Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của quỹ quốc gia về việc làm ở việt nam

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

1 më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña luËn v¨n Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét trong c¸c chØ tiªu kinh tÕ – x· héi quan träng ®· cã ®îc thµnh tùu rÊt Ên tîng sau h¬n 20 n¨m ®æi míi cña ViÖt Nam. Tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y, b×nh qu©n mçi n¨m níc ta gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kho¶ng 1,6 triÖu lao ®éng trong ®ã cã kho¶ng 7% lµ viÖc lµm ngoµi níc. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh: d©n sè vµo ®é tuæi lao ®éng hµng n¨m t¨ng thªm kho¶ng 1,2 triÖu ngêi, tû lÖ thÊt nghiÖp thµnh thÞ cao, lao ®éng mÊt viÖc lµm do chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc, do ®iÒu chØnh quy ho¹ch mét sè ngµnh vµ vïng s¶n xuÊt,..., b×nh qu©n kho¶ng trªn 20% lùc lîng lao ®éng n«ng nghiÖp n«ng th«n thiÕu viÖc lµm cho nªn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm vÉn lµ mét bøc xóc lín víi toµn x· héi. T¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng lµ thùc hiÖn ®óng ®¾n ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc v× sù nghiÖp d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®îc ®¸nh gi¸ lµ hÕt søc quan träng trong thêi gian qua lµ viÖc thµnh lËp Quü quèc gia vÒ viÖc lµm theo NghÞ quyÕt 120/NQ-H§BT ngµy 11/4/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). Qua h¬n 15 n¨m ho¹t ®éng (tõ 1992 ®Õn nay) ng©n s¸ch Nhµ níc ®· dµnh cho Quü kho¶ng 2.500 tû ®ång, thùc hiÖn cho vay 297.975 dù ¸n, hç trî t¹o viÖc lµm cho 5.685.278 ngêi, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ to lín kh«ng thÓ phñ nhËn th× hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm cha cao, còng nh tríc søc Ðp ngµy mét t¨ng cña vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn nay, t¸c gi¶ chän nghiªn cøu "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm ë ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n LuËn v¨n nh»m c¸c môc ®Ých sau: HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ Quü quèc gia vÒ viÖc lµm, tÝnh hiÖu qu¶ vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. 2 Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ ®a ra nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc còng nh nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm trong giai ®o¹n 2008-2015 ë níc ta. 3. §èi tîng, ph¹m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu LuËn v¨n tËp trung nghiªn cøu c¬ chÕ qu¶n lý, sö dông nguån vèn Quü quèc gia vÒ viÖc lµm hµng n¨m do Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý, ®iÒu hµnh. Trªn c¬ së ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö lµm nÒn t¶ng, luËn v¨n sö dông ph¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ ph©n tÝch hÖ thèng, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, ph¬ng ph¸p thèng kª vµ ph¬ng ph¸p chuyªn gia. C¸c sè liÖu sö dông trong luËn v¨n ®îc lÊy tõ c¸c nguån b¸o c¸o thèng kª chÝnh thøc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¸c cuéc ®iÒu tra, nghiªn cøu ®· ®îc c«ng bè vµ ®îc xö lý víi sù trî gióp cña mét sè phÇn mÒm chuyªn dông hiÖn nay. 4. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn LuËn v¨n ®· hÖ thèng ho¸ vµ lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vµ thùc tiÔn vÒ nguån vèn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Ó t¹o viÖc lµm th«ng qua Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. V× vËy, ®· cã ®ãng gãp vÒ lý luËn nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹o viÖc lµm tõ Quü quèc gia vÒ viÖc lµm hiÖn nay ë ViÖt Nam. §· ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm; ®· tæng kÕt ®îc nh÷ng thµnh tùu vµ t×m ra ®îc nh÷ng tån t¹i nh»m gi¶i quyÕt. V× vËy, ®· cã ®ãng gãp vÒ c¬ së thùc tiÔn cho n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. §· ®a ra c¸c ®Þnh híng vµ c¸c gi¶i ph¸p cã c¨n cø, kh¶ thi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm gãp phÇn t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi. 5. KÕt cÊu cña LuËn v¨n Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: 3 Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. 4 Ch¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn quü quèc gia vÒ viÖc lµm 1.1. Chñ tr¬ng, ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong lÜnh vùc ®Çu t hç trî viÖc lµm cho ngêi lao ®éng Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét trong c¸c chØ tiªu kinh tÕ – x· héi quan träng lu«n ®îc ChÝnh phñ, ngêi d©n, c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ,… quan t©m mét c¸ch ®Æc biÖt. ChØ tiªu nµy phÇn nµo chØ râ søc khoÎ cña nÒn kinh tÕ hay gi¶i ®¸p cho c©u hái c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« vÒ kinh tÕ cña nhµ níc cã thùc sù thµnh c«ng hay kh«ng. NhËn thøc râ vÊn ®Ò nay, trong tÊt c¶ c¸c v¨n kiÖn, chÝnh s¸ch quan träng nhÊt cña ®Êt níc vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng lu«n ®îc thÓ hiÖn lµ mét trong nh÷ng chñ tr¬ng hµng ®Çu. Cô thÓ: Mét lµ, ®æi míi t duy, nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm. - ViÖc lµm lµ mét nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña con ngêi ë ®é tuæi lao ®éng, cã kh¶ n¨ng lao ®éng. Bëi v×, cã qua lao ®éng con ngêi míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét trong nh÷ng néi dung cña thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong chÕ ®é x· héi ta, nã kh«ng chØ lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ mµ nã cßn bao hµm chÝnh s¸ch quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ ®èi tîng lao ®éng yÕu thÕ. §iÒu ®ã ®· ®îc ph¸p luËt ho¸. T¹i §iÒu 13 Bé luËt Lao ®éng níc Céng hoµ x· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ®· nªu râ: “Mäi ho¹t ®éng lao ®éng t¹o ra nguån thu nhËp kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm ®Òu ®îc thõa nhËn lµ viÖc lµm” vµ “gi¶i quyÕt viÖc lµm, b¶o ®¶m cho mäi ngêi cã kh¶ n¨ng lao ®éng ®Òu cã c¬ héi cã viÖc lµm lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc, cña c¸c doanh nghiÖp vµ cña toµn x· héi” - ThÊt nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò ®èi víi mçi quèc gia. Møc ®é thÊt nghiÖp cao cã nghÜa lµ ë n¬i ®ã ®· kh«ng tËn dông hÕt tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña x· héi ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, thu nhËp cña ngêi lao ®éng kÐo theo nã lµ hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh nh trém c¾p, cê b¹c, m·i d©m, ma tuý v.v. g©y ¶nh hëng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. - ViÖc lµm vµ thÊt nghiÖp lµ hai vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi phøc t¹p cã mèi quan hÖ tû lÖ nghÞch víi nhau, do ®ã ®Ó h¹ thÊp tû lÖ thÊt nghiÖp kh«ng cßn biÖn ph¸p nµo h÷u hiÖu h¬n b»ng biÖn ph¸p Nhµ níc t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch t¹o viÖc lµm 5 - Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét trong nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña kinh tÕ vÜ m«, muèn cã mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn æn ®Þnh nhÊt thiÕt ph¶i cã sù can thiÖp cña Nhµ níc trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ chung. Hai lµ, coi gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ ®éng lùc ph¸t triÓn x· héi lµ c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh tÕ ®Êt níc. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo c¸c môc tiªu c¬ b¶n nãi trªn ®Òu cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång bé vµ su«n sÎ ®îc. Tr¸i l¹i, cã thÓ x¶y ra xung ®ét trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã nh gi÷a t¨ng trëng vµ æn ®Þnh, gi÷a t¨ng trëng vµ l¹m ph¸t, gi÷a l¹m ph¸t vµ viÖc lµm. Nguyªn nh©n g©y ra c¸c xung ®ét ®ã lµ do tÝnh chu kú cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõng thêi kú cã thÓ cho phÐp tiÕn hµnh thùc hiÖn ®ång bé c¸c môc tiªu ë møc ®é nµo, song dï thÕ nµo ch¨ng n÷a th× gi¶i quyÕt viÖc lµm vÉn ®îc coi lµ môc tiªu u tiªn hµng ®Çu bëi v×: - Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng thùc hiÖn ®îc quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh v× ®Æc trng c¬ b¶n cña viÖc lµm lµ ®em l¹i thu nhËp. Trong cuéc sèng con ngêi cÇn cã thu nhËp ®Ó phôc vô nhu cÇu cña m×nh ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ më réng søc lao ®éng. Cã viÖc lµm hay thu nhËp lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó con ngêi tån t¹i, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c cña m×nh vµ trªn gi¸c ®é Nhµ níc th× ®ã lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. - Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng lµ gi¶i ph¸p quan träng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, bëi nã khai th¸c vµ sö dông mét c¸ch triÖt ®Ó h¬n tiÒm n¨ng nh©n lùc cña ®Êt níc, ph¸t huy néi lùc cho ph¸t triÓn x· héi. - T¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng lµ biÖn ph¸p quan träng nh»m ph©n phèi thu nhËp quèc d©n mét c¸ch c«ng b»ng, b¶o ®¶m cho sù ph¸t triÓn nh©n tè con ngêi, nguån gèc cña sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi. Møc gia t¨ng vÒ lao ®éng lµm c¨ng th¼ng thªm t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm trªn ph¹m vi c¶ níc, dÉn tíi lao ®éng cã hµnh vi tiªu cùc g©y nªn c¸c tÖ n¹n x· héi, t¸c ®éng xÊu tíi nÒn kinh tÕ. §Ó gi¶i quyÕt mét hµnh vi tiªu cùc ch¾c ch¾n sÏ tèn kÐm h¬n nhiÒu so víi ng¨n chÆn hµnh vi ®ã th«ng qua sù hç trî t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. Ba lµ, ®Ó gi¶i quyÕt tèt môc tiªu t¹o viÖc lµm, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chØ ®¹o thùc hiÖn theo híng: Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o m«i trêng ®Ó 6 ph¸t triÓn kinh tÕ lµnh m¹nh. TËp trung ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm. Chó träng ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá víi c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng. Ph¸t triÓn toµn diÖn kinh tÕ-x· héi n«ng th«n, n«ng nghiÖp ®Ó thu hót nhiÒu lao ®éng. Thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é x©y dùng vµ kiÓm so¸t chØ tiªu sö dông lao ®éng, chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi gi¶i quyÕt viÖc lµm. KhuyÕn khÝch t¨ng s¶n lîng tøc lµ më réng n«ng c«ng th¬ng nghiÖp, thu hót thªm nh©n lùc lµm t¨ng thªm s¶n phÈm vµ dÞch vô cho x· héi. Trong c«ng cuéc c¶i c¸ch ë ViÖt nam, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ®ã lµ ®æi míi vÒ nhËn thøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. NghÞ quyÕt 120/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) ban hµnh ngµy 11/04/1992 ®· thÓ hiÖn quan ®iÓm, ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p míi vÒ lÜnh vùc lao ®éng- viÖc lµm. Coi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ níc, cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, cña mçi gia ®×nh, b¶n th©n ngêi lao ®éng còng nh toµn x· héi. NghÞ quyÕt 120 ®· t¹o ra mét bíc ®ét ph¸ trong c¸c chÝnh s¸ch t¹o viÖc lµm. NghÞ quyÕt kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña c¸c chÝnh s¸ch viÖc lµm trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, lµ yÕu tè c¬ b¶n ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh chÝnh trÞ-x· héi vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. NghÞ quyÕt ®· chØ râ c¸c ph¬ng híng c¬ b¶n lµ g¾n viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm víi nhiÖm vô thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ph¸t huy tiÒm n¨ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, g¾n lao ®éng víi ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn cña ®Êt níc; kÕt hîp gi÷a gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç lµ chÝnh víi më réng ®Ó ph¸t triÓn viÖc lµm ngoµi níc. Mét trong c¸c gi¶i ph¸p chÝnh ®Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt lµ lËp Quü quèc gia vÒ viÖc lµm, hç trî trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng yÕu thÕ t¨ng c¬ héi gi¶i quyÕt viÖc lµm, th«ng qua viÖc cho vay c¸c dù ¸n cã môc tiªu t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. §ång thêi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm, t¨ng c¬ héi t×m viÖc lµm cho ngêi lao ®éng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn thÞ trêng lao ®éng. 7 1.2. Néi dung sö dông vèn Quü quèc gia vÒ viÖc lµm Néi dung sö dông vèn tõ Quü quèc gia vÒ viÖc lµm ®îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 71/2005/Q§-TTg ngµy 05/4/2005 vÒ c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh vèn cho vay, NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 vÒ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c, cïng c¸c v¨n b¶n liªn quan kh¸c. Vèn cho vay cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm (gäi lµ Quü cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm) ®îc dïng ®Ó cho vay hç trî c¸c dù ¸n nhá nh»m t¹o thªm viÖc lµm, ®îc qu¶n lý thèng nhÊt tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. * §èi tîng ®îc vay vèn - Hé kinh doanh c¸ thÓ; tæ hîp s¶n xuÊt; hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·; c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña ngêi tµn tËt; doanh nghiÖp nhá vµ võa ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; chñ trang tr¹i; Trung t©m Gi¸o dôc Lao ®éng - X· héi (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh). - Hé gia ®×nh. * §iÒu kiÖn ®îc vay vèn - §èi víi c¸c ®èi tîng lµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh: + Ph¶i cã dù ¸n vay vèn kh¶ thi, phï hîp víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o viÖc lµm míi, thu hót thªm lao ®éng vµo lµm viÖc æn ®Þnh; + Dù ¸n ph¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i thùc hiÖn dù ¸n; + Cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §èi tîng vay vèn lµ Hé gia ®×nh: + Ph¶i cã hé khÈu thêng tró t¹i ®Þa ph¬ng n¬i vay vèn thùc hiÖn dù ¸n; + Ph¶i ®¶m b¶o t¹o thªm tèi thiÓu 01 chç lµm viÖc míi; + Dù ¸n ph¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i thùc hiÖn dù ¸n. * Vèn vay ®îc sö dông vµo c¸c viÖc sau 8 - Mua s¾m vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, më réng nhµ xëng; ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ph¬ng tiÖn ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n, nh»m më réng, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt - kinh doanh. - Mua s¾m nguyªn liÖu, gièng c©y trång, vËt nu«i, thanh to¸n c¸c dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh. * Møc vèn, thêi h¹n vµ l·i suÊt vay - Møc vèn vay: + §èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 5, møc vay tèi ®a kh«ng qu¸ 500 triÖu ®ång/dù ¸n; + §èi víi ®èi tîng nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 5, møc vay tèi ®a kh«ng qu¸ 20 triÖu ®ång/hé gia ®×nh. - Thêi h¹n vay vèn: + Thêi h¹n tèi ®a 12 th¸ng ¸p dông ®èi víi: . Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm; . Trång c©y l¬ng thùc, hoa mµu cã thêi gian sinh trëng díi 12 th¸ng; . DÞch vô, kinh doanh nhá. + Thêi h¹n tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng ¸p dông ®èi víi: . Trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, c©y hoa mµu cã thêi gian sinh trëng trªn 12 th¸ng; . Nu«i thñy, h¶i s¶n, con ®Æc s¶n; . Ch¨n nu«i gia sóc sinh s¶n, ®¹i gia sóc lÊy thÞt; . S¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, chÕ biÕn (n«ng, l©m, thæ, h¶i s¶n). + Thêi h¹n tõ trªn 24 th¸ng ®Õn 36 th¸ng ¸p dông ®èi víi: . Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc sinh s¶n, lÊy s÷a, lÊy l«ng, lÊy sõng; . §Çu t mua thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thñy bé lo¹i võa vµ nhá, ng cô nu«i trång, ®¸nh b¾t thñy, h¶i s¶n; 9 . Ch¨m sãc c¶i t¹o vên c©y ¨n tr¸i, c©y c«ng nghiÖp. + Thêi h¹n tõ trªn 36 th¸ng ®Õn 60 th¸ng ¸p dông ®èi víi: Trång míi c©y ¨n qu¶, c©y nguyªn liÖu, c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy. - VÒ l·i suÊt cho vay: L·i suÊt cho vay lµ 0,5%/th¸ng; riªng c¸c ®èi tîng vay vèn lµ ngêi tµn tËt lµ 0,35%/th¸ng. Khi l·i suÊt thÞ trêng thay ®æi tõ 15% trë lªn, Bé trëng Bé Tµi chÝnh tham kh¶o ý kiÕn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay. * X©y dùng dù ¸n, thÈm ®Þnh dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh cho vay - X©y dùng dù ¸n: C¸c ®èi tîng vay vèn quy ®Þnh t¹i §iÒu 5, khi cã nhu cÇu vay vèn ph¶i x©y dùng dù ¸n, lËp hå s¬ vay vèn theo híng dÉn cña c¬ quan Lao ®éng -Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng. - ThÈm ®Þnh dù ¸n: C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng theo sù ph©n cÊp cña cÊp trªn, chñ tr×, phèi hîp víi Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi hoÆc Phßng giao dÞch Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi (sau ®©y gäi chung lµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng) tæ chøc thÈm ®Þnh, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n. - ThÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n: + Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh vµ Thñ trëng c¬ quan thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh c¸c cÊp ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c dù ¸n vay vèn tõ Quü. + ñy ban nh©n d©n tØnh vµ c¬ quan trung ¬ng thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ph©n cÊp cho c¬ quan cÊp díi ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c dù ¸n, b¶o ®¶m nhanh chãng, thuËn lîi cho c¸c ®èi tîng vay vèn. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× cïng Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (sau ®©y gäi chung lµ liªn Bé) chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc x©y dùng dù ¸n, ph©n cÊp thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n; quy ®Þnh râ thêi h¹n 10 c¸c c¬ quan thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc vµ tr¶ lêi ®èi tîng vay vèn. * Tæ chøc chuyÓn vèn vµ gi¶i ng©n - Hµng quý, c¨n cø dù to¸n nguån vèn míi ®îc bæ sung cho Quü vµ ®Ò nghÞ chuyÓn vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc cÊp vèn cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chuyÓn vèn vÒ Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng ®Ó tæ chøc gi¶i ng©n kÞp thêi theo dù ¸n ®· ®îc duyÖt. - §èi víi c¸c dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt cho vay nhng kh«ng gi¶i ng©n ®îc, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng ph¶i b¸o c¸o râ lý do vµ híng xö lý víi c¬ quan ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n xem xÐt, gi¶i quyÕt. * Thu håi vµ sö dông vèn thu håi - Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch thu nî vµ tiÕn hµnh thu håi nî ®Õn h¹n; ngêi vay cã thÓ tr¶ vèn tríc h¹n. Trong qu¸ tr×nh cho vay, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn ngêi vay sö dông vèn vay kh«ng ®óng môc ®Ých th× b¸o c¸o víi c¬ quan phª duyÖt dù ¸n ra quyÕt ®Þnh thu håi nî tríc thêi h¹n. §èi víi c¸c dù ¸n ®Õn h¹n tr¶ nî, nhng do nguyªn nh©n kh¸ch quan gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh dÉn ®Õn ngêi vay cha cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, ngêi vay cã nhu cÇu gia h¹n, ph¶i lµm ®¬n gi¶i tr×nh râ nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc göi ®Õn Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng n¬i cho vay ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt. C¨n cø ®¬n xin gia h¹n nî, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Þa ph¬ng phèi hîp víi c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra vµ gi¶i quyÕt gia h¹n nî theo quy ®Þnh. - Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi sö dông vèn thu håi ®Ó cho vay c¸c dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt, kh«ng ®îc ®Ó vèn tån ®äng ë Ng©n hµng. - Trong trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh nguån vèn cho vay gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c c¬ quan trung ¬ng thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh hoÆc thu håi vÒ Trung ¬ng, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó cã quyÕt ®Þnh xö lý. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn vèn theo quyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 11 * ViÖc xö lý nî bÞ rñi ro ®èi víi c¸c dù ¸n ®îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 69/2005/Q§-TTg ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ xö lý nî bÞ rñi ro cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vµ theo c¸c quy ®Þnh cã liªn quan t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c. 1.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña quü quèc gia vÒ viÖc lµm 1.3.1. Sù cÇn thiÕt N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn Quü quèc gia VÒ viÖc lµm * Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. Trong bèi c¶nh hiÖn nay nÒn kinh tÕ cña chóng ta ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi, xuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, dÉn tíi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp. NhËn thøc cña ngêi d©n vÒ viÖc sö dông nguån vèn hiÖu qu¶ cha cao, chñ yÕu lµ tÝch tr÷ chø cha chó träng tíi vÊn ®Ò ®a vµo lu th«ng, quay vßng vèn ®Ó cã møc sinh lêi cao vµ ®ãng gãp nhiÒu h¬n vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc. Theo nh c«ng bè cña Tæng Côc Thèng kª, nguån vèn nhµn dçi trong d©n lµ rÊt lín vµ cha ®îc sö dông, ph¸t huy ®óng møc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ®Êt níc vµ lµm lîi cho chÝnh ngêi d©n chñ së h÷u nguån vèn. Tõ tríc ®Õn nay, Nhµ níc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t trong d©n, nhng vÉn cha thùc sù khuyÕn khÝch d©n bá vèn tham gia ho¹t ®éng víi Nhµ níc. Quü quèc gia vÒ viÖc lµm kh«ng chØ lµ mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n mang tÝnh ®ét ph¸ trong lÜnh vùc gi¶i quyÕt viÖc lµm, mµ cßn lµ mét chÝnh s¸ch x· héi lín ®· cã t¸c dông thiÕt thùc khuyÕn khÝch ph¸t huy tiÒm n¨ng vèn trong d©n. Thùc tÕ cho thÊy Nhµ níc ®Çu t 1 phÇn, d©n tù nguyÖn ®ãng gãp 2 ®Õn 3 phÇn ®Çu t trong dù ¸n. §Ó Quü ho¹t ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n, trong t¬ng lai cÇn ®îc huy ®éng bæ sung thªm nguån lùc ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ tham gia ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ nh mét c«ng cô h÷u hiÖu gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ trë thµnh ®éng lùc chÝnh trong c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Êt níc. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü nµy lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt mét mÆt nã t¹o nhiÒu c¬ héi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ®èi tîng x· 12 héi, mÆt kh¸c nã t¹o ra lîng hµng ho¸ tham gia thÞ trêng hµng ho¸ ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt nã ®îc coi lµ chÝnh s¸ch x· héi c¨n b¶n cña chÕ ®é XHCN g¾n ph¸t triÓn kinh tÕ víi c«ng b»ng x· héi qua mét c«ng cô kinh tÕ x· héi. * Vai trß n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm ®èi víi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm cã nh÷ng vai trß quan träng cÇn ph¶i kÓ tíi lµ: - Thø nhÊt lµ, ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ thùc cña c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n ®îc vay vèn hç trî viÖc lµm, trong ®ã kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt viÖc lµm nh lµ mét néi dung kh«ng thÓ thiÕu. §©y võa lµ nguyªn nh©n (vai trß nguån lùc) ®ång thêi võa lµ kÕt qu¶ (t¹o viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng) cña Quü. Qua ®ã nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n vÒ vÞ trÝ, vai trß cña Quü trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. - Thø hai lµ, gãp phÇn ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g¾n víi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ viÖc lµm, sÏ gióp cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vÜ m« vµ chÝnh s¸ch ngµnh cã liªn quan hiÓu râ h¬n t×nh tr¹ng viÖc lµm vµ mèi liªn hÖ gi÷a viÖc lµm víi c¸c yÕu tè kh¸c (vÝ dô nh t¨ng trëng kinh tÕ, t×nh tr¹ng m«i trêng, ...) qua ®ã ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vÒ t¨ng trëng g¾n víi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm, gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, v.v. - Thø ba lµ, ®Þnh híng c¸c chi tiªu cña ChÝnh phñ trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm: ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü cã vai trß n©ng cao c¸c nguån lùc ®Çu vµo dµnh cho c¸c môc tiªu t¹o viÖc lµm, ®èi tîng hëng thô vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®îc hç trî vay vèn tõ Quü, qua ®ã b¶o ®¶m nguån lùc ®îc ph©n phèi cã lîi h¬n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n cho môc tiªu t¹o viÖc lµm cña ChÝnh phñ. - Thø t lµ, ®Þnh híng sù can thiÖp, trî gióp cña ChÝnh phñ trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm: Qua vai trß cña Quü cã thÓ gióp cho ChÝnh phñ x¸c ®Þnh ®îc c¸c u tiªn ®Ó can thiÖp (lo¹i dù ¸n nµo? vïng nµo? ..., can thiÖp nh thÕ 13 nµo: tµi chÝnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o?, …) nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®Æc biÖt quan träng trong ®iÒu kiÖn nguån lùc tµi chÝnh h¹n hÑp. Tãm l¹i, Lao ®éng vµ viÖc lµm lµ mét trong c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh toµn cÇu. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cÇn ph¶i thÊy râ vai trß cña vÊn ®Ò viÖc lµm ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm, cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, trong ®ã vèn b»ng tiÒn lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt. Bëi v×, ë nh÷ng níc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nguån lao ®éng dåi dµo, trong khi ®ã, vèn ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt thêng thiÕu do n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, kh¶ n¨ng tÝch luü kÐm. Trong ®iÒu kiÖn nguån vèn h¹n hÑp, nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm lín, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®· trë thµnh nhu cÇu cÊp thiÕt. ViÖt Nam lµ níc cã quy m« d©n sè lín, tèc ®é t¨ng d©n sè cao, tr×nh ®é kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho nh÷ng vÊn ®Ò d©n sè vµ viÖc lµm ë ViÖt Nam cã nh÷ng m©u thuÉn vµ thö th¸ch lín. §ã lµ lý do chñ yÕu cña viÖc ra ®êi NghÞ quyÕt 120/H§BT nh»m x©y dùng chñ tr¬ng, ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng x· héi, lµm tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh thµnh lËp Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. 1.3.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn quan ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p sau: - Quü quèc gia vÒ viÖc lµm lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh kinh tÕ - x· héi, trong ®ã nhÊn m¹nh khÝa c¹nh x· héi, t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ngêi lao ®éng trong ph¹m vi réng lín cña c¶ níc. Bé m¸y tham gia qu¶n lý ®iÒu hµnh Quü võa mang tÝnh hµnh chÝnh võa mang tÝnh x· héi, tù nguyÖn, kÕt hîp gi÷a qu¶n lý Nhµ níc vÒ mÆt kinh tÕ-x· héi, qu¶n lý nh©n lùc, nguån lùc trong tõng ph¹m vi, ®èi tîng cô thÓ, do ®ã cÇn ph¶i cã quan ®iÓm ®¸nh gi¸ võa mang tÝnh kh¸i qu¸t võa mang tÝnh cô thÓ. - TÝnh kh¸i qu¸t thÓ hiÖn ë chç ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông vèn trong tæng thÓ ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ, trong ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi mét bé phËn yÕu thÕ trong x· héi, cã kh¶ n¨ng lao ®éng nhng l¹i kh«ng cã c¬ héi t×m 14 kiÕm viÖc lµm, cã mét phÇn t liÖu s¶n xuÊt nhng cha ®ñ ®Ó cÊu thµnh s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng cña nguån vèn t¹o viÖc lµm lµ t¹o ra c¬ héi cho tÊt c¶ mäi ngêi trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cã thÓ t×m kiÕm viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. Do vËy ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nguån vèn t¹o viÖc lµm lµ ®¸nh gi¸ ®óng ho¹t ®éng cña nguån vèn trong tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ-x· héi g¾n bã chÆt chÏ vµ kh¨ng khÝt, t¸c ®éng qua l¹i vµ ¶nh hëng lÉn nhau trong nÒn kinh tÕ. Ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè trong mét thÓ thèng nhÊt víi c¸c mÆt kinh tÕx· héi réng lín. - TÝnh cô thÓ trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nguån vèn t¹o viÖc lµm tõ Quü quèc gia vÒ viÖc lµm lµ dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n t¹o viÖc lµm trùc tiÕp, kÕt qu¶ sö dông vèn trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngµnh nghÒ ®Çu t, møc vèn ®Çu t vµ kh¶ n¨ng tÝch luü cña ngêi lao ®éng sau chu kú vay vèn, kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cña vèn ®Çu t. §èi víi mçi ngêi vay kh¸c nhau hiÖu qu¶ sö dông vèn còng kh¸c nhau ®ã chÝnh lµ tÝnh ®a d¹ng phong phó trong hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c¸c con ngêi cô thÓ. - Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ cÇn dùa trªn c¸c yÕu tè kh¸ch quan vÒ mÆt x· héi, tr×nh ®é n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nh©n d©n, trong ®ã cã yÕu tè chñ quan cña bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh, c¬ quan qu¶n lý vµ trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn. CÇn so s¸nh gi÷a c¸c chØ tiªu tæng hîp víi chØ tiªu cô thÓ trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, tuy nhiªn kh«ng thÓ nh×n nhËn mét c¸ch ®¬n thuÇn vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã cña nguån vèn dÉn ®Õn sù phiÕn diÖn trong ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Trong c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó thùc hiÖn chØ tiªu x· héi, cã thÓ ph¶i bá qua chØ tiªu kinh tÕ, trêng hîp kh¸c cÇn g¾n chÆt chØ tiªu x· héi víi chØ tiªu kinh tÕ coi ®ã nh 2 mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi cña mét vÊn ®Ò. HiÖu qu¶ sö dông vèn t¹o viÖc lµm cã thÓ xem xÐt trªn ph¬ng diÖn x· héi trong bèi c¶nh cÇn t¹o nhiÒu chç lµm viÖc míi, nhng còng kh«ng thÓ ®Æt ngoµi c¸c chØ tiªu kinh tÕ trong bèi c¶nh kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. HiÖu qu¶ ®îc xem xÐt tõ mÆt lîng lµ t¹o ra nhiÒu chç lµm viÖc míi ë giai ®o¹n ®Çu, sau ®ã chuyÓn sang xem xÐt ë mÆt chÊt tøc lµ t¹o ra chç lµm viÖc ph¶i cã chÊt lîng cao vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng viÖc lµm ë giai ®o¹n sau. - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm lµ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt ®Þnh lîng ®èi víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lao ®éng, vÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng, ®¸nh gi¸ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh ®èi víi c¸c chØ tiªu x· héi nh t¨ng cêng n¨ng 15 lùc hîp t¸c cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, khuyÕn khÝch nh©n d©n tham gia bá vèn ®Çu t, khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cïng tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng, t¹o ra mét hiÖu øng kÐp gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm, tiÕn tíi x· héi ho¸ vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, trong ®ã nguån lùc Nhµ níc chØ ®ãng vai trß ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t. Tõ ph¬ng ph¸p vµ quan ®iÓm ®· nªu, hiÖu qu¶ cña Quü ®îc ®¸nh gi¸ dùa vµo 2 nhãm chØ tiªu c¬ b¶n sau: a) ChØ tiªu ®Þnh tÝnh (Nhãm chØ tiªu x· héi) - C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh nhËn thøc cña nh©n d©n trong lÜnh vùc gi¶i quyÕt viÖc lµm. - C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng trong lÜnh vùc gi¶i quyÕt viÖc lµm. - C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t¸c ®éng cña gi¶i quyÕt viÖc lµm tíi chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ë n«ng th«n. - C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t¸c ®éng cña gi¶i quyÕt viÖc lµm tíi gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp khu vùc thµnh thÞ, t¨ng tû lÖ thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n. b) ChØ tiªu ®Þnh lîng (Nhãm chØ tiªu kinh tÕ) - Doanh sè cho vay vèn vµ d nî cho vay, chØ tiªu nµy t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chØ tiªu thu hót lao ®éng, t¹o viÖc lµm trong c¸c dù ¸n. Doanh sè cho vay hµng n¨m ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së vèn thu håi ®Õn h¹n vµ nguån vèn bæ sung míi. Doanh sè cho vay lµ tæng nguån vèn ®îc thùc hiÖn trong 1 kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, doanh sè cho vay trong quý, trong n¨m, trong giai ®o¹n 3 n¨m hoÆc 5 n¨m. §©y lµ chØ tiªu tæng hîp thÓ hiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¶ mét qu¸ tr×nh tõ tæ chøc x©y dùng dù ¸n, thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt, gi¶i ng©n. Doanh sè cho vay phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan, chñ quan. VÒ mÆt kh¸ch quan cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt níc, m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ trêng vèn, thÞ trêng s¶n phÈm. VÒ mÆt chñ quan cã vai trß cña ngêi vay vèn, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan h÷u quan trong viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt, quyÕt ®Þnh vµ gi¶i ng©n nguån vèn. Doanh sè cho vay thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®Çu vµo cña c¸c dù ¸n, bao gåm sö dông vèn ®Çu t, møc ®Çu t, kÕ ho¹ch ®Çu t vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. 16 - Lao ®éng ®îc thu hót, t¹o viÖc lµm lµ chØ tiªu quan träng nhÊt cña Quü. §©y lµ môc tiªu ho¹t ®éng chÝnh cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm, chØ tiªu nµy võa mang tÝnh kinh tÕ, võa mang tÝnh x· héi. Trong c¸c dù ¸n ®Òu ®Ò cËp tíi sè lao ®éng ®îc thu hót t¹o viÖc lµm. §©y lµ chØ tiªu bao gåm lao ®éng ®îc thu hót míi trong c¸c dù ¸n, lao ®éng ®îc t¹o thªm viÖc lµm trong dù ¸n, chØ tiªu nµy võa thÓ hiÖn kÕt qu¶ cho vay vèn, võa lµ chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. Tæng sè lao ®éng tham gia dù ¸n lµ sè lao ®éng ®îc b¶o ®¶m viÖc lµm, duy tr× vµ æn ®Þnh viÖc lµm, trong ®ã cã tÝnh ®Õn chç lµm viÖc míi. ChØ tiªu lao ®éng trong c¸c dù ¸n cha ®îc ph©n biÖt râ do vËy g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thu hót lao ®éng, t¹o viÖc lµm. Th«ng thêng c¸c dù ¸n cho vay hé gia ®×nh chñ yÕu t¹o thªm viÖc lµm cho lao ®éng trong hé, nhê ®ã t¨ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n, n«ng nghiÖp. C¸c dù ¸n cho doanh nghiÖp vay b¾t buéc ph¶i thu hót t¹o viÖc lµm míi, ®èi tîng thu hót lµ ngêi thÊt nghiÖp, cha cã viÖc lµm, hoÆc cã nhu cÇu thay ®æi viÖc lµm cho phï hîp víi kh¶ n¨ng lao ®éng vµ nhu cÇu thu nhËp. Tuy nhiªn dï t¹o thªm viÖc lµm hay t¹o viÖc lµm míi ®Òu cã thÓ quy ®æi ra sè lîng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t cho phï hîp. - Thu håi vèn ®èi víi c¸c dù ¸n ®Õn h¹n thu håi; vèn ®Õn h¹n thu håi lµ mét trong nh÷ng kÕt qu¶ ®Çu ra cña dù ¸n thÓ hiÖn xong mét chu kú thùc hiÖn cña dù ¸n; nî qu¸ h¹n vµ vèn rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng. - Ph¶n ¸nh thu nhËp, t¨ng doanh sè, lîi nhuËn cña c¸c dù ¸n. §©y lµ c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn kÕt qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ cña c¸c dù ¸n vay vèn. ViÖc so s¸nh phÇn thu nhËp nhËn ®îc tríc vµ sau khi ®îc vay vèn sÏ thÓ hiÖn râ nhÊt hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ cña ®ång vèn vay ®îc. B×nh thêng, ®©y sÏ lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng tÝn dông, tuy nhiªn víi b¶n chÊt chñ yÕu híng vÒ vÊn ®Ò t¹o më viÖc lµm, c¸c chØ tiªu vÒ sè lao ®éng t¨ng thªm ®îc tËp trung ph©n tÝch nhiÒu h¬n trong ph¹m vi b¶n luËn v¨n nµy. 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü 1.4.1. Nh©n tè chñ quan - C¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn viÖc vay vèn cña quü quèc gia vÒ viÖc lµm. C¬ chÕ cho vay lµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸ch thøc qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn vµ c¸c néi dung liªn quan ®Õn viÖc sö dông vèn, l·i suÊt cho vay, thêi h¹n vay, ®èi tîng vay, quy tr×nh thñ tôc thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ cÊp 17 ph¸t tiÒn vay (gi¶i ng©n vèn). BÊt cø mét sù khiÕm khuyÕt nµo trong c¬ chÕ còng ¶nh híng ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cho vay, lµm gi¶m ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn. Thùc tiÔn trong thêi gian qua ®· chØ ra r»ng, cuéc sèng lu«n biÕn ®éng phong phó, ®a d¹ng ®ßi hái c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng vµ phï hîp, kh«ng cã mét c¬ chÕ khu«n mÉu, cøng nh¾c cho mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng qu¶n lý nµo, nhÊt lµ c¬ chÕ qu¶n lý cho vay cã ®èi tîng réng lín trong toµn x· héi víi nh÷ng nhu cÇu, ®ßi hái hÕt søc phøc t¹p. - Sè lîng vµ tr×nh ®é c¸n bé thùc thi c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh quü quèc gia vÒ viÖc lµm ë c¸c cÊp. YÕu tè con ngêi lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu, cã ¶nh hëng to lín ®Õn viÖc thµnh c«ng cña bÊt kú chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch nµo. ViÖc khai th¸c tèt yÕu tè nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm. Víi khèi lîng dù ¸n cã nhu cÇu vay vèn, quy tr×nh xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh vµ gi¶i ng©n vèn quü quèc gia vÒ viÖc lµm nh hiÖn nay, ®ßi hái ph¶i cã mét sè lîng t¬ng ®èi lín c¸n bé ë c¸c cÊp tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng tham gia mét c¸ch tÝch cùc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn hiÖu qu¶ chøc n¨ng cho vay cña Quü. MÆt kh¸c, ë mé sè n¬i, c¸n bé tham gia quy tr×nh xÐt duyÖt vµ gi¶i ng©n vèn cßn rÊt yÕu vµ thiÕu, thêng lµ lµm kiªm nhiÖm. ë c¸c ®Þa ph¬ng l¹i thêng lu©n chuyÓn c¸n bé dÉn ®Õn c¸c c¸n bé míi cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc lµm ¶nh híng ®Õn tiÕn ®é vµ chÊt lîng cña viÖc gi¶i ng©n vèn cho c¸c dù ¸n. Gi¶i ph¸p chÝnh cho vÊn ®Ò nµy lµ lùc lîng c¸n bé lµm c«ng t¸c nµy cÇn ph¶i thêng xuyªn ®îc tËp huÊn, bæ sung kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é ®Ó cã thÓ ®¶m nhËn tèt c«ng viÖc ®îc giao. - NhËn thøc vµ sù tu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vèn cña quü quèc gia vÒ viÖc lµm. ViÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ tu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vèn cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc tham gia trong quy tr×nh sö dông vèn cña quü sÏ lµm n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, tr¸nh ®îc nh÷ng ph¸t sinh kh«ng mong muèn. §iÒu nµy ®óng víi c¶ bªn tham gia vËn hµnh quü vµ bªn vay vèn. ViÖc nhËn thøc ®óng ®¾n chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña nhµ níc trong lÜnh vùc nµy sÏ gióp ®ång vèn tõ quü ®îc gi¶i ng©n nhanh h¬n, ®óng ®èi tîng vµ viÖc sö dông ®ång vèn ®îc hiÖu qña h¬n. 18 - Quy m« vèn cña Quü. ViÖc ®¸p øng cµng nhiÒu nhu cÇu vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh râ rµng sÏ cµng ®em l¹i nhiÒu c¬ héi t¹o më viÖc lµm còng nh lµm t¨ng kh¶ n¨ng chÊt lîng, tÝnh æn ®Þnh cña viÖc lµm ®îc t¹o ra. Quy m« vèn quü cµng lín, sÏ cµng cã ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhiÒu h¬n nhu cÇu vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch còng nh sÏ lµm t¨ng suÊt ®Çu t trªn mét dù ¸n hoÆc mét chç lµm viÖc míi ®îc t¹o ra. ®©y chÝnh lµ vÊn ®Ò cÇn cã sù tham gia cña toµn x· héi vµ cÇn cã sù nghiªn cøu s©u h¬n trong c¸c giai ®o¹n tíi ®Ó cã thÓ huy ®éng ®îc nguån lùc cña toµn x· héi vµo phôc vô viÖc t¨ng quy m« vèn cña Quü vµ sö dông vèn thùc sù hiÖu qu¶ h¬n. 1.4.2. Nh©n tè kh¸ch quan - C¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ngêi vay vèn nh chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, thuÕ kho¸, … C¸c chÝnh s¸ch nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng ®îc vay vèn. Nhµ níc cÇn cã sù nghiªn cøu vµ ban hµnh ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ®¶m b¶o c¸c ®èi tîng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®îc hiÖu qu¶, t¹o më viÖc lµm ®îc nhiÒu vµ æn ®Þnh; t¨ng doanh thu vµ thu nhËp mét c¸ch hîp lý. Thùc tÕ cho thÊy, thiÕu ®ång bé trong viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®· g©y l·ng phÝ c¸c nguån lùc cña x· héi, c¶n trë viÖc thµnh c«ng khi ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ vµo thùc tÕ ®êi sèng. §©y lµ vÊn ®Ò chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ thÞ trêng non trÎ cña ViÖt Nam. - Tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh cña ngêi vay vèn: hay cßn gäi lµ tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c nguån lùc hiÖn cã mét c¸ch tèi u ®Ó kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thùc tÕ cho thÊy, ®a sè c¸c ®èi tîng ®îc vay vèn tõ nguån quü quèc gia vÒ viÖc lµm cã tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cao. C¸ biÖt, lµ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ, hé gia ®×nh ë khu vùc n«ng th«n cã tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh rÊt thÊp. Theo thèng kª cña Tæng Côc Thèng kª, điểm yếu lớn nhất của các cơ sở này là quy mô nhỏ bé và sản xuất manh mún. Mặc dù số lượng khá đông nhưng quy mô bình quân của mỗi cơ sở khá nhỏ, sử dụng khoảng 1,7 lao động/cơ sở, bình quân mỗi cơ sở chỉ có 43,7 triệu đồng vốn và 31,1 triệu 19 đồng tài sản cố định. Bên cạnh đó, trình độ lao động thấp, với hơn 92% tổng số lao động chưa qua đào tạo, tỷ lệ này gần như không cải thiện trong suốt thời gian dài. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở. Để giải quyết những hạn chế này rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước về công tác đào tạo tay nghề, hỗ trợ tìm kiếm thị trường… và đây cũng là những giải pháp gián tiếp giúp cho việc sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn. - Kh¶ n¨ng ¸p dông khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Các cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị kinh tế tự chủ, sản xuất kinh doanh lời ăn lỗ chịu. Do vậy muốn tồn tại và phát triển thì phải đáp ứng được những yêu cầu mới. Trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão đòi hỏi các cơ sở sản xuất kinh doanh phải không ngừng tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ công nghệ trong các sản phẩm đầu ra của mình. Ngoài việc hăng say lao động, họ phải áp dụng những quy trình kỹ thuật mới vào sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đặc trưng cơ bản của vốn tín dụng là sự vận động của đồng vốn trên cơ sở hoàn trả cả vốn và lãi. Cho nên đã kích thích các đơn vị vay vốn khi sử dụng vốn tín dụng phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh một cách triệt để, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo điều kiện đem lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp, đảm bảo hoàn trả tiền vay. Từ những phân tích trên cho thấy, hàm lượng áp dụng các thành tựu khoa khọc, kỹ thuật, công nghệ mới vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tác động rất lớn đến hiệu quả sản suất kinh doanh của các cơ sở và cũng chính là tác động trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, hiện nay hàm lượng khoa học công nghệ đầu tư cho sản xuất kinh doanh của các đối tượng được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm là rất thấp (Ví dụ: Hàn Quốc chỉ có 2,7 20 triệu ha đất nông nghiệp, nhưng hàm lượng đầu tư khoa học công nghệ tới 660 USD/ha, trong khi đó Việt Nam có đến 9,4 triệu ha nhưng hàm lượng đầu tư khoa học công nghệ chỉ khoảng 6 USD/ha. - C¸c biÕn ®éng cña m«i trêng xung quanh nh sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, tµi chÝnh vµ thÞ trêng trong níc còng nh khu vùc vµ thÕ giíi. Sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè vÒ sù æn ®Þnh m«i trêng kinh tÕ, chÝnh trÞ, tµi chÝnh vµ thÞ trêng trong còng nh ngoµi níc lµ vÊn ®Ò ®¬ng nhiªn kh«ng cÇn ph¶i bµn c·i. ë trong níc, c¸c yÕu tè vÜ m« nµy, chÝnh lµ m«i trêng ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc diÔn ra b×nh thêng. C¸c yÕu tè nµy biÕn ®éng sÏ lµm cho c¸c ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh kh«ng thÓ diÔn ra nh mong muèn. Trong thêi buæi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng, viÖc bÊt æn ®Þnh c¸c yÕu tè nµy trªn thÕ giíi còng sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ së. Ngay trong cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cuèi 2008, rÊt nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vay vèn tõ quü ®a kh«ng thÓ cô thÓ ho¸ lîi nhuËn ®óng nh ®· tÝnh to¸n trong ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®îc duyÖt v× nhiÒu ®¬n hµng cña níc ngoµi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc do c¸c ®èi t¸c níc ngoµi gÆp khã kh¨n hoÆc ph¸ s¶n. Do ®ã mét trong c¸c yÕu tè u tiªn hµng ®Çu cña c¸c chÝnh phñ lµ æn ®Þnh c¸c yÕu tè ®Þa chÝnh trÞ, c¸c yÕu tè vÞ m« ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ ®óng híng. ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· vµ ®ang lµm tèt vai trß cña mét ngêi thuyÒn trëng khi ®îc c«ng ®ång thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao vÒ kh¶ n¨ng chèng chÞu vµ phôc håi nhanh cña nÒn kinh tÕ, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, dÉn d¾t ®Êt níc tõng bíc ®i ra khái cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ suy tho¸i kinh tÕ trÇm träng trªn ph¹m vi toµn cÇu hiÖn nay. - T×nh h×nh thiªn tai, dÞch bÖnh. §©y lµ nh©n tè t¸c ®éng ®îc liÖt vµo c¸c nh©n tè bÊt kh¶ kh¸ng vµ thêng t¸c ®éng trùc tiÕp vµo c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c ngµnh n«ng, l©m, ng nghiÖp. Khi x¶y ra thiªn tai vµ dÞch bÖnh c¸c ®èi täng vay vèn tõ quü quèc gia vÒ viÖc lµm sÏ ®îc hç trî díi c¸c h×nh thøc gia h¹n kho¶n vay, cho vay tiÕp kho¶n vay míi hoÆc xo¸ nî tuú tõng trêng hîp vµ tuú tõng ®èi tîng cô thÓ.
- Xem thêm -