Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp kinh doanh ở xí nghiệp vận tải biển vinafico

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 TÊN ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO Môc lôc PhÇn më ®Çu ....................................................................................................... 1 Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn ë doanh nghiÖp .................................................................................................................. 3 1.I –Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn vµ qu¶n lý vèn trong kinh doanh.....................3 1.1.1- Kh¸i niÖm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh ...................................................... 3 1.1.2- Ph©n lo¹i vèn trong ho¹t ®éng s¶n xu¸t kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm Vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng ................................................................. 4 1.2- Nguån vèn, chi phÝ vèn vµ c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp ........................... 8 1.3-Néi dung ho¹t ®éng qu¶n lý vèn.....................................................................9 1.3.1- Néi dung ho¹t ®éng qu¶n lý vèn cè ®Þnh....................................................10 1.3.2- Néi dung ho¹t ®éng qu¶n lý vèn l-u ®éng. ............................................. 1.4- C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp . 18 1.4.1- C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng 1.4.2- HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng trong doanh nghiÖp .........20 1.4.3- C¸c gi¶i ph¸p nh»m qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ................ 26 Ch-¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ................................................................................................. 31 I-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ..... 31 Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 1 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.1- LÞch sö h×nh thµnh ....................................................................................... 31 1.2- NhiÖm vô chñ yÕu cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ................................ 31 1.3- C¬ cÊu tæ chøc cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ...................................... 31 1.4- Nghµnh nghÒ kinh doanh................................................................................34 II- KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ............ 33 1- Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ................ 33 2- Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ..................................................... 34 III- Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶n lý vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ........................................................................................................ 41 1- Vèn vµ c¸ch thøc huy ®éng cña XÝ nghiÖp ....................................................... 41 2- Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vèn cè ®Þnh ............................................................ 43 3- T×nh h×nh qu¶n lý vèn l-u ®éng ........................................................................ 50 III- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ........ 56 1- T×nh h×nh sö dông vèn ë XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco qua mét sè chØ tiªu c¬ b¶n ............................................................................................................ 56 2- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ......................................... 58 3- HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng ë XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco .................. 61 4- §¸nh gi¸ chung c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn ë XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco . ................................................................................................. 65 Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn ë XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco .......................................... 66 I- Nh÷ng gi¶i ph¸p cho tæng XÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn Vinafco ............................ 66 1- Ph¸t huy c¬ chÕ ®iÒu hoµ vèn trong XÝ nghiÖp. ................................................ 66 2- C¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ................................................ 68 Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 2 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 3- Thanh lý, b¸n bít mét sè tµu qu¸ cò hoÆc kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ..................................................................................................... 70 4- H¹n chÕ vèn l-u ®éng bÞ chiÕm dông nh»m thu håi vèn nhanh, t¨ng vßng quay cña vèn ........................................................................................................ 72 5- Hoµn thiÖn ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l-u ®éng ®Þnh møc kú kÕ ho¹ch s¸t víi nhu cÇu vèn thùc tÕ ....................................................................... 72 II- Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n-íc ..................................................................... 77 KÕt luËn ............................................................................................................... 78 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................................. 79 PhÇn më ®Çu Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho dï d-íi h×nh thøc kinh tÕ x· héi nµo vÊn ®Ò ®-îc nªu ra tr-íc tiªn còng lµ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mét nÒn s¶n xuÊt, lµ th-íc ®o vÒ mäi mÆt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh- tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ môc tiªu lín nhÊt cña mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng tèt, gÝa thµnh hîp lÝ, doanh nghiÖp vÉn v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã qu¶n lÝ vµ sö dông vèn lµ vÊn ®Ò quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ bao cÊp tr-íc ®©y vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc hÇu hÕt ®-îc Nhµ n-íc tµi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn, ®ång thêi Nhµ n-íc qu¶n lÝ vÒ gi¸ c¶ s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch l·i Nhµ n-íc thu Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 3 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - lç Nhµ n-íc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc hÇu nh- kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp, t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt ¨n mßn vµo vèn x¶y ra phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc. B-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lÝ vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ song song tån t¹i, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi lµ nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI BCH Trung -¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· nhÊn m¹nh " C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh kh«ng cßn ®-îc bao cÊp vÒ gi¸ vµ vèn, ph¶i chñ ®éng kinh doanh, ph¶i b¶o ®¶m tù bï ®¾p chi phÝ, nép ®ñ thuÕ vµ cã l·i...". C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n víi thÞ tr-êng, b¸m s¸t thÞ tr-êng, tù chñ vÒ vèn vµ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, nhÊt lµ trong kinh doanh ®-êng biÓn kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi mÎ. Nã ®-îc h×nh thµnh ngay sau khi tµi chÝnh ra ®êi, nã lµ lÜnh vùc rÊt réng vµ muèn nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn th× ph¶i cã sù ®Çu t- rÊt c«ng phu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco, em chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco" lµm néi dung nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. H-íng nghiªn cøu lµ kÕt hîp gi÷a lÝ luËn vµ thùc tiÔn. Tõ viÖc kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp qua c¸c n¨m, kÕt hîp víi lÝ luËn kinh tÕ mµ cô thÓ lµ lÝ luËn vÒ qu¶n lÝ, vÒ vèn, vÒ c¹nh tranh... ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp , qua ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco . Néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bao gåm: Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 4 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Më ®Çu. - Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp. - Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco . Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý,sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco . - KÕt luËn: Tr-íc sù thay ®æi vÒ chÊt trong ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam, cïng víi viÖc ¸p dông ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n míi ë doanh nghiÖp, vÊn ®Ò qu¶n lÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®· thay ®æi s©u s¾c c¶ vÒ ph-¬ng ph¸p luËn vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸. Do ®ã, t¹o nªn khã kh¨n rÊt lín trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi vµ nh÷ng sai sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× vËy, rÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o §µm V¨n HuÖ vµ c¸c c« chó c¸n bé ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 5 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƯ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 6 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phươ ng Thả o - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com CH¦¥NG I Nhøng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp. 1.1.KH¸I NIÖM Vµ PH¢N LO¹I VèN KINH DOANH CñA DOANH NGHIÖP. 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo lóc ®Çu còng ph¶i cã mét l-îng tiÒn vèn nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng kho¶n ®Çu t- ban ®Çu cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng vµ khëi ®éng doanh nghiÖp. Vèn lµ yÕu tè vËt chÊt cÇn thiÕt nhÊt vµ cÇn ®-îc sö dông cã hiÖu qu¶. Doanh nghiÖp cÇn cã vèn ®Ó dù tr÷ vËt t-, ®Ó ®Çu tmua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Ó chi phÝ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®-îc thÓ hiÖn ë nhiÒu h×nh th¸i vËt chÊt kh¸c nhau. Do cã sù t¸c ®éng cña lao ®éng vµo ®èi t-îng lao ®éng th«ng qua t- liÖu lao ®éng th× hµng ho¸ vµ dÞch vô ®-îc t¹o ra nh»m tiªu thô trªn thÞ tr-êng. Sau cïng c¸c h×nh th¸i vËt chÊt kh¸c nhau sÏ l¹i ®-îc chuyÓn ho¸ vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ ban ®Çu. Qu¸ tr×nh trao ®æi ®ã ®¶m b¶o cho sù ra ®êi, vËn hµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp cã thÓ diÔn t¶ nh- sau: Tµi s¶n thùc tÕ TiÒn Tµi s¶n thùc tÕ - Tµi s¶n cã tµi chÝnh TiÒn Tµi s¶n cã tµi chÝnh Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 7 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Sù thay ®æi trªn lµm thay ®æi sè d- ban ®Çu (®Çu kú) cña ng©n quü vµ sÏ dÉn ®Õn sè d- cuèi kú lín h¬n sè d- ®Çu kú - t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d-. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ sè tiÒn thu ®-îc do tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p toµn bé chi phÝ vµ cã l·i. Nh- vËy sè tiÒn ®· øng ra ban ®Çu kh«ng nh÷ng chØ ®-îc b¶o tån mµ cßn ®-îc t¨ng thªm do ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i. Toµn bé gi¸ trÞ øng ra cho s¶n xuÊt kinh doanh ®ã ®-îc gäi lµ vèn. Tuy nhiªn gi¸ trÞ øng tr-íc ®ã kh«ng ®¬n thuÇn lµ vËt chÊt h÷u h×nh, mµ mét sè tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh-ng nã chøa ®ùng mét gi¸ trÞ ®Çu t- nhÊt ®Þnh nh-: Tªn doanh nghiÖp, nh·n hiÖu s¶n phÈm, lîi thÕ th-¬ng m¹i, ®Æc quyÒn kinh doanh... còng cã gi¸ trÞ nh- vèn. Nh÷ng ph©n tÝch kh¸i qu¸t trªn ®©y cho ta quan ®iÓm toµn diÖn vÒ vèn: "Vèn lµ mét ph¹m trï kinh tÕ c¬ b¶n. Trong doanh nghiÖp vèn lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn lµ gi¸ trÞ ®em l¹i gi¸ trÞ thÆng d-". Nh- vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng, võa ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ võa ®em l¹i hiÖu qu¶ x· héi. 1.1.2.Ph©n lo¹i vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: Vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng Cã nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §«i khi nã ®-îc kh¾c ho¹ trong luËt kinh tÕ nh- lµ vèn ph¸p ®Þnh vµ vèn ®iÒu lÖ. Mét sè kh¸c theo nhu cÇu nghiªn cøu ®øng trªn gi¸c ®é h×nh thµnh vèn l¹i thÓ hiÖn vèn gåm cã vèn ®Çu t- ban ®Çu, vèn bæ sung, vèn liªn doanh vµ vèn ®i vay. Së dÜ tån t¹i nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau lµ xuÊt ph¸t tõ sù kh¸c nhau vÒ triÓn väng hay quan ®iÓm sö dông. Víi bµi luËn v¨n nµy, chóng ta sö dông quan ®iÓm lµm quyÕt ®Þnh vÒ vèn qua con m¾t qu¶n trÞ vèn ë c«ng ty s¶n xuÊt. Víi quan ®iÓm ®ã, vèn ®-îc xem xÐt trªn gi¸c ®é chu chuyÓn. Quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy chóng ta cÇn chó ý ®Õn vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng. 1.1.2.1- Vèn cè ®Þnh: Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 8 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí a) Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vèn cè ®Þnh: Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh, ®ã chÝnh lµ sè vèn doanh nghiÖp ®Çu t- mua s¾m, trang bÞ c¬ së vËt chÊt. §Ó lµ tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®¹t ®-îc c¶ hai tiªu chuÈn. Mét lµ, ph¶i ®¹t ®-îc vÒ mÆt gi¸ trÞ ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh (vÝ dô hiÖn nay gi¸ trÞ cña nã ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 5.000.000®ång). Hai lµ, thêi gian sö dông ph¶i tõ trªn 1 n¨m trë lªn. Víi nh÷ng tiªu chuÈn nhvËy th× hoµn toµn b×nh th-êng víi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vËt chÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh gi÷ nguyªn trong thêi gian dµi. Tµi s¶n cè ®Þnh th-êng ®-îc sö dông nhiÒu lÇn, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ chØ t¨ng lªn khi cã x©y dùng c¬ b¶n míi hoÆc mua s¾m. Qua qu¸ tr×nh sö dông, tµi s¶n cè ®Þnh hao mßn dÇn d-íi hai d¹ng lµ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Hao mßn v« h×nh chñ yÕu do tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ míi vµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi t¨ng lªn quyÕt ®Þnh. Hao mßn h÷u h×nh phô thuéc vµo møc ®é sö dông khÈn tr-¬ng tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h-ëng tíi ®é bÒn l©u cña tµi s¶n cè ®Þnh nh- chÕ ®é qu¶n lý sö dông, b¶o d-ìng, ®iÒu kiÖn m«i tr-êng... Nh÷ng chØ dÉn trªn ®-a ra tíi mét gãc nh×n vÒ ®Æc tÝnh chuyÓn ®æi thµnh tiÒn chËm ch¹p cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy thÕ, c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ trÞ cao cã thÓ cã gi¸ trÞ thÕ chÊp ®èi víi ng©n hµng khi vay vèn. b) H×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn cè ®Þnh: C¬ cÊu vèn cè ®Þnh lµ tØ lÖ phÇn tr¨m cña tõng nhãm vèn cè ®Þnh chiÕm trong tæng sè vèn cè ®Þnh. Nghiªn cøu c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cã mét ý nghÜa quan träng lµ cho phÐp ®¸nh gi¸ viÖc ®Çu t- cã ®óng ®¾n hay kh«ng vµ cho phÐp x¸c ®Þnh h-íng ®Çu t- vèn cè ®Þnh trong thêi gian tíi. §Ó ®¹t ®-îc ý nghÜa ®óng ®¾n ®ã, khi nghiªn cøu c¬ cÊu vèn cè ®Þnh ph¶i nghiªn cøu trªn hai gi¸c ®é: Néi dung cÊu thµnh vµ mèi quan hÖ tØ lÖ trong mçi bé phËn so víi toµn bé. VÊn ®Ò c¬ b¶n trong viÖc nghiªn cøu nµy ph¶i lµ x©y dùng ®-îc mét c¬ cÊu hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, ®Ó c¸c nguån vèn ®-îc sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. CÇn l-u ý r»ng quan hÖ tû träng trong c¬ cÊu vèn lµ chØ tiªu ®éng. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 9 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí §iÒu nµy ®ßi hái c¸n bé qu¶n lý ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu t×m tßi ®Ó cã ®-îc c¬ cÊu tèi -u. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®-îc biÓu hiÖn thµnh h×nh th¸i gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh sau ®©y ®ang dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: 1) Nhµ cöa ®-îc x©y dùng cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý 2) VËt kiÕn tróc ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý 3) ThiÕt bÞ ®éng lùc 4) HÖ thèng truyÒn dÉn 5) M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt 6) Dông cô lµm viÖc, ®o l-êng, thÝ nghiÖm 7) ThiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i 8) Dông cô qu¶n lý 9) Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c dïng vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Trªn c¬ së c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh nh- trªn chØ ra râ rµng c¬ cÊu vèn cè ®Þnh chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu nh©n tè. Quan t©m nhÊt lµ ®Æc ®iÓm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, sù tiÕn bé kü thuËt, møc ®é hoµn thiÖn cña tæ chøc s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn, sù ph©n bæ s¶n xuÊt. V× vËy khi nghiªn cøu ®Ó x©y dùng vµ c¶i tiÕn c¬ cÊu Vèn cè ®Þnh hîp lý cÇn chó ý xem xÐt t¸c ®éng ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè nµy. Trong kÕt qu¶ cña sù ph©n tÝch, ®Æc biÖt chó ý tíi mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn Vèn cè ®Þnh ®-îc biÓu hiÖn b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ bé phËn Vèn cè ®Þnh ®-îc biÓu hiÖn b»ng nhµ x-ëng vËt kiÕn tróc phôc vô s¶n xuÊt. 1.1.2.2 - Vèn l-u ®éng: a) Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña vèn l-u ®éng: Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 10 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Vèn l-u ®éng vµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l-u ®éng vµ vèn l-u th«ng. §ã lµ sè vèn doanh nghiÖp ®Çu t- ®Ó dù tr÷ vËt t-, ®Ó chi phÝ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Hoµn toµn kh¸ch quan kh«ng nh- vèn cè ®Þnh, Vèn l-u ®éng tham gia hoµn toµn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, chuyÓn qua nhiÒu h×nh th¸i gi¸ trÞ kh¸c nhau nh- tiÒn tÖ, ®èi t-îng lao ®éng, s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm vµ trë l¹i h×nh th¸i tiÒn tÖ ban ®Çu sau khi tiªu thô s¶n phÈm. NhvËy vèn l-u ®éng chu chuyÓn nhanh h¬n vèn cè ®Þnh, qu¸ tr×nh vËn ®éng cña Vèn l-u ®éng thÓ hiÖn d-íi hai h×nh th¸i: - H×nh th¸i hiÖn vËt: §ã lµ toµn bé nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm. - H×nh th¸i gi¸ trÞ: Lµ toµn bé gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm, gi¸ trÞ t¨ng thªm do viÖc sö dông lao ®éng sèng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn trong lÜnh vùc l-u th«ng. Sù l-u th«ng vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cña Vèn l-u ®éng ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ biÓu diÔn b»ng c«ng thøc chung: T - H - SX - H' - T' Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, ®Çu tiªn Vèn l-u ®éng biÓu hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ vµ khi kÕt thóc còng l¹i b»ng h×nh thøc tiÒn tÖ. Mét vßng khÐp kÝn ®ã gîi më cho chóng ta thÊy hµng ho¸ ®-îc mua vµo ®Ó doanh nghiÖp s¶n xuÊt sau ®ã ®em b¸n ra, viÖc b¸n ®-îc hµng tøc lµ ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn vµ doanh nghiÖp nhËn ®-îc tiÒn doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô cuèi cïng. Tõ c¸c kÕt qu¶ ®ã gióp ta s¸ng taä ra mét c¸ch thøc qu¶n lý vèn l-u ®éng tèi -u vµ ®¸nh gi¸ ®-îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. b) H×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn l-u ®éng: X¸c ®Þnh c¬ cÊu Vèn l-u ®éng hîp lý cã ý nghÜa tÝch cùc trong c«ng t¸c sö dông hiÖu qu¶ vèn l-u ®éng. Nã ®¸p øng yªu cÇu vèn cho tõng kh©u, tõng bé phËn, ®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm hîp lý Vèn l-u ®éng. Trªn c¬ së ®ã Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 11 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí ®¸p øng ®-îc phÇn nµo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn thiÕu vèn cho s¶n xuÊt. C¬ cÊu Vèn l-u ®éng lµ quan hÖ tØ lÖ gi÷a gi¸ trÞ mçi lo¹i vµ nhãm ®ã so víi toµn bé gi¸ trÞ Vèn l-u ®éng. TØ lÖ gi÷a gi¸ trÞ mçi lo¹i vµ nhãm trong toµn bé Vèn l-u ®éng hîp lý th× chØ hîp lý t¹i mçi thêi ®iÓm naß ®ã vµ tÝnh hîp lý chØ mang tÝnh nhÊt thêi. V× vËy trong qu¶n lý ph¶i th-êng xuyªn nghiªn cøu x©y dùng mét c¬ cÊu hîp lý ®¶m b¶o ®é "khoÎ m¹nh" ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh tõng thêi kú. §Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ x©y dùng c¬ cÊu vèn nh- thÕ, ng-êi ta th-êng cã sù ph©n lo¹i theo c¸c quan ®iÓm tiÕp cËn kh¸c nhau: - TiÕp cËn theo qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ lu©n chuyÓn, Vèn l-u ®éng chia thµnh 3 lo¹i: + Vèn trong dù tr÷: Lµ bé phËn vèn dïng ®Ó mua nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ, dù tr÷... chuÈn bÞ ®-a vµo s¶n xuÊt. + Vèn trong s¶n xuÊt: Lµ bé phËn trùc tiÕp phôc vô cho giai ®o¹n s¶n xuÊt nh-: s¶n phÈm dë dang, chi phÝ ph©n bæ, b¸n thµnh phÈm, tù chÕ tù dïng. + Vèn trong l-u th«ng: Lµ bé phËn trùc tiÕp phôc vô cho giai ®o¹n l-u th«ng nh- tiÒn mÆt, thµnh phÈm. - TiÕp cËn vÒ mÆt kÕ ho¹ch ho¸, Vèn l-u ®éng ®-îc chia thµnh Vèn l-u ®éng kh«ng ®Þnh møc vµ Vèn l-u ®éng ®Þnh møc. + Vèn l-u ®éng ®Þnh møc lµ sè vèn tèi thiÓu cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú, nã bao gåm vèn dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ vµ vèn phi hµng ho¸. + Vèn l-u ®éng kh«ng ®Þnh møc lµ sè vèn l-u ®éng cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ trong s¶n xuÊt, dÞch vô phô thuéc nh-ng kh«ng ®ñ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n ®-îc. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 12 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.nguån vèn,chi phÝ vèn vµ c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp a) Nguån vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp gåm cã vèn tù cã, vèn coi nhtù cã vµ vèn ®i vay. Tõ c¸c nguån vèn kh¸c nhau nµy doanh nghiÖp cã ph-¬ng c¸ch huy ®éng trªn nhiÒu nguån, hç trî lÉn nhau ®¶m b¶o cho yªu cÇu cña doanh nghiÖp. - Vèn tù cã bao gåm: + Nguån vèn ph¸p ®Þnh: ChÝnh lµ vèn l-u ®éng do ng©n s¸ch hoÆc cÊp trªn cÊp cho ®¬n vÞ thuéc khèi nhµ n-íc; nguån vèn cæ phÇn nghÜa vô do x· viªn hîp t¸c x· vµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp hoÆc vèn ph¸p ®Þnh cña chñ doanh nghiÖp t- nh©n. + Nguån vèn tù bæ sung: Nguån nµy h×nh thµnh tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ th«ng qua quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c¸c kho¶n chªnh lÖch hµng ho¸ tån kho theo c¬ chÕ b¶o toµn gi¸ trÞ vèn. + Nguån vèn l-u ®éng liªn doanh: Gåm cã c¸c kho¶n vèn cña c¸c ®¬n vÞ tham gia liªn doanh, liªn kÕt gãp b»ng tiÒn, hµng ho¸, s¶n phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá v.v... - Vèn coi nh- tù cã: §-îc h×nh thµnh do ph-¬ng ph¸p kÕt to¸n hiÖn hµnh, cã mét sè kho¶n tiÒn tuy kh«ng ph¶i cña doanh nghiÖp nh-ng cã thÓ sö dông trong thêi gian rçi ®Ó bæ sung vèn l-u ®éng. Thuéc kho¶n nµy cã:TiÒn thuÕ, tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, phÝ trÝch tr-íc ch-a ®Õn h¹n ph¶i chi tr¶ cã thÓ sö dông vµ c¸c kho¶n nî kh¸c. - Vèn ®i vay: Nh»m ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n bøc thiÕt trong khi hµng ch-a b¸n ®· mua hoÆc sù kh«ng khíp trong thanh to¸n. Nguån vèn ®i vay lµ nguån vèn cÇn thiÕt, song cÇn chó ý tíi c¸c h×nh thøc vay kh¸c nhau víi tØ lÖ l·i suÊt kh¸c nhau vµ ph¶i tr¶ kÞp thêi c¶ vèn vµ l·i vay. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 13 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí B»ng c¸ch nghiªn cøu c¸c nguån cña c¶ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh nhtrªn, ng-êi kinh doanh cã thÓ ®¹t ®-îc sù tæng hîp vÒ c¸c nguån vèn theo c¸c chØ dÉn cña kÕ to¸n tµi chÝnh. Nguån vèn ë c¸c doanh nghiÖp giê ®©y trë thµnh nguån vèn chñ së h÷u vµ nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u thÓ hiÖn ë kho¶n "cã"; nî ph¶i tr¶ chÝnh lµ kho¶n vay, nî cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n... ®Ó ®Çu t-, h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp, ®-îc sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ sau ®ã ph¶i hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i nh- ®· cam kÕt. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu nµy cho ta t¹o quan hÖ gi÷a vèn vµ nguån vèn vÒ ph-¬ng diÖn gi¸ trÞ ®Çu t- nh- sau: Gi¸ trÞ TSC§ + Gi¸ trÞ TSL§ = Nguån vèn chñ së h÷u + Nî ph¶i tr¶ b) C¬ cÊu vèn: Søc m¹nh tiÒm Èn cña mét doanh nghiÖp nhiÒu khi ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua c¬ cÊu vèn. Chøng minh cho luËn ®iÓm nµy chóng ta thÊy r»ng tr×nh ®é sö dông vèn cña ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh÷ng yÕu tè quan träng kh¾c ho¹ nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp. §ång thêi chÝnh nh÷ng yÕu tè ®ã t¹o nªn mét c¬ cÊu vèn ®Æc tr-ng cho doanh nghiÖp, kh«ng gièng c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i kh¸c. Nh- vËy tØ sè c¬ cÊu vèn kh«ng ph¶i lµ mét con sè ngÉu nhiªn mµ lµ con sè thÓ hiÖn ý chÝ cña doanh nghiÖp. VÒ mÆt gi¸ trÞ, tØ sè ®ã cho ta biÕt trong tæng sè vèn ë doanh nghiÖp ®ang sö dông cã bao nhiªu ®Çu t- vµo vèn l-u ®éng, cã bao nhiªu ®Çu t- vµo tµi s¶n cè ®Þnh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i x©y dùng ®-îc c¬ cÊu vèn khoÎ, hîp lý. C¬ cÊu cho tõng lo¹i vèn ®-îc tÝnh nh- sau: TØ träng VC§ (TØ träng TSC§) TØ träng VL§ (TØ träng TSL§ vµ vèn l-u th«ng) TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n = Tæng vèn = 1- TØ träng vèn cè ®Þnh Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 14 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.3. Néi dung ho¹t ®éng qu¶n lý vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng 1.3.1. Ho¹t ®éng qu¶n lý vèn cè ®Þnh : Qu¶n lý vèn cè ®Þnh (VC§) nghÜa lµ ph¶i ®i ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh. Gièng nh- viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, viÖc qu¶n lý VC§ ¶nh h-ëng quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Qu¶n lý VC§ thµnh c«ng ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i g¾n liÒn sù vËn ®éng cña VC§ víi c¸c h×nh th¸i biÓu hiÖn vËt chÊt cña nã. H¬n thÕ n÷a, ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ VC§ tr-íc hÕt cÇn nghiªn cøu nh÷ng tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. Trong khoa häc qu¶n lý VC§ th-êng ®i vµo nh÷ng néi dung cô thÓ sau: 1.3.1.1 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - Kh¸i niÖm vÒ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh: - Trong qu¸ tr×nh sö dông, c¸c tµi s¶n cè ®Þnh dÇn dÇn bÞ xuèng cÊp ho¨ch hháng – gäi lµ sù hao mßn.Sù hao mßn ®ã lµm gi¶m gi¸ trÞ cña chóng mét c¸ch t-¬ng ®èi. Do ®ã, XÝ nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn trong tõng kú kÕ to¸n ( n¨m ,quý, th¸ng....) vµ h¹ch to¸n vµogi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong ®ã sÝa trÞ khÊu hao ®· ®-îc céng dån l¹i ( luü kÕ ) ph¶n ¸nh l-îng tiÒn (gi¸ trÞ) ®· hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. - Qu¸ tr×nh hao mßn gåm hai h×nh th¸i: + Hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Hao mßn h÷u h×nh lµ sù suy gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh do sù hao mßn, xóng cÊp vÒ mÆt hiÖn vËt g©y ra. C¸c hao mßn h÷u h×nh cã thÓ quan s¸t, nhËn biÕt ®-îc b»ng trùc quan nh- sù han gØ, h- háng c¸c chi tiÕt, hiÖu suÊt ho¹t ®éng gi¶m,vv...Hao mßn h÷u h×nh phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng , c-êng ®ä khai th¸c, chÕ ®é vËn hµnh, b¶o d-ìng vµ tuæi thä cña tµi s¶n cè ®Þnh. + Hao mån v« h×nh lµ sù mÊt gi¸ t-¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi cña tµi s¶n cè ®Þnh do tiÕn bé khoa häc kü thuËt,do thÞ hiÕu hoÆc do mét sè nh©n tè kh¸c.Sù gi¶m sót gi¸ trÞ kh«ng trùc tiÕp biÓu hiÖn qua bÒ ngoµi cña m¸y mãc.Do ®ã, cã nh÷ng thiÕt bÞ chØ cßn l¹i 30% - 40% gi¸ trÞ ban ®Çu; ®iÒu ®ã thÓ hiÖn sù l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ. Trong mua s¾m ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn l-u ý. + C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hao cã thÓ ®-îc lùa chän ®Ó ¸p dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp. a) KhÊu hao ®Òu theo thêi gian: Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 15 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Ph-¬ng ph¸p nµy tÝnh chi phÝ khÊu hao ph©n chia ®Òu cho c¸c n¨m, tøc mçi n¨m tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc khÊu hao mét l-îng nhÊt ®Þnh vµ kh«ng thay ®æi cho ®Õn khi thu håi hoµn toµn gi¸ trÞ nguyªn cña nã. Chi phÝ khÊu hao lµ sè tiÒn x¸c ®Þnh møc ®é hao mßn hµng n¨m hay tõng thêi kú cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tû lÖ khÊu hao cá b¶n ( K ) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: - Ng+ Ctl - Gth K = -------------------  100% Ng T Trong ®ã: . K : Tû lÖ khÊu hao tÝnh b»ng b»ng % . Ng: Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh. . Clt: Chi phÝ thanh lý thaã dì ,vv...khi b¸n thanh lý hoÆc khi th¶i lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ( dù tÝnh ). . Gth: Gi¸ trÞ thu håi ( dù tÝnh cña ) phÕ liÖu hoÆc gi¸ trÞ th¶i lo¹i cña TSC§. . T: Tuæi thä kinh tÕ ( sè n¨m tÝnh khÊu hao ) cña tµi s¶n cè ®Þnh. Trªn thùc tÕ, c¸c yÕu tè Ctl vµ Gth chØ lµ sè -íc tÝnh, kÐm chÝnh x¸c. Do ®ã c«ng thøc nµy ®-îc ®¬n gi¶n ho¸ : 1 K =----  100 %. T Trong mét n¨m, tÝnh chi phÝ khÊu hao cho tõng nhãm tµi s¶n cè ®Þnh sau ®ã céng dån l¹i. Còng cã thÓ tÝnh chung cho tÊt c¶ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh khi x¸c ®Þnh ®-îc tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n. TiÒn khÊu hao mét n¨m tÝnh nh- sau: ____ T = K  NG Trong ®ã : NG: Nguyªn gi¸ TSC§ sö dông b×nh qu©n trong n¨m. - Tuy nhiªn còng cã thÓ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n h¬n b»ng c¸ch sau: + LËp riªng c¸c b¶ng theo dâi t×nh h×nh mua s¾m, bµn giao ®-a vµo sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh, t¸ch riªng b¶ng theo dâi t×nh h×nh thanh lý,ngõng khai th¸c tµi s¶n cè ®Þnh. + ViÖc tÝnh to¸n chi tiÕt nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng gi¶m b×nh qu©n cÇn tu©n thñ quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn(Bé tµi chÝnh, c¬ quan chñ qu¶n ). Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 16 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí + C¸h tÝnh to¸n nãi trªn ¸p dông cho c¸c nhãm tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c nhau, sau ®ã tÝnh tæng chi phÝ khÊu hao cña c¸c nhãm ®ã.Cã thÓ ¸p dông tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n. - Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n. Th«ng th-êng, trong mét doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu nhãm tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c nhau. Møc ®é hao mßn vµ tèc ®é khÊu hao cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®ã th-êng kh¸c nhau. NÕu tÝnh to¸n riªng cho tõng tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc tõng nhãm tµi s¶n cè ®Þnh th× khèi l-îng tÝnh to¸n cã thÓ rÊt lín. Do vËy trong mét sè tr-êng hîp nh- lËp kÕ ho¹ch khÊu hao, dù tÝnh luång tiÒn, cã thÓ ¸p dông c¸ch tÝnh tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n ( K ). __ K=Kd Trong c«ng thøc nµy : . K: Tû lÖ khÊu hao riªng cña mét nhãm tµi s¶n cè ®Þnh. . d : Tû träng vÒ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Ngoµi ra doanh nghiÖp còng cã thÓ tÝnh khÊu hao b×nh qu©n trong ®ã t¸ch riªng khÊu hao c¬ bÈn vµ khÊu hao s÷a ch÷a lín. Tuy nhiªn, cã thÓ tÝnh gép l¹i thµnh mét tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n chung vµ hiÖn nay hÇu nh- kh«ng tÝnh riªng khÊu hao s÷a ch÷a lín. b) Ph-¬ng ph¸p khÊu hao gia t¨ng: Dùa trªn tû lÖ khÊu hao th«ng th-êng (K) , ban qu¶n lý C«ng ty hoÆc phßng tµi chÝnh -kÕ to¸n cã thÓ x©y d-ng ph-¬ng ¸n khÊu hao nhanh nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é thu håi vèn vµ ®æi míi c«ng nghÖ. CÇn t×m ra mét hÖ sè khÊu hao phï hîp (H*).Dïng ph-¬ng ph¸p nµy lµm t¨ng tèc ®é thu håi khÊu hao cao h¬n so víi tèc ®é hao mßn h÷u h×nh thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh. c) Ph-¬ng ph¸p khÊu hao tæng sè: Ph-¬ng ph¸p nµy cã thÓ h¹n chÕ sù tæn thÊt vèn cè ®Þnh do hao mßn v« h×nh vµ t-¬ng ®èi dÔ tÝnh to¸n. Nã phï hîp víi doanh nghiÖp cã tû lÖ chi phÝ khÊu hao trong gi¸ thµnh nhá ( ch¼ng h¹n ë møc 1%-2% trong gi¸ thµnh ) vµ ph¶n ¸nh c¸ch tÝnh to¸n tiÒn khÊu hao. Sè tiÒn khÊu hao mçi kú n¨m ®-îc tÝnh trªn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ë ®Çu kú ®ã ( chø kh«ng tÝnh trªn nguyªn gi¸ nhtrong ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu ). Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ( sè d- ) gi¶m dÇn qua c¸c n¨m, do ®ã chi phÝ khÊu hao cµng vÒ sau cµng gi¶m.§«i khi, ng-êi ta n©ng tû lÖ khÊu hao cña c¸c n¨m cuèi lªn gÊp ®«i nh»m rót ng¾n thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t-. Tuy nhiªn ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông rÊt h¹n chÕ, kh«ng phæ biÕn. Nã chØ t-¬ng ®èi phï hîp víi c¸c nhãm tµi s¶n cè ®Þnh cã tuæi Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 17 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí thä kinh tÕ kho¶ng 8- 10 n¨m v¯ ®Ó b¸n d­íi d¹ng “ second- hand “ khi ch­a thu håi hÕt khÊu hao. d ) Ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l-îng : Trong mét sè lÜnh vùc kinh doanh ( nh- vËn t¶i , x©y dùng, n«ng nghiÖp vv...) cã thÓ dùa vµo s¶n l-îng hay khèi l-îng ho¹t ®éng thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hao. §iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông cã hiÖu qu¶ ph-¬ng ph¸p nµy lµ: - ViÖc x¸c ®Þnh, thèng kª theo dâi s¶n l-îng t-¬ng ®èi dÔ dµng vµ kh«ng tèn kÐm. - Sù thay ®æi møc ®é ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng g©y ®ét biÕn lín trong gi¸ thµnh b×nh qu©n cña s¶n phÈm hay dÞch vô. - Cã thÓ kÕt hîp theo dâi s¶n l-îng thùc tÕ víi møc tiªu hao mét sè vËt t- , nhiªn liÖu, phô liÖu. - Tr-íc hÕt, cÇn biÕt møc khÊu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n l-îng ( m ): Nguyªn gi¸ TSC§ ( hay gi¸ trÞ ph¶i thu håi ) m = ______________________________________ Tæng khèi l-îng ®Þnh møc cña ®åi thiÕt bÞ Trong ®ã mÉu sè lµ tæng khèi l-îng mµ tµi s¶n cè ®Þnh ( hay mét thiÕt bÞ nµo ®ã ) cã thÓ thùc hiÖn trong suèt ®êi ho¹t ®éng cña nã. 1.3.2.1 Qu¶n lý quü khÊu hao: Ngoµi viÖc qu¶n lý thuÇn tuý vÒ mÆt gi¸ trÞ, rÊt cÇn l-u ý qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh vÒ mÆt hiÖn vËt nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.Tuú theo ®Æc ®iÓm quy m« vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, cã thÓ x©y dùng chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty.Sau ®©y lµ mét sè ®iÓm c¬ b¶n: a) Doanh nghiÖp cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng theo dâi vµ kiÓm so¸t toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng tèn kÐm nh-ng cã kh¶ n¨ng t¨ng hiÖu qu¶ sö dông c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã.§¬n gi¶n nhÊt lµ lËp c¸c sæ theo dâi tæng hîp vµ chi tiÕt. Sæ tæng hîp ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh h×nh qu¶n lý sö dông c¸c nhãm tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ, nh-ng chØ ghi c¸c th«ng tin c¬ b¶n nhÊt. - Sæ chi tiÕt dïng ®Ó l-u tr÷ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ tõng nhãm nhá hoÆc tõng ®èi t-îng thiÕt bÞ. Sæ nµy ph¶i th-êng xuyªn ®-îc cËp nhËt, tøc lµ ghi ngay khi cã nh÷ng thay ®æi vÒ tµi s¶n cè ®Þnh. C¸c sæ nµy th-êng ®-îc sö dông nh»m môc ®Ých qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cè ®Þnh trong tõng doanh nghiÖp nªn cã thÓ thiÕt kÕ linh ho¹t vÒ khu«n mÉu cña sæ. - BiÖn ph¸p tèt nhÊt lµ ¸p dông m¸y tÝnh ®Ó theo dâi c¸c sæ nãi trªn. C¸c th«ng tin vÒ tµi s¶n cè ®Þnh liªn tôc ®-îc cËp nhËt vµo c¬ së d÷ liÖu trong Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 18 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí m¸y tÝnh, khi cÇn biÕt chØ cÇn dïng mét lÑnh ®¬n gi¶n ®Ó gäi ra mµn h×nh hoÆc in ra giÊy. b) Ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm. C¸c nhãm m¸y mãc thiÕt bÞ hoÆc c¸c tæ hîp d©y truyÒn thiÕt bÞ nªn ®-îc giao cho tõng nhãm hoÆc c¸ nh©n qu¶n lý. Ph¶i c¨n cø vµo quy tr×nh c«ng nghÖ, sù s¸p xÕp ca kÝp vµ c¸ch thøc tæ chøc ph©n x-ëng ®Ó ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm. Kh«ng cã m« h×nh nµo chung cho mäi c«ng ty, mäi doanh nghiÖp mµ chØ nªn ¸p dông sù ph©n cÊp hoÆc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËn hµnh sao cho phï hîp víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ChÕ ®é ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm nªn g¾n víi chÕ ®é bµn giao, theo dâi vµ th-ëng ph¹t nh»m khuyÕn khÝch mäi ng-êi cã ý thøc tèt h¬n trong qu¶n lý tµi s¶n. Nªn quy ®Þnh chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú ®èi víi c¸c qu¶n ®èc ph©n x-ëng, tr-ëng ca, tæ tr-ëng, hoÆc kü s- phô tr¸ch d©y truyÒn vÒ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña tõng bé phËn. c) Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt. Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt v« cïng quan träng do vËy phÇn lín c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, hÖ thèng d©y truyÒn c«ng nghÖ yªu cÇu ph¶i b¶o ®¶m nghiªm ngÆt vÒ mÆt kü thuËt.CÇn l-u ý c¸c ®iÓm sau: - Quy tr×nh kü thuËt, chÕ ®é vËn hµnh cÇn d-îc duy tr× nghiªm ngÆt víi kû luËt ch¹t chÏ ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt vÒ ng-êi vµ tµi s¶n. - Ph¶i lËp lÞch tr×nh vËn hµnh vµ theo dâi cho tõng hÖ thèng , thiÕt bÞ, cã ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm râ rµng.LÞch kiÓm tra ®Þnh kú, b¶o d-ìng, duy tu m¸y mãc thiÕt bÞ lµ rÊt cÇn thiÕt. KhuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n tÝch cùc tham gia gi÷ g×n m¸y mãc, th«ng b¸o ngay c¸c sù cè cho ng-êi qu¶n lý ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi. - §èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i nªn thùc hiÖn häc tËp vµ nghiªn cøu ®Ó cã thÓ b¾t tay ngay vµo sö dông. 1.3.2 Qu¶n lý vèn l-u ®éng : 1.3.2.1 Qu¶n lý dù tr÷ Trong viÖc nµy qu¶n lý dù tr÷ nguyªn liÖu, vËt liÖu, phô tïng (gäi chung lµ vËt t-) kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh th× cã thÓ x¶y ra hai tr-êng hîp : Møc dù tr÷ qu¸ lín, d- thõa g©y ø ®äng, l·ng phÝ vèn vµ hiÖu qu¶ thÊp. Møc dù tr÷ qu¸ nhá, thiÕu vËt t-, g©y ra t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng hoÆc thËm trÝ ph¶i t¹m ngõng s¶n xuÊt do thiÕu nguyªn vËt liÖu. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 19 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Râ rµng, c¶ hai th¸i cùc nãi trªn ®Òu kh«ng tèt, do ®ã ng-êi ta muèn x¸c ®Þnh møc dù tr÷ thÝch hîp nhÊt víi c«ng ty trong tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh : ®¬n gi¶n theo ph-¬ng ph¸p nµy, cã thÓ dùa vµo t×nh h×nh tiªu hao vËt t- cña n¨m tr-íc (hoÆc kú tr-íc) ®Ó -íc tÝnh sè vËt tcÇn thiÕt cho kú nµy. Tû lÖ ®iÒu chØnh dùa trªn mét sè d÷ liÖu vµ th«ng tin nh- : Møc ®é gi¶m tiªu hao vËt t-, s¶n l-îng dù kiÕn, gi¸ vËt t- vv.. Ph-¬ng ph¸p nµy cã tÝnh chÊt kinh nghiÖm nh-ng dÔ ¸p dông tuy nhiªn cã thÓ sai sè ®¸ng kÓ. Ph-¬ng ph¸p ®Þnh møc : §©y lµ ph-¬ng ph¸p còng ®-îc sö dông réng r·i, trong ®ã dùa trªn c¸c ®Þnh møc hay c¸c tiªu chuÈn chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh sè vèn l-u ®éng cÇn thiÕt 1.3.2.2 Qu¶n lý tiÒn mÆt : Qu¶n lý tiÒn mÆt trong c«ng ty lµ v« cïng quan träng, tÊt c¶ tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn trªn c¸c tµi kho¶n ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn (kÓ c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ) ®Òu lµ thuéc nhãm tµi s¶n b»ng tiÒn. Do vËy cÇn ph¶i t¨ng l-îng tiÒn b»ng c¸ch ®i vay hoÆc bæ sung. ViÖc ®i vay ®Ó t¨ng thªm vèn b»ng tiÒn trong nh÷ng thêi ®iÓm nµo ®ã lµ mét viÖc kh¸ phæ biÕn. Khi vay tiÒn, ®iÒu c¬ b¶n nhÊt lµ tÝnh ®Õn chi phÝ l·i vay vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña ®ång vèn. PhÇn nµy liªn hÖ víi phÇn l·i xuÊt vµ phÇn gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn. 1.3.2.3 Qu¶n lý ph¶i thu : Qu¶n lý viÖc thu tiÒn cña c«ng ty cho thÊy r»ng sè tiÒn ®-îc ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n mµ c«ng ty ®ang theo dâi kh«ng ph¶i bao giê còng b»ng sè d- cã trªn tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. V× vËy sÏ ®Ò cËp ®Õn nguyªn nh©n sau : a. TiÒn næi C¸c c«ng ty kinh doanh rÊt chó ý ®Õn ¶nh h-ëng cña tiÒn næi trong ho¹t ®éng thanh to¸n. TiÒn næi lµ sè chªnh lÖch gi÷a sè d- tiÒn tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sè d- trªn tµi kho¶n cña c«ng ty. TiÒn næi ph¶n ¸nh sù chªnh lÖch t¹m thêi (trong mét thêi gian ng¾n) gi÷a hai hÖ thèng theo dâi tµi chÝnh nãi trªn. Tuy nhiªn, do c¸c nghiÖp vô thanh to¸n lÉn nhau liªn tôc lµm xuÊt hiÖn tiÒn næi, nªn trÞ sè cña tiÒn næi cã thÓ trë nªn kh¸ lín. TiÒn næi ®-îc tÝnh nh- sau : F = Sè d- tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NH – Sè d- tµi kho¶n tiÒn göi t¹i c«ng ty Mà SỐ ĐỀ TÀI : 53 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 20
- Xem thêm -