Tài liệu Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại nhno&ptnt hà nội

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG LêI NãI §ÇU Sù ra ®êi cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Çu nh÷ng n¨m 1930 lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña lÞch sö. §Çu thÕ kû XX , c¸c cuéc vËn déng chèng Ph¸p cña nh©n d©n ta liªn tiÕp bÞ thùc d©n Ph¸p d×m trong bÓ m¸u. ph«ng trµo yªu níc bÕ t¾c , cha x¸c ®Þnh ®îc ®êng lèi ®óng ®¾n. T×nh h×nh thÓ giíi cã nhiÒu sù kiÖn LÞch Sö, næi bËt lµ sù sù thµnh c«ng to lín cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng mêi Nga vÜ ®¹i . Nã ®· cæ vò phong trµo ®Êu tranh cña tÇng lêp c«ng nh©n vµ v« s¶n toµn ThÕ Gíi chèng l¹i chñ nghÜa t b¶n vµ chñ nghÜa thùc d©n , vµ gãp phÇn truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lªnin ®I toµn thÕ giíi. §ãn ®îc luång giã thêi ®¹i ®ã NguyÒn AÝ Quèc ®· t×m th¸y con ®êng gi¶I phãng cho d©n téc m×nh. Tõ ®ß ngêi, cïng c¸c chiÕn sü céng s¶n kh¸c ra søc truyÒn b¸ chñ nghØa Mac- Lª nin vµo ViÖt Nam , ®ã lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam “§éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp”sau nµy. Khi ra ®êi §¶ng ®· ®¶m nhiÖm vai trß mµ lÞch sö giao phã ,gi¬ng cao gän cê c¸ch m¹ng doµn kÕt vµ l·nh d¹o toµn d©n ta liªn tiÕp ®Êu tranh gi¶I phãng d©n téc gi¶I phãng giai cÊp , tõng bíc giµnh th¾ng lîi trong cuéc cacnhs m¹ng ph¶n ®Õ vµ ph¶n phong kiÕn. 1.T×nh h×nh thÕ giíi : Tõ gi÷a thÕ kû XIX , chñ nghÜa t b¶n ph¬ng T©y chuyÓn nhanh tõ giai ®o¹n tù do c¹nh tranh sang giai ®o¹n ®éc quyÒn(giaindo¹n ®Õ quèc chñ nghÜa ) §Çu thÕ kû XX, trªn ph¹m vi quèc tÕ , sù thøc tØnh cña c¸c d©n téc ch©u ¸ cïng víi phong trµo d©n chñ t s¶n ë ®«ng ¢U b¾t ®Çu tõ cuéc C¸ch m¹ng 1905 ë Nga ®È t¹o thµnh mét cao trµo thøc tØnh cña c¸c d©n téc phNGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG ¬ng §«ng. Hµng tr¨m triÖu ngêi hính vÒ mét cuéc sèng míi víi ¸nh s¸ng tù do. N¨m 1917 , C¸ch m¹ng bTh¸ng Mêi Nga thµnh c«ng . Cuéc c¸ch m¹ng Th¸ng Mêi nªu tÊm ng¬ng s¸ng vÒ sô gi¶I phãng d©n téc bÞ ¸p bøc ®· “ më ra tríc m¾t hä thêi ®¹i c¸ch m¹ng chèng ®Õ quèc, thêi ®¹i gi¶I phãng d©n téc” Víi th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi ,chñ nghÜa M¸c-Lªnin trë thµnh hiÖn thùc vµ ®îc truyÒn b¸ réng r·I kh¾p n¬I, d¸nh dÊu b»ng sù ra ®êi cña hµng lo¹t ®¶ng céng s¶n. Th¸ng 3- 1919, Quèc tÕ Céng S¶n ®îc thµnh lËp . T¹i §¹i héi IIcña Quèc tÕ Céng S¶n(1920), S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña Lª nin ®îc c«ng bè T×nh h×nh thÕ giíi ®Çy biÕn déng ®ã ®· ¶nh hëng m¹nh mÐ tíi ViÖt Nam . 2. x· häi ViÖt Nam díi chÝnh s¸ch cai trÞ cña bän thùc d©n ph¸p. a/ Sau khi c¬ b¶n kÕt thóc giai do¹n x©m luîc vò trang thùc d©n Ph¸p thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch thèng trÞ n« dÞch vµ bãclét rÊt tµn b¹o víi d©n téc ta . VÒ chÝnh trÞ: Thi hµnh chÕ ®é chuyªn chÕ, trùc tiÕp n¾m mäi quúen hµnh ; “chia ®Ó trÞ”, thñ tiªu mäi quyÒn tù do d©n chñ , th¼ng tay dµn ¸p vµ khñng bè . VÒ mÆt kinh tÕ : tiÕn hµnh chÝnh s¸ch khai th¸c ®Ó cíp do¹t tµI nguyªn , bãc lét c«ng rÎ m¹c , më réng thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ cña t b¶n Ph¸p ; ®éc quyÒn vÒ kinh tÕ ®Ó dÔ bÒ v¬ vÌt ; ®éc hµnh vÒ thuÒ vµ ph¸t hµnh giÊy b¹c ; duy tr× h×nh thøc bãc lét phong kiÕn; k×m h·m nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong vßng l¹c hËu ; lµm cho kinh tÕ níc ta phô thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p . VÒ v¨n ho¸ x· héi : Thi hµnh chÝnh s¸ch ngu d©n , n« dÞch , g©y t©m lý tù tÊt yÕu vong b¶n , dÇu ®éc nh©n d©n b»ng thuèc phiÖnvµ rîu cèn , hñ ho¸ thanh niªn b¾ng tiÖm nh¶y , sßng b¹c, khuyÕn kÝch dÞ doan mª tÝn , ng¨n chÆn v¨n ho¸ tiÕn bé cña thÕ giíi tr¸n vµo ViÖt Nam … b/ T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch cai trÞ : NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG C¸c giai cÊp x· héi bÞ biÕn ®æi : +Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn: §Çu hµng ®Õ quèc , dùa vµo chóng ®Ó ¸p bøc bãc lét nh©n d©n. + Giai cÊp n«ng d©n bÞ bÇn cïng ho¸ vµ ph©n ho¸ sau s¾c + C¸c giai cÊp míi xuÊt hiÖn nh; giai cÊp t s¶n (t s¶n d©n téc vµ t s¶n m¹i b¶n) giai cÊp c«ng nh©n ra ®êi vµ trëng thµnh; giai cÊp tiÓu t s¶n ngµy cµng ®«ng ®¶o. Dãi t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch cai trÞ khai th¸c thuéc ®Þa cña thùc d©n ph¸p , x· héi ViÖt Nam ®· chuyÓn tõ x· héi phong kiÕn sang x· héi thuéc ®Þa , víi hai m©u thuÊn c¬ b¶n : M©u thuÉn gi÷a d©n téc ta víi thùc d©n Ph¸p M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n ta ( chñ yÕu lµ n«ng d©n ) víi giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn . Gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn ®ã ®Ó ®a x· héi tiiÕn lªn theo ®óng xu thÕ cña thêi ®¹i lµ yªu cÇu tÊt yÕu vµ kh¸ch quan cña lÞch sö. 3.Phong trµo yªu níc : Ngay tõ khi thùc d©n Ph¸p ®Æt ch©n lªn ®Êt níc ta, víi tinh thÇn yªu níc nång nµn , bÊt chÊp chñ tr¬ng ®Çu cña triÒu ®×nh phong kiÕn , nh©n d©n c¶ níc ®· vïng lªn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc . Chóng ®· vÊp ph¶i mét phong trµo ®Êu tranh vò trang quyÕt liÖt vµ kÐo dµi , hÔ phong trµo nµy bÞ dËp t¾t th× phong trµo kh¸c l¹i vïng lªn , kh«ng hÒ ngng nghØ , thËt ®óng víi lêi tuyªn bè ®anh thÐp cña NguyÔn Trung Trùc tríc giê xö tö “Bao giê t©y nhæ hÕt cá níc nam míi hÕt ngêi nam ®¸nh t©y”. Tõ ®Çu thÕ kû XX , do ¶nh hëng cña phong trµo d©n chñ t s¶n thÕ giíi vµ nhøng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam , phong trµo d©n téc ë níc ta tiÕp tôc ph¸t triÓn , nhiÒu tæ choc chÝnh trÞ theo híng d©n chñ t s¶n ®· xuÊt hiÖn. - Phong trµo §«ng Du (1906- 1908) do nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u l·nh d¹o. - Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc (1907) diÔn ra kh¸ soi næi díi c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn c¶I c¸ch , cæ vò lßng yªu níc . - Phong trµo Duy T©n ( 1906- 1908) nh»m c¶I c¸ch v¨v ho¸ , x· héi , d¶ kÝch bän vua quan phong kiÕn thèi n¸t. NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG - Tæ choc ViÖt Nam Quang phôc héi (1912) nh»m môc ®Ých ®¸nh ®æi thùc d©n Ph¸p , kh«I phôc níc ViÖt Nam “ - Phong trµo yªu níc cña c¸c tµng líp tiÓu t s¶n thµnh thÞ ph¸t triÓn m¹nh nh phong trµo ®Êu tranh ®ßi th¶ tù do cho cô Phan Béi Ch©u(1925) , tæ chøc ®¸m tang cô Phan Chu Trinh. - ViÖt Nam quèc d©n d¶ng do NguyÔn Th¸I Häc s¸ng lËp (25-12-1927) lµ mét ®¶ng chÝnh trÞ theo xu híng c¸ch m¹ng d©n chñ t s¶n . Môc ®Ých cña ®¶ng nµy lµ ®¸nh ®uæi giÆc Ph¸p , lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn , thiÕt lËp d©n quyÒn . Cuéc khëi nhgiµ Yªn B¸I (9-2- 1930) biÓu thÞ tinh thÇn ph¶n kh¸nh quyÕt lint cña gai cÊp t s¶n ViÖt Nam chèng l¹i ¸p bøc cña thùc d©n Ph¸p . Sù thÊt b¹i cña cuéc khëi nghÜa béc lé tÝnh chÊt non yÕu , bÊt lùc cña giai cÊp t s¶n trong vai trß c¸ch m¹ng d©n téc> C¸c phong trµo ®ã kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu kh¸ch quan cña sù ngiÖp gi¶I phãng d©n téc vµ ®Òu bÞ thùc d©n Ph¸p dµn ¸p. 4/TruyÒn b¸ chñ nghÜa Mac- Lªnin vµo ViÖt Nam Chñ nghÜa M¸c-Lªnin :lµ häc thuyÕt khoa häc c¸ch m¹ng kÕt tinh ®Ønh cao nhÊt cña loµI ngêi thêi bÊy giê: -TriÕt häc §øc - X· héi häc Ph¸p - Kinh tÕ chÝnh trÞ häc Anh(Adam Smit) ë häc thuyÕt,b»ng chñ nghÜa Duy VËt BiÖn Chøng M¸c ®a chØ râ nguån gèc cña gi¸ trÞ thÆng d, lµm râ vai trß l·nh ®¹o vµ sø mÖnh LÞch Sö cña giaui cÊp v« s¶n . §ång thêi häc thuyÕt chØ râ ph¬ng thøc ®Êu tranh , nh÷ng m©u thu©n gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp t s¶n. C¸c phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n –sü phu yªu níc-t s¶n ®Çu thÕ kû XX liªn tiÕp thÊt b¹i ,do dã yªu cÇu cÊp thiÕt c©n tØma nmét con dêng ®Êu tranh , cøu níc míi. NguyÔn ¸i Quèc lóc nhá cã tªn lµ NguyÔn Sinh Cung , khi ®i häc lÊy tªn lµ NguyÔn TÊt Thµnh. Lín lªn gi÷a lóc níc mÊt nhµ tan, ®au xãt tríc c¶nh lÇm than cña ®ång bµo .Do ®ã mµ NguyÔn TÊt Thµnh cã chÝ ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, gi¶i phãng d©n téc. N¨m 1911, NguyÔn ¸i Quèc ®· ra ®I t×m NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG ®¬ng cøu níc Trªn lé tr×nh t×m ®êng cøu níc, NguyÔn ¸i Quèc ®· tr¶i qua nh÷ng bíc ngoÆt lín. Mét lµ: nhËn ra h¹n chÕ cña c¸c nhµ yªu níc ®¬ng thêi . MÆc dï rÊt kh©m phôc tinh thÇn yªu níc cña Phan Béi ch©u , Phan Chu Trinh , Hoµng Hoa Th¸m nhng ngêi kh«ng ®ång Ý ®i theo con ®êng cña mét ngêi nµo. Trong khi nhiÒu ngêi cßn ngìng mé c¸ch m¹ng t s¶n , Ngêi ®· vît qua sù h¹n chÕ tÇm nh×n cña hä, ®i t×m con ®êng cøu níc kh¸c. Hai lµ : T×m ra chç h¹n chÕ cña c¸ch m¹ng d©n chñ t s¶n lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng kh«ng gi¶i phãng ®îc c«ng n«ng vµ quÇn chóng lao ®éng. Sau khi cã cuéc kh¶o s¸t cã mét kh«ng hai ë Mü ,Anh vµ Ph¸p th× Ngêi ®· nhËn ra b¶n chÊt cña chñ nghÜa ®Õ quèc. NguyÔn TÊt Thµnh ®Õn c¶ng Macx©y, thÊy nhiÒu phô n÷ nghÌo khæ. NguyÔn TÊt Thµnh nãi víi ngêi b¹n “T¹i sao ngêi Ph¸p kh«ng khai ho¸ ®ång bµo cña hä tríc khi khai ho¸ chóng ta?” Lµm thuª trªn chiÕc tµu ®i vßng quanh ch©u Phi, tËn m¾t tr«ng thÊy nh÷ng c¶nh khæ cùc , chÕt chãc cña ngêi da ®en díi roi vät bän thùc d©n , NguyÔn TÊt Thµnh nghÜ:§èi víi bän thùc d©n , tÝnh m¹ng cña ngêi thuéc ®Þa , da vµng hay da ®en còng kh«ng ®¸ng mét xu. Gi÷a th¸ng 12 NguyÔn TÊt Thµnh tíi níc Mü vµ nghiªn cøu c¸ch m¹ng t s¶n Mü n¨m 1776. Cuèi n¨m 1913 NguyÔn TÊt Thµnh tõ Mü sang Anh vµ cuèi n¨m 1917 trë l¹i Ph¸p. ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914-1918)giÕt h¹i biÕt bao sinh m¹ng, ph¸ uû v« vµn cña c¶i. Qua ®ã NguyÔn ¸i Quèc cµng hiÓu thªm b¶n chÊt cña chñ nghÜa t b¶n. NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG Qu¸ tr×nh nghiªn cøu , xem xÐt C¸ch M¹ng t s¶n MÜ vµ c¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p ®· gióp NguyÔn ¸i Quèc häc hái ®îc nhiÒu ®iÒu. Tuy vËy Ngêi vÉn ®¸nh gi¸ nh÷ng cuéc c¸c m¹ng t s¶n lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng kh«ng ®Õn n¬i. ChiÕn tranh kÕt thóc , c¸c níc th¾ng trËn häp héi nghÞ t¹i Vecx©y ®Ó chia phÇn . Thay mÆt héi nh÷ng ngêi ViÖt Nam yªu níc t¹i Ph¸p göi ®Õn b¶n yªu s¸ch 8 ®iÒu .Tuy nhiªn nh÷ng yªu s¸ch cña Ngêi ®· kh«ng ®îc ®¸p øng. Sù kiÖn nµy gióp NguyÔn ¸i Quèc hiÓu râ “chñ nghÜa Uynxon chØ lµ mét trß bÞp bîm lín”. Muèn gi¶i phãng c¸c d©n téc chØ cã thÓ tr«ng cËy vµo m×nh , tr«ng cËy vµo lùc lîng cña b¶n th©n m×nh . Th¸ng 7-1920, NguyÔn ¸i Quèc ®äc b¶n S¬ kh¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lªnin. LuËn c¬ng ®· gi¶i ®¸p tróng nh÷ng vÊn ®Ò mµ NguyÔn ¸i Quèc ®ang tr¨n trë t×m hiÓu, gióp Ngêi thÊy râ con ®êng th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, nhËn râ lËp trêng cña Lªnin vµ Quèc tÕ thø Ba kh¸c h¼n víi nh÷ng lêi tuyªn bè su«ng cña Quèc tÕ thø Hai. LuËn c¬ng cña Lªnin coa ¶nh hëng lín ®Õn lËp trêng cøu níc cña NguyÔn ¸i Quèc: Ngêi ®Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t¸n thµnh quèc tÕ thø 3 ,®Æt c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc trong quü ®¹o c¸ch m¹ng v« s¶n , trë thµnh mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp §¶ng céng S¶n Ph¸p vµ lµ ngêi céng s¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. B»ng thiªn tµI trÝ tuÖ vµ nh·n quan chÝnh trÞ s»c bÐn ngêi ®· lùa chän ®óng con ®¬nga gi¶I phãng d©n téc , ®ã lµ con ®êng c¸ch m¹ng v« s¶n . Nh vËy sau qu¸ tr×nh gi¸c gé khi tiÕp cËn chñ nghÜa Mac –Lªnin , Quèc tÕ Céng S¶n 3, c¸ch m¹ng th¸ng mêi Nga vÜ §¹i ,NguyÔn ¸i Quèc ®· chuyÓn tõ ngêi yªu níc (®I t×m ®êng cøu níc ) thµnh con ngêi céng s¶n (lËp §¶ng céng S¶n Ph¸p ,trë thµmh thµnh viªn cña §¶ng Céng S¶n Ph¸p ).Tõ ®ã ngêi ra søc truyÒn b¸ t tëng ,chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam , vµ tæ lËp nh÷ng tæ chøc chÝnh trÞ chuyÓn bÞ cho viÖc thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam : VÒ mÆt t tëng vµ chÝnh trÞ: Ngêi ®· viÕt c¸c bµI ®¨ng c¸c b¸o “ ngêi cïng khæ”,b¸o “nh©n ®¹o”c¬ quan trung ¬ng cña §¶ng Céng S¶n Ph¸p , b¸o “s thËt” cña Liªn NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG X« ,t¹p chÝ th tÝn quèc tÕ (Quèc tÕ céng s¶n),b¸o thanh niªn(ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi) …vµ t¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” ,”§õ¬ng c¸ch mÖnh” .Qua néi dung cña c¸c bµi b¸o ®ã ,Ngêi tËp trung lªn ¸n chÕ ®é chñ nghÜa ®Õ quèc , chñ nghÜa thùc d©n nãi chung vµ chñ nhgi¶ thôc d©n Ph¸p . Ngêi v¹ch trÇn b¶n chÊt x©m lîc ,ph¶n ®éng, bãc lét , ®Çn ¸p tµn b¹o cña chñ nghÜa thùc d©n .B»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ sinh ®éng, ngêi ®· tè c¸o tríc d luËn Ph¸p vµ thÕ gíi téi ¸c tµy trêi cña thùc dan Ph¸p ®èi víi nh©n ©n c¸c níc thuéc ®Þa.§Æc biÖt, Ngßi ®· tr×nh bµy quan ®iÓm lý luËn vÒ c¸ch m¹ng thuéc ®Þa mét c¸ch ®óng ®¾n , s¸ng t¹o vµ kh¸ hoµn chØnh .HÖ thèng quan ®iÓm ®ã ®îc truyÒn vµo ViÖt Nam nh»n chuyÓn bÞ vÒ t tëng chÝnh trÞ cho viÖc thµnh l©p §¶ng. Ph¸c th¶o ®êng lèi cøu níc NguyÔn ¸i Quèc ph¸c th¶o ®êng lèi cøu níc tõ n¨m 1921 vµ thÓ hiÖn tËp trung trong tËp bµi gi¶ng ë líp chÝnh trÞ tai Qu¶ng Ch©u, n¨m 1927 ®îc in thµnh s¸ch lÊy tªn lµ §êng C¸ch MÖnh. Néi dung c¬ b¶n cña t¸c phÈm nh sau: Mét lµ:ChØ cã c¸ch m¹ng v« s¶n lµ c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, v× lîi Ých c¶u ®¹i ®a sè d©n chóng. Ngêi ®· giíi thiÖu nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi, tõ c¸ch m¹ng t s¶n MÜ n¨m 1776 ®Õn c¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p n¨m 1789, tõ c«ng x· Pari n¨m 1871 ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga n¨m 1917 vµ sau khi so s¸nh c¸ch m¹ng t s¶n víi c¸ch m¹ng v« s¶n . Ngêi ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: ‘Trong thÕ giíi b©y giê chØ cã c¸ch m¹ng Nga lµ ®· thµnh c«ng, vµ thµnh c«ng ®Õn n¬i, nghÜa lµ d©n chóng ®îc hëng c¸i h¹nh phóc tù do, b×nh ®¼ng thËt,kh«ng ph¶i tù do vµ b×nh ®¼ng gi¶ dèi nh ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p khoe khoang bªn An Nam”. NguyÔn ¸i Quèc nhÊn m¹nh:lµm sao c¸ch mÖnh råi th× quyÒn giao cho d©n chóng sè nhiÒu, chí ®Ó trong tay mét bän Ýt ngêi.ThÕ míi khái hy sinh nhiÒu lÇn , thÕ d©n chóng míi ®îc h¹nh phóc”. §©y lµ ®iÓm xuÊt ph¸t vµ lµ ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a con ®êng cøu níc cña NguyÔn ¸i Quèc víi c¸c con ®êng cøu níc tríc kia. Hai lµ:môc tiªu vµ con ®êng ®i lªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ chñ nghÜa x· héi, muèn xo¸ bá chÕ ®é ngêi bãc lét ngêi, muèn cã tù do , h¹nh phóc,b×nh ®¼ng thËt sù th× ph¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng: c¸ch m¹ng gi¶i NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG phãng d©n téc vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa .Hai cuéc c¸ch m¹ng nµy cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Ba lµ:VÒ lùc lîng c¸ch m¹ng, c«ng n«ng lµ gèc cña c¸ch mÖnh, häc trß ,nhµ bu«n nhá , ®iÒn chñ nhá lµ bÇu b¹n cña c«ng n«ng .C¸ch mÖnh lµ viÖc chung cña c¶ d©n chóng chø kh«ng ph¶i lµ viÖc cña mét hai ngêi. Bèn lµ: VÒ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng Cïng víi viÖc ho¹ch ®Þnh ®êng lèi C¸ch M¹ng ,NguyÔn Quèc ph¸c th¶o c¶ ph¬ng ph¸p c¸ch mÖnh.VÒ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng th× quan ®iÓm cña NguyÔn ¸i Quèc lµ quan ®iÓm c¸ch m¹ng b¹o lùc.Ngêi chØ ra thiÕu sãt cña nh÷ng ngêi ®i tríc.Tãm l¹i lµ ph¶i cã s¸ch lîc,kÕ ho¹ch, biÕt lóc nµo nªn lµm , lóc nµo cha nªn lµm. N¨m lµ:§oµn kÕt quèc tÕ “C¸ch M¹ng ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi . Ai lµm c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi lµ ®ång chÝ cña ViÖt Nam”.Trong t¸c phÈm §êng C¸ch MÖnh, NguyÔn ¸i Quèc nh¾c l¹i khÈu hiÖu cña quèc tÕ thø 3 “giai cÊp v« s¶n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi ®oµn kÕt l¹i”.§©y chÝnh lµ quan ®iÓm mµ NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt trong nhiÒu t¸c phÈm vµ Ngêi thùc hiÖn ngay tõ khi gia nhËp phong trµo céng s¶n quèc tÕ. S¸u lµ:C¸ch m¹ng tríc hÕt ph¶i cã ®¶ng c¸ch m¹ng. Ngay tõ khi t×m ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin, NguyÔn ¸i Quèc ®· n¾m v÷ng quy luËt, §¶ng cã v÷ng c¸ch m¹ng míi thµnh c«ng . Muèn cho §¶ng v÷ng ph¶i lµm cho trong ®¶ng ai còng hiÓu, ai còng theo chñ nghÜa Êy.§¶ng kh«ng cã chñ nghÜa nh ngêi kh«ng cã trÝ kh«n. VÒ mÆt tæ chøc: Th¸ng 10 -1923 NguyÔn ¸i Quèc dù ®¹i héi lÇn thø nhÊt quèc tÕ N«ng d©n.N¨m 1924 Ngêi dù c¸c ®¹i héi cña thanh niªn , phô n÷ quèc tÕ.Ngêi rÊt chó Ý nghiªn cøu chÕ ®é míi ë Liªn X«.Ngêi viÕt nhiÒu bµi b¸o nªu cao c«ng lao vÜ ®¹i , ®¹o ®øc cao c¶ cña Lªnin. Th¸ng 12-1924 , NguyÔn AÝ Quèc ®Õn Qu¶ng Ch©u(Trung Quèc) , Ngêi tham gia s¸ng t¹o héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ¸ - §«ng ®Ó thèng nhÊt hµnh ®éng chèng chñ nghÜa thùc d©n . Th¸ng 6-1925 , Ngêi thµnh lËp “ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi” , tæ chøc trung kiªn lµ “Céng s¶n ®oµn” lµm nßng cèt ®Ó trùc tiÕp NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ViÖt Nam ; më ra nhiÒu líp huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o mét sè thanh niªn ViÖt Nam thµnh nh÷ng c¸n bé c¸ch m¹ng , trong ®ã mét sè ®îc chän ®I häc ë trêng ®¹i häc Ph¬ng §«ng (Liªn X«) , mét sè ®îc cö ®I häc qu©n sù , phÇn lí sau nµy ®îc ®a vÒ níc ho¹t ®éng . HÖ thèng t tëng cña NguyÔn AÝ Quèc trë thµnh hÖ thèng t tëng c¸ch m¹ng híng ®¹o d©n téc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ theo khuynh híng c¸ch m¹ng v« s¶n , dÉn ®Õn sù ra ®êi c¸c tæ chøc §¶ng Céng S¶n ë ViÖt Nam . §«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng(6-1929) An Nam céng s¶n ®¶ng (7-1929) §«ng d¬ng céng s¶n liªn ®oµn(9-1929) 5.phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam : Truíc hÕt ta nhËn thÊy phong trµo c«ng nh©n trong thêi gian nµy(19251930) ®· cã nhøng chuyÓn biÐn râ rÖt giai , thêi ký tríc , h÷ng cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n chØ dõng l¹i ë h×nh thøc ®Êu tranh dßi nh÷ng quyÒn lîi vÒ kinh tÕ ,quy m« nh÷ng cuéc ®Êu tranh nµy thêng nhá lÎ kh«ng cã sù phèi hîp thêng bÞ ®µn ¸p dÔ dµng , hoÆc bÞ dËp t¾t khi bän ®Õ quèc nhîng bé mét sè quyÒn lîi nhÊt ®Þnh . Cã thÓ nËn thÊy r»ng giai cÊp c«ng nh©n thêi kú nµy cßn mang nÆng tÝnh c¬ b¾p thñ c«ng , cha cã tÝnh kû luËt cao , dÇn ®©n cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ lîng cña giai cÊp c«ng nh©n tr«ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai , giai cÊp c«ng nh©n ®· gi¸c gé ¸nh s¸ng cña chñ nghÜa M¸c –Lªnin , do ®ã hä ®· nhËn thøc râ vai trß c¸ch m¹ng cña m×nh mµ LÞch Sö giao phã . tõ ®ã cuéc dÊu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n kh«ng chØ t¨ng nhanh vÒ lîng mµ cßn chuyÓn biÕn c¶ vÒ chÊt , tõ ®Êu tranh tù p¸t ®· chuyÓn sang ®Êu tranh mang mµu s¾c chÝnh trÞ , c¸c cuéc ®Êu tranh ®· cã sù hèi hîp víi nhau , chØ tÝnh riªng n¨m 1928-1929 ®· cã h¬n 40 cuéc ®Êu tranh , tiªu biÓu lµ cuéc b·I c«ng ë nhµ m¸y xi m¨ng H¶I Phßng , nhµ m¸y sîi Nam §Þnh , Nhµ m¸y diªm vµ Nhµ m¸y ca BÕn Thuû, xëng söa ch÷a «t« Avia Hµ Néi . Nhµ m¸y sîi H¶I Phßng , Má than Hång Giai , Xáng söa ch÷a tµu thuû Ba Son (Sµi Gßn), §ån ®iÒn cao su phó riÒng,… 6. Héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam NhËn ®îc tin ë §«ng D¬ng cã nhiÒu tæ chøc céng s¶n, ngµy 27-10-1929 quèc tÕ céng s¶n ®· göi chØ thÞ cho c¸c nhãm céng s¶n nãi râ ë §«ng D¬ng NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG cÇn cã mét ®¶ng céng s¶n duy nhÊt.NhËn ®îc chØ thÞ cña quèc tÕ céng s¶n , NguyÔn ¸i Quèc triÖu tËp c¸c ®¹i biÓu cña §«ng D¬ng Céng S¶n §¶ng vµ An Nam Céng S¶n §¶ng bµn viÖc hîp nhÊt. Tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 7-2-1930, héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng häp ë b¸n ®¶o Cöu Long díi sù chñ tr× cña NguyÔn ¸i §uèc víi sù tham gia cña hai ®¹i biÓu §«ng D¬ng Céng S¶n §¶ng, hai ®¹i biÓu cña An Nam Céng S¶n §¶ng vµ hai ®¹i biÓu ngoµi níc. Héi nghÞ nhÊt trÝ víi ®Ò xuÊt cña NguyÔn ¸i Quèc hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n thµnh mét ®¶ng céng s¶n duy nhÊt lÊy tªn lµ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, nhÊt trÝ th«ng qua ch¸nh c¬ng v¾n t¾t , s¸ch lîc v¾n t¾t, ®iÒu lÖ v¾n t¾t do NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o. §ã lµ c¬ng lÜnh vµ ®iÒu lÖ ®Çu tiªn cña ®¶ng, néi dung chñ yÕu cña v¨n kiÖn trªn lµ: -C¸ch m¹ng viÖt nam lµ “t s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng” vµ “thæ ®Þa c¸ch m¹ng”®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n. -§¸nh ®æ ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p vµ bän phong kiÕn , lµm cho nø¬c nam hoµn toµn ®éc lËp. -Th©u hÕt s¶n nghiÖp lín cña t b¶n ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p ®Ó giao cho chÝnh phñ c«ng n«ng binh. -Quèc h÷u ho¸ toµn bé ®ån ®iÒn vµ ®Êt ®ai cña bän ®Õ quèc vµ ®Þa chñ ph¶n c¸ch m¹ng viÖt nam chia cho n«ng d©n nghÌo . -Tæ chøc qu©n ®éi c«ng n«ng -§¶ng ph¶i hÕt søc liªn l¹c víi tiÓu t s¶n ,trÝ thøc ,trung n«ng, Thanh Niªn ,T©n ViÖt….®Ó kÐo hä ®i vµo phe v« s¶n giai cÊp .Cßn ®èi víi bän phó n«ng ,trung tiÓu ®Þa chñ vµ t b¶n An Nam mµ cha râ mÆt ph¶n c¸ch m¹ng th× ph¶i lîi dông, Ýt l©u míi lµm cho hä ®øng trung lËp… -§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp ph¶i thu phôc cho ®îc ®¹i bé phËn giai cÊp m×nh, ph¶i lµm cho giai cÊp m×nh l·nh ®¹o ®îc d©n chóng.Sau héi nghÞ hîp nhÊt ngµy 24-2-1930 ,§«ng D¬ng Céng S¶n Liªn §oµn còng hîp nhÊt vµo §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG LêI KÕT Nh vËy , sau mét thêi kú dµi , kû tõ ®Çu thÕ kû XX LÞch Sö d©n téc ta ®· lÇn lît kh¶o nghiÖm ®ñ c¸c c¬ng lÜnh cøu níc kh¸c nhau vµ cuèi cïng chØ cã §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lµ ®ñ kh¶ n¨ng n¾m ngän cê d©n téc , dÊu tranh gi¶I phãng d©n téc , l¸nh ®¹o c¸ch m¹ng viÖt nam tiÕn lªn §¶ng ra ®êi lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña cuéc dÊu tranh d©n téc vµ giai cÊp ë ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi - §¶ng lµ sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc ViÖt Nam trong nnh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû nµy. Ngay tõ khi míi ra ®êi , §¶ng ta ®· cã c¬ng lÜnh c¸ch m¹nh ®óng ®¾n , s¸ng t¹o theo häc thuyÕt M¸c- Lªnin,ngän cê chãi läi dÉn d¾t nh©n d©n ta tiÕn lªn trong c«ng cuéc ®Êu tranh v× ®éc lËp tù do vµ thèng nhÊt ®Êt níc, më ®êng ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. TµI LIÖU THAM KH¶O Hå ChÝ Minh Toµn TËp ------------ ---- NXBCTQG-2002 NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞCH Sö §¶NG Gi¸o Tr×nh LÞch Sö §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam - ----- NXBCTQG-2004 Híng DÉn ¤n Thi LÞch Sö §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ---NXBCTQG-1998 V¨n KiÖn §¶ng Toµn TËp--------------------------- NXBCTQG T¹p ChÝ §¶ng Céng S¶n ------------------------ Th¸ng2&3-2005 NGUYÔN THÕ M¹NH -9476-47CD2 13
- Xem thêm -