ ngµy 01/01/2006 thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña LuËt th-¬ng m¹i 2005 Kh²i niÖm “nhuîng quyÒn th­¬ng hiÖu” ®­îc ®Þnh nghÜa cô thÓ t³i ®iÒu 284 LuËt Th­¬ng m³i 2005 v¯ ®iÒu 755 Bé luËt d©n sù 2005 liÖt kª “cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh” l¯ ®èi t­îng chuyÓn giao c«ng nghÖ ®ång thêi theo ®iÒu 7 luËt chuyÓn giao c«ng nghÖ 2006 th× “cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh kh«ng thuéc ®èi t-îng ®iÒu ch×nh cña luËt nµy ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 35/2006/N§-CP, Th«ng t- 09/2006/TTBTM ®Ó h-íng dÉn LuËt Th-¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng nh-îng quyÒn th-¬ng hiÖu V× vËy viÖc ¸p dông thùc hiÖn m« h×nh nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt Th-¬ng m¹i, tuy nhiªn nÕu viÖc nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i cã liªn quan ®Õn ®èi t-¬ng së h÷u c«ng nghiÖp th× ph¶i thùc hiÖn thªm c¸c quy ®Þnh vÌ ph¸p luËt së h÷u trÝ tuÖ 7. C¸c yªu tè cÇn chó träng khi b¾t ®Çu triÓn khai hÖ thèng nh-îng quyÒn §èi víi bªn nh-îng quyÒn: Cñng cè vµ ®Þnh vÞ th-¬ng hiÖu trong ®ã yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña th-¬ng hiÖu lµ søc sèng cña s¶n phÈm vµ sù c«ng nhËn cña ng-êi tiªu dïng Chó träng ph¸t triÓn ho¹t ®éng marketing ®Ó cã thÓ tiÕp cËn vµ x©y dùng hÖ thèng thÞ tr-êng tiÒm n¨ng X©y dùng mèi quan hÖ v÷ng ch¾c víi kh¸ch hµng nh»m t¹o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho doanh nghiÖp §a d¹ng hãa chñng lo¹i s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu, së thÝch cña ngµy cµng nhiÒu ng-êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n-íc X©y dùng vµ ®µo t¹o chuyªn s©u mét ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cã n¨ng lùc vµ kiÕn thøc chuyªn m«n trong lÜnh vùc kinh doanh nh-îng quyÒn ®ñ søc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mét cña hµng nh-îng quyÒn X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh hç trî gióp ®ì bªn nhËn quyÒn trong viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh §èi víi bªn nhËn quyÒn §¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng, xu h-íng ph¸t triÓn cña lÜnh vùc kinh doanh còng nh- cña bªn nh-îng quyÒn Nghiªn cøu chÝnh s¸ch nh-îng quyÒn cña bªn nh-îng quyÒn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nghiªn cøu kü vÒ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång nh-îng quyÒn vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®-îc bªn nh-îng quyÒn hç trî trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng LËp chiÕn l-îc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn ii: trung nguyªn vµ nh-îng quyÒn th-¬ng m¹i 1. Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ Trung nguyªn Ra ®êi vµo n¨m 1996- Trung Nguyªn lµ mét nh·n hiÖu cµ phª non trÎ cña ViÖt Nam nh-ng ®· nhanh chãng t¹o dùng ®-îc uy tÝn vµ trë thµnh th-¬ng hiÖu cµ phª quen thuéc nhÊt ®èi víi ng-êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n-íc. ChØ trong vßng 10 n¨m tõ mét h·ng cµ phª nhá bÐ Trung Nguyªn ®· trçi dËy thµnh mét tËp ®oµn hïng m¹nh víi 6 c«ng ty thµnh viªn: Cty cæ phÇn Trung Nguyªn, cty cæ phÇn cµ phª hßa tan Trung Nguyªn, cty TNHH cµ phª Trung Nguyªn, cty cæ phÇn th-¬ng m¹i vµ dÞch vô G7 vµ c«ng ty liªn doanh Vietnam Global Gateway víi c¸c ngµnh nghÒ chÝnh bao gåm: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh trµ, cµ phª; nh-îng quyÒn th-¬ng hiÖu vµ dÞch vô ph©n phèi b¸n lÎ hiÖn ®¹i. Trong t-¬ng lai, tËp ®oµn Trung Nguyªn sÏ ph¸t triÓn víi 10 c«ng ty thµnh viªn kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ ®a d¹ng. §i tiªn phong trong viÖc ¸p dông m« h×nh kinh doanh nh-îng quyÒn t¹i ViÖt Nam, hiÖn nay Trung Nguyªn cã mét m¹ng l-íi gµn 1000 qu¸n cµ phª trªn c¶ n-íc vµ 8 qu¸n ë n-íc ngoµi nh-: Mü, NhËt, Singapore, Th¸i Lan, Trung Quèc, Campuchia, Ba Lan, Ukraina. S¶n phÈm cµ phª Trung Nguyªn vµ cµ phª hßa tan G7 ®· xuÊt khÈu ®Õn 43 quèc gia trªn thÕ giíi víi c¸c thÞ tr-êng träng ®iÓm nh- Mü, Trung Quèc. Bªn c¹nh ®ã Trung Nguyªn còng x©y dùng mét hÖ thèng h¬n 1000 cöa hµng tiÖn lîi vµ trung t©m ph©n phèi G7Mart trªn toµn quèc. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:  16/06/1996: Khëi nghiÖp ë Bu«n Ma Thuét  1998: Trung Nguyªn xuÊt hiÖn ë TP Hå ChÝ Minh b»ng khÈu hiÖu “Mang l³i nguån c°m høng s²ng t³o míi” v¯ con sè 100 qu²n c¯ phª Trung Nguyªn.  2000: §¸nh dÊu sù ph¸t triÓn b»ng sù hiÖn diÖn t¹i Hµ Néi vµ lÇn ®Çu tiªn nh-îng quyÒn ®Õn NhËt B¶n Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  2001: Trung Nguyªn cã mÆt trªn kh¾p toµn quèc vµ tiÕp tôc nh-îng quyÒn t¹i Singapore vµ tiÕp theo lµ Campuchia, Th¸i Lan  2003: Ra ®êi cµ phª hßa tan G7 vµ xuÊt khÈu G7 ®Õn c¸c quèc gia ph¸t triÓn  2004: Më thªm qu¸n cµ phª Trung Nguyªn t¹i NhËt B¶n, m¹ng l-íi 600 qu¸n cµ phª t¹i ViÖt Nam, 121 nhµ ph©n phèi t¹i 7000 ®iÓm b¸n hµng vµ 59000 cöa hµng b¸n lÎ s¶n phÈm  2005: Kh¸nh thµnh nhµ m¸y rang xay t¹i Bu«n Ma Thuét vµ nhµ m¸y cµ phª hßa tan lín nhÊt ViÖt Nam t¹i B×nh D-¬ng víi c«ng suÊt rang xay lµ 10,000 tÊn/n¨m vµ cµ phª hßa tan lµ 3,000 tÊn/n¨m. §¹t chøng nhËn EUREPGAP (thùc hµnh n«ng nghiÖp tèt vµ chÊt l-îng cµ phª ngon) cña thÕ giíi. ChÝnh thøc khai tr-¬ng khu du lÞch v¨n hãa Trµ Tiªn Phong Qu¸n t¹i L©m §ång. Ph¸t triÓn hÖ thèng qu¸n cµ phª lªn con sè 1000 qu¸n cµ phª vµ sù hiÖn diÖn cña nh-îng quyÒn quèc tÕ b»ng c¸c qu¸n cµ phª t¹i NhËt B¶n, Singapore, Campuchia, Th¸i Lan, Trung Quèc,Mü, Ucarine, Ba Lan.  2006: §Çu t- vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi G7Mart lín nhÊt ViÖt Nam vµ x©y dùng chuÈn hãa hÖ thèng nh-îng quyÒn trong n-íc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn nh-îng quyÒn ë quèc tÕ. Ra m¾t c«ng ty truyÒn th«ng b¸n lÎ Nam ViÖt vµ c«ng ty liªn doanh Vietnam Global Gateway cã trô së ®Æt t¹i Singapore. 1.2 TÇm nh×n vµ sø m¹ng TÇm nh×n: Trë thµnh mét tËp ®oµn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, gi÷ v÷ng sù tù chñ quèc gia vµ kh¬i dËy, chøng minh cho mét kh¸t väng §¹i ViÖt kh¸m ph¸ vµ chinh phôc Sø m¹ng: t¹o dùng th-¬ng hiÖu hµng ®Çu qua viÖc mang l¹i cho ng-êi th-ëng thøc cµ phª nguån c¶m høng s¸ng t¹o vµ niÒm tù hµo trong phong c¸ch Trung Nguyªn ®Ëm ®µ v¨n hãa ViÖt. 1.3 Gi¸ trÞ cèt lâi:  Kh¬i nguån s¸ng t¹o  Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ th-¬ng hiÖu  LÊy ng-êi tiªu dïng lµm t©m  G©y dùng thµnh c«ng cïng ®èi t¸c  Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc m¹nh  LÊy hiÖu qu¶ lµm nÒn t¶ng  Gãp phÇn x©y dùng céng ®ång 1.4 §Þnh h-íng ph¸t triÓn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trung Nguyªn sÏ trë thµnh mét tËp ®oµn gåm 10 c«ng ty thµnh viªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc trång, chÕ biÕn, xuÊt khÈu cµ phª, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ch¨n nu«i vµ truyÒn th«ng trong n¨m 2007. TËp ®oµn cã môc tiªu ph¸t triÓn mét m¹ng l-íi kªnh ph©n phèi néi ®Þa th«ng suèt, bao gåm kho¶ng 100 nhµ ph©n phèi néi ®Þa hµng ®Çu trªn 64 tØnh thµnh tõ nay ®Õn 2010 song lÜnh vùc chñ ®¹o cña tËp ®oµn Trung Nguyªn vÉn lµ mÆt hµng cµ phª 2. VÊn ®Ò nh-îng quyÒn cña Trung Nguyªn 2.1 HÖ thèng nh-îng quyÒn Trung Nguyªn Cµ phª Trung Nguyªn lµ c«ng ty ViÖt Nam ®Çu tiªn ¸p dông m« h×nh kinh doanh nh-îng quyÒn th-¬ng hiÖu. B»ng sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, Trung Nguyªn ®· x©y dùng ®-îc mét hÖ thèng qu¸n nh-îng quyÒn réng kh¾p trong n-íc vµ t¹i c¸c n-íc NhËt B¶n, Singapore, Th¸i Lan, Campuchia víi mét phong c¸ch th-ëng thøc cµ phª rÊt riªng víi h×nh thøc kinh doanh nh-îng quyÒn th-¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm cµ phª Trung Nguyªn ®-îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng h¹t cµ phª ngon nhÊt cña vïng cao nguyªn Bu«n Ma Thuét, kÕt hîp víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ bÝ quyÕt riªng, vµ mét phong c¸ch kinh doanh ®èi chøng s¸ng t¹o Trung Nguyªn ®-îc giíi thiÖu ®Õn tÊt c¶ mäi ng-êi tiªu dïng trong n-íc vµ trªn thÕ giíi Trong thêi gian ®Çu thµnh lËp vµ ®Ønh cao lµ nh÷ng n¨m 2001-2002, hÖ thèng nh-îng quyÒn cµ phª Trung Nguyªn ®· ph¸t huy ®-îc sù v-ît tréi cña h×nh thøc nµy so víi c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng trªn ph¹m vi c¶ n-íc. Nh÷ng ®Þa ®iÓm thuËn lîi nhÊt ®· ®-îc c¸c nhµ ®Çu t- chän cho viÖc hîp t¸c víi Trung Nguyªn víi phong c¸ch trang trÝ Ên t-îng ®Ëm nÐt T©y Nguyªn, h×nh thøc ®èi chøng víi nhiÒu sù lùa chän h¬n cho kh¸ch hµng. §Æc biÖt th«ng ®iÖp cða hÖ thèng l¯ “Mang ®Õn b³n nguån c°m høng s²ng t³o míi” sau ®ã l¯ “Kh¬i nguån s²ng t³o” ®± t³o ra mét phong c²ch uèng c¯ phª kh²c, ®ã l¯ “Uèng c¯ phª kh«ng ph°i chØ uèng vÞ ®¾ng cða c¯ phª m¯ v× mét phong c²ch uèng”, víi Trung Nguyªn ®ã l¯ “Uèng ®Ó s²ng t³o”. Cïng víi chÊt l-îng cµ phª kh¸c biÖt, phong c¸ch kh¸c biÖt vµ c¸ch lµm kh¸c biÖt, Trung Nguyªn ®· lµ sù lùa chän cho hÇu hÕt c¸c ®èi t-îng kh¸ch hµng t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi. Nh-ng sau mét thêi gian ho¹t ®éng Trung Nguyªn ®· béc lé nhiÒu ®iÓm yÕu kÐm, vµ trong thêi gian gÇn ®©y Trung Nguyªn ®· thùc hiÖn m« h×nh nh-îng quyÒn kinh doanh míi cña m×nh. Ngµy 5-9-2008 Cµ phª Trung Nguyªn chÝnh thøc khai tr-¬ng qu¸n cµ phª theo m« h×nh vµ tiªu chuÈn nh-îng quyÒn míi t¹i thÞ tr-êng quèc tÕ. Sù kiÖn nµy mang ý nghÜa më mµn cho lµn sãng nh-îng quyÒn cña mét thÕ hÖ nh-îng quyÒn míi cña cµ phª Trung Nguyªn mét thÕ hÖ nh-îng quyÒn cã nhiÒu Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸ trÞ th-ëng thøc v¨n hãa cµ phª vµ cã néi dung hÊp dÉn víi thÞ tr-êng quèc tÕ còng nh- mang tÝnh dÉn d¾t t¹i ViÖt Nam Ngoµi c¸c yÕu tè vÒ mÆt kü thuËt cña kinh doanh nh-îng quyÒn nh- tÝnh nhÊt qu¸n, chuÈn hãa s¶n phÈm, dÞch vô néi thÊt… th× ®iÓm kh¸c biÖt nhÊt cña thÕ hÖ nh-îng quyÒn míi cña Trung Nguyªn chÝnh lµ chiÒu s©u vÒ v¨n hãa th-ëng thøc cµ phª, th«ng qua viÖc x©y dùng mét kh«ng gian trµn ngËp tinh thÇn vµ s¾c th¸i cµ phª. B¾t ®Çu tõ c©u chuyÖn vÒ nh÷ng s¶n phÈm cµ phª ngon nhÊt thÕ giíi v× ®-îc chÕ biÕn, chän läc tõ nhiÒu nguån nguyªn liÖu kh¸c biÖt vµ næi tiÕng nhÊt thÕ giíi nhBraxin, jamaica,… vµ cµ phª robusta ngon nhÊt thÕ giíi tõ Bu«n Ma Thuét, ®-îc chÕ biÕn kÕt hîp víi nh÷ng nguyªn liÖu ®Æc biÖt cña Trung Nguyªn mang yÕu tè ®Æc tr-ng cña ph-¬ng §«ng tõ c¸c lo¹i ®¸, cñ, qu¶, l¸… Vµ giíi thiÖu víi thÕ giíi mét c¸ch uèng cµ phª truyÒn thèng cña ViÖt Nam ®-îc pha b»ng phin rÊt ®Æc tr-ng, vÞ cµ phª ®Ëm ®µ, h-¬ng th¬m cµ phª tù nhiªn,… §iÒu kh¸c biÖt trong m« h×nh nh-îng quyÒn míi cña Trung Nguyªn lµ th«ng qua nh÷ng s¶n phÈm cµ phª ®Æc biÖt , kh«ng gian th-ëng thøc cµ phª vµ nhiÒu c«ng cô hiÖn h÷u trong qu¸n ®Ó truyÒn t¶i mét gi¸ trÞ, mét quan niÖm r»ng: cµ phª sÏ trë thµnh ng«n ng÷ thø hai mang tÝnh s¸ng t¹o vµ hµi hßa ®Ó kÕt nèi nh÷ng ng-êi ®am mª cµ phª trªn toµn thÕ giíi Theo kÕ ho¹ch ®Õn cuèi n¨m 2008 Trung Nguyªn sÏ më thªm 3 qu¸n cµ phª nh-îng quyÒn t¹i Singapore t¹i c¸c vÞ trÝ then chèt t¹i quèc ®¶o nµy,nh- khu vùc vÞnh Marina, trung t©m gi¶i trÝ du lÞch ven s«ng… §ång thêi Trung Nguyªn sÏ tiÕp tôc më míi kho¶ng 10 qu¸n nh-îng quyÒn th-o m« h×nh míi t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi ®ång thêi tiÕn hµnh chän läc, c¶i t¹o, t¸i ®Çu t- n©ng cÊp c¸c quan hiÖn hµnh ®Ó thèng nhÊt ®ång lo¹t vÒ nhËn diÖn, dÞch vô m« h×nh vµ c¸c gi¸ trÞ néi dung nh-îng quyÒn trong vµ ngoµi n-íc. 2.2 Mét sè quyÒn lîi cña bªn nhËn nh-îng quyÒn: §-îc quyÒn sö dông th-¬ng hiÖu Trung Nguyªn ®Ó xóc tiÕn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ®Þa ®iÓm duy nhÊt trªn nÒn t¶ng uy tÝn cña th-¬ng hiÖu Khai th¸c nh÷ng lîi Ých h÷u h×nh- v« h×nh trªn nÒn t¶ng uy tÝn cña th-¬ng hiÖu Trung Nguyªn ®Ó: + Cã kh¸ch hµngnhanh + Gi¶m thiÓu rñi ro trong kinh doanh + TiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc qu¶n b¸ cöa hµng, tõ ®ã cã thÓ tËp trung vµo ho¹t ®éng kinh doanh + §¹i lý ®-îc tµi trî mét sè vËt phÈm liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm + §-îc gi¶m gi¸ khi mua nh÷ng vËt phÈm do Trung Nguyªn s¶n xuÊt Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §-îc -u ®·i vÒ gi¸ tõ c¸c nhµ cung c©p trang thiÕt bÞ, vËt dông, dÞch vô,… uy tÝn mµ Trung Nguyªn ký hîp ®ång liªn kÕt §-îc huÊn luyÖn c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt cho viÖc vËn hµnh qu¸n bao gåm: + C¸ch thøc pha cµ phª vµ trµ + H-íng dÉn ®Þnh h-íng phôc vô nh¹c theo tõng thÓ lo¹i phï hîp cho qu¸n §-îc t- vÊn m« h×nh kinh doanh phï hîp víi qu¸n, hç trî lËp kÕ ho¹ch ngay tõ b-íc ®Çu §-îc t- vÊn gi¶i ph¸p kinh doanh nh»m gióp qu¸n kinh doanh hiÖu qu¶ §-îc t- vÊn m« h×nh thiÕt kÕ, trang trÝ néi ngo¹i thÊt theo phong c¸ch Trung Nguyªn giíi thiÖu ®¬n vÞ thi c«ng nhµ cung cÊp cã chÊt l-îng 2.3 Mét sè tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn nh-îng quyÒn, Bªn nhËn nh-îng quyÒn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh: §¹i lý thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ®-îc cÊp phÐp kinh doanh Tù vËn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña qu¸n Tham gia ®Çy ®ñ c¸c khãa huÊn luyÖn ®µo t¹o cña Trung Nguyªn tr-íc vµ sau khi khai tr-¬ng qu¸n Cam kÕt kinh doanh theo ®Þnh h-íng cña th-¬ng hiÖu Trung Nguyªn Tu©n thñ thiÕt kÕ theo phong c¸ch cña Trung Nguyªn §ãng c¸c kho¶n phÝ theo quy ®Þnh + PhÝ nh-îng quyÒn: Lµ mét kho¶n phÝ kh«ng hoµn l¹i mµ d¹i lý ph¶i tr¶ cho Trung Nguyªn ®Ó ®-îc quyÒn sö dông th-¬ng hiÖu Trung Nguyªn kinh doanh theo ph¹m vi ®-îc quy ®Þnh + PhÝ ho¹t ®éng: lµ kho¶n phÝ mµ ®¹i lý ph¶i nép cho Trung Nguyªn vµo ngµy th¸ng nµo, c¨n cø theo tû lÖ tæng doanh thu hµng th¸ng tõ tÊt c¶ c¸c thøc uèng b¸n ®-îc t¹i ®¹i lý. Kho¶n phÝ nµy cïng víi ng©n s¸ch marketing h»ng n¨m cña c«ng ty sÏ ®-îc dïng ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸ chung nh»m t¹o sù thu hót cho chuçi qu¸n cµ phª Trung Nguyªn nh-: tæ chøc khuyÕn m¹i, më c¸c líp ®µo t¹o, thùc hiÖn c¸c vËt phÈm míi hç trî cho ®¹i lý… + TiÒn ký quü: Kho¶n tiÒn nµy sÏ ®-îc Trung Nguyªn hoµn tr¶ trong tr-êng hîp hai bªn tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång KH«ng cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn Trung Nguyªn cho bÊt kú bªn thø ba nµo kh¸c ngoµi môc ®Ých cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nµy, hoÆc do yªu cÇu cña luËt ph¸p vµ cí quan chøc n¨ng Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Mét sè ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu trong hÖ thèng nh-îng quyÒn cña Trung Nguyªn 3.1 §iÓm m¹nh Ph¸t triÓn më réng trong thêi gian ng¾n: Mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn ®ã lµ sù më réng vµ ph¸t triÓn nhanh chãng cña hÖ thèng cöa hµng cµ phª Trung Nguyªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ChØ trong mét thêi gian ng¾n, c¸c qu¸n cµ phª Trung Nguyªn trong hÖ thèng nh-îng quyÒn ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh cña ViÖt Nam vµ ®· xuÊt hiÖn ë Tokyo, Singapore, Bangkok… HÖ thèng cöa hµng nµy ®· mang ®Õn cho Trung Nguyªn nh÷ng kho¶nh kh¾c thu nhËp ®¸ng kÓ nh- phÝ nh-îng quyÒn vµ viÖc ph©n phèi s¶n phÈm cho hÖ thèng nµy Qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu: HÖ thèng nµy còng lµ c«ng cô ®¾c lùc hç trî Trung Nguyªn trong viÖc qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu cña m×nh. H×nh ¶nh cµ phª Trung Nguyªn xuÊt hiÖn ë kh¾p n¬i, v-ît qua rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh vµ ®-îc biÕt ®Õn nh- mét h·ng cµ phª hµng ®Çu ViÖt Nam 3.2 §iÓm yÕu Ch-a ®-îc tiªu chuÈn hãa: ChÝnh viÖc më réng vµ ph¸t triÓn qu¸ nhanh cña hÖ thèng cöa hµng cµ phª Trung Nguyªn ®· dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vµ x©y dùng mét h×nh ¶nh chung vÒ hÖ thèng trong t©m trÝ kh¸ch hµng. §iÒu nµy kÐo theo nh÷ng ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn gi¸ trÞ th-¬ng hiÖu cµ phª Trung Nguyªn Mét ®iÒu ®Æc biÖt mµ bªn nh-îng quyÒn ph¶i quan t©m lµ h×nh ¶nh vÒ hÖ thèng cöa hµng ®-îc nh-îng quyÒn trong t©m trÝ kh¸ch hµng. Tuy nhiªn h×nh ¶nh cña hÖ thèng nh-îng quyÒn Trung Nguyªn l¹i kh«ng ®ång nhÊt gi÷a c¸c cöa hµng. §«ng thêi ngay c¶ chÊt l-îng cµ phª sè 1, th¸i ®é phôc vô còng cã thÓ bÞ c¸c cöa hµng thay ®æi. Hçu nh- mçi cöa hµng ®Òu cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸ch trang trÝ, hµng hãa…T¹i c¸c vïng miÒn xa c¸c thµnh phè lín, vÊn ®Ò tu©n thñ hÖ thèng cµng Ýt ®-îc quan t©m h¬n. H¬n n÷a ngoµi cung cÊp cµ phª, Trung Nguyªn hÇu nh- kh«ng qu¶n lý c¸c s¶n phÈm ®-îc b¸n trong cöa hµng cña m×nh. ViÖc triÓn khai c¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o kiÓm tra hç trî kh¸ch hµng ch-a ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó, chØ tèt trong thêi gian ®Çu vµ th-a dÇn cho nh÷ng lÇn vÒ sau. Nguyªn nh©n s©u xa lµ nguån nh©n lùc qu¸ máng, thiÕu t©m huyÕt vµ nhÊtlaf ph¶i tËp trung cho viÖc më réng thÞ tr-êng. Bªn c¹nh ®ã v× c¸c lý do kh¸ch quan hay chñ quan mµ trong thêi gian ng¾n, th-¬ng hiÖu cµ phª Trung Nguyªn xuÊt hiÖn víi nhiÒu kiÓu d¸ng, h×nh d¹ng Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸c nhau. §iÒu nµy lµm cho hÖ thèng nhËn diÖn cña cµ phª Trung Nguyªn kh«ng cßn tÝnh thèng nhÊt ViÖc Trung Nguyªn cho phÐp nhiÒu nhµ cung cÊp tham gia vµo viÖc ph©n phèi hµng hãa trong hÖ thèng nh-îng quyÒn nµy mµ kh«ng cã sù kiÓm so¸t triÖt ®Ó dÉn ®Õn viÖc cã nhiÒu cöa hµng gi¶ cöa hµng nh-îng quyÒn cña Trung Nguyªn. Vµ ®ång thêi Trung Nguyªn còng kh«ng kiÓm so¸t ®-îc nguån hµng hãa b¸n ra t¹i hÖ thèng, Trung Nguyªn kh«ng kiÓm so¸t ®-îc chÊt l-îng phôc vô, s¶n phÈm trong hÖ thèng. Trªn ph-¬ng diÖn quèc tÕ, mÆc dï Trung Nguyªn nh-îng quyÒn thµnh c«ng ë mét sè n-íc nh-ng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng gÇn nh- giao phã cho c¸c nhµ nhËn quyÒn khu vùc. H¬n n÷a tªn gäi cña hÖ thèng ngµy thËt khã ®Ó ph¸t ©m ®èi víi ng-êi n-íc ngoµi vµ khÈu vÞ cµ phª ViÖt Nam ®Ëm ®Æc còng thùc sù ch-a ph¶i lµ sù lùa chän cña kh¸ch hµng. Nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò nµy lµ xuÊt ph¸t tõ nguån lùc tµi chÝnh cßn h¹n chÕ, nguån nh©n lùc thiÕu vµ nhÊt lµ Trung Nguyªn ®· kh«ng cã b-íc ®¸nh gi¸ thÞ tr-êng ë n-íc ngoµi mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt lµ tÝnh chÊt vÒ v¨n hãa, x· héi. 4. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc X©y dùng h×nh ¶nh chung vÒ hÖ thèng cöa hµng: CÇn thu håi tÊt c¶ hÖ thèng nhËn diÖn hiÖn cã mÆt trªn thÞ tr-êng. Vµ thèng nhÊt mét h×nh ¶nh nhËn diÖn duy nhÊt cho hÖ thèng cöa hµng cña m×nh. Tõ b¶ng hiÖu, hép ®Ìn, cÈm nang nhËn quyÒn, phong c¸ch bµi trÝ trang trÝ, hîp ®ång nh-îng quyÒn, PR… cÇn nghiªn cøu vµ thèng nhÊt trë l¹i. Trung Nguyªn cÇn x©y dùng trë l¹i mét trung t©m ®µo t¹o ®óng nghÜa. Trung t©m nµy kh«ng chØ ®µo t¹o cho c¸c nhµ nhËn quyÒn tõ triÕt lý c«ng ty, c¸c quy tr×nh qu¶n lý vËn hµnh… mµ cßn chuyÓn giao cho hä tiÒm thøc m« h×nh thµnh c«ng tõ sù s¸ng t¹o. TiÒm thøc nµy thùc sù quan träng ®èi víi hä trong viÖc t¹o dùng niÒm tin còng nh- sù cam kÕt trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh ®ã, trung t©m nµy cßn ®µo t¹o nh©n viªn phôc vô, nh©n viªn qu¶n lý còng nh- c¸c nhµ ®iÒu hµnh trung t©m ®µo t¹o lµ mét c«ng viÖc th-êng xuyªn, chuyªn s©u vµ cã tÝnh ®Þnh h-íng xuyªn suèt theo chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. CÇn lùa chän nhµ nhËn quyÒn phï hîp: T- vÊn hç trî th«ng tin cña c¸c cöa hµng hiÖn hµnh møc lîi nhuËn hµng th¸ng, ®iÒu kiÖn ®-îc nh-îng quyÒn… ®Ó bªn nhËn quyÒn tù m×nh xem xÐt cã phï hîp víi hÖ thèng kinh doanh nh-îng quyÒn hay kh«ng! §ång thêi c«ng ty cÇn ®iÒu tra, kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn nhËn quyÒn. Hå s¬ nhËn quyÒn cÇn ®-îc liÖt kª c¸c yªu cÇu nh»m sµng läc nhµ nhËn quyÒn ngay tõ ®Çu. Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 20
- Xem thêm -