Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn ngắn hạn của công ty tnhh thành minh mtc

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan ®©y lµ bµi b¸o c¸o thùc tËp do em lµm vµ kh«ng sao chÐp d íi bÊt cø h×nh thøc nµo, díi sù híng dÉn cña gi¶ng viªn chÝnh lµ thÇy Th.S Lª §øc ThiÖn – Khoa kinh tÕ – Trêng §H C«ng NghiÖp Tp.HCM. Em xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm néi dung trong bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy. Thanh Hãa, ngµy 21 th¸ng3n¨m 2013 Sinh viªn thùc tËp. Lª ThÞ Hµ MôC LôC Danh môc b¶ng biÓu, biÓu ®å PhÇn më ®Çu Ch¬ng I : lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n 1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn kinh doanh 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn ng¾n h¹n. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña vèn ng¾n h¹n. SVTH : Lê Thị Hà 1 Trang 5 6 8 9 9 9 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện 1.1.3. Ph©n lo¹i vèn ng¾n h¹n. 1.1.3.1. Ph©n lo¹i vèn lu ®éng theo vai trß tõng lo¹i vèn ng¾n h¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.3.2. Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn. 1.1.3.3. Ph©n lo¹i theo quan hÖ së h÷u vÒ vèn. 1.1.3.4. Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh. 1.2. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n: 1.2.1. Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. 1.2.2. Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp 1.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n. 1.3.1. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n. 1.3.2. Møc tiÕt kiÖm vèn ng¾n h¹n. 1.3.3. HiÖu suÊt sö dông vèn ng¾n h¹n 1.3.4. Hµm lîng vèn ng¾n h¹n. 9 10 1.3.5. Møc doanh lîi vèn ng¾n h¹n. 1.4. Néi dung qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n. 1.4.1. Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn. 1.4.1.1. X¸c ®Þnh møc vèn tiÒn mÆt hîp lý. 1.4.1.2. Dù ®o¸n vµ qu¶n lý c¸c luång nhËp, xuÊt vèn tiÒn mÆt ( ng©n quü). 1.4.1.3. Qu¶n lý sö dông c¸c kho¶n thu chi vèn tiÒn mÆt. 1.4.2. Qu¶n trÞ hµng tån kho dù tr÷. 1.4.2.1. Tån kho dù tr÷ vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hµng tån kho dù tr÷. 1.4.3. Qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. 1.4.3.1. Qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu. 1.4.3.2. Qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 1.4.4. Qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n kh¸c. Ch¬ng 2: thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty tnhh thµnh minh mtc giai ®o¹n 2009 – 2011. A. GiíI THIÖU TæNG QU¸T VÒ T×NH H×NH T¹I C¤NG TY. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty. b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Chøc n¨ng b. NhiÖm vô. 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý t¹i c«ng ty 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 2.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. 2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. a. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y. b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. 2.2. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC giai ®o¹n 2009 – 2011 2.2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 2.2.1.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.2.2. C¬ cÊu vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty. 2.2.3. C¬ cÊu nguån vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty tõ n¨m 2009 – 2011. 20 21 22 22 22 SVTH : Lê Thị Hà 2 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 19 19 19 19 19 20 20 20 22 23 25 26 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện 2.3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty. 2.4. Néi dung qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty. 2.4.1. Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn. 2.4.2. Qu¶n trÞ hµng tån kho. 2.4.3. Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, kho¶n ph¶i tr¶. 2.4.4. Qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n kh¸c. 2.5. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC. 2.5.1. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n ( Vßng quay vèn ng¾n h¹n ). 2.5.2. Kú lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n. 2.5.3. Møc tiÕt kiÖm vèn ng¾n h¹n. Ch¬ng iii: mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m Hoµn thiÖn qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC. 3.1 §¸nh gi¸ u, nhîc ®iÓm cña qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n. 3.1.1. ¦u ®iÓm. 3.1.2. Nhîc ®iÓm. 3.2. Ph¬ng híng cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2010 – 2015. 3.2.1. Ph¬ng híng cña c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ. 3.3.1.1. C¸c gi¶i ph¸p chung. 3.3.1.2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty 3.3.2. Mét sè kiÕn nghÞ mang tÝnh chÊt hç trî nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty. 3.3.2.1. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty 3.3.2.2. Mét sè kiÕn nghÞ víi c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC vµ Nhµ níc. KÕt luËn TµI LIÖU tham kh¶o 28 29 29 31 33 35 35 35 36 36 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 43 44 DANH MôC B¶NG BIÓU B¶ng 2.1: B¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2009 – 2011. B¶ng 2.2: B¶ng c¬ cÊu vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty tõ n¨m 2009 – 2011. B¶ng 2.3. B¶ng qu¶n trÞ tiÒn mÆt. B¶ng 2.4. B¶ng qu¶n trÞ hµng tån kho. B¶ng 2.5. B¶ng qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. B¶ng 2.6 : C¸c chØ tiªu thÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n. SVTH : Lê Thị Hà 3 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. Trong nªn kinh tÕ hµng hãa, ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i cã mét sè vèn nhÊt ®Þnh. NÕu kh«ng cã vèn th× kh«ng nãi tíi bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. Do ®ã nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Qu¶n lý vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ ®iÒu kiªn tiªn quyÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh vµ t×m chç ®øng v÷ng ch¾c trong c¬ chÕ míi. ChÝnh v× thÕ vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn ®ang lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n ®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã vµ víi kiÕn thøc trang bÞ ë trêng, em ®· chän ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n cña C«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC” ®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. 2. §èi tîng nghiªn cøu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ míi ph¶i chñ ®éng h¬n trong viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn, doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. V× vËy viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn ng¾n h¹n mét c¸ch hiÖu qu¶ lµ hÕt søc quan träng. V× nã thÓ hiÖn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy ®èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ trªn c¬ së nªu ra gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn SVTH : Lê Thị Hà 4 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện ng¾n h¹n cña c«ng ty, kh¼ng ®Þnh mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®îc ®ång thêi t×m ra h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc vµ cã biÖn ph¸p hoµn thiÖn. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. §Ó thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn ®Ò tµi theo chiÒu s©u vµ chiÒu réng th× cÇn dùa vµo nh÷ng ph¬ng ph¸p sau: Ph¬ng ph¸p thèng kª – tæng hîp : Dïng c«ng cô thèng kª tËp hîp sè liÖu, tµi liÖu cña c«ng ty. Ph¬ng ph¸p chuyªn gia : Tham kh¶o ý kiÕn cña nh÷ng chuyªn gia vÒ kinh tÕ, cïng chuyªn nghµnh nghiªn cøu. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch – so s¸nh : Sau khi ®· tËp hîp thèng kª sè liÖu tiÕn hµnh ph©n tÝch, so s¸nh ®èi chiÕu, rót ra kÕt luËn vµ b¶n chÊt, nguyªn nh©n cña sù thay ®æi. 4. KÕt cÊu ®Ò tµi: §Ò tµi gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC. Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC. Ch¬ng 3 : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC. SVTH : Lê Thị Hà 5 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện Ch¬ng I : lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n . 1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn kinh doanh. 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn ng¾n h¹n. Vèn ng¾n h¹n hay cßn gäi lµ vèn lu ®éng lµ gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n lu ®éng mµ doanh nghiÖp ®· ®Çu t vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ã lµ sè vèn b»ng tiÒn øng ra ®Ó mua s¾m c¸c tµi s¶n lu ®éng s¶n xuÊt vµ c¸c tµi s¶n lu ®éng lu th«ng nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc thêng xuyªn, liªn tôc. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi c¸c t liÖu lao ®éng c¸c doanh nghiÖp cßn cã c¸c ®èi tîng lao ®éng. Kh¸c víi c¸c t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng nh : nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm… chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã bÞ chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ thµnh phÈm. Nh÷ng ®èi tîng lao ®éng nãi trªn nÕu xÐt vÒ h×nh th¸i hiÖn vËt ®îc gäi lµ c¸c tµi s¶n lu ®éng, cßn vÒ h×nh th¸i gi¸ trÞ ®îc gäi lµ vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n lu ®éng nªn ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña vèn ng¾n h¹n lu«n chÞu sù chi phèi bëi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n lu ®éng. Trong c¸c doanh nghiÖp ngêi ta thêng chia tµi s¶n thµnh 2 lo¹i : Tµi s¶n lu ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n lu ®éng lu th«ng. Tµi s¶n lu ®éng s¶n xuÊt bao gåm c¸c lo¹i nguyªn, nhiªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang… ®ang trong qu¸ tr×nh dù tr÷ s¶n xuÊt chÕ biÕn. Cßn tµi s¶n lu ®éng lu th«ng bao gåm c¸c s¶n phÈm thµnh phÈm chê tiªu thô, c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n vèn trong thanh to¸n, c¸c kho¶n chi phÝ chê kÕt chuyÓn, chi phÝ tr¶ tríc… trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c tµi s¶n l u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n lu ®éng lu th«ng lu«n vËn ®éng, thay thÕ vµ chuyÓn hãa lÉn nhau, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ thuËn lîi. Vèn ng¾n h¹n ®îc chuyÓn hãa qua nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau, b¾t ®Çu lµ tiÒn tÖ sang h×nh th¸i vËt t, hµng hãa dù tr÷. Khi vËt t dù tr÷ ®îc ®a vµo s¶n xuÊt, chóng ta chÕ t¹o thµnh c¸c b¸n thµnh phÈm. Sau khi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc tiªu thô, vèn ng¾n h¹n quay vÒ h×nh th¸i ban ®Çu cña nã. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc, kh«ng ngõng, cho nªn vèn ng¾n h¹n còng tuÇn hoµn kh«ng ngõng cã tÝnh chÊt chu kú t¹o thµnh sù chu chuyÓn vèn ng¾n h¹n. Do cã sù chu chuyÓn vèn kh«ng ngõng nªn vèn còng tuÇn hoµn kh«ng ngõng nªn vèn thêng xuyªn cã c¸c b« phËn tån t¹i díi cïng m«t h×nh th¸i kh¸c nhau trong s¶n xuÊt vµ lu th«ng. Vèn ng¾n h¹n cßn lµ c«ng cô ph¶n ¸nh vµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vËt t, còng tøc lµ ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh mua s¾m, dù tr÷ s¶n xuÊt, tiªu thô cña SVTH : Lê Thị Hà 6 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện doanh nghiÖp. Nhng mÆt kh¸c vèn ng¾n h¹n lu©n chuyÓn nhanh hay chËm cßn ph¶n ¸nh sè lîng vËt t sö dung tiÕt kiÖm hay kh«ng, thêi gian n»m ë kh©u s¶n xuÊt vµ lu th«ng s¶n phÈm cã hîp lý kh«ng? Bëi vËy, th«ng qua qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn lu ®éng cßn cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch kÞp thêi ®èi víi c¸c mÆt nh : mua s¾m, dù tr÷ s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña doanh nghiÖp. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña vèn ng¾n h¹n. Phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm trªn cña tµi s¶n lu ®éng, vèn ng¾n h¹n cña c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng ngõng vËn ®éng qua c¸c giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh : dù tr÷ s¶n xuÊt, s¶n xuÊt vµ lu th«ng. Qu¸ tr×nh nµy ®îc diÔn ra liªn tôc vµ thêng xuyªn lÆp l¹i theo chu kú vµ ®îc ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn, chu chuyÓn cña vèn ng¾n h¹n, vèn ng¾n h¹n cã 2 ®Æc ®iÓm: Thø nhÊt, vèn ng¾n h¹n tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ bÞ hao mßn hoµn toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã. Gi¸ trÞ cña nã chuyÓn hÕt mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ®Ó cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Thø hai, qua mçi giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh vèn ng¾n h¹n thêng xuyªn thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn, tõ h×nh th¸i vèn tiÒn tÖ ban ®Çu chuyÓn sang vèn vËt t hµng hãa dù tr÷ vµ vèn s¶n xuÊt, råi cuèi cïng trë l¹i h×nh th¸i vèn tiÒn tÖ, sau mçi chu kú t¸i s¶n xuÊt, vèn ng¾n h¹n hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn. 1.1.3. Ph©n lo¹i vèn ng¾n h¹n. Trong doanh nghiÖp c¸c vÊn ®Ò tæ chøc vµ qu¶n lý vèn ng¾n h¹n cã mét vai trß quan träng. Cã thÓ nãi, qu¶n lý vèn ng¾n h¹n lµ bé phËn träng yÕu cña c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý vèn ng¾n h¹n nh»m ®¶m b¶o sö dông vèn ng¾n h¹n hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ th× cµng cã thÓ s¶n xuÊt ®îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nghÜa lµ cµng tæ chøc ®îc tèt qu¸ tr×nh mua s¾m, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Do vèn ng¾n h¹n cã rÊt nhiÒu mµ l¹i tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ thêng xuyªn thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt. Do ®ã muèn qu¶n lý vèn ng¾n h¹n, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vèn ng¾n h¹n theo c¸c tiªu thøc sau: 1.1.3.1. Ph©n lo¹i vèn lu ®éng theo vai trß tõng lo¹i vèn ng¾n hnaj trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp cã thÓ chia thµnh 3 lo¹i: Vèn ng¾n h¹n trong kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt : Bao gåm gi¸ trÞ c¸c kho¶n nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, ®éng lùc, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô. Vèn ng¾n h¹n trong kh©u s¶n xuÊt : Bao gåm c¸c kho¶n gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, c¸c kho¶n chi phÝ chê kÕt chuyÓn. Vèn ng¾n h¹n trong kh©u lu th«ng: Bao gåm c¸c kho¶n gi¸ trÞ thµnh phÈm, vèn b»ng tiÒn ( kÓ c¶ vµng b¹c, ®¸ quý…), c¸c kho¶n vèn ®Çu t ng¾n h¹n ( ®Çu t chøng SVTH : Lê Thị Hà 7 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện kho¸n ng¾n h¹n, cho vay ng¾n h¹n…), c¸c kho¶n thÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n, c¸c kho¶n vèn trong thanh to¸n ( c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n t¹m øng…). C¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy vai trß vµ sù ph©n bè cña vèn ng¾n h¹n trong tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu vèn ng¾n h¹n hîp lý sao cho cã hiÖu qu¶ sö dông cao nhÊt. 1.1.3.2. Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vèn ng¾n hnaj cã thÓ chia thµnh 4 lo¹i : Vèn vËt t, hµng hãa : Lµ kho¶n vèn cã h×nh th¸i biÓu hiÖn b»ng hiÖn vËt cô thÓ nh : nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm… Vèn b»ng tiÒn : Bao gåm c¸c kho¶n vèn tiªn tÖ nh : tiÒn mÆt tån quü, tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n vèn trong thanh to¸n, c¸c kho¶n ®Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n… C¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶: C¸c kho¶n ph¶i thu: Bao gåm c¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ : Lµ c¸c kho¶n vèn mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång ph¶i cung cÊp, c¸c kho¶n ph¶i nép cho Ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc thanh to¸n tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng Vèn ng¾n h¹n kh¸c : Bao gåm c¸c kho¶n t¹m øng, chi phÝ tr¶ tríc, cÇm cè, ký quü, ký cîc… C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp xem xÐt ®¸nh gi¸ møc tån kho dù tr÷ vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 1.1.3.3. Ph©n lo¹i theo quan hÖ së h÷u vÒ vèn: Tµi s¶n lu ®éng sÏ ®îc tµi trî bëi hai nguån vèn ®ã lµ vèn chñ së h÷u vµ c¸c kho¶n nî. Trong ®ã, c¸c kho¶n nî tµi trî c¬ b¶n cho nguån vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. Cßn nguån vèn chñ së h÷u chØ tµi trî mét phÇn cho nguån vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp mµ th«i. Bëi v× nguån vèn chñ së h÷u tµi trî c¬ b¶n cho tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn chñ së h÷u: lµ vèn thuéc quyÒn së h÷u c¶u doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ c¸c quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, chi phèi ®Þnh ®o¹t. Tïy theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau mµ vèn chñ së h÷u cã néi dung cô thÓ riªng nh : Vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc, vèn do chñ doanh nghiÖp t nh©n bá ra, vèn gãp cæ phÇn trong c«ng ty cæ phÇn, vèn gãp tõ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp liªn doanh, vèn tù bæ sung tõ lîi nhuËn doanh nghiÖp. C¸c kho¶n nî: Lµ c¸c kho¶n ®îc h×nh thµnh tõ vèn vay c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i hoÆc c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c, vèn vay th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, c¸c kho¶n nî kh¸ch hµng cha thanh to¸n. Doanh nghiÖp chØ cã quyÒn sö dông c¸c kho¶n nî nµy trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy kÕt cÊu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh b»ng vèn cña b¶n th©n doanh nghiÖp hay tõ c¸c kho¶n nî. Tõ ®ã cã c¸c quyÕt SVTH : Lê Thị Hà 8 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện ®Þnh trong huy ®éng vµ qu¶n lý sö dông vèn ng¾n hnaj hîp lý h¬n, d¶ b¶o an ninh tµi chÝnh trong sö dông vèn cña doanh nghiÖp. 1.1.3.4. Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh. NÕu xÐt theo nguån h×nh thµnh th× tµi s¶n ng¾n h¹n sÏ ®îc tµi trî bëi nh÷ng nguån vèn sau: Nguån vèn ®iÒu lÖ : Lµ sè vèn ®îc h×nh thµnh tõ nguån vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu khi thµnh lËp hoÆc nguån vèn ®iÒu lÖ bæ sung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguån vèn nµy còng cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Nguån vèn tù bæ sung : Lµ nguån vèn do doanh nghiÖp tù bæ sung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt doanh nh tõ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc t¸i ®Çu t. Nguån vèn liªn doanh, liªn kÕt : Lµ sè vèn ®îc h×nh thµnh tõ vèn gãp liªn doanh cña c¸c bªn tham gia doanh nghiÖp liªn doanh. Vèn gãp liªn doanh cã thÓ b»ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng hiÖn vËt lµ vËt t, hµng hãa theo tháa thuËn cña c¸c bªn liªn doanh. Nguån vèn ®i vay : Vèn vay cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i hoÆc tæ chøc tÝn dông, vèn vay cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, vay c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Nguån vèn huy ®éng tõ thÞ trêng vèn b»ng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. ViÖc ph©n chia vèn lu ®éng theo nguån h×nh thµnh gióp cho doanh nghiÖp thÊy ®îc c¬ cÊu nguån vèn tµi trî cho nhu cÇu vèn ng¾n h¹n trong kinh doanh cña m×nh. Tõ gãc ®é qu¶n lý tµi chÝnh mäi nguån tµi trî ®Òu cã chi phÝ sö dông cña nã. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn xem xÐt c¬ cÊu nguån tµi trî tèi u ®Ó gi¶m thÊp chi phÝ sö dông vèn cña m×nh. 1.2. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n: §Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n thêng xuyªn cÇn thiÕt doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän ph¬ng ph¸p thÝch hîp. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p chñ yÕu : 1.2.1. Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : Néi dung chñ yÕu cña ph¬ng ph¸p nµy lµ c¨n cø vµo c¸c yÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc dù tr÷ vËt t, s¶n xuÊt vµ tieu dïng s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu cña tõng kho¶n vèn ng¾n h¹n trong tõng kh©u råi tæng hîp l¹i toµn bé nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. 1.2.2. Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp : §Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ dùa vµo sè vèn ng¾n h¹n b×nh qu©n n¨m b¸o c¸o, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n n¨m kÕ ho¹ch. 1.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau ®©y : SVTH : Lê Thị Hà 9 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện 1.3.1. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n cã thÓ ®o b»ng hai chØ tiªu lµ quay vßng vèn ng¾n h¹n vµ kú lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n. Vßng quay vèn ng¾n h¹n lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè vßng mµ vèn ng¾n h¹n quay ®îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, thêng lµ mét n¨m. C«ng thøc nh sau : L = Trong ®ã : M V L : Vßng quay cña vèn ng¾n h¹n. M : Tæng møc lu©n chuyÓn trong chu kú. V : Vèn ng¾n h¹n. Kú lu©n chuyÓn vèn lu ®éng lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè ngµy ®Ó thùc hiÖn mét vßng quay cña vèn ng¾n h¹n. C«ng thøc nh sau : 360 K = L Trong ®ã : K : lµ kú lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n. L : vßng quay cña vèn ng¾n h¹n. Kú lu©n chuyÓn cµng ng¾n th× tr×nh ®é sö dông vèn ng¾n h¹n cµng tèt vµ ngîc l¹i. Gi÷a kú lu©n chuyÓn vµ vßng quay cña vèn ng¾n h¹n cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ thùc chÊt lµ mét bëi v× vßng quay cµng lín th× kú lu©n chuyÓn cµng ng¾n vµ ngîc l¹i. 1.3.2. Møc tiÕt kiÖm vèn ng¾n h¹n. Møc tiÕt kiÖm vèn ng¾n h¹n lµ sè vèn ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc trong kú kinh doanh. Møc tiÕt kiÖm vèn ng¾n h¹n ®îc biÓu hiÖn b»ng chØ tiªu: Møc tiÕt kiÖm lµ sè vèn ng¾n h¹n tiÕt kiÖm ®îc do t¨ng tèc dé lu©n chuyÓn vèn nªn doanh nghiÖp t¨ng tæng møc lu©n chuyÓn mµ kh«ng cÇn t¨ng thªm vèn lu ®éng hoÆc t¨ng víi quy m« kh«ng ®¸ng kÓ. C«ng thøc nh sau : M V= x ( K) 360 Trong ®ã : V : Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng. K : Kú lu©n chuyÓn vèn ng¾n h¹n n¨m b¸o c¸o. SVTH : Lê Thị Hà 10 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện M : Tæng møc lu©n chuyÓn kú kÕ ho¹ch. 1.3.3. HiÖu suÊt sö dông vèn ng¾n h¹n. Doanh thu HiÖu suÊt sö dông vèn ng¾n h¹n = Vèn ng¾n h¹n b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè doanh thu ®îc t¹o ra trªn vèn ng¾n h¹n b×nh qu©n lµ bao nhiªu. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n cµng cao vµ ngîc l¹i. 1.3.4. Hµm lîng vèn ng¾n h¹n. Vèn lu ®éng b×nh qu©n Hµm lîng vèn ng¾n h¹n = Doanh thu Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®¶m nhiÖm vÒ vèn ng¾n h¹n trªn doanh thu. ChØ tiªu nµy cao hay thÊp còng ®îc ®¸nh gi¸ ë c¸c ngµnh kh¸c nhau. §èi víi nghµnh coogn nghiÖp nhÑ th× hµm lîng vèn ng¸n h¹n chiÕm trong doanh thu rÊt cao. Cßn ®èi víi nghµnh c«ng nghiÖp nÆng th× hµm lîng vèn ng¾n h¹n chiÕm trong doanh thu thÊp. 1.3.5. Møc doanh lîi vèn ng¾n h¹n. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ Møc doanh lîi vèn ng¾n h¹n = Vèn ng¾n h¹n b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn ng¾n h¹n cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lî nhuËn tríc thuÕ ( hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp). Tû suÊt lîi nhuËn vèn ng¾n h¹n cµng cao th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n cµng cao. 1.4. Néi dung qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n. Lµ mét trong hai thµnh phÇn cña vèn s¶n xuÊt, vèn ng¾n h¹n bao gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, hµng hãa tån kho vµ vèn ng¾n h¹n kh¸c. Vèn ng¾n h¹n ®ãng mét vai trß quan träng kh¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¶u doanh nghiÖp. Do vËy, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× nhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i sö dông vèn ng¾n h¹n sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.4.1. Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn. TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn ®ang chuyÓn vµ tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n ®Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n lµ mét bé phËn quan träng cÊu thµnh vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nhu cÇu d÷ tr÷ vèn b»ng tiÒn mÆt ë mét quy m« nhÊt ®Þnh. Nhu cÇu dù tr÷ vèn b»ng tiÒn mÆt trong c¸c doanh nghiÖp th«ng thêng lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch h»ng ngµy nh mua s¾m hµng hãa, vËt t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt. Ngoµi ra cßn xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu dù phßng ®Ó øng phã víi nh÷ng nhu cÇu vèn bÊt thêng cha dù ®o¸n ®îc vµ ®éng SVTH : Lê Thị Hà 11 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện lùc trong viÖc dù tr÷ tiÒn mÆt ®Ó s½n sµng sö dông khi xuÊt hiÖn c¸c c¬ héi kinh doanh cã tû suÊt lîi nhuËn cao. ViÖc duy tr× mét møc vèn tiÒn mÆt ®ñ lín cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã c¬ héi thu ®îc chiÕt khÊu trªn hµng mua tr¶ ®óng kú h¹n, lµm t¨ng hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp. Quy m« vèn b»ng tiÒn mÆt lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÒu quyÕt ®Þnh kinh doanh trong c¸c thêi kú tríc, song viÖc qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn mÆt khoogn ph¶i lµ mét c«ng viÖc thô ®éng. NhiÖm vô qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn mÆt do ®ã kh«ng ph¶i chØ lµ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã ®ñ lîng vèn tiÒn mÆt cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu thanh to¸n mµ quan träng h¬n lµ tèi u hãa sè vèn tiÒn mÆt hiÖn cã, gi¶m tèi ®a c¸c rñi ro vÒ l·i suÊt hoÆc tû gi¸ hèi ®o¸i vµ tèi u hãa viÖc ®i vay ng¾n h¹n hoÆc ®Çu t kiÕm lêi. 1.4.1.1. X¸c ®Þnh møc vèn tiÒn mÆt hîp lý. Møc dù tr÷ vèn tiÒn mÆt hîp lý cÇn ®îc x¸c ®Þnh sao cho doanh nghiÖp cã thÓ tr¸nh ®îc c¸c rñi ro kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay, ph¶i gia h¹n thanh to¸n nªn bÞ ph¹t hoÆc ph¶i tr¶ l·i cao h¬n, kh«ng lµm mÊt kh¶ n¨ng mua chÞu cña nhµ cung cÊp, tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh, cã lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n thêng dïng ®Ó x¸c ®Þnh møc dù tr÷ ng©n quü hîp lý lµ lÊy møc xuÊt ng©n quü trung b×nh h»ng ngµy nh©n víi sè lîng ngµy dù tr÷ ng©n quü. Ngêi ta cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p tæng chi phÝ tèi thiÓu trong qu¶n trÞ vèn tån kho d tr÷ ®Ó x¸c ®Þnh vèn tiÒn mÆt dù tr÷ hîp lý cña doanh nghiÖp. Bëi v× gi¶ sö doanh nghiÖp cã mét lîng tiÒn mÆt vµ ph¶i sö dông nã ®Ó ®¸p øng c¸c kho¶n chi tiªu tiÒn mÆt mét c¸ch ®Òu ®Æn. Khi lîng tiÒn mÆt ®· hÕt, doanh nghiÖp cã thÓ b¸n c¸c chøng kho¸n ng¾n h¹n, ®Ó cã ®îc lîng tiÒn mÆt nh lóc ®Çu. 1.4.1.2. Dù ®o¸n vµ qu¶n lý c¸c luång nhËp, xuÊt vèn tiÒn mÆt ( ng©n quü). Dù ®o¸n ng©n quü lµ tËp hîp c¸c dù kiÕn vÒ nguån vµ sö dông ng©n quü, ng©n quü h»ng n¨m ®îc lËp võa tæng qu¸t võa chi tiÕt cho tõng th¸ng vµ tuÇn. Dù ®o¸n c¸c luång nhËp ng©n quü bao gåm luång thu nhËp tõ kÕt qu¶ kinh doanh, tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh, luång ®i vay vµ c¸c luång t¨ng vèn kh¸c. Trong c¸c luång nhËp ng©n quü kÓ trªn luång nhËp ng©n quü tõ kÕt qu¶ kinh doanh lµ quan träng nhÊt. Nã ®îc dù ®o¸n dù trªn c¬ së c¸c kho¶n thu b»ng tiÒn mÆt dù kiÕn trong kú. Dù ®o¸n c¸c luång xuÊt ng©n quü thêng bao gåm c¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng kinh doanh nh mua s¾m tµi s¶n, tr¶ l¬ng, c¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng ®Çu t theo kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp, c¸c kho¶n chi tr¶ tiÒn l·i ph¶i chia, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i chi kh¸c. 1.4.1.3. Qu¶n lý sö dông c¸c kho¶n thu chi vèn tiÒn mÆt. Ho¹t ®éng thu chi vèn tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp diÔn ra hµng ngµy, hµng giê, h¬n n÷a vèn tiÒn mÆt lµ mét lo¹i tµi s¶n ®Æc biÖt cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao, dÔ dµng chuyÓn hãa sang c¸c tµi s¶n kh¸c. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý, sö SVTH : Lê Thị Hà 12 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện dông vèn tiÒn mÆt mét c¸ch chÆt chÏ ®Ó tr¸nh bÞ mÊt m¸t lîi dông. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cô thÓ lµ: Thø nhÊt, mäi kho¶n thu chi vèn tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i thùc hiÖn th«ng qua quü, kh«ng ®îc thu chi ngoµi quü, tù thu tù chi. Thø hai, ph¶i cã sù ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm râ rµng trong qu¶n lý vèn tiÒn mÆt nhÊt lµ gi÷a thñ quü vµ kÕ to¸n, ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p an toµn ®¶m b¶o cho quü. Thø ba, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng c¸c quy chÕ thu chi b»ng tiÒn mÆt ®Ó ¸p dông cho tõng trêng hîp thu chi. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n t¹m øng tiÒn mÆt, cÇn x¸c ®Þnh râ ®èi tîng tËm øng, møc t¹m øng vµ thêi h¹n thanh to¸n t¹m øng ®Ó thu håi kÞp thêi. 1.4.2. Qu¶n trÞ hµng tån kho dù tr÷. 1.4.2.1. Tån kho dù tr÷ vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hµng tån kho dù tr÷. Tån kho dù tr÷ cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng tµi s¶n mµ doanh nghiÖp lu gi÷ ®Ó s¶n xuÊt hoÆc b¸n ra sau nµy. Trong c¸c doanh nghiÖp tµi s¶n tån kho dù tr÷ thêng ë ba d¹ng : nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu d÷ tr÷ s¶n xuÊt; c¸c s¶n phÈm dë dang vµ b¸n thµnh phÈm; c¸c s¶n phÈm chê tiªu thô. Tïy theo nghµnh nghÒ kinh doanh mµ tû träng c¸c lo¹i tµi s¶n dù tr÷ trªn cã kh¸c nhau. §èi víi møc tån kho dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu thêng phô thuéc vµo : Quy m« s¶n xuÊt vµ nhu cÇu dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng s½n sµng cugn øng cña thÞ trêng, chu kú giao hµng, thêi gian vËn chuyÓn vµ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu. §èi víi møc tån kho dù tr÷ s¶n phÈm dë dang vµ b¸n thµnh phÈm phô thuéc vµo : ®Æc ®iÓm vµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, tr×nh ®é tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §èi víi tån kho dù tr÷ thµnh phÈm thêng chÞu ¶nh hëng bëi c¸c nh©n tè: sù phèi hîp gi÷a kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm… 1.4.3. Qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. 1.4.3.1. Qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó khuyÕn khÝch ngêi mua, doanh nghiÖp thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p b¸n chÞu ®èi víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy lµm t¨ng thªm mét sè chi phÝ do viÖc lµm t¨ng thªm c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng nh : chi phÝ qu¶n lý nî ph¶i thu, chi phÝ thu håi nî, chi phÝ rñi ro…Quy m« c¸c kho¶n ph¶i thu chÞu ¶nh hëng bëi c¸c nh©n tè nh sau: Thø nhÊt, khèi lîng s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô b¸n chÞu cho kh¸ch hµng. Thø hai, sù thay ®æi theo thêi vô cña doanh thu : ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt thêi vô, trogn nh÷ng thêi kú s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã nhu cÇu tiªu thô lín, cÇn khuyÕn khÝch tiªu thô ®Ó thu håi vèn. Thø ba, thêi h¹n b¸n chÞu vµ chÝnh s¸ch tÝn dông cña mçi doanh nghiÖp, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín, cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, s¶n phÈm cã ®Æc ®iÓm sö SVTH : Lê Thị Hà 13 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện dông l©u bÒn th× kú thu tiÒn b×nh qu©n thêng dµi h¬n c¸c doanh nghiÖp Ýt vèn, s¶n phÈm dÔ h hao, mÊt phÈm chÊt, khã b¶o qu¶n. 1.4.3.2. Qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i tr¶. Kh¸c víi kho¶n ph¶i thu, kho¶n ph¶i tr¶ lµ c¸c kho¶n vèn mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho kh¸ch hµng theo c¸c hîp dång cung cÊp, c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch nhµ Níc hoÆc thanh to¸n tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng. §Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ph¶i tr¶, doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®Ó chñ ®éng ®¸p øng c¸c yªu cÇu thanh to¸n khi hÕt h¹n. Doanh nghiÖp cßn ph¶i lùa chän c¸c h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp an toµn vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp. 1.4.4. Qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n kh¸c. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c bao gåm : c¸c kho¶n t¹m øng, chi phÝ tr¶ tríc, cÇm cè, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n… Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, theo yªu cÇu cña bªn ®èi t¸c, khi vay vèn, thuª mîn tµi s¶n hoÆc mua b¸n ®Êu thÇu lµm ®¹i lý…doanh nghiÖp ph¶i cÇm cè, ký quü ký cîc. Vèn ng¾n h¹n tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Do vËy ®Ó sö dông vèn ng¾n h¹n cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n tèt ë tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng. Trªn ®©y lµ mét sè lý luËn chung vÒ vèn ng¾n h¹n. §Ó hiÓu s©u h¬n vÒ vèn ng¾n h¹n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n. Ta nghiªn cøu thùc tr¹ng qu¶n trä vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC. SVTH : Lê Thị Hà 14 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện Ch¬ng ii thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n t¹i c«ng ty tnhh thµnh minh mtc giai ®o¹n 2009 – 2011. A. GiíI THIÖU TæNG QU¸T VÒ T×NH H×NH T¹I C¤NG TY. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty. Víi nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ cÊu thÞ trêng, ®Êt níc ta ®ang trªn con ®êng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa. Do vËy, nhu cÇu tiªu thô vËt liÖu x©y dùng cho s¶n xuÊt ngµy cµng cao, nªn sau khi nghiªn cøu kü thÞ trêng céng víi nguån vèn tù cã, c«ng ty quyÕt ®Þnh kinh doanh, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn cña ®Êt níc. C«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC ®îc thµnh lËp ngµy 21/04/2008 do Së KÕ Ho¹ch - §Çu T tØnh Thanh Hãa cÊp giÊy phÐp thµnh lËp x©y dùng. V¨n phßng c«ng ty ®Æt t¹i: Sè 07 – Hoµng B¸ §¹t – P.T©n S¬n – TP. Thanh Hãa. b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Cïng víi sù vËn ®éng trëng thµnh, më réng thÞ trêng x©y dùng vµ c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, c«ng nghÖ kü thuËt míi c«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v¬n lªn theo kÞp nhÞp sèng thêi ®¹i. C«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt, x©y dùng, c¶i tiÕn mÆt hµng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, kÕt hîp néi lùc vµ u thÕ tõ bªn ngoµi m«i trêng kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®a tËp thÓ bíc ®i nh÷ng bíc v÷ng ch¾c. ChÝnh nhê sù cè g¾ng kh«ng ngõng v¬n lªn ®ã, c«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng chôc ngêi lao ®éng trong vµ ngoµi tØnh. Trong thêi gian ng¾n nhê sù c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng ty ®· x©y dùng ®îc nhiÒu c«ng tr×nh ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phÝa b¾c nh : Lai Ch©u, S¬n la, L¹ng S¬n, Hà Néi… thu hót sù ®Çu t cña nhiÒu doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña nhµ níc, nép cho ng©n s¸ch nhµ níc nhiÒu tû ®ång. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¸ thÇn tèc. §ã lµ nhê vµo sù nç lùc cña néi bé c«ng ty, giê ®©y c«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh vµ môc tiªu ®Ò ra trong n¨m 2013 sÏ x©y dùng thªm mét xëng c¬ khÝ s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng. 2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Chøc n¨ng. C«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC lµ c«ng ty x©y dùng – Th¬ng m¹i cã c¸c chøc n¨ng sau: SVTH : Lê Thị Hà 15 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng, thñy lîi, x©y l¾p c«ng t×nh ®iÖn ®Õn 110KV. - X©y l¾p c«ng tr×nh viÔn th«ng, l¾p ®Æt m¹ng vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng. - X©y l¾p c«ng tr×nh ®iÖn níc. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, vËt t thiÕt bÞ ®iÖn, kinh doanh ®iÖn n¨ng. b. NhiÖm vô. Víi nh÷ng chøc n¨ng trªn, c«ng ty cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh phï hîp. Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ nép ng©n s¸ch nhµ níc. Kinh doanh ®óng mÆt hµng, theo ®óng nghµnh nghÒ ®· ®¨ng ký vµ môc ®Ých chung cña c«ng ty. B¶o toµn vµ sö dông tµi s¶n ®îc giao theo ®óng chÕ ®é cña nhµ níc quy ®Þnh, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ t¨ng cêng ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt, tinh thÇn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc, ®¶m b¶o møc l¬ng tèi thiÓu vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng. §µo t¹o båi dìng, x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n. Nghiªn cøu c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý, ph¸t huy n¨ng lùc tæ chøc kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, thùc hiÖn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u víi hiÖu qu¶ cao. Tæ chøc vµ nghiªn cøu thÞ trêng, n¾m v÷ng nhu cÇu thu hót ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®¶m b¶o cho kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc chñ ®éng vµ Ýt rñi ro h¬n, mang l¹i hiÖu qu¶ tèt. 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý t¹i c«ng ty 2.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC chñ yÕu lµ ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p c«ng tr×nh viÔn th«ng, vËt liÖu vµ dông cô c¬ khÝ… Ho¹t ®éng c«ng ty nh»m môc ®Ých khai th¸c hiÖu qu¶ nguån hµng vËt t, søc lao ®éng nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu x©y l¾p vµ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t kh¸c. Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty réng, cung cÊp vËt t cho khu vù trong vµ ngoµi tØnh chñ yÕu lµ khu vùc phÝa B¾c. Do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh ngµy cµng lín nªn c«ng ty cã nh÷ng ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch kinh doanh ngµy cµng lín m¹nh h¬n. 2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. a. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y. GIÁM ĐỐC SVTH : Lê Thị Hà 16 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ĐỘI XÂY DỰNG I ĐỘI XÂY DỰNG II PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ CỬA HÀNG KD THIẾT BỊ ĐIỆN PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT ĐỘI XÂY LẮP I ĐỘI XÂY LẮP II PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỘI THI CÔNG CƠ GIỚI XƯỞNG GIA CÔNG MỘC, KẾT CẤU THÉP b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. Gi¸m ®èc c«ng ty : Trùc tiÕp chØ ®¹o vµ qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi lµ ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nhiÖm vô cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phã Gi¸m ®èc c«ng ty : Hç trî gi¸m ®èc tham mu ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng kinh doanh, thay mÆt gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp nh©n sù, lµm c«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh, tiÒn l¬ng, theo dâi kiÓm tra ®«n ®èc tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng, kü luËt cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n : Qu¶n lý tiÒn, vèn, còng nh ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ mét c¸ch kÞp thêi thêi chÝnh x¸c, liªn tôc vµ cã hÖ thèng, theo dâi toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty vÒ mÆt gi¸ trÞ còng nh sù biÕn ®éng cña nã. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ vèn, h¹ch to¸n kÕt qu¶ l·i, lç cña ho¹t ®éng kinh doanh trong kú, quyÕt to¸n tµi chÝnh theo tõng quý, n¨m theo chÕ ®é. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: qu¶n lý viÖc theo dâi mua b¸n theo ®óng thêi ®iÓm, chñng lo¹i sè lîng, gi¸ thµnh hîp lý vµ lµm thñ tôc nhËp, xuÊt theo tr×nh tù cña c«ng ty. Qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt, c«ng t¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ x©y l¾p, ®iÒu chØnh söa ®èi quy tr×nh c«ng nghÖ… SVTH : Lê Thị Hà 17 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện Phßng qu¶n lý dù ¸n : lËp hå s¬ d thÇu, lËp dù to¸n, bãc t¸ch vµ thÈm ®Þnh dù to¸n. LËp dù ¸n ®Çu t, më réng s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n, qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t. C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, ®éi x©y l¾p, cöa hµng kinh doanh: ph©n xëng s¶n xuÊt, ®éi x©y l¾p, cöa hµng kinh doanh thuéc c«ng ty ph¶i thùc hiÖn theo ®óng sù ñy quyÒn vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña Gi¸m ®èc c«ng ty, ®îc thÓ hiÖn trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ thÓ chÕ hãa ë quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ. 2.2. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC giai ®o¹n 2009 – 2011 2.2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. §Ó cã thÓ ph©n tÝch chi tiÕt vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty TNHH Thµnh Minh MTC ta cÇn cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong giai ®o¹n tõ 2009 – 2011. Th«ng qua c¸c b¸o tµi chÝnh h»ng n¨m, ta cso nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ c¸c mÆt sau ®©y. 2.2.1.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ( trang bªn) NhËn xÐt : Nh×n vµo b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy tèc ®é t¨ng trëng cña c«ng ty trong 3 n¨m cã phÇn gi¶m sót,n¨m 2010 lîi nhu©n sau thuÕ gi¶m so víi n¨m 2009 ( gi¶m 1%) vµ n¨m 2011 gi¶m so víi n¨m 2010 lµ ( gi¶m 10 % ). Gi¶i thÝch cho vÊn ®Ò nµy ta cã thÓ thÊy b¶ng 2.1 mÆc dï so víi n¨m 2010 vµ n¨m 2009 cã lîi nhuËn gép t¨ng 89,3% song chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng t¨ng lªn møc 84% ®©y lµ nguyªn nh©n khiÕn lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp gi¶m. SVTH : Lê Thị Hà 18 Lớp : CDTD12TH Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện B¶ng 2.1 : B¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 2009 - 2011 §VT : § N¨m 2009 N¨m 2010 STT ChØ tiªu 1 2 3 4 5 6 7 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Doanh thu h® tµi chÝnh Chi phÝ tµi chÝnh 8 9 10 11 12 13 14 15 CP qu¶n lý DN Lîi nhuËn thuÇn tõ H§SXKD Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhu©n kh¸c Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp DN LN sau thuÕ SVTH : Lê Thị Hà Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ T¨ng so n¨m 2009 (% ) Gi¸ 3.477.199.427 0 3.477.199.427 2.974.401.482 502.797.945 697.900 - 8.727.525.893 68.343.869 8.659.182.024 7.993.502.321 665.679.703 - 151,0 1,5 1,7 0,3 (1,0) - 8.037. 125. 7.912. 6.652. 1.260. 2. 119. 424.134.937 79.360.908 79.360.908 13.888.159 65.472.749 590.965.884 74.713.819 4.438.541 4.438.541 79.152.360 19.788.090 59.364.270 0,4 (0,1) 1.087. 56. 8. 19 (0,003) 0,4 (0,1) Lớp : CDTD12TH 8. 64. 11. 53. Báo cáo tốt nghiệp GVHD : Th.S Lê Đức Thiện 2.2.2. C¬ cÊu vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty. §Ó qu¶n lý vµ sö dông vèn ng¾n h¹n cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt, c¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng c¬ cÊu vèn ng¾n h¹n sao cho thËt phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. C¬ cÊu vèn ng¾n h¹n cho ta thÊy ®îc thÊy ®îc mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn trong tæng vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. §Ó thÊy râ h¬n c¬ cÊu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp ta xem xÐt b¶ng sè liÖu tæng qu¸t nh sau: (trang bªn) Nh×n vµo b¶ng 2.2 ta thÊy tÝnh ®Õn th¸ng 12 n¨m 2010 tæng vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty lµ 14.180.753.657 t¨ng so víi n¨m 2009 lµ 6.987.904.167 . Nhng ®Õn n¨m 2011 tæng sè vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty gi¶m chØ cßn 11.873.797.953 t¬ng øng tèc ®é gi¶m lµ 6,87%, cho thÊy thêi gian qua c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t vµo c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ, tµi s¶n cè ®Þnh… Quy m« vèn ng¾n h¹n gi¶m ®i lµ do sù t¨ng gi¶m vÒ gi¸ trÞ cña hÇu hÕt c¸c lo¹i vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty. N¨m 2009 vèn b»ng tiÒn chiÕm 53.890.797 t¬ng øng lµ 1,1%, n¨m 2010 chiÕm 1.114.539.210 t¬ng øng 7,86% vµ n¨m 2011 chiÕm 2.257.983.293 t¬ng øng 19,2%. Sè liÖu nµy cho thÊy c«ng ty ®ang më réng kinh doanh b»ng c¸ch rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt vµ ®em ®i ®Çu t vµo c¸c viÖc míi nh : x©y dùng thªm tr¹m biÕn ¸p, mua thªm vËt t ®Ó s¶n xuÊt… Hµng tå kho lµ kho¶n môc vèn ng¾n h¹n chiÕm tû träng thø hai trong tæng vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty nhng sù biÕn ®éng cña nã ¶nh hëng kh«ng lín mÆc dï hµng tån kho cña c«ng ty n¨m 2010 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2009 vµ n¨m 2011 t¨ng h¬n so víi n¨m 2010. N¨m 2010 hµng tån kho lµ 3.475.978.467 chiÕm 16%, n¨m 2011 lµ 5.380.136.622 chiÕm 54,8%. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ®· më réng quy m« kinh doanh, nhËp thªm nhiÒu thiÕt bÞ ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng cña c«ng ty. C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng kh«ng lín trong tæng sè vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty. N¨m 2010 kho¶n ph¶i thu lµ 4.127.360.298 t¨ng h¬n so víi n¨m 2009 lµ 106% vµ kho¶n ph¶i thu cña n¨m 2011 lµ 978.029.689 gi¶m h¬n so víi n¨m 2010 lµ 8,24%. Trong c¸c kho¶n ph¶i thu th× kho¶n b¸n chÞu cho kh¸ch hµng lµ chñ yÕu. Kho¶n phai thu cña doanh nghiÖp cµng cao th× møc ®é bÞ chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. C«ng ty cÇn t×m biÖn ph¸p nh»m gi¶m bít t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong kh©u nµy kÕt hîp víi viÖc h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng nî cña kh¸ch hµng sau ®ã. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c chiÕm mét tû träng rÊt nhá trong tæng sè vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty. N¨m 2010 tµi s¶n lu ®éng kh¸c chiÕm 1,56% so víi n¨m 2009 trong tæng sè vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp øng víi sè tiÒn lµ 220.976.174 . N¨m 2011 tµi s¶n lu ®éng kh¸c chØ chiÕm 0,18% tuong øng víi sè tiÒn lµ 21.635.367 . C«ng ty vÉn lu«n quan t©m tíi chØ tiªu nµy vµ ¸p dông biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a. Nh vËy qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy r»ng c¬ cÊu vèn ng¾n h¹n cña c«ng ty mÆc dï ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn râ rÖt nhng vÉn cßn mét sè ®iÓm cha hîp lý. Lîng tiÒn göi ng©n hµng vÉn cßn lín nh vËy sÏ bÊt cËp trong viÖc ®Çu t míi. C«ng ty cÇn ®Èy SVTH : Lê Thị Hà 20 Lớp : CDTD12TH
- Xem thêm -