Tài liệu Giai pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty tân thái phương

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Trong xu höôùng phaùt trieån hoäi nhaäp kinh teá Quoác teá hieän nay khi maø Vieät Nam ñaõ laø thaønh vieân cuûa khoái ASEAN, Toå chöùc thöông maïi theá giôùi – Word Trade Organnization (WTO) thì seõ taïo cho neàn kinh teá vaø cho töøng doanh nghieäp nhieàu cô hoäi vaø thaùch thöùc môùi. Do ñoù, nöôùc ta ñaõ vaø ñang coù nhieàu bieán ñoåi nhaèm taïo cô hoäi thuùc ñaåy nhanh quaù trình phaùt trieån neàn kinh teá. Ñeå coù theå hoäi nhaäp cuøng xu höôùng chung, caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån maïnh meõ veà caû soá löôïng laãn chaát löôïng. Nhöng muïc tieâu haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp ñoù laø laøm sao ñeå lôïi nhuaän ñaït ñöôïc toái ña. Muoán vaäy phaûi taêng doanh thu, ñoàng thôøi tieá t kieäm chi phí. Vì vaäy ñeå kinh doanh ñaït hieäu quaû mong muoán, haïn cheá ruûi ro xaûy ra, doanh nghieäp phaûi quaûn lyù vaø söû duïng toát nguoàn voán cuõng nhö phaûi naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa mình, ñoàng thôøi döï ñoaùn ñieàu kieän kinh doanh trong thôøi gian tôùi, vaïch ra chieán löôïc phuø hôïp. Vieäc thöôøng xuyeân tieán haønh phaân tích vaø ñaùnh giaù nguoàn voán seõ giuùp caùc doanh nghieäp thaáy roõ thöïc traïng taøi chính hieän taïi, xaùc ñònh ñaày ñuû vaø ñuùng ñaén nguyeân nhaân, möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá ñeán nguoàn voán cuûa doanh nghieäp. Töø ñoù coù nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû ñeå oån ñònh vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. Phaân tích nguoàn voán laø coâng cuï cung caáp thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò, nhaø ñaàu tö … moïi ñoái töôïng quan taâm ñeán taøi chính cuõng nhö nguoàn voán cuûa doanh nghieäp treân caùc goùc ñoä khaùc nhau ñeå phuïc vuï cho lónh vöïc quaûn lyù, ñaàu tö cuûa hoï. Chính vì vaäy, phaân tích nguoàn voán ñeå ñöa ra moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán laø coâng vieäc laøm thöôøng xuyeân khoâng theå thieáu trong moãi doanh nghieäp hieän nay, noù coù yù nghóa thöïc tieãn vaø laø chieán löôïc laâu daøi. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 1 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Chính vì nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa nguoàn voán ñoái vôùi doanh nghieäp neân em quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû coâng ty TNHH In Bao Bì TM – DV Taân Thaùi Phöông”. Maëc duø ñöôïc söï giuùp ñôõ, höôùng daãn taän tình cuûa thaày Voõ Xuaân Vinh caùc coâ chuù anh chò trong coâng ty nhöng thôøi gian coøn haïn cheá neân baøi vieát cuûa em khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, em raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa thaày coâ, caùc anh chò trong coâng ty. Em xin chaân thaønh caùm ôn. Traân troïng kính chaøo. II. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû coâng ty TNHH In Bao Bì TM – DV Taân Thaùi Phöông” laø ñeå ñaùnh giaù tình hình söû duïng vaø quaûn lyù nguoàn voán, hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø nhöõng haïn cheá coøn toàn taïi cuûa coâng ty. Töø ñoù coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå, thöïc teá ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng voán nhaèm goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån chung cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông. III. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU - Khaùi quaùt veà nguoàn voán cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông - Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù vaø hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty - Tình hình thanh toaùn cuûa coâng ty IV. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu treân phaûi coù phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc. Khoùa luaän seõ thöïc hieän treân cô sôû vaän duïng phöông phaùp lyù luaän döïa treân chuû nghóa duy vaät bieän chöùng. Nghieân cöùu nhöõng söï vaät trong traïng thaùi luoân luoân vaän ñoäng, luoân luoân phaùt trieån, nghieân cöùu caáu thaønh cuûa chuùng vaø xem xeùt chuùng trong moïi quan heä höõu cô vôùi söï vaät xung quanh. Neân em aùp duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 2 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông - Thu thaäp vaø phaân tích soá lieäu - Phöông phaùp so saùnh: So saùnh caùc chæ tieâu cuûa naêm sau so vôùi naêm tröôùc ñeå thaáy ñöôïc bieán ñoäng cuûa noù qua töøng naêm. - Phöông phaùp phaân tích caùc chæ tieâu kinh teá ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán trong lónh vöïc quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn voán. - Phöông phaùp so saùnh baèng soá tuyeät ñoái, soá töông ñoái, so saùnh baèng soá bình quaân, baèng phöông phaùp caân ñoái. Caùc phöông phaùp so saùnh, quy naïp dieãn giaûi, thoáng keâ ñöôïc vaän duïng ñeå phaân tích ñaùnh giaù keát quaû V. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Döïa vaøo soá lieäu baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty Taân Thaùi Phöông töø naêm 2005 ñeán 2008. VI. KEÁT CAÁU ÑEÀ TAØI Khoùa luaän goàm: Chöông I: Lyù luaän chung veà voán vaø hieäu quaû söû duïng voán. Chöông II: Thöïc traïng hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty TNHH In Bao Bì TM – DV Taân Thaùi Phöông. Chöông III: Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty TNHH In Bao Bì TM -DV Taân Thaùi Phöông. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 3 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông CHÖÔNG I: LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ VOÁN VAØ HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CUÛA DOANH NGHIEÄP 1.1. LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ VOÁN CUÛA DOANH NGHIEÄP 1.1.1. Khaùi nieäm veà voán cuûa doanh nghieäp Coù raát nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà voán. Voán trong caùc doanh nghieäp laø moät quyõ tieàn teä ñaëc bieät. Muïc tieâu cuûa quyõ laø ñeå phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh, töùc laø muïc ñích tích luõy chöù khoâng phaûi muïc ñích tieâu duøng. Xeùt treân caùc goùc ñoä khaùc nhau ta coù caùc khaùi nieäm khaùc nhau veà voán. Theo quan ñieåm cuûa Mark – nhìn nhaän döôùi goùc ñoä cuûa caùc yeáu toá saûn xuaát thì oâng cho raèng: “Voán chính laø tö baûn, laø giaù trò ñem laïi giaù trò thaëng dö, laø moät ñaàu vaøo cuûa quaù trình saûn xuaát”. Tuy nhieân, Mark quan nieäm chæ coù khu vöïc saûn xuaát vaät chaát môùi taïo ra giaù trò thaëng dö cho neàn kinh teá. Ñaây laø moät haïn cheá trong quan ñieåm cuûa Mark. Coøn Paul A. Samuel, moät ñaïi dieän tieâu bieåu cuûa hoïc thuyeát kinh teá hieän ñaïi cho raèng: Ñaát ñai vaø lao ñoäng laø caùc yeáu toá ban ñaàu sô khai coøn voán vaø haøng hoùa voán laø yeáu toá keát quaû cuûa quaù trình saûn xuaát. Voán bao goàm caùc loaïi haøng hoùa laâu beàn ñöôïc saûn xuaát ra vaø ñöôïc söû duïng nhö caùc yeáu toá ñaàu vaøo trong quaù trình saûn xuaát. Trong cuoán “ kinh teá hoïc” cuûa David Begg cho raèng “ Voán ñöôïc phaân chia theo hai hình thaùi laø voán hieän vaät vaø voán taøi chính”. Nhö vaäy, oâng ñaõ ñoàng nhaát voán vôùi taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Trong ñoù: - Voán hieän vaät: Laø döï tröõ caùc haøng hoùa ñaõ saûn xuaát maø söû duïng ñeå saûn xuaát ra caùc haøng hoùa khaùc - Voán taøi chính: Laø tieàn vaø taøi saûn treân giaáy cuûa doanh nghieäp Ngoaøi ra, coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau veà voán nhöng moïi quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñeàu coù theå khaùi quaùt thaønh T . . . H (TLLÑ, TLSX) . . . SX . . . H’ . . . T’ SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 4 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Ñeå coù caùc yeáu toá ñaàu vaøo (TLLÑ, TLSX ) phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh, doanh nghieäp phaûi coù moät löôïng tieàn öùng tröôùc, löôïng tieàn öùng tröôùc naøy goïi laø voán cuûa doanh nghieäp. Vaäy : “Voán cuûa doanh nghieäp laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa vaät tö, taøi saûn ñöôïc ñaàu tö vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhaèm thu lôïi nhuaän”. Nhöng tieàn khoâng phaûi laø voán. Noù chæ trôû thaønh voán khi coù ñuû caùc ñieàu kieän sau: Thöù nhaát: Tieàn phaûi ñaïi dieän cho moät löôïng haøng hoùa nhaát ñònh, hay phaûi ñöôïc ñaûm baûo baèng moät löôïng haøng hoùa coù thaät. Thöù hai: Tieàn phaûi ñöôïc tích tuï vaø taäp trung ñeán moät löôïng nhaát ñònh Thöù ba: Khi coù ñuû löôïng tieàn thì phaûi ñöôïc vaän ñoäng nhaèm muïc ñích sinh lôøi. Töø nhöõng vaán ñeà treân ta thaáy voán coù moät soá ñaëc ñieåm sau: Thöù nhaát: Voán laø haøng hoùa ñaëc bieät vì: - Voán laø haøng hoùa vì noù coù giaù trò vaø giaù trò söû duïng - Giaù trò cuûa voán ñöôïc theå hieän ôû chi phí maø ta boû ra ñeå coù ñöôïc noù. - Giaù trò söû duïng voán theå hieän ôû vieäc ta söû duïng noù ñeå ñaàu tö vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh nhö mua maùy moùc, thieát bò, vaät tö, haøng hoùa. - Voán laø haøng hoùa ñaëc bieät vì noù coù söï taùch bieät roõ raøng giöõa quyeàn söû duïng vaø quyeàn sôû höõu noù. Khi mua noù chuùng ta chæ coù theå coù quyeàn söû duïng chöù khoâng coù quyeàn sôû höõu vaø quyeàn sôû höõu vaãn thuoäc veà chuû sôû höõu cuûa noù. Thöù hai: Voán phaûi gaén lieàn vôùi chuû sôû höõu nhaát ñònh Thöù ba: Voán phaûi luoân luoân vaän ñoäng sinh lôøi Thöù tö: Voán phaûi ñöôïc tích tuï taäp trung ñeán moät löôïng nhaát ñònh môùi coù theå phaùt huy taùc duïng ñeå ñaàu tö vaøo saûn xuaát kinh doanh. Tuøy vaøo ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa töøng doanh nghieäp maø coù moät löôïng voán nhaát ñònh, khaùc nhau giöõa caùc doanh nghieäp. Ñeå goùp phaàn naâng cao hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty, ta caàn phaân loaïi voán ñeå coù bieän phaùp quaûn lyù toát hôn. 1.1.2. Phaân loaïi voán SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 5 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Ñeå quaûn lyù vaø kieåm tra chaët cheõ vieäc thöïc hieän caùc ñònh möùc chi phí, hieäu quaû söû duïng voán, tieát kieäm chi phí ôû töøng khaâu saûn xuaát vaø toaøn doanh nghieäp. Caàn phaûi tieán haønh phaân loaïi voán, phaân loaïi voán coù taùc duïng kieåm tra, phaân tích quaù trình phaùt sinh nhöõng loaïi chi phí maø doanh nghieäp phaûi boû ra ñeå tieán haønh saûn xuaát kinh doanh. Coù nhieàu caùch phaân loaïi voán, tuøy thuoäc vaøo moãi goùc ñoä maø ta coù caùc caùch phaân loaïi voán khaùc nhau. 1.1.2.1. Caên cöù theo ñaëc ñieåm luaân chuyeån cuûa voán Theo ñaëc ñieåm luaân chuyeån cuûa voán thì voán cuûa doanh nghieäp bao goàm hai loaïi laø voán löu ñoäng vaø voán coá ñònh: - Voán coá ñònh (VCÑ): Laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa taøi saûn coá ñònh (TSCÑ). TSCÑ duøng trong kinh doanh tham gia hoaøn toaøn vaøo quaù trình kinh doanh nhöng veà maët giaù trò thì chæ coù theå thu hoài daàn sau nhieàu chu kyø kinh doanh. VCÑ bieåu hieän döôùi hai hình thaùi: + Hình thaùi hieän vaät: Ñoù laø toaøn boä TSCÑ duøng trong kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp. Noù bao goàm nhaø cöûa, maùy moùc thieát bò, coâng cuï …. + Hình thaùi tieàn teä: Ñoù laø toaøn boä TSCÑ chöa khaáu hao vaø voán khaáu hao khi chöa ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát, TSCÑ laø boä phaän VCÑ ñaõ hoaøn thaønh voø ng luaân chuyeån vaø trôû thaønh hình thaùi tieàn teä ban ñaàu. - Voán löu ñoäng (VLÑ): Laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa TSCÑ vaø VLÑ. VLÑ tham gia hoaøn toaøn vaøo quaù trình kinh doanh vaø giaù trò coù theå trôû laïi hình thaùi ban ñaàu sau moãi voøng chu chuyeån cuûa haøng hoùa. VLÑ öùng vôùi loaïi hình doanh nghieäp khaùc nhau thì khaùc nhau. Ñoái vôùi doanh nghieäp thöông maïi thì VLÑ bao goàm: VLÑ ñònh möùc vaø VLÑ khoâng ñònh möùc. Trong ñoù: + VLÑ ñònh möùc: Laø soá voán toái thieåu caàn thieát cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong kyø, noù bao goàm voán döï tröõ vaät tö haøng hoùa vaø voán phi haøng hoùa ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 6 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông + VLÑ khoâng ñònh möùc: Laø VLÑ coù theå phaùt sinh trong quaù trình kinh doanh nhöng khoâng coù caên cöù ñeå tính toaùn ñònh möùc ñöôïc nhö tieàn göûi ngaân haøng, thanh toaùn tieàn taïm öùng …. Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát thì VLÑ bao goàm: Vaät tö, nguyeân nhieân vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï… laø ñaàu vaøo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. 1.1.2.2. Phaân loaïi voán theo nguoàn hình thaønh Voán neáu xeùt töø goùc ñoä hình thaønh töø toång nguoàn voán cuûa doanh nghieäp ñöôïc chia thaønh hai loaïi voán chuû sôû höõu vaø caùc khoaûn nôï phaûi traû: - Voán chuû sôû höõu (VCSH): Laø voán thuoäc sôû höõu cuûa doanh nghieäp (doanh ghieäp Nhaø nöôùc thì chuû sôû höõu laø Nhaø nöôùc, doanh nghieäp tö nhaân thì chuû sôõ höõu laøø nhöõng ngöôøi goùp voán). Khi doanh nghieäp môùi thaønh laäp, VCSH hình thaønh voán ñieàu leä, coøn coù moät soá nguoàn khaùc cuõng thuoäc VCSH nhö: Lôïi nhuaän khoâng chia, quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính, cheâch leäch tyû giaù, ñaùnh giaù laïi taøi saûn… - Caùc khoaûn nôï cuûa doanh nghieäp : Bao goàm voán chieám duïng vaø caùc khoaûn nôï vay. Voán chieám duïng theå hieän toaøn boä soá nôï phaûi traû cho ngöôøi cung caáp, soá phaûi noäp cho ngaân saùch, soá phaûi thanh toaùn cho caùn boä coâng nhaân vieân … Ñaëc ñieåm cuûa loaïi voán naøy laø doanh nghieäp ñöôïc söû duïng nhöng khoâng phaûi traû laõi. Caùc khoaûn nôï vay bao goàm: Toaøn boä voán vay Ngaân haøng (nôï vay daøi haïn, nôï vay ngaén haïn), nôï traùi phieáu cuûa doanh nghieäp. 1.1.2.3. Caên cöù theo thôøi gian huy ñoäng vaø söû duïng voán Caên cöù theo thôøi gian huy ñoäng vaø söû duïng voán thì nguoàn voán cuûa doanh nghieäp bao goàm: - Nguoàn voán thöôøng xuyeân: Laø nguoàn voán maø doanh nghieäp söû duïng ñeå taøi trôï cho toaøn boä taøi saûn coá ñònh cuûa mình. Nguoàn voán naøy bao goàm voán chuû sôû höõu (VCSH) vaø nôï daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Trong ñoù: SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 7 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Nôï daøi haïn: Laø caùc khoaûn nôï daøi hôn moät naêm hoaëc phaûi traû sau moät kyø kinh doanh, khoâng phaân bieät ñoái töôïng cho vay vaø muïc ñích vay. - Nguoàn voán taïm thôøi: Ñaây laø nguoàn voán duøng ñeå taøi trôï cho taøi saûn löu ñoäng (TSLÑ) taïm thôøi cuûa doanh nghieäp. Nguoàn voán naøy bao goàm: Vay ngaén haïn, taïm öùng. Nhö vaäy, ta coù: Taøi saûn = TSLÑ + TSCÑ = Nôï ngaén haïn + Nôï daøi haïn + VCSH = Voán taïm thôøi + Voán thöôøng xuyeân. 1.1.2.4. Caên cöù theo phaïm vi huy ñoäng söû duïng voán Caên cöù theo phaïm vi huy ñoäng söû duïng voán thì nguoàn voán cuûa doanh nghieäp bao goàm: Nguoàn voán trong doanh nghieäp vaø nguoàn voán ngoaøi doanh nghieäp. - Nguoàn voán trong doanh nghieäp: Laø nguoàn voán coù theå huy ñoäng ñöôïc töø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhö: tieàn khaáu hao TSCÑ, lôïi nhuaän giöõ laïi, caùc khoaûn döï tröõ, döï phoøng, khoaûn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ. - Nguoàn voán beân ngoaøi doanh nghieäp: Laø nguoàn voán maø doanh nghieäp coù theå huy ñoäng töø beân ngoaøi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhö: vay ngaén haïn, vay cuûa caùc toå chöùc kinh teá khaùc. Ngoaøi ra, doanh nghieäp coøn coù theå coù caùc nguoàn voán khaùc nhö nguoàn voán FDI, ODA. 1.1.3. Vai troø cuûa voán ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Trong ñieàu kieän neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay, xu theá hoäi nhaäp neàn kinh teá, vaán ñeà toaøn caàu hoùa veà phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin…. Vieät Nam muoán tham gia vaøo quaù trình toaøn caàu hoùa thì cuõng seõ phaûi ñoái maët vôùi nhöõng vaán ñeà maø theá giôùi ñang phaûi ñoái maët. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù ñuû khaû naêng caïnh tranh vaø hoäi nhaäp hay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö: Yeáu toá veà voán, trình ñoä maùy moùc, thieát bò, coâng ngheä, naêng löïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä, tyû suaát lôïi nhuaän treân voán. Voán laø tieàn ñeà cho söï ra ñôøi cuûa doanh nghieäp , laø cô sôû SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 8 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông ñeå doanh nghieäp môû roäng quy moâ saûn xuaát kinh doanh, taïo ra vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, tieán haønh ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, trang thieát bò saûn xuaát kinh doanh. Neáu thieáu voán thì quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp seõ bò ngöng treä, ñoàng thôøi keùo theo haøng loaït taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán baûn thaân doanh nghieäp vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng. Vai troø cuûa voán coøn ñöôïc theå hieän qua caùc maët sau: Veà maët phaùp lyù: Moät doanh nghieäp khi muoán thaønh laäp thì ñieàu kieän ñaàu tieân laø doanh nghieäp phaûi coù moät löôïng voán nhaát ñònh maø löôïng voán naøy toái thieåu phaûi baèng löôïng voán phaùp ñònh, khi ñoù ñòa vò phaùp lyù cuûa doanh nghieäp môùi ñöôïc xaùc laäp. Trong tröôøng hôïp quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh, voán doanh nghieäp khoâng ñaït ñöôïc ñieàu kieän maø phaùp luaät quy ñònh, thì kinh doanh ñoù seõ bò chaám döùt hoaït ñoäng nhö: Phaù saûn hoaëc saùp nhaäp doanh nghieäp. Nhö vaäy, coù theå xem voán laø moät trong nhöõng cô sôû quan troïng ñeå ñaûm baûo söï toàn taïi tö caùch phaùp nhaân cuûa moät doanh nghieäp tröôùc phaùp luaät. Veà maët kinh teá: Trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, voán laø moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Noù khoâng nhöõng ñaûm baûo khaû naêng mua saém maùy moùc thieát bò, coâng ngheä ñeå phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát maø coøn ñaûm baûo cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñöôïc dieãn ra thöôøng xuyeân vaø lieân tuïc. Voán ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh dieãn ra lieân tuïc, giuùp doanh nghieäp naâng cao khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng ñaëc bieät trong giai ñoaïn hieän nay – moät neàn kinh teá phaùt trieån theo xu höôùng toaøn caàu hoùa, hoäi nhaäp. Ngoaøi ra, voán coøn laø moät trong nhöõng ñieàu kieän ñeå söû duïng caùc nguoàn tieàm naêng hieän coù vaø töông lai veà söùc lao ñoäng, nguoàn haøng hoùa, môû roäng vaø phaùt trieån treân thò tröôøng, môû roäng löu thoâng vaø tieân thuï haøng hoùa. Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, voán tham gia vaøo taát caû caùc khaâu töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï vaø cuoái cuøng noù laïi trôû veà hình thaùi ban ñaàu. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 9 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Nhö vaäy, söï luaân chuyeån voán giuùp doanh nghieäp thöïc hieän ñöôïc hoaït ñoäng taùi saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát môû roäng cuûa mình. 1.2. Hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp 1.2.1. Khaùi nieäm hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp Hieäu quaû kinh doanh laø moät phaïm truø kinh teá phaûn aùnh trình ñoä söû duïng caùc yeáu toá nhö nguoàn löïc, noäi löïc, taøi löïc cuûa doanh nghieäp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao nhaát trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh vôùi toång chi phí thaáp nhaát, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû kinh teá laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa taát caû caùc doanh nghieäp. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán vöøa laø caâu hoûi, vöøa laø thaùch thöùc ñoái vôùi doanh nghieäp hieän nay. Baát kyø moät doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh naøo cuõng coù haøm saûn xuaát daïng: Q = f(K,L) Trong ñoù: K: laø voán L: laø lao ñoäng Vì vaäy, keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp coù quan heä vôùi caùc yeáu toá voán, coâng ngheä, taøi nguyeân. Do ñoù, caùc doanh nghieäp phaûi tìm bieän phaùp nhaèm khai thaùc vaø söû duïng voán, söû duïng toái ña caùc nguoàn löïc saün coù cuûa mình. Treân cô sôû ñoù so saùnh vaø löïa choïn phöông aùn saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû nhaát cho doanh nghieäp cuûa mình. Vaäy hieäu quaû söû duïng voán laø gì? Ñeå hieåu ñöôïc ta phaûi hieåu ñöôïc hieäu quaû laø gì? Hieäu quaû cuûa moät hoaït ñoäng kinh doanh naøo cuõng ñeàu theå hieän moái quan heä giöõa “keát quaû saûn xuaát vaø chi phí boû ra”. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 10 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Keát quaû ñaàu ra (keát quaû thu ñöôïc) Hieäu quaû kinh doanh = Chi phí ñaàu vaøo (Chi phí boû ra) Ngöôøi ta thu ñöôïc hieäu quaû khi keát quaû ñaàu ra lôùn hôn chi phí ñaàu vaøo. Coù nhieàu caùch phaân loaïi hieäu quaû kinh teá khaùc nhau nhöng chuùng ta chæ ñeà caäp ñeán vaán ñeà naâng cao hieäu quaû söû duïng voán taïi doanh nghieäp. Hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp: Laø moät phaïm truø kinh teá phaûn aùnh trình ñoä khai thaùc, söû duïng nguoàn voán cuûa doanh nghieäp vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhaèm muïc ñích sinh lôøi toái ña vôùi chi phí thaáp nhaát. Hieäu quaû söû duïng voán laø moät vaán ñeà phöùc taïp coù lieân quan tôùi taát caû caùc yeáu toá cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh (ÑTLÑ, TLLÑ) cho neân doanh nghieäp chæ coù theå naâng cao hieäu quaû treân cô sôû söû duïng caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình kinh doanh coù hieäu quaû. 1.2.2. Söï caàn thieát phaûi naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp Tröôùc ñaây, trong cô cheá bao caáp, chi phí vaø doanh thu do nhaø nöôùc aán ñònh laø chuû yeáu. Quan heä giöõa nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp döï a treân nguyeân taéc laõi nhaø nöôùc thu, loã nhaø nöôùc buø. Vì vaäy doanh nghieäp khoâng theå vaø khoâng caàn thieát phaûi phaùt huy tính saùng taïo, chuû ñoäng cuûa mình trong saûn xuaát kinh doanh. Vieäc haïch toaùn chæ laø hình thöùc. Ña soá caùc doanh nghieäp ñeàu laøm aên keù m hieäu quaû nhöng vaãn ñöôïc nhaø nöôùc buø loã ñeå duy trì. Chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng ñieàu ñoù khoâng coøn phuø hôïp nöõa, söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá, giöõa caùc doanh nghieäp thì vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh laø ñieàu kieän cô baûn ñeå moät doanh nghieäp toàn taïi vaø phaùt trieån. Hôn theá nöõa, ñieàu ñoù seõ giuùp cho doanh nghieäp coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp khaùc, vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, taïo uy tín vaø choã ñöùng cuõng nhö ñeå khaúng ñònh vò theá cuûa mình treân thò tröôøng. 1.2.3. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 11 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, moät doanh nghieäp taïo ra caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coù söùc tieâu thuï lôùn, thò tröôøng ngaøy caøng oån ñònh vaø môû roäng, nhu caàu cuûa khaùch haøng ngaøy caøng lôùn thì ñöông nhieân laø caàn nhieàu voán ñeå phaùt trieån kinh doanh. Do ñoù, neáu coâng taùc quaûn trò vaø ñieàu haønh khoâng toát seõ aûnh höôûng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø coù khi ñöa doanh nghieäp ñeán choã phaù saûn. Ñeå ñaùnh giaù chính xaùc hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp ta döïa vaøo caùc chæ tieâu sau: 1.2.3.1. Chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh (VCÑ) - Hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh: DT HVCÑ = VCÑ Trong ñoù: HVCÑ: Hieäu quaû söû duïng VCÑ DT: Doanh thu thuaàn cuûa doanh nghieäp trong kyø VCÑ: Voán coá ñònh bình quaân söû duïng trong kyø 1.2.3.2. Chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng (VLÑ) - Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng: DT HVLÑ = VLÑ Trong ñoù: HVLÑ: Hieäu quaû söû duïng VLÑ VLÑ: Voán löu ñoäng bình quaân söû duïng trong kyø 1.2.3.3. Chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng toaøn boä voán cuûa doanh nghieäp - Hieäu quaû söû duïng toaøn boä voán cuûa doanh nghieäp SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 12 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông DT HV = V Trong ñoù: HV: Hieäu quaû söû duïng toaøn boä voán cuûa doanh nghieäp DT: Doanh thu thuaàn cuûa doanh nghieäp trong kyø. V: Toaøn boä voán söû duïng bình quaân trong kyø Voán cuûa doanh nghieäp bao goàm: VCÑ vaø VLÑ 1.2.3.4. Caùc chæ tieâu phaûn aùnh tyû suaát lôïi nhuaän Tyû suaát lôïi nhuaän cuûa toaøn boä voán kinh doanh (tyû suaát doanh lôïi toång voán) Lôïi nhuaän sau thueá trong kyø Tyû suaát doanh lôïi toång voán = Voán kinh doanh bình quaân söû duïng trong kyø Tyû suaát doanh lôïi doanh thu Lôïi nhuaän sau thueá trong kyø Tyû suaát doanh lôïi doanh thu = Doanh thu thuaàn trong kyø Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ Lôïi nhuaän sau thueá trong kyø Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ = VCÑ bình quaân trong kyø Tyû suaát lôïi nhuaän VLÑ Lôïi nhuaän sau thueá trong kyø Tyû suaát lôïi nhuaän VLÑ = VLÑ bình quaân trong kyø SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 13 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông 1.2.3.5. Moät soá chæ tieâu khaùc phaûn aùnh hieäu quaû söû duïng VLÑ cuûa doanh nghieäp 1.2.3.5.1. Toác ñoä löu chuyeån VLÑ Soá voøng quay VLÑ trong kyø: Doanh thu thuaàn Soá voøng quay VLÑ = Soá VLÑ bình quaân Soá ngaøy 1 voøng quay VLÑ (soá ngaøy luaân chuyeån) 360 ngaøy Soá ngaøy 1 voøng quay VLÑ = Soá voøng quay VLÑ 1.2.3.5.2. Phaân tích tình hình vaø khaû naêng thanh toaùn Phaân tích tình hình thanh toaùn: Chính laø xem xeùt möùc ñoä bieán thieân cuûa caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû ñeå töø ñoù tìm ra nguyeân nhaân cuûa caùc khoaûn nôï ñeán haïn chöa ñoøi ñöôïc hoaëc nguyeân nhaân cuûa vieäc taêng caùc khoaûn nôï ñeán haïn chöa ñoøi ñöôïc Phaân tích khaû naêng thanh toaùn: khaû naêng toaùn cuûa doanh nghieäp phaûn aùnh moái quan heä taøi chính giöõa caùc khoaûn coù khaû naêng thanh toaùn trong kyø vôùi caùc khoaûn phaûi thanh toaùn trong kyø. Bao goàm caùc chæ tieâu sau: TSLÑ Heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi = Nôï ngaén haïn TSLÑ – Toàn kho Heä soá khaû naêng thanh nhanh = Nôï ngaén haïn SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 14 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Ngoaøi ra ta coøn söû duïng chæ tieâu veà cô caáu taøi chính Toång nôï phaûi traû Heä soá nôï = Toång nguoàn voán Nguoàn voán chuû sôû höõu Tyû suaát taøi trôï = = 1 – Heä soá nôï Toång nguoàn voán 1.3. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TÔÙI HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN TAÏI DOANH NGHIEÄP 1.3.1. Cô caáu voán Cô caáu voán laø tyû troïng giöõa caùc khoaûn nôï vôùi toång soá voán trong doanh nghieäp. Cô caáu voán phaûn aùnh trong moãi ñoàng voán ñang söû duïng coù maáy ñoàng voán ñöôïc huy ñoäng töø caùc khoaûn nôï vaø qua ñoù thaáy ñöôïc möùc ñoä ñoùng goùp cuûa chuû sôû höõu. Moät cô caáu voán hôïp lyù phaûn aùnh söï keát hôïp haøi hoøa giuõa nôï vay daøi haïn, nôï vay ngaén haïn, nôï traùi phieáu, nôï tín phieáu… vaø lôïi nhuaän giöõ laïi cuûa doanh nghieäp trong ñieàu kieän nhaát ñònh. Vì vaäy, ñeå söû duïng hieäu quaû nguoàn voán huy ñoäng thì doanh nghieäp phaûi tìm ra moät cô caáu voán phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa doanh nghieäp. 1.3.2. Chi phí voán Chi phí voán töùc laø chi phí traû cho vieäc huy ñoäng vaø söû duïng voán. Noù ñöôïc ño baèng tyû suaát doanh lôïi maø doanh nghieäp caàn phaûi ñaït ñöôïc treân nguoàn voán huy ñoäng. Nguoàn voán huy ñoäng ôû caùc doanh nghieäp khaùc nhau seõ coù chi phí voán khaùc nhau. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, nguoàn voán ñöôïc huy ñoäng bôûi caùc nguoàn. - Voán do Nhaø nöôùc caáp SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 15 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông - Voán vay Ngaân haøng - Lôïi nhuaän giöõ laïi - Voán vay cuûa caùc ñôn vò khaùc - Voán lieân doanh – lieân keát Chi phí voán aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp. Trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh caùc doanh nghieäp phaûi taïo ra ñöôïc tyû suaát lôïi nhuaän lôùn hôn hoaëc baèng chi phí bình quaân cuûa voán. Doanh nghieäp seõ xaùc ñònh ñöôïc cho mình moät cô caáu voán toái öu, khi ñoù hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp seõ cao hôn. 1.3.3. Nguoàn voán Noùi ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ta nghó ngay ñeán vaán ñeà voán nhieàu hay ít seõ taïo ra möùc doanh thu lôùn hay nhoû. Nhö vaäy, vôùi moät möùc doanh thu naøo ñoù, ñoøi hoûi phaûi coù söï caân baèng töông öùng vôùi moät löôïng voán. Tuy nhieân moái quan heä ñoù khoâng phaûi luùc naøo cuõng tyû leä thuaän vôùi nhau, ñieàu ñoù coøn phuï thuoäc vaøo hieäu quaû quaûn lyù, söû duïng voán kinh doanh. Moãi doanh nghieäp coù moät ñaëc ñieåm khaùc nhau, nhöng ñeàu bao goàm caùc voán sau: Voán vay Ngaân haøng vaø caùc Toå chöùc tín duïng, voán chuû sôû höõu, voán Nhaø nöôùc caáp, voán lieân doanh – lieân keát vaø nhieàu nguoàn voán khaùc. Nhö vaäy, voán seõ aûnh höôûng tôùi hieäu quaû söû duïng voán cuï theå. Ñoái vôùi voán vay Ngaân haøng vaø caùc Toå chöùc tín duïng khaùc: Ñeå coù ñöôïc nguoàn voán söû duïng thì doanh nghieäp phaûi boû chi phí ra traû cho vieäc söû duïng noù. Tyû leä naøy thöôøng xuyeân bieán ñoäng tuøy thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa neàn kinh teá vaø soá löôïng voán vay cuûa doanh nghieäp. Maët khaùc, doanh nghieäp khoâng theå muoán vay bao nhieâu cuõng ñöôïc, maø noù phuï thuoäc vaøo haïn möùc tín duïng vaø taøi saûn caàm coá, theá chaáp cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi Ngaân haøng. Neáu vöôït quaù haïn möùc Ngaân haøng seõ khoâng cho vay nöõa. Tröôùc khi tieán haønh huy ñoäng voán thì doanh nghieäp phaûi tính ñeán yeáu toá chi phí maø mình phaûi boû ra ñeå traû cho vieäc huy ñoäng ñoù. Chi phí naøy laïi naèm trong coâng taùc veà söû duïng voán. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 16 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Ñoái vôùi nguoàn voán chuû sôû höõu: Doanh nghieäp phaûi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû, baûo toaøn vaø phaùt trieån voán. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu kinh doanh ñoù thì doanh nghieäp phaûi ñaït ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán Caùc nguoàn voán khaùc Caùc nguoàn voán khaùc bao goàm: Voán chieám duïng cuûa caù nhaân, ñôn vò khaùc; voán lieân doanh – lieân keát, voán FDI, ODA…. Khi löïa choïn nguoàn voán taøi trôï cho nhu caàu voán cuûa mình caùc doanh nghieäp phaûi caân nhaéc, so saùnh lôïi nhuaän ñem laïi vaø chi phí boû ra ñeå coù ñöôïc chuùng, töø ñoù xaùc ñònh cho mình moät cô caáu voán toái öu vôùi chi phí thaáp nhaát. Neáu chi phí voán cao seõ laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp, giaûm hieäu quaû söû duïng voán. 1.3.4. Thò tröôøng cuûa doanh nghieäp Baát kyø moät doanh nghieäp naøo hoaït ñoäng trong ñieàu kieän hieän nay cuõng ñeàu chòu taùc ñoäng cuûa thò tröôøng. Neáu hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp maø khoâng ñöôïc thò thöôøng ñoùn nhaän thì doanh nghieäp ñoù coi nhö khoâng toàn taïi. Coù raát nhieàu nhaân toá ñeå ñaûm baûo cho doanh nghieäp ñöôïc toàn taïi, thò tröôøng chaáp nhaän thì yeáu toá khoâng theå thieáu laø voán cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp maïnh hay yeáu, coù khaû naêng caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc doanh nghieäp khaùc hay khoâng thì phaàn lôùn laø baét ñaàu töø nguoàn voán cuûa doanh nghieäp. Voán giuùp cho doanh nghieäp böôùc vaøo hoaït ñoäng thì song song vôùi noù laø nhaân toá quyeát ñònh söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp – ñoù laø thò tröôøng. Thò tröôøng taùc ñoäng raát lôùn ñeán “ñaàu ra” vaø caû “ ñaàu vaøo” cuûa doanh nghieäp. Neáu thò tröôøng oån ñònh seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi thuùc ñaåy doanh nghieäp phaùt trieån vaø coù nhieàu cô hoäi hoäi nhaäp vaøo xu theá toaøn caàu hoùa. Ngöôïc laïi neáu thò tröôøng bieán ñoäng thöôøng xuyeân, lieân tuïc seõ gaây khoù khaên vaø caûn trôû söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp vaø taùc ñoäng ñeán chi phí cuûa doanh nghieäp maø hieäu quaû söû duïng voán laø yeáu toá ñöôïc caùc nhaø quaûn lyù quan taâm haøn g ñaàu. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 17 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông Maët khaùc, thò tröôøng coøn ñoùng vai troø laø nôi taùi taïo nguoàn voán ñeå doanh nghieäp thöïc hieän taùi saûn xuaát kinh doanh môû roäng treân cô sôû ñaåy maïnh hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. 1.3.5. Ruûi ro kinh doanh Ruûi ro laø caùc bieán coá khoâng may xaûy ra maø con ngöôøi khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc. Ruûi ro luoân ñi lieàn vôùi hoaït ñoäng kinh doanh. Trong kinh doanh thöôøng coù caùc loaïi ruûi ro sau ñaây: Ruûi ro taøi chính (ruûi ro do söû duïng nôï), ruûi ro kinh doanh (ruûi ro do khoâng söû duïng nôï vay), ruûi ro trong quaù trình söû duïng taøi saûn, vaän chuyeån haøng hoùa…. Trong kinh doanh phaûi chaáp nhaän maïo hieåm coù nghóa laø phaûi chaáp nhaän ruûi ro, nhöng ñieàu ñoù laïi ñoàng nghóa vôùi cô hoäi ñeå gia taêng lôïi nhuaän (maïo hieåm caøng cao thì ruûi ro caøng nhieàu nhöng lôïi nhuaän caøng lôùn). Taêng tyû troïng cuûa voán vay nôï seõ gia taêng möùc ñoä maïo hieåm, bôûi leõ chæ caàn moät söï thay ñoåi nhoû veà doanh thu vaø lôïi nhuaän theo chieàu höôùng giaûm suùt seõ laøm cho caùn caân thanh toaùn maát caân baèng deã daãn ñeán thaát baïi trong kinh doanh hieäu quaû söû duïng voán keùm. Vì vaäy, khi ñaàu tö doanh nghieäp phaûi xem xeùt ruûi ro naøo coù theå chaáp nhaän ñöôïc, ruûi ro naøo khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. 1.3.6. Caùc nhaân toá khaùc - Nhaân toá con ngöôøi: Laø yeáu toá quyeát ñònh nhaát trong vieäc baûo ñaûm söû duïng voán coù hieäu quaû trong doanh nghieäp. Moät doanh nghieäp coù moät ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân coù naêng löïc, trình ñoä cao, giaøu kinh nghieäm laøm vieäc, khaû naêng tieáp thu nhanh nhöõng coâng ngheä hieän ñaïi, coù tính saùng taïo, coù tinh thaàn traùch nhieäm cao seõ ñem laïi hieäu quaû kinh doanh cho doanh nghieäp vaø ngöôïc laïi. Beân caïnh ñoù, vôùi moät ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù coù ñuû naêng löïc, khaû naêng seõ aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp. Ngoaøi ra trình ñoä quaûn lyù veà maët taøi chính, quaû n lyù SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 18 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông haøng toàn kho, quaûn lyù khaâu saûn xuaát, tieâu thuï cuõng heát söùc quan troïng, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cho doanh nghieäp. - Cô cheá quaûn lyù vaø caùc chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc : Ñaây laø moät trong nhöõng nhaân toá khaùch quan taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø noù aûnh höôûng raát lôùn ñeán keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp Moät cô cheá quaûn lyù oån ñònh, thích hôïp vôùi caùc loaïi hình doanh nghieäp, vaø coù caùc chính saùch khuyeán khích doanh nghieäp phaùt trieån taïo haønh lang thoâng thoaùng veà tính phaùp lyù seõ laø ñieàu kieän thuaän lôïi thuùc ñaåy doanh nghieäp phaùt trieån, giuùp hoï yeân taâm khi tieán haønh saûn xuaát kinh doanh maø khoâng sôï söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. Ngoaøi nhöõng yeáu toá treân thì hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp coøn chòu aûnh höôûng cuûa nhaân toá khaùc nhö: Moâi tröôøng caïnh tranh, saûn phaåm cuûa doanh nghieäp, thò tröôøng tieâu thuï. Ñeå hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp coù hieäu quaû thì doanh nghieäp phaûi tìm caùch haïn cheá bôùt nhöõng nhaân toá gaây aûnh höôûng tôùi hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp vaø phaùt huy maët tích cöùc, nguoàn löïc saün coù vôùi phöông aùn saûn xuaát kinh doanh toát nhaát seõ ñem laïi lôïi nhuaän cao nhaát cho doanh nghieäp. SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 19 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh Khoùa luaän: Giaûi Phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ôû Cty Taân Thaùi Phöông II: THÖÏC TRAÏNG HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CUÛA COÂNG TY TNHH IN BAO BÌ TM – DV TAÂN THAÙI PHÖÔNG 2.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY TAÂN THAÙI PHÖÔNG 2.1.1 Khaùi quaùt veà coâng ty: - Ngaøy thaønh laäp 17/12/2003 - Teân ñaày ñuû: COÂNG TY TNHH IN BAO BÌ TM – DV TAÂN THAÙI PHÖÔNG - Teân tieáng Anh: TAN THAI PHUONG PRINTING & PACKING CO., LTD - Teân vieát taét: TAN THAI PHUONG CO., LTD. - Taøi khoaûn ngaân haøng: 007 100 133 5753 – Ngaân haøng VIETCOM BANK - Maõ soá thueá: 0303138776 - Giaáy pheùp thaønh laäp soá : 4102019334 – do Sôû keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö caáp - Voán ñieàu leä : 2000.000.000ñ - Hình thöùc sôû höõu voán : TNHH - Hình thöùc hoaït ñoäng : Thöông maïi, dòch vuï - Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh : In bao bì. - Hoäi sôû: 246A/1 Khu phoá 7, P. Hieäp Bình Chaùnh, Q. Thuû Ñöùc, Tp. Hoà Chí Minh - Ñieän thoaïi : (08) 3.7266307 - Fax : (08) 5.4224637 - Email : phuongmyt@hcm.vnn.vn - Website : www.vnprint.net 2.1.2 Hoaït ñoäng saûn xuaát 2.1.2.1 Saûn phaåm: Coâng ty Taân Thaùi Phöông chuyeân saûn xuaát vaø cung öùng caùc loaïi hoäp giaáy, tuùi giaáy, bao bì giaáy, nhaõn maùc cho ngaønh may maëc… 2.1.2.2 Quy trình saûn xuaát SVTH: Ñoã Thò Höông Trang 20 GVHD: TS Voõ Xuaân Vinh
- Xem thêm -